навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 ОТ 29 МАРТ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. (ДВ, БР. 21 ОТ 2000 Г.)

В сила от 01.01.2013 г.

Обн. ДВ. бр.33 от 5 Април 2013г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. (В сила от 09.04.2013 г.) В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо след думата "отпускат" се добавя "и изплащат" и накрая се поставя запетая и се добавя "а за случаите, при които се прилагат разпоредбите на международен договор в областта на социалната сигурност - заверени от съответната компетентна институция копия на такива документи".
2. В ал. 4 след думата "отпускането" се добавя "или изплащането".
3. Алинея 5 се изменя така:
"(5) При прието заявление с нередовни и/или липсващи документи, които не могат да бъдат поправени или набавени служебно, служителят от териториалното поделение на НОИ уведомява лицето за неизправностите с препоръчано писмо с обратна разписка в 15-дневен срок. Когато в 2-месечен срок от датата на уведомяването те не са отстранени, длъжностното лице, на което е възложено ръководството по пенсионното осигуряване, издава разпореждане въз основа на наличните редовни документи и на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО."
4. В ал. 6 се правят следните изменения:
а) в изречение второ думите "6-месечен срок" се заменят с "4-месечен срок";
б) в изречение трето думите "чл. 5, ал. 4 КСО" се заменят с "чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО".


§ 2. (В сила от 09.04.2013 г.) В чл. 2, т. 2 се създава изречение трето:
"Когато за времето след 31 декември 1996 г. или за част от него не са представени документи за брутно трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски, се ползват данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО."


§ 3. (В сила от 09.04.2013 г.) В чл. 3 ал. 3 се изменя така:
"(3) Заявлението за отпускане на пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест се свързва служебно от териториалното поделение на НОИ с влязлото в сила разпореждане за приемане или за неприемане на злополуката за трудова."


§ 4. Член 6а се отменя.


§ 5. (В сила от 09.04.2013 г.) В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в изречение първо думите "чл. 89, ал. 1 КСО" се заменят с "чл. 89а, ал. 1 КСО" и думите "осигурителен стаж" се заменят с "действителен осигурителен стаж";
б) в изречение второ думите "от член на семейството" се заменят с "на член от семейството".
2. В ал. 4:
а) в т. 3 накрая се добавя "и копие от заявлението на лицето до общинския съвет";
б) точка 5 се изменя така:
"5. за лицата по ал. 2, т. 2 - и документ от общината (кметството), че са родили и отгледали 5 и повече деца до 18-годишната им възраст, че не са били лишавани или ограничавани родителските им права и че децата не са били настанявани в държавни заведения за отглеждане за срок, по-голям от една година, освен по здравословни причини;"
в) в т. 7 думите "осигурителен стаж" се заменят с "действителен осигурителен стаж".
3. Създават се ал. 7 и 8:
"(7) Пенсията на лицата по ал. 2, т. 1 се изплаща в сроковете по чл. 82, ал. 1 КСО.
(8) Когато в срока по чл. 1, ал. 5 лицето не представи всички необходими документи във връзка с искането за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 КСО, не се прави предложение по ал. 1."


§ 6. (В сила от 09.04.2013 г.) В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
"(1) При определяне на годишния доход по чл. 89а, ал. 1 КСО не се включват:
1. добавката за чужда помощ, компенсациите, индексациите и еднократните плащания, изплащани към пенсиите;
2. помощите, отпуснати при условията и по реда на социалното подпомагане, както и целевите помощи за отопление, отпуснати съгласно нормативен акт;
3. семейните помощи по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 6, 8 - 10 от Закона за семейни помощи за деца и месечната добавка по чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания."
2. Създава се ал. 2:
"(2) При определяне на годишния доход на член от семейството се взема предвид броят на членовете на семейството към датата на подаване на заявлението в общинския съвет. Доходът за непълен месец се определя, като размерът на месечния доход се раздели на броя на календарните дни в месеца и полученият среднодневен доход се умножи по броя на дните, за които се отнася."


§ 7. (В сила от 09.04.2013 г.) В чл. 9, ал. 1 се създава изречение трето:
"Оригиналните документи за осигурителен стаж се връщат на лицето заедно с разпореждането на длъжностното лице по пенсионното осигуряване."


§ 8. (В сила от 09.04.2013 г.) В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение второ думата "петмесечен" се заменя с "четиримесечен".
2. Алинея 8 се изменя така:
"(8) Разпореждането по ал. 1 - 7 се връчва пряко на лицето или чрез пощенската мрежа на лицензиран пощенски оператор срещу подпис и съответно датиране. Разпореждането за осъвременяване на пенсията/пенсиите се връчва при поискване на лицето, като срокът за обжалване на разпореждането започва да тече от датата на връчването му."


§ 9. (В сила от 09.04.2013 г.) В чл. 12, ал. 2 изречение второ се изменя така:
"За извършените поправки и изменения се издава разпореждане, което може да се обжалва по реда на чл. 13."


§ 10. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думите "чл. 69, ал. 5" се заменят с "чл. 69, ал. 6";
б) в т. 4 думите "чл. 69, ал. 6" се заменят с "чл. 69, ал. 7".
2. В ал. 2 думите "по ал. 1" се заменят с "по чл. 69 КСО".


§ 11. Член 17а се изменя така:
"Чл. 17а. (1) От 1 януари 2013 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 69, ал. 2, 3 и 6 КСО се придобива независимо от възрастта при 27 години общ осигурителен стаж, от които 18 години действително изслужени на съответните длъжности.
(2) От 1 януари 2013 г. лицата, които са изпълнявали военна служба, придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 69, ал. 1 КСО при навършване на:
1. 52-годишна възраст - за войниците (матросите), сержантите (старшините), офицерските кандидати и офицерите с младши офицерски звания;
2. 54-годишна възраст - за офицерите със старши и висши офицерски звания.
(3) От 1 януари 2013 г. лицата, които са изпълнявали военна служба, придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 69, ал. 5 КСО при навършване на:
1. 42-годишна възраст - за войниците (матросите), сержантите (старшините), офицерските кандидати и офицерите с младши офицерски звания;
2. 44-годишна възраст - за офицерите със старши и висши офицерски звания."


§ 12. Член 18 се изменя така:
"Чл. 18. (1) При преценяване правото на пенсия на лицата по чл. 69, ал. 1 КСО осигурителният стаж, извън този по чл. 17, може да допълва без превръщане общия осигурителен стаж, независимо дали е придобит преди или след уволнението им като военнослужещи.
(2) При преценяване правото на пенсия на лицата по чл. 69, ал. 2, 3 и 6 КСО осигурителният стаж, извън този по чл. 17, може да допълва без превръщане общия осигурителен стаж, при условие че е придобит преди уволнението им от посочените служби.
(3) Осигурителният стаж по ал. 1 и 2 може да допълва общия осигурителен стаж при пенсиониране на лицата по чл. 69, ал. 1 - 3 и ал. 6 КСО само при наличието на две трети действително изслужени по чл. 17, ал. 1, т. 1 - 3.
(4) При пенсиониране по условията на чл. 69 КСО осигурителният стаж по чл. 17, ал. 1, т. 1 - 3 се зачита при взаимно допълване.
(5) Осигурителният стаж за придобиване право на пенсия по условията на чл. 69, ал. 4 и 5 КСО се зачита при взаимно допълване.
(6) Лицата, които не са придобили право на пенсия по чл. 69 КСО, се пенсионират по реда на чл. 68 и § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на КСО."


§ 13. В чл. 19, ал. 7 се правят следните изменения:
1. в изречение първо думите "изпълнение на условията за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО, но не по-късно от" се заличават;
2. в изречение второ думите "изпълнение на условията по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО или" се заличават.


§ 14. Член 19а се изменя така:
"Чл. 19а. Учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 5, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на КСО при навършена възраст 3 години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 КСО и придобит учителски стаж, както следва:
1. от 1 януари 2013 г. - 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете;
2. от 1 януари 2014 г. - 26 години за жените и 31 години за мъжете;
3. от 1 януари 2015 г. - 26 години и 4 месеца за жените и 31 години и 4 месеца за мъжете;
4. от 1 януари 2016 г. - 26 години и 8 месеца за жените и 31 години и 8 месеца за мъжете;
5. от 1 януари 2017 г. - 27 години за жените и 32 години за мъжете;
6. от 1 януари 2018 г. - 27 години и 4 месеца за жените и 32 години и 4 месеца за мъжете;
7. от 1 януари 2019 г. - 27 години и 8 месеца за жените и 32 години и 8 месеца за мъжете;
8. от 1 януари 2020 г. - 28 години за жените и 33 години за мъжете."


§ 15. В чл. 20 се правят следните допълнения:
1. В ал. 4 след думата "действителен" се добавя "календарен".
2. В ал. 5 след думата "действителен" се добавя "календарен".


§ 16. (В сила от 09.04.2013 г.) В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо след думата "пенсионера" се поставя точка и текстът до края се заличава.
2. В ал. 3 изречение второ се изменя така:
"Преизчисляването на пенсията се извършва по реда на чл. 70 КСО, съответно по чл. 75 - 77 и чл. 79 КСО, от датата на заявлението."


§ 17. В чл. 21а, ал. 1 се създава изречение второ:
"За лицата от дирекция "Специална куриерска служба" към Министерството на вътрешните работи намаляването на осигурителния доход се прилага за периода след 31 декември 2012 г."


§ 18. (В сила от 09.04.2013 г.) В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата "просвета" се поставя запетая и се добавя "както и социални учебно-професионални заведения, създадени с Постановление № 63 на Министерския съвет от 1991 г. за образуване на социални учебно-професионални заведения за квалификация и преквалификация на лица с намалена трудоспособност (обн., ДВ, бр. 32 от 1991 г.; изм., бр. 68 от 1991 г.)";
б) в т. 3 се създава изречение второ: "Документи, издадени от едно и също учебно заведение, се изискват оформени по този ред само при първоначалното им подаване."
2. Алинея 4 се изменя така:
"(4) Лицата, които са прекъснали обучението си поради незаверен семестър, получават пенсията си до началото на семестъра, ако няма друга дата, посочена в заповедта на ректора."
3. Създава се ал. 5:
"(5) Документът, удостоверяващ статута на учащ в Република България, може да бъде изпратен от съответното учебно заведение по електронен път, подписан с квалифициран електронен подпис."


§ 19. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) точка 3 се изменя така:
"3. за осигурителен стаж на управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, синдиците и ликвидаторите, членовете на управителните, надзорните и контролните съвети на търговските дружества, както и на лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицираните дружества, се зачита времето, за което са внесени или дължими осигурителни вноски върху възнаграждението им, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по икономическа дейност за периода на работа по договорите;"
б) в т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя "за периоди до 31 декември 2006 г.".
2. В ал. 17 след думите "работни дни" се добавя "и часове".


§ 20. (В сила от 09.04.2013 г.) В чл. 40, ал. 1 и 2 думите "чл. 5, ал. 4" се заменят с "чл. 5, ал. 4, т. 1".


§ 21. (В сила от 09.04.2013 г.) В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
"(1) Осигурителният стаж и осигурителният доход на самоосигуряващите се лица, на лицата, работещи без трудово правоотношение, и на управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на лицата, посочени в чл. 7 и 19 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2000 г.; Решение № 8525 на Върховния административен съд от 2000 г. - бр. 8 от 2001 г.; Решение № 3357 на Върховния административен съд от 2001 г. - бр. 52 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2002 г., бр. 91 от 2003 г., бр. 1 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 12 и 67 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г. и бр. 16 и 80 от 2012 г.), се установяват с осигурителни книжки, в които се посочват времето, през което лицата са били осигурени, и доходът, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски. За времето след 31 декември 2006 г. самоосигуряващите се лица могат да установяват осигурителен стаж и осигурителен доход и въз основа на данните за внесените дължими осигурителни вноски, съдържащи се в информационната система/регистрите на НОИ.
(2) Осигурителният стаж и осигурителният доход за времето от 1 януари 2009 г. на лицата, работещи без трудово правоотношение, и на управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, синдиците и ликвидаторите, членовете на управителните, надзорните и контролните съвети на търговските дружества, както и на лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицираните дружества, членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждения от кооперацията, както и на членовете на управителни или контролни органи на юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, и на партии се установяват с данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО."
2. В ал. 3 след думата "докторантите" се добавя "до 31 декември 2012 г.".
3. В ал. 4 думите "чл. 5, ал. 4" се заменят с "чл. 5, ал. 4, т. 1".


§ 22. В чл. 45, ал. 1, изречение второ след думите "или полувисше образование" се поставя запетая и се добавя "или документ за придобита научна и образователна степен доктор", а след думата "обучението" се добавя "или докторантурата".


§ 23. (В сила от 09.04.2013 г.) В чл. 45а се правят следните изменения:
1. В ал. 4, изречение второ думите "3-месечния срок" се заменят с "2-месечния срок", а думите "6-месечния" се заменят с "4-месечния".
2. В ал. 6, изречение първо думите "7-дневен срок" се заменят с "14-дневен срок".


§ 24. (В сила от 09.04.2013 г.) В чл. 46, ал. 7 думите "са били осигурени" се заменят със "са подлежали на осигуряване".


§ 25. (В сила от 09.04.2013 г.) В чл. 48, ал. 2 думите "когато размерът на пенсията, изплащана от Република България" се заменят с "когато при преценка на правото размерът на пенсията, дължим от Република България".


§ 26. (В сила от 09.04.2013 г.) В чл. 63 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата "десеткратния" се заменя с "двадесеткратния".
2. В ал. 5 думата "годишни" се заличава.
3. В ал. 6, изречение първо думите "годишния пореден" се заменят с "поредния".


§ 27. (В сила от 09.04.2013 г.) В чл. 64, ал. 2 след думите "на изплащателния картон" се поставя запетая и се добавя "а копие от пълномощното се съхранява в пощенската станция".


§ 28. (В сила от 09.04.2013 г.) В чл. 67, ал. 1 се създават изречения второ и трето: "Заявлението може да бъде подадено и в съответната банка, открила сметката. В този случай банката в срок 3 работни дни представя заявлението на лицето в териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията му."


§ 29. (В сила от 09.04.2013 г.) В чл. 81, ал. 1 навсякъде в текста думата "живот" се заменя с "продължаване получаването на пенсия от Република България".


§ 30. (В сила от 09.04.2013 г.) В чл. 81, ал. 3 след думата "страна" се добавя "или в споразумение с чужда компетентна институция".


§ 31. (В сила от 09.04.2013 г.) В чл. 85 се създава ал. 8:
"(8) При промяна в размера на получаваната сума от пенсия/и и добавка/и новият размер на удръжката се определя от месеца, следващ месеца на включване на промяната в изплащателните документи."


§ 32. (В сила от 09.04.2013 г.) Член 89 се изменя така:
"Чл. 89. Когато е необходимо да се документират видът, размерът и срокът на получаваната пенсия и добавките към нея, както и направените удръжки, териториалното поделение на НОИ издава удостоверение."


§ 33. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. Параграф 4б се отменя.
2. Параграф 8б се отменя.

Заключителни разпоредби


§ 34. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г., с изключение на § 1 - 3, § 5 - 9, § 16, 18, 20 и 21 и § 23 - 32.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума