навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА (ДВ, БР. 106 ОТ 2006 Г.)

В сила от 30.04.2013 г.
Издадена от Министерството на финансите

Обн. ДВ. бр.40 от 30 Април 2013г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. Член 1 се изменя така:
"Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. условията, редът и начинът за одобряване или отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация/дерегистрация, отчитане, съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискално устройство (ФУ) и интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД);
2. сервизното обслужване, експертизите и контролът на ФУ и ИАСУТД, техническите и функционалните изисквания към тях;
3. изискванията, редът и начинът за установяване на дистанционна връзка и подаването на данни към Националната агенция за приходите;
4. издаването на фискални касови бележки от ФУ и касови бележки от ИАСУТД и задължителните реквизити, които трябва да съдържат;
5. видът на подаваните данни, формата и сроковете на подаването им.
(2) Наредбата регламентира задължението на всяко лице да регистрира и отчита извършените от него продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ (фискален бон) или касова бележка от ИАСУТД (системен бон), независимо дали е поискан друг данъчен документ."


§ 2. В чл. 2 ал. 1 се изменя така:
"(1) За целите на тази наредба "фискално устройство", "търговски обект", "интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност", "петролна база", "краен потребител", "краен разпространител", "фискална касова бележка (фискален бон)" и "касова бележка (системен бон)" са тези по § 1, т. 40, 41, 67, 68, 69 и 70 от допълнителната разпоредба и чл. 118, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)."


§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "фискално устройство (ФУ)" се заменят с "ФУ или касова бележка от ИАСУТД".
2. Създава се алинея 7:
"(7) Регистриране на зареждане чрез ЕСФП от лице по чл. 118, ал. 8 ЗДДС се приключва с вид плащане "резерв 2" - "вътрешно потребление"."


§ 4. В чл. 4 в основния текст след думите "търговски обект чрез ФУ" се поставя наклонена черта и се добавя "ИАСУТД".


§ 5. В чл. 5 в основния текст накрая се добавя "от ФУ или касови бележки от ИАСУТД".


§ 6. Член 6 се изменя така:
"Чл. 6. Лице по чл. 3 може да регистрира и отчита извършваните от него продажби с ИАСУТД при условията и по реда на глава осма."


§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите "регистрирани в НАП ФУ" се добавя "/ИАСУТД".
2. В ал. 2 думите "функциониращо ФУ" се заменят с "функциониращи ФУ/ИАСУТД".
3. В ал. 3 след думите "работа с ФУ" се поставя наклонена черта и се добавя "ИАСУТД", а думите "на ФУ" се заличават.


§ 8. В чл. 10 ал. 9 се изменя така:
"(9) Българският институт по метрология води публични регистри на одобрените типове:
1. фискални устройства (ЕКАФП, ФПр и ФУВАС);
2. електронни системи с фискална памет (ЕСФП);
3. локални мрежи от ФУ и ИАСУТД."


§ 9. В наименованието на глава трета накрая се добавя "и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност".


§ 10. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите "работа с ФУ" се поставя наклонена черта и се добавя "ИАСУТД",
абревиатурата "ДАМТН" се заменя с "БИМ", а след думите "съответния тип ФУ" се добавя "/ИАСУТД".
2. В ал. 2 думите "договора по ал. 1" се заменят с "договор по ал. 1 за ФУ".


§ 11. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Въвеждането в експлоатация на ФУ/ИАСУТД се извършва след попълване на заявление по образец съгласно приложение № 24, изготвено в 2 екземпляра, по един за лицето по чл. 3 и за сервизната фирма, която го съхранява в досието по чл. 50, ал. 1. Въвеждането се извършва в присъствието на лицето по чл. 3 от сервизен техник на вписаната в паспорта сервизна фирма, като техникът е длъжен да:
1. запише във фискалната памет датата, часа и минутата на въвеждане в експлоатация, идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на лицето по чл. 3, съответно единния граждански номер, ако лицето по чл. 3 е физическо лице, с изключение на физическите лица - еднолични търговци;
2. впише в паспорта на ФУ данните по т. 1, наименованието на сервизната фирма и трите си имена, а при въвеждане в експлоатация на ЕСФП - и типа на работещите в обекта средства за измерване на разход на течни горива, както и типа на нивомерната система."
2. В ал. 2 след думите "съгласно приложение № 11" се добавя "или издава свидетелство за регистрация на ИАСУТД по образец съгласно приложение № 11а".
3. В ал. 3 думата "Свидетелство" се заменя с "Ново свидетелство".


§ 12. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите "експлоатация от ФУ" се поставя наклонена черта и се добавя "ИАСУТД".
2. В ал. 3:
а) в изречение първо след думата "Устройството" се поставя наклонена черта и се добавя "системата";
б) в изречение второ след думата "Устройството" се добавя "или системата", а думите "счита за регистрирано" се заменят със "считат за регистрирани";
в) в изречение четвърто след думите "успешна регистрация" се добавя "на ФУ".
3. В ал. 4 след думите "чрез ФУ" се поставя наклонена черта и се добавя "ИАСУТД", думата "въведено" се заменя с "въведени", а думите "е регистрирано" се заменят със "са регистрирани".
4. В ал. 5 след думите "чрез ФУ" се поставя наклонена черта и се добавя "ИАСУТД", а след думите "успешна регистрация на ФУ" се поставя наклонена черта и се добавя "ИАСУТД".


§ 13. В чл. 19 ал. 1 се изменя така:
"(1) При промяна на обслужващата сервизна фирма в деня на настъпване на промяната новата сервизна фирма отбелязва това обстоятелство в паспорта на ФУ, когато промяната се отнася за ФУ, издава ново свидетелство за регистрация и променя данните за сервизната фирма във ФУ/ИАСУТД и изпраща съобщение към НАП съгласно приложение № 17."


§ 14. В чл. 20, ал. 1 в основния текст след думите "на регистрация" се добавя "на ФУ/ИАСУТД".


§ 15. В чл. 21, ал. 1 след думите "регистрация на ФУ" се поставя наклонена черта и се добавя "ИАСУТД".


§ 16. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думата "четири" се заменя с "три".
2. В ал. 7 думите "по един" и "на БИМ и" се заличават.


§ 17. В чл. 23, ал. 1 след думите "данни за ФУ" се поставя наклонена черта и се добавя "ИАСУТД".


§ 18. В наименованието на глава четвърта накрая се добавя "и интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност".


§ 19. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите "фискална касова бележка" се добавя "от ФУ или касова бележка от ИАСУТД".
2. В ал. 4 след думите "Фискалната касова бележка" се добавя "от ФУ или касовата бележка от ИАСУТД", а думата "издава" се заменя с "издават".
3. В ал. 6 след думите "Фискалното устройство" се поставя наклонена черта и се добавя "интегрираната автоматизирана система за управление на търговската дейност".
4. В ал. 7 след думите "часовник-календара на ФУ" се поставя наклонена черта и се добавя "ИАСУТД".


§ 20. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в основния текст след думите "Фискалната касова бележка" се добавя "от ФУ".
2. Създава се нова ал. 2:
"(2) При регистриране и отчитане на автомобилни превози по чл. 39 от Закона за автомобилните превози издадените от фискални устройства или ИАСУТД билети съдържат освен реквизитите по ал. 1 и реквизитите по чл. 39, ал. 2 от Закона за автомобилните превози."
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.


§ 21. В чл. 30 след думите "проверки на" се добавя "БИМ или".


§ 22. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите "регистрацията във ФУ" се поставя наклонена черта и се добавя "ИАСУТД".
2. В ал. 2 след думите "фискални касови бележки" се добавя "от ФУ или касови бележки от ИАСУТД", а след думите "всички издадени" думите "фискални касови" се заличават.


§ 23. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение трето: "Лице по чл. 3, използващо ИАСУТД, няма задължение за отпечатване на дневен финансов отчет."
2. В ал. 2 думите "на ФУ" се заличават.


§ 24. В чл. 42, ал. 1, т. 1 след думите "регистрация на ФУ" се поставя наклонена черта и се добавя "ИАСУТД".


§ 25. В наименованието на глава седма накрая се добавя "и интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност".


§ 26. В чл. 44 след думите "на тип ФУ" се поставя наклонена черта и се добавя "ИАСУТД",
абревиатурата "ДАМТН" се заменя с "БИМ", а накрая след думите "тип ФУ" се поставя наклонена черта и се добавя "ИАСУТД".


§ 27. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 абревиатурата "ДАМТН" се заменя с "БИМ".
2. В ал. 5 думите "Държавната агенция за метрологичен и технически надзор" се заменят с "Българският институт по метрология".
3. Навсякъде след абревиатурата "ФУ" се поставя наклонена черта и се добавя
"ИАСУТД".


§ 28. В чл. 46 абревиатурата "ДАМТН" се заменя с "БИМ".


§ 29. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 абревиатурата "ДАМТН" се заменя с "БИМ".
2. В ал. 3 думите "Държавната агенция за метрологичен и технически надзор" се заменят с "Българският институт по метрология".
3. В ал. 4 абревиатурата "ДАМТН" се заменя с "БИМ".


§ 30. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 абревиатурата "ДАМТН" се заменя с "БИМ".
2. Навсякъде след абревиатурата "ФУ" се поставя наклонена черта и се добавя "ИАСУТД".


§ 31. В чл. 50, ал. 1 и 7 след абревиатурата "ФУ" се поставя наклонена черта и се добавя "ИАСУТД".


§ 32. В чл. 51, ал. 1 след абревиатурата "ФУ" се поставя наклонена черта и се добавя "ИАСУТД".


§ 33. Създава се глава девета "а" с чл. 59а и 59б:
"Глава девета "а"
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ В НАП ЗА ДОСТАВЕНИТЕ/ПОЛУЧЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ТЕЧНИ ГОРИВА

Чл. 59а./span>. (1) Лицата по чл. 118, ал. 7, 8, ал. 9, т. 1 и ал. 10 ЗДДС подават в НАП данни чрез електронен документ за доставка (ЕДД) - приложение № 22, или електронен документ за получаване (ЕДП) - приложение № 23, за доставката и движението на доставените/получените количества течни горива, както и за промяната в тях, отнасяща се до цялото количество гориво или до част от него, в случаите, когато данните не са декларирани с електронен акцизен данъчен документ (еАДД)/единен административен документ (ЕАД) и са задължителни за подаване съгласно наредбата. Всеки ЕДД, ЕДП, както и подадените данни за доставени количества горива по документ, въведени ръчно през ЕСФП, съдържат задължително номер на еАДД/ЕАД.
(2) Лице по ал. 1 - доставчик по доставка на течни горива, подава ЕДД съгласно приложение № 22 при продажба на гориво.
(3) Лице по ал. 1 - получател по доставка на течни горива:
1. подава ЕДП съгласно приложение № 23 за потвърждаване на полученото гориво с изключение на случаите, когато горивото се доставя в обект с ЕСФП;
2. подава ЕДД за промяна на местоназначение спрямо посочено в еАДД/EАД или предходно ЕДД с изключение на случаите, когато горивото отива в обект с ЕСФП и няма смяна на собственост;
3. подава ЕДД за престой на горивото повече от 24 часа;
4. подава ЕДД за промяна в превоза (превозвач, транспортно средство и/или водач), посочен в еАДД/ЕАД или предходен ЕДД.
(4) Данните по ал. 2 и 3 се подават за всяка настъпила промяна в декларираните в еАДД, ЕАД данни, като лицето:
1. при подаване на ЕДД за продажба може да подаде и данни за промяна на местоназначението и/или на превоза;
2. при подаване на ЕДД за промяна на местоназначението може да подаде и данни за промяна на превоза;
3. при подаване на ЕДД за промяна на превоза не може да подава други данни за промяна;
4. при подаване на ЕДД за престой на транспортното средство без разтоварване може да подаде и данни за промяна на превоза.
(5) Данни по ал. 2 и 3 не се подават в случаите по чл. 118, ал. 11 ЗДДС.

Чл. 59б./span>. (1) Електронният документ за доставка и електронният документ за получаване се подават по електронен път с квалифициран електронен подпис в WEB базирано приложение на интернет страницата на НАП на датата на данъчното събитие или на датата на възникване на промяна в обстоятелствата, при съблюдаване на инструкциите за подаване от законните представители или от специално упълномощени представители за подаване на данни по чл. 118, ал. 10 ЗДДС.
(2) Когато доставката е предназначена за повече от един обект, с изключение на случаите, когато горивото отива в обект с ЕСФП и няма смяна на собственост или се извършва с повече от едно транспортно средство, ЕДД се подават за всеки обект или транспортно средство.
(3) При подаване на данни се посочва само един УКН на еАДД/ЕАД. Кодът по КН на горивото в подаваните данни трябва да съответства на кода по КН на горивото, посочен в еАДД/ЕАД.
(4) Несъответствия в подадени ЕДД или ЕДП се отстраняват чрез подаване на нови ЕДД или ЕДП не по-късно от деня, следващ деня на първоначално подадените данни."


§ 34. В § 1 от допълнителните разпоредби:
1. Точка 5 се изменя така:
"5. "течни горива" са горивата и енергийните продукти, посочени в чл. 32, 33 и 33а от Закона за акцизите и данъчните складове, продавани чрез средства за измерване на разход;".
2. Точка 7 се изменя така:
"7. "лица, упражняващи свободна професия" са тези по смисъла на § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица."


§ 35. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1, чл. 26, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел ІІІб. "Дистанционна връзка, данъчен терминал (ДТ) и предаване на данни" в т. 1. "Дистанционна връзка" се създава буква "л":
"л) при предаване на дневен финансов отчет с нулиране и наличие за грешка в отговора от сървъра на НАП, отнасяща се за коректността на данните, ФУ/ИАСУТД да изпраща запитване за основни данни (FDINFO); ФУ/ИАСУТД разчита и анализира грешката и формира и изпраща коректни данни; след три отговора за една и съща грешка, отнасяща се до коректността на данните, работата на ФУ/ИАСУТД се блокира, с изключение на получен отговор за грешки с код 98 и 99."
2. Създава се раздел VІІ. "Изисквания към ИАСУТД":
"VII. Изисквания към ИАСУТД
1. Функционални изисквания към ИАСУТД
1.1. Да има разработен софтуер, изпълняващ стандартни касови функции за регистриране на търговски операции при всяка продажба на стоки и услуги, управление на печата, управление на дистанционната връзка, управление на записа на продажбите в системата и невъзможност за корекция или изтриване на записа.
1.2. Да осигурява достоверна информация за реализирания оборот общо и по данъчни групи. За целта да има възможност да отпечатва дневни отчети, включващи данните от приложение № 17.
1.3. Да осигурява задължителното регистриране и отпечатване на всички извършени продажби на стоки и услуги на място и по време на извършване на плащането.
1.4. Да осигурява синхронна работа на часовник-календарите на всички модули на системата.
1.5. Да осигурява автоматичен контрол върху движението на стоката от постъпване в обекта до счетоводното отчитане на реализацията й.
1.6. Всеки документ, издаден от ИАСУТД за реализирана продажба на стоки и услуги, да съдържа:
а) реквизитите на чл. 26, ал. 1, с изключение на втората част на т. 10, 11 и 13;
б) индивидуален номер на системата; клиентските документи да завършват с надпис "системен бон".
1.7. Дневният финансов отчет на ИАСУТД се предава по реализираната дистанционна връзка в НАП при дневното приключване и трябва да съдържа:
а) брояч и стойност на направените отстъпки;
б) брояч и стойност на направените надбавки;
в) брояч и стойност на извършените корекции;
г) сумите по различните видове плащания;
д) стойностите на оборотите от продажбите за деня, данъчните отчисления и нетната сума за всяка от осемте данъчни групи;
е) стойност на общия оборот от продажбите за деня.
При необходимост дневният финансов отчет може да се отпечатва.
1.8. ИАСУТД да не допуска загуба на данни за продажбите и натрупания оборот при аварийна ситуация в който и да е модул на системата.
1.9. В случай на необходимост да издава не повече от един дубликат за всяка клиентска бележка, на който ясно е отпечатано
"ДУБЛИКАТ" на отделен ред с букви с двойна широчина.
1.10. Ако към ИАСУТД има възможност да се включат средства за измерване, то те трябва да са изпитани, одобрени и вписани в държавния регистър на средствата за измерване.
2. Технически изисквания към ИАСУТД
2.1. Да е предназначена за денонощен режим на работа.
2.2. Модулите на ИАСУТД в мястото на извършване на плащането да имат буквено-цифрово печатащо устройство с бонова лента, като при липса на хартиена лента работата на модула да се блокира. Копие на всеки издаден документ да се съхранява в контролна лента на електронен носител (КЛЕН) след неговото отпечатване.
2.3. Модулите на ИАСУТД в мястото на извършване на плащането да имат индикации за оператора и клиента с минимум 8 десетични разряда.
2.4. Модулите на ИАСУТД в мястото на извършване на плащането да имат часовник-календар, запазващ работоспособност най-малко 1500 часа без външно захранване.
2.5. Модулите, изграждащи ИАСУТД, да отговарят на изискванията за електромагнитна съвместимост, определени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с Постановление № 76 на Министерския съвет от 2007 г., и изискванията за електробезопасност, определени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 2001 г., като съответствието се удостоверява с декларация или документ, издаден от акредитиран орган за контрол. Техническите изисквания за радиосмущения, акустичен шум и вибрации се определят съгласно стандартите за този клас устройства.
3. Изисквания към данъчния терминал (ДТ) и дистанционната връзка
3.1. Дистанционната връзка между ИАСУТД и НАП да се осъществява чрез използване на преносната мрежа на мобилен оператор, по изградена за целта VPN мрежа. Изборът на конкретен мобилен оператор е на лицето по чл. 6.
3.2. ИАСУТД да е снабдено с data SIM карта, чрез която получава задачи чрез SMS-и и изгражда IP връзка посредством пакетно предаване на данни в мрежата на мобилен оператор за http комуникация с НАП. Допуска се ИАСУТД да върне отговор по изграден от лицето по чл. 6 VPN канал.
НАП изпраща SMS-и към ИАСУТД през определен от мобилните оператори кратък номер, еднакъв за всички мобилни оператори.
3.3. ДТ е задължителна съставна част от ИАСУТД. В него се записват данните от дневния финансов отчет с нулиране. Той служи за предаване на данните към НАП по дистанционната връзка. Допуска се ДТ да не е конструктивно вграден в ИАСУТД, като в този случай се пломбира самостоятелно.
3.4. Обемът на енергонезависимата памет за съхранение на трансферирани данни на ДТ да е не по-малко от 1000 дневни отчета с нулиране. ДТ работи с времето на часовник- календара.
3.5. Смяна на SIM картата в данъчния терминал се допуска само при изпращане на съобщение за промяна на данни. ИАСУТД не трябва да може да работи, преди от НАП да е получено потвърждение за тази смяна.
3.6. След пускане на дневен финансов отчет с нулиране задължително да се проверява изправността на комуникацията с мобилния оператор. Резултатът от теста да се индицира. При констатирана неизправност на връзката в три поредни финансови отчета работата на ИАСУТД се блокира.
3.7. ИАСУТД подава по установената дистанционна връзка:
- данни за вписване на системата при въвеждане в експлоатация;
- данни за промяна;
- дневен отчет с нулиране на ИАСУТД за всеки работен ден;
- дневни отчети без нулиране на ИАСУТД с определена от НАП честота за зададен от НАП период от време;
- данни за отписване (дерегистрация) на ИАСУТД.
Форматът на данните и комуникационният протокол са съгласно приложение № 17 на наредбата. Коригиране на вече подадени данни не се допуска.
3.8. Сървърът на НАП изпраща отговор на всяко изпратено съобщение. При отсъствие на отговор в рамките на 60 секунди след приключване на изпращане на данните се прекратява IP сесията с НАП посредством пакетирано предаване на данни в мрежата на мобилен оператор. След 5 минути данните се изпращат повторно. Ако след 3 такива повторения предаването не е завършило успешно, нов цикъл на повторение на съобщението трябва да бъде направен след 12 часа.
3.9. Не се допуска отчитане на продажби чрез ИАСУТД без получено потвърждение за успешна регистрация на системата в НАП. Устройството получава и отпечатва отговор за "статус на регистрация".
4. Изисквания към КЛЕН
4.1. Носителят на КЛЕН, реализиран като енергонезависима памет, напр. EPROM, EEPROM, флаш EEPROM, SD карта да съхранява информация за не по-малко от 15 0000 отделни печатни реда. Системата да не позволява извършване на корекция или изтриване на записи в КЛЕН. Физически той да се намира под корпуса на системата.
4.2. КЛЕН да се активира в момента на въвеждане в експлоатация на ИАСУТД, при което се отпечатва системен бон с текст "въвеждане в експлоатация" и "КЛЕН №: ХХХХ" и атрибутите съгласно чл. 26, ал. 1 с изключение на т. 7 и 8.
4.3. Да съхранява пълното съдържание (без графичното и фискалното лого) и последователността на отпечатаната информация на всеки отпечатан документ по реда на неговото издаване, с изключение на разпечатки на КЛЕН.
4.4. Да има осигурена възможност за отпечатване на всеки буфериран в КЛЕН документ по реда на неговото издаване за зададен период от време.
4.5. При невъзможност за запис на документ в КЛЕН работата на системата се блокира, с изключение на печат на съдържанието на КЛЕН.
4.6. При създаването на всеки документ се генерира автоматично, чрез използване на стандартен SHA-1 алгоритъм, контролно число на всеки отпечатан документ. Това число се записва и отпечатва в края на документа.
4.7. При създаването на контролно число по SHA-1 в края на дневния отчет, в което се включват всички издадени документи за деня, то да се записва в системата. По това число може да се извърши верификация на записана на същата система КЛЕН чрез сравняване на контролните числа от определен дневен отчет в КЛЕН и получения в сървъра на НАП.
4.8. Активирането на нова КЛЕН след смяна се извършва по описания ред, при което сменената КЛЕН да се дезактивира автоматично.
4.9. При смяна на КЛЕН да се отпечатва бон с текст "нова КЛЕН №:".
4.10. Носителите на КЛЕН да имат поредна номерация, като номерът на текущия КЛЕН се отпечатва в дневния финансов отчет.
4.11. При опит за работа с КЛЕН, различна от последната активирана за това работно място, да се блокира записът на данни в КЛЕН. В този случай е допустимо активиране на нова КЛЕН и извършване на справки от други КЛЕН, формирани на същото или на други устройства от същия тип.
4.12. При оставащи по-малко от 30 000 свободни реда в КЛЕН в края на всеки дневен отчет да се появява съобщение "НАБЛИЖАВА КРАЙ КЛЕН", което е индикация, че се налага смяна на КЛЕН.
4.13. При оставащи по-малко от 500 свободни реда в КЛЕН да не се допуска стартиране на нова фискална касова бележка, а в стартирана - да се забранява регистрирането на продажби. След приключване на бележката автоматично се пуска дневен финансов отчет с нулиране. Работата на ИАСУТД се блокира до смяна на КЛЕН.
4.14. При неуспешно прехвърляне на данни към КЛЕН процедурата по прехвърляне се повтаря до успешен запис в КЛЕН, освен ако има повреда. След като повредата бъде отстранена, процедурата по трансфера да бъде повторена, докато приключи успешно със запис в КЛЕН. Ако повредата е на КЛЕН и не може да бъде отстранена, в системата се записва съобщение "ПОВРЕДЕН КЛЕН", дата, час и минута. Поставя се нова КЛЕН."


§ 36. Създава се приложение № 11а към чл. 17, ал. 2:
"Приложение № 11а към чл. 17, ал. 2 
СВИДЕТЕЛСТВО
за регистрация на ИАСУТД
......................... г.
 
1. Идентификационен номер по чл. 84 ДОПК
...............................................................................................................................................................................................................................................
ЕГН/ЛНЧ/служебен номер от регистър на НАП
2. Собственост на ..........................................................................................................................................................................................................................
(име и адрес на задълженото лице)
представлявано от ..........................................................................................................................................................................................................................
(трите имена на управителя)
търговски обект
...............................................................................................................................................................................................................................................
(наименование, адрес на обекта)
3. ИАСУТД тип .............................................................................................................................................................................................................................
(наименованието на типа, вписано в свидетелството за одобряването му)
Регистрационен номер на системата (FDRID) ...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
одобрен със свидетелство на БИМ № ........................................................................................................................................................................................................
................................../........................................................................................................................................................................................................
Индивидуален номер на системата ...........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
4. Сервизна фирма:
а) ............................................................................................................................................................................................................................................
(ЕИК, наименование, адрес и телефон на сервизната фирма)
(собствено и фамилно име на сервизния техник)
Сервизен договор № ..........................................................................................................................................................................................................................
от ........................................ г. подпис/печат
Сервизен договор № ..........................................................................................................................................................................................................................
от ........................................ г. подпис/печат
Сервизен договор № ..........................................................................................................................................................................................................................
от ........................................ г. подпис/печат
=============================
Забележка. В т. 1 физическите лица попълват съответно:
- за еднолични търговци - идентификационен номер по чл. 84 ДОПК;
- за физическите лица, които не са еднолични търговци - единния граждански номер (ЕГН), ЛНЧ или служебен номер по чл. 84, ал. 3 ДОПК."
 § 37. Приложение № 13 към чл. 45, ал. 2 се изменя така:
"Приложение № 13 към чл. 45, ал. 2


ДО

БИМ

 
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на сервизната фирма, адрес)
идентификационен номер по чл. 84 ДОПК .......................................................................................................................................................................................................
телефон/факс .............................................., е-mail ..................................................................................................................................................................
с управител ............................................................................................................................................................................................................................
(име и фамилия)
за регистриране на фирма за сервиз и ремонт на ФУ/ИАСУТД тип:
Наименование на ФУ/ИАСУТД Тип ФУ/ИАСУТД Производител/вносител
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
 
Поддръжка на посочените типове ФУ/ИАСУТД ще се извършва от сервизните техници:
1. ...................................................... .............................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия) (телефон)
2. ...................................................... .............................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия) (телефон)
3. ...................................................... .............................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия) (телефон)
4. ...................................................... .............................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия) (телефон)
5. ...................................................... .............................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия) (телефон)
 
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:  
   
 ПРЕДВАРИТЕЛНО  ПРЕДВАРИТЕЛНО
ПО БАНКОВ ПЪТ В БРОЙ
 
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПЛАТЕНА ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ СУМА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ СЛЕДНИТЕ БАНКОВИ РЕКВИЗИТИ:
Банка: ...................................................................................................................................................................................................................................
Клон: ...............................................................................................................................................................................................................................
BIC: .................................................................................................................................................................................................................................
IBAN: ....................................................................................................................................................................................................................................
Дата: ......... Управител: ..............................
  (подпис, печат)"
   § 38. Приложение № 14 към чл. 45, ал. 4 се изменя така:
"Приложение № 14 към чл. 45, ал. 4


УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ....... /....................
за регистриране на ремонтни и сервизни фирми за поддръжка на фискални устройства/ИАСУТД
 
На основание чл. 45, ал. 4 от Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
 
РЕГИСТРИРАМ
в регистъра на фирмите, извършващи ремонт и сервиз на фискални устройства/ИАСУТД, под №
Сервизна фирма .................................................................................................................................................................................................................................
с постоянен адрес: ...........................................................................................................................................................................................................................
Идентификационен номер по чл. 84 ДОПК ......................................................................................................................................................................................................
телефон .................................., е-mail .......................................................................................................................................................................................
която отговаря на изискванията на посочената наредба за сервиз и ремонт на фискални устройства/ ИАСУТД:
тип ............................., произведен от .......................................................................................................................................................................................
(наименование на фирмата производител)
и одобрен от БИМ със свидетелство за съответствие №................................../.........г.
 
Дата: ................ г.
Председател: ......................................................................................................
  (подпис и печат)"
   § 39. В приложение № 17 към чл. 10, ал. 10, чл. 18, ал. 1 и 2, чл. 19 и чл. 22, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В раздел І. "Данни за обмен с НАП":
а) в т. 2 "Описание на полетата, подавани от НАП като отговор при регистрация, промяна на основни данни и дерегистрация" на ред "Статус на регистрацията" в колона "номенклатура" след "12 - Устройството е вече отрегистрирано" се добавя:
"14 - Сим картата не е активирана в НАП
15 - Невалидно ЕКАТТЕ
16 - Невалиден код на улица (StreetCode)
17 - Грешен номер на резервоар (при промяна, изтриване)
18 - Грешен номер на бензиноколонка
19 - Грешен номер на пистолет
20 - Повече от една dml операция (добавяне, изтриване, промяна) за пистолетите към дадена колонка
21 - Грешка при премахване на резервоар или колонка поради наличие на закачени пистолети
26 - Несъответствие между резервоар и тип гориво според търговската номенклатура (FTT)
27 - несъответствие между dml флаг на колонка и dml флаг на пистолетите към нея
28 - Невалиден FDType
29 - Невалидна регистрация. Фискалната памет вече е била регистрирана
30 - Невалиден БУЛСТАТ на сервизна организация
31 - Невалиден срок на договора на сервизната организация
36 - Невалидна стойност на атрибут dml
37 - Не може да има две системи тип ЕСФП 31 в един обект
98 - Системата не е достъпна в момента";
б) в т. 7 "Описание на полетата в отговор на НАП при предаване на X или Z отчет" на ред "Статус" в колона "номенклатура" след "11 - грешен FDRID" се добавя:
"22 - Грешен TID
23 - Неактивна задача
24 - Липсва елемент RZPTID
25 - Дублиран Z/X Counter (ZC/XC)!
26 - Несъответствие между резервоар и тип гориво според търговската номенклатура (FTT)
27 - Несъответствие между dml флаг на колонка и dml флаг на пистолетите към нея
32 - Грешен тип задача (Z/X/ZP)
33 - Грешен RZPTID
34 - Липсва елемент FDError (при грешно разчетена задача)
35 - Невалидна дата на отчет
38 - Дублиране на вида гориво в продажбите. Сумите трябва да са акумулирани по вид гориво
39 - Дублиране на номер резервоар в отчета за резервоарите
40 - Дублиране на номер резервоар, колонка и пистолет в отчета за колонките
41 - Невалиден ADD БУЛСТАТ номер
42 - Грешка при интерпретация на колонките и пистолетите
98 - Системата не е достъпна в момента".
2. В таблица 1 "Описание на кодовете за вид обект, подавани в поле PSType, подавани при регистрация и промяна на основни данни към НАП в XML схема" се добавя следният ред:
"

133 Обект за зареждане с течни горива
"


§ 40. Създава се приложение № 22 към чл. 59а, ал. 1 и 2:
"Приложение № 22 към чл. 59, ал. 1 и 2


Обхват, формат и валидации на данните в ЕДД
 
Данни Задължително поле Валидации Валидацията, която е
      причина документът да
      не се приеме и да се
      изпрати съобщение за
      отказ
Секция "Вид ЕДД"
Вид ЕДД Задължително поле * дали заема стойности от Документът не се
    номенклатурата на видовете ЕДД приема, когато полето не
      е попълнено или някоя от
      посочените валидации
      не е успешна
Секция "Автор на електронното изявление"
Попълва се в автоматичен режим по данни на електронния подпис на лицето
Секция "ЗЛ, от чието име се подават електронните данни"
Попълва се в автоматичен режим по данни на електронния подпис на лицето и избор за кое лице се подава електронният документ
Секция "Номер на документ, който се коригира"
Номер на документ, Полето не е задължително, * формат на въведения ЕДД Документът не се
който се коригира попълва се само при   приема, когато полето е
  коригиране на предходен   попълнено, но някоя от
  документ   посочените валидации
      не е успешна
Попълва се в автоматичен режим при избор на документ, който се коригира
Секция "Данни относно доставката"
№ на еАДД/ЕАД/ЛРН Задължително поле * формат на номера на въведения Документът не се
  При еАДД се попълва УКН еАДД приема, когато полето не
  на еАДД, а когато системата * формат на номера на въведения е попълнено или когато
  на Агенция "Митници" е в ЕАД формалната валидация
  режима по чл. 73й ЗАДС - * формат на въведения ЛРН на номера не е успешна
  локалният референтен номер дали еАДД, съответно ЕАД, са  
  на икономическия оператор. налични в системата на НАП  
  При ЕАД се попълва номер    
  на ЕАД.    
№ на предходен Не е задължително * формат на номера на въведения Документът не се
ЕДД/ЕДП Полето се попълва, когато ЕДД/ЕДП; приема, когато полето е
  преди подавания ЕДД има * дали датата от номера не е попълнено, но някоя от
  друг ЕДД за промяна в по-голяма от текущата; посочените валидации
  обстоятелства за същото * дали въведеният ЕДД/ЕДП е не е успешна
  гориво или ЕДП за наличен в системата  
  получаване на това гориво    
  от същото задължено лице    
Дата на данъчното Задължително * форматът на датата е ДД.ММ.ГГГГ Документът не се
събитие/Дата на   * дали датата не е по-голяма от приема, когато полето не
възникване на   текущата е попълнено или някоя от
промяна в     посочените валидации
обстоятелствата     не е успешна
Вид на горивото Задължително поле * дали заема валидна стойност за Документът не се
    вид на горивото от пакета от данни приема, когато полето не
    "Горива, за които се извършва е попълнено или някоя от
    подаване на ЕДД/ЕДП" посочените валидации
      не е успешна
Наименование на Задължително поле * дали заема валидна стойност от за Документът не се
горивото   наименование на горивото от пакета приема, когато полето не
    от данни "Горива, за които се е попълнено или някоя от
    извършва подаване на ЕДД/ЕДП" посочените валидации
      не е успешна
Код по КН Задължително поле * дали заема валидна стойност за Документът не се
    кода по КН от пакета от данни приема, когато полето не
    "Горива, за които се извършва е попълнено или някоя от
    подаване на ЕДД/ЕДП" посочените валидации
      не е успешна
Количество Задължително поле * изписване само на цифри с точност Документът не се
    два знака след десетичната точка приема, когато полето не
      е попълнено или някоя от
      посочените валидации
      не е успешна
Секция "ЗЛ, получател на горивото" (попълва се само при ЕДД за продажба)
Вид на лицето Задължително поле * дали заема стойности от Документът не се
    номенклатурата на видовете лица, приема, когато полето не
    които могат да подават документи е попълнено или някоя от
    пред НАП посочените валидации
      не е успешна
Юридическо лице
Идентификатор Задължително поле, когато * формат на въведения ЕИК Документът не се
  за вид на задълженото лице * формат на въведения за служебен приема, когато полето не
  е избрано "Юридическо номер в НАП е попълнено или някоя от
  лице" * дали въведеният ЕИК, съответно посочените валидации
    служебен номер в НАП са налични в не е успешна
    регистъра на ЗЛ  
Наименование Извлича се от регистъра на   Документът не се
  ЗЛ   приема, когато полето не
      е попълнено
Физическо лице
Идентификатор Задължително поле, когато * формат на въведения ЕГН Документът не се
  за вид на задълженото лице * формат на въведения ЛНЧ приема, когато полето не
  е избрано "Физическо лице" * формат на въведения за служебен е попълнено или някоя от
    номер в НАП посочените валидации
    * дали въведеният ЕГН, ЛНЧ, не е успешна
    съответно служебен номер в НАП са  
    налични в регистъра на ЗЛ  
Трите имена Задължителни полета са име * дали се използват само букви на Документът не се
  и фамилия, когато за вид на кирилица и символите интервал, ' приема, когато
  задълженото лице е избрано (апостроф) и - (тире); задължителните полета
  "Физическо лице" * дали въведените имена отговарят не са попълнени или
    на съответните имена в регистъра на някоя от посочените
    ЗЛ валидации не е успешна
Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП
Наименование Задължително поле, когато   Документът не се
  за вид на задълженото лице   приема, когато полето не
  е избрано "Чуждестранно   е попълнено
  ЮЛ без служебен номер в    
  НАП"    
Държава Задължително поле, когато * Дали заема валидна стойност от Документът не се
  за вид на задълженото лице пакета от данни "Класификатора на приема, когато полето не
  е избрано "Чуждестранно държавите" е попълнено или някоя от
  ЮЛ без служебен номер в   посочените валидации
  НАП"   не е успешна
Държава двубуквен Задължително поле, когато * Дали заема валидна стойност от Документът не се
код за вид на задълженото лице пакета от данни "Класификатора на приема, когато полето не
  е избрано "Чуждестранно държавите" е попълнено или някоя от
  ЮЛ без служебен номер в   посочените валидации
  НАП"   не е успешна
Данъчен Задължително поле, когато   Документът не се
идентификационен държавата не е от ЕС и   приема, когато
номер в държавата на когато за вид на   държавата не е от ЕС и
установяване задълженото лице е избрано   полето не е попълнено
  "Чуждестранно ЮЛ без    
  служебен номер в НАП"    
ДДС номер Задължително поле, когато   Документът не се
  държавата е от ЕС, когато за   приема, когато
  вид на задълженото лице е   държавата е от ЕС и
  избрано "Чуждестранно ЮЛ   полето не е попълнено
  без служебен номер в НАП"    
Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП
Име и фамилия Задължителни полета, * дали са въведени на латиница и Документът не се
  когато за вид на символите интервал, ' (апостроф) и - приема, когато двете
  задълженото лице е избрано (тире) полета не са попълнени
  "Чуждестранно ФЛ без   или някоя от посочените
  служебен номер в НАП"   валидации не е успешна
Дата на раждане Задължително поле, когато * дали датата на раждане е в указния Документът не се
  за вид на задълженото лице формат ДД.ММ.ГГГГ; приема, когато полето не
  е избрано "Чуждестранно * дали датата на раждане не е е попълнено или някоя от
  ФЛ без служебен номер в по-голяма от текущата посочените валидации
  НАП"   не е успешна
Държава Задължително поле, когато * Дали заема валидна стойност от Документът не се
  за вид на задълженото лице пакета от данни "Класификатора на приема, когато полето не
  е избрано "Чуждестранно държавите" е попълнено или някоя от
  ФЛ без служебен номер в   посочените валидации
  НАП"   не е успешна
Държава двубуквен Задължително поле, когато * Дали заема валидна стойност от Документът не се
код за вид на задълженото лице пакета от данни "Класификатора на приема, когато полето не
  е избрано "Чуждестранно държавите" е попълнено или някоя от
  ФЛ без служебен номер в   посочените валидации
  НАП"   не е успешна
Населено място по Задължително поле, когато   Документът не се
постоянен адрес за вид на задълженото лице   приема, когато полето не
  е избрано "Чуждестранно   е попълнено
  ФЛ без служебен номер в    
  НАП"    
Вид на документ за Задължително поле, когато   Документът не се
самоличност за вид на задълженото лице   приема, когато полето не
  е избрано "Чуждестранно   е попълнено
  ФЛ без служебен номер в    
  НАП"    
Номер на документ за Задължително поле, когато   Документът не се
самоличност за вид на задълженото лице   приема, когато полето не
  е избрано "Чуждестранно   е попълнено
  ФЛ без служебен номер в    
  НАП"    
Секция "Местоназначение" ("Място на престой" при ЕДД за престой)
Задължителна секция при подаване на ЕДД за продажба, при ЕДД за промяна на местоназначение и при ЕДД за
престой.
Не се попълва при ЕДД за промяна на превоз.
Вид Задължително поле * Дали заема валидни стойности от Документът не се
    номенклатурата на видовете приема, когато полето не
    местоназначения/места за е попълнено или някоя от
    получаване/места на престой в посочените валидации
    зависимост от случая на използване не е успешна
Област Задължително поле, когато * Дали заема валидна стойност от Документът не се
  горивото не е за износ пакета от данни приема, когато полето не
    "Данни за области, общини, кметства е попълнено при
    и населени места от Единния местоназначение,
    класификатор на различно от износ, или
    административно-териториалните и някоя от посочените
    териториални единици (ЕКАТТЕ) валидации не е успешна
Община Задължително поле, когато * Дали заема валидна стойност от Документът не се
  горивото не е за износ пакета от данни приема, когато полето не
    "Данни за области, общини, кметства е попълнено при
    и населени места от Единния местоназначение,
    класификатор на различно от износ, или
    административно-териториалните и някоя от посочените
    териториални единици (ЕКАТТЕ) валидации не е успешна
Населено място Задължително поле, когато * Дали заема валидна стойност от Документът не се
  горивото не е за износ пакета от данни приема, когато полето не
    "Данни за области, общини, кметства е попълнено при
    и населени места от Единния местоназначение,
    класификатор на различно от износ, или
    административно-териториалните и някоя от посочените
    териториални единици (ЕКАТТЕ) валидации не е успешна
Район Задължително поле, когато * Дали заема валидна стойност от Документът не се
  населеното място е София, пакета от данни приема, когато
  Пловдив или Варна "Данни за районите в градовете с населеното място е
    районно делене от Единния София, Пловдив или
    класификатор на Варна и полето не е
    административно-териториалните и попълнено или някоя от
    териториални единици (ЕКАТТЕ) посочените валидации
      не е успешна
Идентификатор на Задължително поле, когато формат на въведения ЕИК Документът не се
обект - ЕИК обектът е с ЕСФП дали въведеният ЕИК, съответства приема, когато обектът е
    на ЗЛ от ПП "Дистанционна връзка" с ЕСФП и полето не е
      попълнено или някоя от
      посочените валидации
      не е успешна
Идентификатор на Задължително поле, когато * Дали заема валидна стойност от Документът не се
обект - ЕКАТТЕ обектът е с ЕСФП пакета от данни приема, когато обектът е
    "Данни за районите в градовете с с ЕСФП и полето не е
    районно делене от Единния попълнено или някоя от
    класификатор на посочените валидации
    административно-териториалните и не е успешна
    териториални единици (ЕКАТТЕ)  
    дали съответства на ЕКАТТЕ на  
    обект с ЕСФП от ПП "Дистанционна  
    връзка"  
Идентификатор на Задължително поле, когато * дали съответства на номер на обект Документът не се
обект - номер на обектът е с ЕСФП с от ЕСФП от ПП "Дистанционна приема, когато обектът е
обект   връзка" с ЕСФП и полето не е
      попълнено или някоя от
      посочените валидации
      не е успешна
Наименование и Задължително поле, когато   Документът не се
точен адрес (на обект) обектът е с ЕСФП   приема, когато полето не
      е попълнено
ул./бул./пл./ ж.к./кв.   Попълва се при:  
    * петролна база без ЕСФП;  
    * ведомствена бензиностанция без ЕСФП;  
    * Друг обект без ЕСФП/място.  
    Не се валидира  
номер   * Попълва се при петролна база без ЕСФП;  
    * ведомствена бензиностанция без ЕСФП;  
    * Друг обект без ЕСФП/място.  
    Не се валидира.  
Секция "Данни за превоза на горивото"
Вид на лицето Задължително поле * дали заема стойности от Документът не се
    номенклатурата на видовете лица, приема, когато полето не
    които могат да подават документи е попълнено или някоя от
    пред НАП - юридическо лице или посочените валидации
    чуждестранно ЮЛ без служебен не е успешна
    номер в НАП  
Фирма - превозвач - Юридическо лице
Идентификатор Задължително поле, когато * формат на въведения ЕИК Документът не се
  за вид на задълженото лице формат на въведения за служебен приема, когато полето не
  е избрано "Юридическо номер в НАП е попълнено или някоя от
  лице" * дали въведеният ЕИК, съответно посочените валидации
    служебен номер в НАП са налични в не е успешна
    регистъра на ЗЛ  
Наименование Извлича се от регистъра на   Документът не се
  ЗЛ   приема, когато полето не
      е попълнено
Фирма - превозвач - Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП
Наименование Задължително поле, когато   Документът не се
  за вид на задълженото лице   приема, когато полето не
  е избрано "Чуждестранно   е попълнено
  ЮЛ без служебен номер в    
  НАП"    
Държава Задължително поле, когато * Дали заема валидна стойност от Документът не се
  за вид на задълженото лице пакета от данни "Класификатора на приема, когато полето не
  е избрано "Чуждестранно държавите" е попълнено или някоя от
  ЮЛ без служебен номер в   посочените валидации
  НАП"   не е успешна
Държава двубуквен Задължително поле, когато * Дали заема валидна стойност от Документът не се
код за вид на задълженото лице пакета от данни "Класификатора на приема, когато полето не
  е избрано "Чуждестранно държавите" е попълнено или някоя от
  ЮЛ без служебен номер в   посочените валидации
  НАП"   не е успешна
Данъчен Задължително поле, когато   Документът не се
идентификационен държавата не е от ЕС и   приема, когато
номер в държавата на когато за вид на   държавата не е от ЕС и
установяване задълженото лице е избрано   полето не е попълнено
  "Чуждестранно ЮЛ без    
  служебен номер в НАП"    
ДДС номер Задължително поле, когато   Документът не се
  държавата е от ЕС, когато за   приема, когато
  вид на задълженото лице е   държавата е от ЕС и
  избрано "Чуждестранно ЮЛ   полето не е попълнено
  без служебен номер в НАП"    
Транспортно средство
Вид на транспорта Задължително поле * Дали заема валидна стойност от Документът не се
    номенклатурата на видовете приема, когато полето не
    транспорт е попълнено или някоя от
      посочените валидации
      не е успешна
Вид на транспортното Задължително поле за * Дали заема валидна стойност от Документът не се
средство автомобилен и жп номенклатурата на видовете приема, когато
  транспорт, при другите не се транспортни средства при шосеен транспортът е шосеен
  попълва или железопътен транспорт или железопътен и
      полето не е попълнено
      или някоя от посочените
      валидации не е успешна
Регистрационен Задължително поле за всяко * Формална валидация за Документът не се
номер ново добавено транспортно регистрационен номер на приема, когато полето не
  средство транспортното средство при шосеен е попълнено или някоя от
    или железопътен посочените валидации
      не е успешна
Данни за водача на МПС
Секцията се попълва само за шосеен транспорт
Вид на лицето Задължително поле при * Дали заема стойности от Документът не се
  шосеен транспорт номенклатурата на видовете лица, приема, когато полето не
    които могат да подават документи е попълнено или някоя от
    пред НАП-физическо лице или посочените валидации
    чуждестранно ФЛ без служебен не е успешна
    номер в НАП  
Физическо лице
Идентификатор Задължително поле, когато * формат на въведения ЕГН Документът не се
  за вид на задълженото лице * формат на въведения ЛНЧ приема, когато полето не
  е избрано "Физическо лице" * формат на въведения за служебен е попълнено или някоя от
    номер в НАП посочените валидации
    * дали въведеният ЕГН, ЛНЧ, не е успешна
    съответно служебен номер в НАП са  
    налични в регистъра на ЗЛ  
Трите имена Задължителни полета са име * дали се използват само букви на Документът не се
  и фамилия, когато за вид на кирилица и символите интервал, ' приема, когато
  задълженото лице е избрано (апостроф) и - (тире) задължителните полета
  "Физическо лице" * дали въведените имена отговарят не са попълнени или
    на съответните имена в регистъра на някоя от посочените
    ЗЛ валидации не е успешна
Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП
Име и фамилия Задължителни полета, * дали са въведени на латиница и Документът не се
  когато за вид на символите интервал, ' (апостроф) и - приема, когато двете
  задълженото лице е избрано (тире) полета не са попълнени
  "Чуждестранно ФЛ без   или някоя от посочените
  служебен номер в НАП"   валидации не е успешна
Дата на раждане Задължително поле, когато * дали датата на раждане е в указния Документът не се
  за вид на задълженото лице * формат ДД.ММ.ГГГГ приема, когато полето не
  е избрано "Чуждестранно * дали датата на раждане не е е попълнено или някоя от
  ФЛ без служебен номер в по-голяма от текущата посочените валидации
  НАП"   не е успешна
Държава Задължително поле, когато * дали заема валидна стойност от Документът не се
  за вид на задълженото лице пакета от данни "Класификатора на приема, когато полето не
  е избрано "Чуждестранно държавите" е попълнено или някоя от
  ФЛ без служебен номер в   посочените валидации
  НАП"   не е успешна
Държава двубуквен Задължително поле, когато * дали заема валидна стойност от Документът не се
код за вид на задълженото лице пакета от данни "Класификатора на приема, когато полето не
  е избрано "Чуждестранно държавите" е попълнено или някоя от
  ФЛ без служебен номер в   посочените валидации
  НАП"   не е успешна
Населено място по Задължително поле, когато   Документът не се
постоянен адрес за вид на задълженото лице   приема, когато полето не
  е избрано "Чуждестранно   е попълнено
  ФЛ без служебен номер в    
  НАП"    
Вид на документ за Задължително поле, когато   Документът не се
самоличност за вид на задълженото лице   приема, когато полето не
  е избрано "Чуждестранно   е попълнено
  ФЛ без служебен номер в    
  НАП"    
Номер на документ за Задължително поле, когато   Документът не се
самоличност за вид на задълженото лице   приема, когато полето не
  е избрано "Чуждестранно   е попълнено
  ФЛ без служебен номер в    
  НАП"    
Данни за лицето, физически предало горивото
Вид на лицето Задължително поле * дали заема стойности от Документът не се
    номенклатурата на видовете лица, приема, когато полето не
    които могат да подават документи е попълнено или някоя от
    пред НАП - физическо лице или посочените валидации
    чуждестранно ФЛ без служебен не е успешна
    номер в НАП  
Физическо лице
Идентификатор Задължително поле * формат на въведения ЕГН Документът не се
    * формат на въведения ЛНЧ приема, когато полето не
    * формат на въведения за служебен е попълнено или някоя от
    номер в НАП посочените валидации
    * дали въведеният ЕГН, ЛНЧ, не е успешна
    съответно служебен номер в НАП са  
    налични в регистъра на ЗЛ  
Трите имена Задължителни полета са име * дали се използват само букви на Документът не се
  и фамилия, когато за вид на кирилица и символите интервал, ' приема, когато
  задълженото лице е избрано (апостроф) и - (тире) задължителните полета
  "Физическо лице" * дали въведените имена отговарят не са попълнени или
    на съответните имена в регистъра на някоя от посочените
    ЗЛ валидации не е успешна
Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП
Име и фамилия Задължителни полета, * дали са въведени на латиница и Документът не се
  когато за вид на символите интервал, ' (апостроф) и - приема, когато двете
  задълженото лице е избрано (тире) полета не са попълнени
  "Чуждестранно ФЛ без   или някоя от посочените
  служебен номер в НАП"   валидации не е успешна
Дата на раждане Задължително поле, когато * дали датата на раждане е в Документът не се
  за вид на задълженото лице указания формат ДД.ММ.ГГГГ приема, когато полето не
  е избрано "Чуждестранно * дали датата на раждане не е е попълнено или някоя от
  ФЛ без служебен номер в по-голяма от текущата посочените валидации
  НАП"   не е успешна
Държава Задължително поле, когато * дали заема валидна стойност от Документът не се
  за вид на задълженото лице пакета от данни "Класификатора на приема, когато полето не
  е избрано "Чуждестранно държавите" е попълнено или някоя от
  ФЛ без служебен номер в   посочените валидации
  НАП"   не е успешна
Държава двубуквен Задължително поле, когато * дали заема валидна стойност от Документът не се
код за вид на задълженото лице пакета от данни "Класификатора на приема, когато полето не
  е избрано "Чуждестранно държавите" е попълнено или някоя от
  ФЛ без служебен номер в   посочените валидации
  НАП"   не е успешна
Населено място по Задължително поле, когато   Документът не се
постоянен адрес за вид на задълженото лице   приема, когато полето не
  е избрано "Чуждестранно   е попълнено
  ФЛ без служебен номер в    
  НАП"    
Вид на документ за Задължително поле, когато   Документът не се
самоличност за вид на задълженото лице   приема, когато полето не
  е избрано "Чуждестранно   е попълнено
  ФЛ без служебен номер в    
  НАП"    
Номер на документ за Задължително поле, когато   Документът не се
самоличност за вид на задълженото лице   приема, когато полето не
  е избрано "Чуждестранно   е попълнено
  ФЛ без служебен номер в    
  НАП"    
Данни за лицето, физически получило горивото
Вид на лицето Задължително поле * дали заема стойности от Документът не се
    номенклатурата на видовете лица, приема, когато полето не
    които могат да подават документи е попълнено или някоя от
    пред НАП-физическо лице или посочените валидации
    чуждестранно ФЛ без служебен не е успешна
    номер в НАП  
Физическо лице
Идентификатор Задължително поле * формат на въведения ЕГН Документът не се
    * формат на въведения ЛНЧ приема, когато полето не
    * формат на въведения за служебен е попълнено или някоя от
    номер в НАП посочените валидации
    * дали въведеният ЕГН, ЛНЧ, не е успешна
    съответно служебен номер в НАП са  
    налични в регистъра на ЗЛ  
Трите имена Задължителни полета са име * дали се използват само букви на Документът не се
  и фамилия, когато за вид на кирилица и символите интервал, ' приема, когато
  задълженото лице е избрано (апостроф) и - (тире) задължителните полета
  "Физическо лице" * дали въведените имена отговарят не са попълнени или
    на съответните имена в регистъра на някоя от посочените
    ЗЛ валидации не е успешна
Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП
Име и фамилия Задължителни полета, * дали са въведени на латиница и Документът не се
  когато за вид на символите интервал, ' (апостроф) и - приема, когато двете
  задълженото лице е избрано (тире) полета не са попълнени
  "Чуждестранно ФЛ без   или някоя от посочените
  служебен номер в НАП"   валидации не е успешна
Дата на раждане Задължително поле, когато * дали датата на раждане е в указния Документът не се
  за вид на задълженото лице * формат ДД.ММ.ГГГГ приема, когато полето не
  е избрано "Чуждестранно * дали датата на раждане не е е попълнено или някоя от
  ФЛ без служебен номер в по-голяма от текущата посочените валидации
  НАП"   не е успешна
Държава Задължително поле, когато * дали заема валидна стойност от Документът не се
  за вид на задълженото лице пакета от данни "Класификатора на приема, когато полето не
  е избрано "Чуждестранно държавите" е попълнено или някоя от
  ФЛ без служебен номер в   посочените валидации
  НАП"   не е успешна
Държава двубуквен Задължително поле, когато * дали заема валидна стойност от Документът не се
код за вид на задълженото лице пакета от данни "Класификатора на приема, когато полето не
  е избрано "Чуждестранно държавите" е попълнено или някоя от
  ФЛ без служебен номер в   посочените валидации
  НАП"   не е успешна
Населено място по Задължително поле, когато   Документът не се
постоянен адрес за вид на задълженото лице   приема, когато полето не
  е избрано "Чуждестранно   е попълнено
  ФЛ без служебен номер в    
  НАП"    
Вид на документ за Задължително поле, когато   Документът не се
самоличност за вид на задълженото лице   приема, когато полето не
  е избрано "Чуждестранно   е попълнено
  ФЛ без служебен номер в    
  НАП"    
Номер на документ за Задължително поле, когато   Документът не се
самоличност за вид на задълженото лице   приема, когато полето не
  е избрано "Чуждестранно   е попълнено
  ФЛ без служебен номер в    
  НАП"    
"§ 41. Създава се приложение № 23 към чл. 59а, ал. 1 и 3:
"Приложение № 23 към чл. 59а, ал. 1 и 3


Обхват, формат и валидации на данните в ЕДП
 
Данни Задължително поле Валидации Валидацията, която е
      причина документът да
      не се приеме и да се
      изпрати съобщение за
      отказ
Секция "Автор на електронното изявление"
Попълва се в автоматичен режим по данни на електронния подпис на лицето
Секция "ЗЛ, от чието име се подават електронните данни"
Попълва се в автоматичен режим по данни на електронния подпис на лицето и избор за кое лице се подава електронният документ
Секция "Номер на документ, който се коригира"
Номер на документ, Полето не е задължително, * формат на въведения ЕДП Документът не се приема,
който се коригира попълва се само при   когато полето е
  коригиране на предходен   попълнено, но някоя от
  документ   посочените валидации не
      е успешна
Попълва се в автоматичен режим при избор на документ, който се коригира
Секция "Данни относно доставката"
№ на еАДД/ЕАД/ЛРН Задължително поле * формат на номера на въведения Документът не се приема,
    еАДД когато полето не е
  При еАДД се попълва УКН * формат на номера на въведения попълнено или когато
  на еАДД, а когато системата ЕАД формалната валидация на
  на Агенция "Митници" е в * формат на въведения ЛРН номера не е успешна
  режима по чл. 73й ЗАДС - дали еАДД, съответно ЕАД, са  
  локалният референтен налични в системата на НАП  
  номер на икономическия    
  оператор    
       
  При ЕАД се попълва номер    
  на ЕАД    
№ на предходен Не е задължително * формат на номера на въведения Документът не се приема,
ЕДД/ЕДП Полето се попълва, когато ЕДД/ЕДП когато полето е
  преди подавания ЕДП има * дали датата от номера не е попълнено, но някоя от
  ЕДД за промяна в по-голяма от текущата посочените валидации не
  обстоятелства за същото * дали въведеният ЕДД/ЕДП е е успешна
  гориво наличен в системата  
Дата на възникване Задължително поле * форматът на датата е ДД.ММ.ГГГГ Документът не се приема,
на промяна в   дали датата не е по-голяма от когато полето не е
обстоятелствата   текущата попълнено или някоя от
      посочените валидации не
      е успешна
Вид на горивото Задължително поле * дали заема валидна стойност за Документът не се приема,
    вид на горивото от пакета от данни когато полето не е
    "Горива, за които се извършва попълнено или някоя от
    подаване на ЕДД/ЕДП" посочените валидации не
      е успешна
Наименование на Задължително поле * дали заема валидна стойност за Документът не се приема,
горивото   наименование на горивото от когато полето не е
    пакета от данни "Горива, за които попълнено или някоя от
    се извършва подаване на посочените валидации не
    ЕДД/ЕДП" е успешна
Код по КН Задължително поле * дали заема валидна стойност за Документът не се приема,
    кода по КН от пакета от данни когато полето не е
    "Горива, за които се извършва попълнено или някоя от
    подаване на ЕДД/ЕДП" посочените валидации не
      е успешна
Количество Задължително поле * изписване само на цифри с точност Документът не се приема,
    два знака след десетичната точка когато полето не е
      попълнено или някоя от
      посочените валидации не
      е успешна
Секция "ЗЛ, от което е получено горивото"
Вид на лицето Задължително поле * дали заема стойности от Документът не се приема,
    номенклатурата на видовете лица, когато полето не е
    които могат да подават документи попълнено или някоя от
    пред НАП посочените валидации не
      е успешна
Юридическо лице
Идентификатор Задължително поле, когато * формат на въведения ЕИК Документът не се приема,
  за вид на задълженото * формат на въведения за служебен когато полето не е
  лице е избрано номер в НАП попълнено или някоя от
  "Юридическо лице" * дали въведеният ЕИК, съответно посочените валидации не
    служебен номер в НАП са налични в е успешна
    регистъра на ЗЛ  
Наименование Извлича се от регистъра на   Документът не се приема,
  ЗЛ   когато полето не е
      попълнено
Физическо лице
Идентификатор Задължително поле, когато * формат на въведения ЕГН Документът не се приема,
  за вид на задълженото * формат на въведения ЛНЧ когато полето не е
  лице е избрано "Физическо * формат на въведения за служебен попълнено или някоя от
  лице" номер в НАП посочените валидации не
    * дали въведеният ЕГН, ЛНЧ, е успешна
    съответно служебен номер в НАП са  
    налични в регистъра на ЗЛ  
Трите имена Задължителни полета са * дали се използват само букви на Документът не се приема,
  име и фамилия, когато за кирилица и символите интервал, ' когато задължителните
  вид на задълженото лице е (апостроф) и - (тире) полета не са попълнени
  избрано "Физическо лице" * дали въведените имена отговарят или някоя от посочените
    на съответните имена в регистъра валидации не е успешна
    на ЗЛ  
Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП
Наименование Задължително поле, когато   Документът не се приема,
  за вид на задълженото   когато полето не е
  лице е избрано   попълнено
  "Чуждестранно ЮЛ без    
  служебен номер в НАП"    
Държава Задължително поле, когато * дали заема валидна стойност от Документът не се приема,
  за вид на задълженото пакета от данни "Класификатора на когато полето не е
  лице е избрано държавите" попълнено или някоя от
  "Чуждестранно ЮЛ без   посочените валидации не
  служебен номер в НАП"   е успешна
Държава двубуквен Задължително поле, когато * дали заема валидна стойност от Документът не се приема,
код за вид на задълженото пакета от данни "Класификатора на когато полето не е
  лице е избрано държавите" попълнено или някоя от
  "Чуждестранно ЮЛ без   посочените валидации не
  служебен номер в НАП"   е успешна
Данъчен Задължително поле, когато   Документът не се приема,
идентификационен държавата не е от ЕС и   когато държавата не е от
номер в държавата на когато за вид на   ЕС и полето не е
установяване задълженото лице е   попълнено
  избрано "Чуждестранно ЮЛ    
  без служебен номер в НАП"    
ДДС номер Задължително поле, когато   Документът не се приема,
  държавата е от ЕС и когато   когато държавата е от ЕС
  за вид на задълженото   и полето не е попълнено
  лице е избрано    
  "Чуждестранно ЮЛ без    
  служебен номер в НАП"    
Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП
Име и фамилия Задължителни полета, * дали са въведени на латиница и Документът не се приема,
  когато за вид на символите интервал, ' (апостроф) и когато двете полета не са
  задълженото лице е - (тире) попълнени или някоя от
  избрано "Чуждестранно ФЛ   посочените валидации не
  без служебен номер в НАП"   е успешна
Дата на раждане Задължително поле, когато * дали датата на раждане е в Документът не се приема,
  за вид на задълженото указания формат ДД.ММ.ГГГГ когато полето не е
  лице е избрано дали датата на раждане не е попълнено или някоя от
  "Чуждестранно ФЛ без по-голяма от текущата посочените валидации не
  служебен номер в НАП"   е успешна
Държава Задължително поле, когато * дали заема валидна стойност от Документът не се приема,
  за вид на задълженото пакета от данни "Класификатора на когато полето не е
  лице е избрано държавите" попълнено или някоя от
  "Чуждестранно ФЛ без   посочените валидации не
  служебен номер в НАП"   е успешна
Държава двубуквен Задължително поле, когато * дали заема валидна стойност от Документът не се приема,
код за вид на задълженото пакета от данни "Класификатора на когато полето не е
  лице е избрано държавите" попълнено или някоя от
  "Чуждестранно ФЛ без   посочените валидации не
  служебен номер в НАП"   е успешна
Населено място по Задължително поле, когато   Документът не се приема,
постоянен адрес за вид на задълженото   когато полето не е
  лице е избрано   попълнено
  "Чуждестранно ФЛ без    
  служебен номер в НАП"    
Вид на документ за Задължително поле, когато   Документът не се приема,
самоличност за вид на задълженото   когато полето не е
  лице е избрано   попълнено
  "Чуждестранно ФЛ без    
  служебен номер в НАП"    
Номер на документ за Задължително поле, когато   Документът не се приема,
самоличност за вид на задълженото   когато полето не е
  лице е избрано   попълнено
  "Чуждестранно ФЛ без    
  служебен номер в НАП"    
Секция "Място на получаване на горивото"
Вид Задължително поле * Дали заема валидни стойности от Документът не се приема,
    номенклатурата на видовете когато полето не е
    местоназначения/места за попълнено или някоя от
    получаване/места на престой в посочените валидации не
    зависимост от случая на е успешна
    използване  
Област Задължително поле * Дали заема валидна стойност от Документът не се приема,
    пакета от данни "Данни за области, когато полето не е
    общини, кметства и населени места попълнено или някоя от
    от Единния класификатор на посочените валидации не
    административно-териториалните и е успешна
    териториални единици (ЕКАТТЕ)"  
Община Задължително поле * Дали заема валидна стойност от Документът не се приема,
    пакета от данни "Данни за области, когато полето не е
    общини, кметства и населени места попълнено или някоя от
    от Единния класификатор на посочените валидации не
    административно-териториалните и е успешна
    териториални единици (ЕКАТТЕ)"  
Населено място Задължително поле * Дали заема валидна стойност от Документът не се приема,
    пакета от данни "Данни за области, когато полето не е
    общини, кметства и населени места попълнено или някоя от
    от Единния класификатор на посочените валидации не
    административно-териториалните и е успешна
    териториални единици (ЕКАТТЕ)"  
Район Задължително поле, когато * Дали заема валидна стойност от Документът не се приема,
  населеното място е София, пакета от данни "Данни за когато населеното място е
  Пловдив или Варна районите в градовете с районно София, Пловдив или
    делене от Единния класификатор Варна и полето не е
    на попълнено или някоя от
    административно-териториалните и посочените валидации не
    териториални единици (ЕКАТТЕ)" е успешна
ул./бул./пл./ж.к./кв.   Не се валидира  
номер   Не се валидира  
Секция "Данни за превоза на горивото"
Вид на лицето Задължително поле * дали заема стойности от Документът не се приема,
    номенклатурата на видовете лица, когато полето не е
    които могат да подават документи попълнено или някоя от
    пред НАП-юридическо лице или посочените валидации не
    чуждестранно ЮЛ без служебен е успешна
    номер в НАП  
Фирма - превозвач - Юридическо лице
Идентификатор Задължително поле, когато * формат на въведения ЕИК Документът не се приема,
  за вид на задълженото * формат на въведения за служебен когато полето не е
  лице е избрано номер в НАП попълнено или някоя от
  "Юридическо лице" * дали въведеният ЕИК, съответно посочените валидации не
    служебен номер в НАП са налични в е успешна
    регистъра на ЗЛ  
Наименование Извлича се от регистъра на   Документът не се приема,
  ЗЛ   когато полето не е
      попълнено
Фирма - превозвач - Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП
Наименование Задължително поле, когато   Документът не се приема,
  за вид на задълженото   когато полето не е
  лице е избрано   попълнено
  "Чуждестранно ЮЛ без    
  служебен номер в НАП"    
Държава Задължително поле, когато * Дали заема валидна стойност от Документът не се приема,
  за вид на задълженото пакета от данни "Класификатора на когато полето не е
  лице е избрано държавите" попълнено или някоя от
  "Чуждестранно ЮЛ без   посочените валидации не
  служебен номер в НАП"   е успешна
Държава двубуквен Задължително поле, когато * Дали заема валидна стойност от Документът не се приема,
код за вид на задълженото пакета от данни "Класификатора на когато полето не е
  лице е избрано държавите" попълнено или някоя от
  "Чуждестранно ЮЛ без   посочените валидации не
  служебен номер в НАП"   е успешна
Данъчен Задължително поле, когато   Документът не се приема,
идентификационен държавата не е от ЕС и   когато държавата не е от
номер в държавата на когато за вид на   ЕС и полето не е
установяване задълженото лице е   попълнено
  избрано "Чуждестранно ЮЛ    
  без служебен номер в НАП"    
ДДС номер Задължително поле, когато   Документът не се приема,
  държавата е от ЕС, когато   когато държавата е от ЕС
  за вид на задълженото   и полето не е попълнено
  лице е избрано    
  "Чуждестранно ЮЛ без    
  служебен номер в НАП"    
Транспортно средство
Вид на транспорта Задължително поле * Дали заема валидна стойност от Документът не се приема,
    номенклатурата на видовете когато полето не е
    транспорт попълнено или някоя от
      посочените валидации не
      е успешна
Вид на транспортното Задължително поле за * Дали заема валидна стойност от Документът не се приема,
средство автомобилен и жп номенклатурата на видовете когато транспортът е
  транспорт, при другите не транспортни средства при шосеен шосеен или железопътен
  се попълва или железопътен транспорт и полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна
Регистрационен Задължително поле за * Формална валидация за Документът не се приема,
номер всяко ново добавено регистрационен номер на когато полето не е
  транспортно средство транспортното средство при шосеен попълнено или
    или железопътен транспорт някоя от посочените
      валидации не е успешна
Данни за водача на МПС
Секцията се попълва само за шосеен транспорт
Вид на лицето Задължително поле при * дали заема стойности от Документът не се приема,
  шосеен транспорт номенклатурата на видовете лица, когато полето не е
    които могат да подават документи попълнено или някоя от
    пред НАП - физическо лице или посочените валидации не
    чуждестранно ФЛ без служебен е успешна
    номер в НАП  
Физическо лице
Идентификатор Задължително поле, когато * формат на въведения ЕГН Документът не се приема,
  за вид на задълженото * формат на въведения ЛНЧ когато полето не е
  лице е избрано "Физическо * формат на въведения за служебен попълнено или някоя от
  лице" номер в НАП посочените валидации не
    * дали въведеният ЕГН, ЛНЧ, е успешна
    съответно служебен номер в НАП са  
    налични в регистъра на ЗЛ  
Трите имена Задължителни полета са дали се използват само букви на Документът не се приема,
  име и фамилия, когато за кирилица и символите интервал, ' когато задължителните
  вид на задълженото лице е (апостроф) и - (тире); полета не са попълнени
  избрано "Физическо лице" дали въведените имена отговарят или някоя от посочените
    на съответните имена в регистъра валидации не е успешна
    на ЗЛ  
Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП
Име и фамилия Задължителни полета, * дали са въведени на латиница и Документът не се приема,
  когато за вид на символите интервал, ' (апостроф) и когато двете полета не са
  задълженото лице е - (тире) попълнени или някоя от
  избрано "Чуждестранно ФЛ   посочените валидации не
  без служебен номер в НАП"   е успешна
Дата на раждане Задължително поле, когато * дали датата на раждане е в Документът не се приема,
  за вид на задълженото указания формат ДД.ММ.ГГГГ; когато полето не е
  лице е избрано * дали датата на раждане не е попълнено или някоя от
  "Чуждестранно ФЛ без по-голяма от текущата посочените валидации не
  служебен номер в НАП"   е успешна
Държава Задължително поле, когато * Дали заема валидна стойност от Документът не се приема,
  за вид на задълженото пакета от данни "Класификатора на когато полето не е
  лице е избрано държавите" попълнено или някоя от
  "Чуждестранно ФЛ без   посочените валидации не
  служебен номер в НАП"   е успешна
Държава двубуквен Задължително поле, когато * Дали заема валидна стойност от Документът не се приема,
код за вид на задълженото пакета от данни "Класификатора на когато полето не е
  лице е избрано държавите" попълнено или някоя от
  "Чуждестранно ФЛ без   посочените валидации не
  служебен номер в НАП"   е успешна
Населено място по Задължително поле, когато   Документът не се приема,
постоянен адрес за вид на задълженото   когато полето не е
  лице е избрано   попълнено
  "Чуждестранно ФЛ без    
  служебен номер в НАП"    
Вид на документ за Задължително поле, когато   Документът не се приема,
самоличност за вид на задълженото   когато полето не е
  лице е избрано   попълнено
  "Чуждестранно ФЛ без    
  служебен номер в НАП"    
Номер на документ за Задължително поле, когато   Документът не се приема,
самоличност за вид на задълженото   когато полето не е
  лице е избрано   попълнено
  "Чуждестранно ФЛ без    
  служебен номер в НАП"    
Данни за лицето, физически предало горивото
Вид на лицето Задължително поле * дали заема стойности от Документът не се приема,
    номенклатурата на видовете лица, когато полето не е
    които могат да подават документи попълнено или някоя от
    пред НАП-физическо лице или посочените валидации не
    чуждестранно ФЛ без служебен е успешна
    номер в НАП  
Физическо лице
Идентификатор Задължително поле * формат на въведения ЕГН Документът не се приема,
    * формат на въведения ЛНЧ когато полето не е
    * формат на въведения за служебен попълнено или някоя от
    номер в НАП посочените валидации не
    * дали въведеният ЕГН, ЛНЧ, е успешна
    съответно служебен номер в НАП са  
    налични в регистъра на ЗЛ  
Трите имена Задължителни полета са * дали се използват само букви на Документът не се приема,
  име и фамилия, когато за кирилица и символите интервал, ' когато задължителните
  вид на задълженото лице е (апостроф) и - (тире); полета не са попълнени
  избрано "Физическо лице" * дали въведените имена отговарят или някоя от посочените
    на съответните имена в регистъра валидации не е успешна
    на ЗЛ  
Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП
Име и фамилия Задължителни полета, * дали са въведени на латиница и Документът не се приема,
  когато за вид на символите интервал, ' (апостроф) и когато двете полета не са
  задълженото лице е - (тире) попълнени или някоя от
  избрано "Чуждестранно ФЛ   посочените валидации не
  без служебен номер в НАП"   е успешна
Дата на раждане Задължително поле, когато * дали датата на раждане е в Документът не се приема,
  за вид на задълженото указания формат ДД.ММ.ГГГГ; когато полето не е
  лице е избрано * дали датата на раждане не е попълнено или някоя от
  "Чуждестранно ФЛ без по-голяма от текущата посочените валидации не
  служебен номер в НАП"   е успешна
Държава Задължително поле, когато * Дали заема валидна стойност от Документът не се приема,
  за вид на задълженото пакета от данни "Класификатора на когато полето не е
  лице е избрано държавите" попълнено или някоя от
  "Чуждестранно ФЛ без   посочените валидации не
  служебен номер в НАП"   е успешна
Държава двубуквен Задължително поле, когато * Дали заема валидна стойност от Документът не се приема,
код за вид на задълженото пакета от данни "Класификатора на когато полето не е
  лице е избрано държавите" попълнено или някоя от
  "Чуждестранно ФЛ без   посочените валидации не
  служебен номер в НАП"   е успешна
Населено място по Задължително поле, когато   Документът не се приема,
постоянен адрес за вид на задълженото   когато полето не е
  лице е избрано   попълнено
  "Чуждестранно ФЛ без    
  служебен номер в НАП"    
Вид на документ за Задължително поле, когато   Документът не се приема,
самоличност за вид на задълженото   когато полето не е
  лице е избрано   попълнено
  "Чуждестранно ФЛ без    
  служебен номер в НАП"    
Номер на документ за Задължително поле, когато   Документът не се приема,
самоличност за вид на задълженото   когато полето не е
  лице е избрано   попълнено
  "Чуждестранно ФЛ без    
  служебен номер в НАП"    
Данни за лицето, физически получило горивото
Вид на лицето Задължително поле * дали заема стойности от Документът не се приема,
    номенклатурата на видовете лица, когато полето не е
    които могат да подават документи попълнено или някоя от
    пред НАП - физическо лице или посочените валидации не
    чуждестранно ФЛ без служебен е успешна
    номер в НАП  
Физическо лице
Идентификатор Задължително поле * формат на въведения ЕГН Документът не се приема,
    * формат на въведения ЛНЧ когато полето не е
    * формат на въведения за служебен попълнено или някоя от
    номер в НАП посочените валидации не
    * дали въведеният ЕГН, ЛНЧ, е успешна
    съответно служебен номер в НАП са  
    налични в регистъра на ЗЛ  
Трите имена Задължителни полета са * дали се използват само букви на Документът не се приема,
  име и фамилия, когато за кирилица и символите интервал, ' когато задължителните
  вид на задълженото лице е (апостроф) и - (тире); полета не са попълнени
  избрано "Физическо лице" * дали въведените имена отговарят или някоя от посочените
    на съответните имена в регистъра валидации не е успешна
    на ЗЛ  
Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП
Име и фамилия Задължителни полета, * дали са въведени на латиница и Документът не се приема,
  когато за вид на символите интервал, ' (апостроф) и когато двете полета не са
  задълженото лице е - (тире) попълнени или някоя от
  избрано "Чуждестранно ФЛ   посочените валидации не
  без служебен номер в НАП"   е успешна
Дата на раждане Задължително поле, когато * дали датата на раждане е в Документът не се приема,
  за вид на задълженото указания формат ДД.ММ.ГГГГ; когато полето не е
  лице е избрано дали датата на раждане не е попълнено или някоя от
  "Чуждестранно ФЛ без по-голяма от текущата посочените валидации не
  служебен номер в НАП"   е успешна
Държава Задължително поле, когато * Дали заема валидна стойност от Документът не се приема,
  за вид на задълженото пакета от данни "Класификатора на когато полето не е
  лице е избрано държавите" попълнено или някоя от
  "Чуждестранно ФЛ без   посочените валидации не
  служебен номер в НАП"   е успешна
Държава двубуквен Задължително поле, когато * Дали заема валидна стойност от Документът не се приема,
код за вид на задълженото пакета от данни "Класификатора на когато полето не е
  лице е избрано държавите" попълнено или някоя от
  "Чуждестранно ФЛ без   посочените валидации не
  служебен номер в НАП"   е успешна
Населено място по Задължително поле, когато   Документът не се приема,
постоянен адрес за вид на задълженото   когато полето не е
  лице е избрано   попълнено
  "Чуждестранно ФЛ без    
  служебен номер в НАП"    
Вид на документ за Задължително поле, когато   Документът не се приема,
самоличност за вид на задълженото   когато полето не е
  лице е избрано   попълнено
  "Чуждестранно ФЛ без    
  служебен номер в НАП"    
Номер на документ за Задължително поле, когато   Документът не се приема,
самоличност за вид на задълженото   когато полето не е
  лице е избрано   попълнено
  "Чуждестранно ФЛ без    
  служебен номер в НАП"    
"§ 42. Създава се приложение № 24 към чл. 17, ал. 1:
"Приложение № 24 към чл. 17, ал. 1


 
ЗАЯВЛЕНИЕ
 
от ....................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
в качеството си на ........................................ на фирма ..................................................................................................................................................................
за въвеждане в експлоатация и регистрация на фискално устройство със следните данни:
1. Идентификационен номер по чл. 84 ДОПК ...................................................................., ЕГН/ЛНЧ/служебен номер от регистър на НАП ..........................................................
2. Собственост на .........................................................................................................................................................................................................
(наименование и адрес на задълженото лице)
3. Търговски обект .....................................................................................................................................................................................................................
(вид и наименование)
4. Вид дейност на обекта: .............................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
(код и описание на дейността съгласно номенклатурата в таблица 1 към
приложение № 17)
5. Адрес на обекта: ..................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
(посочва се и код по ЕКАТТЕ за населено място)
6. Фискално устройство модел: ..................................................................................................................................................................................................
(наименованието на модела)
с централно регистриращо устройство .........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
(попълва се само за ЕСФП за продажба на течни горива)
с бензино- (газо-) колонки тип ...............................................................................................................................................................................................
(попълва се само за ЕСФП за продажба на течни горива)
с нивомерна система тип .................................................................................................................................,
(попълва се само за ЕСФП за продажба на течни горива)
одобрен със свидетелство на БИМ № .........................................................../.................... г.
7. Индивидуален номер на ФУ ......................; Индивидуален номер на ФП .........................................................................................................................................................
8. Сервизна фирма: ............................................................................................................................................................................................................
(ЕИК, наименование, адрес и телефон и e-mail на сервизната фирма)
9. Сервизен договор № ............................ от ...................................... г. подпис/печат
Дата: ................. Заявител: .............................
  (подпис, печат)
 
======= Попълва се от сервизната фирма при регистрация на ФУ в НАП =========
 
1. ...................................................................................................................................................................................................................................
(собствено и фамилно име на сервизния техник)
2. .................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена на упълномощеното физическо лице, присъствало на регистрацията на ФУ)

...................................................... .............................................................
(подпис на сервизния техник) (подпис на упълномощеното лице)
   
Дата .............................  
   
"


Преходни и Заключителни разпоредби


§ 43. Лицата по § 3, т. 2 и по § 33 привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срока, предвиден в § 15б от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност.


§ 44. (1) Лицата по чл. 3, които извършват автомобилни превози по чл. 39 от Закона за автомобилните превози, привеждат дейността си в съответствие с § 20, т. 2 в сроковете, предвидени в § 2 от заключителните разпоредби към Закона за изменение на Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 50 от 2012 г.; изм., бр. 103 от 2012 г. и бр. 23 от 2013 г.).
(2) До изтичането на сроковете по ал. 1 се прилага досегашният ред за регистриране и отчитане на продажбите.


§ 45. Петролните бази и неданъчните складове изготвят оборотна ведомост за наличните количества горива към 1 май 2013 г., като при поискване са длъжни да я предоставят на органите по приходите.


§ 46. ФУ/ИАСУТД, одобрени до влизане в сила на тази наредба, се считат за одобрени и не се изисква преодобряване.


§ 47. Всички издадени до 8 март 2013 г. от ДАМТН удостоверения за регистрация на сервизни фирми се считат за валидни.


§ 48. Одобряването на ФУ/ИАСУТД, за които производителите или вносителите са подали заявление до влизане в сила на тази наредба, но процедурата не е приключила, се извършва по досегашния ред.


§ 49. Свидетелство за регистрация на ФУ, издадено до влизане в сила на тази наредба, е валидно до издаване на ново свидетелство в случаите, предвидени в тази наредба.


§ 50. Изискванията на § 35, т. 1 и § 39, т. 1 от тази наредба се отнасят за ФУ/ИАСУТД, одобрявани след влизане в сила на тази наредба.


§ 51. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

rss
Посети форума