навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 6 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СРЕДСТВАТА ЗА ОФИЦИАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЖИВОТНИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ, УСЛОВИЯТА, РЕДА И КОНТРОЛА ПО СЪБИРАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

В сила от 15.10.2013 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.90 от 15 Октомври 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 8 Април 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.5 от 12 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 23 Февруари 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им;
2. условията, редът и контролът по събиране, въвеждане, поддържане, използване на информацията в Интегрираната информационна система (ИИС) на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).


Чл. 1а. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Средствата за официална идентификация на животните и пчелните семейства са:
1. идентификационни средства;
2. идентификационни документи (паспорти).

Раздел II.
Идентификационни средства (Загл. изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.)

Раздел II.
Средства за официална идентификация

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Идентификационните средства определят еднозначно животното, на което са поставени, или пчелното семейство. Чрез идентификационните средства се свързват данните за животните и пчелните семейства, въвеждани, съхранявани и обработвани в ИИС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Идентификационните средства за животните и пчелните семейства са:
1. ушна марка;
2. електронни средства за идентификация:
а) електронна ушна марка;
б) инжектируем транспондер;
в) (нова - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) търбушен болус;
3. (нова - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) индивидуална идентификационна табела.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Идентификационните средства се характеризират с цвят, размер и номер и се одобряват от изпълнителния директор на БАБХ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Идентификационните средства са единични или в комплект. Всяка част на комплекта има един и същ номер:
1. комплектът се състои от:
а) две ушни марки;
б) ушна марка и електронна ушна марка;
в) (нова - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) ушна марка и търбушен болус или две ушни марки и търбушен болус;
2. средствата за идентификация, които се използват поединично, са:
а) ушна марка;
б) инжектируем транспондер;
в) (нова - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) индивидуална идентификационна табела.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните осъществява контрол на идентификационните средства, определя предназначението и структурата в номерацията им, разпределението и начина на изразходването им.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Всеки номер на идентификационното средство е уникален.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Ушните марки са:
1. изработени от гъвкав, пластичен материал;
2. защитени от фалшифициране, лесно да се разчитат през целия живот на животното и надписът им да не може да се заличава;
3. направени така, че след поставяне на животното да останат на мястото на поставяне, да не причиняват болка или вреда;
4. от две части - "мъжка" и "женска", като мъжкият елемент да има усилен пробивен връх.
(2) Ушните марки не могат да се използват повторно.
(3) Когато за идентификация на животно се използват две ушни марки, те се поставят на лявото и дясното ухо на животното и съдържат една и съща информация.
(4) Ушна марка за едри преживни животни, която се поставя на мястото на изгубена или повредена или на която надписът не може да бъде разчетен, съдържа същия номер, като към надписа се добавя тире и римска цифра, показваща поредния номер на подмяната.
(5) Ушна марка за дребни преживни животни и свине, която се поставя на мястото на загубена или повредена или на която надписът не може да бъде разчетен, може да съдържа различен номер, като се осигурява връзка между стария и новия номер на ушната марка в ИИС.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Използваните за официална идентификация електронни средства за идентификация отговарят на следните изисквания:
1. те са само четими пасивни, използващи HDX (Half Duplex) или FDX-B (Full Duplex) технология в съответствие със стандарт ISO 11784 и стандарт ISO 11785;
2. разчитат се от устройства (четци), отговарящи на стандарт ISO 11785 и четящи HDX и FDX-B електронни средства;
3. (доп. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) при използване на портативни четящи устройства се четат от разстояние минимум 12 см за електронна ушна марка и инжектируем транспондер и минимум 20 см за търбушен болус, а при използване на стационарни четящи устройства - минимум 50 см за електронните ушни марки и търбушния болус.
(7) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Идентификационните средства по чл. 2, ал. 2, т. 1 и 2 е необходимо да са тествани в акредитирана лаборатория, одобрена от ICAR (The International Committee for Animal Recording), което се удостоверява със заверени копия на сертификати или удостоверения, издадени след успешно проведени изпитвания, или със заверени копия на документи от компетентния орган на страна - членка на Европейския съюз, където такива средства са били официално одобрени.
(8) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Идентификационните средства - ушни марки, използвани при ЕПЖ и ДПЖ, могат да имат допълнително контейнер за вземане на ДНК проба в процеса на поставяне на идентификаторите.


Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) (1) Индивидуалните идентификационни табели за официална идентификация на пчелни семейства са:
1. изработени от гъвкав, пластичен материал в жълт цвят с размери - височина 45 - 60 мм и дължина 65 - 90 мм;
2. защитени от фалшифициране, като надписът им да може лесно да се чете през целия живот на пчелното семейство и да не може да се заличава;
3. изработени по начин, който гарантира, че след поставяне на капака на кошера ще могат да останат на мястото на поставянето им.
(2) Условията, редът и начинът за идентификация на пчелните семейства са определени в Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства (ДВ, бр. 27 от 2015 г.).

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Идентификационното средство е негодно за използване:
1. при производствен дефект;
2. ако вече е използвано;
3. когато не отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 5.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Идентификационните средства се считат за невалидни:
1. при пълна или частична невъзможност да се разчита надписът/номерът им;
2. (доп. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) когато животното, на което са били поставени, или пчелното семейство, което е било идентифицирано, е умряло;
3. при повреждане по време на поставянето им.
(2) Комплект се обявява за невалиден, когато всичките му части са обявени за невалидни.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Идентификационните средства се обявяват за невалидни от лицето, на което са зачислени към момента на обявяването, чрез съставяне на протокол, който предоставя на съответната областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). Изпълнителният директор на БАБХ утвърждава образец на протокола.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Идентификационните средства, обявени за невалидни по реда на ал. 3, се предоставят в ОДБХ.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Невалидните идентификационни средства се унищожават съгласно Закона за управление на отпадъците.

Раздел III.
Специфични изисквания към идентификационните средства (Загл. изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.)

Раздел III.
Специфични изисквания към средствата за официална идентификация


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Идентификационните средства за животните и пчелните семейства са:
1. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) комплект за едри преживни животни (ЕПЖ):
а) две ушни марки;
б) (В сила от 18.07.2019 г.) ушна марка и електронна ушна марка;
в) (В сила от 18.07.2019 г.) две ушни марки и търбушен болус;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) комплект - ушна марка и електронна ушна марка или ушна марка и търбушен болус за дребни преживни животни (ДПЖ);
3. ушна марка за свине (СВ);
4. инжектируем транспондер за еднокопитни животни (ЕКЖ);
5. (доп. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) инжектируем транспондер за домашни любимци от видовете, които подлежат на идентификация, както и за кучета за служебни, ловни и други цели;
6. (нова - ДВ, бр. 32 от 2014 г.) единична ушна марка за идентификация на ДПЖ, предназначени за клане преди навършване на 12-месечна възраст само в месодобивни предприятия на територията на страната;
7. (нова - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) индивидуална идентификационна табела за пчелни семейства.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) (1) Идентификационните средства за ЕПЖ отговарят на следните специфични изисквания:
1. жълт цвят, когато са комплект от две ушни марки;
2. състоят се от две части с минимални размери - дължина 45 мм и широчина 55 мм;
3. структурата на номера е следната:
а) за комплект ушни марки: BG XX XXXXXX, като BG е кодът на България, първите две цифри показват кода на производителя и/или търговеца, а следващите шест цифри са поредният номер на средството за официална идентификация;
б) за комплект ушна марка и електронна ушна марка или ушни марки и търбушен болус: 100 XXХ XXX XXXХХХ, като 100 е кодът на България, първите три цифри показват кода на производителя и/или търговеца, а следващите девет цифри са поредният номер на средството за официална идентификация;
4. надписите на всяка част на марката съдържат абревиатурата на компетентния орган на латиница (BFSA), като символите са с минимална височина 5 мм; те са разположени на три реда и са в черен цвят, както следва:
а) за комплект - ушни марки:
BFSA
BG XX
XXXXXX;
б) за комплект - ушна марка и електронна ушна марка или ушни марки и търбушен болус:
BFSA
100 XXХ ХХХ
XXXXXX;
5. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) надписите на всяка част на ушната марка съдържат баркод с номера на марката, съответстващ на номера на електронния транспондер, когато марките са част от комплект за електронна идентификация на ЕПЖ, или съответстващ на визуалния номер на марките, когато в комплекта няма електронно средство за идентификация;
6. надписите, отбелязани върху всяка част на електронната ушна марка, съответстват на номера на електронния транспондер; структурата на номера на електронния транспондер е следната: 100XXXXXXXXХХХХ, като 100 е кодът на Република България, първите три цифри показват кода на производителя и/или търговеца, а следващите девет цифри са поредният номер на средството за официална идентификация;
7. структурата на номера на търбушните болуси е следната: 100XXXXXXXXХХХХ, като 100 е кодът на Република България, първите три цифри показват кода на производителя и/или търговеца, а следващите девет цифри са поредният номер на средството за официална идентификация.
(2) Извън случаите по ал. 1, т. 1:
1. ушната марка е предназначена за поставяне на дясното ухо и е с жълт цвят, когато е в комплект с електронна ушна марка, а двете марки са със син цвят, когато са в комплект с търбушен болус;
2. електронната ушна марка, когато е в комплект с ушна марка, е предназначена за поставяне на лявото ухо и е с оранжев цвят.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Идентификационните средства за ДПЖ отговарят на следните специфични изисквания:
1. (доп. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) ушната марка е предназначена за поставяне на дясното ухо и е с жълт цвят, когато е в комплект с електронна ушна марка и със син цвят, когато е в комплект с търбушен болус;
2. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) електронната ушна марка, когато е в комплект с ушна марка, е предназначена за поставяне на лявото ухо и е с оранжев цвят;
3. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) ушните и електронните ушни марки се състоят от две части със:
а) минимални размери: дължина 25 мм и ширина 15 мм, като минималната квадратура е 5 кв. см;
б) максимални размери: дължина 60 мм и ширина 40 мм, като максималната квадратура е 20 кв. см;
4. (доп. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) структурата на номера на ушните марки и електронните ушни марки е следната: BG ХХХ XXXXXXXXX, като BG е кодът на България, първите три цифри показват кода на производителя и/или търговеца, а следващите девет цифри са поредният номер на средството за официална идентификация;
5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) надписите на мъжката част на ушната и електронната ушна марка са в черен цвят, разположени на три реда, с размери: минимална височина на символите на първия ред - 4 мм, минимална височина на цифрите на втория ред - 4 мм; минимална височина на цифрите на третия ред - 5 мм, и ширина 4 мм:
BG
ХХХ XXXXX
XXXX;
6. надписите, отбелязани върху всяка част на електронната ушна марка, съответстват на номера на чипа, като първите три цифри от номера на чипа (100) се визуализират в надписа с двубуквения код на страната (BG) в съответствие със стандарт ISO 3166;
7. електронните ушни марки за ДПЖ трябва да са тествани в акредитирана лаборатория и да отговарят на изискванията, посочени в глава ІV от Приложението на Решение на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО по отношение на насоки и процедури за електронна идентификация на животни от рода на овцете и козите (2006/968/ЕО);
8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) единичната ушна марка за идентификация на ДПЖ, предназначени за клане преди навършване на 12-месечна възраст само в месодобивни предприятия на територията на страната, се поставя на дясното ухо и е със зелен цвят и отговаря на изискванията на т. 3 - 5 и 11 и на чл. 3, ал. 1 и 2;
9. (нова - ДВ, бр. 32 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) ДПЖ, които са идентифицирани в съответствие с т. 8, но впоследствие са предназначени за отглеждане след навършване на 12-месечна възраст или за вътреобщностна търговия, или за износ за трети страни, трябва да бъдат идентифицирани в съответствие с точки от 1 - 7, за да се осигури цялостна проследяемост на всяко животно обратно до животновъдния обект, в който е родено;
10. (нова - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) структурата на номера на търбушните болуси е следната: 100XXXXXXXXXXXX, като 100 е кодът на България, първите три цифри показват кода на производителя и/или търговеца, а следващите девет цифри са поредният номер на средството за официална идентификация;
11. (нова - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) надписите на мъжката част на ушната марка съдържат баркод с номера на марката, съответстващ на номера на транспондера, когато марките са част от комплект за електронна идентификация на ДПЖ, или съответстващ на номера на марката по т. 8.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Идентификационните средства за индивидуална идентификация на свине отговарят на следните изисквания:
1. да бъдат с жълт цвят;
2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) състоят се от две части с минимални размери: дължина и ширина по 25 мм, като минималната квадратура е 6,25 кв. см;
3. структурата на номера е следната:
BG SXX XXXXXXX, като "BG" е кодът на България, "S" е абревиатура на латиница на вида животни, първите две цифри след символа "S" показват кода на производителя и/или търговеца на ушни марки, а следващите седем цифри са поредният номер на средството за официална идентификация;
4. надписът на мъжката част на ушната марка съдържа абревиатурата на компетентния орган на латиница (BFSA), в черен цвят, разположен на три реда, с размери - минимална височина на символите и цифрите на първия и втория ред - 3 мм, минимална височина на цифрите на третия ред - 5 мм:
BFSA
BG SXX
XXXXXXX.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Идентификационните средства за групова идентификация на свинете отговарят на следните изисквания:
1. да бъдат със зелен цвят;
2. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г.) размерът и формата да отговарят на изискванията по ал. 1, т. 2, а надписът - на изискванията по ал. 1, т. 4;
3. структурата на номера е следната: BFSA BGS XX XXXX-XXXX, като BG е кодът на България, първите две цифри след символа "S" показват кода на производителя и/или търговеца на ушни марки, а следващите осем цифри са номерът на животновъдния обект, в който е родено животното, и са в съответствие със стандарт ISO 3166:
BFSA
BGS XX
XXXX-ХХХХ.
(3) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) Надписите на мъжката част на ушната марка при индивидуална идентификация на свине съдържат баркод с номера на марката.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Електронните идентификационни средства (инжектируеми транспондери), използвани при идентификацията на еднокопитни животни, отговарят на следните изисквания:
1. в комплект са със средство за апликация за лесно аплициране;
2. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) съдържат уникален 15-цифрен код, където първите три цифри са кодът на България (100), вторите три цифри са кодът на производителя и/или търговеца, определен от БАБХ, а следващите цифри са поредният номер на идентификационното средство:
ХХХХХХХХХХХХХХХ.


Чл. 11. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Електронните идентификационни средства (инжектируеми транспондери), използвани при идентификацията на домашните любимци, кучетата за служебни, ловни и други цели, отговарят на следните изисквания:
1. комплект са със средство за апликация за лесно аплициране;
2. съдържат уникален 15-цифрен код ХХХХХХХХХХХХХХХ, като:
а) (отм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.)
б) (изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) първите три цифри са кодът на България (100), вторите три цифри са кодът на производителя и/или търговеца, определен от БАБХ, а следващите цифри са поредният номер на идентификационното средство.


Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Индивидуалните идентификационни табели, използвани при идентификация на пчелни семейства, съдържат:
1. уникален номер, определящ пчелното семейство;
2. баркод с уникалния номер на пчелното семейство.

Раздел III "а".
Идентификационни документи (паспорти) (Нов - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.)


Чл. 11б. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Идентификационни документи (паспорти) се издават на:
1. едри преживни животни;
2. еднокопитни животни;
3. домашните любимци, кучетата за служебни, ловни и други цели.

Чл. 11в. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Идентификационните документи (паспорти) на домашните любимци, кучетата за служебни, ловни и други цели:
1. отговарят на изискванията на Част 1 от Приложение ІІІ от Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 на Комисията от 28 юни 2013 г. за образците на идентификационни документи за движение с нетърговска цел на кучета, котки и порове, създаването на списък с територии и трети държави и изискванията за формата, оформлението и езика на декларациите за удостоверяване на съответствие с някои условия, предвидени в Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 178, 28.06.2013 г.);
2. съдържат уникален буквено-цифрен номер, структурата на който е следната: BG ХХХХ XXXXXX, като BG е кодът на България, първите четири знака показват кода на производителя и/или търговеца, а последващите шест цифри са поредният номер на паспорта;
3. съдържат добавени защитни елементи под формата на прозрачно фолио, предназначени за ламиниране на раздел ІІІ от паспорта след попълване на изискваната информация на страницата от същия раздел, както и когато информацията на дадена друга страница от паспорта е под формата на стикер.

Чл. 11г. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Данните за издаден идентификационен документ (паспорт) на домашни любимци, кучета за служебни, ловни и други цели се въвеждат в ИИС в срок до 3 дни считано от датата на поставяне на инжектируемия транспондер на животното.

Чл. 11д. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Изискванията към идентификационните документи (паспорти) за животните по чл. 11б, т. 1 и 2, редът и начинът за издаването им се определят с Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за официална идентификация на животните, за които не са предвидени изисквания в регламент на Европейския съюз (ДВ, бр. 47 от 2006 г.).

Чл. 11е. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните осъществява контрол на идентификационните документи, определя предназначението, структурата в номерацията им, разпределението и начина на изразходването им.

Чл. 11ж. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Всеки номер на идентификационен документ (паспорт) е уникален.

Раздел IV.
Използване на средствата за официална идентификация


Чл. 12. (1) Регистърът по чл. 7, ал. 3, т. 21 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) съдържа следните данни:
1. наименование на юридическото лице/едноличния търговец;
2. седалище и адрес на управление на производителя и/или търговеца на средства за официална идентификация;
3. единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава;
4. код на производителя и/или търговеца, определен от БАБХ:
а) (изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) двуцифрен или трицифрен код за идентификационните средства за едри преживни животни и двуцифрен код за идентификационните средства за свине;
б) (изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) трицифрен код за идентификационните средства за дребни преживни животни, еднокопитни животни, домашни любимци, кучета за служебни, ловни и други цели и пчелни семейства;
в) (нова - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) четиризнаков буквено-цифрен код за идентификационни документи (паспорти) за домашните любимци, кучетата за служебни, ловни и други цели;
5. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г.) номер и дата на издаване на удостоверението по чл. 51б, ал. 5 ЗВД;
6. вид животни, за които се доставят средства за официална идентификация.
(2) Производителят и търговецът на средства за официална идентификация трябва да са регистрирани като администратори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г.) Кодът на производителя и/или търговеца по ал. 1, т. 4 се вписва в удостоверението по чл. 51б, ал. 5 ЗВД.
(4) При промяна на данните по ал. 1 производителят или търговецът на средствата за официална идентификация писмено уведомява изпълнителния директор на БАБХ. В 7-дневен срок от уведомяването промяната се отбелязва в регистъра по чл. 7, ал. 3, т. 21 ЗВД.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) (1) Производителят и/или търговецът на средства за официална идентификация, вписан в регистъра по чл. 7, ал. 3, т. 21 ЗВД, подава справка по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ, за наличните средства за официална идентификация до изпълнителния директор на БАБХ в електронен формат в срок до 3 работни дни от доставката им.
(2) Средствата за официална идентификация на животните се пускат за първи път на пазара само от лица, които са вписани в регистъра по чл. 7, ал. 3, т. 21 ЗВД.
(3) Производителят и/или търговецът по ал. 1 може да доставя средства за официална идентификация на животни и пчелни семейства на:
1. собственици и ползватели на животновъдни обекти с изключение на идентификационни средства - инжектируеми транспондери и идентификационни документи (паспорти) за домашни любимци, кучета за служебни, ловни и други цели;
2. ветеринарни клиники, ветеринарни амбулатории и на обекти за търговия на едро и дребно с ветеринарномедицински продукти (ВМП).
(4) Производителят и/или търговецът по ал. 1 подава справка по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ, за лицата, посочени в ал. 3, на които е доставил средства за официална идентификация. Справката се подава в електронен формат до директора на съответната ОДБХ, на чиято територия се намира обектът на доставка, в срок до 2 работни дни от предоставянето на средства за официална идентификация. Справката се придружава от копие на документ за извършената доставка или приемателно-предавателен протокол, с посочени номерата на средствата за официална идентификация.
(5) Управителят на ветеринарна клиника, ветеринарна амбулатория и на обект за търговия на едро и дребно с ВМП по ал. 3, т. 2 или определено от него лице подава справка по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ, за лицата, на които са доставени средства за официална идентификация. Справката се подава в срок до 2 работни дни от предоставянето на средствата в електронен формат до директора на съответната ОДБХ, на чиято територия се намира обектът на доставка. Справката се придружава от копие на документ за извършената доставка или приемателно-предавателен протокол, с посочени номерата на средствата за официална идентификация.
(6) Лицата по ал. 1 - 5 съхраняват архив с всички данни за доставените и получените средства за официална идентификация не по-малко от 3 години от изпращането/получаването на доставката. Архивираните данни за доставени или получени средства за официална идентификация се предоставят на контролните органи на БАБХ при поискване.


Чл. 14. Производителят и/или търговецът гарантира за качеството на доставените от него средства за официална идентификация и за недопускане на дублиране на номерацията им.

Раздел V.
Условия, ред и контрол по събиране, въвеждане, поддържане, използване на информацията в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните


Чл. 15. (1) Националната информационна система за регистрация, идентификация, проследяване на движенията и контрола на здравния статус на животните, свързан с ветеринарномедицинската дейност на БАБХ - ИИС, е единна уеббазирана интегрирана информационна система.
(2) Системата по ал. 1 се поддържа от БАБХ и е предназначена да обслужва управленските и технологичните процеси в БАБХ, нейните структури и всички лица и обекти, свързани с изпълнение на дейности по ЗВД.


Чл. 16. За правилното функциониране на ИИС в БАБХ се въвежда система за управление на сигурността на информацията.


Чл. 17. (1) За осигуряване на непрекъснатост и надеждност на процесите, свързани с функционирането на ИИС, се изграждат и оборудват технически Основен център в Централното управление на БАБХ и Резервен център.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Местоположението на Резервния център се определя със заповед на министъра на земеделието, храните и горите по предложение на изпълнителния директор на БАБХ.


Чл. 18. (1) Интегрираната информационна система функционира при спазването на изискванията и принципите на законодателството на Европейския съюз и Световната организация за здравеопазване на животните и на националното законодателство за:
а) регистрация на обектите с епизоотично значение (ОЕЗ) на територията на страната;
б) регистрация на физическите и юридическите лица, осъществяващи дейности по ЗВД;
в) (изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) официална идентификация на ЕПЖ, ДПЖ, еднокопитни животни, свине, пчелни семейства, домашни любимци, кучета за служебни, ловни и други цели;
г) проследяване движението на животните;
д) контрола по здравеопазването на животните в обекти с ОЕЗ;
е) контрола на всички лица, извършващи дейности, регламентирани в ЗВД.
(2) Чрез ИИС се осъществява:
1. съответствие на информационните обекти в ИИС с реалните обекти от предметната област;
2. спазване на утвърдената технология на работа на потребителите;
3. създаване на електронни еквиваленти на образци на документи, свързани с дейностите по ал. 1;
4. въвеждане и съхранение на информация, свързани с дейностите по ал. 1;
5. контрол на технологичните процеси.
(3) Потребителите имат право на достъп до ИИС съобразно осъществяваните от тях дейности по ал. 1.
(4) В ИИС може да се:
1. разширява информационният обхват при запазване на съществуващите функции;
2. добавят нови функционални дейности без промяна на вече съществуващите.


Чл. 19. В ИИС на БАБХ се събират, обработват и съхраняват актуални и исторически данни за:
1. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) ЕПЖ, ДПЖ, свине, еднокопитни, пчелни семейства, птици, домашни любимци, кучета за служебни, ловни и други цели, свързани с идентификация, здравен статус и проследяване на движения;
2. всички лица (собственици, ползватели, ветеринарни лекари и други), свързани с идентификацията и наблюдението на животните;
3. обектите съгласно чл. 51, ал. 1 и чл. 137 ЗВД;
4. транспортните средства за превоз на животни и техните превозвачи;
5. търговците на животни;
6. лицензираните ветеринарномедицински продукти (ВМП), производителите, търговците на едро и на дребно с ВМП;
7. одобрените производители и/или търговци на средства за официална идентификация на животни;
8. мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните (клинични прегледи, диагностични изследвания и епизоотични проучвания, приложен ВМП, карантина, възбрана, унищожаване на животни, диагностично и санитарно клане, дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация, създаване на предпазни зони за ограничаване разпространението на болестите по животните и други);
8а. (нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) пробовземачите, свързани с контрола на качеството на суровото мляко;
8б. (нова - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) резултати от анализи на проби в акредитирани лаборатории;
9. контролната дейност на БАБХ и резултатите от нея.


Чл. 20. Документите на хартиен носител, от които се въвежда информация в ИИС, подлежат на съхранение минимум пет години от датата на издаването им.


Чл. 21. (1) Всеки обект, в който временно или постоянно пребивават животни, с изключение на домашни любимци с нетърговска цел, подлежи на вписване в ИИС.
(2) В ИИС на БАБХ се въвеждат и поддържат данни за обекта по ал. 1, както следва:
1. специфичен и универсален номер, адрес и географски координати;
2. трите имена, адрес, ЕГН/ЛНЧ на собствениците/ползвателите на животновъдните обекти за физическо лице и наименование, адрес на управление, единен идентификационен код за юридическо лице и едноличен търговец съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава;
3. видовете животни, които се отглеждат в животновъдните обекти;
4. трите имена, адрес, ЕГН/ЛНЧ на собствениците на животните и наименование, адрес на управление, единен идентификационен код за юридическо лице и едноличен търговец съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава;
5. номерата на средствата за официална идентификация;
6. вида на продукцията (месо, мляко и други);
7. удостоверение за регистрация по чл. 137 или 228 ЗВД;
8. данни, определени със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.
(3) Специфичният номер по ал. 2, т. 1 се състои от осем цифри и се образува от пощенския код на населеното място, в землището на което се намира обектът, и пореден номер, разделени с тире. Когато няколко населени места имат един и същ пощенски код, към него се добавя и главна буква от българската азбука, различна за различните населени места.
(4) Универсалният номер по ал. 2, т. 1 се създава автоматично от ИИС.
(5) Номерата на всеки обект се поставят еднократно и не се променят независимо от броя и вида на регистрираните животни или от броя на собствениците/ползвателите на обекта.
(6) Удостоверение, съдържащо информация за ОЕЗ, в който се отглеждат животни - номер, GPS координати, собственик и/или ползвател, при поискване се издава от директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните чрез ИИС след вписване на ОЕЗ по ал. 1.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) Обектът по ал. 1 се заличава от ИИС след три последователни години от прекратяване на дейността му или липса на събития или извършени мероприятия в обекта в три последователни години.


Чл. 22. За всяко физическо лице, включено в ИИС, се въвеждат и съхраняват следните данни:
1. име, презиме и фамилия;
2. ЕГН или ЛНЧ;
3. пол;
4. дата на раждане;
5. настоящ адрес;
6. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) роля в ИИС (собственик на животни, собственик или ползвател на ОЕЗ, производител на ВМП или средства за официална идентификация, търговец, официален или регистриран ветеринарен лекар, пробовземач на мляко и други).


Чл. 23. За всяко юридическо лице, включено в ИИС, се въвеждат и съхраняват следните данни:
1. наименование;
2. единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава;
3. седалище и адрес на управление;
4. управител (лице за контакти).


Чл. 24. (1) Информацията в ИИС се въвежда от потребители, определени със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.
(2) Информацията по ал. 1 се въвежда в ИИС в срок до три дни от съставянето на документа за събитието, подлежащо на вписване.
(3) Коригиране на данни в ИИС се осъществява съгласно технологична инструкция, утвърдена от изпълнителния директор на БАБХ.


Чл. 25. Редът, начинът и сроковете за съхранението на данните в ИИС за животните, ОЕЗ, физическите и юридическите лица се определят с инструкция, утвърдена от изпълнителния директор на БАБХ.


Чл. 26. (1) Създателят на информация, подлежаща на въвеждане в ИИС, гарантира нейното качество и достоверност.
(2) Лицата, въвеждащи информацията по ал. 1, гарантират за правилното и вписване в ИИС.


Чл. 27. (1) Достъп до данните в ИИС имат следните потребители:
1. служители от Централното управление на БАБХ;
2. служители от ОДБХ;
3. официални ветеринарни лекари на територията на ОДБХ;
4. ветеринарни лекари, които упражняват ветеринарномедицинска практика;
5. служители на акредитирани лаборатории;
6. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) служители на Министерството на земеделието, храните и горите;
7. организации, извършващи развъдна дейност и издаващи зоотехнически сертификати;
8. други лица, определени със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.
(2) Включването и изключването на потребителски групи се определят със заповед на изпълнителния директор на БАБХ, в която са регламентирани функциите, правата, задълженията и достъпът до ИИС.
(3) Служителите, които имат достъп до данните в ИИС, се определят със заповед на изпълнителния директор на БАБХ. Осигуряването на достъп до данните в ИИС се осъществява по ред, предвиден във Вътрешните правила за защита на данните в ИИС на БАБХ.
(4) Контролът по упражняване на достъп до ИИС се извършва по правила и процедури, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.
(5) Данни от ИИС се предоставят или мотивирано се отказва предоставянето им от изпълнителния директор на БАБХ или директора на съответната ОДБХ след подаване на официално запитване.
(6) Българската агенция по безопасност на храните осигурява достъп до базата данни на представител на Европейската комисия при поискване.
(7) Всички юридически и физически лица, които осъществяват въвеждане, актуализация и разглеждане на данни за трети лица в ИИС, трябва да са регистрирани като администратори на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.


Чл. 28. (1) Българската агенция по безопасност на храните осигурява на Държавен фонд "Земеделие" непрекъснат достъп по електронен път до базата данни на ИИС.
(2) Държавен фонд "Земеделие" осигурява трансфера на данните по ал. 1 между ИИС и Информационната система за администриране и контрол.
(3) Държавен фонд "Земеделие" осигурява защита на данните по ал. 2 съгласно чл. 36 от Закона за подпомагане на земеделските производители.


Чл. 29. Данните от ИИС се използват за:
1. наблюдение и контрол на регистрация на ОЕЗ и идентификацията на животните на територията на страната;
2. проследяване на целия жизнен цикъл на животните;
3. контрола по здравеопазване при отглеждане на животни;
4. контрола на ветеринарномедицинската практика;
5. изготвяне на справки и отчети;
6. предоставяне на обобщена информация на ЕС;
7. предоставяне на информация на Държавен фонд "Земеделие";
8. предоставяне на информация за животни и животновъдни обекти и техните собственици или лицата, които отглеждат животни, във връзка с проверки от компетентните органи;
9. контрол и обслужване на управленските и технологичните процеси в БАБХ и нейните структури и всички лица и обекти, свързани с провеждане на дейности по ЗВД;
10. графично изобразяване на обекти и събития, свързани със заразни болести, взети проби, обявени санитарни кордони и други, върху картата на Република България и пограничните райони на съседните на България държави.


Чл. 30. (1) Българската агенция по безопасност на храните организира и осъществява администрирането на ИИС.
(2) Служителите, които администрират данните в ИИС, се определят със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.
(3) Правата и задълженията на служителите по ал. 2 се уреждат във Вътрешните правила за информационна сигурност на БАБХ.


Чл. 31. В ИИС се:
1. осъществява формален и логически контрол на въвежданите и съхраняваните данни;
2. регистрира вътрешносистемен журнал на:
а) потребителските опити за правомерен и неправомерен достъп до данните;
б) извършените действия на потребителите в системата;
в) изпълнените от системата дейности.


Чл. 32. Изпълнителният директор на БАБХ със заповед определя организацията за осъществяване и управление на контрола на потребителите по чл. 27, ал. 1 за осигуряване на достоверността на въвежданата информация.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Информационен обект" означава елемент от модела на представяне на данни в ИИС с описание, съответстващо на предметната област на реалните обекти - ОЕЗ, животно, лица, ветеринарни специалисти, лица, имащи отношение към отглеждането, търговията и превоза на животни, и други.
2. "Потребителска група" е група от потребители с еднакви права на достъп до ИИС (да регистрира, актуализира, редактира или разглежда определени конкретни данни в информационната система).
3. "Електронен транспондер" е пасивно (само четимо) устройство, което предава запомнената в него информация, когато се активира от четящо устройство.
4. "Електронна ушна марка" е ушната марка, в която има електронен транспондер.
5. "Едри преживни животни" са животни от рода на говедата и биволите.
6. "Дребни преживни животни" са животни от рода на овцете и козите.
7. "Свине" са животните от семейство Suide, с изключение на диви свине, които не се държат или отглеждат в ОЕЗ.
8. "Еднокопитни животни" означава "еднокопитни животни" по смисъла на чл. 2, параграф 2, буква "в" от Регламент (ЕО) № 504/2008 на Комисията от 6 юни 2008 г. за прилагане на Директива 90/426/ЕИО и Директива 90/427/ЕИО на Съвета относно методите за идентификация на еднокопитни животни.
9. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) "Домашни любимци" са домашни любимци по смисъла на чл. 3, буква "б" от Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно движението с нетърговска цел на домашни любимци и за отмяна на Регламент (ЕО) № 998/2003 (OB, L 178, 28.06.2013 г.).
10. (нова - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) "Търбушен болус" е електронно средство за идентификация с цилиндрична форма, което посредством поглъщане (директно или чрез помощно приспособление) попада и се локализира в мрежата на преживно животно. Болусът се състои от запечатан корпус, в който е поставен транспондер.
11. (нова - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) "Пчелно семейство" е пчелно семейство по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителната разпоредба на Закона за пчеларството.
12. (нова - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) "Баркод" е машинно нанесена разбираема маркировка върху ушна марка и индивидуална идентификационна табела, която предоставя информация за номера на тази марка или табела.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 12.01.2018 г.) Търбушен болус като средство за официална идентификация може да се използва в стада от ДПЖ по избор на собственика на животните при спазване на физиологичните особености на животните, на които се поставя.

§ 1б. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 18.07.2019 г.) Електронна ушна марка или търбушен болус като средства за официална идентификация може да се използват в стада от ЕПЖ по избор на собственика на животните, като в случаите на поставяне на болус трябва да се спазват физиологичните особености на животните, на които се поставя.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 51, ал. 5 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на БАБХ.


§ 5. Средствата за идентификация, прилагани съгласно Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за идентификация на животните, регистрация на животновъдните обекти и достъпа до базата данни за идентифицираните животни и регистрираните обекти (ДВ, бр. 47 от 2006 г.), се използват до изчерпване на количествата.


§ 6. В Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за идентификация на животните, регистрация на животновъдните обекти и достъпа до базата данни за идентифицираните животни и регистрираните обекти се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието на наредбата се изменя така: "Наредба № 61 от 9.05.2006 г. за условията и реда за официална идентификация на животните, за които не са предвидени изисквания в регламент на Европейския съюз".
2. В чл. 1 т. 3 и 4 се отменят.
3. В чл. 4:
а) в ал. 2 т. 1 се отменя;
б) в ал. 3 т. 2, 4 и 6 се отменят;
в) в ал. 4 изречение второ се заличава;
г) алинея 6 се отменя;
д) в ал. 7 след думите "Ушна марка" се добавя "за ЕПЖ", двоеточието в края на текста се заменя с точка, а т. 1 и 2 се отменят.
4. Член 9 се отменя.
5. В чл. 12 ал. 1 - 3 се отменят.
6. Член 13 се отменя.
7. В чл. 16, ал. 2 текстът "10 %" се заменя с "3 %".
8. В чл. 20 текстът "20 ден" се заменя с "шестия месец".
9. Членове 21, 22 и 23 се отменят.
10. В чл. 26, ал. 2 думата "водят" се заменя с "могат да водят".
11. В чл. 27 ал. 3 се отменя.
12. В чл. 28 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите "която съдържа следната информация: NVS, кода на Република България "BG", двуцифрен код за региона и номера на животновъдния обект" се заличават;
б) алинея 2 се отменя.
13. В чл. 29:
а) в ал. 1 и 2 думите "обмен или" се заличават;
б) алинея 3 се изменя така:
"(3) При вътресъюзна търговия на свине, предназначени за развъждане и/или разплод, които са групово идентифицирани, те се идентифицират по чл. 27 в срок до 30 дни от извършване на проверките на входящия ГИВП.";
в) създава се ал. 4:
"(4) При вътресъюзна търговия на свине, предназначени за клане или доотглеждане и клане, не се прилагат изискванията по ал. 1."
14. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 2, 5, 9, 16 и 19 се отменят.
15. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби текстът "чл. 51, ал. 5" се заменя с "чл. 51, ал. 9".
16. Навсякъде в наредбата:
а) думите "Националната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните";
б) абревиатурата "НВМС" се заменя с "БАБХ";
в) абревиатурата "РВМС" се заменя с "ОДБХ".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СРЕДСТВАТА ЗА ОФИЦИАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЖИВОТНИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ, УСЛОВИЯТА, РЕДА И КОНТРОЛА ПО СЪБИРАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2014 Г.)

§ 4. Навсякъде в наредбата текстът "51а" се заменя с "51б".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СРЕДСТВАТА ЗА ОФИЦИАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЖИВОТНИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ, УСЛОВИЯТА, РЕДА И КОНТРОЛА ПО СЪБИРАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 09.06.2015 Г.)

§ 3. Електронните средства за официална идентификация (инжектируеми транспондери), използвани при идентификацията на домашните любимци съгласно изискванията на чл. 11, т. 2, буква "а", се използват до изчерпване на количествата.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СРЕДСТВАТА ЗА ОФИЦИАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЖИВОТНИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ, УСЛОВИЯТА, РЕДА И КОНТРОЛА ПО СЪБИРАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 12.01.2018 Г.)

§ 25. До 18 юли 2019 г. търбушен болус може да се използва като допълнително средство за идентификация на ЕПЖ, като се прилага под контрола на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството в определени от нея стада.

§ 26. Средствата за идентификация, използвани до влизането в сила на тази наредба, се използват до изчерпване на наличните количества.

§ 27. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на чл. 6, т. 1, букви "б" и "в" и § 1б от допълнителните разпоредби, които влизат в сила от 18 юли 2019 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 61 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОФИЦИАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЖИВОТНИТЕ, ЗА КОИТО НЕ СА ПРЕДВИДЕНИ ИЗИСКВАНИЯ В РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 23.02.2021 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума