навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2006 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ, ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ, ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ ИЛИ ТЪРГУВАТ С ХРАНИ, БРЪСНАРСКИТЕ, ФРИЗЬОРСКИТЕ И КОЗМЕТИЧНИТЕ САЛОНИ (ДВ, БР. 57 ОТ 2006 Г.)

В сила от 01.01.2014 г.
Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.106 от 10 Декември 2013г.


§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови алинеи 3 и 4:
"(3) Всяка новоиздадена лична здравна книжка се заверява и регистрира в регионалната здравна инспекция по настоящ адрес на лицето след извършване на предварителните медицински прегледи.
(4) Заверяването на личните здравни книжки по ал. 3 се извършва срещу представен документ за самоличност и удостоверение за настоящ адрес на лицето, чрез поставяне на печат върху снимката и подпис на длъжностното лице, отговорно за заверката."
2. Създава се ал. 5:
"(5) Заверените лични здравни книжки по ал. 4 се вписват в регистъра по чл. 11."

§ 2. Създава се чл. 11:
"Чл. 11. (1) В регионалната здравна инспекция се води регистър на новоиздадени лични здравни книжки съгласно приложение № 2.
(2) Директорът на регионалната здравна инспекция определя със заповед длъжностните лица, които извършват заверката на личните здравни книжки по чл. 4, ал. 4 и вписването на заверените лични здравни книжки в регистъра по ал. 1."

§ 3. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се изменя така:
"Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
гр. ...............................
 
 
 
 
ЛИЧНА
ЗДРАВНА
КНИЖКА
 
 
 
лицева страна на корицата
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
печат на РЗИ
 
 
 
 
 
 
 
1 стр.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
гр. ...................................
 
ЛИЧНА ЗДРАВНА КНИЖКА
 
ИМЕ
собствено .........................................
бащино .............................................
фамилно ...........................................
ЕГН:
                     
...........................................................................................
Лична карта №
.....................................................................................
издадена на дата   от МВР град
..............................................................................................................................
Длъжностно лице: име, подпис
 
 
2 стр.
 
ПРОМЕНИ В СЛУЖЕБНОТО ПОЛОЖЕНИЕ
 
  Месторабота: адрес длъжност  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
3 стр.
 
Предварителен преглед при постъпване на работа
дата: ..................................................................................
1. Здравен статус:
...........................................................................................
...........................................................................................
подпис и печат   име, фамилия
2. Бактериологично изследване:
...........................................................................................
...............................................................................................................................
...........................................................................................
подпис и печат   име, фамилия
3. Паразитологично изследване:
...........................................................................................
...........................................................................................
подпис и печат   име, фамилия
4. Специализиран преглед:
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
подпис и печат   име, фамилия
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ........................................................
общопрактикуващ лекар
 
4 стр.
 
Периодични прегледи
дата на прегледа ...............................................................................................................
важи до една година
 
1. Здравен статус: .......................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
подпис и печат, дата   име, фамилия
2. Паразитологично изследване:
................................................................................................................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
подпис и печат   име, фамилия
3. Други прегледи и изследвания
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
.........................................................................................
...........................................................................................
Общопрактикуващ лекар ........................................
УИН, подпис, печат, дата   име, фамилия
 
5 - 13 стр.
 
Прекарани заразни заболявания:
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
 
стр. 14 - 16"

§ 4. Създава се ново приложение № 2 към чл. 11, ал. 1:
"Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1
№ по ред Трите имена на лицето ЕГН Месторабота, адрес УИН и фамилия на ОПЛ, дал заключението за постъпване на работа Дата на заверката в РЗИ
           
"

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 5. Личните здравни книжки, издадени преди влизането в сила на наредбата, се заверяват и регистрират по реда на чл. 4, ал. 4 и 5 след извършване на съответните периодични медицински прегледи и изследвания по чл. 5.

§ 6. Наредбата влиза в сила от 1.01.2014 г.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума