навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА (ДВ, БР. 81 ОТ 2008 Г.)

В сила от 23.11.2012 г.
Издадена от Министерството на образованието, младежта и науката и Министерството на културата

Обн. ДВ. бр.92 от 23 Ноември 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 14 се създава т. 13 със следното съдържание:
"13. за професия каменоделец по специалността каменоделство."


§ 2. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 3 и 4 се изменят така:
"3. за VIII клас - за всички специалности от професия музикант-инструменталист - изпит по музикален инструмент и по солфеж;
4. за VІІІ и ІХ клас за специалностите от професия музикант-вокалист - изпит по специалността и изпит по солфеж."
2. Алинеи 2 и 3 се заличават.


§ 3. Член 18 се изменя така:
"Чл. 18. Кандидатите за професия актьор, специалност драматичен театър и специалност куклен театър полагат изпит по съответната специалност."


§ 4. В чл. 20, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 4 думите "ІІ изпит по специалността" се заменят с "изпита по специалността".
2. В т. 6. думите "ІІ изпит по специалността" се заменят с "изпита по специалността".


§ 5. В § 2а от преходните и заключителните разпоредби думите "подготвителен клас" се заменят с "подготвителна група".


§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума