навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81 ОТ 29 МАРТ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г. (ДВ, БР. 6 ОТ 2000 Г.)

В сила от 01.01.2013 г.

Обн. ДВ. бр.33 от 5 Април 2013г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 5:
а) в изречение първо думите "лицата, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества, еднолични търговци, неперсонифицирани дружества, както и за синдиците и ликвидаторите" се заменят с "управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, синдиците и ликвидаторите, членовете на управителните, надзорните и контролните съвети на търговските дружества, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицираните дружества";
б) в изречение второ думите "по договор за управление и контрол" се заличават.
2. В ал. 6, изречение първо думите "и получаващи доходи" се заличават.
3. В ал. 8, т. 10 думите "и сумите за предметни и парични награди по чл. 88, ал. 3 от Закона за държавния служител" се заличават.


§ 2. В чл. 1а, ал. 1, изречение първо думите "на незаконното недопускане или отстраняване от работа или уволнението" се заменят с "на незаконното недопускане или отстраняване от работа, незаконното уволнение или отстраняването и възстановяването на работа по реда, определен в специални закони".


§ 3. Член 4 се изменя така:
"Чл. 4. Когато лицето работи по допълнителен, по втори трудов договор, по договор по чл. 114 от Кодекса на труда или без трудово правоотношение, то декларира пред осигурителите дохода, върху който се дължат осигурителни вноски по всеки от договорите."

Заключителни разпоредби


§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума