навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 1999 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА И ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАБОТНОТО ОБОРУДВАНЕ (ДВ, БР. 88 ОТ 1999 Г.)

Издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 думата "съставя" се заменя с "поддържа".
2. Точка 1 се изменя така:
"1. екзекутивната документация на строежа или частта от нея, отнасяща се до проектното осигуряване на здравословните и безопасните условия на труд, в част "Технологична", протоколите за успешно проведени единични и приемни изпитвания на машини и съоръжения и актът, удостоверяващ въвеждането на строежа в експлоатация, доказващи съответствието на изпълненото строителство с изискванията на ЗЗБУТ;".


§ 2. В чл. 215о, т. 6 след думата "работата" се добавя "от лице/лица, предварително определено/и за всяка конкретна работа".


§ 3. Член 223 се изменя така:
"Чл. 223. Работодателят създава организация за осигуряване на пожарната безопасност в предприятието по реда на Наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 81 от 2011 г.)."


§ 4. Член 225 се изменя така:
"Чл. 225. (1) Работодателят е длъжен да осигури:
1. условия за безпрепятствено придвижване на работещите по пътищата за евакуация и през евакуационните изходи;
2. обозначаването със знаци на евакуационните пътища и изходите;
3. евакуационно осветление;
4. поддържането на електрическите инсталации в обекта, така че същите да не създават предпоставки за възникване на пожар.
(2) В зависимост от големината и експлоатацията на сградите, съдържащото се в тях работно оборудване, физическите и химичните свойства на използваните вещества и материали и максималния брой на хората работните места се оборудват с подходящи пожаротехнически средства за първоначално пожарогасене и когато посочените обстоятелства го изискват - с пожароизвестителна система.
(3) Неавтоматичните пожаротехнически средства за първоначално пожарогасене трябва да са лесно достъпни, прости за използване и да са обозначени на подходящи места с установените постоянни знаци за безопасност и здраве при работа.
(4) Изискванията по ал. 1 - 3 се изпълняват в съответствие с изискванията и по реда на Наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите."


§ 5. Членове 226 - 228 се отменят.


§ 6. Наименованието на глава дванадесета се изменя така:
"ДЕЙНОСТ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ".


§ 7. Член 248 се изменя така:
"Чл. 248. (1) Юридическите лица и еднолични търговци, собственици и ползватели, осъществяващи дейност в обекти, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, която представлява опасност за възникване на бедствия, разработват авариен план на обекта в съответствие с чл. 35 от Закона за защита при бедствия.
(2) Лицата по ал. 1:
1. утвърждават и актуализират аварийния план;
2. запознават работещите с аварийния план и задълженията им, произтичащи от него;
3. организират провеждането на тренировки по изпълнение на аварийния план най-малко веднъж годишно.
(3) Дейностите по ал. 1 и 2 се изпълняват в съответствие с изискванията и по реда на Закона за защита при бедствия."


§ 8. Членове 249 - 251 се отменят.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума