навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

В сила от 26.07.2013 г.
Издадени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране

Обн. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 9 Май 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 20 Ноември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.72 от 31 Август 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.35 от 30 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 5 Май 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г.) Тези Правила за търговия с електрическа енергия, наричани по-нататък "правила", регламентират:
1. структурата на пазара на електрическа енергия;
2. условията за участие в пазара на електрическа енергия;
3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г.) правилата за сключване на сделки за електрическа енергия чрез двустранни договори по регулирани и свободно договорени цени;
4. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) сделките на борсовия пазар на електрическа енергия;
5. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) правилата за регистриране на координатори на балансиращи групи, търговци на електрическа енергия, доставчици на допълнителни услуги и доставчици на балансираща енергия;
6. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) процедурите за регистриране на графици в деня преди доставката и в рамките на деня на доставка и извършване на сетълмент от независимия преносен оператор;
7. изискванията за предаването на данни за измерени количества електрическа енергия към независимия преносен оператор и координатори на балансиращи групи;
8. изискванията за обмен на данни между търговските участници;
9. правилата за организация на пазара на балансираща енергия;
10. правилата за организация на пазара на резерв и допълнителни услуги;
11. правилата за сетълмент, принципите на балансиране и методика за определяне на цените на балансиращата енергия;
12. правилата за снабдяване от крайни снабдители;
12а. (нова - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) правилата за снабдяване от доставчик от последна инстанция;
13. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) пазара за предоставяне на междусистемна преносна способност;
14. процедурата за промяна на доставчика на електрическа енергия;
15. процедура за смяна на координатора на балансираща група;
16. мониторинг на пазара на електрическа енергия;
17. (нова - ДВ, бр. 35 от 2019 г.) отношенията по предоставянето на услуги за зареждане на електрически превозни средства.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Търговски участници по смисъла на тези правила са:
1. производителите на електрическа енергия;
2. търговците на електрическа енергия;
3. координаторите на балансиращи групи;
4. крайните клиенти, вкл. операторите на публично достъпни зарядни точки;
5. общественият доставчик на електрическа енергия;
6. крайните снабдители на електрическа енергия;
7. независимият преносен оператор;
8. операторът на борсовия пазар;
9. операторите на електроразпределителните мрежи;
10. доставчиците от последна инстанция;
11. разпределителното предприятие на тягова електрическа енергия;
12. агрегаторите на група от обекти;
13. съседни пазарни и преносни оператори, такива номинирани в страните - членки на Европейския съюз, както и лицензирани клирингови институции в страни - членки на Европейския съюз.

Глава втора.
СТРУКТУРА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР

Раздел I.
Видове пазари

Чл. 2. (1) Електроенергийният пазар включва следните взаимносвързани елементи:
1. (доп. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) пазар на електрическа енергия чрез двустранни договори сключени извън борсовия пазар на електрическа енергия;
2. борсов пазар на електрическа енергия;
3. пазар на балансираща енергия;
4. пазар на резерв и допълнителни услуги;
5. пазар за предоставяне на междусистемна преносна способност (капацитет).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г.) Предмет на сделките съгласно тези правила са:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) електрическа енергия за реализация посредством двустранни договори сключени извън борсовия пазар на електрическа енергия;
2. електрическа енергия за реализация на борсовия пазар;
3. електрическа енергия за реализация на пазара на балансираща енергия;
4. разполагаемост за участие в първично и вторично регулиране;
5. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) разполагаемост за бавен (студен) резерв за заместване;
6. междусистемна преносна способност;
7. допълнителни услуги;
8. услуга "достъп до мрежата, включително системни услуги";
9. услуга "пренос на електрическа енергия и други мрежови услуги";
10. "отговорност за балансиране".


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Търговските участници придобиват право да сключват сделки с електрическа енергия след регистрация съгласно изискванията на тези правила от съответния мрежови оператор, към чиято мрежа са присъединени обектите.

Раздел II.
Пазар на електрическа енергия чрез двустранни договори


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) Търговските участници по чл. 1, ал. 2 сключват сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени и/или регулирани цени за всеки отделен интервал на доставка.
(2) Известяването на графиците на независимия преносен оператор по сделките по ал. 1 се извършва в деня преди доставката и/или в рамките на деня на доставка.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г.) Независимият преносен оператор и операторите на разпределителни мрежи закупуват електрическа енергия само за покриване на технологичните разходи в мрежите за всеки отделен интервал на доставка.

Раздел III.
Борсов пазар на електрическа енергия
Чл. 5. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2014 г.) Търговските участници регистрирани за участие на борсовия пазар могат да сключват сделки с електрическа енергия на борсовия пазар на електрическа енергия съгласно глава четвърта на тези правила.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Сделките по ал. 1 се сключват по цена, определена за всеки отделен интервал/период на доставка и за всеки отделен пазарен сегмент, администриран от оператора на борсовия пазар, получил лицензия за организиране на борсов пазар на електрическа енергия.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г.)

Раздел IV.
Пазар на балансираща енергия


Чл. 6. (1) Независимият преносен оператор сключва сделки за покупка и/или продажба на електрическа енергия с търговски участници, които притежават диспечирани производствени и/или потребяващи обекти за покриване на небалансите в националната пазарна зона.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 01.07.2020 г.) Търговските участници по ал. 1, регистрирани на пазара на балансираща енергия като доставчици на балансираща енергия, в резултат на участие във вторично регулиране, предоставят разполагаемост (диапазон) за регулиране нагоре, определен от независимия преносен оператор, който се актуализира на месечна база и в рамките на който диапазон нямат право да сключват сделки на пазара чрез двустранни договори или на борсовия пазар на електрическа енергия.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 01.07.2020 г.) Търговските участници по ал. 1, регистрирани на пазара на балансираща енергия като доставчици на балансираща енергия в резултат на участие във вторично регулиране, са длъжни да предоставят наличните си диапазони за регулиране надолу и заплащат непроизведената или консумираната електрическа енергия по най-ниската цена за енергия, по която независимият преносен оператор продава за период на сетълмент.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г.) Търговските участници по ал. 1, регистрирани за участие на пазара на балансираща енергия като доставчици на енергия за третично регулиране, са задължени да предоставят на пазара на балансираща енергия под формата на предложения за регулиране нагоре цялата брутна мощност, която не са договорили на пазара чрез двустранни договори и/или на борсовия пазар на електрическа енергия.
(5) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2014 г.) Търговските участници по ал. 1, регистрирани за участие на пазара на балансираща енергия като доставчици на енергия за третично регулиране, са задължени да предоставят на пазара на балансираща енергия под формата на предложения за регулиране надолу цялата брутна мощност до техническия минимум на агрегатите.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 39 от 2014 г.) Независимият преносен оператор активира източници на балансираща енергия за поддържане на баланса и осигуряване на надеждната и безаварийна работа на електроенергийната система.
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г.) Финансовата отговорност към независимия преносен оператор за реализираните небаланси в балансиращата група се поема от координаторите на балансиращи групи.
(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г.) Търговските участници по чл. 1, ал. 2 поемат своя дял от финансовата отговорност към координаторите на балансиращи групи в съответствие с договорите за участие в балансиращата група.
(9) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 01.07.2020 г.) Независимият преносен оператор във връзка с изпълнение на задълженията си за сключване на сделки за покупка и/или продажба на регулираща енергия с търговски участници, които притежават диспечирани производствени и/или потребяващи обекти, с цел покриване на небалансите в националната пазарна зона разработва вътрешна инструкция за определяне на разходите, които не участват във формиране на цените на балансиращата енергия. Вътрешната инструкция се представя в Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана по-нататък "комисията", както и нейните последващи изменения.


Чл. 7. (1) Пазарът на балансираща енергия се администрира от независимия преносен оператор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Независимият преносен оператор е страна по сделките с балансираща енергия с доставчиците на балансираща енергия, координаторите на балансиращи групи и търговски участници, пряко отговорни за реализираните небаланси към независимия преносен оператор.

Раздел V.
Пазар на резерв и допълнителни услуги


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) За осигуряване на сигурно и надеждно електроснабдяване на крайните клиенти независимият преносен оператор сключва сделки за допълнителни услуги с търговски участници, които притежават диспечирани производствени и/или потребяващи обекти, регистрирани за участие в пазара на допълнителни услуги, съгласно изискванията на правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката и на тези правила.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Участието на търговските участници в сделките по ал. 1 е в съответствие с разпоредбите на глава девета.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Независимият преносен оператор сключва сделки за бавен (студен) резерв за заместване с търговски участници, които притежават диспечирани производствени и/или потребяващи обекти и/или агрегирани съоръжения/обекти съгласно изискванията на Закона за енергетиката, правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката, Правилата за провеждане на търгове за закупуване на разполагаемост за бавен (студен) резерв за заместване от производители и потребители, публикувани на сайта на независимия преносен оператор, и на тези правила.

Раздел VI.
Пазар за предоставяне на преносна способност


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Независимият преносен оператор организира експлицитни търгове за предоставяне на междусистемна преносна способност съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 714/2009 в координация със системните оператори на съседните държави съгласно "Тръжни правила", съгласувани от комисията и публикувани на интернет страницата на независимия преносен оператор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) В случай, че не е постигнато споразумение за провеждане на двустранни координирани експлицитни търгове с някой от съседните системни оператори, независимият преносен оператор прилага временни правила за предоставяне на 50 % от преносната способност на съответната граница, които се съгласуват от комисията и се публикуват на интернет страницата на независимия преносен оператор.
(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) Независимият преносен оператор изпълнява изискванията на Регламент ЕС 2016/1719, свързани с въвеждане на Хармонизирани тръжни правила за разпределение на междузонова преносна способност чрез единна европейска платформа за разпределение.
(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) При наличие на пазарно обединение на българската пазарна зона със съседна такава, независимият преносен оператор определя междусистемна преносна способност за разпределение чрез имплицитни търгове, което се осъществява от оператора на борсовия пазар.

Глава трета.
ДОГОВОРИ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Глава трета.
ДОГОВОРИ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 35 ОТ 2019 Г.)

Раздел I.
Видове договори


Чл. 11. Договорите на пазара на електрическа енергия са:
1. договор за достъп до електропреносната мрежа и предоставяне на системни услуги;
2. договор за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа;
3. договори за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа;
4. договор за продажба на електрическа енергия;
5. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) договор за предоставяне на бавен (студен) резерв за заместване;
6. договор за предоставяне на допълнителни услуги;
7. договор за участие на балансиращия пазар с доставчик на балансираща енергия;
8. договор за балансиране с координатор на балансираща група;
8а. (нова - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) договор за балансиране с търговец на електрическа енергия без физически обекти;
9. договор за участие в балансираща група;
10. договор за комбинирани услуги;
11. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) договор за участие на борсовия пазар на електрическа енергия;
11а. (нова - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) договор за доставка на електрическа енергия в други пазарни зони, във връзка с функционирането на единното свързване на пазарите съгласно Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 г. за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването", наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2015/1222 на ЕК";
12. договор с маркет-мейкър, осигуряващ ликвидност на борсовия пазар на електрическа енергия;
13. рамков договор;
14. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) договор за уреждане на обмена на електрическа енергия във връзка с участието на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана електрическа мощност, по-малка от 1 MW в комбинирана балансираща група;
15. договор за обмен на информация за данните от измерването;
16. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) договор за компенсиране с премии по чл. 36и, ал. 1 от Закона за енергетиката;
17. (нова - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) договор по чл. 100, ал. 6 от Закона за енергетиката.

Раздел II.
Страни и предмет на договорите


Чл. 12. (1) Предмет на договорите по чл. 11, т. 1 е предоставянето на услугата "достъп до електропреносната мрежа" и на системни услуги.
(2) Договорите по ал. 1 се сключват между независимия преносен оператор, от една страна, и:
1. крайни клиенти, присъединени към електропреносната мрежа;
2. производители, присъединени към електропреносната мрежа;
3. оператори на електроразпределителни мрежи;
4. (зал. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.)
5. (нова - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) търговски участници, сключили писмени договори за присъединяване към електропреносната мрежа на обекти, за срока на действие на временното уведомление за експлоатация.
(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) В договора по ал. 2, т. 3 се уговарят и редът, и условията за превеждане от операторите на електроразпределителни мрежи на независимия преносен оператор на сумите за достъп до електропреносната мрежа, дължими от клиенти и производители за обекти, присъединени към електроразпределителната мрежа.
(4) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Договорите по ал. 2, т. 1, 2 и 3 са безсрочни.
(5) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Договорите по ал. 2, т. 5 имат действие за срока на временното уведомление за експлоатация.

Чл. 13. (1) Предмет на договорите по чл. 11, т. 2 е предоставянето на услугата "пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Договорите по ал. 1 се сключват между независимия преносен оператор, от една страна, и:
1. крайни клиенти, присъединени към електропреносната мрежа;
2. (доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) производители, присъединени към електропреносната мрежа, в качеството им на крайни клиенти;
3. оператори на електроразпределителни мрежи;
4. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., зал. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.)
5. (нова - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) търговски участници, сключили писмени договори за присъединяване към електропреносната мрежа на обекти, за срока на действие на временното уведомление за експлоатация.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., нова - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) В договора по ал. 2, т. 3 се уговарят редът и условията за превеждане от операторите на електроразпределителни мрежи на независимия преносен оператор на сумите за пренос през електропреносната мрежа, дължими от клиенти за обекти, присъединени към електроразпределителната мрежа.
(4) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Договорите по ал. 2, т. 1, 2 и 3 са безсрочни.
(5) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Договорите по ал. 2, т. 5 имат действие за срока на временното уведомление за експлоатация.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г.) Предмет на договорите по чл. 11, т. 3 е предоставянето на услугите "достъп до електроразпределителната мрежа" и "пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа".
(2) Договорите по ал. 1 се сключват между оператора на електроразпределителна мрежа, от една страна, и:
1. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2014 г.) крайни клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа при общи условия;
2. производители, присъединени към електроразпределителната мрежа;
3. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г.) Операторът на електроразпределителната мрежа и крайният снабдител уреждат финансовите си взаимоотношения във връзка с разплащанията на мрежовите услуги чрез договор.
(4) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Услугата пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа се предоставя на производителите в качеството им на крайни клиенти.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Договорите за продажба на електрическа енергия по чл. 11, т. 4 се сключват по регулирани цени, свободно договорени цени, по цени по одобрена от комисията методика и съгласно дългосрочни договори за изкупуване на енергия и разполагаемост.
(2) Договорите по регулирани цени се сключват между:
1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г.) производителите в рамките на разполагаемостта, определена по чл. 21, ал. 1, т. 21 от Закона за енергетиката, от една страна, и обществения доставчик;
2. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) обществения доставчик, от една страна, и крайните снабдители за количествата електрическа енергия, определени от комисията в изпълнение на чл. 21, ал. 1, т. 21 от Закона за енергетиката;
3. крайните снабдители, от една страна, и битови и небитови крайни клиенти - за обекти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение, когато тези клиенти не са избрали друг доставчик;
4. (доп. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) производителите, с обекти с обща инсталирана електрическа мощност, по-малка от 1 MW, които произвеждат електрическа енергия от възобновяеми източници до размера на нетното специфично производство на електрическа енергия, и по комбиниран начин, от една страна, и:
а) обществения доставчик;
б) крайния снабдител.
(3) Договорите по свободно договорени цени се сключват между:
1. производителите, от една страна, и:
а) търговците на електрическа енергия;
б) крайни клиенти, регистрирани на пазара по свободно договорени цени;
в) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г.) обществения доставчик в случаите, предвидени в Закона за енергетиката;
г) други производители на електрическа енергия;
д) (нова - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) доставчик от последна инстанция;
е) (нова - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) оператора на организиран борсов пазар;
ж) (нова - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) независимия преносен оператор;
з) (нова - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) оператор на електроразпределителна мрежа.
2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г.) общественият доставчик, от една страна, и:
а) (доп. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., зал. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.)
б) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г.) доставчици от последна инстанция;
в) търговци на електрическа енергия;
г) (нова - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) оператора на борсовия пазар;
д) (нова - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) крайни клиенти, регистрирани на пазара по свободно договорени цени;
е) (нова - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) независимия преносен оператор;
ж) (нова - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) оператор на електроразпределителна мрежа.
3. търговците на електрическа енергия, от една страна, и:
а) крайни клиенти, регистрирани на пазара по свободно договорени цени;
б) други търговци на електрическа енергия;
в) (нова - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) доставчик от последна инстанция;
г) (нова - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) оператора на борсовия пазар;
д) (нова - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) независимия преносен оператор;
е) (нова - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) оператор на електроразпределителна мрежа.
4. (нова - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) оператора на борсовия пазар, от една страна, и:
а) търговците на електрическа енергия;
б) крайни клиенти, регистрирани на пазара по свободно договорени цени;
в) обществения доставчик в случаите, предвидени в Закона за енергетиката;
г) производители на електрическа енергия;
д) доставчик от последна инстанция;
е) (нова - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) независимия преносен оператор;
ж) (нова - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) оператор на електроразпределителна мрежа;
з) (нова - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) координатор на балансираща група в случаите, предвидени в Закона за енергетиката;
5. (нова - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) координатор на балансираща група, от една страна, и:
а) оператора на борсовия пазар;
б) търговците на електрическа енергия;
в) крайни клиенти, регистрирани на пазара по свободно договорени цени;
г) обществения доставчик в случаите, предвидени в Закона за енергетиката;
д) производители на електрическа енергия;
е) доставчик от последна инстанция;
ж) независимия преносен оператор;
з) оператор на електроразпределителна мрежа.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Договорите по цени, определени по одобрена от комисията методика, се сключват между доставчиците от последна инстанция и крайни клиенти, които не са избрали друг доставчик на електрическа енергия или са останали без доставчик.
(5) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Наличието на сключен договор за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция е задължително условие за участието на крайни клиенти на пазара по свободно договорени цени и е част от процедурата по регистрация на пазара, като крайни клиенти, които са регистрирани на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени, без да имат сключен договор за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция, сключват такъв договор при смяна на доставчик на пазара.
(6) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Наличието на сключен договор по ал. 5 се установява от съответния мрежови оператор чрез справка по електронен път при доставчика от последна инстанция. В случай че клиентът не е сключил договор с доставчик от последна инстанция, мрежовият оператор прекратява процедурата по регистрация на пазара, съответно по смяна на доставчик.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Предмет на договорите по чл. 11, т. 5 и 6 е предоставянето на допълнителни услуги и бавен (студен) резерв за заместване.
(2) Договорите по ал. 1 се сключват между независимия преносен оператор, от една страна, и:
1. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) търговски участници за диспечируеми производствени и/или потребяващи обекти и/или агрегирани съоръжения/обекти, изпълнили изискванията на правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката;
2. обществения доставчик.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Предмет на договорите по чл. 11, т. 7 е предоставяне на балансираща енергия на независимия преносен оператор от вторичен, активиран бърз (минутен) и активиран бавен (студен) резерв за заместване.
(2) Договорите по ал. 1 се сключват между независимия преносен оператор, от една страна, и:
1. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) търговски участници, за диспечируеми производствени и/или потребяващи обекти и/или агрегирани съоръжения/обекти;
2. (зал. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.)
3. обществения доставчик.


Чл. 18. (1) Предмет на договорите по чл. 11, т. 8 е физическият и финансов сетълмент на небалансите за местата на измерване, които формират виртуалния електромер, определен за съответната балансираща група.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Договорите по ал. 1 се сключват между независимия преносен оператор, от една страна, и от друга:
1. координаторите на балансиращи групи;
2. търговски участници, които отговарят за небалансите на собствените си обекти;
3. търговски участници, сключили писмени договори за присъединяване към електропреносната мрежа на обекти, за срока на действие на временното уведомление за експлоатация.
(3) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Договорите по ал. 2, т. 1 и 2 са безсрочни.
(4) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Договорите по ал. 2, т. 3 имат действие за срока на временното уведомление за експлоатация.


Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) (1) Предмет на договорите по чл. 11, т. 8а е физическият и финансов сетълмент на небалансите за местата на измерване, които формират виртуалния електромер на търговския участник.
(2) Договорите по ал. 1 се сключват между независимия преносен оператор и търговец на електрическа енергия без физически обекти.

Чл. 19. (1) Предмет на договорите по чл. 11, т. 9 са условията за участие в балансираща група, прехвърлянето на отговорността за балансиране и методика за разпределение на общия небаланс в балансиращата група между отделните членове на балансиращата група.
(2) Договорите по ал. 1 се сключват между координатора и членовете на балансираща група.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Договорите по ал. 1 между крайните снабдители като координатори на специални балансиращи групи и битови и небитови крайни клиенти на ниво ниско напрежение, когато тези клиенти не са избрали друг доставчик, се сключват при общи условия, одобрени от комисията.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., зал. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Договорите по ал. 1 между доставчици от последна инстанция като координатори на балансиращи групи и крайни клиенти, които не са избрали друг доставчик на електрическа енергия или са останали без доставчик, се сключват при общи условия, одобрени от комисията.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Предмет на договорите по чл. 11, т. 10 са продажбата на електрическа енергия и плащането на всички използвани от крайния клиент услуги: "достъп до електропреносната и/или електроразпределителната мрежа", "пренос на електрическа енергия през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа" и "отговорност за балансиране", в случаите, когато доставчикът на електрическа енергия и координаторът на балансираща група са едно и също лице. В договорите се уреждат отношенията във връзка с плащането на дължимите суми за мрежови услуги за съответния ценови период.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Договорите по ал. 1 се сключват между:
1. доставчици от последна инстанция и крайни клиенти, които не са избрали друг доставчик на електрическа енергия или са останали без доставчик - при общи условия;
2. търговец на електрическа енергия и краен клиент, за който се прилага стандартизиран товаров профил.
(3) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) Договорите по ал. 1 могат да се сключват между краен клиент, за който не се прилага стандартизиран товаров профил, и търговец на електрическа енергия, който е и негов координатор на балансираща група.
(4) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Договорите по ал. 1 се сключват след сключване на рамков договор по чл. 11, т. 13.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Предмет на договора по чл. 11, т. 11 са правата и задълженията във връзка с участието на пазарните сегменти, част от борсовия пазар на електрическа енергия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Договорът по ал. 1 се сключва между оператора на борсовия пазар на електрическа енергия, от една страна, и съответен търговски участник по глава четвърта от тези правила в съответствие с правилата за работа на съответния пазарен сегмент, публикувани на интернет страницата на борсовия оператор.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) Предмет на договора по чл. 11, т. 12 са правата и задълженията във връзка с участието на търговски участник, осигуряващ ликвидност на някой от пазарните сегменти, администрирани от оператора, борсовия пазар на електрическа енергия (маркет-мейкър).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) Договорът по ал. 1 се сключва между оператора на борсовия пазар, от една страна, и един или няколко маркет-мейкъра, от друга.


Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Предмет на договорите по чл. 11, т. 11а са правата и задълженията на страните във връзка с участието в пазарно обединение съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2015/1222 на ЕК, както и управлението на финансовия риск и осъществяването на сетълмент при това участие.

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Предмет на рамковия договор по чл. 11, т. 13 е уреждането на финансовите взаимоотношения, касаещи мрежови услуги за крайни клиенти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Рамковият договор се сключва между оператора на електроразпределителна мрежа или оператора на преносна мрежа, от една страна, и доставчик от последна инстанция/търговец.
(3) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) Доставчикът от последна инстанция/търговецът уведомява оператора на разпределителната мрежа в срок от пет работни дни за сключването/прекратяването на договор по чл. 11, т. 10.

Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Предмет на договора по чл. 11, т. 14 е уреждане на взаимоотношенията във връзка с разликата между произведеното количество електрическа енергия от производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана електрическа мощност, по-малка от 1 MW и утвърденото по график за всеки сетълмент период.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Договорът по ал. 1 се сключва между обществения доставчик и координатор на комбинирана балансираща група.
(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.,, зал. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.)


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) Предмет на договора по чл. 11, т. 15 е предоставянето на данни от средствата за търговско измерване, валидирането и агрегирането по балансиращи групи, сроковете за представяне и формат на файловете.
(2) Договорът по ал. 1 се сключва между независимия преносен оператор, от една страна, и операторите на електроразпределителните мрежи, от друга.
(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) Договорът по ал. 1 включва и отговорността на операторите на електроразпределителните мрежи и на независимия преносен оператор при грешки в данните от измерването, които водят до допълнителни разходи за независимия преносен оператор или операторите на електроразпределителните мрежи, както и начините и сроковете за компенсиране на тези разходи.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Предмет на договора по чл. 11, т. 16 са правата и задълженията във връзка с предоставянето на премии за произведена електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Договорът по ал. 1 се сключва между Фонд "Сигурност на електроенергийната система", от една страна, и производители от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия с обекти с обща инсталирана електрическа мощност 1 MW и над 1 MW, от друга.
(3) (Зал. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.)


Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Предмет на договора по чл. 11, ал. 17 е продажба на произведената електрическа енергия от производители по чл. 162а от Закона за енергетиката и производители от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана електрическа мощност 1 MW и над 1 MW на координатор на балансираща група съгласно чл. 100, ал. 6 от Закона за енергетиката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Договорът по ал. 1 се сключва между производители по чл. 162а от Закона за енергетиката или производители от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана електрическа мощност 1 MW и над 1 MW, от една страна, и от друга координатор на стандартна балансираща група, на която производителите са членове.
(3) Координаторът на балансиращата група задължително продава закупената електрическа енергия с договор по ал. 1 чрез отделна регистрация на организиран борсов пазар при условията на тези правила.

Раздел III.
Договори за мрежови услуги


Чл. 27. (1) Договорите по чл. 11, т. 1, 2, 5, 6 и 7 между независимия преносен оператор и производители, присъединени към електропреносната мрежа, могат да бъдат обединени.
(2) В договорите за пренос и достъп между независимия преносен оператор, от една страна, и обществения доставчик и операторите на електроразпределителни мрежи, от друга страна, се уговаря формата и размерът на гаранционното обезпечение по тях.


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г.) Битовите и небитовите крайни клиенти на крайните снабдители заплащат всички мрежови услуги за съответния ценови период на крайния снабдител.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г.) Крайният снабдител/доставчикът от последна инстанция събира и заплаща на оператора на електроразпределителна мрежа суми за пренос, достъп, други мрежови услуги за съответния ценови период за цялото фактурирано от крайния снабдител/доставчика от последна инстанция количество електрическа енергия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г.) Операторът на електроразпределителна мрежа заплаща на независимия преносен оператор мрежовите услуги, относими към електропреносната мрежа, за цялото количество електрическа енергия, пренесено до крайни клиенти, присъединени към съответната електроразпределителна мрежа.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г.)


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Мрежовите услуги се заплащат от клиенти и производители върху фактурираните количества активна електрическа енергия, в съответствие със средствата за търговско измерване и/или предоставена мощност в местата на измерване, определени в съответствие с правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката и договорите по чл. 11, т. 1, 2 и 3 по утвърдените от комисията цени.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Клиенти и производители, присъединени към електропреносната мрежа, дължат утвърдени от комисията цени за достъп до електропреносната мрежа, за пренос по електропреносната мрежа, други мрежови услуги по електропреносната мрежа за съответния ценови период, които заплащат на независимия преносен оператор.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Клиенти, в това число и производители в режим на потребление, присъединени към електроразпределителната мрежа, дължат утвърдени от комисията цени за достъп до електропреносната мрежа, за пренос по електропреносната мрежа, за достъп и пренос по електроразпределителната мрежа, други мрежови услуги за съответния ценови период, които заплащат на оператора на електроразпределителната мрежа и/или на крайния снабдител и/или на доставчика от последна инстанция. За тези клиенти цената за достъп до електропреносната мрежа и цената за пренос по електропреносната мрежа се заплащат от оператора на електроразпределителната мрежа на независимия преносен оператор съгласно договорите по чл. 12 и 13.
(4) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Производители, присъединени към електроразпределителната мрежа, дължат утвърдени от комисията цени върху цялото произведено количество енергия за достъп до електропреносната мрежа, за пренос през електропреносната мрежа, за достъп и пренос през електроразпределителната мрежа, други мрежови услуги за съответния ценови период, които заплащат на оператора на електроразпределителната мрежа. Събраните суми за услугите достъп до електропреносната мрежа и пренос през електропреносната мрежа се заплащат от оператора на електроразпределителната мрежа на независимия преносен оператор съгласно договорите по чл. 12 и 13.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Производители, които захранват собствени обекти по мрежи, които не са собственост на независимия преносен оператор или на оператора на електроразпределителната мрежа, не дължат цена за пренос и цена за достъп през/до съответната мрежа.
(6) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) За електрическата енергия, консумирана от ПАВЕЦ или други съоръжения за съхранение на енергия, присъединени към електроенергийната система, не се дължи цена за пренос и достъп през/до съответната мрежа.
(7) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Алинея 6 не се прилага за консумирана от съответната мрежа електрическа енергия от съоръжения за съхранение на енергия, която се ползва за цел, различна от обратното и отдаване към съответната мрежа.

Чл. 30. (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г., зал. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.)
(2) (Зал. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.)
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Сделките за транзит на електроенергия през електроенергийната система на България могат да бъдат осъществявани само в рамките на една балансираща група, от едно юридическо лице.


Чл. 31. (1) Клиенти, регистрирани на пазара по свободно договорени цени, които сключат договор за комбинирани услуги по чл. 11, т. 10, заплащат дължимите суми за мрежови услуги на съответния търговец или доставчик от последна инстанция.
(2) Търговците и доставчиците от последна инстанция заплащат дължимите суми за мрежови услуги на съответния мрежови оператор независимо дали са получили плащане от клиента.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., зал. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., нова - ДВ, бр. 35 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Справка за количества отчетена електрическа енергия, върху които се начислява цена за задължения към обществото, се предоставя на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" от независимия преносен оператор за обектите със средства за търговско измерване, които имат възможност да измерват електрическа енергия за всеки период на сетълмент, независимо към коя мрежа са присъединени, в срок до 10-о число на месеца, следващ отчетния месец, както и справка за количествата консумирана електрическа енергия от обектите на крайните клиенти, снабдявани от краен снабдител. Справка за пренесените и фактурирани количества електрическа енергия по показания на средствата за търговско измерване, върху които се начислява цена за задължения към обществото, се предоставя на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" от операторите на електроразпределителни мрежи за обектите, по отношение на които се прилагат стандартизирани товарови профили, в срок до 10-о число на месеца, следващ отчетния месец. Информацията се предоставя обобщена по търговски участници.
(4) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 01.02.2018 г., зал. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., нова - ДВ, бр. 35 от 2019 г.) В случаите на повече от един доставчик консумираното количество електрическа енергия се разпределя пропорционално между отделните доставчици на база регистрирани графици от независимия преносен оператор.
(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г., зал. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.)

Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Всички търговски участници, които продават електрическа енергия на крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система на Република България, включително операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи, заплащат на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" цена за задължения към обществото в левове за MWh фактурирана електрическа енергия. Цена за задължения към обществото не се заплаща за електрическата енергия, консумирана от ПАВЕЦ или други съоръжения за съхранение на енергия по чл. 29, ал. 6.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Лицата по ал. 1, с изключение на оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи, заплащат цена за задължения към обществото на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" върху фактурираната електрическа енергия за обектите на крайните клиенти, на които доставят електрическа енергия.
(3) Операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи заплащат цена за задължения към обществото върху утвърдените измерени стойности на количеството електрическа енергия за технологични разходи в съответствие с чл. 92.

Чл. 31б. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., зал. - ДВ, бр. 35 от 2019 г.)

Раздел IV.
Предоставяне на услуги за зареждане на електрически превозни средства (Нов - ДВ, бр. 35 от 2019 г.)


Чл. 31в. (Нов - ДВ, бр. 35 от 2019 г.) Операторите на зарядни точки могат да предоставят на клиентите услуги във връзка със зареждането на електрически превозни средства на договорна основа, включително от името и за сметка на други доставчици на услуги.

Чл. 31г. (Нов - ДВ, бр. 35 от 2019 г.) Всички публично достъпни зарядни точки предоставят и възможност на ползвателите на електрически превозни средства за зареждане ad hoc, без встъпване в договорни отношения със съответния доставчик на електрическа енергия или оператор.

Чл. 31д. (Нов - ДВ, бр. 35 от 2019 г.) За неуредените в този раздел въпроси се прилага действащото гражданско законодателство.

Глава четвърта.
БОРСОВ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Раздел I.
Общи положения


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) (1) Операторът на борсовия пазар извършва администрирането на всички сделки на борсовия пазар на електрическа енергия в съответствие с тези правила и правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, които се одобряват от комисията.
(2) Операторът на борсовия пазар публикува на интернет страницата си правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия след одобрението им от комисията


Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Операторът на борсовия пазар на електрическа енергия е член на Ценовото обединение на регионите (Price Coupling of Regions).

Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г.) Търговските участници, които сключват сделки по свободно договорени цени, имат право да участват на борсовия пазар на електрическа енергия, организиран в рамките на пазарната зона на Република България от оператора на борсовия пазар, или да участват на борсов пазар на електрическа енергия, организиран от друг пазарен оператор в региона или съвместно от двама или повече оператори, при условията, посочени в правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, публикувани на сайта на оператора.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Сделките, сключени на борсовия пазар на електрическа енергия за пазарните сегменти, по които борсовият оператор е страна съгласно правилата по чл. 32, ал. 2, се известяват на независимия преносен оператор от оператора на борсовия пазар в деня Д-1 и/или в деня Д в срокове съгласно инструкция на независимия преносен оператор, като известените сделки са задължителни за съответните търговски участници.
(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Сделките, реализирани от търговските участници на борсовия пазар на електрическа енергия за пазарните сегменти, по които борсовият оператор не е страна съгласно правилата по чл. 32, ал. 2, се известяват от търговските участници като номинации за обмен между съответните търговски участници, сключили сделки помежду си.
(4) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Алинеи 2 и 3 не се прилагат за сделки с електрическа енергия, които се сключват при условията и по реда на чл. 119, ал. 1 и 2 от Закона за енергетиката.
(5) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) При възникване на извънредни ситуации, водещи до невъзможност операторът на борсовия пазар да извести в срок сделките, сключени на борсовия пазар, операторът на борсовия пазар уведомява независимия преносен оператор за закъснението в съответствие с правилата, възприети от Междурегионалното обединение на пазара (Multi-regional Coupling - MRC), Ценовото обединение на регионите (Price Coupling of Regions - PCR) и Междурегионалното обединение на пазарите в рамките на деня (Crossborder intraday - XBID).

Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Тези правила регламентират възможност за покупка и продажба на електрическа енергия от търговските участници, регистрирани на борсовия пазар на електрическа енергия в Република България, както и от тези съгласно чл. 1, ал. 2, т. 13.
(2) Борсовият пазар на електрическа енергия има за цел:
1. Създаване на условия за формиране и функциониране на пазар на електрическа енергия в конкурентна, прозрачна и недискриминационна среда.
2. Предотвратяване на възможности за проява на пазарна сила.
3. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) Определяне на референтни цени на електрическата енергия съгласно търсенето и предлагането.
4. Оптимално използване на ограничените преносни способности на междусистемните електропроводи със съседните държави посредством координирано разпределение и имплицитни търгове на дневна база и в рамките на деня чрез борсовия пазар.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) На борсовия пазар могат да участват търговски участници, регистрирани съгласно тези правила и правилата по чл. 32, ал. 2.


Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) Сделките на борсовия пазар се сключват за всеки интервал на доставка в съответствие с правилата за работа на всеки отделен пазарен сегмент, част от борсовия пазар.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) Сделките, сключени на борсовия пазар, представляват твърд ангажимент на съответния търговски участник за доставка на електрическа енергия, в случай на сключена сделка за продажба, или задължение за приемане на доставка на електрическа енергия, в случай на сключена сделка за покупка, за всеки от пазарните сегменти, администриран от оператора на борсовия пазар.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Всяка сделка е обвързана с период за доставка и интервал на доставка.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., зал. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.)
(7) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) В дните на преминаване от лятно към зимно часово време, респективно от зимно към лятно часово време, денят на доставка се увеличава, респективно намалява, с интервалите на доставка, съответстващи на един астрономически час.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) Операторът на борсовия пазар може да сключи договор по чл. 11, т. 12 с регистриран търговски участник (маркет-мейкър), който да поеме отговорността за осигуряване на ликвидност на борсовия пазар на електрическа енергия при условията на сключения договор.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г.) Условията за постигане на ликвидност на борсовия пазар на електрическа енергия се определят от оператора на борсовия пазар, като търговският участник, изпълняващ функцията на "маркет-мейкър", с подписването на договор по чл. 11, т. 12, приема условията и се задължава да ги спазва.


Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Финансовият риск за сключените сделки на борсовия пазар се управлява от оператора на борсовия пазар и/или клирингова къща.
(2) Борсовият оператор разработва механизъм за управление на финансовия риск.
(3) За целите на управление на финансовия риск участниците на борсовия пазар предоставят гаранционно обезпечение съгласно изискванията на оператора на борсовия пазар.

Раздел II.
Условия за участие и регистрация на борсовия пазар


Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Търговски участници, регистрирани от оператор на борсовия пазар за участие на борсовия пазар на електрическа енергия, имат право да подават предложения за продажба и/или предложения за покупка на електрическа енергия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г.) Участници на борсовия пазар на електрическа енергия могат да бъдат:
1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) търговски участници, които имат право да сключват сделки по свободно договорени цени в съответствие с действащото законодателство и регистрирани на пазара по свободно договорени цени, администриран от независимия преносен оператор, както и клиенти с обекти по чл. 119, ал. 2 от Закона за енергетиката;
2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) търговски участници, регистрирани на съседни пазари на електрическа енергия, единствено в случаите, в които операторът на борсовия пазар съвместно с независимия преносен оператор организира и оперира виртуална импортно-експортна зона на съответната граница; в този случай търговските участници могат да бъдат регистрирани за участие на борсовия пазар единствено на съответната зона.
3. (отм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г.)


Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) Условията за участие, регистрация, оттегляне и отстраняване от борсовия пазар на електрическа енергия, както и изискванията за изпращане на предложения, за определяне на количествата електрическа енергия и определяне на кривите на търсене и предлагане се уреждат в правилата по чл. 32, ал. 2.

Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.)

Раздел III.
Условия за оттегляне и отстраняване от борсовия пазар на електрическа енергия (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.)

Раздел III.
Условия за оттегляне и отстраняване от борсовия пазар на електрическа енергия


Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.)

Чл. 40. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.)

Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.)

Чл. 41а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.)

Раздел IV.
Изисквания за изпращане на предложения на борсовия пазар на електрическа енергия (Загл. изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.)

Раздел IV.
Изисквания за изпращане на предложения на борсовия пазар на електрическа енергия (Загл. изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.)

Раздел IV.
Изисквания за изпращане и валидиране на предложения на борсовия пазар на електрическа енергия


Чл. 42. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.)

Чл. 43. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.)

Чл. 44. (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.)

Раздел V.
Определяне на количествата електрическа енергия, търгувани на борсовия пазар на електрическа енергия (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.)

Раздел V.
Определяне на количествата електрическа енергия, търгувани на борсовия пазар на електрическа енергия


Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.)

Чл. 46. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.)

Чл. 47. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.)

Раздел VI.
Определяне на кривите на търсене и предлагане (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.)

Раздел VI.
Определяне на кривите на търсене и предлагане


Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.)

Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.)

Чл. 50. (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.)

Раздел VII.
Определяне на обемите на търсене и предлагане (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.)

Раздел VII.
Определяне на обемите на търсене и предлагане


Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.)

Раздел VIII.
Мерки в случаите, когато предлагането не е достатъчно или има липса на търсене (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.)

Раздел VIII.
Мерки в случаите, когато предлагането не е достатъчно или има липса на търсене


Чл. 52. (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.)

Раздел IX.
Потвърждаване на сделките, осъществени на борсовия пазар на електрическа енергия


Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) Операторът на борсовия пазар предоставя на съответните търговски участници достъп до информация за реализираните от тях сделки в деня на търговия чрез търговските платформи, използвани на съответните пазарни сегменти, част от борсовия пазар на електрическа енергия.
(2) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., отм., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) Резултатите от търговията на борсовия пазар на електрическа енергия се използват в процеса на сетълмент съгласно глава десета на тези правила, като търгуваните количества от всеки търговски участник на борсовия пазар на електрическа енергия се сумират с количествата, търгувани по двустранни договори, сключени извън борсовия пазар.
(3) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., предишна ал. 4, изм. и доп. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Операторът на борсовия пазар публикува на интернет страницата си информация за търгуваните количества и цени.

Раздел X.
Извънредни процедури


Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) Операторът на борсовия пазар може да прекрати работата на който и да е от пазарните сегменти, част от борсовия пазар на електрическа енергия, при:
1. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) Цялостна или частична невъзможност за работа на системата за търговия или на друга информационна система, използвана за обработка на предложенията и определяне на цената в съответствие с правилата за работа на пазарните сегменти, администрирани от оператора на борсовия пазар.
2. Прекъсване на пазара при аварийна ситуация.


Чл. 55. (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.)

Глава пета.
ОТГОВОРНОСТ ЗА БАЛАНСИРАНЕ

Раздел I.
Координатори на балансиращи групи


Чл. 56. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) (1) Формирането на балансиращи групи има за цел:
1. въвеждане на нова организация при администриране на сделките с електрическа енергия, реалното им изпълнение и сетълмент;
2. подобряване планирането на състава на генериращите мощности и определянето на балансиращите източници за поддържане на баланса на електроенергийната система;
3. разделяне на задълженията по физическата доставка на електрическа енергия от финансовите взаимоотношения при отклонение на реалното производство/консумация от предварителните прогнози, регистрирани графици и диспечерски инструкции от независимия преносен оператор;
4. агрегиране на небалансите на търговските участници и смекчаване на икономическите последици от цените на балансиращата енергия;
5. съсредоточаване на отговорностите по обмен на информация с независимия преносен оператор при малък брой участници на пазара.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Групите са:
1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) специални балансиращи групи;
2. комбинирани балансиращи групи;
3. стандартни балансиращи групи;
4. виртуална търговска балансираща група на обществения доставчик;
5. група на оператора на борсовия пазар.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г., зал. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.)
(4) ((Зал. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г., зал. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.)
(6) (Зал. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.)
(7) (Зал. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.)
(8) (Зал. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.)
(9) (Зал. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.)
(10) (Зал. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.)
(11) (Зал. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.)
(12) (Зал. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.)
(13) (Зал. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.)
(14) (Зал. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.)
(15) (Зал. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.)
(16) (Зал. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.)
(17) (В сила от 01.01.2016 г., зал. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.)
(18) (В сила от 01.01.2016 г., зал. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.)
(19) (В сила от 01.01.2016 г., зал. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.)


Чл. 56а. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) (1) Специалните балансиращи групи са групите с координатори: независимия преносен оператор, обществения доставчик, крайните снабдители, операторите на електроразпределителни мрежи, разпределителното предприятие на тягова електрическа енергия и доставчиците от последна инстанция.
(2) Независимият преносен оператор може да е координатор на специална балансираща група със следните подгрупи:
1. група за компенсиране на технологичните разходи в електропреносната мрежа;
2. група за компенсиране на непланираните обмени;
3. група за аварийни доставки.
(3) Общественият доставчик е координатор на следните специални балансиращи групи:
1. група на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници със следните участници:
1.1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана електрическа мощност, по-малка от 1 MW, които са присъединени към електропреносната мрежа, в т.ч. производители, присъединени едновременно към електропреносната и електроразпределителната мрежа, когато същите не са избрали друг координатор на балансираща група;
1.2. групите по ал. 5, т. 2 с координатор крайните снабдители;
2. група на производители на електрическа енергия от водноелектрически централи, собственост на "Национална електрическа компания" - ЕАД;
3. група на производителите, с които общественият доставчик има сключени дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия и разполагаемост;
4. виртуална търговска балансираща група, създадена от обществения доставчик, към/от която се изпращат графици за обмен, включително информативни графици, която има за цел да акумулира всички покупки и продажби на обществения доставчик, осъществявани съгласно нормативната уредба.
(4) Групите по ал. 3, т. 2 и 3 могат да се обединят с общ финансов сетълмент. Общественият доставчик има право да прехвърли отговорността за балансиране на тези групи на координатор на стандартна балансираща група.
(5) Крайните снабдители са координатори на следните специални балансиращи групи:
1. група на битови и небитови крайни клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение, които крайният снабдител снабдява с електрическа енергия;
2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) група на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана електрическа мощност, по-малка от 1 MW, чиято енергия крайният снабдител изкупува, когато същите не са избрали друг координатор на балансираща група.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) В случаите, когато производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана електрическа мощност, по-малка от 1 MW, не са прехвърлили отговорността за балансиране на координатор на комбинирана балансираща група или в случай че договорите по чл. 11, т. 9 са прекратени, те са в балансиращите групи с координатори обществения доставчик или крайните снабдители в зависимост от сключените договори за изкупуване на електрическа енергия.
(7) Доставчиците от последна инстанция са координатори на специални балансиращи групи с членове крайни клиенти, които снабдяват с електрическа енергия.
(8) Операторът на електроразпределителна мрежа може да е координатор на специална балансираща група за компенсиране на технологичните разходи в електроразпределителната мрежа.
(9) Разпределителното предприятие на тягова електрическа енергия може да е координатор на специална балансираща група, включваща членове, ползватели на разпределителната мрежа на железопътния транспорт.
(10) (Зал. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 01.06.2020 г.)
(11) Координаторите по ал. 2, 8 и 9 могат да се обединят в специална балансираща група чрез общ финансов сетълмент.
(12) Координаторите по ал. 5, т. 1 могат да се обединят в специална балансираща група чрез общ финансов сетълмент.

Чл. 56б. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) (1) Комбинирана балансираща група е група, в която участват само производители на електрическа енергия от възобновяеми източници със следните подгрупи:
1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) подгрупа на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана мощност, по-малка от 1 MW, които не са достигнали размера на нетното специфично производство;
2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) подгрупа на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана мощност, по-малка от 1 MW, които са достигнали размера на нетното специфично производство.
3. (зал. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.)
(2) Координаторите на комбинирани балансиращи групи са задължени да известяват отделни агрегирани графици за всяка подгрупа, което да позволява на независимия преносен оператор да извършва отделен сетълмент и определяне на реализираните небаланси от съответната подгрупа.
(3) (Зал. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.)
(4) Комбинирани балансиращи групи могат да се обединят с общ финансов сетълмент.

Чл. 56в. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) (1) Стандартна балансираща група е група от търговски участници с координатор, регистриран от независимия преносен оператор, отговарящи на изискванията на Закона за енергетиката и към които се прилагат общи принципи на балансиране.
(2) Производителите на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия прехвърлят отговорността си за балансиране на координатор на стандартна балансираща група.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Когато в стандартната балансираща група участват производители на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия с обекти с обща електрическа инсталирана мощност 1 MW и над 1 MW, те задължително се обособяват в отделна подгрупа и участниците са преки членове на тази подгрупа.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Когато в стандартната балансираща група участват производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана мощност 1 MW и над 1 MW, те задължително се обособяват във:
1. подгрупа на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW, като участниците в тази подгрупа са преки членове;
2. подгрупа на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана мощност от 1 MW до 4 MW, като участниците в тази подгрупа са непреки членове.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Независимият преносен оператор, операторите на електроразпределителните мрежи и разпределителното предприятие на тягова електрическа енергия могат да прехвърлят отговорността за балансиране на обектите за компенсиране на технологичните разходи в електрическите мрежи на координатор на стандартна балансираща група, като задължително са преки членове на групата.
(6) Стандартни балансиращи групи могат да се обединят с общ финансов сетълмент.

Чл. 56г. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) В случаите, когато има обединение на балансиращи групи чрез общ финансов сетълмент, координаторите са длъжни да известяват отделни агрегирани графици за всяка група, позволяващи на независимия преносен оператор да извърши отделен сетълмент и да определи реализираните небаланси от съответната група.

Чл. 56д. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана електрическа мощност, по-малка от 1 MW, членове на специална или комбинирана балансираща група, които са достигнали размера на нетното специфично производство, могат да продават произведената от тях електрическа енергия по свободно договорени цени при следните условия:
1. без смяна на балансиращата група, ако са членове на комбинирана балансираща група или са преки членове на специалните балансиращи групи по чл. 56а, ал. 3, т. 1, подточки 1.1 и 1.2;
2. след промяна на принадлежността от специална балансираща група към стандартна или комбинирана балансираща група; смяната на принадлежност към балансираща група се извършва при условията и по реда на глава осма.
(2) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) В случаите по ал. 1 съответният координатор на балансираща група е длъжен да уведоми съответния оператор на електроразпределителна мрежа, към чиято мрежа е присъединен обектът, съответния краен снабдител и обществения доставчик не по-късно от три работни дни преди да започне продажбата на електрическа енергия по свободно договорени цени.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) В случаите по ал. 1, т. 2, когато производител е променил принадлежността си към стандартна балансираща група, ежегодно от 1 януари на новата календарна година до изтичане на срока за задължителното изкупуване по реда чл. 31, ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници, същият се регистрира служебно от независимия преносен оператор или от оператора на електроразпределителната мрежа в специална балансираща група на обществения доставчик или крайните снабдители, освен ако производителят не е заявил писмено избор на друг координатор на балансираща група.

Чл. 56е. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Участниците в балансиращите групи по чл. 56а, ал. 3, т. 1, ал. 5, т. 2 и чл. 56б, ал. 1, т. 1 нямат право да участват на борсовия пазар "в рамките на деня".

Чл. 57. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г.) (1) Отговорност за балансиране имат:
1. координаторите на балансиращи групи съгласно Закона за енергетиката;
2. търговските участници, които сключват сделки по свободно договорени цени за времето, през което не са прехвърлили отговорността си за балансиране на координатор на балансираща група и сами отговарят за небалансите на своите обекти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., зал. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Координаторите на специални балансиращи групи освен в случаите по чл. 56а, ал. 2, 4, 8, 9, 11 и 12 и чл. 56в, ал. 5 нямат право да прехвърлят отговорността за балансиране на друг координатор на балансираща група и са отговорни пред независимия преносен оператор за небалансите на всяка специална балансираща група поотделно.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Координаторите на комбинирани балансиращи групи освен в случаите по чл. 56б, ал. 4 нямат право да прехвърлят отговорността за балансиране на друг координатор на балансираща група.


Чл. 58. (1) Търговски участници имат право да се регистрират като "координатори на стандартни балансиращи групи" и/или като "координатори на комбинирани балансиращи групи", ако са изпълнили следните условия:
1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) притежават лицензия за производство и/или търговия с електрическа енергия по чл. 39, ал. 1, т. 1 и 5 от Закона за енергетикат;
2. разработили са "общи принципи за разпределение на небалансите в рамките на балансиращата група", на която се регистрират като координатор, и са ги публикували на интернет страницата си;
3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) комисията е приела решение за допълване на съществуващата лицензия с правата и задълженията, свързани с дейността "координатор на стандартна балансираща група" и/или "координатор на комбинирана балансираща група", съгласно чл. 39, ал. 5 от Закона за енергетиката;
4. изпълнени са изискванията и се поддържат комуникационно оборудване и средства за обмен на информация съгласно тези правила;
5. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) нямат просрочени задължения към Фонд "Сигурност на електроенергийната система", обществения доставчик, крайните снабдители, независимия преносен оператор, операторите на електроразпределителните мрежи и оператора на борсовия пазар на електрическа енергия;
6. имат сключен договор по чл. 11, т. 14, когато се иска регистрация за координатор на комбинирана балансираща група.
(2) Търговски участници имат право да се регистрират като "координатори на специални балансиращи групи", ако са изпълнили следните условия:
1. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) притежават лицензия за производство, пренос, разпределение, обществена доставка, снабдяване от краен снабдител, доставка от последна инстанция на електрическа енергия и разпределение на тягова електрическа енергия по чл. 39, ал. 1, т. 1, 2, 3, 7, 10, 12 и 13 Закона за енергетиката;
2. разработили са "общи принципи за разпределение на небалансите в рамките на специалната балансираща група" и са ги публикували на интернет страницата си;
3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) комисията е приела решение за допълване на съществуващата лицензия с правата и задълженията, свързани с дейността "координатор на специална балансираща група", съгласно чл. 39, ал. 5 от Закона за енергетиката;
4. изпълнени са изискванията и се поддържа комуникационно оборудване и средства за обмен на информация съгласно тези правила;
5. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) нямат просрочени задължения към обществения доставчик, крайните снабдители, независимия преносен оператор и операторите на електроразпределителните мрежи.
(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) Търговски участници имат право да се регистрират като "търговец на електрическа енергия без физически обекти", ако са изпълнили следните условия:
1. притежават лицензия за търговия с електрическа енергия;
2. изпълнени са изискванията и се поддържат комуникационно оборудване и средства за обмен на информация съгласно тези правила;
3. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) нямат просрочени задължения към обществения доставчик, крайните снабдители, независимия преносен оператор и операторите на електроразпределителните мрежи.

Чл. 59. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) Търговските участници, изпълнили условията по чл. 58, ал. 1, 2 и 3, подават заявление за първоначална регистрация с приложения по образец, утвърден от независимия преносен оператор и публикуван на интернет страницата му.

Чл. 60. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) (1) Независимият преносен оператор разглежда заявлението в 15-дневен срок и изпраща отговор до заявителя, като:
1. приема заявлението за регистрация и посочва идентификационния номер/EIC код на координатора на балансиращата група/търговеца на електрическа енергия без физически обекти;
2. дава указания за допълнителна информация и срок на представяне;
3. мотивирано отказва да регистрира заявителя като координатор на балансираща група/търговец на електрическа енергия без физически обекти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) В срок до 30 дни от получаването на известието за приемане на заявлението за регистрация по ал. 1, т. 1:
1. заявителят по чл. 58, ал. 1 следва да сключи договора по чл. 11, т. 8, в който е указан размерът на първоначалното гаранционно обезпечение, а доставчиците на балансираща енергия в балансиращата група да сключат договора по чл. 11, т. 7;
2. заявителят по чл. 58, ал. 2 следва да сключи договора по чл. 11, т. 8, в който е указан размерът на първоначалното гаранционно обезпечение, и да представи декларация за сключването на договорите по чл. 11, т. 1, 2 и 3 или декларация за сключен договор по чл. 11, т. 10;
3. заявителят по чл. 58, ал. 3 следва да сключи договора по чл. 11, т. 8а, в който е указан размерът на първоначалното гаранционно обезпечение.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) В случай че договорите по ал. 2 не са сключени в срока и не е предоставено гаранционното обезпечение, регламентирани в същата разпоредба, независимият преносен оператор има право да прекрати процедурата.
(4) Със сключването на договорите по ал. 2 координаторът на балансиращата група/търговецът на електрическа енергия без физически обекти се вписва в регистъра по чл. 65 със статус "регистриран".
(5) След предоставянето на гаранционно обезпечение в размера по ал. 2 координаторът на балансиращата група/търговецът на електрическа енергия без физически обекти се вписва в регистъра по чл. 65 със статус "активен".
(6) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Координаторите на стандартни балансиращи групи подават на независимия преносен оператор заявление по образец за регистрация на подгрупа с обекти на производители по чл. 162а от Закона за енергетиката и/или подгрупа на производители с обекти с обща инсталирана мощност 1 MW и над 1 МW по Закона за енергията от възобновяеми източници.

Чл. 61. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.)

Чл. 62. (1) Всеки обект на производител или потребител може да бъде причислен само към един координатор на балансираща група.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Всички обекти на агрегатори на група от обекти са в състава на една балансираща група. Агрегаторът на група от обекти прехвърля отговорността за балансиране на всички обекти в групата към един координатор на балансираща група, който може да бъде различен от агрегатора.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) В случаите, когато търговски участник не е прехвърлил отговорността за балансиране на координатор на балансираща група, независимият преносен оператор ще счита, че той отговаря за небалансите на своите обекти като координатор на балансираща група.
(4) В случаите по ал. 3 търговският участник следва да сключи договорите по чл. 11, т. 1, 2, 3 и 8 от тези правила като координатор на балансираща група със същите права и отговорности.
(5) В случаите, когато договорите по ал. 4 не са сключени, търговският участник няма право да сключва сделки на пазара на електрическа енергия.
(6) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) В случай че срокът на договора по чл. 11, т. 9 и/или т. 10 между търговски участник и търговец/координатор е изтекъл и не е подновен, съответно не е стартирана в срок процедура за промяна на принадлежността към балансираща група от търговския участник, последният остава в балансиращата група на същия координатор и поема своя дял от финансовата отговорност към него съгласно общите принципи за разпределение на небалансите в балансиращата група на координатора. Търговецът/координаторът уведомява писмено съответния мрежови оператор не по-късно от 5 работни дни преди края на съответния месец обектът на такъв клиент да бъде прехвърлен в балансиращата група на доставчика от последна инстанция считано от 1-во число на месеца, следващ уведомлението.


Чл. 63. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Крайните снабдители и доставчиците от последна инстанция поемат служебно отговорността за балансиране на крайните клиенти, на които доставят електрическа енергия, съгласно утвърдени от комисията общи условия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Когато производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана електрическа мощност, по-малка от 1 MW не са избрали да прехвърлят отговорността за балансиране на координатор на комбинирана балансираща група, крайните снабдители и общественият доставчик в зависимост от сключените договори за изкупуване на електрическа енергия ги регистрират и ги балансират съгласно утвърдените от комисията общи принципи за разпределение на небалансите в специалната балансираща група. В тази група не се допуска участие на други търговски участници.


Чл. 64. (1) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Независимият преносен оператор поема отговорност за небалансите по сделките с балансираща енергия за компенсиране на технологичните разходи в електропреносната мрежа и непланираните обмени.
(2) Независимият преносен оператор извън случаите по ал. 1 не поема отговорност за небалансите на:
1. друг координатор на балансираща група;
2. обекти на ползватели, присъединени към електропреносната и/или електроразпределителната мрежа.


Чл. 65. (1) (Предишен текст на чл. 65 - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) Независимият преносен оператор поддържа публичен регистър на координаторите на балансиращи групи. Регистърът съдържа минимум следната информация: име и седалище на лицензираната страна, координатор на балансираща група, идентификационен номер/EIC код, дата на регистрация, номер на договор за балансиране с независимия преносен оператор, статус.
(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Независимият преносен оператор поддържа регистър на търговските участници - производители и крайни клиенти, присъединени към преносната електрическа мрежа, производители и крайни клиенти, присъединени към разпределителните електрически мрежи, които са регистрирани като преки членове, и търговци на електрическа енергия, които не са включени в регистрите на координаторите на балансиращи групи.
(3) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Независимият преносен оператор поддържа публичен регистър на подгрупите в стандартна балансираща група с участници производители по чл. 100, ал. 6 от Закона за енергетиката.

Раздел II.
Оттегляне или отстраняване на координатор на балансираща група, регистриран по условията на чл. 58, ал. 1


Чл. 66. (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Координатор на стандартна и/или комбинирана балансираща група има право да изпрати известие за оттегляне на регистрацията като координатор на стандартна или комбинирана балансираща група.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Известието се изпраща на независимия преносен оператор и на всички членове на балансиращата група, както и на операторите на електроразпределителни мрежи.
(3) В известието за оттегляне се посочва датата на оттегляне, която не може да бъде по-рано от 40 дни след изпращане на известието за оттегляне.
(4) Независимият преносен оператор издава дневни и обобщени извлечения за сетълмент, включително до деня, предхождащ оттеглянето, като страните издават съответните фактури и извършват плащания съгласно сроковете, посочени в чл. 178 на правилата.
(5) Датата на оттегляне на координатор на балансираща група е първо число на календарния месец след изтичане на срока по ал. 3.
(6) Независимият преносен оператор освобождава в срок от седем дни гаранционното обезпечение след уреждане на всички финансови взаимоотношения, свързани с прекратяване на регистрацията на "координатора на балансираща група".
(7) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., нова - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) Независимият преносен оператор уведомява мрежовите оператори относно оттеглянето на координатора на балансираща група не по-късно от 7 работни дни преди датата на оттегляне по ал. 5.

Чл. 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г.) Координатор на балансираща група, заявил оттегляне по чл. 66, ал. 1, и неговите членове имат право да прехвърлят отговорността за балансиране на координатор на балансираща група съгласно регистъра по чл. 65, като изпращат на независимия преносен оператор "заявление за прехвърляне на отговорност за балансиране" съгласно утвърден образец. Заявлението съдържа:
1. наименование на координатора, който ще поеме отговорността за балансиране;
2. декларация за съгласие на координатора по т. 1;
3. описание на обектите и съответните кодови номера на лицето, което прехвърля отговорността за балансиране.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) Независимият преносен оператор проверява данните в заявлението и отговаря писмено в срок до 15 дни на заявителя, новия координатор на балансираща група и съответния мрежови оператор, към чиято мрежа са присъединени обектите.
(3) В отговора по ал. 2 се посочва датата, от която прехвърлянето на отговорността за балансиране е в сила, която дата е първо число на календарен месец.
(4) Независимият преносен оператор има право да поиска промяна на сключените договори по чл. 11, т. 8 с новия координатор на балансираща група.
(5) Независимият преносен оператор отразява промените в регистъра по чл. 65.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Независимият преносен оператор и операторите на електроразпределителните мрежи си обменят взаимно информация до два работни дни преди изтичане на календарния месец за обхвата на балансиращите групи и съответните координатори, считано от следващия календарен месец.
(7) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Координаторите на балансиращи групи изпращат на независимия преносен оператор до три работни дни преди изтичане на календарния месец списък на обектите на търговските участници, които са в състава на балансиращата им група от следващия месец.


Чл. 68. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Независимият преносен оператор може да отстрани от електроенергийния пазар координатор на балансираща група или търговски участник по чл. 62, ал. 3 с предизвестие от три дни до съответния оператор на електроразпределителна мрежа, доставчик от последна инстанция, координатора на балансираща група и координатора с общ финансов сетълмент във всеки един от следните случаи:
1. координаторът на балансираща група или търговският участник по чл. 62, ал. 3 не изпълнява задълженията си съгласно тези правила и/или не отговаря на условията за регистрация като координатор на балансираща група;
2. координаторът на балансираща група или търговският участник по чл. 62, ал. 3 наруши условията на договора за балансиране, в т.ч. при неплащане в срок или ако не възстанови или не представи актуализирано гаранционно обезпечение в сроковете по договора;
3. координаторът на балансираща група или търговският участник по чл. 62, ал. 3 има неизплатени задължения по договорите си за достъп и пренос и/или невнесени/невъзстановени/неактуализирани гаранционни обезпечения;
4. координаторът на балансираща група или търговският участник по чл. 62, ал. 3 допуска небаланси в балансиращата си група, надхвърлящи размера на предоставеното обезпечение по реда на глава десета, след изрично предупреждение от независимия преносен оператор;
5. координаторът на балансираща група е обявен в несъстоятелност или е в процес на ликвидация;
6. не представя графици в сроковете съгласно правилата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Независимият преносен оператор отстранява от електроенергийния пазар търговци и производители на електрическа енергия с предизвестие от три дни до съответния оператор на електроразпределителна мрежа, доставчик от последна инстанция, координатор на балансираща група и координатор с общ финансов сетълмент по искане на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" съгласно чл. 36ж от Закона за енергетиката. Независимият преносен оператор може да откаже да отстрани производител от електроенергийния пазар, в случай че отстраняването води или може да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването.
(3) Координаторът на балансираща група или търговският участник по чл. 62, ал. 3 е длъжен да уреди всички свои задължения с независимия преносен оператор, възникнали до датата на отстраняване от електроенергийния пазар.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Членовете на балансираща група с координатор, отстранен от електроенергийния пазар, който им е и доставчик на електрическа енергия, се причисляват в балансиращата група на доставчика от последна инстанция, считано от датата на отстраняване, и имат право да прехвърлят отговорността за балансиране на друг координатор считано от следващия календарен месец.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Членовете на балансираща група с координатор, отстранен от електроенергийния пазар, който не им е доставчик на електрическа енергия, отговарят самостоятелно за собствените си небаланси считано от датата на отстраняване, като са задължени незабавно да подпишат договора по чл. 11, т. 8 и да предоставят обезпечение за изпълнение на задълженията си по договора и имат право да прехвърлят отговорността за балансиране на друг координатор считано от първо число на следващия календарен месец.
(6) Независимият преносен оператор отразява отстраняването на координатор на балансираща група или търговски участник по чл. 62, ал. 3 в регистъра по чл. 65 в деня на отстраняването му.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) В случаите по ал. 1 и 2 независимият преносен оператор информира комисията за отстраняването от пазара на търговския участник.
(8) (Доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Предизвестието по ал. 1 и ал. 2 се изпраща и на членовете на балансиращата група. Независимият преносен оператор уведомява преките членове в балансиращата група, а операторите на електроразпределителните мрежи - непреките членове в групата.

Раздел III.
Участие на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на балансиращия пазар


Чл. 69. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Общественият доставчик и крайните снабдители заплащат на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана електрическа мощност, по-малка от 1 MW произведените от тях количества електрическа енергия по показания на средствата за търговско измерване и по цена съгласно условията на чл. 31, ал. 5 Закона за енергията от възобновяеми източници.
(2) Количествата електрическа енергия над тези по чл. 31, ал. 5, т. 1 Закона за енергията от възобновяеми източници производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници могат да ползват за снабдяване на свои клонове, предприятия и обекти или да продават по свободно договорени цени.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Общественият доставчик и крайните снабдители заплащат на производителите на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия с обекти с обща инсталирана електрическа мощност, по-малка от 1 MW произведените от тях количества електрическа енергия по регистриран график в системата за администриране на пазара и по цена съгласно условията на чл. 162 Закона за енергетиката.
(4) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана електрическа мощност 1 MW и над 1 MW и производителите на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия с обща инсталирана електрическа мощност 1 MW и над 1 MW продават произведените от тях количества електрическа енергия по регистриран график на организиран борсов пазар чрез физическа доставка след сключване на договор с Фонд "Сигурност на електроенергийната система".
(5) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Алинея 4 не се прилага за сделки с електрическа енергия, които се сключват при условията и по реда на чл. 119, ал. 1 и 2 от Закона за енергетиката, както и за сделки, сключени от производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обекти, въведени в експлоатация след 1 януари 2019 г.
(6) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Производители по ал. 4 може да продават цялата или част от произведената от тях електрическа енергия чрез координатор на балансираща група. В този случай координаторът задължително продава закупената от тях електрическа енергия чрез отделна регистрация на организиран борсов пазар.


Чл. 69а. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) В случаите по чл. 69, ал. 6 един координатор на балансираща група не може да продава повече от 30 на сто от общата произведена електрическа енергия, отдадена към електропреносната и електроразпределителните мрежи за предходната календарна година от производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана мощност 1 MW и над 1 MW. В срок до 20 януари на всяка година независимият преносен оператор публикува на страницата си справка за количествата електрическа енергия, произведени от производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана мощност 1 MW и над 1 MW за предходната година.

Чл. 69б. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) В случаите по чл. 69, ал. 6, когато производители по чл. 69, ал. 4 продават цялата или част от произведената от тях електрическа енергия чрез координатор на балансираща група, координаторът няма право да затваря открити позиции по търговски сделки в групата чрез произведената електрическа енергия от членовете на подгрупите по чл. 56в, ал. 3 и 4. Нетираният излишък на всяка от подгрупите по чл. 56в, ал. 3 и 4 от стандартната балансираща група не може да надвишава 10 на сто от нетната измерена позиция на съответната подгрупа през повече от 30 на сто от периодите на сетълмент през съответния календарен месец.

Чл. 70. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) (1) Производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, избрали да прехвърлят отговорността си за балансиране на координатор на комбинирана/стандартна балансираща група, трябва да получат достъп до съответната мрежа и да бъдат регистрирани на пазара чрез подаване на заявление към съответния мрежови оператор при условията и по реда на глава осма, както и да сключат договор по чл. 11, т. 9.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Общественият доставчик, крайните снабдители в качеството им на координатори на специални балансиращи групи и координаторите на комбинирани балансиращи групи за производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана електрическа мощност, по-малка от 1 MW сключват договор по чл. 11, т. 9 с всички членове на балансиращата група.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Производителите по ал. 2, които не са сключили договор по чл. 11, т. 9, се балансират от съответния координатор на специалната балансираща група в съответствие с прилаганата методика за разпределение на небалансите на членовете в специалната балансираща група и утвърдените от комисията общи принципи за разпределяне на небалансите.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана електрическа мощност, по-малка от 1 MW, които продават произведената електрическа енергия по преференциални цени и по показания на средствата за търговско измерване, нямат право да участват в стандартни балансиращи групи. Производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана електрическа мощност, по-малка от 1 MW имат право да участват в стандартна балансираща група само когато продават произведената електрическа енергия съгласно чл. 31, ал. 12 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана електрическа мощност, по-малка от 1 MW, нямат право да продават електрическа енергия при условията на чл. 31, ал. 12 от Закона за енергията от възобновяеми източници, когато са членове на специална балансираща група, освен в случаите на чл. 56д, ал. 1, т. 1., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.

Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) (1) Във връзка с участието на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници в балансиращия пазар предоставянето и утвърждаването на графици се извършва съгласно разпоредбите на глава шеста.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Координаторите на специалните балансиращи групи на крайните снабдители с обекти на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, когато продават по реда на чл. 31, ал. 5 от Закона за енергията от възобновяеми източници, известяват графици за обмен към координатора по чл. 56а, ал. 3, т. 1. Координаторът по чл. 56а, ал. 3, т. 1 известява агрегиран график към виртуалната търговска балансираща група за прогнозното производство в групата. Тези графици служат само за определяне на небалансите на групите на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници и по тях няма финансови разплащания.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Координаторът на комбинирана балансираща група подава графиците за обмен на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана електрическа мощност, по-малка от 1 MW, и към координаторите на специални балансиращи групи на обществен доставчик и краен снабдител, които изкупуват електрическата енергия от производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Координаторът на стандартна балансираща група подава графиците за обмен на електрическа енергия за обекти с обща инсталирана електрическа мощност, по-малка от 1 MW, произведена от високоефективно комбинирано производство, и към координаторите на специални балансиращи групи на обществен доставчик и краен снабдител, които изкупуват електрическата енергия от производителите, за количествата високоефективно производство.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Производителите на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство с обекти с обща инсталирана електрическа мощност, по-малка от 1 MW изпращат почасови графици към обществения доставчик/крайния снабдител и към участници на свободния пазар в сроковете съгласно глава шеста. Балансирането се извършва съгласно сумарните графици и отчетените количества електрическа енергия, като небалансите се делегират на координатора на стандартната балансираща група.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Графикът към обществения доставчик/крайния снабдител следва да бъде съобразен с почасовия топлинен товар в изпълнение на разпоредбата на чл. 84, ал. 6, т. 1 от Закона за енергетиката и съгласно наредбата по чл. 84, ал. 7 от Закона за енергетиката.

Чл. 72. На база сетълмента на координатора на комбинирана балансираща група се извършва уреждане на взаимоотношенията между координатора на балансиращата група и независимия преносен оператор по цени за недостиг/излишък на балансиращия пазар.


Чл. 73. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Възникналите взаимоотношения между обществения доставчик и координаторите на комбинирани балансиращи групи, както и между обществения доставчик и производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, членове на специалната балансираща група на обществения доставчик, по отношение на производителите от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана електрическа мощност, по-малка от 1 MW, по повод задължението по чл. 69 се уреждат по следния начин:
1. за всеки сетълмент период, когато произведеното количество електрическа енергия от производителите от възобновяеми източници е по-голямо от регистрираното по график, координаторите на комбинирани балансиращи групи, както и производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, членове на специалната балансираща група на обществения доставчик, заплащат на обществения доставчик стойността на разликата в количеството по цената, по която общественият доставчик продава електрическа енергия на крайните снабдители, в левове за MWh;
2. за всеки сетълмент период, когато произведеното количество електрическа енергия от производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници е по-малко от регистрираното по график, общественият доставчик заплаща на съответните координатори на комбинирани балансиращи групи, както и на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, членове на специалната балансираща група на обществения доставчик, стойността на разликата в количеството по цената, по която общественият доставчик продава електрическа енергия на крайните снабдители, в левове за MWh.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., зал. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2014 г., зал. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Крайните снабдители известяват на обществения доставчик същия информативен график, който са получили от координаторите на комбинирани балансиращи групи, по чл. 71 за обекти на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници, присъединени към съответните електроразпределителни мрежи.


Чл. 73а. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Крайните снабдители изпращат на обществения доставчик до 9-о число на месеца, следващ отчетния, протокол от измерванията и фактура за количествата електрическа енергия, закупена от крайните снабдители при условията на чл. 31, ал. 5, т. 1 и 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници и чл. 162 от Закона за енергетиката, за всеки производител от възобновяеми източници и високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Операторът на електропреносната мрежа изпраща на обществения доставчик протоколи за измерена електрическа енергия за всеки производител на електрическа енергия от възобновяеми източници и високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, чиято енергия се изкупува от обществения доставчик при условията на чл. 31, ал. 5, т. 1 и 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници и чл. 162 от Закона за енергетиката. Протоколите се изпращат по електронен път най-късно до 5-о число на месеца, следващ отчетния. Копие от двустранно подписаните протоколи се изпращат до 25-о число на месеца, следващ отчетния.

Чл. 74. Търговските отношения по чл. 72 се уреждат с двустранните договори по чл. 11, т. 8.


Чл. 75. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Търговските отношения по чл. 73 между обществения доставчик и координаторите на комбинирани балансиращи групи се уреждат с двустранните договори по чл. 11, т. 14.

Чл. 76. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г.)

Глава шеста.
ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ГРАФИЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ГРАФИЦИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ И ГРАФИЦИ ЗА ОБМЕН НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Раздел I.
Графици за производство и графици за потребление


Чл. 77. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) (1) Графици за производство, с информация за брутното производство на централата, се изпращат на независимия преносен оператор от всички производители, присъединени към електропреносната мрежа, или от техния координатор, по утвърден образец (PPS file) и посочен достъп до системата в срокове съгласно инструкция и график за обмен на информация, публикувани от независимия преносен оператор на интернет страницата му.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Графици за производство, с информация за брутното производство по типове производство, се изпращат на независимия преносен оператор от всички оператори на електроразпределителни мрежи за производители, присъединени към електроразпределителната мрежа, по утвърден образец (PPS file) и посочен достъп до системата в срокове съгласно инструкция и график за обмен на информация, публикувани от независимия преносен оператор на интернет страницата му.
(3) Графиците за производство се изпращат на координаторите на балансиращи групи от всички производители, присъединени към електроразпределителната мрежа в групата на съответния координатор, в деня, предхождащ доставката, и в деня на доставка по образец, утвърден от координатора на балансиращата група.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Графиците за производство се изпращат от координаторите на балансиращи групи за всички производители, присъединени към електроразпределителната мрежа, в деня, предхождащ доставката, и в деня на доставка към съответния оператор на електроразпределителна мрежа по образец, утвърден от него.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Доставчиците на балансираща енергия изпращат на независимия преносен оператор графици за планираното брутно производство на всеки диспечиран блок съгласно сключените договори за доставка на електрическа енергия, за покриване на технологичните разходи в мрежите по утвърден образец (PPS file) и посочен достъп до системата в срокове съгласно инструкция, публикувана от независимия преносен оператор на интернет страницата му, и съгласно процедурите, регламентирани в правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката и тези правила.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Доставчиците на балансираща енергия изпращат на независимия преносен оператор графици за нетно производство на всеки диспечиран блок и/или потребяващи обекти и/или агрегирани съоръжения/обекти по утвърден образец (TPS file) и посочен достъп до системата с отчитане на сключените договори за доставка на електрическа енергия в срокове съгласно инструкция, публикувана от независимия преносен оператор на интернет страницата му, и съгласно процедурите, регламентирани в правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката и тези правила. Агрегаторът на група от обекти изпраща на независимия преносен оператор графици за планираното брутно производство (PPS files), за всички производствени обекти в групата, в сроковете съгласно график за изпълнение на дейностите и обмен на информация в системите за администриране на пазара за пазарен сегмент ден напред и в рамките на деня.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Сумата от търговските графици на доставчиците на балансираща енергия по ал. 6 от всички пазарни сегменти трябва да бъде равна на сумата от всички търговски графици (TPS files) по отделните диспечирани блокове и/или потребяващи обекти и/или агрегирани съоръжения/обекти.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) В случай че има разминаване в търговските графици по ал. 7, на доставчика на балансираща енергия няма да бъде признато участие в регулиране или предоставяне на бавен (студен) резерв за заместване и ще се счита, че доставчикът е в търговски небаланс, който се урежда по цените за недостиг и излишък на балансиращия пазар.
(9) Графиците за производство по ал. 1, 2 и 5 служат за диспечиране на съответните агрегати.
(10) Графиците за производство на доставчиците на балансираща енергия по ал. 5 (брутни) и ал. 6 (нетни) трябва да са съпоставими и да отчитат прогнозните собствени нужди, както и да съответстват на условията в сключените договори по чл. 11, т. 7 от тези правила и предоставената разполагаемост за регулиране. Операторът може да поиска промяна на графика или да наложи ограничение в срокове съгласно инструкция, публикувана от независимия преносен оператор на интернет страницата му, в случаите, когато графиците не са съобразени с прогнозните режими на работа и определената разполагаемост за регулиране.
(11) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Независимият преносен оператор изпраща до 10-о число на предходния месец на производителите и/или потребяващи обекти и/или агрегирани съоръжения/обекти по ал. 5 и 6 необходимите диапазони (за производителите брутната разполагаемост) за регулиране на всеки блок/обект и/или агрегирани съоръжения/обекти за следващия месец, като производителят и/или агрегираните производители нямат право да сключват сделки на пазара на електрическа енергия над определената брутна мощност за всеки блок/агрегирани съоръжения, освен ако страните писмено не са договорили друго.
(12) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Графиците за потребление на доставчици на балансираща енергия с потребителски обекти съдържат информация за планираното потребление съгласно сключените договори, процедурите, регламентирани в правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката и тези правила, и се изпращат по утвърден образец (TPS file) и посочен достъп до системата в сроковете по ал. 6.
(13) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Координаторите на балансиращи групи и търговските участници по чл. 62, ал. 3 изпращат сумарна нетна прогноза за производство и сумарна прогноза за потребление за всеки период на сетълмент в балансиращата група по утвърден образец (TPS file) и посочен достъп до системата в срокове съгласно инструкция, публикувана от независимия преносен оператор на интернет страницата му.
(14) Графиците за производство и графиците за потребление се изпращат в деня, предхождащ деня на доставка, и в деня на доставка и съдържат информация за количеството електрическа енергия за всеки интервал на доставка, което съответният производител (блок на производител) или обект на потребител ще доставя/потребява от мрежата.
(15) Независимият преносен оператор на база графиците за производство и графиците за потребление и собствени прогнози определя необходимия резерв - вторичен, третичен и студен, за следващия ден, необходим за:
1. поддържане на баланса между производството и потреблението в реално време;
2. поддържане на сигурно и надеждно електроснабдяване;
3. поддържане на резервна мощност в случаите на непредвидени аварийни ситуации на мрежата и производствените мощности и промени в климатичните условия;
4. управление на претоварванията в мрежата.

Чл. 78. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Крайните снабдители изпращат на обществения доставчик помесечни прогнози за количеството електрическа енергия за потреблението на крайните клиенти:
1. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) до 3 работни дни след определяне на квотите с решение на комисията - за второто полугодие на текущата календарна година;
2. до 10 декември - за шестте месеца на следващата календарна година.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Общественият доставчик определя в срок до 2 работни дни от постъпване на информацията по ал. 1 месечните задължения до края на съответната година на "квотните централи", както и задълженията на производителите по чл. 93а Закона за енергетиката, в рамките на определената с решение на комисията квота, и до 10 декември - задълженията за шестте месеца на следващата календарна година.
(3) (Зал. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.)
(4) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Месечните прогнози по ал. 1 могат да бъдат актуализирани от крайните снабдители до 22-ро число на предходния месец.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Месечните задължения по ал. 2 могат да бъдат актуализирани от обществения доставчик до 10-о число на предходния месец с отчитане на ремонтните програми, аварийност на агрегатите, изменение в климатичната прогноза в рамките на общата разполагаемост, утвърдена от комисията.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Всеки ден общественият доставчик определя почасовите количества за следващия ден на "квотните централи" и на производителите по чл. 93а от Закона за енергетиката при отчитане на месечните задължения след актуализирането им. Почасовите количества задължително трябва да бъдат в рамките на производствените характеристики на техните агрегати и прогнозни режими на работа. Количествата се определят на база графиците на крайните снабдители, изпратени на обществения доставчик на същия ден.
(7) Количествата по ал. 6 са задължителни за производителите и следва да бъдат съобразени в графиците за обмен по чл. 80.
(8) Количествата по ал. 6 са задължителни и за производителите в балансиращите групи на обществения доставчик.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г.) При несъответствие на количествата в графиците по ал. 6 и 7 независимият преносен оператор регистрира графика на обществения доставчик.
(10) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., нова - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Всички графици към обществения доставчик се регистрират до 11,30 ч. в деня преди доставката съгласно инструкцията по чл. 79, ал. 1.
(11) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) При неспазване на срока по ал. 10 общественият доставчик приема нулев график за съответния участник.
(12) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Регистрираният график към обществения доставчик до 11,30 ч. в деня преди доставката не може да се променя.

Раздел II.
Графици за обмен на електрическа енергия


Чл. 79. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) Графиците за обмен на електрическа енергия между две балансиращи групи в рамките на електроенергийната система на България се изпращат на независимия преносен оператор в срокове съгласно инструкция, публикувана от независимия преносен оператор на интернет страницата по утвърден образец (TPS file) и получен достъп до системата, и съдържат информация за количеството електрическа енергия за всеки интервал в деня на доставка, което съответната балансираща група ще обмени с други балансиращи групи.
(2) Графиците за обмен между балансираща група, регистрирана в рамките на електроенергийната система на България и юридическо лице, придобило право да извършва търговска дейност в съседна пазарна зона (график за междусистемен обмен), се изпращат на независимия преносен оператор по утвърден образец (TPS file) и получен достъп до системата.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) Крайният срок за изпращане на графиците за междусистемен обмен в съответствие с придобитите преносни способности от годишен и месечни търгове (дългосрочни номинации) и дневни търгове и в рамките на деня (краткосрочни номинации) е съгласно Тръжни правила за съответните контролни зони, публикувани от независимия преносен оператор, и изискванията на OH-Policy2 за синхронна зона континентална Европа.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Независимият преносен оператор проверява допустимостта на изпълнение на графиците за обмен от гледна точка на прогнозните режими на работа и техническите възможности на агрегатите, придобита междусистемна преносна способност, съпоставимост на графиците на всички координатори на балансиращи групи, предварителния баланс и съответствието между графиците за производство, графиците за потребление и графиците за обмен на всяка балансираща група, ограничения в пропускателните възможности, изисквания за резервиране на диапазон за регулиране и наличието на обстоятелства, които могат да нарушат безопасността или качеството и сигурността на работа на електроенергийната система, съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката и тези правила.
(5) Координаторите на балансиращи групи и доставчиците на балансираща енергия изпращат коригирани графици за производство, графици за потребление, графиците за обмен на електрическа енергия между две балансиращи групи в рамките на електроенергийната система на България съгласно изискванията на независимия преносен оператор в срокове съгласно инструкция, публикувана от независимия преносен оператор на интернет страницата.
(6) Независимият преносен оператор има право да променя инструкцията във връзка с процеса на приемане, валидиране и регистриране на графици за производство, графици за потребление и графици за обмен при необходимост, като публикува промяната не по-късно от 2 седмици преди датата на влизане в сила на промяната.
(7) Координаторите на балансиращи групи имат право да изпращат графици за производство, графици за потребление и графици за обмен до седем дни предварително.
(8) Централите за високоефективно комбинирано производство, които са технологично свързани с обекти, потребяващи произведената топлинна енергия, предоставят на пазара по свободно договорени цени електрическа енергия след задоволяване на потреблението на технологичносвързания обект.


Чл. 80. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Известяването на сключените сделки на борсовия пазар на електрическа енергия се осъществява в съответствие с разпоредбите на чл. 33.

Чл. 81. (1) Независимият преносен оператор потвърждава графиците за производство и графиците за потребление на доставчиците на балансираща енергия по чл. 77, ал. 4, 5 и 9 в срокове съгласно инструкция, публикувана от независимия преносен оператор на интернет страницата.
(2) Координаторите на балансиращи групи получават информация за регистрираните графици от търговската система на оператора в срокове съгласно инструкция.
(3) Независимият преносен оператор потвърждава на координаторите на балансиращи групи графици за обмен по чл. 79 в срокове съгласно инструкция.
(4) При несъответствие на количества, заявени от координатори на балансиращи групи в рамките на електроенергийната система на България, се приема за валидна по-малката стойност.
(5) При несъответствия на количества, заявени от координатори на балансиращи групи по графици за междусистемен обмен с електроенергийните системи на други държави, се прилагат двустранните договорености между независимия преносен оператор и съответния съседен системен оператор (напр. валидна по-малката стойност или редуциране до нулева стойност).
(6) (Зал. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.)
(7) Утвърдените от независимия преносен оператор графици за обмен на електрическа енергия, графици за производство и графици за потребление, включително търгуваните количества на борсов пазар на електрическа енергия, са основа за определяне на небалансите на координаторите на балансиращи групи, енергията, предоставена/закупена на/от пазара на балансираща енергия, и финансовите задължения на страните.
(8) Графиците за производство, графиците за потребление и графиците за обмен на една балансираща група трябва да бъдат балансирани като известените покупки от други балансиращи групи и прогнозно производство в групата да бъдат равни на известените продажби към други балансиращи групи и прогнозно потребление.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Независимият преносен оператор има право да поиска от координаторите на балансиращи групи корекции в графиците, в случай че са нарушени изискванията по ал. 8. При непредприемане на съответните действия за корекции на графиците независимият преносен оператор има право да не регистрира графиците на координаторите на балансиращи групи.
(10) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) Независимият преносен оператор има право да поиска промяна на график на производител в "Д-1" и в рамките на деня в случаите, когато представеният график не съответства на оперативната информация и прогноза на оператора.
(11) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Независимият преносен оператор има право в деня на доставка да разреши намаляване и/или спиране на блок на производител поради необезпеченост с първичен ресурс, както и пускане на агрегат в случай на недопускане на енергийно непреработен първичен енергиен ресурс. В тези случаи отклоненията от регистрирания график са небаланс.
(12) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Независимият преносен оператор, отчитайки текущото състояние на първичния ресурс в деня на доставка, има право в рамките на сумарния график по технологии да редиспечира работата на отделните обекти, собственост на един производител, в рамките на една балансираща група с цел оптимизиране режима на работата. Разликата между сумарния търговски график на съответния производител и сумарното производство вследствие на редиспечирането е регулираща енергия.
(13) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Независимият преносен оператор има право в деня на доставка да приеме заместване на един блок на топлоелектрическа централа с друг блок, като отклоненията от общото производство и регистрирания график са небаланс за търговския участник."


Чл. 82. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) Независимият преносен оператор въвежда процедура по известяване, валидиране и регистриране на графици за производство, графици за потребление и графици за обмен в рамките на деня на доставка.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) Броят на сесиите в рамките на деня се определя от независимия преносен оператор, като техният брой трябва да е в съответствие с методиките и правилата, разработени в изпълнение на Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 г. за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването относно пазарното обединение на пазарите ден напред и в рамките на деня.
(3) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) Независимият преносен оператор разработва отделна инструкция, в която определя броя на сесиите, изискванията за номиниране и валидиране на графиците в рамките на деня, и я публикува на интернет страницата си.
(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) Известяването на сключените сделки в рамките на деня се осъществява единствено от борсовия оператор на електрическа енергия, който винаги е страна по този вид сделки, като известяването се осъществява с графици за обмен при условията на ал. 1.

Чл. 83. (1) В случай на аварийна ситуация и/или непреодолима сила, които имат локален характер, координаторите на балансиращи групи предприемат необходимите мерки за съгласуване на графици за обмен за следващия незатворен период на доставка, които да отчитат променените обстоятелства.
(2) Независимият преносен оператор не прекратява и не променя графици за обмен между координаторите на балансиращи групи, в случаите на ал. 1, след регистрацията им.
(3) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) В случаите по ал. 1 търговските участници подлежат на балансиране.


Чл. 84. (1) Независимият преносен оператор има право да прекрати и/или ограничи графици за обмен на координаторите на балансиращи групи при настъпване на следните обстоятелства:
1. отпадане на системата за администриране на пазара;
2. при възникване или за предотвратяване на аварии по съоръжения за производство и пренос на електрическа енергия;
3. при претоварване на електрическите мрежи;
4. при дълготраен недостиг на енергоносители;
5. разпоредителни мерки на компетентни органи;
6. при невъзможност за поддържане баланса на ЕЕС и след като всички други мерки, съгласно изискванията на ENTSO-E, са били предприети;
7. в случаите на чл. 73 от Закона за енергетиката и при други хипотези на непреодолима сила.
(2) В случаите на ал. 1 независимият преносен оператор се съобразява със сроковете за известяване, регламентирани в нормативната уредба.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) В случаите на ал. 1 взаимоотношенията, свързани с консумацията на електрическа енергия в ЕЕС за периода на прекратяване на пазара, се уреждат с доставчиците от последна инстанция, съответно крайните снабдители, предоставящи услуги от обществен интерес.
(4) Взаимоотношенията по ал. 3 се уреждат по показанията на средствата за търговско измерване.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) В случаите по ал. 1 производителите продават по цени, определени от комисията и/или в дългосрочните договори, сключени с обществения доставчик или крайните снабдители, в зависимост от мрежата, към която са присъединени. При липса на определени такива цени производителите продават по цената, равна на цената, по която общественият доставчик продава на крайните снабдители.
(6) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) В случаите по ал. 1 сделките за покриване на технологичните разходи в електропреносната и електроразпределителните мрежи се уреждат по чл. 84, ал. 3.
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Крайните клиенти купуват консумираната електрическа енергия по цена, определена от доставчика от последна инстанция в договорите за продажба, и цени на крайните снабдители съгласно решение на комисията.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) За периода по ал. 1 търговските участници не подлежат на балансиране.

Глава седма.
ИЗМЕРВАНЕ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ

Раздел I.
Цели


Чл. 85. (1) Сумирането и предоставянето на данни за измерените количества електрическа енергия обслужва процесите на сетълмент на количествата, търгувани на електроенергийния пазар чрез двустранни договори или на борсовия пазар на електрическа енергия, пазара на балансираща енергия, двустранните обмени със съседни контролни зони/блокове, сетълмента на небалансите, спомагателните услуги, плащанията за достъп и пренос и всички други услуги съгласно тези правила.
(2) В тази глава са регламентирани процедурите относно:
1. сумиране на измерените стойности;
2. предоставяне на сумираните измерени стойности;
3. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) предоставяне на данни за производство и консумация.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) Процесът на сетълмент на електроенергийния пазар е основан на период на сетълмент и всички сумирани и предавани стойности на товаровия профил трябва да са за същия времеви интервал.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Тези правила регламентират използването на данни от средствата за търговско измерване, собственост на оператора на електропреносната мрежа или на съответния оператор на електроразпределителната мрежа, информационни системи и механизми в процеса на сетълмент на електроенергийния пазар. Тези процедури не са приложими към данни от средства и системи за измерване, които са с оперативно предназначение или не са собственост на съответния мрежови оператор.

Раздел II.
Изисквания към измерването на електрическата енергия, обработката, съхранението и предоставянето на данни от измерването (Загл. изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.)

Раздел II.
Изисквания към измервателните системи


Чл. 86. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Електромери с възможност за периодично измерване на количествата електрическа енергия за всеки период на сетълмент трябва да бъдат монтирани на всички места на измерване на обекти, посочени в правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) За обектите, необхванати в ал. 1, могат да се прилагат стандартизирани товарови профили, разработени от операторите на електроразпределителните мрежи, които се предоставят на независимия преносен оператор.
(3) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Независимият преносен оператор и операторите на електроразпределителните мрежи съгласуват инструкция за работата и прилагането на стандартизирани товарови профили от операторите на разпределителните мрежи за обектите по ал. 2, публикувана на интернет страницата на независимия преносен оператор.

Чл. 87. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Собствениците на измервателните системи съхраняват и предоставят сумирани и почасови измерени стойности от електромерите по чл. 86, ал. 1 на количествата активна електрическа енергия, произведена/консумирана от обектите на търговски участници за всеки период на сетълмент.
(2) Всеки виртуален електромер има постоянен буквено-цифров идентификационен код. Тези кодове се определят от независимия преносен оператор при регистрацията на търговския участник и се предоставят на съответните собственици на измервателни системи с приложен списък на местата на измерване за всеки идентификационен код.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) При регистрацията на търговски участник на пазара на електрическа енергия е необходимо посочените от него обекти да включват всички места на измерване за тези обекти, включително и местата, представляващи резервно захранване към тези обекти (независимо от нивото на напрежение). Не се допуска регистриране на обект на търговски участник на пазара на електрическа енергия с част от местата на измерване за съответния обект.

Раздел III.
Отчитане, удостоверяване и предоставяне на измерени стойности


Чл. 88. (1) (Предишен текст на чл. 88 - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Измерената стойност представлява количеството електрическа енергия, което е измерено и регистрирано от електромер за измерване по периоди на сетълмент или е определено чрез стандартизиран товаров профил, интегриран за периода на сетълмент.
(2) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Обменът на данни за количествата електрическа енергия, както и на други търговски и технически данни между всички търговски участници на пазара се извършва чрез единен електронен формат за обмен на данни.
(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Независимият преносен оператор и операторите на електроразпределителни мрежи разработват инструкция, в която определят изискванията на единния електронен формат за обмен на данни.

Чл. 89. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Всеки собственик на измервателна система носи отговорност за отчитането на всички измерени стойности съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката и Правилата за търговия с електрическа енергия.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) В случаите на чл. 86, ал. 1 собствениците на измервателните системи валидират, обработват и съхраняват данните в база данни с измерени стойности. Сумираните данни за всеки период на сетълмент се предоставят на независимия преносен оператор до 17,00 ч. на втория работен ден от седмицата за дните от понеделник до неделя включително на предходната календарна седмица.
(3) В случаите на чл. 86, ал. 2 координаторите на балансиращи групи предоставят на независимия преносен оператор до 12,00 ч. на втория работен ден от всеки месец, за периода на съответния месец, сумиран брой на обекти на търговски участници по чл. 86, ал. 2, разделени по тип на товаров профил и собственост на електрическата мрежа, в която се намират горепосочените обекти.
(4) При приключване на всеки месец собствениците на измервателните системи валидират, обработват и съхраняват данните в база данни с измерени стойности. Сумираните данни се предоставят на независимия преносен оператор до 12,00 ч. на втория работен ден за дните от предходния месец, за които липсват данни, но не по-късно от третия календарен ден.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) В случай на липсващи данни за всеки период на сетълмент от отделните измервателни системи с оглед спазване на сроковете за предоставяне на информация на независимия преносен оператор собственикът на измервателните системи може да използва заместващи стойности съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката, изчислени на база предишни периоди на сетълмент, или по начин, уточнен в договора за достъп до електроразпределителната/електропреносната мрежа на търговския участник. При липса на заместващи стойности от страна на собственика на измервателните системи независимият преносен оператор прилага служебна стойност "0" (нула) за съответните липсващи данни.
(6) В случай на липсващи по ал. 5 или сгрешени данни собственикът на измервателната система оценява, коригира или заменя липсващата или сгрешена информация по отношение на измерените стойности съгласно Правилата за измерване на количеството електрическа енергия и предоставя информацията на независимия преносен оператор до 12,00 ч. на третия работен ден, но не по-късно от петия календарен ден след приключване на месеца.
(7) Координаторите на балансиращи групи получават измерените стойности по обекти за всеки пряк и непряк член на балансиращата група от собствениците на измервателните системи в сроковете за предоставяне на данни към независимия преносен оператор, упоменати в ал. 2 и 4.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Получените измерени стойности по ал. 7 могат да бъдат оспорени чрез координаторите на балансиращи групи пред собствениците на измервателните системи в рамките на два работни дни от получаване на данните. Собственикът на средствата за измерване извършва проверка и потвърждава или коригира измерените стойности. Неоспорени стойности в този срок се смятат за потвърдени от съответната страна.
(9) Всички измерени стойности, включително тези, които са били предмет на промяна, съгласно ал. 8 ще се смятат от независимия преносен оператор за потвърдени от страните не по-късно от осмия ден на всеки календарен месец, следващ отчетния, и стават утвърдени измерени стойности. В случай на непостигане на съгласуване, което продължава след тази дата, ще се прилагат разпоредбите на глава десета, раздел VII.
(10) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Всеки собственик на измервателна система изпраща до 9-о число на месеца, следващ отчетния, измерените почасови стойности за обекти с обща инсталирана мощност под 1 MW на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници и високоефективно комбинирано производство, обозначени с партида/идентификационен код, както следва:
1. на обществения доставчик за всяко място на търговско измерване за всеки производител;
2. на крайните снабдители за всяко място на търговско измерване за всеки производител, от когото изкупуват електрическа енергия;
3. на координаторите на комбинирани балансиращи групи за всяко място на търговско измерване за всеки производител, включен в комбинираната балансираща група;
4. на координаторите на стандартни балансиращи групи за всяко място на търговско измерване за всеки производител, включен в стандартната балансираща група.
(11) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Всеки собственик на измервателна система изпраща до 9-о число на месеца, следващ отчетния, измерените почасови стойности за обекти с обща инсталирана мощност 1 MW и над 1 MW на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници и високоефективно комбинирано производство, обозначени с партида/идентификационен код, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" за всяко място на търговско измерване за всеки производител;
2. на координаторите на комбинирани балансиращи групи за всяко място на търговско измерване за всеки производител, включен в комбинираната балансираща група;
3. на координаторите на стандартни балансиращи групи за всяко място на търговско измерване за всеки производител, включен в стандартната балансираща група;
4. на всеки производител за всяко място на търговско измерване на съответния енергиен обект за производство на енергия.
(12) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., предишна ал. 11 - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) В срока по ал. 10 собствениците на измервателни системи предоставят на обществения доставчик и на крайните снабдители оформени по установения в договорите за използване на съответната мрежа ред документи за извършени корекции на предоставените стойности от средствата за търговско измерване за обектите на производителите, посочени в ал. 10, и/или за промени в системите за търговско измерване на електрическата енергия, които включват протоколи от измерванията, подмяната на средства за измерване, промяна на константи, както и за начислените количества електрическа енергия при неправилно и/или неточно измерване на електрическата енергия.


Чл. 89а. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) (1) Независимият преносен оператор и операторите на електроразпределителни мрежи предоставят на търговските участници данни от измерванията, извън задължителните по тези правила, при техническа възможност и по ред, условия и срещу заплащане съгласно инструкция и ценоразпис, приети от съответния мрежови оператор.
(2) Цените за предоставянето на услугата по ал. 1 трябва да възстановяват само разходите на мрежовите оператори и не могат да включват печалба.

Чл. 90. Разпоредбите на този раздел са приложими и към местата на измерване, съответстващи на обекти на производители и потребители, които предоставят спомагателни услуги за независимия преносен оператор.

Раздел IV.
Определяне на технологичните разходи в мрежата


Чл. 91. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Всички измерени стойности от търговските електромери между електропреносната мрежа и електроразпределителните мрежи, между отделните електроразпределителни мрежи, между производители и електропреносна/електроразпределителна мрежа ще бъдат отчитани и използвани при определяне на технологичните разходи на независимия преносен оператор и операторите на електроразпределителни мрежи.


Чл. 92. (1) Технологичните разходи в мрежата се определят поотделно за електропреносната мрежа и всяка електроразпределителна мрежа.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Независимият преносен оператор и операторите на електроразпределителни мрежи в съответствие със собствеността на мрежата определят технологичните разходи в съответната мрежа поотделно за всеки период на сетълмент като разлика между цялото количество електрическа енергия, постъпило в съответната мрежа в местата на измерване, и количеството електрическа енергия, консумирано в същата мрежа, и/или доставеното количество от тази мрежа в други съседни мрежи съгласно утвърдените измерени стойности.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Независимият преносен оператор изчислява небалансите на количествата електрическа енергия, необходима за покриване на технологични разходи по преносната мрежа и разпределителните мрежи въз основа на определените технологични разходи по ал. 2 и утвърдените графици за доставка.
(4) Всички технологични разходи в мрежите, определени по ал. 2, ще се смятат за утвърдени измерени стойности.

Раздел V.
Сумиране и предоставяне на измерените стойности


Чл. 93. (1) След определяне на утвърдените измерени стойности по чл. 89, ал. 9 и чл. 92, ал. 4 всеки собственик на измервателна система определя сумарните физически доставки за всеки производител и всеки потребител/доставчик на краен потребител (според случая) за съответната мрежа за всеки период на сетълмент.
(2) Сумарното производство на производител е равно на сумата от всички утвърдени измерени стойности в точките на присъединяване на производствените блокове към съответната мрежа.
(3) Сумарното потребление на потребител е равно на сумата от всички утвърдени измерени стойности в точките на присъединяване/местата на измерване на този потребител, присъединен към съответната мрежа.


Чл. 94. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) (1) Собствениците на измервателни системи предоставят на независимия преносен оператор сумирани по балансиращи групи валидирани данни от средствата за търговско измерване на електрическа енергия на обекти на търговски участници, присъединени към съответната електрическа мрежа.
(2) Собствениците на измервателни системи предоставят на координаторите на балансиращи групи сумирани валидирани данни от средствата за търговско измерване на електрическа енергия на обекти на търговски участници, които принадлежат към съответната балансираща група.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) За клиенти, за които се прилагат стандартизирани товарови профили, собствениците на измервателни системи извършват отчет на средствата за търговско измерване съобразно графика за отчитане на съответния собственик на измервателна система. Отчетените по график количества активна електрическа енергия се разпределят по приложимия стандартизиран товаров профил за всеки период на сетълмент за периода от 1-во до последно число на календарния месец, в рамките на който е извършен отчетът, и се приемат за утвърдени измерени стойности по чл. 89, ал. 9. За първия месец след извършване на смяната на доставчик количеството електрическа енергия, което собствениците на измервателни системи разпределят за всеки период на сетълмент по приложимия стандартизиран товаров профил, може да се определи на база отчета по график за отчитане.
(4) Собствениците на измервателни системи предоставят на координаторите на балансиращи групи и на независимия преносен оператор количествата електрическа енергия по ал. 3, агрегирани по типове стандартизирани товарови профили и доставчици. Предоставените от собствениците на измервателни системи данни се използват за целите на сетълмента и могат да се използват от доставчиците за целите на фактурирането.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Независимият преносен оператор предоставя на съответния оператор на електроразпределителна мрежа в сроковете по чл. 89, ал. 2 сумираните стойности за измерените товарови профили на електрическата енергия, отчетени от всеки търговски електромер, който участва във формирането на общото количество електрическа енергия, доставяно от преносната в съответната електроразпределителна мрежа.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Независимият преносен оператор предоставя на съответния краен снабдител в сроковете по чл. 89, ал. 2 сумираните по региони за всеки период на сетълмент стойности за измерените товарови профили на електрическата енергия, формирани от всеки търговски електромер, които участват във формирането на общото количество електрическа енергия, което съответният краен снабдител купува от обществения доставчик.

Раздел VI.
Сумиране на измерени стойности по отношение на координатор на балансираща група


Чл. 95. (1) След получаване на утвърдените измерени стойности независимият преносен оператор определя общите физически доставки на всяка балансираща група по отношение на места на измерване от съответната мрежа за всеки период на сетълмент.
(2) Сумарното производство на координатор на балансираща група е равно на сумата от общото производство на обектите на всички производители, за които съответният координатор на балансираща група е поел отговорност за балансиране.
(3) Сумарното потребление на координатор на балансираща група е равно на сумата от общото потребление на обектите на всички потребители, за които съответният координатор на балансираща група е поел отговорност за балансиране.

Раздел VII.
Сумиране на измерени стойности по отношение на съответната мрежа


Чл. 96. (1) Нетното производство на съответната мрежа е равно на сумата от общото производство на всички производители, присъединени към тази мрежа.
(2) Нетното потребление от съответната мрежа е равно на сумата от общото потребление на всички потребители от тази мрежа.
(3) Електрическата енергия, доставена на други мрежи, е равна на сумата от всички измерени стойности, удостоверяващи обмена на електрическа енергия от съответната мрежа към други мрежи. По отношение на електропреносната мрежа към реализирания обмен с други мрежи се включва и износът на електрическа енергия.
(4) Електрическата енергия, получена от други мрежи, е равна на сумата от всички измерени стойности, удостоверяващи обмена на електрическа енергия от другите мрежи към съответната мрежа. По отношение на електропреносната мрежа към реализирания обмен с други мрежи се включва и вносът на електрическа енергия.

Раздел VIII.
Сумиране на измерени стойности по отношение на извършването на дейността "сетълмент на небалансите" от независимия преносен оператор


Чл. 97. (1) Собствениците на измервателни системи предоставят на независимия преносен оператор следната информация по отношение на сетълмента на небалансите само за съответната мрежа и отделно за всеки период на сетълмент:
1. утвърдените измерени стойности отделно за всички диспечируеми блокове и товари, които предоставят допълнителни услуги, включително балансираща енергия;
2. утвърдените измерени стойности за друг блок, който е предоставил допълнителни услуги на електроенергийния системен оператор.
(2) Собствениците на измервателни системи предоставят на независимия преносен оператор следната информация само за съответната мрежа и отделно за всеки период на сетълмент:
1. общото производство по тип и общото потребление по отношение на всяка балансираща група, определени съгласно условията на чл. 95, ал. 2 и 3;
2. технологичните разходи в мрежата, определени съгласно условията на чл. 92, ал. 2 и 4;
3. нетното производство и нетното потребление в съответната мрежа, определено съгласно условията на чл. 96, ал. 1 и 2;
4. електрическата енергия, доставена на други мрежи, определена съгласно условията на чл. 96, ал. 3;
5. електрическата енергия, получена от други мрежи, определена съгласно условията на чл. 96, ал. 4.


Чл. 98. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Независимият преносен оператор извършва предварителен физически сетълмент на седмична основа на всеки координатор на балансираща група, за всички места на измерване, оборудвани със средства за търговско измерване на електрическата енергия, до четвъртък за дните на предходната календарна седмица.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Независимият преносен оператор извършва окончателен физически сетълмент на всеки координатор на балансираща група, включително и за обектите по чл. 86, ал. 2, до десетия ден на всеки календарен месец, следващ отчетния.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Независимият преносен оператор извършва финансов сетълмент на месечна основа на всеки координатор на балансираща група съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за данък върху добавената стойност. Независимият преносен оператор има право да коригира данните в месечния финансов сетълмент за период до два месеца считано от датата на последния финансов сетълмент, но само при промяна на данните за обекти по чл. 86, ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Резултатите от физическия и финансов сетълмент съгласно глава десета се отразяват в дневните и месечните извлечения за сетълмент на координаторите на балансиращи групи и на доставчиците на балансираща енергия.

Глава осма.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СМЯНА НА ДОСТАВЧИКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И НА КООРДИНАТОРА НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА. ДОСТАВЧИК ОТ ПОСЛЕДНА ИНСТАНЦИЯ

Раздел I.
Ред за смяна на доставчика на електрическа енергия и координатора на балансиращата група


Чл. 99. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 01.06.2020 г.) (1) Процедурата по този раздел се прилага при:
1. смяната на крайния снабдител с доставчик на пазара по свободно договорени цени или с доставчик от последна инстанция, която се администрира от съответния оператор на електроразпределителна мрежа;
2. смяната на един доставчик с друг доставчик на пазара по свободно договорени цени, която се администрира от независимия преносен оператор или съответния оператор на електроразпределителна мрежа;
3. смяната на доставчик на пазара по свободно договорени цени с доставчик от последна инстанция, която се администрира от независимия преносен оператор или съответния оператор на електроразпределителна мрежа;
4. смяната на доставчик от последна инстанция с доставчик на пазара по свободно договорени цени или с краен снабдител, която се администрира от независимия преносен оператор или съответния оператор на електроразпределителна мрежа;
5. смяната на един координатор на балансираща група с друг координатор на балансираща група, която се администрира съгласно ал. 2;
6. смяната на доставчик на пазара по свободно договорени цени с краен снабдител, която се администрира от съответния оператор на електроразпределителна мрежа;
7. прехвърляне на отговорността за балансиране от един координатор на друг, която се администрира съгласно ал. 2.
(2) Процесът на смяна на координатор на балансираща група за крайни клиенти и производители, присъединени към електропреносната мрежа, се администрира от независимия преносен оператор, а процесът на смяна на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за крайни клиенти и производители, присъединени към електроразпределителната мрежа - от съответния оператор на електроразпределителна мрежа. Процесът по прехвърляне на отговорността за балансиране от един координатор на друг се администрира от независимия преносен оператор.
(3) Смяната на доставчик на електрическа енергия и/или координатор на балансираща група, с изключение на случаите по чл. 99, ал. 1, т. 3, се инициира от крайния клиент, съответно от производителя, чрез избрания от него доставчик/координатор на балансираща група, като доставчикът/координаторът на балансираща група следва да декларира, че е сключил с крайния клиент/производителя договор по чл. 11, т. 4 и/или по чл. 11, т. 9, и/или по чл. 11, т. 10. Избраният координатор следва да е включен в регистъра на координаторите на балансиращи групи по чл. 65.
(4) Заявлението за смяна на доставчика на електрическа енергия и/или координатора на балансираща група, с изключение на случаите на смяна на доставчик по чл. 99, ал. 1, т. 3, се подава от новия доставчик на електрическа енергия/координатор на балансираща група до съответния мрежови оператор по електронен път.
(5) При първа смяна на доставчик от регулирания пазар с доставчик на пазара по свободно договорени цени и в случай че обектът е с инсталиран електромер за почасово отчитане на електрическата енергия, клиентът има право да получи информация за почасовата консумация на електрическа енергия от собствениците на средствата за търговско измерване в 5-дневен срок от датата на подаване на искането. Информация може да бъде поискана за период до две години назад преди датата, на която е отправено искането. Информацията се предоставя безплатно.


Чл. 100. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.)

Чл. 101. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Производителите на електрическа енергия и крайните клиенти преминават еднократна първоначална регистрация на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени по реда и при условията на правилата по чл. 24, ал. 3 от Закона за енергетиката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) Процедурата за първоначална регистрация се извършва за всички обекти, за които се прехвърля отговорността за балансиране от обществения доставчик, крайния снабдител и/или доставчик от последна инстанция към друг доставчик и координатор, включително и за обектите на производители от възобновяеми източници и високоефективно комбинирано производство.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Независимият преносен оператор и операторите на електроразпределителните мрежи имат право да съгласуват допълнително инструкция, публикувана на сайта на независимия преносен оператор, която не противоречи на тези правила и на правилата по чл. 24, ал. 3 от Закона за енергетиката и допълва процеса на получаване на достъп.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.)
(7) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.)
(8) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.)

Чл. 102. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) В случаите, когато е депозирано искане за смяна на доставчик и/или координатор на балансираща група съгласно чл. 99, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5 и 6 или 7, независимият преносен оператор/операторът на електроразпределителната мрежа регистрира смяната само при липса на мотивирано възражение от страна на настоящия му доставчик/координатор на балансираща група.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Възражението по ал. 1 може да се основава само на наличие на задължения, произтичащи от:
1. действащ договор по чл. 11, т. 4, и/или
2. действащ договор по чл. 11, т. 9, или
3. действащ договор по чл. 11, т. 10,
4. задължения за неустойки, ако същите са предвидени в договорите по т. 1 - 3,
5. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) неосигурено обезпечение, гарантиращо плащанията по фактури, ако такова е предвидено в договора.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) В случай че не е направено мотивирано възражение от настоящия доставчик и/или координатор в срок до два работни дни считано от датата на уведомяване от съответния мрежови оператор за стартираната процедура, операторът на електропреносната, съответно операторът на електроразпределителна мрежа регистрира смяната.
(4) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) След смяна на доставчик, ако крайният клиент не е изпълнил задълженията по договор за продажба на електрическа енергия към предходния си доставчик, последният има право да поиска временно преустановяване на снабдяването му с електрическа енергия. Заявлението се подава по ред, определен в инструкцията на съответния мрежови оператор по ал. 10.
(5) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) В случаите по ал. 4 съответният мрежови оператор, към когото е отправено искането, уведомява клиента и новия доставчик/координатор не по-късно от 5 работни дни преди датата на прекъсването и изпълнява искането за прекъсване, като отговорността за вреди при неоснователно прекъсване по искане на доставчик е на доставчика.
(6) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Когато клиентът погаси задълженията си по договор за продажба на електрическа енергия към предходния си доставчик преди датата на прекъсването, предходният доставчик уведомява незабавно, но не по-късно от 1 работен ден от датата на постъпване на плащането съответния мрежови оператор.
(7) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) В случаите по ал. 6 мрежовият оператор уведомява незабавно, но не по-късно от 1 работен ден новия доставчик/координатор.
(8) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) В случаите, когато клиентът не погаси задълженията си по договор за продажба на електрическа енергия към предходния си доставчик до датата на прекъсването, новият доставчик има право да развали договора с клиента. В този случай новият доставчик уведомява съответния мрежови оператор по реда на чл. 62, ал. 6.
(9) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) В случаите, когато клиентът погаси задълженията си по договор за продажба на електрическа енергия към предходния си доставчик след датата на прекъсването и новият доставчик не се е възползвал от правото си по ал. 8, се прилага редът по ал. 6 и 7.
(10) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Процедурите по временно преустановяване и възстановяване на снабдяването по настоящия член се уреждат в инструкция на съответния мрежови оператор.


Чл. 102а. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) При подаване на документи за смяна на собственик или ползвател на обект на клиент на пазара по свободно договорени цени новият собственик или ползвател следва да е сключил договорите по чл. 11, т. 1, 2, 4, 9 и 10 или договорите по чл. 11, т. 3, 4, 9 и 10, в случай че желае обектът да се снабдява с електрическа енергия от настоящия доставчик.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) В случай че са изпълнени изискванията на ал. 1 не по-късно от 25-о число на текущия месец, независимият преносен оператор/операторът на електроразпределителната мрежа регистрира смяната на собственика или ползвателя от 1-во число на следващия месец, като обектът остава на пазара по свободно договорени цени при доставчика на предишния ползвател/собственик.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) В случай че не са изпълнени условията по ал. 1 и/или 2, независимият преносен оператор/операторът на електроразпределителната мрежа прехвърля служебно обекта от настоящия доставчик към доставчик от последна инстанция от 1-во число на месеца, следващ подаването на документите за смяната на собственик или ползвател.
(4) В случаите по ал. 3 операторът на преносната/разпределителната мрежа уведомява пазарните участници в сроковете съгласно инструкцията по чл. 103, ал. 2.
(5) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) В случай че новият собственик или ползвател на обект сключва договор с нов доставчик, включително и в хипотезата на ал. 3, операторът на преносната/разпределителната мрежа регистрира смяната на доставчика при липса на мотивирано възражение от доставчика на обекта по ал. 1.

Раздел II.
Ред за промяна на принадлежността към балансираща група


Чл. 103. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Процедурата се отнася за търговски участници, които са получили за съответните обекти уведомление за изпълнение на условията за предоставяне на достъп съгласно правилата по чл. 24, ал. 3 от Закона за енергетиката и желаят да ги регистрират на пазара по свободно договорени цени или да извършат последваща смяна на доставчика и/или координатора на балансираща група. Процедурата се прилага и в случаите, когато се прехвърля/прекратява отговорността за балансиране между двама координатори на балансиращи групи.
(2) Независимият преносен оператор и операторите на електроразпределителните мрежи имат право да съгласуват допълнително инструкция, публикувана на сайта на независимия преносен оператор, която не противоречи на тези правила и допълва процеса на промяна на принадлежността към балансираща група.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Искането за смяна на доставчик и/или координатор се предоставя на оператора на електроразпределителната мрежа до 10-о число на месеца, предхождащ месеца, за който се иска смяната, а на независимия преносен оператор - до 15-о число на месеца, предхождащ месеца, за който се иска смяната.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Смяната на доставчик и/или координатор, на балансираща група влиза в сила винаги към първо число на месеца с изключение на случаите по чл. 104, ал. 1 и чл. 68, ал. 4.
(5) Искането по ал. 3 съдържа минимум следната информация:
1. за търговския участник - наименование, ЕИК, идентификационен код в базата данни на мрежовия оператор, адрес за кореспонденция, електронна поща и телефон за връзка;
2. за обектите на търговския участник - идентификационен код за всеки обект в базата данни на мрежовия оператор, адрес на обекта и идентификатор на точката на измерване, използван при съответния мрежови оператор;
3. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) информация за присъединяване като пряк или непряк член на балансираща група.
4. (зал. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.)
5. (зал. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.)
(6) В случай че предоставените данни са пълни и коректни, мрежовият оператор изпраща уведомление за предстоящата промяна до стария и новия координатор на балансираща група в сроковете съгласно инструкцията по ал. 2.
(7) Към датата на влизане в сила на промяната на координатор на балансираща група собственикът на средствата за търговско измерване определя консумираната електрическа енергия по един от следните начини: извършва отчитане на средствата за търговско измерване, определя количеството електрическа енергия на база на прогнозно потребление или на база на самоотчет от страна на крайния клиент - в случай на смяна на координатор на балансираща група от клиент със стандартизиран товаров профил.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) Собствениците на средствата за търговско измерване изпращат данните по ал. 7 не по-късно от 7 дни след датата на смяна на доставчика.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) В случаите съгласно Закона за енергетиката, когато доставката на електрическа енергия следва да се извършва от доставчик от последна инстанция, смяната на координатор на балансираща група се регистрира служебно от независимия преносен оператор, съответно оператора на електроразпределителната мрежа, в срок 3 работни дни от постъпване на информацията по чл. 104, ал. 2.
(10) Независимият преносен оператор информира търговския участник, настоящия доставчик, настоящия координатор и доставчика от последна инстанция за служебната регистрация по ал. 9.
(11) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г.) Операторът на електроразпределителната мрежа информира търговския участник, настоящия доставчик, настоящия координатор, доставчика от последна инстанция и независимия преносен оператор за служебната регистрация по ал. 9.
(12) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) В случаите съгласно чл. 56д, ал. 3 смяната на координатор на балансираща група се регистрира служебно от независимия преносен оператор, съответно оператора на електроразпределителната мрежа, освен ако производителят не е заявил писмено избор на друг координатор на балансираща група в сроковете по глава осма от тези правила.
(13) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Независимият преносен оператор и операторът на електроразпределителната мрежа информират търговския участник и настоящия координатор за служебната регистрация по ал. 12.
(14) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) В случаите, когато договорът по чл. 11, т. 13 е прекратен по причини, за които съответният търговец на електрическа енергия отговаря, съответният мрежови оператор регистрира служебно смяна на доставчик с доставчик от последна инстанция за всички обекти на клиенти на този търговец, за които се прилагат стандартизирани товарови профили. Съответният мрежови оператор информира търговския участник, настоящия координатор и доставчика от последна инстанция за служебната регистрация.

Чл. 103а. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., зал. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.)

Раздел III.
Правила за снабдяване от краен снабдител и доставчик от последна инстанция


Чл. 104. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Доставчик от последна инстанция е лице, на което е издадена лицензия съгласно Закона за енергетиката и доставя електрическа енергия в случаите, когато основният доставчик по силата на договор за покупко-продажба или на договор за комбинирани услуги не е в състояние да продължи да извършва доставка поради обявяване в несъстоятелност, ликвидация, отнемане на лицензия или всякакво друго събитие, довело до временно или трайно преустановяване на доставката на електрическа енергия, както и на крайни клиенти, които не могат да бъдат клиенти на крайния снабдител до избора на друг доставчик.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Крайният клиент или доставчикът писмено уведомява независимия преносен оператор, съответно оператора на електроразпределителната мрежа, незабавно, но не по-късно от 24 часа от настъпването им за наличието на обстоятелства, довели до или водещи до временно и трайно преустановяване на доставката на електрическа енергия, и датата, от която доставката на електрическа енергия по съществуващия договор е прекратена.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Независимият преносен оператор, съответно операторът на електроразпределителната мрежа, регистрира служебно смяната с доставчика от последна инстанция съгласно издадената му лицензия. В случай че клиентът няма сключен договор с доставчик от последна инстанция и не сключи такъв в указания му срок, доставката на електрическа енергия на клиента се преустановява до сключването на договор и заплащането на всички дължими суми за извършената доставка, включително за временно преустановяване и възстановяване на снабдяването.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Цената, по която доставчик от последна инстанция продава електрическа енергия на крайния клиент, се определя съгласно приета от комисията "Методика за определяне на цените на електрическата енергия, доставяна от доставчик от последна инстанция".
(5) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Независимият преносен оператор, съответно операторът на електроразпределителната мрежа, изпраща своевременно на доставчика от последна инстанция идентифицираща информация за клиента и обектите му, както и данни за количеството използвана електрическа енергия помесечно за предходните 12 месеца.
(6) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Независимият преносен оператор, съответно операторът на електроразпределителната мрежа, при техническа възможност предоставя на доставчика от последна инстанция освен информация по чл. 94, ал. 2 и 4 и достъп до данни от всички средства за търговско измерване на електрическа енергия на обекти на търговски участници, които принадлежат към балансиращата му група.
(7) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) При подаване на заявление за смяна на собственик или ползвател на обект на клиент на доставчик от последната инстанция новият собственик или ползвател следва да е сключил договорите по чл. 11, т. 1, 2, 4, 10 или договорите по чл. 11, т. 3, 4, 10.
(8) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Заявлението се подава чрез доставчика от последна инстанция до независимия преносен оператор, съответно оператора на електроразпределителната мрежа, който регистрира смяната на собственика или ползвателя, като обектът остава при доставчика от последна инстанция.
(9) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) В случай че новият собственик или ползвател на обект сключва договор с друг доставчик, операторът на електропреносната/електроразпределителната мрежа регистрира смяната на доставчика при липса на мотивирано възражение от доставчика от последна инстанция за наличие на задължения за обекта, включително и за задължения на предходния собственик или ползвател.

Раздел III "а".
Стандартизирани товарови профили. Ред и условия за смяна на доставчик на електрическа енергия на клиенти, с обекти, за които се прилагат стандартизирани товарови профили (Нов - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., загл. изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.)

Раздел III "а".
Стандартизирани товарови профили (Нов - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.)


Чл. 104а. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Този раздел урежда участието на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени за клиенти, заявили желание за смяна на доставчика на услуга от обществен интерес, без инсталирани електромери за отчитане на електрическа енергия за всеки период на сетълмент, включително и реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия на такива клиенти в случаите по чл. 99, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 6.

Чл. 104б. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) (1) Стандартизираните товарови профили, които се прилагат за обектите по чл. 86, ал. 2, се разработват от операторите на електроразпределителни мрежи.
(2) Стандартизираните товарови профили са съобразени с климатичните особености и спецификата в потреблението на отделните групи обекти на клиенти в зависимост от това към коя електрическа мрежа на територията на Република България са присъединени тези обекти.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Стандартизираните товарови профили съдържат коефициенти за всеки интервал на доставка, определени за период от една календарна година, които могат да бъдат актуализирани на годишна база. Коефициентите за всеки интервал на доставка за всеки профил могат да бъдат различни за различните оператори на електроразпределителни мрежи и се определят от съответния мрежови оператор, към чиято мрежа е присъединен обектът на клиента.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Стандартизираните товарови профили, които се прилагат от съответния мрежови оператор, се представят в комисията и се публикуват на интернет страницата на съответния оператор не по-късно от един месец преди въвеждането им.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Комисията може да дава указания за изменение и допълнение на представените стандартизирани товарови профили, както и указания за разработването на нови такива.

Чл. 104в. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) Причисляването на конкретен стандартизиран товаров профил към обект се осъществява от оператора на електроразпределителната мрежа по заявен от клиента тип на профила, съобразно предназначението на обекта и характера на потребление на електрическата енергия в него и влиза в сила към датата на регистрация при промяната на доставчик/координатор на балансираща група.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Всички клиенти, чиито обекти са със стандартизиран товаров профил по този раздел са непреки членове на балансиращи групи.
(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) Операторът на електроразпределителната мрежа има право да промени вида на стандартизирания товаров профил, ако установи, че потреблението не съответства на заявеното. Промяната влиза в сила от първо число на месеца, следващ установяването на несъответствието. Мрежовият оператор информира заявителя и доставчика за извършената промяна не по-късно от седем дни преди началото на прилагането на промяната.
(4) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) При необходимост от промяна на предназначението на обекта или характера на потребление на електрическа енергия в обекта клиентът уведомява за това съответния оператор на електроразпределителна мрежа, като последният може да промени вида на стандартизирания товаров профил с такъв, съответстващ на новото потребление. Промяната на вида на стандартизирания товаров профил влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца на промяната. Мрежовият оператор информира клиента и доставчика за извършената промяна не по-късно от два работни дни преди началото на месеца, в който влиза в сила промяната.

Чл. 104г. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) (1) За клиентите по този раздел смяната на доставчик/координатор е безплатна и влиза в сила в сроковете по чл. 103, ал. 4, а заявленията за извършване на първоначална регистрация на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени и заявленията за смяна на доставчик/координатор на балансираща група се подават по електронен път в сроковете по чл. 103, ал. 3 от новия доставчик/координатор, като същият следва да е сключил с крайния клиент договор по чл. 11, т. 10.
(2) В процедурата по смяна на доставчик/координатор съответният оператор на електроразпределителна мрежа не може да изисква от клиента или от новия доставчик/координатор други допълнителни документи освен тези по ал. 1.
(3) В срок до 4 работни дни от датата на подаване на заявление по ал. 1 съответният оператор на електроразпределителна мрежа извършва проверка на предоставените данни.
(4) При липса на сключен рамков договор между новия доставчик и оператора на електроразпределителна мрежа, както и в случай че за един и същи обект на клиент е заявена повече от една промяна на доставчика в месеца, предхождащ месеца, в който влиза в сила промяната, операторът на електроразпределителна мрежа прекратява процедурата по смяна на доставчика, за което уведомява заявителите по електронна поща.
(5) В случай на непълноти или неточности в предоставената информация съответният оператор на електроразпределителна мрежа в срока по ал. 3 уведомява по електронна поща за това заявителя чрез доставчика/координатора, подал заявление по ал. 1, и му дава срок от 3 работни дни за отстраняването им. В случай че заявителят не отстрани непълнотите/неточностите в посочения срок, съответният оператор на електроразпределителна мрежа прекратява процедурата.
(6) В случай че след изтичане на срока по ал. 3 или 5 се установи, че предоставените данни са пълни и коректни, съответният оператор на електроразпределителна мрежа изпраща до 3 работни дни уведомление по електронна поща за предстоящата промяна до настоящия и до новия доставчик/координатор.

Чл. 104д. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) (1) Настоящият и новият доставчик/координатор в срок до 2 работни дни от получаване на уведомлението по чл. 104г, ал. 6 потвърждават или правят мотивирано възражение срещу смяната по електронна поща.
(2) В случай че не е направено мотивирано възражение, се приема, че смяната е потвърдена.
(3) В случай на постъпило възражение в срок от 1 работен ден съответният оператор на електроразпределителна мрежа информира заявителя по електронна поща, който ако в срок от 1 работен ден не удостовери отстраняването на причината за възражението, процедурата по смяна на доставчика се прекратява.
(4) В случай че не е постъпило възражение или причините за възражението са отстранени, съответният оператор на електроразпределителна мрежа регистрира смяната до 3 работни дни преди началото на месеца, в който влиза в сила промяната.
(5) В срок до 2 работни дни преди началото на месеца, в който влиза в сила промяната, съответният оператор на електроразпределителна мрежа предоставя информация за извършената смяна на настоящия и новия доставчик по електронна поща.
(6) По отношение на процедурите за смяна на координатор/доставчик за тези клиенти операторите на електроразпределителни мрежи подават към оператора на електропреносната мрежа агрегирана информация по координатори на балансиращи групи за броя на обектите за всеки профил.

Чл. 104е. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) (1) При изтичане на срока на договора по чл. 11, т. 10, в случай че договорът не е подновен и не е в ход процедура по смяна на доставчика/координатора, която ще приключи до изтичане срока на договора, настоящият координатор/доставчик подава към съответния мрежови оператор искане за смяна на доставчика/координатора с доставчик от последна инстанция.
(2) Мрежовият оператор извършва служебно смяна на настоящия доставчик и координатор с доставчик от последна инстанция, като уведомява клиента, стария координатор и съответния доставчик от последна инстанция.

Чл. 104ж. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) След смяна на доставчик, ако крайният клиент не е изпълнил задълженията по договор за продажба на електрическа енергия към предходния си доставчик, последният има право да поиска временно преустановяване на снабдяването му с електрическа енергия. В този случай се прилага редът по чл. 102, ал. 4 - 10.

Чл. 104з. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) (1) Собствениците на измервателни системи предоставят агрегирани данни за всеки интервал на доставка по чл. 94, ал. 4 за всеки един от стандартизираните товарови профили по координатори на балансиращи групи на независимия преносен оператор до 17,00 ч. на третия работен ден за дните от предходния месец, но не по-късно от четвъртия календарен ден.
(2) В срока по ал. 1 собствениците на измервателни системи предоставят на координаторите на балансиращи групи данни за всеки интервал на доставка по чл. 94, ал. 4 за всеки един обект.
(3) За клиентите по този раздел данните, предоставени от собствениците на измервателни системи по ал. 1 и 2, се приемат за измерени количества активна електрическа енергия.

Глава девета.
БАЛАНСИРАЩ ПАЗАР

Раздел I.
Основни положения


Чл. 105. (1) Балансиращият пазар е централизиран и се организира от независимия преносен оператор чрез дежурния диспечер на електроенергийната система.
(2) В балансиращия пазар независимият преносен оператор купува и/или продава електрическа енергия от/за търговските участници - доставчици на балансираща енергия в националния балансиращ пазар, и/или от/за регионалния балансиращ пазар, с цел да балансира отклонението от планираните/договорените графици за производство и потребление на електрическа енергия.
(3) Предложенията и сделките в балансиращия пазар се правят по отделни диспечирани агрегати/товари.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Цената на електрическата енергия на националния балансиращ пазар се определя по реда на приета от комисията "Методика за определяне на цени на балансираща енергия", приложение към тези правила.
(5) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) При определяне на цените по ал. 4 независимият преносен оператор прилага и инструкцията по чл. 6, ал. 9.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Балансиращият пазар не може да се използва за затваряне на открити позиции по търговски сделки в деня на договаряне.

Раздел II.
Правила за балансиращия пазар


Чл. 106. (1) Правилата за балансиращия пазар регламентират условията за продажба и покупка на балансираща енергия с цел да се гарантира сигурност и устойчивост на националната електроенергийна система и сигурна паралелна работа на ЕЕС на континентална Европа.
(2) Производителите на електрическа енергия известяват графици в изпълнение на сключените договори в рамките на работния диапазон на своите агрегати и съгласно очакваното нетно производство за съответния период. Координаторите на балансиращи групи известяват графици за количествата електрическа енергия съгласно сключените договори и реализираните от тях сделки на борсовия пазар.
(3) При транзит на електрическа енергия, в случаите на наложено ограничение от съответния съседен оператор на графика за внос, се ограничава съответно кореспондиращият външен график за износ, респективно при наложено ограничение на външен график за износ се извършва съответно ограничение на графика за внос.
(4) Независимият преносен оператор има право да откаже регистриране или съответно да ограничи "външен" график за износ, ако количествата по този график не са обезпечени със съответните количества енергия по "вътрешен" график или от внос.


Чл. 107. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) На балансиращия пазар се търгува балансираща енергия, която включва:
1. отдадената енергия вследствие участие в регулиране (първично и вторично), зададена чрез турбинните регулатори на агрегатите/блоковете и/или потребяващи обекти, и/или агрегирани съоръжения/обекти или централния регулатор на електроенергийната система, интегрално за всеки период на диспечиране;
2. балансиране чрез корекция на работната точка на агрегатите/блоковете и/или потребяващи обекти, и/или агрегирани съоръжения/обекти (резерв за заместване), зададена от дежурния диспечер на независимия преносен оператор, интегрално за всеки период на диспечиране;
3. отдадена енергия вследствие на активирани агрегати/блокове и/или потребяващи обекти, и/или агрегирани съоръжения/обекти, интегрално за всеки период на диспечиране;
4. балансиране чрез промяна на състоянието (включване, изключване) на агрегатите/блоковете и/или потребяващи обекти, и/или агрегирани съоръжения/обекти, зададена от дежурния диспечер на независимия преносен оператор, интегрално за всеки период на диспечиране;
5. енергия, закупена/продадена от/на съседни енергийни системи, чрез Европейската платформа за процедурата по уравняване на дисбалансите;
6. непроизведената електрическа енергия вследствие на активирани инсталации на потребители и/или агрегирани съоръжения/обекти от бавен (студен) резерв за заместване, интегрално за всеки период на диспечиране.


Чл. 108. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) След представянето на графиците за производство, графиците за потребление, графиците за обмен и предложенията за регулиране съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката и тези правила независимият преносен оператор оценява наличните резерви за вторично и третично регулиране за постигане на сигурна и устойчива работа на системата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Когато няма достатъчни разполагаеми резерви или балансираща енергия, независимият преносен оператор трябва да действа съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката.


Чл. 109. (1) Независимият преносен оператор е отговорен за регистрирането на участниците на балансиращия пазар, за събирането, проверката и валидирането на предложенията, за пресмятането на необходимите количества балансираща енергия за деня на доставка, както и за уреждане на взаимните задължения по сделки, касаещи балансиращия пазар.
(2) Валидираните предложения се предоставят на дежурния диспечер на независимия преносен оператор, който активира изцяло или частично предложенията съобразно условията в реално време.


Чл. 110. (1) Сделка на балансиращия пазар се счита сключена в момента на частичното или цялостното активиране на предложението на доставчик на балансираща енергия, извършено от дежурния диспечер на независимия преносен оператор.
(2) Когато сключената сделка на балансиращия пазар може да застраши оперативната сигурност и устойчивост на националната електроенергийна система и сигурната паралелна работа на електроенергийната система на континентална Европа, дежурният диспечер има право да деактивира предложението на доставчик на балансираща енергия.


Чл. 111. (1) Независимият преносен оператор е страна по договора с всеки участник на балансиращия пазар - доставчик на балансираща енергия, за всички сделки, сключени на балансиращия пазар.
(2) Сключената сделка на балансиращия пазар установява задълженията на съответния доставчик на балансиращия пазар да доставя или купува енергия на/от независимия преносен оператор според спецификата на предложението и разпореждането, издадено от диспечера на независимия преносен оператор.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Сключените сделки с доставчиците на балансираща енергия, които участват във вторично регулиране или в регулирането на системата чрез активиране на блокове от бавен (студен) резерв за заместване, активирани инсталации на потребители от бавен (студен) резерв за заместване , активиране на агрегати за бърз (минутен) резерв за заместване, се уреждат съгласно условията на договорите с независимия преносен оператор.
(4) Сделката се отнася за съответния период на диспечиране.


Чл. 112. (1) Задълженията за плащане от независимия преносен оператор към търговските участници - доставчици на балансираща енергия, по сключените сделки на балансиращия пазар се основават на:
1. разпореденото от диспечера и предоставеното от доставчика количество електроенергия на балансиращия пазар;
2. цената на съответното предложение за регулиране нагоре.
(2) Задълженията за плащане от участниците към независимия преносен оператор по сключените сделки на балансиращия пазар се основават на:
1. разпореденото от диспечера и реално/ефективно закупеното от доставчика количество електроенергия от балансиращия пазар;
2. цената на съответното предложение за регулиране надолу.


Чл. 113. ПАВЕЦ се разглеждат като диспечиран товар, когато агрегатът е в помпен режим.


Чл. 114. (1) Балансиращата енергия, търгувана на балансиращия пазар в деня на доставката, се получава физически във:
1. точката на присъединяване, където диспечираният агрегат е свързан към националната електропреносна мрежа;
2. момента след издадено диспечерско разпореждане, който момент се договаря съобразно техническите характеристики.
(2) Балансиращата енергия, търгувана на балансиращия пазар в деня на доставката от всеки доставчик на балансираща енергия, се определя от независимия преносен оператор за всеки период на диспечиране, при условие че е валидиран нетен график за доставка в рамките на работния диапазон на агрегатите, съответстващия брутен график, и са изпълнени изискванията на чл. 81, ал. 8 и 9.


Чл. 115. (1) В сътрудничество с други оператори на преносни системи или доставчици на балансиращи услуги от други зони на регулиране независимият преносен оператор може да договори процедури за взаимно използване на предлагани услуги на балансиращия пазар или да ползва подобни механизми, действащи в другите страни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Процедурите по ал. 1 трябва да са одобрени от комисията.

Раздел III.
Доставчици на балансиращия пазар


Чл. 116. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Търговски участници, опериращи диспечируеми агрегати, са задължени да станат доставчици на балансиращия пазар.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Потребители с диспечеруеми товари и/или агрегирани диспечируеми съоръжения/обекти могат да станат доставчици на балансиращия пазар.
(3) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Агрегатори на група от обекти, изпълнили изискванията на тези правила, могат да станат доставчици на балансиращия пазар с предоставяне на енергия от бърз (минутен) и/или бавен (студен) резерв за заместване.


Чл. 117. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Участниците на балансиращия пазар трябва да бъдат определени като доставчици на балансираща енергия от вторично регулиране и/или бърз (минутен) и/или бавен (студен) резерв за заместване в съответствие с правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката и тези правила.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Независимият преносен оператор публикува цените, предложени от доставчиците на балансираща енергия и агрегаторите на група от обекти, не по-късно от два работни дни преди началото на периода, за който ще ги прилага.

Чл. 118. (1) Търговски участник, който има задължение да стане доставчик на балансиращия пазар, трябва да представи писмено заявление до независимия преносен оператор съгласно утвърден образец, към което се прилага цялата съответна техническа информация.
(2) Процедурата за предоставяне, проверка и приемане на заявлението по ал. 1 се определя от независимия преносен оператор.


Чл. 118а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) (1) Агрегаторът на група от обекти преминава процедура за регистрация и предоставя писмено заявление до независимия преносен оператор съгласно утвърден образец, към което се прилага списък на всички обекти в групата и цялата съответна техническа информация.
(2) Агрегатори могат да бъдат и координаторите на стандартни балансиращи групи и/или производители на електрическа енергия.
(3) Всички членове в групата на агрегатора декларират, че за времето на действие на договора с агрегатора няма да променят принадлежността към тази група.
(4) Независимият преносен оператор създава виртуален диспечируем обект за групата на агрегатора. Агрегаторът е на диспечерско управление от Централното диспечерско управление, има връзка към SCADA/EMS в реално време или подава данни в Централното диспечерско управление в реално време и поддържа денонощно дежурство и готовност за предоставяне на балансираща енергия, активирана от независимия преносен оператор.

Раздел IV.
Регистър на доставчиците на балансиращия пазар


Чл. 119. (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Независимият преносен оператор създава и поддържа регистър на доставчиците на балансиращия пазар и регистър на координаторите, получили статут на агрегатори, доставчици на балансиращия пазар.


Чл. 120. Регистрирането на нов доставчик на балансиращия пазар и вписването му в регистъра по чл. 119 се извършва на датата, на която договорът за участие на балансиращия пазар с доставчик на балансираща енергия влезе в сила.


Чл. 121. Регистърът на доставчиците на балансиращия пазар трябва да включва най-малко следната информация за всеки доставчик на балансиращия пазар:
1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) пълното име и седалище и адрес на управление на участника, регистриран като доставчик на балансиращия пазар;
2. номера и датата на договора за участие на балансиращия пазар на доставчика на балансираща енергия;
3. (доп. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) идентификационен номер (ЕIC код) на доставчика на балансиращия пазар;
4. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) списък с всички диспечирани агрегати и диспечирани товари, оперирани от съответния доставчик на балансиращия пазар;
5. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) тип регулиране, в което участват диспечираните агрегати и товари, оперирани от съответния доставчик на балансиращия пазар.
6. (отм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.)
7. (отм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.)
8. (отм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.)

Чл. 122. (1) Всеки доставчик на балансиращия пазар има право да проверява информацията от регистъра на доставчиците на балансиращия пазар, свързана с него, и да изисква промяна на всяко забелязано несъответствие.
(2) Информацията от регистъра на доставчиците на балансиращия пазар е общодостъпна.


Чл. 123. (1) Доставчик на балансираща енергия може да се оттегли от този пазар по свое желание, заявено писмено, само в случай, когато няма да оперира диспечирания агрегат.
(2) Заявлението по ал. 1 трябва да бъде изпратено най-малко един месец преди датата, на която регистрацията на доставчика трябва да бъде прекратена.
(3) След получаване на заявление по ал. 2 независимият преносен оператор трябва да информира координатора на балансиращата група, към която принадлежи съответният доставчик.


Чл. 124. (1) Независимият преносен оператор може да прекрати регистрацията на доставчик на балансираща енергия във всеки един от следните случаи:
1. ако от определен момент нататък доставчикът не може да удовлетвори едно или повече от необходимите условия за регистрация като доставчик на балансираща енергия;
2. ако доставчикът на балансиращия пазар не спазва условията на договора за участие на балансиращия пазар;
3. ако доставчикът на балансиращия пазар повторно наруши правилата, прилагани на балансиращия пазар, или правилата за уреждане на взаимните задължения.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Регистрацията на доставчик на балансиращия пазар се счита за прекратена от момента на отнемане лицензията за производство на съответния доставчик от комисията.

Чл. 125. (1) Ако доставчик на балансиращия пазар се оттегли от този пазар при условията на чл. 123 или регистрацията му е прекратена от независимия преносен оператор в съответствие с условията на чл. 124, за дните до прекратяване на регистрацията се прилагат условията на чл. 179.
(2) Доставчикът на балансиращия пазар урежда всички свои задължения с независимия преносен оператор до датата на прекратяване на регистрацията.
(3) Независимият преносен оператор информира координатора на балансиращата група за промяната в регистъра по чл. 119.

Раздел V.
Централизиран пазар на допълнителни услуги


Чл. 126. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Гарантирането на достатъчно количество разполагаеми допълнителни услуги за независимия преносен оператор и за операторите на електроразпределителните мрежи се извършва чрез търгове и/или двустранни договори.
(2) Балансиращата енергия вследствие от регулирането/балансирането на електроенергийната система се закупува единствено от независимия преносен оператор.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 01.07.2020 г.) Разполагаемостта за допълнителни услуги и бавен (студен) резерв за заместване задължително се предоставят от ползвателите на мрежата в съответствие с правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката, като възстановяването на разходите за тях на независимия преносен оператор се извършва чрез цената за услугата достъп до електропреносната мрежа. Останалите допълнителни услуги, включително пълноценното участие в регулирането на електроенергийната система, задължително се предоставят от ползвателите на мрежата в съответствие с правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката, като възстановяването на разходите за тях на ползвателите се извършва чрез цената на балансиращата енергия.
(4) В договорите за достъп и допълнителни услуги между независимия преносен оператор и ползвателите на мрежата се уточняват обемът и цената на тези услуги.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) В случай че обемът и цената по посочените в ал. 4 допълнителни услуги не могат да се договорят, то страните по тези договори се обръщат към комисията за служебното им определяне.


Чл. 127. (Зал. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.)

Чл. 128. (1) (Зал. - ДВ, бр. 40 от 2020 г. (*))
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г. (*)) Разходите/приходите на независимия преносен оператор от участие в Европейската платформа за процедурата по уравняване на дисбалансите се отнасят към ползвателите на мрежата чрез механизма на балансиращия пазар.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., зал. - ДВ, бр. 40 от 2020 г. (*))

Раздел VI.
Закупуване на първичен и студен резерв

Раздел VI.
Закупуване на първичен и бавен (студен) резерв за заместване (Загл. изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.)


Чл. 129. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 01.07.2020 г.) (1) Независимият преносен оператор осигурява резерв за първично регулиране от солидарното участие на група агрегати чрез сключени договори между независимия преносен оператор и регистрираните доставчици на този резерв въз основа на тръжни процедури.
(2) Независимият преносен оператор осигурява бавен (студен) резерв за заместване чрез сключени договори между независимия преносен оператор и регистрираните доставчици на този резерв въз основа на тръжни процедури.
(3) Регистрираните доставчици на резерв за първично регулиране са задължени да участват на всяка една тръжна процедура, обявена от независимия преносен оператор.
(4) При неизпълнение на задълженията по ал. 3 независимият преносен оператор служебно класира съответния доставчик с цена "0" (нула) лв./MW*h.
(5) Независимият преносен оператор заплаща на доставчиците на резерв за първично регулиране договорения диапазон за разполагаемост за участие в първично регулиране по цена, определена от тръжния процес за съответния период на доставка.
(6) За всеки регулаторен период комисията определя пределни разходи на независимия преносен оператор за тръжните процедури, организирани от него.


Чл. 130. Необходимостта и параметрите за първично регулиране на бъдещи производители, чиято единична инсталирана мощност на агрегат ще надвишава 10 MVA за хидроагрегати и 200 MVA за турбоагрегати, се определя от независимия преносен оператор.

Раздел VII.
Закупуване на вторичен резерв


Чл. 131. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 01.07.2020 г.) (1) Всички регистрирани доставчици на резерв за вторично регулиране са задължени да предлагат този резерв на тръжните процедури, организирани от независимия преносен оператор при договорени цени за разполагаемост и регулираща енергия.
(2) При неизпълнение на задълженията по ал. 1 независимият преносен оператор служебно класира съответния доставчик с цена "0" (нула) лв./MW*h.
(3) Независимият преносен оператор заплаща на доставчиците на резерв за вторично регулиране договорения диапазон за разполагаемост за участие във вторично регулиране по цена, определена от тръжния процес за съответния период на доставка.
(4) Доставчиците разпределят договорения диапазон от брутната разполагаема мощност за вторично регулиране по блокове/агрегати, диспечируеми товари и/или агрегирани диспечируеми съоръжения/обекти и изпращат уведомление на независимия преносен оператор не по-късно от 12,00 ч. в деня преди доставката.
(5) За всеки регулаторен период комисията определя пределни цени за участие в тръжните процедури, организирани от независимия преносен оператор.

Чл. 132. Необходимият резерв за вторично регулиране в контролната зона на Република България се определя от независимия преносен оператор.


Чл. 133. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Доставчици, които имат сключени преки двустранни договори с независимия преносен оператор за предоставяне на резерв за вторично регулиране, нямат право за един и същи период на сетълмент да предоставят и предложения за регулиране нагоре и надолу за тези агрегати, които предоставят резерв за вторично регулиране.

Раздел VIII.
Закупуване и предложения на балансираща енергия от бърз (минутен) резерв за заместване (Загл. изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.)

Раздел VIII.
Закупуване и предложения на балансираща енергия от третичен резерв


Чл. 134. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Независимият преносен оператор закупува балансираща енергия от бърз (минутен) резерв за заместване нагоре при необходимост от възстановяване на резервите за вторично регулиране.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Независимият преносен оператор продава балансираща енергия от бърз (минутен) резерв за заместване надолу при необходимост от възстановяване на резервите за вторично регулиране.


Чл. 135. (1) Източници на балансираща енергия от третично регулиране са:
1. диспечируеми обекти на производители, които не участват в предоставянето на първичен и вторичен резерв;
2. диспечируеми обекти на крайни клиенти на електрическа енергия.
(2) ПАВЕЦ се разглеждат като диспечиран товар, когато агрегатът е в помпен режим.


Чл. 136. Предложенията за балансиране декларират възможността на даден търговски участник да се отклони от графика за производство/потребление срещу съответна цена за увеличаване или намаляване на производството/потреблението, ако това бъде зададено от дежурния диспечер.


Чл. 137. (1) Предложения за балансиране надолу, подавани от производители, са за намаляване на производството.
(2) Активирането на предложения за регулиране надолу по ал. 1 от дежурния диспечер има за цел да намали изходната активна мощност на съответния обект спрямо обявеното в графика за производство ниво.


Чл. 138. (1) Предложения за балансиране надолу, подавани от крайни клиенти, са за увеличаване на потреблението.
(2) Активирането на предложения за балансиране надолу по ал. 1 от дежурния диспечер има за цел да увеличи потреблението на електрическа енергия на съответния обект спрямо заявеното в графика за потребление.


Чл. 139. (1) Предложенията за балансиране нагоре, подавани от производители, са за увеличаване на производството.
(2) Активирането на предложения за балансиране нагоре по ал. 1 от дежурния диспечер има за цел да увеличи изходната активна мощност на съответния обект спрямо обявеното в графика за производство ниво.


Чл. 140. (1) Предложенията за балансиране нагоре, подавани от крайни клиенти, са за намаляване на потреблението.
(2) Активирането на предложения за балансиране нагоре по ал. 1 от дежурния диспечер има за цел да намали потреблението на електрическа енергия на съответния обект спрямо заявеното в графика за потребление.


Чл. 140а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) (1) Агрегаторите на група от обекти подават предложения за балансиране нагоре и предложения за балансиране надолу, агрегирани за цялата група от обекти.
(2) Предоставената балансираща енергия от агрегатора на група от обекти се определя сумарно за цялата група.

Раздел IX.
Приоритетен списък на източниците на балансираща енергия


Чл. 141. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Независимият преносен оператор изготвя приоритетен списък и активира източниците на балансираща енергия според този списък, отчитайки технологичните критерии, свързани със сигурността на снабдяването и устойчивата и безаварийна работа на електроенергийната система, съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката.
(2) Приоритетният списък съдържа предложения за балансиране, подадени от доставчиците, регистрирани по чл. 119.
(3) Подреждането на източниците на балансираща енергия при съставяне на приоритетен списък за компенсиране на недостига на генераторна мощност в електроенергийната система се извършва по възходящ ред на цената на доставяната от тях енергия.
(4) Подреждането на източниците на балансираща енергия при съставяне на приоритетен списък за компенсиране на излишъка на генераторна мощност в електроенергийната система се извършва по низходящ ред на цената на предложената от тях енергия.
(5) При постъпване на предложения с еднакви цени приоритет имат предложенията, постъпили по-рано.

Раздел X.
Динамични параметри


Чл. 142. Доставчиците на балансиращия пазар са длъжни да предоставят на оператора динамични параметри, представляващи съвкупност от данни и характеристики на отделните диспечируеми обекти, свързани с възможността им за промяна на изходната мощност.


Чл. 143. (1) Динамичните параметри се подават от доставчиците на балансираща енергия в обобщена форма по образец, утвърден от независимия преносен оператор.
(2) При промяна на динамичните параметри доставчиците на балансираща енергия информират своевременно независимия преносен оператор.
(3) Доставчиците на балансираща енергия изпращат информацията по ал. 1 на независимия преносен оператор по електронна поща, факс или чрез други одобрени средства.


Чл. 144. Динамичните параметри включват най-малко следната информация:
1. скорост на увеличаване на мощността, MW/min;
2. скорост на намаляване на мощността, MW/min;
3. максимално възможно количество за доставка, MWh - само за ВЕЦ и ПАВЕЦ;
4. период за доставка на количеството по т. 3, в часове и минути - само за ВЕЦ и ПАВЕЦ;
5. време за активиране на предложението надолу за балансиране, min;
6. време за активиране на предложението нагоре за балансиране, min;
7. време за изпълнение на инструкция за промяна на мощността, подадена от дежурния диспечер, от момента на получаването до момента на начало на промяната, min;
8. минимална стъпка за промяна на мощността, MW.

Раздел XI.
Форма на представяне и регистриране на предложения за балансиране


Чл. 145. (1) Регистрираните доставчици на балансираща енергия подават предложения за балансиране нагоре и предложения за балансиране надолу за отклонението от нивата на графиците за производство/потребление за всеки отделен диспечируем обект във форма, определена от независимия преносен оператор.
(2) Предложенията за намаляване на производството и за увеличаване на потреблението съдържат отклонението на активната мощност от нивото на заявената в графика за производство/потребление, периодите на диспечиране и цената на предложението.
(3) Предложенията за увеличаване на производството и за намаляване на потреблението съдържат отклонението на активната мощност от нивото на заявената в графика за производство/потребление, периодите на диспечиране и цената на предложението.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) Предложенията за балансиране нагоре и предложенията за балансиране надолу се подават от доставчици на балансираща енергия в срокове съгласно инструкцията и графика за обмен на информация по чл. 77, ал. 1, и се отнасят за отделните периоди на диспечиране в деня на доставката.


Чл. 146. (1) Продължителността на дадено предложение е равна на 15 минути, като доставчикът е длъжен да подава предложения за най-малко шестнадесет последователни периода на диспечиране (блок).
(2) Началният и крайният момент на всяко предложение съвпадат с четвърт час.


Чл. 147. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) (1) Минималното предложение, подадено от диспечируем обект на доставчик на балансираща енергия, трябва да е най-малко 5 MW. Стъпката на предложението, подадено от доставчик на балансираща енергия, трябва да е най-малко 1 MW.
(2) Доставчикът може да подава предложения за балансиране нагоре или надолу само в рамките на работния диапазон на диспечируемия обект.


Чл. 148. (1) Доставчик на балансиращия пазар може да подаде за всеки свой диспечируем обект по едно предложение за балансиране нагоре и по едно предложение за балансиране надолу за един блок от шестнадесет периода на диспечиране.
(2) Всеки блок от шестнадесет периода на диспечиране започва на кръгъл час.
(3) Цената на предложението за балансиране е в сила за целия блок.


Чл. 149. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 01.07.2020 г.) (1) (1) Регистрираните предложения за балансиране не могат да бъдат оттегляни.
(2) Цените и количествата на активираните предложения се определят, както следва:
1. доставчикът продава на независимия преносен оператор произведеното по нареждане на дежурния диспечер количество електрическа енергия по най-високата цена на предложение за балансиране нагоре, активирано в този период на диспечиране;
2. доставчикът купува от независимия преносен оператор непроизведеното по нареждане на дежурния диспечер количество електрическа енергия по най-ниската цена на предложение за балансиране надолу, активирано в този период на диспечиране.

Раздел XII.
Активиране на предложения за балансиране


Чл. 150. (1) Дежурният диспечер активира предложения за балансиране, за да поддържа необходимия резерв за вторично регулиране и/или баланса на мощностите в ЕЕС.
(2) Дежурният диспечер може да активира съвместно предложения за балансиране нагоре или надолу с цел да подготви генериращите мощности за осигуряване на допълнителен въртящ резерв или за да преодолее възникнали ограничения в системата.
(3) При активирането на предложения за балансиране дежурният диспечер може да променя работната мощност на съответен обект в рамките на тези предложения.


Чл. 151. (1) Предложението за балансиране се активира по телефона или чрез други средства за комуникация, одобрени от независимия преносен оператор.
(2) Оперативното активиране на предложение за балансиране и последвалите инструкции в рамките на тяхната продължителност се документират в регистрационна таблица, съдържаща инструктирано отклонение от графика за производство/потребление и момента на подаване на инструкцията.
(3) Регистрираните инструкции се използват в процеса на сетълмент на доставчика на балансиращия пазар по реда на глава десета.


Чл. 152. Дежурният диспечер активира предложение според:
1. динамичните параметри на съответния обект и конкретните условия в електроенергийната система;
2. реда на подреждане на предложението в приоритетния списък на източниците на балансираща енергия.


Чл. 153. Когато доставчик на балансиращия пазар има активирано предложение за балансиране и в края на периода на диспечиране е представил предложение за балансиране за периода, следващ текущия период на диспечиране, но не е получил инструкция от дежурния диспечер за деактивиране на предложението му, се счита, че дежурният диспечер е активирал предложението му и за следващия период.


Чл. 154. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) Доставчици на балансиращия пазар, подаващи предложения за балансиране за съответен ден на доставка, следва да ги подадат в съответствие с инструкцията и графика за обмен на информация по чл. 77, ал. 1, при спазване на график за обмен на информация, разработен и публикуван от независимия преносен оператор.

Глава десета.
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НЕБАЛАНСИТЕ И СЕТЪЛМЕНТ НА БАЛАНСИРАЩИТЕ ГРУПИ

Раздел I.
Основни положения


Чл. 155. (1) Правилата за изчисляване на небалансите определят механизма на изчисляване на отклоненията между регистрирания график, измерените стойности на производители и потребители и физическите обмени между съответните мрежи или координатори на балансиращи групи.
(2) Независимият преносен оператор прилага еднакви принципи при определяне на небалансите и цените на балансиращата енергия към координаторите на стандартни и специални балансиращи групи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Количествата по регистрирани графици са количества, договорени между търговските участници, включително количествата, регистрирани за търговия на борсовия пазар на електрическа енергия, и количествата, предоставени на пазара на балансираща енергия и допълнителни услуги.
(4) Измерените стойности са отчетените и валидирани от собствениците на средства за търговско измерване измерени стойности на производители, потребители и реализирани физически обмени между съответните мрежи или съседни енергийни системи.
(5) Небалансите се определят на база агрегирани измерени стойности за производство, потребление и физически обмени, отнесени към координатор на балансираща група.
(6) Производителите и потребителите с диспечирани обекти са отговорни за реализирания "небаланс спрямо диспечерска инструкция" и осигуряването на съответствие с договорените количества и диспечерските инструкции, получени от дежурния диспечер. Диспечерските инструкции имат приоритет пред договорените количества.
(7) Доставчиците на балансираща енергия доставят или купуват цялата енергия на/от независимия преносен оператор според разпорежданията, издадени от диспечера на независимия преносен оператор.
(8) При определянето на небалансите трябва да бъдат отчитани непланираните обмени със съседни контролни зони/блокове.
(9) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Изчисляването и разпределянето на разходите от образуваните небаланси се извършва съобразно принципите за разпределяне на общия небаланс между отделните членове на балансиращата група, предвидени в договорите по чл. 11, т. 9, като производителите на електрическа енергия, включително от възобновяеми източници и високоефективно комбинирано производство, заплащат разноски за покриване на небаланси в съответната балансираща група, на която са членове, само в случай на разлика в регистрираните графици и реалното производство. Когато производителят не подава график за производство, координаторът на съответната балансираща група го изготвя от негово име.


Чл. 156. Небалансите са:
1. небаланс на координатор на балансираща група, определен на база нетна договорена позиция и нетна измерена позиция;
2. небаланс спрямо диспечерска инструкция, определен за всеки производствен диспечиран блок (централа) или диспечиран потребяващ обект, определен като разлика между планираното производство съгласно нетната договорена позиция, разпоредената диспечерска инструкция и реалното производство съгласно нетната измерена позиция; когато блок на производителя участва в първично и/или вторично регулиране на честота и обменни мощности или изпълнява диспечерско разпореждане за намаляване на изходната мощност под необходимата за покриване на количествата съгласно регистрираните му графици, се приема, че съответният производител няма небаланс;
3. когато блок на производителя участва в първично и/или вторично регулиране на честота и обменни мощности или изпълнява диспечерско разпореждане за намаляване на изходната мощност под необходимата за покриване на количествата съгласно регистрираните му графици, се приема, че съответният производител няма небаланс;
4. системен небаланс, който се определя като общия сумарен небаланс на електроенергийната система за всеки отделен интервал на диспечиране.


Чл. 157. За пресмятане на небалансите независимият преносен оператор определя:
1. нетната договорена позиция на всеки координатор на балансираща група като сума на всички договорени доставки/покупки със/от други координатори на балансиращи групи, включително сделките, сключени на борсовия пазар и на пазара на балансираща енергия и допълнителни услуги;
2. нетната измерена позиция на всеки координатор на балансираща група като сума на всички измерени утвърдени стойности в местата на измерване и в местата на обмен на енергия;
3. непланираните обмени.


Чл. 158. (1) Договорената позиция са всички доставки или покупки на електрическа енергия съгласно последните регистрирани графици и диспечерски инструкции (разпореден небаланс) на координатор на балансираща група.
(2) Договорената позиция включва следните обмени, регистрирани от независимия преносен оператор:
1. графици за обмен между координатори на балансиращи групи в рамките на електроенергийната система на България;
2. износ/внос, договорен от координатор на балансираща група;
3. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) доставка на енергия за електроенергийния системен оператор от диспечиран производител/потребител в резултат на регулиране нагоре, при участие във вторичното регулиране, предоставяне на бавен (студен) резерв за заместване или в пазара на балансираща енергия с предложение за балансираща енергия;
4. покупка на енергия от електроенергийния системен оператор от диспечиран производител/потребител в резултат на регулиране надолу, при участие във вторичното регулиране или в пазара на балансираща енергия с предложение за балансираща енергия надолу.
(3) Нетната договорена позиция НДПjb от координатор на балансираща група b за всеки период на сетълмент s се определя по следната формула:

НДП = (SКЕДзак(sb) - SКЕДпр(sb))+(SДЕВsb - SДЕИsb) + (SКЕОПзак(sb) - SКЕОПпр(sb)) + КЕРПsb - КЕРЗsb

където:
КЕДзак(sb), респективно КЕДпр(sb), е договорената енергия за покупка, съответно продажба, от/на друг координатор на балансираща група за период на сетълмент s;
ДЕВsb, респективно ДЕИsb, е договорената енергия за внос, съответно за износ, по външен график за период на сетълмент s;
КЕОПзак(sb), респективно КЕОПпр(sb), е количеството енергия, определено за покупка, респективно за продажба, на борсовия пазар за период на сетълмент s;
КЕРПsb е количеството енергия от разпоредени предложения за балансиране нагоре за период на сетълмент s на участници на балансиращия пазар в съответната балансираща група;
КЕРЗsb е количеството енергия от разпоредени предложения за балансиране надолу за период на сетълмент s на участници на балансиращия пазар в съответната балансираща група.


Чл. 159. (1) Нетната договорена позиция се определя за всеки координатор на балансираща група за всеки отделен период на сетълмент s и е последното валидирано и регистрирано от електроенергийния системен оператор количество за съответния период на сетълмент s, определено съгласно чл. 158, ал. 3.
(2) Нетната договорена позиция е в MWh.


Чл. 160. Нетната измерена позиция е доставка, измерена в мястото на присъединяване на производител или потребител, мястото на обмен на енергия между една мрежа и друга мрежа или одобрен стандартен товаров профил за един или група потребители, или утвърден коефициент, представляващ технологичен разход, според случая.


Чл. 161. Нетна измерена позиция се отнася за:
1. нетно производство, отчетено от електромер за търговско измерване на производствен блок или централа, постъпило в мрежата;
2. нетно потребление, отчетено от електромер за търговско измерване на потребител, потребено от мрежата;
3. нетен обмен между мрежи на два различни оператора;
4. износ, отчетен от електромер за търговско измерване, реализиран към друга електроенергийна система;
5. внос, отчетен от електромер за търговско измерване, реализиран от друга електроенергийна система;
6. технологични разходи.


Чл. 162. (1) Всички измерени стойности по чл. 161, т. 1 и 5 са положителни стойности.
(2) Всички измерени стойности по чл. 161, т. 3 в случаите на доставка от други мрежи са положителни стойности.
(3) Всички измерени стойности по чл. 161, т. 2, 4 и 6 са отрицателни стойности.
(4) Всички измерени стойности по чл. 161, т. 3 в случаите на доставка към други мрежи са отрицателни стойности.


Чл. 163. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Нетната измерена позиция за координатор на балансираща група, който не е независимият преносен оператор, или оператор на електроразпределителна мрежа, се определя като разлика между агрегираното нетно производство на производители, за които е поета отговорност за балансиране, и агрегираното нетно потребление на потребители, за които е поета отговорност за балансиране.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Нетната измерена позиция за координатор на балансираща група, който е независимият преносен оператор или оператор на електроразпределителна мрежа, който отговаря за покриване на технологичните разходи в съответната мрежа, се определя при отчитане на:
1. технологични разходи в съответната мрежа, определени съгласно чл. 92;
2. физически доставки към други мрежи, включително износ;
3. физически доставки от други мрежи, включително внос;
4. нетно производство на производителите, присъединени към съответната мрежа;
5. нетно потребление на потребителите, присъединени към съответната мрежа.


Чл. 164. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Нетният небаланс на координатор на балансираща група, който не е независимият преносен оператор или оператор на електроразпределителна мрежа, е разлика между нетната договорена позиция, определена съгласно чл. 158, ал. 3, и нетната измерена позиция, определена съгласно чл. 163, ал. 1.


Чл. 165. Нетната измерена позиция на координатор на балансираща група, който изкупува енергия от приоритетни производители, се определя като сума от нетното производство на всички производствени блокове, от които координаторът на балансираща група е длъжен да изкупи приоритетното производство.


Чл. 166. (1) Системният небаланс е общият небаланс на електроенергийната система за всеки интервал на диспечиране.
(2) Системният небаланс се определя при отчитане на общото количество енергия, доставено от доставчиците на балансираща енергия и допълнителни услуги, за всеки интервал на диспечиране, при регулиране на системата нагоре и при регулиране на системата надолу и непланираните обмени.


Чл. 167. (1) Непланираните обмени (Еобмен) са отклоненията от регистрираните от независимия преносен оператор количества за внос и износ съгласно външните графици и реалните физически обмени за всеки интервал на диспечиране и се определят по формулата:

Еобмен(s) = (SИзнплан(s) - SИзнреал(s)) - (SВнреал(s) - SВнплан (s))

където:
SИзнплан(s), респективно SВнплан (s), са планираният износ, съответно внос;
SИзнреал(s), респективно SВнреал(s), са реализираният износ, съответно внос.
(2) Непланираните обмени се отнасят към небалансите на независимия преносен оператор като координатор на специална балансираща група.

Раздел II.
Правила за сетълмент


Чл. 168. Правилата за сетълмент определят принципите за изчисление на задълженията по следните сделки:
1. сделки, сключени на борсов пазар на електрическа енергия;
2. сделки, сключени на пазара на балансираща енергия с доставчици на балансираща енергия;
3. сделки за продажба и покупка на балансираща енергия с координаторите на балансиращи групи с цел компенсиране на реализираните небаланси;
4. сделки с доставчиците на допълнителни услуги;
5. сделки за закупуване на резерви (първичен, вторичен, студен);
6. сделки за покупка на енергия за покриване на технологичните разходи в мрежите.


Чл. 169. За осигуряване на открит и недискриминационен процес на сетълмент независимият преносен оператор:
1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г.) създава и поддържа енергийни сметки за всеки координатор на балансираща група и всеки доставчик на балансираща енергия;
2. изисква предоставяне на гаранционни обезпечения;
3. определя цени на балансираща енергия за енергиен недостиг и енергиен излишък за всеки период на сетълмент;
4. извършва предварителен сетълмент на седмична основа и окончателен физически и финансов сетълмент на месечна основа;
5. изчислява небалансите на отделните балансиращи групи и на реално предоставената балансираща енергия от доставчиците на балансираща енергия;
6. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) преразпределя допълнителни разходи или приходи в резултат на осъществените процеси по сетълмент съгласно тези правила;
7. осъществява контрол относно изпълнение на финансови задължения и налага мерки при неизпълнение.


Чл. 169а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) За осигуряване на открит и недискриминационен процес на сетълмент и управление на риска на борсовия пазар на електрическа енергия операторът на борсовия пазар:
1. изисква предоставяне на гаранционни обезпечения;
2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) публикува цени за всеки отделен пазарен сегмент за определен период и пазарна зона;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.) извършва сетълмент и определя задълженията и вземанията на участниците на борсовия пазар за всеки отделен пазарен сегмент и период на доставка;
4. осъществява контрол относно изпълнението на финансови задължения и налага мерки при неизпълнение.

Чл. 170. (1) Енергийните сметки са:
1. (зал., предишна т. 2 - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) енергийна сметка за всеки доставчик на балансираща енергия;
2. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) енергийна сметка за всеки координатор на балансираща група.
(2) По кредита на енергийна сметка по ал. 1, т. 3 се отнасят измереното производство, регистрираните графици за покупка на енергия и участието в пазара на балансираща енергия или пазара на допълнителни услуги чрез закупуване на енергия при регулиране на системата надолу.
(3) По дебита на енергийна сметка по ал. 1, т. 3 се отнасят измереното потребление, регистрираните графици за продажба на енергия и участието в пазара на балансираща енергия или пазара на допълнителни услуги чрез продажба на енергия при регулиране на системата нагоре.
(4) Независимият преносен оператор изготвя образци на:
1. извлеченията за сетълмент по сделките по чл. 168, т. 2 и 3;
2. (зал., предишна т. 3 - ДВ, бр. 39 от 2014 г.) извлечения за предоставени резерви от мощност по чл. 168, т. 5;
3. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 39 от 2014 г.) извлечения за предоставени други допълнителни услуги по чл. 168, т. 4.
(5) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2017 г., в сила от 15.12.2017 г.)
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 39 от 2014 г.) Извлеченията по ал. 4 са неразделна част от фактурите, издадени съгласно раздел V.


Чл. 171. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) (1) Независимият преносен оператор има право да изиска гаранционни обезпечения по сделките по чл. 168, т. 2, 3 и 4.
(2) Независимият преносен оператор разработва процедура за определяне на размера и видовете гаранционни обезпечения по ал. 1, срокове на представяне, актуализация и последиците от неизпълнение, която ще бъде публично достъпна за заинтересованите страни.
(3) Гаранционното обезпечение от участниците в борсовия пазар на електрическа енергия се определя съгласно правилата за работа на организиран борсов пазар.

Раздел III.
Правила за сетълмент на сделките на борсовия пазар на електрическа енергия (Зал. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.)

Раздел III.
Правила за сетълмент на сделките на борсовия пазар на електрическа енергия


Чл. 172. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2014 г., зал. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.)

Чл. 173. (Зал. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.)

Раздел IV.
Правила за сетълмент на небалансите на координаторите на балансиращи групи


Чл. 174. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Независимият преносен оператор определя небалансите на координаторите на балансиращи групи за всеки период на сетълмент след получаване на утвърдените измерени стойности от собствениците на средства за търговско измерване съгласно глава седма.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Независимият преносен оператор изготвя за всеки календарен ден за всеки координатор на балансираща група дневно извлечение за сетълмент на небалансите за всеки период на сетълмент и определя нетната стойност на дневния сетълмент.
(3) Количеството енергия от измерен небаланс (КЕИН) се определя по следната формула:

КЕИНsb = SКЕДsb + SКЕИsb

където:
КЕДsb е количеството енергия според регистрираните нетни графици за обмен на координатор на балансираща група b за интервал на сетълмент s, заявени по реда на глава шеста;
КЕИsb - измереното количество енергия на всички обекти в балансираща група b.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Количеството енергия от активиран небаланс (КЕАН) се определя по формулата:

КЕАНsb = SКЕАСР sb + SКЕАВР +sb + SКЕАВР -sb + SКЕРП +sb + SКЕРЗ -sb

където:
SКЕАСР sb е сумарното количество енергия, с което обектите на балансираща група b действително са увеличили производството и/или намалили потреблението си за интервал на сетълмент s вследствие на активиран бавен (студен) резерв за заместване;
SКЕАВР +sb е сумарното количество енергия, с което обектите на балансираща група b действително са увеличили производството си за интервал на сетълмент s вследствие на активирано вторично регулиране нагоре;
SКЕАВР -sb е сумарното количество енергия, с което обектите на балансираща група b действително са намалили производството за интервал на сетълмент s вследствие на активирано вторично регулиране надолу;
SКЕРП +sb е сумарното количество енергия от разпоредено предложение нагоре, с което обектите на балансираща група b са увеличили производството си или са намалили потреблението си за интервал на сетълмент s вследствие на активирани предложения за балансиране нагоре;
SКЕАЗ -sb е сумарното количество енергия от разпоредено предложение надолу, с което обектите на балансираща група b са намалили производството или са увеличили потреблението си за интервал на сетълмент s вследствие на активирани предложения за балансиране надолу.
(5) Количеството енергия от нетен небаланс (КЕНН) за балансиращата група b се определя по формулата:

КЕННsb = КЕИНsb - КЕAНsb

(6) В зависимост от стойността на изчисления нетен небаланс се приемат следните означения:
1. когато КЕННsb > 0, се означава с КЕНН+sb;
2. когато КЕННsb < 0, се означава с КЕНН-sb;
3. когато КЕННss = 0, се означава с КЕНН0sb
(7) Нетната стойност на дневния сетълмент (НСДСb) на координатора на балансираща група b се определя по формулата:

НСДСb = КЕНН+sb ЦЕИs - КЕНН-sb ЦЕНs


Чл. 175. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Независимият преносен оператор изготвя отделно за всеки календарен ден за всеки доставчик на балансираща енергия от вторично регулиране и бавен (студен) резерв за заместване дневно извлечение за сетълмент за всеки период на сетълмент и определя нетната стойност на дневния сетълмент.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Нетната стойност на дневния сетълмент на доставчик на балансираща енергия от вторично регулиране и бавен (студен) резерв за заместване (НСДСВРСРk) се определя по формулата:Чл. 176. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) Независимият преносен оператор изготвя отделно за всеки календарен ден за всеки доставчик на балансираща енергия от третично регулиране дневно извлечение за сетълмент за всеки период на сетълмент и определя нетната стойност на дневния сетълмент.
(2) Нетната стойност на дневния сетълмент на доставчик на балансираща енергия от третично регулиране (НСДСТРk) се определя по формулата:Чл. 177. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Независимият преносен оператор изготвя отделно за всеки координатор на балансираща група месечно извлечение за сетълмент на небаланси до 10-ия ден на месеца, следващ отчетния, което включва агрегираните стойности от дневния сетълмент за периода. Месечното извлечение съдържа минимум следната информация:
1. дата на изготвяне, период, идентификационен номер на координатора на балансиращата група;
2. агрегиран енергиен излишък за периода;
3. агрегиран енергиен недостиг за периода;
4. нетен месечен небаланс;
5. обща стойност на задълженията на координатор на балансираща група;
6. обща стойност на вземанията на координатор на балансираща група.
(2) Дневните извлечения за сетълмент се изготвят на седмична база, в срок до четвъртък за дните от понеделник до неделя включително, за предходната календарна седмица.
(3) При липса на данни, необходими за изготвяне на дневното извлечение за сетълмент в срока по ал. 2, не по вина на независимия преносен оператор извлечението се изготвя в рамките на 3 работни дни от момента на получаване на данните.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) При липса на данни до 3-тия ден на месеца, следващ отчетния, собствениците на средства за търговско измерване са длъжни да изпратят заместващи данни съгласно процедурите в правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката и тези правила.
(5) Изпращането на дневните и месечните извлечения за сетълмент се извършва чрез средства, одобрени от независимия преносен оператор.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Координаторите на балансиращи групи имат право да оспорят данните в извлеченията в рамките на два месеца от получаването им.

Раздел V.
Фактуриране на балансираща енергия


Чл. 178. (1) Независимият преносен оператор и координаторите на балансиращи групи извършват фактуриране на база месечно извлечение за сетълмент по чл. 175 за количеството балансираща енергия, което са продали за съответния отчетен период.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Всички фактури се издават с дата последния ден на календарния месец, за който се отнасят, и се предоставят на търговските участници до 10-о число на месеца, следващ отчетния.
(3) Срокът за плащане на задължения на координаторите на балансиращи групи към независимия преносен оператор е до 15-о число на месеца, следващ отчетния.
(4) Срокът за плащане на задължения на независимия преносен оператор към координаторите на балансиращи групи е до 20-о число на месеца, следващ отчетния.

Раздел VI.
Правила за сетълмент на небалансите на доставчиците на балансираща енергия и допълнителни услуги


Чл. 179. (1) Независимият преносен оператор извършва изчисления за всеки доставчик на балансираща енергия и допълнителни услуги за количеството балансираща енергия, реално предоставено за всеки интервал на диспечиране, след получаване на потвърдените измерени нетни стойности на диспечираните производствени и потребяващи обекти.
(2) Реално предоставената/закупената балансираща енергия от доставчиците на балансираща енергия в резултат на активирано предложение за балансиране се определя съгласно чл. 4 и 5 от методиката - приложение № 1.
(3) Независимият преносен оператор изчислява за всеки период на диспечиране разликата между разпоредения небаланс (КЕРН) и количеството балансираща енергия, реално предоставено в резултат на активирано предложение надолу (КЕАЗ) или активирано предложение нагоре (КЕАП).
(4) Независимият преносен оператор заплаща/получава заплащане на/от доставчици на балансираща енергия за цялото количество балансираща енергия, активирана според разпорежданията, издадени от диспечера на независимия преносен оператор.
(5) Извлеченията за сетълмент на доставчиците на балансираща енергия се издават в сроковете по чл. 177.

Раздел VII.
Оспорвания и рекапитулации


Чл. 180. (1) При оспорване на извлечение за сетълмент в сроковете по чл. 177, ал. 6 от координатор на балансираща група, доставчик на балансираща енергия или участник в борсовия пазар на електрическа енергия независимият преносен оператор проверява информацията в рамките на два работни дни и:
1. приема оспорването и издава ново извлечение за сетълмент, което се изпраща и потвърждава в рамките на два работни дни от получаването на известието за оспорване;
2. не приема оспорването и информира оспорващата страна в рамките на два работни дни от получаването на известието за оспорване.
(2) В случай че спорът по ал. 1 не е разрешен към датата на издаване на фактурите, последните се издават на основание на оспорваното извлечение.


Чл. 181. (1) След разрешаването на спор по извлечение за сетълмент независимият преносен оператор издава нови извлечения за сетълмент.
(2) При промяна на данъчнат