навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 ОТ 29 МАРТ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА И МОРСКИТЕ ЛИЦА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. (ДВ, БР. 21 ОТ 2000 Г.)

В сила от 01.01.2013 г.

Обн. ДВ. бр.33 от 5 Април 2013г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5, т. 2 думите "като плащат" се заменят със "за която подлежат на облагане с".
2. (В сила от 09.04.2013 г.) В ал. 6 се създава изречение второ:
"За лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, на които е отпусната пенсия, осигуряването възниква от датата, посочена в декларацията по ал. 2, но не по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена."


§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "по сметка на съответната компетентна териториална дирекция" се заменят с "по съответната сметка на компетентната териториална дирекция".
2. В ал. 2 думите "по сметката на компетентната териториална дирекция" се заменят с "по съответната сметка на компетентната териториална дирекция".
3. В ал. 3 изречение трето се заличава.


§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречения първо и второ думите "до 10-о число" се заменят с "до 25-о число".
2. (В сила от 09.04.2013 г.) Алинея 2 се отменя.


§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в основния текст думите "осигурителният доход, направените осигурителни вноски и изплатените парични обезщетения и помощи на" се заменят с "осигурителният доход и направените осигурителни вноски на".
2. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Периодите, през които лицата са подлежали на осигуряване, се попълват в осигурителните книжки от осигурителите и самоосигуряващите се лица."


§ 5. В чл. 11 ал. 2 се изменя така:
"(2) Самоосигуряващите се лица внасят осигурителни вноски върху доходите от работа без трудово правоотношение по реда на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване независимо от дейността, за която са регистрирани. Сборът от доходите, върху които се дължат осигурителни вноски, не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход, определен по чл. 6, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване."


§ 6. Наименованието на раздел II се изменя така:
"Обществено осигуряване на лицата, изпратени на работа в чужбина, и на лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване".


§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите "до 10-о число" се заменят с "до 25-о число".
2. (В сила от 01.05.2013 г.) Алинеи 3 и 4 се отменят.


§ 8. В чл. 14 след думата "плащането" се поставя точка и текстът докрая се заличава.


§ 9. (В сила от 09.04.2013 г.) В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
"(2) Лицата по ал. 1 декларират пред посредника датата, от която искат да бъдат осигурявани, или датата, от която искат осигуряването да се прекрати. Осигуряването възниква от датата, посочена в декларацията, но не по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена."


§ 10. (В сила от 09.04.2013 г.) В чл. 17, ал. 2 се създават изречения второ и трето:
"Лицата декларират пред съответния държавен орган датата, от която искат да бъдат осигурявани, или датата, от която искат осигуряването да се прекрати. Осигуряването възниква от датата, посочена в декларацията, но не по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена."


§ 11. В чл. 17б, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В изречение първо думите "до 10-о число" се заменят с "до 25-о число".
2. (В сила от 09.04.2013 г.) Изречение второ се заличава.


§ 12. В чл. 18 думите "до 10-о число" се заменят с "до 25-о число".


§ 13. В чл. 19 думите "чл. 13, ал. 4" се отменят.


§ 14. Член 19а се отменя.


§ 15. В чл. 20 ал. 4 се изменя така:
"(4) Осигурителните вноски за морските лица се внасят от работодателя до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът."


§ 16. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 5:
"§ 5. Лицата по чл. 16 и 17, които са заявили писмено желанието си за осигуряване за времето преди 1 януари 2013 г., но не са внесли дължимите осигурителни вноски, могат да ги внесат в срок до 31 декември 2013 г."

Заключителни разпоредби


§ 17. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г. с изключение на:
1. Параграф 1, т. 2, § 3, т. 2, § 9, § 10 и § 11, т. 2.
2. Параграф 7, т. 2, която влиза в сила от 1-во число на месеца, следващ месеца на обнародване на постановлението в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума