навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 84 ОТ 22 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ИКОНОМИСТ-ИНФОРМАТИК"

В сила от 13.08.2013 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.71 от 13 Август 2013г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 482010 "Икономист-информатик" от област на образование "Информатика" и професионално направление 482 "Приложна информатика" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията 482010 "Икономист-информатик" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалността 4820101 "Икономическа информатика".


Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 3 и 6 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебни планове и учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.

Раздел II.
Съдържание на Държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят професионалните компетенции в края на обучението по професията, които гарантират на обучаемия възможност за упражняване на професията 482010 "Икономист-информатик".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Икономист-информатик" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище, описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Учебните планове и учебните програми за обучение по професията, действащи към влизане в сила на тази наредба, се прилагат до влизане в сила на учебните планове по чл. 3.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета и отменя Наредба № 6 от 2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Икономист-информатик" (ДВ, бр. 28 от 2005 г.).


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Икономист-информатик"


Професионално направление:
482 Приложна информатика
Наименование на професията:
482010 Икономист-информатик  
Специалност:   Степен на професионална квалификация:
4820101 Икономическа Трета
  информатика  
Ниво на квалификация според Европейската квалификационна рамка (ЕКР) 4 Ниво на квалификация според Националната квалификационна рамка (НКР) 4

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и лица, навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална класификация по професията "Икономист-информатик" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО, утвърден със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728 от 1.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г., Заповед № РД-09-1805 от 9.12.2011 г., Заповед № РД-09-638 от 23.05.2012 г. и Заповед № РД-09-59 от 21.01.2013 г., актуализирана със Заповед № РД-09-182 от 25.02.2013 г., входящото минимално образователно равнище е:
- за ученици - завършен седми клас при срок на обучение 5 години или завършено основно образование при срок на обучение 4 години (рамкова програма В);
- за лица, навършили 16 години - завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити (рамкова програма Е).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит
При обучение по професията "Икономист-информатик" на лица, придобили професионална квалификация или преминали професионално обучение от професионални направления 481 "Компютърни науки" или 482 "Приложна информатика", общите за професиите професионални компетенции се зачитат и се организира надграждащо обучение. Съдържанието на обучението се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от ученето, описани в държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по съответните професии.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
Икономист-информатикът извършва операции с данни, свързани със стопанската дейност на фирми и предприятия от всички сфери на икономиката. Типичните дейности на специалистите от тази професия са: въвеждане/извеждане на данни за финансовата и счетоводната част от дейността на организацията, изготвяне на справки, отчети, презентации и диаграми, структуриране, обобщаване и изчисления с финансови и счетоводни данни.
В зависимост от икономическия сектор и мащабите на организацията, в която работи, икономист-информатикът използва специализирани продукти за управление на бизнеса, счетоводни програми, програми за електронни таблици, бази от данни и документи в електронен вид или на хартиен носител.
Икономист-информатикът въвежда данни, извършва корекции на въведени данни в екранните форми на специализирани софтуерни продукти за контрол и управление на фирменото счетоводство, използва програми за електронни таблици или заявки към бази от данни за извършване на изчисления и директна обработка на данни. Операциите с данни, както и изготвянето на справки, отчети и презентации може да изискват предварителна подготовка на данните, която се състои в трансформиране на данни от различни източници- текстови файлове, генерирани от счетоводни програми и системи за управление на бизнеса, документи и таблици на хартиен/електронен носител, в подходящи за съответната цел формат и структура.
Работата с данни, свързани с дейността и финансите на организацията, изисква отговорност, внимание, концентрация, организираност, прецизност. Уменията за работа в екип и осъществяването на ефективна комуникация с колегите, както и владеенето на чужд език са също важни за успешната професионална реализация на икономист-информатиците.
Икономист-информатикът трябва да: познава стопанското устройство на страната, основите на действащото законодателство в сферата на икономиката, предприемачеството и бизнеса, знае принципите и правилата за работа и извършване на операции с финансови счетоводни данни, следи промените и тенденциите в сферата на финансовото управление на бизнеса.
Работното място е оборудвано с компютърна конфигурация с инсталиран специализиран софтуер за водене на счетоводство или управление на бизнеса, връзка с интернет, периферни устройства за печат и сканиране. В различните етапи от работата с данни или в зависимост от операциите, които се извършват, като помощни средства могат да се използват текстови редактори, програми за електронни таблици и изготвяне на отчети и презентации, бази от данни.
Икономист-информатикът обикновено работи на трудов договор в предприятия и фирми от всички сфери на икономиката, във финансови и статистически институции, различни регистри и агенции.
2.2. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) 2011, утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, изм. и доп. със заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г., № РД-01-426 от 30.05.2011 г. и № РД-01-529 от 30.06.2011 г., № РД-01-952 от 29.12.2011 г., № РД-01-586 от 6.07.2012 г. и № РД-01-1002 от 19.12.2012 г.
Съгласно НКПД 2011 придобилите трета степен на професионална квалификация "Икономист-информатик" могат да заемат длъжности от единична група 4132 и 3341-3006 "Специалист с контролни функции, въвеждане на данни", както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.
Специалистите по тази професия могат да работят във фирми и организации от различни сфери и с различен предмет на дейност.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
- умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения;
- познава стопанското устройство на страната, обяснява съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат;
- познава трудовото законодателство, своите права и задължения;
- умее да работи в екип, като участва активно при разпределение на задачите, съдейства на членовете на екипа при изпълнението им и търси помощ от тях; носи отговорност;
- съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си и целенасочено планира участието си в различни форми за продължаващо професионално усъвършенстване;
- демонстрира творчески идеи, подходи и умения;
- умее да намира информация в интернет, работи със специализирани програмни продукти и продукти за създаване на документи;
- владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна устна и писмена комуникация по професионални и други теми;
- спазва професионалната етика.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление код 482 "Приложна информатика"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава структурата и организацията на предприятието; правомощията на длъжностните лица;
- познава и прилага нормативните документи за работа в предприятието, правилата за изготвяне, обработване и съхраняване на документи и информация;
- организира ефективно работното си време и задачи;
- познава и прилага правилата за работа с устройствата от дадена компютърна система;
- работи с техническа документация, спецификации и стандарти;
- инсталира и настройва необходимия приложен софтуер;
- работи с програми за защита от вируси и компресиране на данни;
- познава принципите и правилата за организация на данни в база от данни;
- умее да създава текстови документи, да вгражда различни документи един в друг;
- умее да въвежда и форматира данни в електронни таблици;
- работи с формули и вградени функции в програми за електронни таблици;
- умее да представя данни в таблица във вид на графики и диаграми.
3.3. Цели на обучението по специфичната за професия код 482010 "Икономист-информатик" задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава основните формати и методи за съхранение на данни в електронен вид;
- умее да трансформира данни от един формат в друг, отстранява несъвместимости във формата и структурата на данните;
- работи със специализирани програми за сканиране на документи и преобразуване в текст;
- описва основните компоненти на база от данни и методите за свързване към тях;
- ориентира се в структурата на определена база от данни, намира връзката между таблици и данни;
- създава заявки за извличане, добавяне, промяна и изтриване на информация в база от данни;
- използва инструментите в програмите за електронни таблици за извличане на информация от база от данни;
- изготвя справки, отчети и презентации от информация в база от данни и електронни таблици в различни формати;
- извършва операции с данни през екранните форми на специализирани програми за фирмено и бюджетно счетоводство и управление на бизнеса;
- генерира справки и отчети със средствата на специализираните програми за фирмено и бюджетно счетоводство и управление на бизнеса;
- умее да архивира и възстановява информация в база от данни;
- обработва данни от електронна поща;
- работи с електронен подпис.
4. Резултати от ученето

Компетенции Резултати от ученето
  Обучаваният трябва да:
Общи за професия код 482010 "Икономист-информатик"
1. Спазва 1.1. Знае и прилага правилата за здравословни
изискванията за и безопасни условия на труд
здравословни и 1.2. Знае и прилага правилата за пожарна и
безопасни аварийна безопасност
условия на труд 1.3. Познава различните видове компютърна
  техника, вредни въздействия на различните
  устройства и правилата за безопасна работа
  1.4. Оказва първа помощ при възникване на
  инцидент
  1.5. Реагира адекватно при инциденти на
  работното място
  1.6. Познава и спазва изискванията за опазване
  на околната среда
2. Спазва 2.1. Познава изискванията на Кодекса на труда
изискванията на по отношение на трудовата дисциплина,
трудовото спазването на работното време, задължителните
законодателство почивки, отпуските
  2.2. Познава видовете договори за полагане на
  труд, формите на заплащане, своите права и
  задължения
  2.3. Описва структурата на различните видове
  фирми и организации
  2.4. Описва структурата, съдържанието и
  различните видове трудови договори,
  заявления за отпуски, за постъпване и
  напускане на работа
  2.5. Осъществява конструктивна комуникация в
  работния екип
3. Използва 3.1. Изготвя различни видове документи,
устройствата и свързани с професионалната дейност
програмите от 3.2. Намира необходимата документация,
дадена спецификации и стандарти в интернет
компютърна 3.3. Използва различните периферни устройства
система в дадена компютърна система-принтер, скенер и
  др., при изпълнение на съответните задачи
  3.4. Умее да инсталира приложен софтуер
  3.5. Използва програми за защита от вируси и
  за компресиране на данни
Специфични за специалност 4820101 "Икономическа информатика"
4. Използва 4.1. Преобразува хартиени документи в
ефективно електронен вид с програми за сканиране и
възможностите разпознаване на текст
на програмите 4.2. Въвежда данни в електронна таблица и
за електронни форматира съдържанието според вида на
таблици данните
  4.3. Използва вградените средства за проверка
  на коректността на въведените данни
  4.4. Умее да филтрира, търси и сортира данни в
  електронна таблица
  4.5. Прилага специални видове форматиране и
  стилове за оформяне на таблици
  4.6. Използва вградени функции и формули за
  извършване на изчисления
  4.7. Умее да импортира/експортира данни от/в
  различни формати
  4.8. Обработва данни от електронна поща
  4.9. Работи с електронен подпис
5. Използва 5.1. Описва основните компоненти на базата от
база от данни за данни и тяхното предназначение
обработка на 5.2. Описва организацията на базата от данни,
информация връзките между таблиците и данните
  5.3. Знае характеристиките на основните типове
  данни и операциите, които може да се извършват
  с тях
  5.4. Извършва инсталация на специализиран
  клиентски софтуер (драйвер) за връзка със
  сървър за бази от данни
  5.5. Създава заявки за извличане на
  информация от база от данни
  5.6. Използва вградени в сървъра за бази от
  данни функции за извършване на изчисления
  5.7. Използва възможностите на програмите за
  електронни таблици за извличане на информация
  от база от данни по различни критерии
  5.8. Създава заявки за промяна на данни в
  таблици от база от данни
  5.9. Умее да импортира/експортира данни в
  таблици от данни от/в различни формати
  5.10. Умее да архивира и възстановява
  информация от база от данни
6. Използва 6.1. Познава характеристиките и спецификите на
специализирани различните софтуерни продукти при фирмено и
програми за бюджетно счетоводство
фирмено 6.2. Умее да въвежда данни за движението на
счетоводство и парични и материални потоци, свързани с
управление на дейността на организацията, през екранните
бизнеса форми на програмите
  6.3. Спазва технологичната последователност и
  принципите при работа с данни в
  специализираните програми
  6.4. Следи за коректността на входните и
  въведените данни
  6.5. Знае видовете и предназначението на
  входящата и изходящата документация за
  дейността на организацията
  6.6. Спазва сроковете за обработка на
  входящата и изходящата документация
  6.7. Умее да архивира и възстановява данните на
  програмите със средствата на съответните
  програми
7. Създава 7.1. Използва стандартни формули и функции,
статистически и изчислими полета и групиране на данни при
финансови създаване на справки и отчети
справки, отчети 7.2. Представя данни от електронна таблица във
и презентации, вид на графики и диаграми
свързани с 7.3. Вгражда данни и диаграми от електронна
дейността на таблица в текстови документи, презентации и
организацията други видове документи
  7.4. Използва стандартните инструменти и
  средства в база от данни и програмни продукти
  за генериране на справки
  7.5. Умее да форматира справки, отчети и
  презентации по определен образец

5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Учебният кабинет трябва да разполага с работно място за преподавателя и самостоятелни работни места за всеки обучаван, учебна дъска и шкафове, принтер, скенер, CDROM/DVD устройство. Всички работни места трябва да са оборудвани с компютърни бюра и столове. Компютърните конфигурации (за всяко работно място) трябва да са свързани в локална мрежа, да имат връзка с интернет.
Необходимият специализиран софтуер включва:
- текстов редактор;
- офис пакет с включени програми за работа с текст, електронни таблици, бази от данни и презентации;
- специализиран софтуер за сканиране и оптично разпознаване на текст;
- сървър за бази от данни;
- специализирани програми за фирмено и бюджетно счетоводство.
5.2. Практическото обучение по специалността не изисква специално оборудван кабинет и може да се провежда в учебния кабинет по теория на специалността.
6. Изисквания към обучаващите
Право да преподават теория и практика по професията "Икономист-информатик"- трета степен на професионална квалификация, имат лица с образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" от професионални направления "Информатика и компютърни науки", "Електротехника, електроника и автоматика" и "Комуникационна и компютърна техника" от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г., посл. изм. и доп., бр. 94 от 2005 г.) и др. със специалност, съответстваща на предмета, по който преподават.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания и умения.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума