навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2003 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА (ДВ, БР. 41 ОТ 2003 Г.)

Издадена от Министерството на образованието, младежта и науката

Обн. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 4 се създават т. 70 - 73:
"70. Удостоверение за завършен курс за ограмотяване на възрастни;
71. Удостоверение за завършен курс за обучение на възрастни за изучаване на учебното съдържание по учебните предмети, предвидени за класове от прогимназиалния етап на основната степен на образование;
72. Уверение за участие в курс за ограмотяване на възрастни;
73. Уверение за участие в курс за обучение на възрастни за изучаване на учебното съдържание по учебните предмети, предвидени за класове от прогимназиалния етап на основната степен на образование."


§ 2. В чл. 78, ал. 1 след думата "постигнат" се добавя "общ".


§ 3. В чл. 80а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Справка за успех по години и хорариум учебни часове се издава по искане на ученика и се попълва без използване на съкращения."
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Справката се състои от две страници със следните реквизити: наименование и местонахождение на училището, издало справката; изходящ номер и дата; наименование на документа; трите имена на ученика; ЕГН; ЛНЧ; гражданство; дата и място на раждане; текст: "През учебната ..../..... година е/е бил ученик в ..... клас/курс и следва да завърши средно образование през ...................г. Учени... е показал ..... по време на обучението си следния успех:"; антетка с колони: учебни предмети - оценки (с думи и цифри) и хорариум по класове и учебни години; оценките са по шестобалната система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3; текст: "Настоящата справка да послужи за ........" (за кандидатстване във висше училище се посочва държавата); име и фамилия на директора; подпис и печат."


§ 4. Създават се чл. 80д и 80е:
"Чл. 80д. (1) Удостоверение за завършен курс за ограмотяване на възрастни или за завършен курс за обучение на възрастни за изучаване на учебното съдържание по учебните предмети, предвидени за класове от прогимназиалния етап на основната степен на образование, се издава на лица, успешно завършили съответните курсове, организирани от МОМН при условията и по реда на програми и проекти, финансирани със средства от европейските структурни фондове.
(2) Удостоверението по ал. 1 е формуляр и съдържа следните реквизити: наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; наименование на документа; регистрационен номер и дата на издаване; наименование на програмата или проекта, при условията на които е проведено обучението; курсът, в който е проведено обучението; трите имена на лицето, ЕГН, месторождение; наименование и местонахождение на училището, провело курса; наименование на учебните предмети, брой учебни часове, оценки с думи и цифри; име, фамилия и подпис на директора на училището; печат на училището.
(3) Удостоверението е освободено от графично оформление.
(4) Удостоверението се регистрира в определената за регистриране на тези удостоверения регистрационна книга на училището, която се създава единствено за тази цел.
(5) Удостоверението се съхранява от притежателя.
Чл. 80е. (1) Уверение за участие в курс за ограмотяване на възрастни или за участие в курс за обучение на възрастни за изучаване на учебното съдържание по учебните предмети, предвидени за класове от прогимназиалния етап на основната степен на образование, се издава на лица, преминали обучение в съответните курсове, организирани от МОМН при условията и по реда на програми и проекти, финансирани със средства от европейските структурни фондове.
(2) Уверението е формуляр и съдържа следните реквизити: наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; наименование на документа; регистрационен номер и дата на издаване; наименование на програмата или проекта, при условията на които е проведено обучението; курсът, в който е проведено обучението; трите имена на лицето, ЕГН, месторождение; наименование и местонахождение на училището, провело курса; наименование на учебните предмети, брой учебни часове, име, фамилия и подпис на директора на училището; печат на училището.
(3) Уверението е освободено от графично оформление.
(4) Уверението се регистрира в определената за регистриране на тези уверения регистрационна книга на училището, която се създава единствено за тази цел.
(5) Уверението се съхранява от притежателя."


§ 5. В чл. 81, ал. 1 се създава изречение второ: "Те се подписват задължително със син или черен химикал и се удостоверяват със син печат."


§ 6. В чл. 86, ал. 4 изречение второ се изменя така: "В 10-дневен срок от изготвянето на протокола предаващата страна представя в МОМН екземпляра, предназначен за него, а приемащата - в РИО."


§ 7. В чл. 90, ал. 2 думите "80в и 80г" се заменят с "80в, 80г, 80д и 80е".


§ 8. Навсякъде в текста думите "министъра на образованието и науката", "Министърът на образованието и науката", "Министерство на образованието и науката", "Министерството на образованието и науката" и "МОН" се заменят съответно с "министъра на образованието, младежта и науката", "Министърът на образованието, младежта и науката", "Министерство на образованието, младежта и науката", "Министерството на образованието, младежта и науката" и "МОМН".

Преходни разпоредби


§ 9. Признават се издадените от училищата преди влизане в сила на тази наредба удостоверения за завършен курс за ограмотяване на възрастни или за завършен курс за обучение на възрастни за изучаване на учебното съдържание по учебните предмети, предвидени за класове от прогимназиалния етап на основната степен на образование, организирани от МОМН при условията и по реда на програми и проекти, финансирани със средства от европейските структурни фондове.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума