навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 59 ОТ 2006 Г. ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ (ДВ, БР. 102 ОТ 2006 Г.)

В сила от 07.06.2013 г.
Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.47 от 28 Май 2013г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 12, ал. 2 се създава точка 6:
"6. информация относно изпълнение на задълженията, произтичащи от Регламент (ЕС) № 1078/2012 на Комисията от 16 ноември 2012 г. относно общ метод за безопасност, който да бъде прилаган от железопътни предприятия и управители на железопътна инфраструктура след получаването на сертификат или разрешително за безопасност, както и от структури, отговарящи за поддръжката (OB L 320, 17 ноември 2012 г.) (Регламент (ЕС) № 1078/2012)."


§ 2. Създава се чл. 12а със следния текст:
"Чл. 12а. Лицата, които отговарят за поддръжката на превозни средства, в срок до 30 юни всяка година представят на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" годишен доклад за поддръжката през предшестващата година, съдържащ информация съгласно чл. 5, т. 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1078/2012, със съответните анализи, констатации, предприети мерки и препоръки във връзка с поддръжката на превозните средства."


§ 3. В чл. 13, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите "разработване на" се заличават.
2. Създава се т. 4:
"4. методи за надзор върху нивото на безопасност след издаването на сертификат за безопасност или удостоверение за безопасност съгласно Регламент (ЕС) № 1077/2012 на Комисията от 16 ноември 2012 г. относно общ метод за безопасност за осъществяване на надзор от националните органи по безопасност след издаването на сертификат за безопасност или разрешително за безопасност (OB L 320, 17 ноември 2012 г.) (Регламент (ЕС) № 1077/2012), както и методи за наблюдение върху ефективното управление на безопасността на железопътната система по време на нейната експлоатация и поддръжка съгласно Регламент (ЕС) № 1078/2012."


§ 4. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 - 4:
"(2) Всеки железопътен превозвач, управител на железопътна инфраструктура и лице, което отговаря за поддръжката, отговаря за осъществяване на процеса на наблюдение, посочен в приложението на Регламент (ЕС) № 1078/2012.
(3) Когато лицето, което отговаря за поддръжката, е възложило на друго лице (външен изпълнител) функциите си по чл. 62б, ал. 7, т. 2 - 4, то гарантира, че върху мерките за контрол на риска, прилагани от външните му изпълнители, ще се извършва наблюдение в съответствие с Регламент (ЕС) № 1078/2012.
(4) Процесът на наблюдение включва най-малко следните дейности:
1. определяне на стратегия, приоритети и план за наблюдение;
2. събиране и анализ на информация относно ефективното прилагане на системата за управление;
3. разработване на план за действие за случаите на неспазване на изискванията относно системата за управление;
4. прилагане на плана за действие и оценка на ефективността на мерките, предвидени в него."


§ 5. Създава се чл. 17а:
"Чл. 17а. (1) Железопътните превозвачи, управителите на железопътна инфраструктура и лицата, които отговарят за поддръжката на превозните средства, включително външните им изпълнители по чл. 62б, ал. 8, си предоставят всяка информация, свързана с безопасността, която е резултат от прилагането на процеса на наблюдение, посочен в приложението на Регламент (ЕС) № 1078/2012, с цел предприемане на коригиращи действия за осигуряване постоянно ниво на безопасност на железопътната система.
(2) Когато чрез прилагането на процеса на наблюдение железопътните превозвачи, управителите на железопътна инфраструктура и лицата, които отговарят за поддръжката на превозните средства, установят риск за безопасността, произтичащ от дефекти и конструктивни несъответствия, или повреда на техническото оборудване, включително на структурните подсистеми на железопътната система, те уведомяват останалите за рисковете с цел предприемане на коригиращи действия, които да гарантират постоянно ниво на безопасност на железопътната система."


§ 6. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1, като думата "контрол" се заменя с "надзор", а след думата "безопасност" се поставя запетая и се добавя "като прилага общия метод за безопасност съгласно Регламент (ЕС) № 1077/2012 за осъществяване на контрол върху рисковете, свързани с дейността на железопътните превозвачи и управителите на железопътна инфраструктура, включително при осигуряването на поддръжката и материалите, и използването на подизпълнители".
2. Създава се ал. 2:
"(2) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" контролира прилагането на общия метод за безопасност (ОМБ) при наблюдение съгласно Регламент (ЕС) № 1078/2012, който се прилага от железопътните превозвачи и управителите на железопътна инфраструктура след получаването на сертификат или удостоверение за безопасност, както и от лицата, които отговарят за поддръжката на превозните средства."


§ 7. В чл. 35, ал. 2 думата "контрол" се заменя с "надзор".


§ 8. В чл. 47, ал. 3 думата "контрол" се заменя с "надзор".


§ 9. В чл. 64 се създава ал. 5:
"(5) Националният орган по безопасността използва събраната информация по време на надзора при извършването на оценка на системата за управление на безопасността на железопътния превозвач или на управителя на железопътна инфраструктура преди подновяване на сертификата, съответно удостоверението му за безопасност."


§ 10. Създава се чл. 64а:
"Чл. 64а. (1) При изпълнение на функциите си по чл. 32 и по чл. 64, ал. 1, т. 9 Националният орган по безопасността прилага общия метод за безопасност за осъществяване на надзор съгласно Регламент (ЕС) № 1077/2012.
(2) Националният орган по безопасността разработва и прилага стратегия за надзора по ал. 1, както и план съгласно приложението на Регламент (ЕС) № 1077/2012."


§ 11. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
"(2) Националният орган по безопасността публикува на електронната си страница критериите за вземане на решения, съгласно които извършва надзора по Регламент (ЕС) № 1077/2012, както и информация относно процедурата, чрез която железопътните превозвачи и управителите на железопътна инфраструктура могат да подават жалби, свързани с взетите решения по време на извършения надзор на нивото на безопасност."


§ 12. В чл. 66 се създава т. 3:
"3. осъществяването на надзор върху железопътен превозвач, който извършва дейност в повече от една държава - членка от ЕС, с цел координиране на подхода си при надзора на системата за управление на безопасността."


§ 13. Създава се чл. 66а:
"Чл. 66а. Националният орган по безопасността разработва правила за сътрудничество със Специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията с цел обмен на информация и координиране на действията си при случаи на неспазване на изискванията за управление на безопасността."


§ 14. В чл. 67, ал. 2 се създава т. 9:
"9. информация относно изпълнение на задълженията си, произтичащи от Регламент (ЕС) № 1078/2012, от железопътните превозвачи и управителите на инфраструктури, както и от лицата, които отговарят за поддръжката на превозните средства."


§ 15. В допълнителната разпоредба в § 1 се създават т. 7а, 7б и 7в:
"7а. "Система за управление" е посочената в т. 7 система за управление на безопасността на железопътните превозвачи и управители на железопътна инфраструктура или системата за поддръжка на лицата, които отговарят за поддръжката, по член 62а, ал. 5.
7б. "Надзор" са действията, предприети от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" по смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1077/2012, за осигуряване на безопасността след издаването на сертификат за безопасност или удостоверение за безопасност по чл. 26, ал. 1.
7в. "Наблюдение" са мерките, предприети от железопътните превозвачи, управителите на железопътна инфраструктура или от лицата, които отговарят за поддръжката, с оглед извършване на проверка по отношение правилното и ефективно прилагане на техните системи за управление."
Заключителна разпоредба


§ 16. Наредбата влиза в сила на 7 юни 2013 г.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума