навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Із-1971 ОТ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР (ДВ, БР. 96 ОТ 2009 Г.)

Издадена от Министерството на вътрешните работи и Министерството на инвестиционното проектиране

Обн. ДВ. бр.75 от 27 Август 2013г.


§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 4 се изменя така:
"4. реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или промяна на предназначението на обект или на част от него, както и при извършване на строителни и монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел ІІІ ЗУТ;"
б) в т. 5 след думата "търговски" се добавят думите "и други", а накрая се поставя запетая и се добавя "с изключение на преместваемите обекти с гъвкаво покритие, изискванията за които са определени в Наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 81 от 2011 г.)".
2. Създава се нова ал. 2:
"(2) В случаите по ал. 1, т. 4 изискванията на наредбата се прилагат само за обхвата на разрешението за строеж."
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
4. Създава се ал. 5:
"(5) Наредбата не се прилага за строежи на подземната минна промишленост и за строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси."

§ 2. В чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 след думата "ограничаване" се добавя "на възникването и".
2. В т. 5 думите "безопасен достъп" се заменят с думата "безопасност".
3. Точка 6 се отменя.

§ 3. В чл. 3, ал. 2 запетаята след думата "средства" се заличава, а думите "които са дадени в приложение № 2" се заменят със "съгласно приложение № 2".

§ 4. В чл. 4, ал. 1 след предлога "с" се добавя думата "минимален".

§ 5. В чл. 5 ал. 2 се изменя така:
"(2) За осигуряване на пожарната безопасност на строежите строителните продукти се придружават от документите по Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 106 от 2006 г.)."

§ 6. Член 7 се изменя така:
"Чл. 7. (1) Нови технически решения в инвестиционното проектиране, разработени в съответствие с изискванията на стандарти и национални нормативни актове за проектиране, се прилагат след приемането им с мотивирано решение от експертен съвет към Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" при Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН - МВР), при условие че с тях се гарантира пожарната безопасност на строежа.
(2) В случаите по чл. 1, ал. 1, т. 4, при които няма териториална, техническа или конструктивна възможност за изпълнение на изискванията на наредбата, за осигуряване на пожарната безопасност на строежите се прилагат други активни и пасивни мерки и технически решения в инвестиционното проектиране след постигане на съгласие между представители на възложителя, проектанта, консултанта и експертния съвет по ал. 1."

§ 7. Заглавието на глава втора се изменя така:
"КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ ПО ПОЖАРНА ОПАСНОСТ".

§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) За осигуряване на безопасността при въздействия от пожар строежите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) и помещенията в зависимост от функционалната им пожарна опасност се подразделят на класове и подкласове съгласно табл. 1."
2. Таблица 1 се изменя така:
"Таблица 1
Клас на Описание Подклас Видове строежи или части от
функционална     тях,
пожарна     помещения
опасност      
(КФПО)      
Ф1 Жилищни сгради и Ф1.1 Детски градини и ясли;
  сгради за   домове за деца с физически
  обществено   увреждания; домове за деца
  обслужване в   с умствена изостаналост;
  областта на   лечебни заведения за
  образованието,   болнична помощ, в т.ч.
  здравеопазването   болници за активно лечение,
  и социалните   за долекуване и за
  грижи,   рехабилитация, домове за
  хотелиерството и   хора с увреждания и за
  услугите - за   временно пребиваване на
  постоянно и   хора с увреждания;
  временно (в т.ч.   амбулатории за първична
  денонощно)   или специализирана
  обитаване, които   медицинска помощ в
  се ползват от хора   случаите, когато включват
  на различна   детски консултации;
  възраст и с   центрове за спешна
  различно   медицинска помощ,
  физическо   диспансери, домове за
  състояние и в   медико-социални грижи,
  които има спални   диализни центрове, хосписи
  помещения   и др.; спални корпуси в
      учебно-възпитателни и
      социални
      учебно-професионални
      заведения с интернати и
      сиропиталища
    Ф1.2 Хотели; общежития;
      пансиони; спални корпуси в
      балнеосанаториуми и други
      санаториални заведения,
      почивни домове, казарми и
      др.; къмпинги; мотели
    Ф1.3 Многофамилни жилищни
      сгради
    Ф1.4 Еднофамилни жилищни
      сгради
Ф2 Сгради за Ф2.1 Кинозали; концертни,
  обществено   оперни, театрални и други
  обслужване в   подобни зали;
  областта на   многофункционални зали с
  културата и   културно-просветно
  изкуствата; сгради   предназначение; библиотеки
  и съоръжения за   и читалища;
  спорт   архивохранилища; центрове
      за научно-техническа
      информация; обществени
      клубове, циркови зали,
      спортни сгради и съоръжения
      с трибуни; други видове
      сгради с точно определен
      брой на посетителите в
      закрити помещения.
    Ф2.2 Музеи, художествени
      галерии, панаирни палати,
      танцови зали, дискотеки,
      казина и др. под. в закрити
      помещения
    Ф2.3 Основни помещения и
      съоръжения от подклас Ф2.1,
      на открито, в т.ч.
      преместваеми
    Ф2.4 Основни помещения и
      съоръжения от подклас Ф2.2,
      на открито
Ф3 Сгради за Ф3.1 Търговски центрове, базари
  обществено   и покрити пазари,
  обслужване в   универсални и
  областта на   специализирани магазини
  търговията, Ф3.2 Помещения и сгради за
  общественото   обществено хранене
  хранене, Ф3.3 Приемни сгради на летища,
  транспорта,   железопътни гари, автогари,
  здравеопазването,   морски и речни гари, станции
  съобщенията и   на въжени линии
  услугите; сгради за    
  административно    
  обслужване (с    
  помещения, в    
  които броят на    
  очакваните    
  посетители е    
  по-голям от броя    
  на обслужващия    
  персонал)    
    Ф3.4 Помещения за посетители на
      сгради за административно
      обслужване
      (административни сгради,
      банкови и небанкови
      финансови институти,
      обслужващи сгради към
      производствени обекти,
      представителни сгради,
      пощи, сгради на централните
      и териториалните органи на
      изпълнителната власт,
      правителствени сгради,
      центрове за провеждане на
      конференции и конгреси,
      сгради на съда,
      прокуратурата и др.) и
      помещения за обществено
      обслужване в областта на
      услугите (сгради за битови
      услуги, сгради за
      граждански ритуали,
      обществени бани и сауни) и
      за обществено обслужване с
      култово и религиозно
      предназначение (храмове за
      богослужение, катедрали,
      църкви, параклиси, джамии,
      синагоги и др., крематориуми
      и обредни домове) с
      неопределен брой места за
      сядане, лечебни заведения
      за извънболнична помощ:
      медицински центрове и
      диагностично-консултативни
      центрове; амбулатории за
      първична или
      специализирана медицинска
      помощ
    Ф3.5 Физкултурно-оздравителни
      комплекси и спортни сгради
      и съоръжения без трибуни за
      зрители; битови помещения
Ф4 Сгради за Ф4.1 Училища,
  обществено   учебно-възпитателни
  обслужване в   заведения, включително за
  областта на   следучилищни занимания,
  образованието и   учебно-възпитателни и
  сгради за   социални
  административно   учебно-професионални
  обслужване   заведения, колежи, висши
  (сгради на   учебни заведения, учебни
  централните и   заведения за повишаване на
  териториалните   квалификацията
  органи на Ф4.2 Сгради за административно
  изпълнителната   обслужване, сгради на
  власт и др.), чиито   информационни и
  помещения се   редакционно- издателски
  използват в   организации, сгради за
  продължение на   научноизследователска
  определен период   дейност, комутационни,
  през денонощието   радиорелейни,
  и в тях присъстват   телевизионни, базови и
  постоянно хора с   телефонни станции
  определена    
  възраст и    
  физическо    
  състояние,    
  запознати с    
  планировката на    
  сградите    
Ф5 Производствени, Ф5.1 Производствени сгради и
  складови и   съоръжения, производствени
  селскостопански   и лабораторни помещения,
  сгради,   работилници; сгради на
  бензиностанции и   научно-експериментални
  газостанции,   бази
  помещения и Ф5.2 Складови сгради и
  съоръжения с   съоръжения, паркинги,
  постоянен режим   гаражи (без техническо
  на работа   обслужване и ремонт)
    Ф5.3 Бензиностанции и
      газостанции
    Ф5.4 Селскостопански сгради без
      постройки със
      селскостопанско
      предназначение на
      допълващо застрояване в
      урегулирани поземлени
      имоти и постройки до 35 m2 в
      земеделски земи
Забележкa. Непосочените в табл. 1 съоръжения, сгради и помещения с подобно функционално предназначение като съоръженията, сградите и помещенията от класове Ф1 - Ф4 се отнасят към съответния клас.
3. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Сградите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1), помещенията, откритите технологични инсталации и съоръженията от клас на функционална пожарна опасност Ф5 в зависимост от пожаро- и експлозивоопасните свойства на използваните, произвежданите и съхраняваните вещества и продукти, техните количества и особеностите на технологичните процеси се подразделят на категории по пожарна опасност съгласно табл. 2."
4. В табл. 2:
а) таблица 2 се изменя така:
"Таблица 2
Категория Пожарна характеристика и Вид на производствените
по свойства на получаваните, процеси и предназначение на
пожарна обработваните, цеховете, технологичните
опасност използваните, инсталации, помещенията и
  съхраняваните и складовете
  складираните вещества,  
  материали и продукти  
1 2 3
Ф5А Сгради, помещения, *Цехове, инсталации, помещения
  открити инсталации и и складове в които се използват
  технологични съоръжения метален натрий или калий,
  за получаване, бариев прекис, алуминиева
  обработване, използване, пудра и бял фосфор; *Сгради и
  съхраняване и складиране помещения за преработка и
  на: съхраняване на радиоактивни
  1. Горими газове, отпадъци (РАО), съдържащи
  включително втечнени уран; *Баратни и
  горими газове ксантогенаторни цехове и
  2. Течности с пламна отделения за преестерификация
  температура, по-малка или и поликондензация при
  равна на 28 °С (бензин, производството на химични
  лигроин, ацетон, толуол, влакна; *Цехове, инсталации,
  пиридин, етилов алкохол, помещения и складове за
  дихлоретан, диоксан, обработка, получаване и
  етилбензол и др.) съхраняване на акрилонитрил;
  3. Вещества и продукти, *Производства, свързани с
  които се запалват или употребата, получаването,
  взривяват при съхраняването и регенерацията
  взаимодействието им с на серовъглерод; *Цехове и
  вода или с кислород от инсталации за първична
  въздуха обработка на нефт и газ
  Когато веществата по т. 1 и (демулсия, стабилизация,
  2 са в количества, които сероочистка и др. под.);
  при възможно най-тежка *Основни цехове за получаване
  аварийна ситуация може на синтетичен каучук;
  да образуват експлозивни *Водородни и ацетиленови
  атмосфери в обем до 5% станции; *Цехове, инсталации,
  включително от свободния помещения и складове за
  обем на помещението, обработка, получаване и
  помещението се отнася съхраняване на дивинил;
  към категория по пожарна *Цехове и инсталации за
  опасност Ф5В. производство на ацетатна
    коприна; *Производства,
    свързани с бензинови
    екстракции; *Цехове и
    инсталации за хидриране,
    дестилация и газоотделяне при
    производството на течни горива;
    *Инсталации за рекуперация и
    ректификация на органични
    разтворители с пламна
    температура 28 °С и по-малка от
    28 °С; *Технологични
    инсталации, помпени станции,
    складове за бензин,
    разтворители и други течности с
    пламна температура 28 °С и
    по-малка от 28 °С; *Бояджийски
    помещения и камери, в които
    като разтворител се използва
    леснозапалима течност;
    *Основни цехове за
    производство на антипиретици;
    *Помещения и складове за
    нитроцелулозни ленти; *Цехове
    за улавяне и разделяне на
    коксовия газ при
    коксохимичното производство и
    др.; *Помещения за зареждане
    и съхраняване на киселинни и
    алкални акумулатори с отделяне
    на експлозивоопасни
    концентрации от водород;
    *Комуникационни (транспортни)
    съоръжения в сградите на Ф5А.
Ф5Б Сгради, помещения, *Цехове за производство,
  открити инсталации и употреба и съхраняване на
  технологични съоръжения целулоид, нафталин, червен
  за получаване, фосфор, дифенил, калциев
  обработване, използване, карбид, антрацен; *Цехове за
  съхраняване и складиране получаване на въглищен прах;
  на: *Цехове, в които се отделя
  1. Течности с пламна производствен въглищен прах;
  температура от 28 до 55 °С *Мелници, силози и
  включително (керосин, обслужващите ги транспортни и
  газьол, ксилол, други съоръжения за
  хлорбензол, оцетна взривоопасни прахове (брашно,
  киселина, оцетен захар, нишесте, соя, фуражни
  анхидрид и др.) смески, сенни брашна,
    прес-прахове, сапунени,
    пластмасови и други видове
    прахове); *Полировъчни
    помещения,
  2. Течности, нагрети при цехове и отделения за
  условията на шлифоване на дърво, бакелит и
  производство, други горими материали;
  получаване, обработване, *Помпени станции за течности с
  използване и съхранение пламна температура над 28 до
  над пламната им 55 °С включително; *Станции за
  температура промиване и изпарване на
  3. Горими прахове или цистерни и други съдове за
  летящи частици с долна течности с пламна температура
  експлозивна граница над 28 до 55 °С включително;
  (ДЕГ), по-малка или равна *Цехове за
  на 65 g/m3 амониево-селитреното
  Когато веществата по т. 1, производство; *Кислородни
  2 и 3 са в количества, станции и уредби;
  които при възможно *Производство и съхраняване на
  най-тежка аварийна сяра и други подобни продукти;
  ситуация може да *Комуникационни (транспортни)
  образуват експлозивни съоръжения в сградите от
  атмосфери в обем до 5% категория Ф5Б.
  включително от свободния  
  обем на помещението,  
  помещението се отнася  
  към категория по пожарна  
  опасност Ф5В.  
Ф5В Сгради, помещения, *Дъскорезни, гатерни,
  открити инсталации и моделиерски, тапицерски
  технологични съоръжения отделения, помещения за
  за получаване, заготовка, основни и други
  обработване, използване, цехове и складове на
  съхраняване и складиране дърводобивната и
  на: дървообработващата
  1. Течности с пламна промишленост; *Основни и
  температура, по-висока от спомагателни цехове,
  55 °С (анилин, асфалт, помещения и складове на
  мазут, глицерин, текстилната, шивашката,
  етиленгликол, формалин, кожарската, кожухарската,
  масла, креозот и др.) обувната, хранително-вкусовата,
  2. Горими прахове или тютюневата,
  летящи частици с ДЕГ, целулозно-хартиената и
  по-голяма от 65 g/m3 полиграфическата
  (прах-цинков, промишленост; *Цехове за
  целулознолигнинен, обработка на памук, лен, коноп и
  ацетилцелулозен, от дървесни влакна и др. под. и
  карбамидформалдехидна складови помещения за тяхното
  смола и др.) съхранение; *Помещения за
  3. Технологични процеси, производство, ремонт и
  при които обработката на съхранение на
  продукти се извършва при електронносъобщителна
  температура до 180 °С техника; *Цехове за
  включително и които не се производство на ацетатни
  отнасят към категория по филмови ленти, CD, DVD и
  пожарна опасност Ф5А или складове за тяхното съхранение;
  Ф5Б *Ремонтни помещения и
  4. Твърди горими работилници за
  вещества и материали разпределителни устройства с
  5. Негорими вещества, прекъсвачи, трансформатори и
  опаковани в горим друг вид апаратура, съдържащи
  амбалаж, с изключение на повече от 60 kg машинно или
  такива, опаковани в трансформаторно масло в едно
  чували съоръжение; *Сгради и
  6. Горими материали в съоръжения на огневи сушилни
  насипно и пакетирано (за тютюн, зърно, памук и др.);
  състояние *Селскостопански сгради за
  Когато веществата по т. 1-6 съхранение на груб фураж
  са разположени на площ и (сено, слама); *Помещения за
  в обем, непревишаващи съхраняване на зърно в насипно
  10% от площтa и обема на състояние; *Сушилни,
  помещението, но не пресуквачни и сортировъчни
  повече от 200 m2-когато цехове при производството на
  не е осигурена химични влакна; *Цехове за
  автоматична ПГИ, или обработка на пластмаси и на
  1000 m2 - при осигурена готов синтетичен каучук
  локална автоматична ПГИ (отделения за сушене, рязане и
  за площта, на която са опаковане); *Сгради на помпени
  разположени горимите станции за горими течности с
  материали, помещението пламна температура над 55 °С;
  се отнася към категория по *Сгради за ремонт, поддържане
  пожарна опасност Ф5Г и възстановяване на
  или Ф5Д. железопътния подвижен състав;
    *Помещения за електрокари и
    мотокари; *Автосервизи;
    *Хангари и помещения за
    техническо обслужване и ремонт
    на летателна техника (самолети,
    хеликоптери); *Гаражи за леки и
    тежки моторни превозни
    средства; *Машинни отделения
    за хладилници и хладилни
    инсталации, други апарати,
    съоръжения и проводи, за
    производство и употреба на
    амоняк; *Комуникационни
    (транспортни) съоръжения в
    сградите от категория Ф5В.
Ф5Г Сгради, помещения, *Леярни и топилни цехове,
  открити инсталации и пещни отделения и помещения с
  технологични съоръжения контактни пещи;
  за получаване, *Електромашинни отделения;
  обработване, използване, помещения за регенерация на
  съхраняване и складиране живак; *Цехове за производство
  на: на стъкло и др. под., ковачници;
  1. Негорими вещества и *Депа за парни машини; цехове
  материали в горещо или за горещо валцуване на метали;
  нажежено състояние, при *Помещения за изпитване на
  които се отделя лъчиста двигатели с вътрешно горене;
  топлина, искри или пламък, *Цехове за термично
  и такива с температура на обработване на метали; *Котелни
  обработка, по-висока от помещения на газово гориво;
  180 °С, които не се отнасят *Котелни помещения на течно и
  към категория Ф5А или твърдо гориво; *Ремонтни
  Ф5Б помещения и работилници за
  2. Горими течности, газове разпределителни устройства с
  и твърди материали прекъсвачи, трансформатори и
  (прахове), които се друг вид апаратура, съдържащи
  използват като гориво при не повече от 60 kg машинно или
  гарантирано наличие на трансформаторно масло в едно
  постоянно действащ съоръжение;
  източник на запалване *Монтажно-заваръчни цехове и
    др. под.; *Комуникационни
    (транспортни) съоръжения в
    сградите от категория Ф5Г;
    *Съоръжения за напрежение над
    1000 V.
Ф5Д Сгради, помещения, *Механични цехове за студена
  открити инсталации и обработка на метали (с
  технологични съоръжения изключение на магнезиевите
  за получаване, сплави), смесване на руда,
  обработване, използване, содово производство (с
  съхраняване и складиране изключение на пещните
  на: отделения); *Продухвателни и
  - негорими вещества и компресорни станции за въздух
  материали; или други негорими газове;
  - горими вещества и *Цехове за регенерация на
  материали в мокри киселини; *Инструментални
  технологични процеси цехове; студено щамповане и
    валцуване на метали; *Добиване
    и студена обработка на
    минерали, руди, сол и други
    негорими материали; *Цехове за
    мокри процеси в текстилната и
    хартиената промишленост;
    *Цехове за преработка на месо,
    риба, млечни продукти, плодове
    и зеленчуци; *Помещения за
    пепел и сгурия, помпени и
    водоприемни устройства към
    електростанциите, хлоратни и
    въгледвуокисни инсталации,
    водни охладителни кули,
    помпени станции за негорими
    течности; *Отделения за
    приготвяне и съхраняване на
    неорганични добавки към
    амониево-селитреното
    производство; *Отделения за
    съхраняване на негорими
    киселини и др. под.;
    *Комуникационни (транспортни)
    съоръжения в сградите от
    категория Ф5Д.
"
б) в забележките се създават т. 4 и 5:
"4. Непосочените в табл. 2 сгради, помещения, технологични инсталации и съоръжения с подобна пожарна характеристика на използваните, произвежданите и съхраняваните вещества и продукти, техните количества и особеностите на технологичните процеси като сградите и помещенията от категория по пожарна опасност Ф5А - Ф5Д се отнасят към съответната категория.
5. Помещения и сгради, в които се съхраняват негорими течности в бутилирано състояние (вода, бира, безалкохолни напитки, вино и др. под.), се отнасят към категория на производство по пожарна опасност Ф5Д."
5. Алинеи 3 и 4 се отменят.

§ 9. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Строителните конструкции и елементи се проектират с огнеустойчивост, която да удовлетворява приложимите критерии съгласно изискванията на наредбата."
2. Алинея 5 се изменя така:
"(5) Критериите за огнеустойчивост на строителните конструкции и елементи са дадени в приложение № 4."

§ 10. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Строителните елементи, конструкциите и инсталациите се класифицират по отношение на огнеустойчивостта им в съответствие със серията стандарти БДС EN 13501 и Решенията на Европейската комисия за класификация по огнеустойчивост, публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз."
2. Основният текст на ал. 2 се изменя така:
"(2) Огнеустойчивостта на строителните конструкции и елементи се определя въз основа на резултатите от:".
3. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Проектната огнеустойчивост на строителните конструкции по ал. 2, т. 2 се определя съобразно нормите и методите за проектиране и изчисляване от системата стандарти "Конструктивни Еврокодове", въведени като БДС ЕN 1990, и национално определените към тях параметри."
4. Алинея 4 се изменя така:
"(4) Класификацията по огнеустойчивост на строителните конструкции и елементи по ал. 2, т. 3 е дадена в приложение № 5."
5. Алинея 5 се отменя.

§ 11. Член 11 се изменя така:
"Чл. 11. Елементите на строителните конструкции се проектират така, че в зависимост от функциите им, определени в проекта, да отговарят на изискванията на приложимите критерии (R, Е, I, W) за определен период, както следва: за носещи елементи - R; за преграждащи носещи елементи - R, Е и I (W), и за преграждащи неносещи елементи - Е, I (W)."

§ 12. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Сградите или части от тях (разделени с брандмауер, изпълнен по цялата височина на сградата в непрекъснат вертикален план, които имат най-малко по един независим евакуационен път, водещ до краен евакуационен изход към околната среда на кота терен) се подразделят на степени на огнеустойчивост в зависимост от огнеустойчивостта на строителните им конструктивни елементи съгласно табл. 3."
2. В ал. 3:
а) в основния текст думите "ал. 2 или 3" се заменят с "ал. 3";
б) в т. 2 и 4 думата "кутиеобразно" се заличава.
3. Алинея 4 се изменя така:
"(4) Допуска се използването на пожаронезащитени стоманени конструкции за сгради, за които е допустима V степен на огнеустойчивост, както и за следните видове сгради:
1. сгради от категория по пожарна опасност Ф5Д - без ограничения в максимално допустимата застроена площ между брандмауерите и с височина до 28 m;
2. едноетажни сгради (и с височина до 28 m) от категория по пожарна опасност Ф5Г - с максимално допустима застроена площ между брандмауерите 10 500 m2;
3. едноетажни сгради (и с височина до 28 m) от категория по пожарна опасност Ф5В - с максимално допустима застроена площ между брандмауерите 1500 m2, а при осигуряване на автоматична ПГИ площта може да бъде увеличена петкратно;
4. едноетажни сгради (и с височина до 28 m) от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 - с максимално допустима застроена площ между брандмауерите 500 m2, а при осигуряване на автоматична ПГИ площта може да бъде увеличена двукратно."
4. Таблица 3 се изменя така:
"Таблица 3
Степен на Минимална огнеустойчивост на конструктивните елементи на сградите
огнеустойчивст колони външни и външни и стени на между-етажни стени на площадки покривна покривна
на сградите и рамки вътрешни вътрешни евакуационни преградни стълбища и рамена конструкция конструкция
    носещи неносещи коридори и конструкции   на стълбища със защита без защита
    стени стени фоайета       съгласно съгласно
                колона 6 колона 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Критерии за R REI EI EI REI EI R R или RE R или RE
огнеустойчивост                  
I 150 150 30 60 90 120 90 не се 60
                нормира  
II 120 120 30 60 60 90 60 не се 45
                нормира  
III 60 60 15 30 45 60 45 не се 30
                нормира  
IV 30 30 15 15 15 30 30 не се 15
                нормира  
V Не се нормира
Забележки:
1. Когато подземните етажи в сградите са повече от един, конструктивните елементи на подземните етажи се изпълняват с огнеустойчивост, съответстваща на допустимата за сградата, но не по-ниска от изискващата се за сгради от ІІ степен на огнеустойчивост.
2. Изискването за класа по реакция на огън на строителните продукти, от които са изработени конструктивните елементи, е съгласно чл. 14, ал. 10.
3. Минималните изисквания към конструктивните елементи на външните открити евакуационни стълбища са определени в чл. 51.
4. За сгради с височина до 15 m се разрешава стълбищата да бъдат изпълнени от стоманени пожаронезащитени конструкции, ако стълбищата в сградите от I до IV степен на огнеустойчивост са затворени в шахти с минимална огнеустойчивост на стените REI 120 и със защита на отворите в шахтите с врати и капаци с огнеустойчивост ЕІ 90, изпълнени от строителни продукти с минимален клас по реакция на огън В.
5. За външни носещи и неносещи стени вместо критериите за огнеустойчивост REI/EI се допуска използването на критериите REW/EW с определените класове по колони 3 и 4.
6. За едноетажни сгради с метални носещи конструкции минималната огнеустойчивост на хоризонталните носещи елементи (греди и ригели) се приема по колона 10."

§ 13. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Максимално допустимата застроена площ между брандмауерите на сградите (с изключение на сградите от КФПО Ф5) в зависимост от степента им на огнеустойчивост, броя на етажите и височината се определя съгласно табл. 4."
2. Таблица 4 се изменя така:
"Таблица 4
Клас на Максимално допустима застроена площ между
функционална брандмауерите, m2
пожарна опасност допустим степен на огнеустойчивост
  брой на I II III IV V
  надземните          
  етажи          
  (височина)          
Ф1 Ф1.1 1 6000 4500 2250 600 300
    2 3000 2250 1200 HД* HД*
    3 до 5 3000 2250 600 HД* HД*
    включително          
    (с височина          
    до 28 m          
    включително)          
    над 5 (с 3000 2250 HД* HД* HД*
    височина до          
    28 m          
    включително)          
    с височина 2200 HД* HД* HД* HД*
    над 28 m          
    (при          
    условията на          
    чл.313)          
  Ф1.2 1 8000 6000 3000 1600 800
    2 4000 3000 2000 800 400
    3 до 5 4000 3000 1000 HД* HД*
    включително          
    (с височина          
    до 28 m          
    включително)          
    над 5 (с 4000 3000 HД* HД* HД*
    височина до          
    28 m          
    включително)          
    с височина 2200 HД* HД* HД* HД*
    над 28 m          
  Ф1.3 1 4000 3000 1500 800 400
    2 2200 2000 1000 400 200
    3 до 5 2200 2000 800 HД* HД*
    включително          
    (с височина          
    до 28 m          
    включително)          
    над 5 (с 2200 2000 HД* HД* HД*
    височина до          
    28 m          
    включително)          
    с височина 2200 HД* HД* HД* HД*
    над 28 m          
  Ф1.4 1 4000 3000 1500 800 400
    2 2200 2000 1000 400 200
    3 до 5 2200 2000 800 HД* HД*
    включително          
    (с височина          
    до 28 m          
    включително)          
    над 5 (с 2200 2000 HД* HД* HД*
    височина до          
    28 m          
    включително)          
    с височина 2200 HД* HД* HД* HД*
    над 28 m          
Ф2 Ф2.1 1 20000 15000 5000 1000 500
    2 10000 7500 4000 HД* HД*
    3 до 5 5000 3750 1000 HД* HД*
    включително          
    (с височина          
    до 28 m          
    включително)          
    над 5 (с 4000 3000 HД* HД* HД*
    височина до          
    28 m          
    включително)          
    с височина 2200 HД* HД* HД* HД*
    над 28 m          
  Ф2.2 1 4000 3000 1500 500 200
    2 2200 1500 800 HД* HД*
    3 до 5 2200 1500 400 HД* HД*
    включително          
    (с височина          
    до 28 m          
    включително)          
    над 5 (с 2200 1500 HД* HД* HД*
    височина до          
    28 m          
    включително)          
    с височина 2200 HД* HД* HД* HД*
    над 28 m          
  Ф2.3 - Не се ограничава
  Ф2.4    
Ф3 Ф3.1 1 20000 15000 5000 1000 500
    2 10000 7500 4000 500 100
    3 до 5 7500 4000 1000 HД* HД*
    включително          
    (с височина          
    до 28 m          
    включително)          
    над 5 (с 4000 3000 HД* HД* HД*
    височина до          
    28 m          
    включително)          
    с височина 2200 HД* HД* HД* HД*
    над 28 m          
  Ф3.2 1 4000 3000 1500 600 400
    2 2200 1500 800 200 100
    3 до 5 2200 1500 400 HД* HД*
    включително          
    (с височина          
    до 28 m          
    включително)          
    над 5 (с 2200 1500 HД* HД* HД*
    височина до          
    28 m          
    включително)          
    с височина 2200 HД* HД* HД* HД*
    над 28 m          
  Ф3.3 1 8000 3000 1500 800 400
    2 4000 1500 1000 200 100
    3 до 5 2200 1500 500 HД* HД*
    включително          
    (с височина          
    до 28 m          
    включително)          
    над 5 (с 2200 1500 HД* HД* HД*
    височина до          
    28 m          
    включително)          
    с височина 2200 HД* HД* HД* HД*
    над 28 m          
  Ф3.4 1 4000 3000 1500 800 400
    2 2200 1500 1000 200 100
    3 до 5 2200 1500 500 HД* HД*
    включително          
    (с височина          
    до 28 m          
    включително)          
    над 5 (с 2200 1500 HД* HД* HД*
    височина до          
    28 m          
    включително)          
    с височина 2200 HД* HД* HД* HД*
    над 28 m          
  Ф3.5 1 4000 3000 1500 800 400
    2 2200 1500 1000 200 100
    3 до 5 2200 1500 500 HД* HД*
    включително          
    (с височина          
    до 28 m          
    включително)          
    над 5 (с 2200 1500 HД* HД* HД*
    височина до          
    28 m          
    включително)          
    с височина 2200 HД* HД* HД* HД*
    над 28 m          
Ф4 Ф4.1 1 5000 4000 1500 800 200
    2 4000 3000 1000 HД* HД*
    3 до 5 3000 2000 HД* HД* HД*
    включително          
    (с височина          
    до 18 m          
    включително)          
    над 5 (с 2200 1500 HД* HД* HД*
    височина до          
    28 m          
    включително)          
    с височина 2200 HД* HД* HД* HД*
    над 28 m          
  Ф4.2 1 5000 4000 1500 800 200
    2 4000 3000 1000 HД* HД*
    3 до 5 3000 2000 HД* HД* HД*
    включително          
    (с височина          
    до 18 m          
    включително)          
    над 5 (с 2200 1500 HД* HД* HД*
    височина до          
    28 m          
    включително)          
    с височина 2200 HД* HД* HД* HД*
    над 28 m          
Забележка. НД* означава "Не се допуска"."
3. Алинея 2 се отменя.
4. Таблица 5 се отменя.
5. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Когато не са посочени конкретни изисквания в съответните раздели, максимално допустимата застроена площ между брандмауерите за строежи с КФПО Ф5, допустимият брой етажи и задължителната степен на огнеустойчивост се определят съгласно табл. 6."
6. Таблица 6 се изменя така:
"Таблица 6
Катего- Допустим Степен Максимално допустима застроена площ
рия по брой на на между брандмауерите на сгради, m2
пожарна етажите огне- едноетажни двуетажни многоетажни
опасност   устой-      
    чивост      
Ф5А 6 I не се 2000 2000
  1 ІI ограничава - -
      5200    
Ф5Б 6 I не се ограничава
  3 II 7800 5200 3500
Ф5В не се I не се ограничава
  ограничава II 10500 7800 5200
  6 III 3500 2500 2200
  3 IV 2000 - -
  1 V 1200 - -
  1        
Ф5Г не се I и II не се ограничава
  ограничава    
Ф5Д не се I и II не се ограничава
  ограничава III 5200 3500 3500
  3 IV 3500 2200 -
  2 V 2200 1200 -
  2    
"
7. Създават се ал. 4 и 5:
"(4) За едноетажни сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф5 се разрешава площите по табл. 6 да бъдат увеличени двукратно при осигуряване на автоматична спринклерна пожарогасителна инсталация за цялата площ на сградата (независимо от това, дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация).
(5) Когато в сградата или в части от нея (съгласно чл. 12, ал. 1) се предвиждат помещения с различен клас или подклас на функционална пожарна опасност, сградата (или частта от нея) се проектира със степен на огнеустойчивост, с максимална застроена площ между брандмауерите и с етажност, които удовлетворяват изискванията за функционалното предназначение на всеки от класовете (подкласовете), заемащ площ повече от 10 % от площта на всички помещения."

§ 14. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Строителните продукти се класифицират по отношение на реакцията им на огън в съответствие със серията стандарти БДС EN 13501 и решенията на Европейската комисия за класификация по реакция на огън, публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз."
2. В ал. 4, т. 5:
а) след означението "Broof(t2)" се добавя "Froof(t2)" и се поставя запетая;
б) означението "Froof(t2)" след "Broof(t3)" се заличава.
3. В ал. 6:
а) в т. 3 и 4 думата "трудногорими" се заличава;
б) в т. 5, 6 и 7 думата "горими" се заличава.
4. В ал. 8 думите "от клас А1" се заличават.
5. Алинея 10 се изменя така:
"(10) Строителните конструктивни елементи за сгради от І и ІІ степен на огнеустойчивост се проектират с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, а конструктивните елементи за сгради от IIІ степен на огнеустойчивост се проектират с клас по реакция на огън не по-нисък от С."
6. Създава се нова ал. 11:
"(11) Отворите в стени и хоризонтални конструкции за преминаване на тръбопроводи, въздухопроводи, кабели и други комуникации в сгради от I, II и III степен на огнеустойчивост се уплътняват с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2."
7. Досегашната ал. 11 става ал. 12.
8. Таблица 7 се изменя така:
"Таблица 7
Забележки:
1. Допуска се до 10 % , но не повече от 50 m2 от площта на стенните повърхности да имат покритие, което не отговаря на съответния клас на функционална пожарна опасност съгласно табл. 7.
2. В помещения с автоматична ПГИ, за които по табл. 7 се изисква клас по реакция на огън В на покритията за стени и тавани, се разрешава използване на покрития с клас С.
3. В помещения с автоматична ПГИ, за които по табл. 7 се изисква клас по реакция на огън А на покритията за стени и тавани, се разрешава използване на покрития с клас В.
4. Допълнителната класификация d се прилага само за тавани.
5. Стените включват и частите от тавана, с ъгъл на наклона, по-голям от 70° спрямо хоризонтална равнина.
6. Таваните включват и частите от стените, с ъгъл на наклона, по-малък от 70° спрямо хоризонтална равнина.
7. Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А, В, С и D за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас Е на покритията.
8. Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А, В и С за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас D на покритията.
9. Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А и В за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас С на покритията.
10. Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас В на покритията."
9. Досегашната ал. 12 става ал. 13 и се изменя така:
"(13) Класовете по реакция на огън на продукти за топлоизолация на външни повърхности на сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 (с изключение на строежи с височина над 28 m), допустимите площи и начинът на разделянето им са дадени в табл. 7.1."
10. В табл. 7.1 и 7.2 думите "Клас по реакция на огън на изолацията" се заменят с "Клас по реакция на огън на топлоизолацията".
11. Досегашната ал. 13 става ал. 14 и се изменя така:
"(14) Класовете по реакция на огън на продукти за топлоизолация на външни повърхности на сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф5 (с изключение на строежи с височина над 28 m), допустимите площи и начинът на разделянето им са дадени в табл. 7.2."
12. Създават се ал. 15 и 16:
"(15) Не се ограничава класът по реакция на огън на хидроизолация, положена върху повърхности с клас по реакция на огън А1 или А2.
(16) Допуска се изискванията на ал. 13 и 14 да не се изпълняват, ако покривите притежават следните класове при излагане на въздействие на външен огън:
1. за сгради от I и II степен на огнеустойчивост - Broof(t4);
2. за сгради от III и IV степен на огнеустойчивост - Broof(t4) или Сroof(t4)."
13. Досегашната ал. 14 става ал. 17 и се изменя така:
"(17) В строежи от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на подкласове Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф4.1) се разрешава използването на неносещи фасадни панели с пълнеж от строителни продукти с клас по реакция на огън B ч F, при условие че до 100 m2 площите се разделят с ивица с широчина 0,2 m с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Това разделяне може да не се изпълнява за строежи от IV и V степен на огнеустойчивост, както и за строежи с КФПО Ф5 от категория по пожарна опасност Ф5Д."
14. Досегашната ал. 15 става ал. 18 и се изменя така:
"(18) В строежите от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 от I, II и III степен на огнеустойчивост с височина до 28 m се разрешава покривите да бъдат изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън B - D, при условие че са защитени до огнеустойчивост REI (ЕI) 60 със строителни продукти с клас по реакция на огън А1 или А2. В този случай техническите съоръжения при разполагането им в неизползваемото от хора пространство се отделят с прегради с огнеустойчивост EI 30 и с клас по реакция на огън А1 или А2."
15. Създава се ал. 19:
"(19) При проектиране на остъклени площи по цялата височина на фасадата (двойна фасада) се предвижда защита съгласно фиг. 1 и табл. 7.3.
Фиг. 1
Таблица 7.3
  Етажи/помещения Стълбищна клетка
по Брой етажи/височина хоризонтално и вертикално
ред   вертикално разделяне
    разделяне  
    Минимална Минимална
    огнеустойчивост/клас огнеустойчивост/клас
    по реакция на огън на по реакция на огън на
    преградите преградите
1. Пет и повече етажи ЕІ 60 ЕІ 60
  с височина до 28 А2 А2
  m без автоматична    
  ПГИ    
2. Пет и повече етажи ЕІ 30 ЕІ 30
  с височина до 28 А2 А2
  m без автоматична    
  ПГИ    
3. Сгради с височина ЕІ 90 ЕІ 90
  над 28 m без А2 А2
  автоматична    
  ПГИ    
4. Сгради с височина ЕІ 30 ЕІ 60
  над 28 m без А2 А2
  автоматична    
  ПГИ    
"

§ 15. В заглавието на глава пета думите "ПОЖАРНИ ПРЕГРАДИ" се заменят с "ПОЖАРОЗАЩИТНИ ПРЕГРАДИ".

§ 16. В чл. 15, ал. 2 думите "или пожарния сектор" се заличават.

§ 17. Член 16 се изменя така:
"Чл. 16. (1) С цел предотвратяване разпространяването на пожар от частта от сградата, където той е възникнал, към останалата част от сградата се проектират пожарни сектори за отделяне на:
1. помещения от клас на функционална пожарна опасност Ф5 с категории по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б, Ф5В или Ф5Г от съседни помещения от класове Ф1 - Ф4;
2. закрити складове (подклас Ф5.2) с категория по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б или Ф5В от съседни производствени помещения (подклас Ф5.1);
3. подземни етажи с обща височина над 10 m от останалата част на сгради от всички класове на функционална пожарна опасност.
(2) Преградите, отделящи пожарния сектор от съседни пожарни сектори, се изпълняват от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.
(3) Минималната огнеустойчивост на вертикалните и хоризонталните прегради, отделящи пожарния сектор от съседни пожарни сектори, е REI (EI) 120.
(4) Стълбищата, свързващи във вертикално направление два и повече пожарни сектори в една сграда, се оформят като шахти с минимална огнеустойчивост на стените REI (EI) 120 и със защита на отворите в шахтите с врати и капаци с огнеустойчивост ЕІ 90, изпълнени от строителни продукти с минимален клас по реакция на огън В.
(5) Отворите във вертикалните и хоризонталните прегради на пожарния сектор се проектират с обща площ, която не превишава 10 % от площта на съответната преграда. Вратите и капаците за защита на отворите в преградите се предвиждат с огнеустойчивост ЕІ 90 и се изпълняват от строителни продукти с минимален клас по реакция на огън В. Вратите и капаците се предвиждат самоотварящи се, а прозорците - неотваряеми.
(6) Изискванията на ал. 4 не се отнасят за стълбища, свързващи пожарни сектори по ал. 1, т. 3 с разположените над тях пожарни сектори, в случай че на нивото на прилежащия терен са осигурени отделяне на стълбището със стена с огнеустойчивост REI (EI) 120 и самостоятелен изход през самозатваряща се врата с огнеустойчивост ЕІ 90 (фиг. 2).
Фиг. 2
(7) Допуска се в рамките на строеж с определена функционална пожарна опасност да се проектират помещения с друга функционална пожарна опасност (с изключение на такива от Ф5А и Ф5Б) без отделянето им по ал. 1, т. 1 и 2 или по чл. 22, ал. 2, ако общата им етажна площ е не повече от 25 % от площта на етажа, но не повече от 200 m2."

§ 18. Член 17 се изменя така:
"Чл. 17. Местата на преминаване на тръбопроводи, въздухопроводи, кабели и други съоръжения и комуникации през пожарозащитни прегради и прегради на пожарни сектори се уплътняват, без да се намалява нормативната огнеустойчивост на съответната преграда."

§ 19. Член 18 се изменя така:
"Чл. 18. Вратите и капаците в пожарозащитните прегради и преградите на пожарните сектори, към които се поставя изискване за самозатваряне, трябва да удовлетворяват критерий за самоотваряне най-малко С3."

§ 20. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
"1. разделяне на сградите до нормативно допустимите застроени площи;"
б) точка 2 се отменя;
в) точка 3 се изменя така:
"3. намаляване на минималните разстояния между сградите и съоръженията от всички класове на функционална пожарна опасност при спазване на изискванията на чл. 406 и при свързано застрояване на строежите."
2. В ал. 3, т. 1 думите "брандмауерът достига плътно до покрива" се заменят с "брандмауерът достига до покривното покритие".

§ 21. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
"(1) Отворите в брандмауера се проектират с обща площ, която не превишава 10 % от площта му. Вратите и капаците за защита на отвори в брандмауерите се предвиждат с огнеустойчивост ЕІ 90 и се изпълняват от строителни продукти с минимален клас по реакция на огън В. Вратите се предвиждат самозатварящи се, а прозорците - неотваряеми.
(2) В случай че брандмауерът се проектира на място, където две крила от една сграда или две отделни сгради се долепват под ъгъл, по-малък от 180°, фасадните стени, граничещи с брандмауера, се изпълняват с огнеустойчивост EI (ЕW) 60 и от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-малък от А2, в рамките на по 3 m от ъгъла. Отворите в тези зони се защитават до огнеустойчивост EI (ЕW) 60."
2. Алинея 3 се отменя.

§ 22. Член 21 се изменя така:
"Чл. 21. (1) В едноетажни сгради от клас по функционална пожарна опасност Ф5.1 се допуска замяната на брандмауер с пожарозащитна зона.
(2) Пожарозащитната зона се проектира при спазване на следните изисквания:
1. минимална широчина на зоната - 6 m;
2. конструктивни елементи на зоната - изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А1 или А2 и с минимална огнеустойчивост, съответстваща на сграда от II степен на огнеустойчивост;
3. в зоната се предвиждат само негоримо оборудване, вещества и материали;
4. за възпрепятстване на разпространението на дима и топлината площта на зоната се защитава с автоматична инсталация за разпръскване на вода с минимална проектна плътност 7,50 mm/min и минимална продължителност на работа 120 min.
(3) При необходимост от изграждане на вентилационна система за отвеждане на дим и топлина (ВСОДТ) в помещенията, граничещи със зоната, таванните екрани се проектират по границите на зоната."

§ 23. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думите "функционална пожарна опасност" се добавя "(с изключение на помещенията по чл. 16, ал. 1, т. 1)".
2. Създава се нова ал. 3:
"(3) Отворите в пожарозащитните стени се проектират с обща площ, която не превишава 25 % от площта на съответната стена."
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
"(4) Вратите и капаците за защита на отвори в пожарозащитните стени се предвиждат с огнеустойчивост ЕІ 60, самозатварящи се и изпълнени от продукти с минимален клас по реакция на огън В."
4. Създава се ал. 5:
"(5) Помещенията по ал. 2 (с изключение на тези от категории Ф5А и Ф5Б) могат да не се разделят с пожарозащитни стени, ако са защитени с автоматична спринклерна пожарогасителна инсталация."

§ 24. Заглавието на раздел ІV от глава пета се изменя така:
"Раздел ІV. Хоризонтални пожарозащитни прегради".

§ 25. В чл. 23, изречение първо думата "пожарни" се заменя с "пожарозащитни".

§ 26. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата "пожарни" се заменя с "пожарозащитни".
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Разрешава се общата площ на отворите в хоризонталните пожарозащитни прегради да е до 2 % от площта на съответната преграда."

§ 27. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Пожарозащитните преддверия се предвиждат за осигуряване на незадимяване на стълбищните клетки в строежите с височина над 28 m и за отделяне на помещенията с категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, когато те имат технологична или друга връзка със съседни помещения от друга категория или друг клас по функционална пожарна опасност или имат връзка с евакуационни пътища и др. В обема на преддверието се осигурява постоянно повишено налягане от 20 до 60 Ра. Допуска се системите за повишено налягане да се задействат автоматично от газсигнализатор, разположен в помещенията с категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, а в останалите случаи - от автоматична пожароизвестителна система."
2. В ал. 2 изречение второ се изменя така: "Отворите за преминаване през тях се защитават със самозатварящи се димоуплътнени врати с огнеустойчивост EI 60."
3. В ал. 3 изречение първо се изменя така: "Пожарозащитните преддверия се проектират така, че вратите им да се отварят към помещенията, в които не се образува експлозивна атмосфера."

§ 28. Член 26 се изменя така:
"Чл. 26. Между съседни помещения от категории по пожарна опасност Ф5В - Ф5Д, при които отворите в пожарозащитните стени не могат да бъдат защитени с врати или капаци, се проектират пожарозащитни преддверия без врати с дължина най-малко 4 m, които се осигуряват с автоматична инсталация за разпръскване на вода с минимална проектна плътност 5 mm/min и минимална продължителност на работа 60 min."

§ 29. В чл. 27 се създават ал. 6 и 7:
"(6) В района на железопътни гари по дължина на коловозното развитие пътищата за противопожарни цели се проектират двустранно през 10 коловоза.
(7) Изискванията по предходните алинеи не се отнасят за пирсове по чл. 565."

§ 30. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
"(2) За сградите по ал. 1 стълби за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности се проектират и за преодоляване на разлики над 2 m в котите на плоски покриви."
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея изречение първо се изменя така: "До пожарната стълба по ал. 1 се предвижда сухотръбие с тръба с диаметър два цола, с изводи за всеки етаж, със спирателна арматура и със съединители "щорц"."

§ 31. Член 32 се изменя така:
"Чл. 32. (1) Евакуация при пожар или авария е придвижването на хората от техните местоположения до безопасна зона.
(2) Евакуацията се осъществява по евакуационни пътища през евакуационни изходи.
(3) Защитена зона е зона, която е защитена чрез устойчиви на огън прегради от други зони и е осигурена с независим път за евакуация. Преградите към другите зони се проектират като пожарозащитни стени по смисъла на чл. 22.
(4) Безопасна зона е място, където хората не са изложени на опасност от пожар. За безопасна зона се приема:
1. околната среда на кота терен;
2. част от строежа, отделена чрез стена с огнеустойчивост REI 120 и разполагаща с независим път за евакуация, като стената се предвижда без отвори, с изключение на мястото на преход към съседната зона, което се защитава чрез пожарозащитно преддверие съгласно чл. 25 или чрез открита въздушна зона съгласно чл. 325, ал. 2;
3. съседен строеж, разполагащ с независим път за евакуация, като преходът към строежа се защитава чрез пожарозащитно преддверие съгласно чл. 25 или чрез открита въздушна зона съгласно чл. 325, ал. 2.
(5) Независими евакуационни пътища са евакуационни пътища, отдалечени един от друг по посока и площ или отделени чрез конструкция с огнеустойчивост съгласно колона 5 на табл. 3, осигуряващи използването най-малко на един от тях в случай на пожар."

§ 32. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
"(1) Евакуационен път е път, водещ от която и да е точка на строежа до краен евакуационен изход."
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и се изменя така:
"(2) Евакуационните пътища включват следните елементи: пътища (проходи) в помещението, евакуационни изходи, коридори (фоайета) и евакуационни стълбища (стълбищни рамена, площадки и изходи)."
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея изречение първо се изменя така: "Пътища, които не отговарят на минималните технически изисквания, определени в тази глава, са аварийни и се предвиждат като резервен вариант за извеждане на хора."
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 33. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 след думата "разположението" се добавя "и площта".
2. Точка 5 се отменя.

§ 34. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "е определен" се заменят със "се определя".
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Когато в строежи от подклас на функционална пожарна опасност Ф2.1 и Ф2.3 са предвидени пейки, максималният брой на хората се определя по броя на номерираните места на пейките, а когато няма номерирани места, се приема 0,70 m/човек."
3. Алинея 4 се изменя така:
"(4) Освен по табл. 8 броят на хората в помещенията и строежите (с изключение на помещенията и строежите от подкласове Ф2.2 и Ф3.1) може да бъде определен в зависимост от броя на седящите и работните места съгласно инвестиционния проект."
4. В ал. 5 думите "се определя" се заменят със "се посочва", а думите "техническия паспорт на сградата" се заменят с "техническия паспорт на строежа".
5. Таблица 8 се изменя така:
"Таблица 8
Предназначение на Гъстота на Забележки
по строежа/клас на обитаване,  
ред функционална пожарна m2/човек  
  опасност    
1 2 3 4
1. Строежи за обществено   За определяне на площта
  обслужване в областта   на етажа се използват
  на търговията (от подклас 2,0 всички достъпни за
  Ф3.1): 3,0 посетителите площи и
  а) площи с вход от кота   помещения, както и
  терен   площите между стелажи и
  б) площи извън тези по   други търговски площи
  подточка "а"    
2. Строежи за обществено 1,35  
  обслужване в областта    
  на културата и    
  изкуството от подклас    
  Ф2.1, музеи и    
  художествени галерии от    
  подклас Ф2.2    
3. Строежи за обществено    
  обслужване в областта 1,0  
  на търговията,    
  общественото хранене,    
  транспорта, съобщенията    
  и услугите, помещения за    
  посетители в сгради от    
  подкласове Ф3.2, Ф3.3,    
  Ф3.4 и Ф 3.5    
4. Строежи за обществено 0,5  
  обслужване в областта    
  на културата и    
  изкуството от подклас    
  Ф2.2 (извън тези по т.2) и    
  спортни съоръжения от    
  подклас Ф2.1    
5. Театрални зали и 0,6 С места за зрители, в
  кинозали (от подклас   които няма постоянно
  Ф2.1),   монтирани столове
  многофункционални зали    
6. Площи в строежите, 0,25 Фоайета на зали в
  предвидени за   областта на културата и
  изчакване в   изкуството
  продължение на 2    
  часа-при последователни    
  представления (от    
  подклас Ф2.1)    
7. Дискотеки, концертни 0,25  
  зали (без столове) (от    
  подклас Ф2.2)    
8. Работилници, 5,0  
  производствени и    
  лабораторни помещения,    
  офиси    
9. Библиотеки (от подклас 7,0  
  Ф2.1), кухни    
10. Складове (от 30,0  
  подкласФ5.2)    
11. Паркинги (от подклас Ф5.2) 1 място за При неопределен брой
    паркиране/ автомобили - 30 m2 на
    двама автомобил
    човека  
"

§ 35. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 - 4 се изменят така:
"1. от помещенията на етажи с директни изходи на кота терен, водещи непосредствено навън или в коридор, вестибюл, стълбище със самостоятелен изход навън;
2. от помещенията на който и да е етаж към коридор или проход, завършващ със стълбище или непосредствено в стълбище, което на етажите по т. 1 има директен изход навън или има изход през фоайе, коридор или проход, отделени от етажните пространства чрез стени с огнеустойчивост най-малко ЕI 30 и с димоуплътнени самозатварящи се врати;
3. от едно помещение към друго помещение на същия етаж, при спазване изискванията на чл. 40;
4. от една защитена зона към съседна защитена зона;".
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Изискването по ал. 1, т. 2 за отделяне на фоайетата, коридорите или проходите се прилага за случаите, при които се изисква отделяне на евакуационните стълбища в стълбищни клетки."
3. Създава се нова ал. 3:
"(3) Краен евакуационен изход е точка на преход между евакуационния път и безопасната зона."
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите "на движение на хора" се заличават, а думите "(фиг. 1 и 2)" се заменят с "(фиг. 3 и 4)".
6. Думите под фиг. 1 и 2 "Фиг. 1" и "Фиг. 2" се заменят съответно с "Фиг. 3" и "Фиг. 4".

§ 36. В чл. 38, ал. 1 думите "ал. 1 и 2" се заменят с "ал. 1 и 3".

§ 37. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) В случаите по чл. 47, ал. 3 се разрешава ескалаторите, обслужващи не повече от два етажа, да служат за неподвижни открити стълбища за евакуация."

§ 38. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "и изходи" се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) При евакуация през съседни помещения от категория по пожарна опасност Ф5В или от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 помещенията се осигуряват с не по-малко от два разсредоточени евакуационни изхода и дължината на евакуационния път от всяка точка до краен евакуационен изход или евакуационен изход съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1, 2 или 4 е не повече от 40 m (фиг. 5)."
3. Създава се фиг. 5:
Фиг. 5"
4. Създава се нова ал. 3:
"(3) Допуска се от вътрешното помещение по ал. 2 да бъде осигурен евакуационен изход (изходи) само към едно съседно помещение (фиг. 6), когато вътрешното помещение е предназначено за не повече от 50 човека, дължината на евакуационния път от най-отдалечената точка във вътрешното помещение до краен евакуационен изход или евакуационен изход съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 или 2 е не повече от 20 m и за помещенията e изпълненo най-малко едно от следните условия:
1. предвидено е остъкление с площ най-малко 0,1 m2 във вратата (вратите) или стената между двете помещения, което осигурява директна видимост на обитателите от вътрешното към съседното помещение;
2. двете помещения са осигурени с автоматична пожароизвестителна инсталация;
3. стената между двете помещения е предвидена с височина не повече от 50 cm под нивото на тавана на помещенията;
4. условията по т. 1 - 3 не се прилагат за помещения и строежи от подкласове Ф1.3 и Ф1.4."
5. Създава се фиг. 6:
Фиг. 6"
6. Създава се нова ал. 4:
"(4) В случаите по ал. 3 не се разрешава евакуация през повече от едно съседно помещение."
7. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и се изменя така:
"(5) При евакуация през съседни помещения от категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д дължините на евакуационните пътища се ограничават в рамките на помещенията съгласно чл. 44, като допустимата дължина на евакуационния път от всяка точка до краен изход или евакуационен изход съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1, 2 или 4 е не повече от 60 m."
8. Досегашната ал. 4 се отменя.

§ 39. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата "Широчината" се заменя с думите "Светлата широчина", накрая се поставя запетая и се добавят думите "и площта на помещенията".
2. В ал. 2:
а) основният текст на ал. 2 се изменя така:
"(2) Светлата широчина и броят на евакуационните изходи в зависимост от броя на хората и площта на помещенията се определят, както следва:";
б) точка 1 се изменя така:
"1. до 15 човека и до 300 m2 в подземни етажи - един изход;".
3. Създава се нова ал. 3:
"(3) Допуска се проектирането на евакуационни изходи със светла широчина, по-малка от 0,9 m, когато броят на хората в помещението е не повече от 15 човека."
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
"(4) Сумарната широчина на елементите на евакуационния път в помещения за повече от 200 човека се определя, както следва:
1. за помещения, разположени в полуподземни етажи и в етажи с директни изходи на кота терен - по 0,6 m на 100 човека;
2. за помещения, разположени в надземни етажи, извън тези по т. 1 - по 0,8 m на 100 човека;
3. за помещения, разположени в етажи, извън тези по т. 1 и 2 - по 1,2 m на 100 човека."
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
"(5) За помещенията по ал. 4 се осигуряват най-малко два разсредоточени евакуационни изхода. За помещения и етажи, предназначени за повече от 800 човека, се осигуряват най-малко три разсредоточени евакуационни изхода, всеки от които отвежда в независим евакуационен път. Минималната светла единична широчина на изходите и елементите на евакуационния път от помещенията по ал. 4 е 1,2 m."
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
"(6) Максималната светла единична широчина на евакуационните изходи е 2,4 m."
7. Досегашната ал. 6 се отменя.

§ 40. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Светлата широчина на вратите, коридорите, стълбищните рамена и стълбищните площадки по евакуационните пътища в строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2 и броят на изходите от помещенията се определят в зависимост от броя на хората, определен съгласно чл. 36, категорията по пожарна опасност и площта на помещенията."
2. Създава се нова ал. 2:
"(2) За помещенията от класове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2 се проектират най-малко два евакуационни изхода, всеки от които с минимална светла широчина 0,9 m."
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
"(3) Разрешава се проектирането на един евакуационен изход в следните случаи:
1. за помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б с площ до 100 m2, предназначени за не повече от 10 човека;
2. за помещения от категория по пожарна опасност Ф5В с площ до 300 m2, предназначени за не повече от 50 човека;
3. за помещения от категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д с площ до 500 m2, предназначени за не повече от 100 човека;
4. за помещения, разположени в подземни етажи, с площ до 300 m2, предназначени за не повече от 15 човека;
5. за открити площадки над нивото на пода и за етажерки в помещения от категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б с площ до 100 m2, в помещения от категория Ф5В с площ до 300 m2 и в помещения от категории Ф5Г и Ф5Д с площ до 500 m2."
4. Създават се нови ал. 4, 5 и 6:
"(4) Единичната светла широчина на евакуационните изходи за помещенията по ал. 3, в които пребивават повече от 15 човека, е не по-малка от 0,9 m.
(5) За помещения от класове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2, предназначени за повече от 200 човека, се проектират най-малко три евакуационни изхода, всеки от които с минимална светла широчина 0,9 m, или два евакуационни изхода, всеки от които с минимална светла широчина 1,2 m.
(6) Максималната светла единична широчина на евакуационните изходи е 2,4 m."
5. Досегашната ал. 3 става ал. 7 и се изменя така:
"(7) Крайните евакуационни изходи от строежите от клас на функционална пожарна опасност Ф5.1 се предвиждат на разстояние най-малко 10 m от съседни апарати и съоръжения на външните инсталации с категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б."
6. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и се изменя така:
"(8) Евакуационните стълбища от етажерките в помещения от клас на функционална пожарна опасност Ф5.1 и открити площадки над нивото на прилежащия терен с категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б се отделят със стени с огнеустойчивост I 30."

§ 41. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
"(4) Разрешава се вратите на балкони и площадки, на изходите от помещения от категории по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д и на изходите от помещения от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4, в които пребивават едновременно не повече от 15 човека, както и вратите на изходите от складове с площ до 200 m2 и от санитарно-хигиенни помещения да се отварят обратно на посоката на движение при евакуация."
2. Алинея 7 се отменя.
3. Алинея 9 се изменя така:
"(9) Разрешават се плъзгащи се (отварящи се встрани) врати на евакуационни изходи от помещения от подкласове Ф2.1 и Ф2.2 и от помещения от подкласове Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3 и Ф3.4, предназначени за не повече от 50 човека."
4. Алинея 11 се изменя така:
"(11) Плъзгащи се, вдигащи се и сгъваеми врати за осъществяване на връзка на автомобилни и железопътни рампи с производствени и складови помещения се приемат за евакуационни, когато за тях е предвидено изпълнение на условията по ал. 10."

§ 42. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите "фиг. 3" се заменят с "фиг. 7";
б) точка 2 се изменя така:
"2. от която и да е точка на помещение с два или повече изходи до евакуационeн изход (фиг. 8) - 40 m."
2. Думите под фиг. 3 "Фиг. 3" се заменят с "Фиг. 7".
3. Думите под фиг. 4 "Фиг. 4" се заменят с "Фиг. 8".
4. Фигури 5, 6 и 7 се заличават.
5. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
"(3) Максималната дължина на евакуационния път от вратата на най-отдалеченото помещение до вход в съседна защитена зона, в съседна безопасна зона или в евакуационно стълбище не трябва да превишава:
1. 20 m - при път за евакуация в една посока (фиг. 9);
2. 40 m - при пътища за евакуация в две или повече посоки (фиг. 10).
(4) Дължината на пътя за евакуация в помещението е разстоянието от която и да е точка в него до евакуационен изход (без да се отчита оборудването)."
6. Създават се фиг. 9 и 10:
Фиг. 9
Фиг. 10"
7. Алинея 5 се отменя.
8. Алинея 6 се изменя така:
"(6) Допуска се евакуационният път от която и да е точка на помещения от категория по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д да се проектира с дължина не по-голяма от 100 m, измерена до краен евакуационен изход, при условие че са изпълнени следните условия:
1. помещенията са разположени в едноетажни сгради от същата категория по пожарна опасност;
2. сградите са изпълнени от I, II степен на огнеустойчивост или от незащитена метална конструкция."

§ 43. Член 45 се изменя така:
"Чл. 45. (1) Широчините на евакуационните коридори и на евакуационните изходи към стълбищата се определят в зависимост от броя на хората, които се евакуират през тях, както следва:
1. за надземни и полуподземни етажи - по 0,8 m на 100 човека;
2. за подземни етажи - по 1,2 m на 100 човека.
(2) Единичната широчина на елементите на евакуационния път по ал. 1 е не по-малка от най-голямата необходима единична широчина на евакуационните изходи от помещенията.
(3) Широчината на стълбищното рамо в евакуационно стълбище е не по-малка от най-голямата необходима широчина на евакуационен изход към стълбището.
(4) Когато помещението и евакуационното стълбище имат общ краен евакуационен изход през фоайе към нивото на терена, крайният евакуационен изход се предвижда с широчина, равна на широчината на стълбищното рамо, но не по-малка от изчислената по формулата:
където:
W е широчината на крайния евакуационен изход, m;
N - броят на хората, евакуиращи се през фоайето от помещението (помещенията);
S - широчината на стълбищното рамо, m.
(5) Ако общият брой на хората, евакуиращи се от помещението (помещенията) по ал. 4 през фоайето, е повече от 50 човека, се предвижда изпълнението на най-малко едно от следните условия:
1. разстоянието от най-долното стъпало на евакуационното стълбище или от изходите от помещението (помещенията) до крайния евакуационен изход е най-малко 2 m;
2. широчината на крайния евакуационен изход е не по-малка от сбора на широчините на стълбищното рамо и на изходите от помещенията (фиг. 11).
Фиг. 11
(6) Броят на евакуационните стълбища се определя в зависимост от необходимата широчина на елементите на евакуационния път от най-населения етаж (с изключение на етажите с директни изходи на нивото на терена) и допустимата дължина на евакуационния път.
(7) Стълбищните рамена със светла широчина, по-голяма от 2,4 m, се разделят с парапети, като всяка от разделените части е с максимална широчина 2,4 m (фиг. 12)
Фиг. 12
(8) Широчината на стълбищната площадка в евакуационните стълбища е не по-малка от широчината на стълбищното рамо.
(9) Минималната широчина на стълбищното рамо в сгради с височина над 28 m е 1,35 m.
(10) При еднопространствени помещения (заемащи над 75 % от площта на етажа) евакуационните изходи към коридори, фоайета и стълбища се проектират при спазване изискванията на чл. 37, ал. 4 и на разстояние един от друг не по-малко от 1/2 от най-големия диагонал на помещението (фиг. 13).
Фиг. 13
(11) Изискванията към броя и изпълнението на стълбищата и изходите се спазват и за подземните етажи.
(12) Не се разрешава преминаването на тръбопроводи за леснозапалими и горими течности (ЛЗТ и ГТ) и на газопроводи за втечнени въглеводородни газове, както и разполагането на горимо оборудване в евакуационните стълбища.
(13) При проектирането и изграждането на газопроводи за природен газ в евакуационни стълбища се спазват изискванията на Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ (ДВ, бр. 107 от 2004 г.) и на Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (ДВ, бр. 67 от 2004 г.)."

§ 44. Член 46 се изменя така:
"Чл. 46. (1) Най-малко две защитени (безопасни) зони с възможност за поетажно преместване на хората при пожар или авария от едната в другата зона се предвиждат за следните строежи или части от тях:
1. детски градини и ясли (от подклас Ф1.1):
а) за повече от 60 деца, или
б) на два и повече етажа (включително таванските етажи) и със застроена площ над 400 m2;
2. строежи от подклас Ф1.1 (извън тези по т. 1) със застроена площ над 500 m2 или с повече от 50 легла;
3. спални корпуси в учебно-възпитателни и социални учебно-професионални заведения с интернати и сиропиталища (от подклас Ф 1.2) над два етажа (включително таванските етажи) или за повече от 100 човека;
4. физкултурно-оздравителни комплекси (от подклас Ф3.5) със застроена площ над 500 m2 или за повече от 100 човека.
(2) При разделяне на строежите по ал. 1 на защитени (безопасни) зони се спазват следните условия:
1. броят на хората във всяка зона се определя като сума от пребиваващите в зоната и евакуиращите се хоризонтално от най-голямата съседна зона;
2. минималната площ на участъците от евакуационния път на всяка от зоните (до вход в стълбище, до вход в друга зона или до краен евакуационен изход) е произведението от броя на хората по т. 1 и хоризонталната проекция на един човек (0,125 m2/човек)."

§ 45. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст на ал. 1 се изменя така:
"(1) Евакуационните стълбища се отделят в стълбищни клетки посредством стени с огнеустойчивост съгласно табл. 3 и със защита на входа в стълбището, както следва:";
б) точки 2 и 3 се изменят така:
"2. при директен достъп от помещения в подземни етажи от категория по пожарна опасност Ф5В и всички помещения от други класове на функционална пожарна опасност, в които се употребяват и/или съхраняват горими вещества и материали - чрез самозатваряща се врата с огнеустойчивост, равна на половината от необходимата огнеустойчивост на стените на стълбището, но не по-малка от EI 60;
3. при директен достъп от помещения в надземни и полуподземни етажи от категория по пожарна опасност Ф5В и всички помещения от други класове на функционална пожарна опасност, в които се употребяват и/или съхраняват горими вещества и материали - чрез самозатваряща се врата с огнеустойчивост, равна на половината от необходимата огнеустойчивост на стените на стълбището, но не по-малка от EI 30;";
в) създава се т. 4:
"4. при достъп от фоайета, коридори, преддверия или тераси - чрез димоуплътнена самозатваряща се врата."
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Разрешава се проектирането на стени от стъклени блокчета и остъкление с дебелина най-малко 5 mm на стени и врати при достъп от фоайета, коридори и тераси. За строежи с височина над 28 m остъклението се предвижда съгласно чл. 319, ал. 4."
3. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Разрешават се евакуационни стълбища, незатворени в стълбищни клетки, за:
1. строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф5 - когато стълбищата обслужват не повече от два надземни етажа (включително етажите с директни изходи на нивото на терена) и един подземен (полуподземен) етаж;
2. строежи от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4 - когато стълбищата обслужват не повече от пет надземни етажа (включително етажите с директни изходи на нивото на терена) и един подземен (полуподземен) етаж."
4. Създава се ал. 6:
"(6) Стълбищните клетки, свързващи във вертикално направление два и повече пожарни сектора в една сграда, се проектират при спазване изискванията на чл. 16."

§ 46. Член 48 се изменя така:
"Чл. 48. При наличие на повече от едно евакуационно стълбище стълбищната площадка може да е част от коридора, при условие че е осигурен алтернативен път за евакуация през съседните помещения към другото евакуационно стълбище (фиг. 14).
Фиг. 14"

§ 47. Член 49 се отменя.

§ 48. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Евакуационните стълбища се предвиждат естествено осветени с минимална площ на фасадното остъкление на всеки етаж не по-малка от 5 % от застроената площ на стълбищната клетка."
2. В ал. 2:
а) в основния текст на ал. 2 изречение първо се изменя така: "Вътрешни стълбища (които не отговарят на изискването по ал. 1) може да се проектират в сгради от І, ІІ и ІІІ степен на огнеустойчивост от всички класове на функционална пожарна опасност, както и в сгради от IV и V степен на огнеустойчивост от подкласове Ф1.3 и Ф1.4.";
б) точка 2 се изменя така:
"2. отвор в покритието или непосредствено под него за отдимяване при пожар с площ, представляваща 5 % от застроената площ на стълбищната клетка, но не по-малка от 1,5 m2, с димен люк, отварящ се откъм входната зона, работещ и при изключване на електрозахранването, или;"
в) създава се т. 3:
"3. защита на обема на стълбищната клетка при пожар чрез създаване на повишено налягане не по-малко от 20 Ра."

§ 49. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) основният текст на ал. 1 се изменя така:
"(1) Външните открити стълбища за евакуация (с изключение на стълбищата, обслужващи сгради от V степен на огнеустойчивост) се проектират от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, като:";
б) точки 1, 2 и 3 се изменят така:
"1. фасадите, които са на разстояние, по-малко от 1,5 m от крайните габарити на стълбището, се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и стълбищата се защитават от помещенията посредством стени с огнеустойчивост най-малко EI 30;
2. при наличие на отвори на разстояние от габаритите на стълбището, по-малко от 1,5 m, се предвижда защита чрез капаци или остъкление с огнеустойчивост най-малко EI 30;
3. при директни изходи от помещения към външно евакуационно стълбище изходите се предвиждат със самозатварящи се врати с огнеустойчивост най-малко EI 30."
2. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Минималната светла широчина на стълбищното рамо се определя в зависимост от броя на хората, които се предвижда да бъдат евакуирани, при спазване изискванията на чл. 45."

§ 50. В чл. 52, ал. 2 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
"2. светлата широчина на стълбищното рамо е най-малко 1,5 m (фиг. 15);".
2. Досегашната фиг. 8 се заличава и се създава фиг. 15:
"
Фиг. 15"
3. Точка 3 се изменя така:
"3. от двете страни на стълбищното рамо се предвижда предпазен парапет на височина най-малко 1,2 m, с ръкохватки с широчина не повече от 0,10 m (фиг. 16)."
4. Думите под фиг. 9 "Фиг. 9" се заменят с "Фиг. 16".

§ 51. Член 53 се изменя така:
"Чл. 53. (1) Коридорите, които са елементи на евакуационните пътища, се проектират със стени с огнеустойчивост, определена съгласно табл. 3.
(2) Разрешава се остъкляване в участъци на коридори, включително на вратите към помещенията, между две евакуационни стълбища, когато последните са отделени от етажното ниво с пожарозащитни стени.
(3) Коридорите с еднопосочна евакуация и с дължина над 10 m (от вратите на най-отдалечените помещения до мястото с възможност за алтернативна евакуация) се отделят от прилежащите им помещения до десетия метър (мерено от мястото с възможност за алтернативна евакуация или вход в стълбище) със самозатварящи се врати с огнеустойчивост не по-малка от:
1. ЕІ 30 - за сгради от I, II и III степен на огнеустойчивост;
2. ЕІ 15 - за сгради от IV степен на огнеустойчивост."

§ 52. В чл. 54 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Разрешават се врати и проходи със светла височина най-малко 1,9 m - за подземни етажи, и най-малко 1,5 m - за тавански етажи и подпокривни пространства."
2. В ал. 4, изречение първо думите "е осигурена" се заменят със "се изисква", а в изречение второ думите "се сигнализират" се заменят със "се обозначават".
3. Алинея 5 се отменя.

§ 53. В чл. 55 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 - 4 се изменят така:
"(1) За строежи от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на Ф1.3 и Ф1.4) в помещенията със системи и апарати, осигуряващи безопасността на строежа и на хората в него, и в кабините на асансьорите се проектира аварийно работно осветление.
(2) За осигуряване на осветеност на участъците от пътя по време на евакуация в сгради от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на Ф1.3 и Ф1.4), при които броят на хората в най-населения етаж е повече от 50, както и във вътрешни евакуационни стълбища на сгради от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на Ф1.4), независимо от броя на пребиваващите, се проектира аварийно евакуационно осветление. Означенията за евакуационен изход по протежение на целия евакуационен път се осветяват.
(3) В строежи от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на Ф1.3 и Ф1.4) евакуационните пътища и изходи, както и местата без директна видимост към евакуационните изходи се обозначават при спазване изискванията на Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.). За строежите по ал. 2 размерите на знаците се определят в зависимост от зрителното разстояние съгласно изискванията на БДС EN 1838 "Приложно осветление. Аварийно и евакуационно осветление".
(4) Осветителните тела на аварийното евакуационно осветление се разполагат на следните места:
1. над всеки евакуационен изход за повече от 50 човека;
2. за евакуационни стълбища във и извън обема на сградата така, че да се осигурява осветяването им;
3. в близост до площадките между етажите и междинните нива;
4. при всяка промяна в посоката на евакуационния път;
5. при промяна на котата на евакуационния път в проходи и коридори (стъпала);
6. във всяка пресечна точка на коридорите;
7. извън и в близост до крайния евакуационен изход;
8. в санитарно-хигиенни помещения с обща площ, по-голяма от 25 m2;
9. в близост до местата за разполагане на уредите за пожарогасене и на бутоните за пожароизвестяване."
2. Алинеи 6 и 7 се изменят така:
"(6) Захранването на аварийното работно и на аварийното евакуационно осветление и на светещите знаци се осигурява от два независими източника с автоматично превключване.
(7) Минималната продължителност на работа на аварийното работно и на аварийното евакуационно осветление е един час. Аварийното евакуационно осветление се проектира така, че за 5 s да бъде осигурена половината от изискваната осветеност, а за не повече от 60 s - пълната осветеност."

§ 54. Член 56 се изменя така:
"Чл. 56. (1) За известяване на възникнал пожар или авария в строежите се предвиждат следните технически средства и сигнали:
1. с гласово уведомяване, в т.ч. с възможност за ретранслация на записи с готов текст - за строежи от всички класове на функционална пожарна опасност, предназначени за повече от 100 човека, с изключение на подкласове Ф1.3 и Ф1.4, за строежи с височина над 28 m - с изключение на подкласове Ф1.3 и Ф1.4 от първа група, и за строежи от всички класове на функционална пожарна опасност с атриуми;
2. със специфичен звуков сигнал на всеки етаж - за строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф5, с изключение на строежите от подкласове Ф1.3 и Ф1.4, оборудвани с автоматични пожароизвестителни инсталации, за строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4 с височина над 50 m и за общежития с три и повече етажа.
(2) Системите за гласово уведомяване се проектират при спазване изискванията на БДС EN 60849 "Звукови системи за аварийни ситуации".
(3) Системите със специфичен звуков сигнал се проектират при спазване изискванията на:
1. СД CEN 54-14 "Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане" - за строежи, за които съгласно чл. 3, ал. 1 се изисква проектиране на пожароизвестителни системи;
2. БДС EN 60849 "Звукови системи за аварийни ситуации" - за строежите извън тези по т. 1."

§ 55. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думите "Ф5А и Ф5Б" се добавя "на складове за течно и газообразно гориво" и се поставя запетая;
б) точка 3 се изменя така:
"3. под учебни кабинети, занимални, спални, физкултурни салони и други подобни помещения в сгради от подкласове Ф1.1 и Ф4.1."
2. В ал. 2 думите "Ф1.1, Ф1.2 и Ф1.3" се заменят с "Ф1.1 и Ф1.2".
3. Алинея 3 се отменя.

§ 56. Член 58 се изменя така:
"Чл. 58. За строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4, предназначени за повече от 400 човека, както и за строежи от клас Ф5, предназначени за повече от 200 човека, се определя изчислителното време за евакуация в зависимост от плътността на човешкия поток и:
1. дължината на евакуационния път и скоростта на движение - за помещения, предназначени за не повече от 50 човека;
2. специфичната пропускателна способност на участъците от евакуационния път и евакуационния капацитет на изходите - за помещения, предназначени за повече от 50 човека."

§ 57. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "Продължителността на евакуацията" се заменят с "Изчислителното време за евакуация".
2. В ал. 3 след думите "твърди горими материали" се добавя "и негорими вещества, опаковани в горим амбалаж".

§ 58. В чл. 60 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 - 4 се изменят така:
"(1) Допустимото време за евакуация от строежи с височина до 28 m от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4, както и от строежи от категории по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б и Ф5В с два и повече етажа, се определя, както следва:
1. за строежи от І и ІІ степен на огнеустойчивост - 6 min;
2. за строежи от ІІІ степен на огнеустойчивост - 3 min;
3. за строежи от IV и V степен на огнеустойчивост или от метални незащитени конструкции - 1 min.
(2) Допустимото време за евакуация от строежи от категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д, проектирани от І или ІІ степен на огнеустойчивост, не се нормира.
(3) Допустимото време за евакуация от строежи от категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д, проектирани от ІІІ, ІV или V степен на огнеустойчивост или от метални незащитени конструкции, е не повече от 1 min.
(4) Допустимото време за евакуация от строежи с височина над 28 m се нормира до краен евакуационен изход или до вход в евакуационна стълбищна клетка по чл. 319 и не трябва да превишава 1,5 min."
2. Основният текст на ал. 5 се изменя така:
"(5) Допустимото време за евакуация от етажерки в производствени помещения до вход в евакуационно стълбище, в защитена зона или до краен евакуационен изход не трябва да превишава:".

§ 59. В чл. 61 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
"(1) Допустимото време за евакуация от помещения от клас на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4, предназначени за повече от 100 човека, както и от строежи, в които е предвидено най-малко едно такова помещение, не трябва да превишава стойностите, определени в табл. 10.
(2) Допустимото време за евакуация от помещенията по ал. 1 може да се увеличи 1,5 пъти, при условие че са предвидени автоматична ПГИ и система с гласово уведомяване по чл. 56."
2. Таблица 10 се изменя така:
"Таблица 10
Евакуация Допустимо време за
по от: евакуация в min в
ред   зависимост от степента
    на огнеустойчивост на
    строежа
    І или ІІ ІІІ ІV, V или от
        метални
        незащитени
        конструкции
1 2 3 4 5
1. Зала (помещение) 2,0 1,0 1,0
  за повече от 100      
  човека      
2. Сграда (или 6,0 2,0 1,0
  отделни част      
  от сграда по      
  смисъла на      
  чл. 12, ал. 1) с      
  помещение      
  за повече от      
  100 човека      
"

§ 60. В чл. 63 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) При определяне на изчислителното време за евакуация специфичната пропускателна способност (СПС) на участъците от пътя и скоростта на движение на хората при евакуация в зависимост от плътността на човешкия поток се приемат съгласно табл. 11."
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 6 се изменя така:
"(6) Скоростта на движение и СПС в наклонените участъци, преодолявани без стъпала, се определят както при движение по хоризонтален евакуационен път."

§ 61. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след предлога "до" се добавят думите "евакуационните пътеки и";
б) в т. 2 думите "пътеките за движение" се заменят с "евакуационните пътеки";
в) точка 4 се изменя така:
"4. столовете, образуващи ред, да са закрепени за пода или да са свързани един с друг така, че да не се разместват; забранява се разполагането на столове на пътеките за движение; ако са осигурени седящи места за над 250 човека, които са прикрепени едно към друго, редовете от седящи места откъм страната на надлъжните пътеки и седалките, разположени на разстояние до 3 m от изходите, задължително се закрепват към пода;"
г) създават се т. 5 - 11:
"5. при оформяне на места чрез редове от пейки се спазват изискванията на т. 3 по отношение максималния брой на местата при достъп от една или две страни;
6. когато столовете за сядане автоматично се вдигат, широчината на прохода се измерва между гърба на което и да е място за сядане и максималната изпъкналост на задното място за сядане, когато седалките са във вдигнато положение (фиг. 17);
Фиг. 17
7. широчината на евакуационния изход е не по-малка от широчината на евакуационната пътека, водеща към него;
8. не се разрешава кръстосване на напречните и надлъжните евакуационни пътеки в зали с фиксирани места в редове; всяко пресичане на тези пътеки се предвижда като T-образен възел (фиг. 18);
Фиг. 18
9. напречните евакуационни пътеки не могат да бъдат със стъпала в местата, където проходите между редовете срещат евакуационните пътеки;
10. прибиращи се или телескопични седалки, когато са в разпънато положение, се осигуряват със заключващи устройства към пода за недопускане на преместване;
11. стъпалата в помещения с над 250 места се осветяват по подходящ начин."
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Помещения и зали, предназначени за повече от 100 човека и разположени в строежи от подклас Ф2.1, се оборудват със столове, изпълнени от продукти, класифицирани по отношение реакцията им на огън в следните класове:
1. за продуктите от дърво - С-d0, s1, съгласно БДС EN 13501-1 "Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 1: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на реакция на огън";
2. за продуктите от пластмаса - V-0, съгласно БДС ЕN 60695-11-10 "Изпитване на опасност от пожар. Част 11-10: Изпитвателни пламъци. Хоризонтален и вертикален метод за изпитване с пламък с мощност 50 W";
3. за продуктите за тапициране (пенопласти) - HF-1, съгласно БДС ISO 9772 "Разпенени пластмаси. Определяне характеристиките при хоризонтално горене на малки пробни тела, подложени на малък пламък";
4. за текстилните продукти - клас 1, съгласно БДС EN 13773 "Текстил и продукти от текстил. Поведение при горене. Завеси и пердета. Схема за класификация."

§ 62. Член 65 се отменя.

§ 63. В чл. 66 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
"(1) Вентилация за предотвратяване на пожар се предвижда за помещенията, зоните или съоръженията, в които при нормална експлоатация се отделят горими вещества и може да се създаде обща или локална експлозивна атмосфера.
(2) Засмукване от вентилационните инсталации по ал. 1 се предвижда в зоните с най-голямо наслояване на експлозивоопасни вещества."
2. Алинеи 3, 4 и 5 се отменят.

§ 64. В чл. 67 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо думите "на производство" се заличават.
2. В ал. 2 думите "на газ" се заменят с "на газове и пари".

§ 65. В чл. 68, т. 2 думата "взривоопасни" се заменя с "горими".

§ 66. В чл. 69 думата "взривоопасни" се заличава, а след думите "технологични съоръжения" се поставя запетая и се добавя "работещи с експлозивоопасни вещества".

§ 67. Член 71 се изменя така:
"Чл. 71. (1) За производства, при които е възможно отделянето и натрупването на горими прахове или летящи частици, освен аспирационна инсталация се предвижда и хидрообезпрашаване, при условие че то не влияе на технологичния процес.
(2) Не се допуска хидрообезпрашаване или овлажняване на въздуха в помещения, в които при смесването на влага и горим прах или летящи частици се образува експлозивна атмосфера (при производство на калциев карбид, при рудомелене в заводи за сярна киселина и др. под.).
(3) Не се допуска проектирането на филтри за вентилационни инсталации, отделящи токсични вещества при горене, в сгради, в които е предвидено най-малко едно помещение за едновременно пребиваване на повече от 100 човека, и за сгради с височина над 28 m."

§ 68. В чл. 72 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) За помещения от категории по пожарна опасност Ф5Б и Ф5В, в които се отделя и натрупва горим прах или летящи частици, се предвиждат стационарни или подвижни прахосмукачки, предназначени за експлоатация в експлозивна атмосфера."
2. Алинея 2 се отменя.

§ 69. Член 73 се изменя така:
"Чл. 73. Вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината от етажните евакуационни пътища и за създаване на повишено налягане в сгради с височина над 28 m се проектират при спазване изискванията на чл. 326 и 327."

§ 70. Член 74 се изменя така:
"Чл. 74. Пожарните сектори и частите на сградата, разделени с брандмауери, се проектират със самостоятелни вентилационни и климатични инсталации."

§ 71. Член 75 се изменя така:
"Чл. 75. За подземните складови помещения с площ над 5 m2 от категория по пожарна опасност Ф5В, в които не се изисква ВСОДТ (за помещенията и обслужващия ги коридор), се предвижда възможност за естествено отвеждане на дима посредством отвор (остъкление) с площ не по-малка от 1 % от площта на пода или принудителна смукателна вентилация с кратност на въздухообмена не по-малко от 3 h-1."

§ 72. Член 76 се изменя така:
"Чл. 76. (1) Помещенията за зареждане на акумулатори (киселинни или алкални) се отнасят към категория по пожарна опасност Ф5В, когато:
1. в схемата за управление и автоматика на акумулаторната батерия е предвидена блокировка на зарядните агрегати и вентилационната уредба, която осигурява концентрация на водород преди началото на зареждането, по време на зареждането и след неговото завършване два и половина пъти под долната експлозивна граница;
2. при неработеща принудителна вентилация концентрацията на водород не образува експлозивна атмосфера в обем, по-голям от 5 % от свободния обем на помещението, и е осигурена естествена вентилация;
3. акумулаторите не образуват експлозивна атмосфера.
(2) Количеството водород (Vн2) в m3, което се отделя при зареждане на киселинни акумулатори за 1 час, се определя по формулата:
където:
В е коефициент, определящ отделянето на водорода при зареждане от 0,92 до 0,98;
Iload - токът на зареждане, А;
N - броят на елементите, които се зареждат;
T0 - термодинамичната температура, 273 °К;
t - температурата на помещението, °С;
P - действителното налягане на въздуха за дадена местност, mmHg.
(3) При зареждане на няколко акумулаторни батерии и след преобразувания формулата по ал. 2 придобива вида:
(4) Количеството водород (VH2) в m3, което се отделя при зареждане на алкални акумулатори за 1 час, се определя по формулата:
където К е коефициент на увеличаване на количеството отделящ се водород; приема се от 1,2 до 1,3.
(5) Концентрацията на водород (СH2) в % по обем в помещението се определя по формулата:
където:
VH2 е количеството отделен водород, m3;
Vfrv - свободният обем на помещението, m3.
(6) Необходимият минимален дебит (VB3) в m3/h на вентилационната уредба се определя по формулата:
където:

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума