навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Iз-1681 ОТ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР, РАБОТЕЩИ ПРИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ И РИСКОВЕ ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО, И НА ОБОДРЯВАЩИ НАПИТКИ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР, КОИТО РАБОТЯТ НА СМЕНИ (ДВ, БР. 67 ОТ 2012 Г.)

Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.81 от 17 Септември 2013г.


§ 1. В чл. 6 думите "се получава срещу ваучери" се заменят със "се осигурява чрез предоставянето на ваучери или пари".

§ 2. В чл. 7, ал. 1 след думите "писмени заявки" се добавя "за ваучери".

§ 3. В чл. 11 думите "Безплатната храна и" се заличават.

§ 4. В § 2 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст на § 2 става § 2, ал. 1 и се изменя така:
"§ 2. (1) До прекратяване на доставките по договори за осигуряване на безплатна храна чрез предоставяне на купони се прилага следния ред:".
2. Създава се ал. 2:
"(2) За правоимащите служители, на които не е осигурена безплатна храна по реда на ал. 1, както и за всички служители, работещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, до създаване на възможност за осигуряване на безплатна храна чрез предоставяне на ваучери стойността на безплатната храна се предоставя в пари."

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума