навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2006 Г. ЗА ОБРАБОТКА И ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО МОРЕ И ПО ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА (ДВ, БР. 53 ОТ 2006 Г.)

Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.46 от 21 Май 2013г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В заглавието на наредбата след думата "опасни" се добавя "и/или замърсяващи" и след думите "по море и" се добавя "на опасни товари".


§ 2. В чл. 1, т. 1 след думата "опасни" се добавя "и/или замърсяващи".


§ 3. В заглавието на раздел II след думата "опасни" се добавя "и/или замърсяващи".


§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "опасните товари" се заменят с "опасните и/или замърсяващите товари, превозвани по море, и опасните товари, превозвани по вътрешните водни пътища".
2. В ал. 2 думите "опасните товари" се заменят с "опасните и/или замърсяващите товари, превозвани по море, и опасните товари, превозвани по вътрешните водни пътища".


§ 5. В чл. 4а думите "опасните товари" се заменят с "опасните и/или замърсяващите товари по море и опасните товари по вътрешните водни пътища".


§ 6. В заглавието на раздел III след думата "опасни" се добавя "и/или замърсяващи".


§ 7. В чл. 5 след думите "превозът на опасни" се добавя "и/или замърсяващи".


§ 8. В чл. 6 след думата "опасни" се добавя "и/или замърсяващи".


§ 9. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думата "опасни" се добавя "и/или замърсяващи";
б) в т. 7 думите "Резолюция MSC.150 (77) на ИМО" се заменят с "Резолюция MSC.286 (86) на ИМО".
2. Алинея 4 се отменя.


§ 10. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думата "опасни" се добавя "и/или замърсяващи";
б) в т. 2 думите "(форма FAL.2/Circ.51 от 15 март 1999 г.)" се заменят с "форма IMO FAL Form 7, съгласно FAL.2/Circ.51/Rev.1 от 14 февруари 2002 г.");
в) в т. 3 след думата "опасен" се добавя "и/или замърсяващ".
2. В ал. 2 след думите "обработката на опасни" се добавя "и/или замърсяващи" и след думите "(IMDG Code)" се добавя "и липса на или несъответствия в товарните документи, посочени в ал. 1".


§ 11. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 след думите "обработка на опасни" се добавя "и/или замърсяващи", а след думите "разтоварване на опасни" се добавя "и/или замърсяващи".
2. В т. 3 се правят следните изменения:
а) буква "ж" се отменя;
б) буква "з" се отменя;
в) буква "и" се отменя.
3. Създава се т. 3а:
"3а. "Замърсяващи товари" са:
а) нефтопродуктите, определени в приложение I на Международната конвенция за предотвратяване замърсяването от кораби (MARPOL 73/78) (ДВ, бр. 12 от 2005 г.);
б) вредните течни вещества, определени в приложение II на Международната конвенция за предотвратяване замърсяването от кораби (MARPOL 73/78) (ДВ, бр. 12 от 2005 г.);
в) вредните вещества, определени в приложение III на Международната конвенция за предотвратяване замърсяването от кораби (MARPOL 73/78) (ДВ, бр. 12 от 2005 г.)."

Допълнителни разпоредби


§ 12. С тази наредба се въвеждат изискванията на чл. 12, т. 1 на Директива 2009/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 2002/59/ЕО относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация (ОВ, L 131 от 2009 г.) и чл. 12, параграф 1, буква "б" на Директива 2011/15/ЕС на Комисията от 23 февруари 2011 г. за изменение на Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация (ОВ, L 49 от 2011 г.).


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума