навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 ОТ 24 ЯНУАРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИТА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДОСТЪП ИЛИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА РЕГУЛИРАНА ПРОФЕСИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. (ДВ, БР. 28 ОТ 2011 Г.)

Обн. ДВ. бр.9 от 1 Февруари 2013г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 6 се създават ал. 6 - 8:
"(6) За издаване на удостоверения за регулирана немедицинска професия, за която орган по признаване е министърът на здравеопазването, към заявлението се прилагат документите по ал. 5 при спазване на изискванията на чл. 7, ал. 3.
(7) Заявлението по ал. 1 до органа по чл. 3, ал. 2 може да се подава писмено или по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис.
(8) Когато заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронното управление и Закона за електронния документ и електронния подпис и се прилагат само документите по ал. 4, т. 2 - 7 като сканирани копия."


§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата "кандидатът" се заменя със "заявителят".
2. Създава се ал. 4:
"(4) При подаване на заявлението по електронен път заявителят декларира автентичността на представените документи и достоверността на представената информация с изрична декларация под страх от наказателна отговорност, като в този случай ал. 2 не се прилага."


§ 3. Член 14 се изменя така:
"Чл. 14. Органите по чл. 3 поддържат регистър на издадените удостоверения и на направените откази, който може да бъде и в електронен вид."


§ 4. Създава се раздел III:
"Раздел III
Поправка на очевидна фактическа грешка. Издаване на дубликат на удостоверение. Обезсилване на удостоверение
Чл. 16./span>. (1) Поправка на очевидна фактическа грешка в издадено удостоверение по чл. 2 се извършва служебно или по молба на заинтересуваното лице. За поправката на очевидна фактическа грешка не се дължи заплащане на държавни такси.
(2) Молбата на заинтересуваното лице се подава по образец, утвърден от органа по чл. 3.
(3) В случай че производството се инициира служебно, заинтересуваното лице се уведомява, като му се дава едномесечен срок да вземе отношение по исканата поправка.
(4) Заинтересуваното лице връща оригинала на поправеното удостоверение и му се издава ново, в което е отразена поправката. Върнатото удостоверение се унищожава.
Чл. 17./span>. (1) Ако издаденото удостоверение по чл. 2 бъде изгубено, унищожено или е станало негодно за ползване, органът по чл. 3, който го е издал, по молба на заинтересуваното лице издава дубликат въз основа на данните в регистъра по чл. 14. В издаденото удостоверение задължително се посочва, че е дубликат.
(2) Молбата на заинтересуваното лице се подава по образец, утвърден от органа по чл. 3.
Чл. 18. Ако с влязъл в сила съдебен акт бъде установена неистинността на някой от документите, послужили за основание за издаване на удостоверението, издаденото удостоверение се обезсилва с акт на органа по чл. 3 служебно или по искане на заинтересувано лице."


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума