навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77 ОТ 29 МАРТ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 364 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. (ДВ, БР. 1 ОТ 2007 Г.)

В сила от 01.01.2013 г.

Обн. ДВ. бр.33 от 5 Април 2013г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 9, ал. 3 думите "чл. 10, ал. 1" се заменят с "чл. 10".


§ 2. Член 10 се изменя така:
"Чл. 10. Документите по чл. 3 - 5 и 8 се представят в съответните ТП на НОИ в следните срокове:
1. от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси - до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението пред осигурителя;
2. от самоосигуряващите се лица - до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист по чл. 3, съответно до 15-о число на месеца, следващ месеца, от който се иска изплащане на обезщетението с документите по чл. 4 - 5."


§ 3. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, изречение първо думите "За изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества" се заменят със "За управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, за синдиците и ликвидаторите, за членовете на управителните, надзорните и контролните съвети на търговските дружества, както и за лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицираните дружества" и се поставя запетая.
2. В ал. 3, изречения първо и второ думите "и получаващи доходи" се заличават.
3. (В сила от 01.05.2013 г.) Алинея 4 се изменя така:
"(4) Изплатеното или начисленото месечно възнаграждение по ал. 1 - 3, от което се определя нетното възнаграждение, включва брутното трудово възнаграждение и други допълнителни доходи от трудова дейност за съответния месец."


§ 4. В чл. 31, ал. 2 думите "по пощата" се заменят с "чрез пощенската мрежа на лицензиран пощенски оператор".


§ 5. В § 4 от преходните и заключителните разпоредби думите "чл. 40, ал. 5" се заменят с "чл. 40, ал. 6".


§ 6. (В сила от 01.05.2013 г.) Приложение № 2 към чл. 4 се изменя така:
"Приложение № 2 към чл. 4


ДО

ДИРЕКТОРА НА

РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО

УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО

ОСИГУРЯВАНЕ"

ГР. ............................................

 
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и чл. 51 КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни
От ............................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ .......................................................................................................,
адрес за кореспонденция .....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ....................................................................................................................................
...................................................................................................................................,
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице .......................................................................................................................................................................
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля в качеството ми на .....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
(майка/баща/баба/дядо/осиновител/настойник)
да ми бъде отпуснато парично обезщетение за бременност и раждане считано от .................. 20....г.
Декларирам следните обстоятелства:
1. Осигурен/а съм по безсрочно/срочно правоотношение до ..................................................................................................................................
......... 20... г.
2. Осигурен/а съм като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ........................... 20... г., с код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 ...... Към датата, от която искам да ми бъде отпуснато обезщетението - ............... 20.... г., съм осигурен/а за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава), и имам 12 месеца осигурителен стаж като осигурен/а за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).
Към ден .............. месец ............... година .................. придобивам изискуемия осигурителен стаж.
(данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска отпускане на обезщетение)
3. Правоотношението/осигуряването ми е прекратено считано от ...................................... 20....г.
4. Детето ......................................................................................,
(име, презиме и фамилия на детето)
родено на ........................................................ 20... г.
с ЕГН/ЛНЧ ................................. е живо и е .....................................................................................................................................
..................................................................... дете.
(първо, второ, трето, четвърто и т.н.)
5. Детето не е дадено за осиновяване.
6. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
7. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
8. Не съм лишен/а от родителски права и родителските ми права не са ограничени.
9. Ползвам отпуск при раждане на дете по чл. 163 КТ считано от ................................................. 20...г.
10. През периода на бременност и раждане за остатъка от 135 до 410 календарни дни не продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице.
Забележка. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
Прилагам следните документи:
1. Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска.
2. Заверено от осигурителя копие от заповед за прекратяване на правоотношението в случаите на ликвидация или прекратяване на осигурителя.
3. Оригинал (за справка) и копие от удостоверението за раждане на детето, когато то не е български гражданин - за самоосигуряващо се лице.
4. Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето, когато то не е български гражданин - за осигурено лице.
5. Копие от акта на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване на настойник.
6. Копие от протокол на ЛКК за тежко заболяване на майката в случаите по чл. 167 КТ.
7. Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката и/или бащата на детето в случаите по чл. 167 КТ.
8. Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.
9. Удостоверение за размера на дневното парично обезщетение при бременност и раждане за периоди преди 1 януари 2007 г. - за случаите по чл. 49, ал. 2 КСО.
10. Други документи ........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ................. Подпис: ......................................
гр. (с.) ....................................
Данни от осигурителя:
1. Към деня, от който е разрешен отпускът за раждане, лицето е осигурено за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).
2. Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето има 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).
3. Към ден ........ месец ......... година ..... лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.
(данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж през периода на разрешения отпуск)
4. Дневно работно време в часове по правоотношението на лицето за месеца, през който е началото на отпуска - .................................... часа.
5. Лицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 ........................................................................................................
6. Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя ......................................................................................................................
7. Входящ номер и дата на представяне на заявление-декларацията на осигурителя/дружеството .................................../...................................... 20....... г.
Дата ................
...............................................................................................................................
  (име, фамилия, подпис и печат)
гр. (с.) ................................................................................................................................................................................
"


§ 7. (В сила от 01.05.2013 г.) Приложение № 3 към чл. 5 се изменя така:
"Приложение № 3 към чл. 5


ДО

ДИРЕКТОРА НА

РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО

УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО

ОСИГУРЯВАНЕ"

ГР. ................................................

 
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 КСО
От .................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ .......................................................................................................,
адрес за кореспонденция ........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................,
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице .....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля в качеството ми на .......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
(майка/баща/баба/дядо/осиновител/лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26, ал. 1 ЗЗД/настойник)
да ми бъде отпуснато парично обезщетение за отглеждане на малко дете считано от ............ 20... г.
Декларирам следните обстоятелства:
1. Осигурен/а съм по безсрочно/срочно правоотношение до ....................................................................................................................................
....... 20... г.
2. Осигурен/а съм като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ...........................20... г., с код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 ... Към датата, от която искам да ми бъде отпуснато обезщетението - ...............20... г., съм осигурен/а за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава), и имам 12 месеца осигурителен стаж като осигурен/а за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).
Към ден .......... месец ........... година ............. придобивам изискуемия осигурителен стаж.
(данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска отпускане на обезщетение)
3. Детето ........................................................................................,
(име, презиме и фамилия на детето)
родено на .......... 20... г.,
с ЕГН/ЛНЧ ...................., е живо и е .................................................................................................................................................
................................................................................ дете.
(първо, второ, трето, четвърто и т.н.)
4. Детето не е дадено за осиновяване.
5. Детето не е настанено в детско заведение, включително детска ясла.
6. Детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
7. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето - не се отнася за лицата, при които е настанено дете по този ред.
8. Не съм лишен/а от родителски права и родителските ми права не са ограничени.
9. Ползвам отпуск за отглеждане на дете по чл. 164 КТ считано от ........................ 20.....г.
10. През периода на отглеждане на детето не продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице.
11. Не съм дал/а съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба или дядо) - отнася се за случаите, когато майката (осиновителят) ползва отпуск за отглеждане на малко дете.
12. Правоотношението/осигуряването на майката/осиновителя не е прекратено - отнася се за случаите, когато баща, баба или дядо ползва отпуск за отглеждане на малко дете.
Забележка. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
Прилагам следните документи:
1. Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска.
2. Оригинал (за справка) и копие от удостоверението за раждане на детето, когато то не е български гражданин - за самоосигуряващо се лице.
3. Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето, когато то не е български гражданин - за осигурено лице.
4. Копие от протокол на ЛКК за тежко заболяване на майката в случаите по чл. 167 КТ.
5. Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката и/или бащата на детето в случаите по чл. 167 КТ.
6. Препис от съдебно решение или от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" за настаняване на детето по реда на чл. 26 ЗЗД в семейство на роднини или близки или в приемно семейство.
7. Копие от акта на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване на настойник.
8. Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.
9. Други документи .........................................................................................................................................................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ................. Подпис: ......................................
гр. (с.) ....................................
Данни от осигурителя:
1. Към деня, от който е разрешен отпускът за отглеждане на дете, лицето е осигурено за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).
2. Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето има 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).
3. Към ден ........ месец ......... година ...... лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.
(данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж през периода на разрешения отпуск)
4. Лицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 ..........................................................................................................
5. Входящ номер и дата на представяне на заявление-декларацията на осигурителя/дружеството ........................../................... 20....... г.
Дата ................
...............................................................................................................................
  (име, фамилия, подпис и печат)
гр. (с.) ................................................................................................................................................................................
"


§ 8. (В сила от 01.05.2013 г.) Приложение № 4 към чл. 5 се изменя така:
"Приложение № 4 към чл. 5


ДО

ДИРЕКТОРА НА

РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО

УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО

ОСИГУРЯВАНЕ"

ГР. ................................................

 
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 КСО
От ................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ .........................................................................................................,
адрес за кореспонденция ......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................................,
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице ......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля в качеството ми на ..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
(майка/баща/осиновител/настойник)
да ми бъде отпуснато парично обезщетение за отглеждане на малко дете считано от .................. 20.... г.
Декларирам следните обстоятелства:
1. Осигурен/а съм по безсрочно/срочно правоотношение до .......................................................................................................................................
......... 20 ... г.
2. Осигурен/а съм като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ........................... 20... г., с код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 ..... Към датата, от която искам да ми бъде отпуснато обезщетението - ...............20.....г., съм осигурен/а за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава), и имам 12 месеца осигурителен стаж като осигурен/а за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).
Към ден .......... месец ........... година ............. придобивам изискуемия осигурителен стаж.
(данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска отпускане на обезщетение)
3. Детето ................................................................................,
(име, презиме и фамилия на детето)
родено на......... 20... г., с ЕГН/ЛНЧ ........................, е живо и е ............................................................................................................
............................................................................................................................... дете.
(първо, второ, трето, четвърто и т.н.)
4. Детето не е дадено за осиновяване.
5. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
6. Детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
7. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
8. Не съм лишен/а от родителски права и родителските ми права не са ограничени.
9. Не ползвам отпуск за отглеждане на дете и не съм дал/а съгласие за ползване на този отпуск от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба или дядо).
10. През периода на отглеждане на детето продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице и не съм дал/а съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба или дядо).
Забележка. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
Прилагам следните документи:
1. Оригинал (за справка) и копие от удостоверението за раждане на детето, когато то не е български гражданин - за самоосигуряващо се лице.
2. Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето, когато то не е български гражданин - за осигурено лице.
3. Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката в случаите по чл. 54, ал. 2 КСО.
4. Копие от акта на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване на настойник.
5. Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.
6. Други документи ...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ................. Подпис: ......................................
гр. (с.) ....................................
Данни от осигурителя:
1. Към деня, от който се иска изплащане на обезщетението, лицето е осигурено за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).
2. Към деня, от който се иска изплащане на обезщетението, лицето има 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).
3. Към ден ........ месец ......... година ....... лицето придобива изискуемия осигурителен стаж за изплащане на обезщетението.
(данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж преди изтичане периода на разрешения отпуск за отглеждане на малко дете)
4. Лицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 ..........................................................................................................
5. Входящ номер и дата на представяне на заявление-декларацията на осигурителя/дружеството ........................../................... 20....... г.
Дата ................
...............................................................................................................................
  (име, фамилия, подпис и печат)
гр. (с.) ................................................................................................................................................................................
"


§ 9. (В сила от 01.05.2013 г.) Приложение № 8 към чл. 11, ал. 1 се изменя така:
"Приложение № 8 към чл. 11, ал. 1


Вх. № в ТП на НОИ ............................................................/......................20... г.

ДО

ДИРЕКТОРА НА

РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО

УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО

ОСИГУРЯВАНЕ"

ГР. ...............................................

 
ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО
От .......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
(наименование на осигурителя/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
ЕИК .........................................................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция ...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
Телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Представляван от ...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия и качество, в което представлява осигурителя)
ЕГН/ЛНЧ ................, ЛК № ............., издадена на ......... 20.... г. от ....................................................................................................
На основание чл. 10 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване Ви представям следните документи:
1. Брой болнични листове - ....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
2. Общ брой приложения към болнични листове (включително допълнително представени) - ...............................................................................
3. Брой заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане за остатъка от 135 до 410 календарни дни - ...............................................................................................
4. Общ брой приложения към заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане за остатъка от 135 до 410 календарни дни (включително допълнително представени) - ................................................................
5. Брой заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете до 15 календарни дни - ................................................
6. Общ брой приложения към заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете до 15 календарни дни (включително допълнително представени) - ...................................................................................
7. Брой заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни - ........................
8. Общ брой приложения към заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни (включително допълнително представени) - ...............................................................
9. Брой заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете -
.........................................................................................
10. Общ брой приложения към заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете (включително допълнително представени) - .........................................
11. Брой декларации за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от държавното обществено осигуряване - .................................................................
12. Общ брой приложения към декларации за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от държавното обществено осигуряване (включително допълнително представени) - .....................................
13. Опис на хартиен/магнитен носител (ненужното се зачертава) на болничните листове, заявления-декларациите, декларациите за промяна на обстоятелствата и приложенията към тях.
Упълномощавам настоящите документи да представи: ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ...................., ЛК № .............................................................................,
издадена на ............. 20.... г. от ....................................................................................................................................................
Дата .............. Подпис на представляващия
  осигурителя: ..............................................
  (печат на осигурителя)"


§ 10. (В сила от 01.05.2013 г.) Приложение № 13 към чл. 4а се изменя така:
"Приложение № 13 към чл. 4а


ДО

ДИРЕКТОРА НА

РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО

УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО

ОСИГУРЯВАНЕ"

ГР. ..........................................

 
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни
От .......................................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на бащата)
ЕГН/ЛНЧ ......................................................................................................,
адрес за кореспонденция ..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................,
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля в качеството ми на баща да ми бъде отпуснато парично обезщетение при раждане на дете считано от .................. 20....г.
Декларирам следните обстоятелства:
1. Осигурен съм по безсрочно/срочно правоотношение до ......................................................................................................................................
............... 20... г.
2. Осигурен съм като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ................... 20... г., с код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 ..... Към датата, от която искам да ми бъде отпуснато обезщетението - ............... 20.... г., съм осигурен за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава), и имам 12 месеца осигурителен стаж като осигурен за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава). Към ден .......... месец ........... година ............. придобивам изискуемия осигурителен стаж.
(Данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска отпускане на обезщетение.)
3. Правоотношението/осигуряването ми е прекратено считано от .......................................... 20.....г.
4. Детето ...............................................................................,
(име, презиме и фамилия на детето)
родено на ............. 20... г., е живо и е ................................................................................................. дете.
(първо, второ, трето, четвърто и т.н.)
5. Детето не е дадено за осиновяване.
6. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
7. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
8. Не съм лишен от родителски права и родителските ми права не са ограничени.
9. Ползвам отпуск при раждане на дете по чл. 163, ал. 7 КТ считано от ...................................... 20....г.
10. С майката на детето се намирам в брак/живея в едно домакинство и съм припознал детето (ненужното се зачертава).
11. През 15-дневния период при раждане на детето не продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице.
Забележка. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
Прилагам следните документи:
1. Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска.
2. Заверено от осигурителя копие от заповед за прекратяване на правоотношението в случаите на ликвидация или прекратяване на осигурителя.
3. Документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето - за самоосигуряващо се лице.
4. Заверено от осигурителя копие от документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето - за осигурено лице.
5. Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.
6. Други документи ............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ................. Подпис: ......................................
гр. (с.) ....................................
Данни от осигурителя:
1. Към деня, от който е разрешен отпускът за раждане, лицето е осигурено за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).
2. Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето има 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).
3. Към ден ....... месец ......... година ...... лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.
(данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж през периода на разрешения отпуск)
4. Дневно работно време в часове по правоотношението на лицето за месеца, през който е началото на отпуска - ..................... часа.
5. Лицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 ..........................................................................................................
6. Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя ............................................................................................................................
7. Входящ номер и дата на представяне на заявление-декларацията на осигурителя/дружеството ........................../............................................... 20....... г.
Дата ................
...............................................................................................................................
  (име, фамилия, подпис и печат)
гр. (с.) ................................................................................................................................................................................
"


§ 11. (В сила от 01.05.2013 г.) Приложение № 14 към чл. 4б се изменя така:
"Приложение № 14 към чл. 4б


ДО

ДИРЕКТОРА НА

РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО

УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО

ОСИГУРЯВАНЕ"

ГР. ................................................

 
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни
От ..........................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на бащата/осиновителя)
ЕГН/ЛНЧ .......................................................................................................,
адрес за кореспонденция ........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................,
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице ..........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля в качеството ми на ..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
(баща/осиновител)
да ми бъде отпуснато парично обезщетение при раждане на дете считано от ....................... 20....г.
Декларирам следните обстоятелства:
1. Осигурен съм по безсрочно/срочно правоотношение до .....................................................................................................................................
.......... 20... г.
2. Осигурен съм като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ........................... 20... г., с код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 ... Към датата, от която искам да ми бъде отпуснато обезщетението - ............... 20.... г., съм осигурен за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава), и имам 12 месеца осигурителен стаж като осигурен за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).
Към ден .......... месец ........... година ............. придобивам изискуемия осигурителен стаж.
(Данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска отпускане на обезщетение.)
3. Правоотношението/осигуряването ми е прекратено считано от .................... 20.....г.
4. Детето ................................................................................,
(име, презиме и фамилия на детето)
родено на ............. 20... г.,
е живо с ЕГН/ЛНЧ ..................................................................... и е ...............................................................................................
............................................................................................................ дете.
(първо, второ, трето, четвърто и т.н.)
5. Детето не е дадено за осиновяване.
6. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
7. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
8. Не съм лишен от родителски права и родителските ми права не са ограничени.
9. Ползвам отпуск при раждане на дете по чл. 163, ал. 8 КТ считано от ...................... 20....г.
10. През периода след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни не продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице.
11. Правоотношението/осигуряването на майката/осиновителката не е прекратено.
Забележка. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
Прилагам следните документи:
1. Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска.
2. Заверено от осигурителя копие от заповед за прекратяване на правоотношението в случаите на ликвидация или прекратяване на осигурителя.
3. Оригинал (за справка) и копие от удостоверението за раждане на детето, когато то не е български гражданин - за самоосигуряващо се лице.
4. Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето, когато то не е български гражданин - за осигурено лице.
5. Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.
6. Други документи ..............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ................. Подпис: ......................................
гр. (с.) ....................................
Данни от осигурителя:
1. Към деня, от който е разрешен отпускът след навършване на 6-месечна възраст за остатъка до 410 календарни дни, лицето е осигурено за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).
2. Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето има 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).
3. Към ден ........ месец ........ година ....... лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.
(данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж през периода на разрешения отпуск)
4. Дневно работно време в часове по правоотношението на лицето за месеца, през който е началото на отпуска - ..................... часа.
5. Лицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 ............................................................................................................
6. Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя .........................................................................................................................
7. Входящ номер и дата на представяне на заявление-декларацията на осигурителя/дружеството .................................../...................................... 20....... г.
Дата ................
...............................................................................................................................
  (име, фамилия, подпис и печат)
гр. (с.) ................................................................................................................................................................................
"


§ 12. (В сила от 01.05.2013 г.) В указанията за попълване на приложение № 15 към чл. 3, ал. 1 в т. 4 от указанието за попълване на колона "Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове" изречение трето се изменя така:
"За лицата, които нямат определено работно време в часове, се попълва 8 часа."

Заключителни разпоредби


§ 13. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г., с изключение на § 3, т. 3 и § 6 - 12, които влизат в сила от 1 май 2013 г.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума