навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № IЗ-2453 ОТ 2012 Г. ЗА РЕДА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ОТЧИТАНЕТО МУ И КОМПЕНСИРАНЕ НА РАБОТАТА ИЗВЪН УСТАНОВЕНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ (ДВ, БР. 99 ОТ 2012 Г.)

В сила от 17.05.2013 г.
Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.44 от 17 Май 2013г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 8, ал. 1 думите "Непосредствено след" се заменят с "При".


§ 2. В чл. 10, ал. 3 съюзът "или" се заменя с "и".


§ 3. В чл. 14 ал. 3 се изменя така:
"(3) При изпълнение на законоустановените дейности от държавните служители от службите за сигурност ал. 1 и 2 не се прилагат, а за държавните служители, изпълняващи експертно-криминалистическа дейност, не се прилагат ал. 1 и 2 по отношение времето на разположение."


§ 4. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1, буква "е" думите "звеното "Ведомствена служба по трудова медицина" се заменят с "дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз" (АФКОС)".
2. Създава се т. 9:
"9. "Време за хранене" е период от време през работната смяна, което ръководителят определя на служителите за хранене, без да бъдат прекъсвани изпълняваните задължения, и се зачита за отработено време."


§ 5. В § 8 от заключителните разпоредби думата "тримесечен" се заменя с "петмесечен".

Заключителни разпоредби


§ 6. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума