навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Iз-1543 ОТ 2012 Г. ЗА РАЗРЕШИТЕЛНАТА И КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ПРОДУКТИТЕ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЯХНАТА ГАСИТЕЛНА ЕФЕКТИВНОСТ (ДВ, БР. 59 ОТ 2012 Г.)

В сила от 22.01.2013 г.
Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2013г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 11, ал. 1, т. 1 думите "удостоверение за актуално вписване в търговския регистър" се заменят с "актуално удостоверение за търговска регистрация, когато не е посочен единен идентификационен код по Закона за търговския регистър".


§ 2. В чл. 12, ал. 1 думите "по реда на чл. 30 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)" се заличават, а думите "тридневен срок" се заменят със "срок от десет работни дни".


§ 3. В чл. 13, ал. 3 съкращението "АПК" се заменя с "Административнопроцесуалния кодекс (АПК)".


§ 4. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби в края на изречението точката се заменя със запетая и се добавя текстът "с изключение на чл. 10 и 11, които влизат в сила от 15.01.2013 г.".


§ 5. Текстът на § 4 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
"§ 4. (1) Пожарогасителите, противопожарните одеяла и противопожарните одеяла тежък тип, с които са оборудвани обектите и строежите и които са осигурени за нуждите на органите за пожарна безопасност и защита на населението при МВР към датата на влизане в сила на наредбата, се счита, че отговарят на нейните изисквания.
(2) Пожарогасителните вещества (пожарогасителни прахове и пенообразуватели), осигурени за нуждите на органите за пожарна безопасност и защита на населението при МВР, както и пожарогасителните вещества, с които са заредени стационарните пожарогасителни инсталации в обектите към датата на влизане в сила на наредбата, се счита, че отговарят на нейните изисквания, ако за същите се удостовери съответствието с изискванията на чл. 6 от наредбата посредством документи (протоколи, доклади и др.) с резултати от изпитване от акредитирани лаборатории."

Заключителни разпоредби


§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума