навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-7 ОТ 2008 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВОДОЛАЗНА И ДРУГА ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ (ДВ, БР. 59 ОТ 2008 Г.)

В сила от 18.02.2014 г.
Издадена от Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на културата и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2014г.


§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите "водолазни работи" се заличава запетаята и се добавя "и".
2. В ал. 2:
а) в т. 1 след думата "хора" се добавя "и имущество", заличава се думата "лодки," и думите "на море и във вътрешните водни пътища на Република България" се заменят с "в акваториите по чл. 1";
б) в т. 2 думите "оглед на местостоянките и кейовете" се заличават;
в) в т. 3 след думата "обследване" се поставя наклонена черта и се добавя "проучване", след думата "хидротехнически" се поставя запетая и се добавя "навигационни", след думите "подводни съоръжения" се добавя "включително, местостоянки и кейове,", думите "на акваториите" се заличават, думата "дъното" се заменя с "акваториите по чл. 1";
г) в т. 5 думите "и за обезпечаването на научни изследвания и изпитвания" се заличават;
д) създава се нова т. 6:
"6. водолазни работи за обезпечаването на научни изследвания и изпитвания;"
е) досегашната т. 6 става т. 7, като в нея думите "уловът на риба и други морски организми и култивирането на морски организми се извършва при спазване изискванията на Закона за рибарството и аквакултурите" се заличават.
3. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Водолазната дейност за спорт, туризъм и развлечение е подводна дейност, при която се използва водолазно оборудване и екипировка за спортни, туристически и развлекателни цели."

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1, като:
а) в т. 1 думите "с изключение на водолазните работи по чл. 2, ал. 2, т. 1 - 5" се заменят с " - по чл. 2, ал. 2, т. 7 и ал. 3";
б) в т. 2:
аа) в буква "а" думата "приложението" се заменя с "приложение № 1";
бб) буква "б" се изменя така:
"б) с използване на технически средства за откриване на обекти върху или под повърхността на дъното;"
вв) буква "в" се заличава;
в) точка 3 се изменя така:
"3. с изключение на случаите по чл. 2, ал. 2, т. 1 в райони с археологически обекти, включително и такива в процес на проучване, без съгласуване с Центъра за подводна археология, а в случаите на отдадени на концесия по чл. 86 - 92 от Закона за културното наследство недвижими културни ценности под вода - без съгласуване и с концесионера;"
г) създават се т. 4 и 5:
"4. в райони на потънали военни обекти (кораби, подводници и въздухоплавателни средства), след като обекти под вода бъдат идентифицирани като такива и с изключение на обектите по чл. 1 от Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на културното наследство под вода, без съгласуване с Командването на Военноморските сили с изключение на случаите по чл. 2, ал. 2, т. 1; съгласуването се извършва не по-късно от два работни дни от началото на планираното водолазно спускане;
5. проникване в подводни обекти, обявени за военен гроб, с изключение на случаите по чл. 2, ал. 2, т. 1."
2. Създава се ал. 2:
"(2) Фотографирането на обекти по чл. 3, ал. 1, т. 3 или на части от тях е допустимо, когато фото- и видеодокументацията е предназначена за информиране на компетентните органи/концесионера за откриването/наличието на определен обект или в случаите, когато обектът е в процес на проучване - с изричното съгласие на проучвателя/проучвателите."

§ 3. В чл. 4, ал. 1 т. 1 се изменя така:
"1. през деня - флаг "Алфа", установен в Международния код на сигналите, приет с Резолюция А.80 (IV) на Международната морска организация, и три фигури, разположени във вертикална линия, на най-видно място: горният и долният - сфери, а средният - ромб, съгласно Конвенция за международните правила за предпазване от сблъскване на море - 1972 г., ратифицирана с Указ № 461 от 1975 г. (ДВ, бр. 22 от 1975 г.)."

§ 4. В чл. 5 ал. 1 се изменя така:
"(1) При извършване на водолазна дейност от брега или при отдалечаване на водолаза от осигуряващото плавателно средство на повече от 100 м водолазът закрепва за себе си контролен буй, оцветен в контрастен червен или оранжев цвят, с плавучест не по-малка от 5 kg. Буят се закрепва с растително или синтетично въже, с якост на опън не по-малко от 100 кг и да има дължина с минимум 20 % по-голяма от максималната дълбочина на района, в който водолазът ще извършва водолазната дейност."

§ 5. Член 6 се отменя.

§ 6. Член 7 се изменя така:
"Чл. 7. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" поддържа списък на организаторите на водолазна дейност за спорт, туризъм и развлечения, който съдържа най-малко следните данни:
1. име и местонахождение на водолазната организация (клуб, училище, водолазен център);
2. име, презиме и фамилия на отговорното лице, адрес и телефон;
3. име, презиме и фамилия на старши водолазния инструктор, адрес, телефон, инструкторски квалификации;
4. видове водолазни дейности, които ще извършва организацията - учебна дейност, водолазни спускания на квалифицирани водолази, водолазни спускания на неквалифицирани водолази, спускания с деца, спускане на потънали кораби и др.;
5. обичайно посещавани райони;
6. използвани плавателни средства - кратки ТТД, име, позивни.
(2) Ръководителите на съответните водолазни организации са длъжни до 31 март на всяка календарна година да представят информация за поддържане и актуализиране на списъка.
(3) В срок до 30 април информацията по ал. 1 се изпраща от Изпълнителна агенция "Морска администрация" до Главна дирекция "Гранична полиция", Командването на Военноморските сили и Центъра за подводна археология.
(4) Преди извършване на водолазни дейности по смисъла на чл. 2, ал. 3 с използване на регистрирани плавателни средства лицата, които ги организират, уведомяват оперативния дежурен на съответната регионална дирекция "Гранична полиция" (РДГП) чрез радиотелефонна УКВ станция по обявените канали за слушане, работа и повикване или чрез стационарен/мобилен телефон за състава на водолазната група, плавателните средства, времето и района за провеждане на водолазната дейност. По време на водолазната дейност ръководителят й поддържа непрекъсната радио-/телефонна връзка с оперативния дежурен на РДГП.
(5) Лицата по ал. 1, т. 2 и 3 попълват декларация за съгласие за предоставяне на лични данни (приложение № 2)."

§ 7. Член 8 се изменя така:
"Чл. 8. (1) При извършване на водолазни работи по чл. 2, ал. 2, т. 1 в териториалното море и вътрешните морски води на Република България лицата, които ги организират, изпращат уведомление в дирекция "Морска администрация" - Варна, или в дирекция "Морска администрация" - Бургас. Дирекция "Морска администрация" - Варна, или дирекция "Морска администрация" - Бургас, са длъжни да предприемат незабавни мерки за осигуряване изпълнението на аварийно-спасителните дейности.
(2) При извършване на водолазни работи по чл. 2, ал. 2, т. 2 - 7 в териториалното море и вътрешните морски води на Република България лицата, които ги организират, изпращат уведомление в дирекция "Морска администрация" - Варна, или в дирекция "Морска администрация" - Бургас, на оперативния дежурен на Военноморските сили, на Регионална дирекция "Гранична полиция" - Бургас, и на дежурния оператор на Системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването към Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" за района, в който ще се извършват, не по късно от един работен ден преди началото им.
(3) При извършване на водолазни работи по чл. 2, ал. 2, т. 1 във вътрешните водни пътища на Република България лицата, които ги организират, изпращат уведомление в дирекция "Морска администрация" - Русе, или в дирекция "Морска администрация" - Лом, в момента на възникване на събитието. Дирекция "Морска администрация" - Русе, или дирекция "Морска администрация" - Лом, са длъжни да предприемат незабавни мерки за осигуряване изпълнението на аварийно-спасителните дейности.
(4) При извършване на водолазни работи по чл. 2, ал. 2, т. 2 - 7 във вътрешните водни пътища на Република България лицата, които ги организират, изпращат уведомление в дирекция "Морска администрация" - Русе, или в дирекция "Морска администрация" - Лом, не по-късно от един работен ден преди началото им. Дирекциите оповестяват оперативния дежурен на Регионална дирекция "Гранична полиция" - Русе, за района, в който ще се извършва дейността. Уведомление до Изпълнителна агенция "Морска администрация" не се изисква, когато се извършва водолазен оглед на кораби на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" в район на пристанище на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" със специално предназначение по чл. 109 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
(5) При уведомяването се посочват ръководителят, целта на извършваната водолазна или друга подводна работа, списък на състава на водолазната група, включващ имената и датата на раждане на лицата, координатите на района, времето за работа, името на плавателното средство и знамето, под което плава."

§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Хидрографска служба на Военноморските сили обявява границите на района, ограниченията за водолазна/подводна дейност и ограниченията в режима на корабоплаване чрез "Известия до мореплавателите"."
2. Създават се ал. 3 и 4:
"(3) В случаите, когато са налице условия, при които няма да бъде застрашено корабоплаването в района на потънали обекти с координати, показани в приложение № 3, съответната териториална дирекция "Морска администрация", съгласувано с Командването на Военноморските сили и съответната регионална дирекция "Гранична полиция", може да разреши временно водолазни спускания по чл. 2, ал. 3 след искане на разрешение не по-късно от два работни дни от началото на планираното водолазно спускане.
(4) Всяко уведомление или издадено разрешение за извършване на водолазна дейност се изпраща своевременно съответно от дирекция "Морска администрация" - Варна, или дирекция "Морска администрация" - Бургас, до дежурния оператор на Системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването към Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" за контрол."

§ 9. В чл. 10 се създава ал. 3:
"(3) Изваждането чрез водолазна или друга подводна дейност на потънало имущество извън посоченото в ал. 1 и 2, което не е културна ценност по смисъла на Закона за културното наследство, от акваториите по чл. 1 се извършва при условията и по реда на Наредба № 24 от 2011 г. за изваждане или изтегляне на потънало имущество в териториалното море, вътрешните морски води и вътрешните водни пътища на Република България, издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията (ДВ, бр. 65 от 2011 г.)."

§ 10. Член 11 се изменя така:
"Чл. 11. Изваждането или преместването от морското дъно или от дъното на други водни басейни на културни ценности и защитени природни забележителности, както и на части от тях, открити по време на водолазна или друга подводна дейност, се извършва при условията и по реда на Закона за културното наследство и Наредба № Н-00-0001 от 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания (обн., ДВ, бр. 18 от 2011 г.; последно изм. бр. 101 от 2012 г.)."

§ 11. Член 12 се изменя така:
"Чл. 12. (1) Когато по време на водолазна или друга подводна дейност, чийто обект не е подводното културно наследство, бъдат открити предмети и/или структури върху или под повърхността на дъното, които имат признаци на културни ценности, или други, които не могат да бъдат идентифицирани като такива, работещите под вода и опериращите с технически средства за дистанционно изследване на дъното:
1. записват точните координати или установяват по друг начин местонахождението на откритите предмети и/или структури;
2. при възможност ги фотографират/филмират;
3. уведомяват в двудневен срок Центъра за подводна археология за местонахождението на откритието и предоставят направените фотографски и/или видеоматериали и координатите на обекта.
(2) В случаите, когато специалните технически средства се използват за търсене, локализиране, идентифициране и проучване на културно наследство под вода, за тях се прилагат разпоредбите на чл. 151 от Закона за културното наследство и чл. 30 - 38 от Наредба № Н-00-0001 от 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания."

§ 12. Параграф 1 от допълнителната разпоредба се изменя така:
"§ 1. По смисъла на тази наредба "друга подводна дейност" е всяка дейност, осъществявана от/с обитаеми или необитаеми подводни апарати или други технически средства, с цел локализиране, оглед, заснемане и изследване на и под повърхността на дъното на водни басейни и всякакви обекти под вода."

§ 13. Параграф 3 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
"§ 3. Използването на водолази, специализирана водолазна техника (оборудване) и обитаеми и/или необитаеми подводни апарати на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи при изпълнение на специфични задачи не е водолазна или друга подводна дейност по смисъла на тази наредба."

§ 14. Наименованието на приложението към чл. 3, ал. 1, т. 2, буква "а" се изменя така:
"Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 2, буква "а".

§ 15. Създава се приложение № 2 към чл. 7, ал. 5:
"Приложение № 2 към чл. 7, ал. 5
Д Е К Л А Р А Ц И Я
 
Долуподписаният .........................................................
(име, презиме, фамилия), живущ ..................................
ЕГН ................................, л.к. №................., издадена
на.................................. г. от .....................................
Във връзка с чл. 20, ал. 1 от Закона за защита на личните данни декларирам съгласие да предоставя на .................. копие от лична карта по повод........................................
     
Дата .................   ДЕКЛАРАТОР ............................"

§ 16. Създава се приложение № 3 към чл. 9, ал. 3:
"Приложение № 3 към чл. 9, ал. 3
Потънали обекти Координати
  ширина, N дължина, Е
  ° ' " ° ' "
Принц Карол I 43 10 02 28 00 07
МоПанг 42 28 03 27 41 43
"

Заключителни разпоредби


§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума