навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Із-2377 ОТ 2011 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ (ДВ, БР. 81 ОТ 2011 Г.)

Издадена от Министерството на вътрешните работи и Министерството на инвестиционното проектиране

Обн. ДВ. бр.75 от 27 Август 2013г.


§ 1. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Дървените елементи на сцени в обекти от подклас на функционална пожарна опасност Ф2.1 трябва да отговарят на изискванията за клас по реакция на огън С съгласно БДС EN 13501-1 "Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 1: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на реакция на огън"."
2. Създава се нова ал. 2:
"(2) Всички декори, завеси и драперии, използвани в сценичните комплекси, зрителните зали, фоайетата и други подобни в обекти от подклас по функционална пожарна опасност Ф2.1 за повече от 50 души, трябва да отговарят на следните изисквания по отношение на поведението им при горене:
1. за продуктите от дърво - С-d0, s1, съгласно БДС EN 13501-1;
2. за продуктите от пластмаса - V-0, съгласно БДС ЕN 60695-11-10 "Изпитване на опасност от пожар. Част 11-10: Изпитвателни пламъци. Хоризонтален и вертикален метод за изпитване с пламък с мощност 50 W";
3. за продуктите за тапициране (пенопласти) - HF-1, съгласно БДС ISO 9772 "Разпенени пластмаси. Определяне характеристиките при хоризонтално горене на малки пробни тела, подложени на малък пламък";
4. за текстилни продукти - клас 1, съгласно БДС EN 13773 "Текстил и продукти от текстил. Поведение при горене. Завеси и пердета. Схема за класификация"."
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите "ал. 1" се добавя "и 2".

§ 2. Глава шеста "Допълнителни противопожарни изисквания при експлоатацията на преместваеми обекти с гъвкаво покритие" се изменя така:
"Глава шеста
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ С ГЪВКАВО ПОКРИТИЕ
Раздел І
Общи положения
Чл. 95./span>. За осигуряване на ПБ при всеки конкретен случай на експлоатация на преместваемите обекти с гъвкаво покритие с обща численост на пребиваващите в тях повече от 50 души се разработват документите по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2 и 4 и се уведомява съответната РСПБЗН, в чийто район на действие ще бъде поставен обектът.
Чл. 96./span>. (1) Минималните разстояния между преместваеми обекти с гъвкаво покритие, които се поставят на площ, по-голяма от 300 m2, и съседни сгради са, както следва:
1. до сгради от І или ІІ степен на огнеустойчивост - 15 m;
2. до сгради от ІІІ степен на огнеустойчивост - 20 m;
3. до сгради от ІV и V степен на огнеустойчивост и сградите от незащитени стоманени конструкции - 25 m.
(2) Минималното разстояние от преместваемите обекти с гъвкаво покритие до обслужващи и помощни сгради и съоръжения (съблекални, фургони, мобилни кухни, навеси за животни и др.) е 5 m.
(3) Преместваемите обекти с гъвкаво покритие, разположени на разстояние един от друг, по-малко от 5 m, се разглеждат като един обект с обща площ, равна на сумата от площите, върху които се поставят отделните обекти.
(4) Преместваемите обекти с гъвкаво покритие се разполагат на разстояние не повече от 200 m от водоизточник, осигуряващ разход на вода за пожарогасене не по-малко от 10 l/s в продължение на най-малко 1 час, или от пожарен хидрант.
Чл. 97./span>. За осигуряване на достъпа на пожарни автомобили до преместваеми обекти с гъвкаво покритие се осигуряват и поддържат свободни пътища и проходи за противопожарни цели съгласно раздел I от глава шеста на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
Чл. 98./span>. (1) За преместваемите обекти с гъвкаво покритие за повече от 50 души носещите конструкции на височина до 2,3 m от пода се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от:
1. клас С съгласно БДС ЕN 13501-1;
2. клас V-0 съгласно БДС ЕN 60695-11-10.
(2) Допуска се освен от продуктите по ал. 1 конструкциите да бъдат изпълнени от рендосана строителна дървесина.
(3) Опъващите приспособления на конструкциите се изработват от негорими продукти.
Чл. 99./span>. (1) Преместваемите обекти с гъвкаво покритие са с минимална светла височина 2,30 m. Обектите с трибуни са с минимална светла височина 2,30 m над най-горния ред.
(2) Носещата конструкция на трибуни с повече от 10 реда с места за зрители, разликата във височината на които е повече от 0,32 m за всеки ред, се изгражда от строителни продукти с клас по реакция на огън А1 или А2.
(3) Дървените подиуми в преместваемите обекти с гъвкаво покритие за повече от 100 души трябва да отговарят на изискванията за клас по реакция на огън Сfl-s1 съгласно БДС EN 13501-1.
Чл. 100./span>. Продуктите, използвани за гъвкави покрития и преградни стени на преместваемите обекти, трябва да отговарят на едно от следните изисквания по отношение на поведението им при горене:
1. да са с клас не по-нисък от V-0 съгласно БДС ЕN 60695-11-10;
2. да са с клас не по-нисък от Т3 съгласно БДС EN 15619 "Текстил с покритие от каучук или пластмаса. Безопасност на временни конструкции (палатки). Изисквания за платове с покритие, предназначени за палатки и подобни конструкции";
3. да са с клас по реакция на огън не по-нисък от С съгласно БДС EN 13501-1.
Раздел ІІ
Евакуация
Чл. 101./span>. За осигуряване на условия за безопасна евакуация от преместваемите обекти с гъвкаво покритие се спазват изискванията на глава седма от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и на този раздел.
Чл. 102./span>. Максималният брой на зрителите се определя по чл. 36 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Когато редовете в преместваемите обекти са оформени от пейки, максималният брой на зрителите се определя по броя на номерираните места на пейките, а когато няма номерирани места на пейките - по 0,7 m на един човек.
Чл. 103./span>. Преместваемите обекти с гъвкаво покритие трябва да имат най-малко два разсредоточени евакуационни изхода с широчина не по-малка от широчината на пътеките (проходите), водещи към тях, но не по-малко от 0,9 m.
Чл. 104./span>. Не се разрешава поставянето на завеси и драперии по дължината или напречно на евакуационните пътища.
Чл. 105./span>. За галериите, балконите и други подобни съоръжения за посетители в преместваемите обекти с гъвкаво покритие се предвиждат най-малко два независими един от друг евакуационни пътища.
Чл. 106./span>. Рампите по пътя за евакуация на посетители трябва да са с наклон не по-голям от 1:6, а когато от двете им страни са осигурени парапети с ръкохватки - с наклон до 1:4.
Чл. 107./span>. Когато преместваемите обекти с гъвкаво покритие са предназначени за повече от 100 души, не се допуска наличието на вити (спираловидни) или криволинейни евакуационни стълбища.
Чл. 108./span>. Между евакуационен изход и стъпало се предвижда площадка с широчина не по-малка от широчината на крилото на вратата.
Чл. 109./span>. По продължение на пътищата за евакуация не се допуска наличието на плъзгащи и въртящи се врати. Летящите врати, намиращи се по продължение на пътищата за евакуация, трябва да имат приспособления, с които се предотвратява превъртането на вратите.
Раздел III
Вътрешно и сценично обзавеждане
Чл. 110./span>. Елементите на вътрешното обзавеждане се закрепват към основната или подовата конструкция, без да се намалява широчината на евакуационните изходи и пътища.
Чл. 111./span>. Завесите да не достигат до пода и да могат да се придвижват лесно.
Чл. 112./span>. Не се разрешава съхраняване на горими вещества и материали в пространството, обособено под трибуните.
Чл. 113./span>. Кошчетата за отпадъци трябва да са изработени от негорими материали и да имат затварящи се капаци.
Чл. 114./span>. Прожекторите в преместваемите обекти с гъвкаво покритие се разполагат на разстояние най-малко 1,5 m от завеси, драперии, декори и горими материали.
Чл. 115./span>. В надувните обекти с гъвкаво покритие не се разрешава употребата на:
1. уреди с открити пламъци, нажежени части или които изхвърлят нажежени частици;
2. уреди, захранвани от ЛЗТ, ГТ и ГГ."

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума