навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 56 ОТ 2003 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ, ИЗИСКВАНА ОТ ПЕРСОНАЛА, ОТГОВОРЕН ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПРЕВОЗИТЕ С ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ, ИЛИ ПРИЗНАВАНЕ НА ТАКАВА ПРАВОСПОСОБНОСТ И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРОЧНИТЕ ИЗПИТИ НА ЛИЦАТА ОТ ПЕРСОНАЛА, ОТГОВОРЕН ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПРЕВОЗИТЕ (ДВ, БР. 20 ОТ 2003 Г.)

Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 5, ал. 3 думите "БДЖ" - ЕАД" се заличават.


§ 2. В чл. 16, ал. 3 думите "специалист по …." от съответната професионална област" се заменят с "бакалавър по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "а" от Закона за висшето образование от съответното професионално направление".


§ 3. В чл. 17, ал. 4 думите "специалист по …." се заменят с "бакалавър по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "а" от Закона за висшето образование".


§ 4. В чл. 19, ал. 2 думата "приложението" се заменя с "приложение № 1".


§ 5. В чл. 20 думите "БДЖ" - ЕАД" се заличават.


§ 6. В чл. 21, ал. 4 думите "БДЖ" - ЕАД" се заменят с "превозвачите".


§ 7. В чл. 22 думите "БДЖ" - ЕАД" се заличават.


§ 8. В чл. 36 ал. 2 се изменя така:
"(2) Документите по ал. 1, т. 1 и 2 се издават съгласно образците, посочени съответно в Приложение І и Приложение ІІ на Регламент (ЕС) № 36/2010 на Комисията от 3 декември 2009 г. относно образци на Общността за свидетелства за управление на локомотив, допълнителни удостоверения, заверени копия на допълнителни удостоверения и формуляри за заявление за свидетелства за управление на локомотив съобразно с Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, бр. L 13 от 2010 г.) (Регламент (ЕС) № 36/2010)."


§ 9. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) в изречение първо думата "молба" се заменя със "заявление, като попълват формуляр съгласно Приложение IV от Регламент (ЕС) № 36/2010";
б) в изречение второ думата "Молбата" се заменя със "Заявлението".
2. В ал. 3 думата "Молбата" се заменя със "Заявлението".


§ 10. В чл. 47, ал. 2 думите "чл. 22, ал. 2, т. 13" се заменят с думите "чл. 22, ал. 3, т. 13", а думите "изм., бр. 88 от 2007 г." се заменят с "изм., бр. 88 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 47 и 101 от 2010 г. и бр. 28 от 2012 г.".


§ 11. В чл. 48, ал. 3, изр. второ след думите "преписи от удостоверенията" се добавя "съгласно образеца, посочен в Приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 36/2010".


§ 12. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
1. (*) Създава се нова ал. 2:
"(2) Изискванията към обучаващите институции по ал. 1 са посочени в чл. 4 на Решение на Комисията от 22 ноември 2011 г. относно критериите за признаване на центрове за обучение, участващи в обучението на машинисти, относно критериите за признаване на изпитващи и критериите за организиране на изпити в съответствие с Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, бр. L 314 от 2011 г.) (Решение 2011/765/ЕС) и се проверяват съответно при тяхното откриване, лицензиране или акредитация в съответствие с българското законодателство."
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в края на текста се добавя "след представяне на документи за тяхното откриване, лицензиране или акредитиране съгласно ал. 2".


§ 13. В чл. 53 ал. 2 се изменя така:
"(2) Регистърът по ал. 1 се води съгласно изискванията на Решение на Комисията от 29 октомври 2009 г. относно приемането на основни параметри на регистрите на свидетелства за управление на влак и допълнителните удостоверения, предвидени в Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, бр. L 8 от 2010 г.) (Решение 2010/17/ЕО)."


§ 14. В чл. 54 ал. 2 се изменя така:
"(2) Регистърът по ал. 1 се води съгласно изискванията на Решение 2010/17/ЕО."


§ 15. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) (*) в т. 1 след думите "по чл. 45, ал. 1" се добавя "и в съответствие с критериите на Глава 3 "Изпитващи" от Решение 2011/765/ЕС";
б) (*) в т. 2 след думите "по чл. 46, ал. 1" се добавя "и в съответствие с критериите на Глава 4 "Организиране на изпитите" от Решение 2011/765/ЕС".
2. В ал. 3 думите "специалист по …." се заменят с "бакалавър по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "а" от Закона за висшето образование".
3. Създава се ал. 10:
"(10) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" признава компетентността на изпитващите по ал. 1, т. 1 и 2, за което издава удостоверение (приложение № 10)."


§ 16. Приложение № 3 към чл. 36, ал. 2 се отменя.


§ 17. Приложение № 4 към чл. 36, ал. 2 се отменя.


§ 18. Създава се приложение № 10 към чл. 57, ал. 10:
"Приложение № 10 към чл. 57, ал. 10

УДОСТОВЕРЕНИЕ за признаване на компетентността на изпитващ локомотивни машинисти
 
Удостоверение №:
Обхват:
1. за подвижен състав: ....................................................................................................................................................................................
2. за участък от железопътната инфраструктура: ......................................................................................................................................................
Фамилия:
Име и презиме:
Дата и място на раждане:
Валидност от ......................................... до .........................................
Издадено от:
Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"
 
Дата:
 
Подпис:
 
"

Преходни разпоредби


§ 19. Параграф 12 относно чл. 51, ал. 2 и § 15 относно чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 влизат в сила от 1 юли 2013 г. за обучаващите институции по чл. 8, ал. 1, които са извършвали обучение на машинисти до 15.05.2012 г.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума