навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 4 ОТ 5 НОЕМВРИ 2013 Г. ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ГАЗОПРЕНОСНИТЕ И ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ

В сила от 06.12.2013 г.
Издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране

Обн. ДВ. бр.105 от 6 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 9 Август 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят:
1. условията и редът за присъединяване към газопреносните мрежи на:
а) (изм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г., зал. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.)
б) газоразпределителните мрежи на оператори на газоразпределителни мрежи;
в) добивните газопроводни мрежи;
г) съоръженията за съхранение на природен газ;
д) съоръжения за втечнен природен газ;
е) обектите за производство на газ от възобновяеми източници;
ж) (изм. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) обекти на небитови клиенти;
2. условията и редът за присъединяване към разпределителните мрежи на:
а) промишлените газови инсталации на небитовите клиенти;
б) сградните газови инсталации на клиентите;
в) добивните газопроводни мрежи;
г) обектите за производство на газ от възобновяеми източници;
д) съоръженията за съхранение на природен газ;
е) (нова - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) съоръжения за втечнен природен газ.


Чл. 1а. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) Свързването на нова газопреносна мрежа към съществуваща газопреносна мрежа се извършва при съобразяване с критериите за сигурно функциониране на съществуващата газопреносна мрежа. Условията за свързване се договарят между операторите на двете мрежи в подписано от тях споразумение.
Чл. 2. (1) Присъединяването към газопреносните или газоразпределителните мрежи по чл. 1 се извършва при спазване на следния ред:
1. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) подаване на заявление за присъединяване към газопреносна или газоразпределителна мрежа, придружено с документите по приложението и при наличие и със заверено копие от влязла в сила виза за проектиране по чл. 140а, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ); заявленията за присъединяване на газоразпределителна към газопреносна мрежа са придружени и от прогноза/план за развитие на тази мрежа;
2. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) извършване от оператора на газопреносна мрежа, респективно от оператора на газоразпределителна мрежа, на проучване за присъединяване и изготвяне на писмено становище за условията по присъединяването или на писмен мотивиран отказ;
3. изготвяне на задание за изработване на инвестиционен проект на присъединявания обект, на отклонението и съоръжението за присъединяване, съобразено с писменото становище за условията по присъединяването;
4. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) сключване на писмен договор за присъединяване с подробно описание на условията за присъединяване между оператора на газопреносна, съответно газоразпределителна мрежа, и присъединяваното лице по чл. 1, т. 1, съответно чл. 1, т. 2. Договор за присъединяване може да се сключи и по реда на чл. 140а от ЗУТ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) Договорът за присъединяване, сключен при условията на ал. 1, т. 4 или влязла в сила виза за проектиране по чл. 140а, ал. 6 от ЗУТ са основание за одобряване на:
1. инвестиционния проект на присъединявания обект;
2. инвестиционния проект на отклонението и съоръжението за присъединяване.


Чл. 3. Договорът за присъединяване към газопреносната или газоразпределителната мрежа трябва да осигурява баланс между интересите на страните по него и да е съобразен с техническите възможности и плана за развитие на оператора на газопреносна мрежа, съответно на оператора на газоразпределителната мрежа, както и с инвестиционните намерения и програми на лицата по чл. 1, т. 1 и 2, поискали присъединяване.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) Присъединяваните обекти към газопреносна мрежа и/или газоразпределителна мрежа трябва да отговарят на изискванията на наредбите по чл. 200, ал. 1 и 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ), на тази наредба и на условията, определени в одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Правила за управление и технически правила на съответните мрежи.
(2) Операторът на газопреносна мрежа и операторът на газоразпределителна мрежа имат право да отказват присъединяване на обекти, които не отговарят на изискванията по ал. 1.
(3) Операторите на газопреносни и газоразпределителни мрежи могат да прекратяват присъединяването на вече присъединени към съответната мрежа обекти въз основа на документи, издадени от компетентен държавен орган.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) Присъединяване към газопреносна мрежа на присъединен към друга мрежа клиент е възможно само в случаите на разширение, реконструкция и/или рехабилитация на присъединения обект, когато това води до промяна на условията и/или изходните данни на присъединения обект и когато операторът на другата мрежа е дал писмен мотивиран отказ по чл. 6, ал. 1, съответно по чл. 30, ал. 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) Операторът на газопреносна мрежа може да присъединява обект на един небитов клиент само след осигуряване на самостоятелна измервателна линия.
(6) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) Към газопровод, собственост на небитов клиент, свързващ небитовия клиент с газопреносната мрежа, не могат да се присъединяват обекти на други клиенти.

Глава втора.
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ГАЗОПРЕНОСНАТА МРЕЖА

Раздел I.
Условия за присъединяване към газопреносната мрежа
Чл. 5. (1) Операторът на газопреносна мрежа при спазване на техническите изисквания за надеждност и безопасност е длъжен да присъедини към газопреносната мрежа в определена от него точка на присъединяване:
1. (зал. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.)
2. газоразпределителни мрежи;
3. добивни газопроводни мрежи;
4. съоръжения за съхранение на природен газ;
5. съоръжения за втечнен природен газ;
6. обекти за производство на газ от възобновяеми източници;
7. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) обекти на небитови клиенти.
(2) По време на проучването за присъединяване преди определяне на условията за присъединяване операторът на газопреносна мрежа определя точката на присъединяване по ал. 1, като се съобразява с капацитета, техническите възможности на газопреносната мрежа и присъединявания обект, местоположението на присъединявания обект и с изискването за осигуряване баланс между интересите на оператора на газопреносна мрежа и лицата по чл. 1, т. 1.
(3) При определяне на местоположението на точката на присъединяване на газопреносната мрежа с газоразпределителната мрежа освен с изискванията на ал. 2 операторът на газопреносна мрежа се съобразява и с територията, за която е издадена лицензията за разпределение, и отчита плана за развитие на газоразпределителната мрежа, и с одобрения 10-годишен план за развитие на газопреносната мрежа.
(4) Операторът на газопреносната мрежа извършва реконструкцията на газопреносната мрежа, свързана с присъединяването, до достигане до определената точка на присъединяване.


Чл. 6. (1) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) Операторът на газопреносна мрежа може с писмен мотивиран отказ да откаже присъединяването към газопреносната мрежа в следните случаи:
1. (зал. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.)
2. когато липсва връзка с газопреносната мрежа и/или извършването на необходимата реконструкция на газопреносната мрежа във връзка с присъединяването е икономически нецелесъобразно и необосновано;
3. когато липсва техническа възможност за присъединяване на обект за производство на природен газ от възобновяеми източници или добивни предприятия;
4. когато произвежданият газ от възобновяеми източници или добивни предприятия не съответства на изискванията за качество, определени в правилата по чл. 170, ал. 3 ЗЕ;
5. при наличие на основанията по чл. 4, ал. 2 - до отстраняване на съответната причина.
(2) В случай на отказ по ал. 1, т. 1, 2 и 3 лицата по чл. 5, ал. 1 могат да постигнат договореност с оператора на газопреносна мрежа за начина на финансиране на съответната връзка или за извършване на необходимата реконструкция на газопреносната мрежа при условията на чл. 197, ал. 6 ЗЕ.
(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) Лицето, подало заявление за проучване на условията за присъединяване на обекта, може да обжалва отказа по ал. 1 пред КЕВР при условията и по реда на чл. 22 ЗЕ.


Чл. 7. (1) Присъединяването към газопреносната мрежа се извършва в определената от оператора на газопреносна мрежа точка на присъединяване, която е границата на собственост на газопреносната мрежа.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) Точката на присъединяване към газопреносна мрежа е на границата на поземления имот, в който са монтирани съоръженията- ГИС, ГРС или АГРС, собственост на оператора на газопреносна мрежа.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) Присъединяването към газопреносните мрежи се извършва единствено и само при наличие на сключен договор за присъединяване, който се подписва на база на представени от заявителя всички документи, изискуеми по наредбата, и след издадено положително становище от оператора на газопреносната мрежа.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) Заявлението за присъединяване към газопреносна мрежа или заявлението по чл. 140а, ал. 1 от ЗУТ се разглеждат при отчитане на свободния капацитет в заявената изходна точка на мрежата, свободния капацитет за пренос в газопреносната мрежа като цяло, предоставяните услуги по сключени договори за пренос и условията на подписаните вече договори за присъединяване в тази точка.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) В случай на присъединяване към нови изходни точки от газопреносната мрежа операторът на газопреносната мрежа изчислява свободния капацитет за новата входна или изходна точка, отчитайки сключените с ползвателите на мрежата договори за пренос и сключените договори за присъединяване, при условие че не е изтекъл посоченият в тях срок за извършване на присъединяването.

Раздел II.
Проучване за присъединяване към газопреносната мрежа


Чл. 8. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) Операторът на газопреносна мрежа извършва проучване за присъединяване след получаване от лицата по чл. 1, т. 1 на заявление за присъединяване и попълнен комплект документи съгласно приложението или след получаване на заявлението по чл. 140а, ал. 1 от ЗУТ, когато то съдържа искане за предоставяне на изходните данни, необходими за проектирането и за присъединяване към мрежата.
(2) Писмено заявление за присъединяване към газопреносната мрежа се подава в следните случаи:
1. при изграждане на нов обект по чл. 1, т. 1;
2. разширение, реконструкция и/или рехабилитация на присъединен обект по чл. 1, т. 1, когато това води до промяна на условията по съществуващ договор за присъединяване или промяна на условията и/или изходните данни на присъединения обект.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) Когато се установи нередовност на заявлението, операторът на газопреносна мрежа изпраща на заявителя или на компетентния орган по чл. 140, ал. 7 от ЗУТ писмено съобщение да отстрани допуснатите нередовности в 7-дневен срок.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) Заявителят или компетентният орган по чл. 140, ал. 7 от ЗУТ предоставят информацията по ал. 3 в 15-дневен срок от получаване на писменото съобщение от оператора на газопреносна мрежа. При забавяне със същия срок се удължава срокът за предоставяне на становището с условията за присъединяване.


Чл. 9. (1) Операторът на газопреносна мрежа извършва проучване на условията за присъединяване, вида и обема на работите, свързани с присъединяването, техническите параметри и възможните срокове за осъществяване на присъединяването и определя местоположението на точката на присъединяване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.) В срок до 25 дни от получаване на заявлението за присъединяване операторът на газопреносна мрежа изготвя и изпраща на лицата по чл. 1, т. 1 писмено становище за условията по присъединяване и проект на договор за присъединяване.
(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) В срок до 14 дни от получаване на заявлението по чл. 140а, ал. 1 от ЗУТ операторът на газопреносната мрежа изготвя и предоставя служебно на компетентния орган по чл. 140, ал. 7 от ЗУТ писмено становище, съдържащо исканите в заявлението по чл. 140а, ал. 1 от ЗУТ изходни данни, необходими за проектирането и условията на присъединяването.


Чл. 10. (1) В случаите, когато при проучването по чл. 8 се установи, че е необходима реконструкция на газопреносната мрежа, операторът на газопреносна мрежа извършва и оценка на икономическата целесъобразност и обоснованост за необходимата за присъединяването реконструкция.
(2) За случаите по ал. 1 в срок до 3 месеца от получаване на заявлението за присъединяване операторът на газопреносна мрежа изготвя и изпраща на лицата по чл. 1, т. 1 писмено становище за условията по присъединяване и проект на договор за присъединяване.
(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) В случай на необходимост от извършване на оценка по ал. 1 в становището операторът на газопреносната мрежа уведомява компетентния орган за необходимостта от предоставяне на допълнителен срок за нейното извършване.


Чл. 11. Становището за присъединяване включва следните задължителни параметри:
1. местоположение на точката на присъединяване:
а) (изм. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) съществуващ ГИС, ГРС или АГРС с нова измервателна и/или регулираща линия;
б) (изм. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) нов ГИС, ГРС или АГРС;
2. оценка за икономическа целесъобразност и обоснованост:
а) възможните срокове за извършването на реконструкцията - при положителна оценка за икономическа целесъобразност;
б) предложение към заявителя за извършване на необходимата за присъединяването реконструкция - при отрицателна оценка за целесъобразност от оператора на газопреносна мрежа;
3. прието годишно количество на обемите природен газ, заявени за пренос в точката на присъединяване;
4. часов разход на природен газ при t° 293,15К (20°С) и абсолютно налягане 101 325 Ра;
5. налягане на природния газ в точката на присъединяване;
6. изискване за монтаж на спирателен кран на входа на отклонението към присъединявания обект - при наличие на условията по чл. 197, ал. 9 ЗЕ.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) В едномесечен срок от получаване на становището и проекта на договор по чл. 8 или 9 заявителят представя на оператора на газопреносна мрежа:
1. инвестиционен проект за проверка на изпълнението на условията за присъединяване;
2. писмено становище по проекта на договора за присъединяване.


Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) В случаите, когато местоположението на точката за присъединяване е определено в поземления имот, собственост на лицето, чийто обект се присъединява, собственикът прехвърля възмездно съответната част от имота или учредява възмездно право на строеж в полза на оператора на газопреносна мрежа.
(2) В случаите, когато при проучването се установи, че във връзка с присъединяването се налага изместване на съществуващи газопроводи и съоръжения в поземления имот по ал. 1, изместването им се извършва от оператора на газопреносна мрежа за сметка на собственика на присъединявания обект.
(3) Обстоятелствата и изискванията на оператора на газопреносна мрежа по ал. 1 и 2 се посочват в становището за присъединяване.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) В случаите, когато лицето, поискало проучването за присъединяване, не отговаря на условията на ЗЕ или не предостави необходимите документи съгласно наредбата, то получава писмен мотивиран отказ за присъединяване в 25-дневен срок от подаване на заявлението.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) Операторът на газопреносна мрежа създава досие на присъединените обекти към газопреносната мрежа, в което се съхраняват документите за присъединяване.

Раздел III.
Сключване на договор за присъединяване към газопреносната мрежа


Чл. 16. За сключване на договор за присъединяване съответното лице представя на оператора на газопреносна мрежа следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) единен идентификационен код (ЕИК);
2. задание за изработване на инвестиционния проект или проектна документация, съдържаща частите на инвестиционния проект на присъединявания обект, с които се доказва изпълнението на условията за присъединяване;
3. задание за изработване на инвестиционния проект на присъединителния газопровод, с което се доказва изпълнението на условията за присъединяване;
4. (зал. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.;
5. предварителен договор за осигурени количества природен газ за доставка от конкретен доставчик (търговец) на природен газ във или извън територията на страната.


Чл. 17. (1) Договорът за присъединяване включва следните задължителни условия и параметри:
1. местоположението на точката на присъединяване, определена съгласно условията по чл. 197, ал. 3 ЗЕ;
2. налягането на природния газ в точката на присъединяване, определено с документацията в приложението;
3. характеристиката на обемите природен газ, заявени за пренос през точката на присъединяване, определена в месечен, тримесечен и годишен план;
4. характеристиката на съоръженията, в т. ч. минимален и максимален часов разход на природен газ в m3/h, приведени към температура 293,15°К (20°С) и абсолютно налягане 0,101325 МРа;
5. срока за представяне на оператора на газопреносна мрежа на одобрения инвестиционен проект на присъединявания обект и/или директен газопровод;
6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) срока за въвеждане в експлоатация на нова измервателна и/или регулираща линия, ГИС, ГРС или АГРС или директен газопровод за случаите, когато се предвижда такова изграждане;
7. срока за въвеждане в експлоатация на присъединявания обект;
8. цената за присъединяване към газопреносната мрежа и срока за заплащането и, който е не по-късно от момента на изпълнение на фактическото присъединяване;
9. таксата за обслужване, поддръжка и ремонт при условията на чл. 197, ал. 8 ЗЕ;
10. сроковете, цените и условията за учредяване на сервитутни права и за прехвърляне на собственост или учредяване на вещно право на строеж в полза на оператора на газопреносна мрежа, при необходимост;
11. неустойките и обезщетенията във връзка с изпълнението на договора, вкл.:
а) неустойка или обезщетение на оператора на газопреносна мрежа - при забава или отказ от присъединяване, в размер до размера на направената инвестиция за присъединяване;
б) неустойка за забава на собственика или ползвателя на присъединявания обект в случай на неспазване срока за присъединяване от оператора на газопреносна мрежа;
12. условията и реда за изменение и допълване на договора;
13. срока на договора.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) Цената за присъединяване се определя съгласно Наредба № 2 от 2013 г. за регулиране на цените на природния газ (ДВ, бр. 33 от 2013 г.).
(3) (Зал. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.)

Раздел III "а".
Сключване на договор за присъединяване към газопреносната мрежа на основание чл. 140а, ал. 8 от ЗУТ (Нов - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.)


Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) (1) За сключване на договор за присъединяване към газопреносната мрежа на основание чл. 140а, ал. 8 от ЗУТ освен документите по чл. 16, т. 1 и 5 съответното лице представя на оператора на газопреносната мрежа и виза за проектиране по чл. 140а, ал. 6 от ЗУТ, с включени в нея предоставените от оператора на газопреносната мрежа изходни данни и условия за присъединяване, определени в становището по чл. 9, ал. 3.
(2) В случай че визата за проектиране по чл. 140а, ал. 6 от ЗУТ не съдържа условията за присъединяване, определени в издаденото от оператора на газопреносната мрежа становище по чл. 9, ал. 3, или се отклонява съществено от тях, операторът може да откаже сключване на договор за присъединяване.
(3) Договор за присъединяване се сключва не по-късно от една година от влизане в сила на визата за проектиране по чл. 140а, ал. 6 от ЗУТ и в случай, че в този срок съответното лице е внесло за съгласуване и одобряване инвестиционния проект.

Раздел IV.
Изграждане на обектите за присъединяване към газопреносната мрежа


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) След сключването на договора за присъединяване операторът на газопреносна мрежа осигурява изработването, съгласуването и одобряването на инвестиционния проект за изграждане и/или реконструкция на мрежата чрез:
1. реконструкция на съществуващ ГИС, ГРС или АГРС с нова измервателна и/или регулираща линия;
2. изграждане на нов ГИС, ГРС или АГРС.
(2) Операторът на газопреносна мрежа пристъпва към изграждане или реконструкция на газопреносната мрежа след учредяване на сервитутни права и след прехвърляне на собствеността или учредяване право на строеж при условията и по реда на глава пета "Вещни права" от ЗЕ в случаите, когато това е необходимо.


Чл. 19. (1) Изграждането на газопреносна и газоразпределителна мрежа до определената от оператора на газопреносна мрежа точка на присъединяване се осигурява от оператора на газопреносна, съответно на газоразпределителната мрежа.
(2) Изграждането на директните газопроводи се осигурява от добивните предприятия, оператори на съоръжения за съхранение на природен газ, предприятия за производство на газ от възобновяеми източници, предприятия за втечнен природен газ и от небитовите клиенти.
(3) Лицата по ал. 1 и 2 пристъпват към изграждане на газопреносна, газоразпределителна мрежа или директен газопровод при наличие на сключен договор за присъединяване.


Чл. 20. (1) Операторите на газопреносни мрежи, газоразпределителни мрежи, на съоръжения за съхранение на природен газ, добивните предприятия, предприятия за производство на газ от възобновяеми източници, предприятия за втечнен природен газ и небитовите клиенти съответно реконструират или рехабилитират и въвеждат в експлоатация присъединяваните обекти към газопреносната мрежа за своя сметка в определените с договора за присъединяване срокове и етапи.
(2) В процеса на строителството заявителят на присъединявания обект към газопреносната мрежа е длъжен да осигурява достъп на упълномощени представители на оператора на газопреносна мрежа до съоръженията в точката на присъединяването.
(3) По искане от упълномощените представители на оператора на газопреносна мрежа заявителят на присъединявания обект представя строителните книжа и екзекутивната документация на присъединявания обект и на газопроводното отклонение.


Чл. 21. За фактическото присъединяване на обектите към газопреносната мрежа заявителят представя на оператора на газопреносна мрежа акт за първоначален технически преглед съгласно чл. 370, ал. 1 от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, приета с ПМС № 171 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2004г.; последно изм., бр. 24 от 2013 г.), писмено разрешение за експлоатация, издадени от органите за технически надзор, които са ги регистрирали, и копие от издадения от компетентния орган документ за въвеждане на съоръженията в експлоатация по реда, определен в ЗУТ.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.) (1) В срок, съгласуван между оператора на газопреносна мрежа и заявителя, но не по-късно от 30 дни от получаване на всички необходими документи, операторът на газопреносна мрежа съгласува проектите (подробните устройствени планове и инвестиционни проекти) за газопроводни отклонения и присъединяваните обекти в случаите, когато се засягат съоръжения, негова собственост, сервитутните им зони и/или зона за превантивна устройствена защита по отношение пресичане и допустими разстояния от съоръженията.
(2) В срок, съгласуван между оператора на газопреносна мрежа и заявителя, операторът на газопреносна мрежа извършва:
1. фактическото присъединяване на обектите към газопреносната мрежа;
2. запълване с природен газ за провеждане на 72-часови проби при наличие на документ, удостоверяващ закупуването на необходимите за пробите количества природен газ, или при сключен договор за покупко-продажба на природен газ.

Глава трета.
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА

Раздел I.
Условия за присъединяване към газоразпределителната мрежа


Чл. 23. (1) Операторите на газоразпределителни мрежи са длъжни да присъединяват към газоразпределителната мрежа промишлените газови инсталации и сградните газови инсталации на клиентите на територията, за която операторът е лицензиран да извършва разпределение на природен газ, при условията на равнопоставеност и при спазване на техническите изисквания за надеждност и безопасност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) С разрешение на КЕВР операторът на газоразпределителна мрежа може да присъединява клиент на природен газ, който се намира на територията на друг оператор на газоразпределителна мрежа, когато това е технически и икономически целесъобразно и е в интерес на клиентите.


Чл. 24. (1) Клиентите се присъединяват към газоразпределителната мрежа чрез отклонения и съоръжения за присъединяване.
(2) Отклоненията и съоръженията за присъединяване с газоразпределителната мрежа се изграждат от оператора на газоразпределителна мрежа и са негова собственост.


Чл. 25. (1) Отклонението и съоръжението за присъединяване по правило се разполагат извън границите на поземления имот на клиента.
(2) При застрояване на уличната регулационна линия (външната имотна граница на поземления имот на потребителя) със сграда или масивна ограда се допуска съоръжението за присъединяване да се монтира на стената на строежа.
(3) При техническа невъзможност за прилагане на ал. 1 и 2 част от газопроводното отклонение и съоръжението за присъединяване се разполагат в поземления имот на клиента при спазване изискванията на глава пета "Вещни права" от ЗЕ.


Чл. 26. (1) Операторът на газоразпределителна мрежа присъединява клиентите в определена от него точка на присъединяване.
(2) Точката на присъединяване се определя, както следва:
1. за индивидуални клиенти на природен газ за битови и небитови нужди - след уреда за търговско измерване;
2. за клиенти на природен газ за битови и/или небитови нужди, разположени в сгради - етажна собственост:
а) на изхода на колективния регулиращ уред;
б) точката, в която изходящият газопровод от колективния регулиращ уред достига границата на имота на клиента.
(3) Точката на присъединяване определя границата на собственост на газоразпределителната мрежа.


Чл. 27. (1) В сгради - етажна собственост, консумацията на природен газ от клиентите се измерва с уреди за търговско мерене, монтирани пред инсталацията на всеки индивидуален клиент.
(2) Уредите за търговско мерене по ал. 1 са собственост на оператора на газоразпределителна мрежа.


Чл. 28. Операторът на газоразпределителната мрежа може да извършва реконструкция или рехабилитация на отклонението и/или съоръжението за присъединяване за своя сметка с цел присъединяване към газоразпределителната мрежа на други клиенти.


Чл. 29. (1) Когато при изграждането на отклонението и съоръжението за присъединяване съгласно одобрения работен проект се засягат съществуващи комуникации, собственост на клиента, операторът на газоразпределителна мрежа измества засегнатите комуникации за сметка на клиента.
(2) Когато при изграждането на отклонението и съоръжението за присъединяване се засягат съществуващи комуникации на други физически или юридически лица, операторът на газоразпределителна мрежа измества засегнатите комуникации при условията на чл. 67, ал. 2 и чл. 73 ЗУТ.


Чл. 30. (1) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) Операторът на газоразпределителна мрежа може, включително в случаите на влязла в сила виза за проектиране по чл. 140а, ал. 6 от ЗУТ, да откаже присъединяването към газоразпределителната мрежа в следните случаи:
1. когато липсва капацитет на мрежата в съответната входна и/или изходна точка на газоразпределителната мрежа;
2. когато липсва връзка с газоразпределителната мрежа и извършването на необходимото изграждане или реконструкция на газоразпределителната мрежа във връзка с присъединяването е икономически нецелесъобразно и необосновано;
3. когато липсва техническа възможност за присъединяване на обект за производство на природен газ от възобновяеми източници или добивни предприятия;
4. когато произвежданият газ от възобновяеми източници или добивни предприятия не съответства на изискванията за качество, определени в правилата по чл. 170, ал. 3 ЗЕ;
5. при наличие на основанията по чл. 4, ал. 2 - до отстраняване на съответната причина.
(2) В случай на отказ по ал. 1, т. 1, 2 и 3 заявителите могат да постигнат договореност с оператора на газоразпределителната мрежа за начина на финансиране на съответната връзка или за извършване на необходимата реконструкция на газоразпределителната мрежа.

Раздел II.
Проучване за присъединяване към газоразпределителната мрежа


Чл. 31. Физическите или юридическите лица подават до оператора на газоразпределителна мрежа заявление за присъединяване на съответната промишлена или сградна газова инсталация към газоразпределителната мрежа в следните случаи:
1. при изграждане на нов обект, нуждаещ се от доставка на природен газ;
2. при изграждане на промишлена или сградна газова инсталация в съществуващ обект;
3. при съществуващ, присъединен към газоразпределителната мрежа обект - в случаи на необходимост от увеличение на доставката на природен газ над договорената, когато това води до промяна на параметрите за присъединяване на вече присъединен обект и изисква реконструкция или рехабилитация на отклонението и/или съоръжението за присъединяване.


Чл. 32. (1) В заявлението за присъединяване на обект на търговец или юридическо лице към газоразпределителната мрежа се посочват:
1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) наименованието на фирмата на търговеца или на юридическото лице, адресът за кореспонденция, номерът на съдебно решение за регистрация, данъчният номер и името на представляващото го лице;
2. местоположението (адресът) и предназначението на обекта;
3. начинът и режимът на използване на природния газ и необходимите количества понастоящем и в бъдеще;
4. категорията на сигурност на захранването;
5. резервното гориво;
6. желаният срок за въвеждане на присъединявания обект в експлоатация.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. заверено копие от документ за собственост, за ограничени вещни права в поземления имот или за друго право по силата на специален закон да строи присъединявания обект в поземления имот (виж чл. 149, ал. 2, т. 1 ЗУТ);
2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) единен идентификационен код (ЕИК);
3. заверено копие от виза за проектиране, от план или от схема за определяне местоположението и предназначението на присъединявания обект;
4. декларация за съгласие: за монтаж на съоръжението за присъединяване; за осигуряване на достъп до съоръжението за присъединяване за обслужване; за учредяване на право на строеж на името на оператора на газоразпределителна мрежа;
5. описание на предвидените за монтаж газоползващи уреди.
6. (зал. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.)

Чл. 33. (1) В заявлението за присъединяване на обект на физическо лице към газоразпределителната мрежа се посочват:
1. името и ЕГН по документи за самоличност, адресът на присъединявания обект и адресът за кореспонденция;
2. описанието на присъединявания обект - еднофамилна къща, сграда - етажна собственост, друга сграда, отделно жилище или друг самостоятелен обект в сграда, етажност, брой помещения, застроена площ, обща разгъната площ и др. по преценка на заявителя;
3. наличните, респ. предвижданите, газоползващи уреди по вид и брой;
4. желаният срок за въвеждане на обекта в експлоатация.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. заверено копие от документ за собственост, за ограничени вещни права в поземления имот или за друго право по силата на специален закон да строи присъединявания обект в поземления имот;
2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) при съсобствена сграда или сграда - етажна собственост - изрично писмено съгласие от съсобствениците, съответно решение на общото събрание на собствениците в етажната собственост за съгласие за газификация съобразно изискванията на чл. 186 от ЗУТ;
3. копие от нотариално заверено пълномощно на избрания от общото събрание представител на етажната собственост;
4. декларация за съгласие: за учредяване на право на строеж на името на оператора на газоразпределителна мрежа; за строителство и монтаж на съоръжението за присъединяване; за осигуряване на достъп до съоръжението за присъединяване за обслужване и ремонт.


Чл. 34. (1) След получаване на документите по чл. 32 или 33 операторът на газоразпределителна мрежа извършва проучване на условията за присъединяване на обекта към газоразпределителната мрежа, с което:
1. се определят условията, начинът и точката (местоположението) на присъединяването;
2. се предлага крайният срок за извършване на присъединяването от оператора на газоразпределителна мрежа;
3. се доказва нормативната допустимост на присъединявания обект;
4. се определят техническите параметри и възможните срокове за изграждане на отклонението и съоръженията за присъединяване;
5. операторът на газоразпределителна мрежа определя икономическата нецелесъобразност от изграждането на отклонението и съоръженията за присъединяване при отказ за присъединяване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) Операторът на газоразпределителна мрежа извършва проучването по ал. 1 и уведомява заявителя писмено за резултатите от него със становище за съгласие за присъединяване или с писмен мотивиран отказ в срок до 20 работни дни от подаване на заявлението за присъединяване по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път.
(3) В случаите, в които присъединяването на обекта по ал. 1 води до промени в договора за доставка на природен газ или налага ново присъединяване на газоразпределителната към газопреносната мрежа, операторът на газоразпределителна мрежа извършва уведомяването по ал. 2 след получаване на информация от страна на оператора на газопреносна мрежа за промени в договора за доставка на природен газ или за възможностите за ново присъединяване.
(4) В случаите на аргументиран отказ за присъединяване по ал. 2 операторът на газоразпределителна мрежа може да покани заявителя за преговори при условията на чл. 30, ал. 2.
(5) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) Лицето, подало заявление за проучване на условията за присъединяване на обекта, може да обжалва отказа по ал. 1 пред КЕВР при условията и по реда на чл. 22 ЗЕ.


Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) Операторът на газоразпределителна мрежа създава досие на присъединените обекти към газоразпределителната мрежа, в което се съхраняват документите за присъединяване.

Раздел II "а".
Предоставяне на изходни данни, необходими за проектирането и за присъединяване към газоразпределителните мрежи по чл. 140а, ал. 4 от ЗУТ (Нов - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.)


Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) (1) В случаите на подадено заявление за предоставяне на изходни данни по чл. 140а, ал. 4 от ЗУТ за имот, до който е изградена газоразпределителна мрежа, операторът на газоразпределителната мрежа предоставя становище, което съдържа следните данни:
1. местоположението на точката на присъединяване, с посочване на административен адрес на имота, ако има такъв към момента на предоставяне на информацията;
2. максималното входно налягане на газово отклонение;
3. минималното изходно налягане на газово отклонение;
4. изискванията към съоръженията в присъединявания обект, определени към момента на предоставянето на изходните данни;
5. схема с посочване на начина на присъединяване при условие, че в заявлението по чл. 140а, ал. 1 от ЗУТ са предоставени данни за минимален и максимален часови разход на природен газ в стандартни метри кубични, очакваната минимална и максимална годишна консумация на природен газ, както и режим на потребление (целогодишно или сезонно);
6. необходимите сервитутни зони на съоръженията за присъединяване;
7. възможните срокове за присъединяване.
(2) В случаите на подадено заявление за предоставяне на изходни данни по чл. 140а, ал. 4 от ЗУТ за имот, до който не е изградена газоразпределителна мрежа, но се предвижда изграждането на такава до имота, има изготвен работен проект и издадени разрешения за строеж на газоразпределителна мрежа, или в случаите, в които до имота е изградена газоразпределителна мрежа, но липсва необходимият капацитет за захранване на обекта, операторът на газоразпределителната мрежа предоставя становище по чл. 35а, ал. 1. В тези случаи се посочват възможните срокове за присъединяване, съобразени със срока за изграждане на мрежата и/или достигане на капацитет на мрежата в съответната входна и/или изходна точка. При липса на необходимия капацитет операторът предоставя данни за наличното входно налягане.
(3) В случаите на подадено заявление за предоставяне на изходни данни по чл. 140а, ал. 4 от ЗУТ за имот, до който не е изградена газоразпределителна мрежа, не се предвижда изграждането на газоразпределителна мрежа до имота, няма изготвен работен проект и издадени разрешения за строеж на газоразпределителна мрежа, операторът на газоразпределителната мрежа предоставя становище, съдържащо наличните данни по чл. 35а, ал. 1. В този случай се посочват възможните срокове за присъединяване, съобразени със срока за изграждане на мрежата.
(4) В случай че във връзка с предоставяне на изходните данни по ал. 2 или 3 операторът на газоразпределителната мрежа установи, че присъединяването е икономически неефективно и нецелесъобразно, и в случаите на постъпили възражения по чл. 140а, ал. 5 от ЗУТ той може да пристъпи към постигне на договореност със заявителя по смисъла на чл. 30, ал. 2.
(5) Операторът на газоразпределителната мрежа може да посочи необходимостта от учредяването на ограничени вещни права в негова полза по реда на глава пета "Вещни права" от ЗЕ, в случай че тази необходимост му е известна към момента на предоставяне на изходните данни по чл. 140а, ал. 4 от ЗУТ.

Раздел II "б".
Проучване за присъединяване към газоразпределителната мрежа в случаите на влязла в сила виза за проектиране по чл. 140а, ал. 6 от ЗУТ (Нов - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.)


Чл. 35б. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) Физическите или юридическите лица подават до оператора на газоразпределителна мрежа заявление за присъединяване на съответната промишлена или сградна газова инсталация в обектите, изградени съобразно предоставените изходни данни по чл. 140а, ал. 4 от ЗУТ.

Чл. 35в. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) (1) В заявлението за присъединяване на обект на търговец или юридическо лице към газоразпределителната мрежа се посочват:
1. наименованието на фирмата на търговеца или на юридическото лице, адресът за кореспонденция, адресът на управлението, номерът на съдебно решение за регистрация, данъчният номер и името на представляващото го лице;
2. местоположението (адресът) и предназначението на обекта;
3. начинът и режимът на използване на природния газ и необходимите количества към момента и в бъдеще;
4. категорията на сигурност на захранването;
5. резервното гориво;
6. желаният срок за въвеждане на присъединявания обект в експлоатация в случай, че е по-дълъг от посочения в изходните данни по чл. 140а, ал. 4 от ЗУТ.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. заверено копие от документ за собственост, за ограничени вещни права в поземления имот или за друго право по силата на специален закон да строи присъединявания обект в поземления имот;
2. единен идентификационен код (ЕИК) на юридическото лице;
3. заверено копие от влязла в сила виза за проектиране по чл. 140а, ал. 6 от ЗУТ на присъединявания обект;
4. декларация за съгласие: за монтаж на съоръжението за присъединяване; за осигуряване на достъп до съоръжението за присъединяване за обслужване; за учредяване на право на строеж на името на оператора на газоразпределителна мрежа;
5. описание на предвидените за монтаж газоползващи уреди.

Чл. 35г. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) (1) В заявлението за присъединяване на обект на физическо лице към газоразпределителната мрежа се посочват:
1. името и ЕГН по документи за самоличност, адресът на присъединявания обект и адресът за кореспонденция;
2. описанието на присъединявания обект - еднофамилна къща, сграда - етажна собственост, друга сграда, отделно жилище или друг самостоятелен обект в сграда, етажност, брой помещения, застроена площ, обща разгъната площ и др. по преценка на заявителя;
3. наличните, респ. предвижданите, газоползващи уреди по вид и брой;
4. желаният срок за въвеждане на обекта в експлоатация в случай, че е по-дълъг от посочения в изходните данни по чл. 140а, ал. 4 от ЗУТ.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. заверено копие от документ за собственост, за ограничени вещни права в поземления имот или за друго право по силата на специален закон да строи присъединявания обект в поземления имот;
2. при съсобствена сграда или сграда - етажна собственост - изрично писмено съгласие от съсобствениците, съответно решение на общото събрание на собствениците в етажната собственост за съгласие за газификация съобразно изискванията на чл. 186 от ЗУТ;
3. копие от нотариално заверено пълномощно на избрания от общото събрание представител на етажната собственост;
4. заверено копие от влязла в сила виза за проектиране по чл. 140а, ал. 6 от ЗУТ на присъединявания обект;
5. декларация за съгласие: за учредяване на право на строеж на името на оператора на газоразпределителна мрежа; за строителство и монтаж на съоръжението за присъединяване; за осигуряване на достъп до съоръжението за присъединяване за обслужване и ремонт.

Чл. 35д. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) (1) След получаване на документите по чл. 35в или 35г операторът на газоразпределителна мрежа извършва проучване на условията за присъединяване на обекта към газоразпределителната мрежа, включително за съответствието на изградения обект с изходните данни, предоставени по реда на чл. 140а, ал. 4 от ЗУТ, и изготвя становище, в което се определят:
1. условията, начинът и точката (местоположението) на присъединяването;
2. крайният срок за извършване на присъединяването от оператора на газоразпределителна мрежа;
3. доказва се нормативната допустимост на присъединявания обект;
4. техническите параметри и възможните срокове за изграждане на отклонението и съоръженията за присъединяване.
(2) Операторът на газоразпределителна мрежа определя икономическата нецелесъобразност от изграждането на отклонението и съоръженията за присъединяване при отказ за присъединяване в случай, че за изградения обект са предоставени изходни данни по чл. 35а, ал. 2 и 3.
(3) Операторът на газоразпределителна мрежа извършва проучването по ал. 1 и уведомява заявителя за резултатите от него с писмено становище, което съдържа съгласие за присъединяване, или с писмен мотивиран отказ в срок до 20 работни дни от подаване на заявлението за присъединяване. Уведомяването се извършва по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или на предоставения от заявителя адрес на електронна поща.
(4) В случаите, в които присъединяването на обекта по ал. 1 води до промени в договора за доставка на природен газ или налага ново присъединяване на газоразпределителната към газопреносната мрежа, операторът на газоразпределителна мрежа извършва уведомяването по ал. 2 след получаване на информация от страна на обществения доставчик за промени в договора за доставка на природен газ или от страна на оператора на газопреносна мрежа за възможностите за ново присъединяване.
(5) В случаите на мотивиран отказ за присъединяване по ал. 2 операторът на газоразпределителна мрежа може да покани заявителя за преговори при условията на чл. 30, ал. 2.

Раздел III.
Сключване на договор за присъединяване към газоразпределителната мрежа


Чл. 36. (1) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) На основание проучването за присъединяване по чл. 34 или чл. 35д операторът на газоразпределителна мрежа сключва договор за присъединяване с клиента. Договор за присъединяване по реда на раздел IIб се сключва не по-късно от една година от влизане в сила на визата за проектиране по чл. 140а, ал. 6 от ЗУТ и в случай, че в рамките на този срок съответното лице е внесло за съгласуване и одобряване инвестиционните проекти.
(2) Договорът за присъединяване задължително включва следните условия:
1. идентифициране на поземления имот, в който се извършва присъединяването към газоразпределителната мрежа;
2. вид и технически параметри на съоръженията за присъединяване;
3. инсталирана обща мощност на обекта на клиента и минимална и максимална часова консумация;
4. вид, място, брой изводи и брой замерни съоръжения;
5. граница на собственост на съоръженията;
6. режим на подаване на природния газ: месечен, годишен;
7. технически параметри на съоръженията и инсталациите за резервно гориво;
8. срок за въвеждане в експлоатация на съоръженията на потребителя;
9. срок за въвеждане в експлоатация на отклонението и съоръжението за присъединяване;
10. срокове, цени и условия за учредяване на вещни права и сервитутни такива в полза на оператора на газоразпределителна мрежа в случаите по чл. 25, ал. 3;
11. цена за присъединяване към газоразпределителната мрежа;
12. особени условия, свързани с финансирането на присъединяването по реда на чл. 30, ал. 2;
13. задължение на двете страни да пазят газопроводите и съоръженията на другата страна, разположени в техните имоти, и да осигуряват достъп до тях;
14. неустойки и обезщетения във връзка с изпълнението на договора;
15. условия и ред за изменение и допълване на договора;
16. срок на договора.

Раздел IV.
Изграждане на обектите за присъединяване и присъединяване към газоразпределителната мрежа


Чл. 37. Операторът на газоразпределителна мрежа изгражда, респ. реконструира или рехабилитира, съоръжението за присъединяване към газоразпределителната мрежа:
1. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) при условията и в сроковете на сключения договор за присъединяване към газоразпределителната мрежа;
2. след учредяване на право на строеж и на сервитутни права, ако отклонението и съоръжението за присъединяване се разполагат на територията на имота, собственост на клиента.


Чл. 38. (1) На основание сключен договор за присъединяване клиентите проектират и изграждат, съответно реконструират или рехабилитират, собствените си съоръжения.
(2) Клиентът представя на оператора на газоразпределителна мрежа определената с договора проектна документация, имаща отношение към присъединяването, за проверяване на съответствието и с условията за присъединяване.
(3) В процеса на строителството възложителят на присъединявания обект към газоразпределителната мрежа е длъжен да осигурява достъп на упълномощени представители на оператора на газоразпределителна мрежа до съоръженията в точката на присъединяването.
(4) По искане от упълномощените представители възложителят на присъединявания обект представя строителните книжа и екзекутивната документация на присъединявания обект.


Чл. 39. (1) Съоръжението за присъединяване се запълва с природен газ до границата на собственост само от оператора на газоразпределителна мрежа или упълномощени от него лица, придобили съответната правоспособност.
(2) Газовата инсталация на клиента се запълва с природен газ от оператора на газоразпределителна мрежа при следните условия:
1. подадено е писмено искане от клиента до оператора на газоразпределителна мрежа за първоначално запълване с природен газ; за сгради - етажна собственост, писменото искане се подписва от упълномощено от общото събрание на собствениците лице;
2. представени са в оператора на газоразпределителна мрежа ревизионна книга на газовата инсталация и разрешение за експлоатация, издадено от органите за технически надзор на съоръжения с повишена опасност;
3. издадено е свидетелство за първоначален инструктаж;
4. сключен е договор за продажба на природен газ.
(3) Клиентът е задължен да въведе съоръженията си в експлоатация по реда, определен в ЗУТ, и да предостави в оператора на газоразпределителна мрежа копие от издадения от компетентния орган документ.
(4) Клиентът носи отговорност за вреди, причинени на оператора на газоразпределителна мрежа от неизправност или необезопасяване на собствените му съоръжения.

Глава четвърта.
КОНТРОЛ ПО СПАЗВАНЕ НА НАРЕДБАТА. КОНТРОЛНИ ОРГАНИ


Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.) Контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от Комисията за енергийно и водно регулиране според предвидените и по ЗЕ правомощия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.) За осъществяване на контрола по ал. 1 председателят на КЕВР може да упълномощава лица, които да извършват проверки в обектите на газопреносната и газоразпределителните мрежи, и при констатиране на нарушения да съставят актове за установяване на извършените административни нарушения.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.) Въз основа на актовете по ал. 2 председателят на КЕВР издава наказателни постановления, с които се налагат санкции за неизпълнение на тази наредба в съответствие с предвиденото в чл. 223 ЗЕ.


Чл. 41. При извършване на контрола контролните органи имат право:
1. на свободен достъп до енергийните обекти;
2. да изискват съответната документация, отнасяща се до присъединяването;
3. да привличат експерти в съответната област, когато проверката е особено сложна и изисква специални знания, за изработване на експертизи.


Чл. 42. Контролните органи са длъжни да:
1. дават заключения по възраженията във връзка с констатираните нарушения;
2. опазват служебната и/или търговската тайна;
3. не разгласяват данни от проверките преди и след тяхното приключване;
4. извършват своята дейност самостоятелно и при необходимост съвместно с други специализирани контролни органи.


Чл. 43. При доказани нарушения на наредбата разноските по извършената експертиза са за сметка на нарушителите.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Обект" означава енергиен обект по ЗЕ, както и имот, представляващ съвкупност от сгради, вкл. технологичното оборудване и инсталации в тях, подземни, открити или покрити строителни и технологични съоръжения, заедно с поземлените имоти, върху които е разположено застрояването.
2. "Отклонение и съоръжение за присъединяване към газоразпределителна мрежа" е съвкупността от оборудване, апарати и газопроводи, предназначено за регулиране и/или търговско мерене на природния газ, подаван на потребител или група потребители.
3. "Промишлена газова инсталация" е съвкупността от външните площадкови газови мрежи и съоръжения (газопроводите на територията на промишлени и селскостопански производствени обекти на потребителите, газоразпределителни пунктове (ГРП) и др.) след границата на газоразпределителната мрежа, вътрешните газови инсталации, горивните уредби, газовите уреди и съоръженията, разположени в производствени и други сгради или на открито, както и димоходите и комините за отвеждане на димните газове.
4. "Сградна газова инсталация" е съвкупността от външните дворни газови мрежи и съоръжения след границата на газоразпределителната мрежа, вътрешните (сградните) газови инсталации, газовите уреди и комините за отвеждане на димните газове от газовите уреди в жилищните, административните и/или общественообслужващите сгради на потребителите, респ. на потребителите в жилищни сгради - етажна собственост.
5. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) "Фактическо присъединяване" е създаване на технически условия за постоянно търговско подаване на природен газ към съоръженията на клиентите.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 196, ал. 1 ЗЕ и в съответствие с изискванията на Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ.

§ 4. Производствата, образувани до влизане в сила на наредбата, се довършват по досегашния ред.


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2013 Г. ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ГАЗОПРЕНОСНИТЕ И ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2013 Г. ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ГАЗОПРЕНОСНИТЕ И ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 04.10.2016 Г.)

§ 5. Незавършените процедури, образувани до влизане в сила на тази наредба, се довършват по досегашния ред.

§ 6. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2013 Г. ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ГАЗОПРЕНОСНИТЕ И ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 09.08.2019 Г.)

§ 32. Незавършените процедури, образувани до влизане в сила на тази наредба, се довършват по досегашния ред.

§ 33. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 04.10.2016 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.)

Документи за заявяване на присъединяване към газопреносната мрежа за природен газ

Заявление за присъединяване към преносната мрежа

В заявлението за присъединяване към преносната мрежа съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 и приложената към него документация следва да съдържа минимум следната информация:

I. Общи изисквания към лицата по чл. 1, т. 1:
1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) Наименование на фирмата на търговеца заявител, адрес за кореспонденция, име на представляващото търговеца лице, лице за контакти, телефон, факс, e-mail.
2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) Единен идентификационен код (ЕИК).
3. Местонахождение (адрес) на присъединявания обект.
4. Срок за въвеждане в експлоатация на присъединявания обект.
5. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) Справка от кадастъра за координатите на присъединявания обект.
6. Специфични изисквания на заявителя относно параметрите на доставяния природен газ (минимално допустимо налягане и др.).
7. Характеристика на обемите природен газ, заявени за пренос през точката на присъединяване.
8. Характеристика на газопотребяващите съоръжения на присъединявания обект.
9. Предложение за точка на присъединяване.
10. Въпросник относно техническите параметри, при които могат да работят присъединените инсталации, и наличието на захранване с алтернативно гориво във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) № 994/2010 относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ.

II. Специфични изисквания към операторите на газоразпределителна мрежа:
А. При нов обект:
1. Планове за развитие на дейността, одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), придружени с приета схема за газификация.
2. Лицензия за разпределение на природен газ по чл. 39 ЗЕ с описание на лицензираната територия.
3. Характеристика на газопотребяващите съоръжения по видове потребители.
4. При наличие на условията по чл. 197, ал. 7 ЗЕ - документ за предоставен капацитет от собственика на газопровода.
5. Въпросник относно техническите параметри, при които могат да работят присъединените инсталации, и наличието на захранване с алтернативно гориво във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) № 994/2010 относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ.
Б. При промяна на параметрите на потребление в точките на присъединяване:
1. Промяна в характера на потреблението.
2. Промяна в характеристиката на газопотребяващите съоръжения по видове клиенти.
3. Въпросник относно техническите параметри, при които могат да работят присъединените инсталации, и наличието на захранване с алтернативно гориво във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) № 994/2010 относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ.

III. Специфични изисквания към небитовите клиенти:
А. При нов обект:
1. Горивно-енергийно осигуряване към момента на подаване на заявлението за присъединяване.
2. Информация от договора за продажба на природен газ, имаща отношение към присъединяването и предварително уточнена с оператора на газопреносната мрежа.
3. Въпросник относно техническите параметри, при които могат да работят присъединените инсталации, и наличието на захранване с алтернативно гориво във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) № 994/2010 относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ.
Б. При промяна на параметрите на потребление в точката на присъединяване:
1. Промяна в характера на потреблението.
2. Въпросник относно техническите параметри, при които могат да работят присъединените инсталации, и наличието на захранване с алтернативно гориво във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) № 994/2010 относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ.

IV. Специфични изисквания към добивните предприятия:
1. Удостоверение от МЕ за предоставена концесия за добив на природен газ.
2. Информация от договора за продажба на природен газ, имаща отношение към присъединяването и предварително уточнена с оператора на газопреносната мрежа.
3. Сертификат за качество на природния газ.
При промяна на параметрите на доставките в точките на присъединяване:
1. Промяна на параметрите на газоподаване в точката на присъединяване - промяна в характера на газоподаване.
2. Промяна в характеристиката на газоподаващите съоръжения.

V. Специфични изисквания към предприятията за съхранение на природен газ:
1. Планове за развитие на дейността, одобрени от КЕВР.
2. Лицензия за съхранение на природен газ по чл. 39 ЗЕ.
3. Информация от договора за съхранение с разпределително дружество или потребител на природен газ, имаща отношение към присъединяването и предварително уточнена с оператора на газопреносната мрежа.
4. Информация от договора за покупка на природен газ, имаща отношение към присъединяването и предварително уточнена с оператора на газопреносната мрежа.
5. Сертификат за качество на природния газ.

VI. Специфични изисквания към дружество, получило разрешение за производство на природен газ от възобновяеми източници:
1. Удостоверение за производство на природен газ от възобновяеми източници.
2. Информация от договора за продажба на природен газ, имаща отношение към присъединяването и предварително уточнена с оператора на газопреносната мрежа.
3. (зал. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2019 г., в сила от 09.08.2019 г.) Единен идентификационен код /ЕИК/.
5. Сертификат за качество на природния газ.
При промяна на параметрите на доставките в точките на присъединяване:
1. При промяна на параметрите на газоподаване в точката на присъединяване - промяна в характера на газоподаване.
2. При промяна в характеристиката на газоподаващите съоръжения.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума