навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78 ОТ 29 МАРТ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г. (ДВ, БР. 19 ОТ 2002 Г.)

В сила от 01.01.2013 г.

Обн. ДВ. бр.33 от 5 Април 2013г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 3, ал. 7, изречение второ след думата "срок" се добавя "по неуважителни причини".


§ 2. В чл. 5 ал. 3 се изменя така:
"(3) Един екземпляр от разпореждането по ал. 1 се връчва срещу подпис на лицето или чрез пощенската мрежа на лицензиран пощенски оператор с обратна разписка."


§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думите "ал. 1" се заменят с "чл. 54ж, ал. 2 КСО".
3. В ал. 3 думите "ал. 1" се заменят с "чл. 54ж, ал. 2 КСО".


§ 4. (В сила от 09.04.2013 г.) В чл. 7, ал. 5 изречение второ се заличава.


§ 5. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби думите "чл. 54а, ал. 5" се заменят с "чл. 54а, ал. 7".

Заключителни разпоредби


§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г. с изключение на § 4.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума