навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 87 ОТ 22 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СПОРТЕН МАСАЖИСТ"

В сила от 16.08.2013 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.72 от 16 Август 2013г., отм. ДВ. бр.20 от 8 Март 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 7 от 4 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Спортен масажист" - ДВ, бр. 20 от 8 март 2019 г., в сила от 08.03.2019 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 813060 "Спортен масажист" от област на образование "Услуги за личността" и професионално направление 813 "Спорт" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията 813060 "Спортен масажист" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на четвърта степен на професионална квалификация за специалността 8130601 "Спортен масаж".


Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 4 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.

Раздел II.
Съдържание на Държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят професионалните компетенции в края на обучението по професията, които гарантират на обучаемия възможност за упражняване на професията 813060 "Спортен масажист".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Спортен масажист" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище, описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Спортен масажист"


Професионално направление:
813 Спорт
Наименование на професията:
813060 Спортен масажист
Специалност: Степен на
  професионална
  квалификация:
8130601 Спортен Четвърта
  масаж  

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години
За придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професията "Спортен масажист" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО, утвърден със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г.; изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728 от 1.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г., Заповед № РД-09-1805 от 9.12.2011 г., Заповед № РД-09-638 от 23.05.2012 г. и Заповед № РД-09-59 от 21.01.2013 г., актуализирана със Заповед № РД-09-182 от 25.02.2013 г., входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършено средно образование със срок на обучение до 2 години (Рамкова програма Г).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит
За придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професията "Спортен масажист" не се изисква обучаваните да притежават професионална квалификация или професионален опит по други сродни професии.
За лица с професионален опит или с проведено професионално обучение по други професии от професионално направление 813 "Спорт" е необходимо надграждащо обучение за усвояване на компетенции, които кандидатът за обучение не притежава. Съдържанието на обучението се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от ученето, описани в държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по съответните професии.
Професионалното образование, обучението и придобиването на квалификация по професията "Спортен масажист" - четвърта степен на професионална квалификация, се извършват и при спазване на разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта, Закона за туризма, на нормативните документи на Министерството на младежта и спорта, на българските спортни федерации, на Българския туристически съюз и на Българската федерация по туризъм.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
Спортният масажист може да работи в спортни и фитнес клубове, спортни федерации, национални спортни организации или фирми, предлагащи спортни и туристически услуги. Той участва при планирането, организирането и извършването на възложените му от работодателя трудови дейности. Спортният масажист изпълнява задълженията си като част от професионалния екип съгласно изискванията на спортната организация или фирмата, в която работи. Трудовите дейности, които извършва спортният масажист, са:
проучва и анализира информацията, свързана с предпочитанията, психо-физическите особености и здравословното състояние на спортуващите, кандидати за включване в масажни програми;
разработва концепции за структурата и насочеността на масажната програма - в зависимост от предпочитанията на клиентите, климатичните условия, особеностите и обекта на спортния масаж - която предлага за утвърждаване от ръководството (медицински лица, треньори, инструктори и др.);
съобразено с приетата концепция изготвя методична програма за структурата и насочеността на масажните процедури;
прилага адекватно техниките на спортния масаж за отделните части на човешкото тяло;
изпълнява разновидностите на спортния масаж, като спазва изискванията за показания и противопоказания;
комбинира различни масажни методи за подобряване на психо-физическото състояние на спортуващите;
съобразява изпълнението на масажа с възрастта, пола, соматотипа, вида спорт и спортния стаж;
познава техническите характеристики и параметри на уредите и другите технически средства, необходими за провеждането на различните масажни процедури;
подбира и прилага подходящи намазващи средства, уреди и апарати за спортен масаж;
при необходимост запознава клиентите с характеристиките и параметрите на използваните при спортния масаж уреди;
следи за функционалното състояние на масажирания;
извършва окончателна преценка за методиката на провежданата процедура съобразно индивидуалните възрастови и психо-физически особености на масажирания;
взема решение да коригира изпълнението на масажната процедура при необходимост;
изготвя програми за провеждане на спортен масаж след тренировъчно или състезателно натоварване, като спазва препоръките на ръководството и осигурява оптимални условия за почивка на спортуващия;
изпълнява предписанията на медицинските лица за режима на възстановяване след травми или заболяване;
анализира постигнатите резултати в отделните масажни процедури или на определен етап от подготовката и уведомява ръководството за тях;
при необходимост изготвя писмени отчети и доклад за проведената дейност съобразно указанията на работодателя;
проверява санитарно-хигиенните условия на масажните помещения и съответствието им към изискванията на действащите в Република България стандарти и правила;
участва в изготвянето на информационни и рекламни материали;
запознава желаещите с възможностите на спортния масаж за въздействие върху психосоматичното им състояние при тренировъчна и спортно-състезателна дейност;
осъществява професионален контакт с клиентите, колегите и ръководството.
Спецификата на дейността и условията на труд изискват от спортния масажист да бъде дисциплиниран, лоялен, наблюдателен, издръжлив при продължително физическо и психическо натоварване, отговорен, с нагласа за точно изпълнение на инструкции и указания, да използва съвременна специализирана литература и информационни технологии.
Спортният масажист трябва да умее да работи в екип, да притежава добри комуникативни умения и умения да решава конфликти. При необходимост трябва да умее да оказва долекарска помощ и да използва средствата за гасене на пожари.
Работното време е нормирано, но поради спецификата на дейността се налага работа в почивни и празнични дни или с удължено работно време, като трудът и възнаграждението се регламентират съобразно действащото в страната трудово законодателство.
Спортният масажист изпълнява задълженията, които произтичат от изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд - глава втора "Общи изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд", глава трета - "Задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд", на санитарно-хигиенните изисквания на РЗИ (Регионална здравна инспекция), както и на вътрешните правила, утвърдени от работодателя.
Преди да пристъпи към изпълнение на професионалните си задължения, спортният масажист преминава основен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд и по опазване на околната среда, за оказване на долекарска помощ, за противопожарна безопасност и борба с пожари, лична безопасност и обществени отговорности.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилите четвърта степен на професионална квалификация по професията "Спортен масажист" могат да продължат обучението си по други сродни професии и специалности от професионално направление 813 "Спорт" при ред и условия, предвидени от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) 2011, утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, изм. и доп. със заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г., № РД-01-426 от 30.05.2011 г., № РД-01-529 от 30.06.2011 г., № РД-01-533 от 30.06.2011 г., № РД-01-952 от 29.12.2011 г., № РД-01-586 от 6.07.2012 г. и № РД-01-1002 от 19.12.2012 г.
Придобилият четвърта степен на професионална квалификация по професията "Спортен масажист" може да заема някои длъжности от НКПД, включени в единична група 3255 "Приложни специалисти във физиотерапията", както и на други длъжности от посочените групи, включени при актуализиране на НКПД.
Лицата, придобили четвърта степен на професионална квалификация по професията "Спортен масажист", могат да работят във всички спортни организации - юридически лица, които осъществяват тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност по един или няколко вида спорт и туристически дейности, развиват и популяризират физическото възпитание, спорта и туризма (национални спортни организации, спортни федерации, спортни и фитнес клубове и др.). Те могат да работят и на кораби за круизен туризъм, където има условия за провеждане на спортни активности, в хотели, както и на други подходящи места, които се занимават с организиране на различни видове спортни дейности.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
познава социалното и икономическото устройство на страната;
разбира действащите икономически отношения, процеси и явления, прави изводи за факторите, които ги пораждат;
познава нормативната уредба за здравословни и безопасни условия на труд, работи с технически средства и оборудване за масаж и с потребителя в съответствие с основните правила за безопасна работа, не замърсява с работата си околната среда;
разбира своята роля в професионалния екип, съдейства и търси помощ при изпълнение на възложените му задачи от работодателя;
проявява чувство на отговорност при изпълнение на указанията и разпорежданията от ръководните органи на спортната организация, институция или фирма;
разбира своята роля в дейността на спортната организация, институцията или фирмата, в която работи, и се старае да повишава квалификацията си;
осъществява ефективна комуникация с клиентите, с колегите и с прекия си ръководител;
познава правата и спазва задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
намира и съхранява информация в компютъра, създава документи с текст, графики и таблици, намира информация в интернет и ползва електронна поща;
попълва бланки, изготвя справки, съставя протоколи и отчети за извършената работа и др.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Спорт"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
прилага необходимите процедури за опазване на човешкия живот и околната среда - съгласно изискванията, в случай на природни бедствия, терористичен акт или друго необичайно събитие в местата за провеждане на спортен масаж;
познава нормативните актове в системата на физическото възпитание, спорта и туристическата индустрия и други нормативни документи, които имат отношение към професията на спортния масажист;
подбира и прилага ефективни дейности за техническа и икономически изгодна експлоатация на масажните уреди и оборудване, както и за тяхното съхранение и поддържане;
познава структурата, устройството и функциите на националните и международните институции в областта на спорта (съюзи, спортни федерации, асоциации и др.);
познава и уважава традициите, културните и религиозните ценности на различните етноси, не проявява дискриминация по пол, религия, раса или вероизповедание.
3.3. Цели на обучението по специфичната за професията "Спортен масажист" задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
познава професионалната терминология, класификацията и физиологичните механизми за въздействие на масажа;
познава ефекта на въздействие, класификацията и спецификата на отделните масажни техники;
използва и прилага масажните похвати върху различните части на тялото, борави с масажните апарати, подбира и прилага необходимите препарати за масаж;
комбинира разнообразни масажни средства и методи, приложими в спортния масаж;
познава методологията на различните видове спортен масаж при отделните спортни активности;
познава и прилага адекватни масажни техники за лица с различни специфични потребности;
изпълнява спортния масаж според възрастта, пола, соматотипа, вида спорт и спортния стаж;
отговаря за безопасността и сигурността на клиентите;
познава технологията за разработване и водене на документацията, необходима за провеждане и отчитане на резултатите от спортния масаж.
4. Резултати от ученето

Компетенции Резултати от ученето
  Обучаваният трябва да:
Общи за професия код 813060 "Спортен масажист"
1. Организира и 1.1. Разработва изисквания за
контролира здравословните и безопасни условия при
спазването на провеждането на масажните процедури
правилата за 1.2. Познава и спазва законовата и
здравословен и нормативната база за опазване на околната
безопасен труд среда
(ЗБУТ), опазване 1.3. Разработва инструкции за провеждане
на човешкия на спортния масаж в съответствие с
живот и околната нормативните документи за осигуряване на
среда. здравословни и безопасни условия на труд
  1.4. Използва по предназначение
  средствата за противопожарна защита
  (кофпомпа, пожарогасител, противопожарно
  одеяло, пясък и др.)
  1.5. Запознава клиентите с начините за
  спешно евакуиране от масажните помещения
  при спешни ситуации
  1.6. Организира и ръководи своевременното
  извеждане на клиентите през аварийните
  изходи, като оказва помощ на лицата,
  нуждаещи се от индивидуална подкрепа
  1.7. При необходимост оказва долекарска
  помощ
  1.8. Осигурява хигиена на работното място и
  поддържа лична хигиена в съответствие с
  изискванията за здравословни и безопасни
  условия на труд и със санитарно-хигиенните
  изисквания
  1.9. Използва подходящо работно облекло и
  отличителни клубни или федерационни
  знаци
2. Прилага 2.1. Познава и прилага общоприетите и/или
различни методи специфичните за спортния масаж норми и
на комуникация правила за етично поведение и общуване
при деловото 2.2. Познава и спазва правилата, нормите и
общуване. принципите за бизнес комуникация
  2.3. Използва чужд език, приет от
  международните спортни структури
3. Умее да 3.1. Поддържа ефективни работни
работи в екип. взаимоотношения с колеги и ръководители.
  3.2. Ефективно комуникира със спортуващите
  и с хората, с които поддържа работни
  взаимоотношения
  3.3. Разпознава признаците на конфликтни
  ситуации, които могат да възникнат при
  спортуване, и умее да прилага адекватни
  методи за своевременното им
  предотвратяване
  3.4. Прилага индивидуален подход към
  всеки спортуващ
  3.5. Използва подходящи методи за
  мотивация на спортуващите
4. Познава 4.1. Познава трудовоправното
договорните законодателство и трудовоправните
отношения отношения в спортната организация или
между фирма
работодател и 4.2. Познава нормирането и заплащането на
работник. труда
  4.3. Знае правата и задълженията си,
  регламентирани в длъжностната
  характеристика
5. Работи с 5.1. Познава конфигурацията на компютъра и
компютър и работи с устройствата за въвеждане и
ползва съхраняване на данни
програмни 5.2. Открива и използва информация в
продукти. интернет, работи с електронна поща
  5.3. Използва програмни продукти за
  създаване и мултиплициране на документи
  5.4. Познава и прилага съвременни
  информационни технологии
6. Познава 6.1. Познава и дискутира основните
законовата и разпоредби на Закона за физическото
нормативната възпитание и спорта на Република България,
база на свързани с професионалната му дейност
системата за 6.2. Познава структурните компоненти на
физическото системата за физическо възпитание и спорт
възпитание, на Република България и техните
спорта и туризма функционални връзки
в Република 6.3. Познава законовата база за защита на
България. природата и околната среда
  6.4. Познава и прилага подзаконовите
  нормативни документи, които имат
  отношение към практикуването на спортните
  и масажните дейности
  6.5. Познава и изпълнява изискванията и
  условията за видовете застраховки
7. Познава 7.1. Знае уставите на българските спортни
организационната федерации, съюзи и други институции
структура на 7.2. Търси съдействие от съответната
българските компетентна институция за разрешаване на
спортни конкретен казус
федерации, 7.3. Спазва нормативната уредба за
съюзи и други провеждане на спортните и масажните
институции, дейности-намира подходящата информация,
които прави справки при възникване на конкретни
администрират казуси в неговата практика и др.
управлението на  
спортните и  
масажните  
дейности.  
Специфични за специалност код 8130601 "Спортен масаж"
8. Познава 8.1. Познава класификацията на масажа,
теоретичните хигиенните изисквания, показанията и
основи на противопоказанията за провеждането му
масажа. 8.2. Познава методите и формите на
  различните видове масаж
  8.3. Познава анатомо-физиологичните
  особености на човешкото тяло
  8.4. Познава физиологичното действие на
  масажа върху различните органи и системи
9. Владее 9.1. Знае класификацията на масажните
методологията техники в спортния масаж
на класическия 9.2. Използва и прилага техниките на
спортен масаж. различните масажни похвати
  9.3. Прилага адекватно спортния масаж на
  отделните части на тялото
  9.4. Познава технологията за разработване
  на масажни методики за частичен и общ
  масаж
  9.5. Подбира и прилага подходящи
  намазващи средства
  9.6. Оценява функционалното състояние на
  опорно-двигателния апарат
  9.7. Знае и спазва необходимите мерки
  преди и след масажната процедура
10. Умее да 10.1. Познава физиологичното въздействие
борави с на различните видове апарати за масаж
масажните 10.2. Знае показанията и
апарати и да противопоказанията за приложение на
осъществява апаратния масаж
водолечебни и 10.3. Познава методологията за прилагане
парни процедури на апаратен масаж и умее да борави с
за релаксация и масажните апарати
възстановяване 10.4. Познава физиологичното въздействие,
на показанията и противопоказанията за
спортуващите. приложение на термотерапия-сауна,
  топлолечение, криотерапия, хидротерапия и
  др.
  10.5. Използва и прилага различните видове
  термо- и хидропроцедури
11. Познава 11.1. Познава физиологичното въздействие,
практическото показанията и противопоказанията на
приложение на различни специализирани видове масаж с
специализирани приложение в спортната практика
(рефлекторни, 11.2. Познава и прилага някои рефлекторни и
източноазиатски източноазиатски масажни методики
и др.) масажни 11.3. Познава методологията за прилагане
методи. на специализирани масажни прийоми,
  релаксиращ, стимулиращ (тонизиращ),
  профилактичен, оттичащ масаж, лимфен
  дренаж при хипостатични явления и др.
12. Подбира и 12.1. Знае основните характеристики,
прилага спецификата и периодизацията на спортната
подходящи подготовка
средства, 12.2. Познава основните характеристики и
методи и форми спецификата на различните видове спорт и
на работа в тренировка
зависимост от 12.3. Провежда спортния масаж в
целта на масажа съответствие с изискванията за
и вида на периодизация на подготовката
спортната 12.4. Познава характеристиката,
дейност. изискванията, показанията и
  противопоказанията на спортния масаж
  (предварителен, тренировъчен,
  възстановителен и масаж след травми на
  опорно-двигателния апарат)
  12.5. Знае методологията на спортния масаж
  (предварителен, тренировъчен,
  възстановителен и масаж след травми на
  опорно-двигателния апарат) при отделните
  спортни активности
  12.6. Анализира и оценява резултатите от
  провеждането на различните видове спортен
  масаж
  12.7. Прави оценка и изготвя предложения за
  оптимизиране на програмата за спортен
  масаж, подбира и променя в случай на
  необходимост средствата, обема и
  интензивността на спортния масаж съобразно
  възрастово-половите и психосоматичните
  особености на клиентите
  12.8. Познава, планира, организира и
  провежда адекватни масажни подходи за
  лица с различни специфични потребности
13. Планира, 13.1. Запознава клиента със структурата,
организира, организацията и работния график на
осъществява институцията, в която работи
спортен масаж и 13.2. Запознава клиента със
предоставя спортно-тренировъчната дейност,
необходимата функционалните изследвания, промоцията на
информация на здравето, профилактиката и други
занимаващите се мероприятия, които се осъществяват от
със спорт. съответното заведение
  13.3. Запознава клиента с неговите права и
  задължения
  13.4. Информира клиента с цел получаване
  на информирано съгласие при извършване
  на специфични изследвания и манипулации
  13.5. Води необходимата документация за
  провеждането и отчитането на резултатите
  от спортния масаж
  13.6. Изготвя необходимите доклади и
  анализи, свързани с дейността
14. Промоция на 14.1. Подготвя информация за рекламни
здравето и материали, които да запознават желаещите с
превенция на въздействието на масажните методи върху
спортния различните органи и системи на човешкото
травматизъм. тяло
  14.2. Запознава клиентите с физиологичния
  ефект на спортния масаж при тренировъчна и
  спортно-състезателна дейност
  14.3. Стимулира закаляването и общата
  реактивност на масажирания в рамките на
  провежданите профилактични и
  рекреационни мероприятия
  14.4. Подпомага функционалното
  възстановявяване и профилактиката на
  опорно-двигателния апарат от спортни
  травми
  14.5. Поддържа функционалното състояние и
  ограничава неблагоприятните последствия от
  хиподинамията на застрашените от
  инвалидизиране лица
  14.6. Подпомага функционалното
  възстановяване и ефективната
  ресоциализация на лица с различни
  специфични потребности

5. Изисквания към материалната база
Теоретичното обучение се осъществява в учебни кабинети, а по учебна практика - както в учебно-тренировъчни кабинети, така и в масажни помещения на клубове, фирми и други спортни организации, където обучаемите провеждат предвидената практика по спортен масаж.
5.1. Учебни кабинети
Подходящото обзавеждане на учебните кабинети подпомага ефективното провеждане на основните дейности и процеси, свързани с преподавателската и учебната дейност.
В обзавеждането и оборудването на учебния кабинет се включват: работно място на преподавателя (работна маса и стол), работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), учебна дъска - по възможност бяла, мебели (предимно шкафове за различни цели), гладка свободна стена за окачване на нагледни материали, видео- и учебни филми, екран за прожектиране, мултимедия, компютър, шрайбпроектор и други дидактически средства за обучение.
Обучаващата институция трябва да разполага с отделен учебен кабинет за обучение по чужд език и учебен кабинет за компютърно обучение с работно място за преподавателя (работна маса с компютър, стол) и работно място на всеки обучаем (работна маса с компютър, стол) съгласно нормите за проектиране на СОУ на Министерството на образованието и науката и изискванията на Регионална здравна инспекция (РЗИ).
5.2. Обучението по практика на професията се извършва във:
учебно-тренировъчни кабинети, оборудвани с необходимия брой масажни кушетки (една на двама обучавани), столове (по един на обучаван), бюро и стол за преподавателя, аптечен шкаф, чешма с мивка, закачалки, вентилационни съоръжения, съблекалня или паравани, учебна дъска - по възможност бяла, мебели (предимно шкафове за различни цели), гладка свободна стена за окачване на нагледни материали, видео- и учебни филми, екран за прожектиране, мултимедия, компютър и други дидактически средства за обучение съгласно нормите за проектиране на СОУ на Министерството на образованието и науката и изискванията на РЗИ;
реална работна среда - в оборудвани със съответните уреди и съоръжения масажни помещения.
6. Изисквания към обучаващите
6.1. По теория:
Право да преподават теория имат лица с висше образование, с образователна степен "доктор" или "магистър" от област на висше образование "Здравеопазване и спорт" и "Педагогически науки", професионални направления "Спорт", "Педагогика на обучението по физическо възпитание" или "Обществено здраве" от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления приет с ПМС № 125 от 2002 г., (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.; посл. доп., бр. 94 от 2005 г.) по специалности, които съответстват на учебните предмети (модули) от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.
6.2. По практика
Право да преподават практика имат лица с висше образование, с образователна степен "доктор", "магистър" или "бакалавър", с придобита правоспособност по специалности, съответстващи на учебните предмети (модули) от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания и умения.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума