навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ТОПЛОФИКАЦИОННИ ЦЕНТРАЛИ И ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ (ДВ, БР. 34 ОТ 2004 Г.)

В сила от 23.01.2014 г.
Издаден от Министерството на икономиката и енергетиката

Обн. ДВ. бр.92 от 22 Октомври 2013г.


§ 1. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 3, 4 и 5 се изменят така:
"(3) Обучението на персонала и проверката на знанията за придобиване/потвърждаване на квалификационна група се организират и осъществяват в работно време, без или със откъсване от работа от:
1. работодателя;
2. енергийни предприятия, титуляри на лицензия по Закона за енергетиката;
3. центрове за професионално обучение, получили лицензия за осъществяване на професионално обучение поне по една от следните професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 на Закона за професионалното образование и обучение: електротехник, електромонтьор, техник на енергийни съоръжения и инсталации, монтьор на енергийни съоръжения и инсталации, техник по автоматизация и монтьор по автоматизация;
4. висши училища, получили акредитация за осъществяване на обучение по професионалните направления енергетика или електротехника, електроника и автоматика съгласно Класификатора на областите за висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.; изм., бр. 106 от 2003 г., бр. 32 от 2005 г.; доп., бр. 94 от 2005 г.).
(4) Програмите, сроковете за обучение и датите за провеждане на изпитите за квалификационна група се определят от работодателя или от лицата по ал. 3, т. 2 - 4, съгласувано с работодателя.
(5) Обучението за придобиване/потвърждаване на квалификационна група се провежда от лица с образователно-квалификационна степен не по-ниска от "бакалавър" съгласно Закона за висшето образование и притежаващи пета квалификационна група при обучаване за четвърта и пета квалификационна група и не по-ниска от четвърта квалификационна група при обучаване за втора и трета квалификационна група."
2. Създава се ал. 6:
"(6) Алинея 5 не се прилага за академичния състав на висшите училища, както и за медицинските специалисти, които обучават по правилата за оказване на долекарска помощ при поражение от електрически ток."

§ 2. Създава се чл. 20а:
"Чл. 20а. (1) Обучението за придобиване/потвърждаване на квалификационна група се провежда по утвърдени от работодателя писмени програми, с които се определят:
1. минимумът от знания и умения за теоретична и практическа подготовка, необходими за придобиване/потвърждаване на съответната квалификационна група, съобразно изискванията на този правилник и специфичните характеристики на действително извършваната работа;
2. продължителността на обучението, която за придобиване на квалификационна група не може да бъде по-малка от:
а) 4 учебни часа - за втора квалификационна група;
б) 8 учебни часа - за трета квалификационна група;
в) 16 учебни часа - за четвърта квалификационна група;
г) 24 учебни часа - за пета квалификационна група;
3. продължителността на обучението, която за потвърждаване на квалификационна група може да бъде съкратена спрямо тази в т. 2 с до 1/2;
4. датите и началният час за провеждане на изпитите.
(2) Образователният минимум от знания и умения по т. 1 на ал. 1 тематично и по съдържание обхваща изискванията на този правилник и отчита специфичните характеристики на действително извършваната работа."

§ 3. Създава се чл. 20б:
"Чл. 20б. (1) Сертификат за преминато обучение по безопасни методи на работа в електрически уредби и мрежи в държава - членка на Европейския съюз, се приравнява на придобита трета квалификационна група по безопасност при работа съгласно този правилник.
(2) Обучението за потвърждаване или придобиване на по-висока квалификационна група по безопасност при работа въз основа на валиден сертификат за преминато обучение по безопасни методи на работа в електрически уредби и мрежи в държава - членка на Европейския съюз, се провежда от лицата по чл. 20, ал. 3, т. 2 - 4 по утвърдени от тях писмени програми, с които се определят:
1. минимумът от знания и умения за теоретична и практическа подготовка, необходими за придобиване/потвърждаване на съответната квалификационна група, съобразно изискванията на този правилник и специфичните характеристики на действително извършваната работа;
2. продължителността на обучението, която не може да бъде по-малка от:
а) 2 учебни часа - за трета квалификационна група;
б) 3 учебни часа - за четвърта квалификационна група."

§ 4. Член 25 се изменя така:
"Чл. 25. (1) Устният изпит пред комисия се провежда индивидуално.
(2) Комисията се състои от председател и най-малко двама членове. В случаите по ал. 3, т. 3 в състава на комисията се включва и ръководителят на служба/отдел по експлоатация и безопасност или негов заместник.
(3) Когато обучението се провежда от работодателя, той определя със заповед състава на комисията, като:
1. председателят трябва да притежава пета квалификационна група;
2. членовете на комисията при изпит за втора и трета квалификационна група трябва да притежават не по-ниска от четвърта квалификационна група;
3. членовете на комисията при изпит за четвърта и пета квалификационна група трябва да притежават пета квалификационна група;
4. не се изисква квалификационна група за медицински специалисти, участващи в изпитните комисии.
(4) Когато обучението се провежда от лицата по чл. 20, ал. 3, т. 2 - 4, съставът на комисията се определя в съответствие със сключения договор за обучение, като председателят и членовете трябва да притежават квалификационна група съгласно изискванията на ал. 3."

§ 5. В чл. 28, ал. 3 думите "в учебен център, упълномощен от министъра на енергетиката и енергийните ресурси" се заменят с "от лицата по чл. 20, ал. 3, т. 2 - 4".

§ 6. В чл. 29, ал. 2 думите "в учебен център" се заменят с "от лицата по чл. 20, ал. 3, т. 2 - 4", а думите "ръководителя на центъра" се заменят с "ръководителите им".

§ 7. Навсякъде в правилника думите "министъра на енергетиката и енергийните ресурси" и "министърът на енергетиката и енергийните ресурси" се заменят съответно с "министъра на икономиката и енергетиката" и "министърът на икономиката и енергетиката".

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 8. Специализираните учебни центрове, които са упълномощени от министъра на икономиката и енергетиката да извършват обучение и изпит за квалификационна група по този правилник, могат да изпълняват тази дейност до 31.12.2014 г.

§ 9. Правилникът влиза в сила три месеца от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума