навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА РЕДА, НАЧИНА И КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КРИТИЧНИТЕ ИНФРАСТРУКТУРИ И ОБЕКТИТЕ ИМ И ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ТЯХ

В сила от 23.10.2012 г.
Приета с ПМС № 256 от 17.10.2012 г.

Обн. ДВ. бр.81 от 23 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 26 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.27 от 5 Април 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С наредбата се определят редът, начинът и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им в Република България и за оценка на риска за тях.
(2) Установяването на критичните инфраструктури и обектите им и оценката на риска за тях се извършват с цел намаляване на риска от бедствия и защита на населението.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за секторите по приложение № 1.
(2) Един обект може да се отнася към критичната инфраструктура на един или повече сектори.


Чл. 3. При извършване на дейности по наредбата, свързани с достъп до класифицирана информация, се прилагат изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

Раздел II.
Ред, начин и компетентни органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им


Чл. 4. (1) Координацията на дейностите по установяване на критичните инфраструктури и обектите им се осъществява от министъра на вътрешните работи.
(2) Установяването на критичните инфраструктури и обектите им се извършва от компетентните министри или от органите по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията.


Чл. 5. (1) Органите по чл. 4, ал. 2 със заповеди създават постояннодействащи работни групи, които ги подпомагат при установяването на критичните инфраструктури и обектите им.
(2) Работните групи по ал. 1:
1. разработват правила за установяване на критичните инфраструктури и обектите им в съответния сектор, които се утвърждават от органите по чл. 4, ал. 2;
2. предлагат на органите по чл. 4, ал. 2 потенциални критични инфраструктури;
3. изготвят списък на установените критични инфраструктури и обектите им и го предлагат за утвърждаване на органите по чл. 4, ал. 2.


Чл. 6. (1) Областните управители:
1. събират и обобщават необходимата информация за потенциалните критични инфраструктури и обектите им на територията на областта;
2. предоставят необходимата информация на органите по чл. 4, ал. 2.
(2) Кметовете на общини събират необходимата информация и я предоставят на областните управители.
(3) Информацията по ал. 1 се събира чрез:
1. оглед на място;
2. изискване на данни от физическите лица, едноличните търговци или юридическите лица, притежаващи и/или експлоатиращи потенциални критични инфраструктури и обектите им;
3. изискване на данни от планове на обектите по чл. 35 и 36 от Закона за защита при бедствия, плановете за защита при бедствия на общините, категоризирането на населените места в зависимост от броя на потенциално засегнатото население съгласно Закона за защита при бедствия, ежегодните доклади за дейността по защита при бедствия и др.
(4) Органите по чл. 4, ал. 2 могат да изискат директно необходимата им информация от физическите лица, едноличните търговци или юридическите лица, притежаващи и/или експлоатиращи потенциални критични инфраструктури и обектите им.


Чл. 7. (1) При установяването на критичните инфраструктури и обектите им се прилагат следните критерии:
1. потенциален брой пострадали - оценява се потенциалният брой на загиналите и/или ранените;
2. потенциални икономически последици - оценява се значимостта на икономическите загуби и/или влошеното качество на продукти или услуги, включително възможните последици за околната среда;
3. потенциални обществени последици - оценяват се последиците за общественото доверие, физическото страдание и нарушаването на ежедневния живот, включително загубата на основни услуги.
(2) Праговите стойности на критериите по ал. 1 се определят от органите по чл. 4, ал. 2 след съгласуване с министъра на вътрешните работи.


Чл. 8. Установяването на критичните инфраструктури и обектите им се извършва съгласно приложение № 2.


Чл. 9. (1) Списъкът по чл. 5, ал. 2, т. 3 се утвърждава от органа по чл. 4, ал. 2 след съгласуване с министъра на вътрешните работи и с председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".
(2) Министърът на вътрешните работи може да препоръча на съответния орган по чл. 4, ал. 2 разглеждането на потенциални критични инфраструктури и обектите им с цел установяването им като такива.


Чл. 10. В едномесечен срок от утвърждаването на списъка на установените критични инфраструктури и обектите им органът по чл. 4, ал. 2 уведомява собствениците/операторите на критични инфраструктури, както и съответните областни управители и кметове на общини за установяването им.

Раздел III.
Ред, начин и компетентни органи за оценка на риска за установените критични инфраструктури и обектите им


Чл. 11. (1) Оценка на риска за установените критични инфраструктури и обектите им се извършва от собствениците/операторите на критични инфраструктури.
(2) При необходимост за оценка на риска собственикът/операторът на критична инфраструктура може да привлича външни специалисти.


Чл. 12. (1) Министърът на вътрешните работи дава указания за разработването на методология за оценка на риска за установените критични инфраструктури и обектите им.
(2) Работните групи по чл. 5, ал. 1 разработват методология за оценка на риска на установените критични инфраструктури и обектите им в съответния сектор, която се утвърждава от съответния орган по чл. 4, ал. 2.
(3) Методологията по ал. 2 се изпраща на собствениците/операторите на установените критични инфраструктури и обектите им от органите по чл. 4, ал. 2.


Чл. 13. (1) В срок до една година след уведомяването по чл. 10 собственикът/операторът на критична инфраструктура е длъжен да направи анализ и оценка на риска за критичната инфраструктура съобразно методологията по чл. 12, ал. 2.
(2) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) Собственикът/операторът на установената критична инфраструктура в срок до един месец предоставя на органа по чл. 4, ал. 2 информация за анализа и оценката на риска по ал. 1.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) Мерките за намаляване уязвимостта на обектите от критичната инфраструктура на природни и причинени от човека опасности се определят с наредбата по чл. 10, ал. 2 от Закона за защита при бедствия.

Раздел IV.
Информация за критичните инфраструктури и обектите им


Чл. 14. (1) Министърът на вътрешните работи създава и поддържа база данни за критичните инфраструктури и обектите им.
(2) Информацията, необходима за създаването, поддържането и актуализирането на базата по ал. 1, се предоставя на министъра на вътрешните работи от органите по чл. 4, ал. 2.


Чл. 15. Стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност се включват отделно в базата данни по чл. 14, ал. 1.

Раздел V.
Контрол по изпълнението на наредбата


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) Контролът по спазването на наредбата се осъществява от органите по чл. 4, ал. 2.
(2) За осъществяване на контрола органите по ал. 1 могат да оправомощават длъжностни лица.
(3) При извършването на проверки контролните органи имат право:
1. на достъп до обектите на критичните инфраструктури при спазване на установения ред;
2. да изискват информация, отнасяща се до критичните инфраструктури и обектите им;
3. да привличат експерти.
(4) При извършване на проверки контролните органи са длъжни да опазват държавната, служебната и търговската тайна, както и да не разгласяват данни от проверката.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) При констатиране на нарушения органът по ал. 1:
1. (доп. - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) уведомява министъра на вътрешните работи с оглед прилагане на чл. 88, 89 и 90 от Закона за защита при бедствия;
2. изпраща на министъра на вътрешните работи акта за установяване на административно нарушение за прилагане на административнонаказателните разпоредби на Закона за защита при бедствия.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2016 г., в сила от 05.04.2016 г.) Контролът по отношение на установените критични инфраструктури и обектите им, на които собственици/оператори са Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност" и Държавна агенция "Разузнаване", се извършва със заповед на техните ръководители.
(7) (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2013 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Критична инфраструктура" е система или части от нея, които са от основно значение за поддържането на жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността, сигурността, икономическото или социалното благосъстояние на населението и чието нарушаване или унищожаване би имало значителни негативни последици за Република България в резултат на невъзможността да се запазят тези функции.
2. "Обект на критична инфраструктура" е организационно и/или икономически обособена част от критичната инфраструктура, която е ключова за нормалното функциониране, непрекъснатостта и целостта й.
3. "Собственици/оператори на критични инфраструктури" са физически или юридически лица, които отговарят за инвестирането или за нормалното функциониране, непрекъснатостта и целостта на определена система или на част от нея, установена като критична инфраструктура в Република България.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) Стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност, определени в списъка - приложение към Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност (обн., ДВ, бр. 59 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 71 и 77 от 2011 г. и бр. 67 от 2012 г.), се приемат за установени критични инфраструктури.


§ 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) В срок до два месеца след обнародването на наредбата органите по чл. 4, ал. 2 създават работни групи по чл. 5, ал. 1.
(2) В срок до шест месеца след създаването им работните групи по ал. 1 предлагат за утвърждаване правила за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и методология за оценка на риска за тях.
(3) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) В срок до 31 декември 2014 г. работните групи по ал. 1 предлагат за утвърждаване списъка на установените критични инфраструктури и обектите им по чл. 5, ал. 2, т. 3.


§ 4. В тримесечен срок от утвърждаването на списъка на установените критични инфраструктури органите по чл. 4, ал. 2 изпращат информацията по чл. 14, ал. 2 на министъра на вътрешните работи.


§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на органите по чл. 4, ал. 2.


§ 6. Наредбата се приема на основание чл. 8а, ал. 1 от Закона за защита при бедствия.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 ОТ 28 МАРТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "РАЗУЗНАВАНЕ"


(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 05.04.2016 Г.)

§ 17. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 19 от 2013 г.)


Списък на секторите с критична инфраструктура в Република България
 
Сектор Подсектор Ведомство
І. Енергетика 1. Електроенергия МИЕТ
  2. Нефт МИЕТ
  3. Газ МИЕТ
  4. Топлинна енергия МИЕТ
ІІ. Транспорт 1. Автомобилен транспорт и МРРБ
  пътна инфраструктура МТИТС
  2. Железопътен транспорт и железопътна инфраструктура МТИТС
  3. Въздушен транспорт и летища МТИТС
  4. Воден транспорт и пристанища МТИТС
ІІІ. Информационни и комуникационни технологии 1. Електронни съобщителни мрежи МТИТС
  2. Информационна и комуникационна инфраструктура МТИТС
ІV. Пощенски и куриерски услуги   МТИТС
V. Околна среда 1. Околна среда МОСВ
  2. Води, водоснабдяване и канализация МОСВ
    МРРБ
VІ. Земеделие и храни 1. Земеделие МЗХ
  2. Храни МЗХ
  3. Гори и ловни стопанства МЗХ
VІІ. Здравеопазване 1. Медицинска и болнична помощ МЗ
  2. Лекарствени средства МЗ
VІІІ. Финанси   МФ
ІХ. Икономика   МИЕТ
Х. Спортни обекти и съоръжения   МФВС
ХІ. Образование, наука и технологии   МОМН
ХІІ. Природни ресурси   МИЕТ
    МОСВ
ХІІІ. Туризъм   МИЕТ
ХІV. Регионално развитие и благоустройство   МРРБ
ХV. Отбрана 1. Отбранителна промишленост МО
  2. Военна инфраструктура и военни формирования МО
ХVІ. Правосъдие, обществен ред и сигурност   МП
    МВР
    ДАНС
ХVІІ. Държавно и социално управление   МВР
    МТСП
ХVІІІ. Защита при бедствия   МВР
ХІХ. Културно наследство 1. Недвижими културни ценности МК
  2. Движими културни ценности МК


Приложение № 2 към чл. 8

Процедура за установяване на критични инфраструктури и обектите им

Установяването на критични инфраструктури и обектите им се извършва, като се приложи настоящата процедура.
Ако един обект на критична инфраструктура отговаря на изискванията на етапите, то и критичната инфраструктура отговаря на изискванията на етапите.
Първи етап:
Прави се първоначален подбор на инфраструктурите и обектите им, включени в съответните сектори. Работните групи по чл. 5, ал. 1 през този етап извършват проверка дали инфраструктурите отговарят на определението по § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за защита при бедствия и дали загубата на услуги от нея ще има значително въздействие. Определените като потенциални критични инфраструктури преминават към следващия етап от процедурата.
Втори етап:
От потенциалните критични инфраструктури и обектите им, определени в първия етап, се прави подбор - работните групи по чл. 5, ал. 1 извършват оценка на негативните последици от разрушаването на инфраструктурите или от нарушаването на нормалното им функциониране и сравняват тези негативни последици с критериите по чл. 7. При оценката на негативните последици се отчитат и времето за възстановяване и наличието на алтернативи на инфраструктурите.
Трети етап:
Потенциалните критични инфраструктури и обектите им, определени във втория етап, се включват в списъка на установените критични инфраструктури и обектите им, който се утвърждава от органите по чл. 4, ал. 2.
Потенциални критични инфраструктури и обектите им, преминали през третия етап, се считат за установени критични инфраструктури и обектите им.
Потенциална критична инфраструктура, която не отговаря на изискванията на някой от първите два етапа или неутвърдени на третия етап, не се счита за критична инфраструктура и се изключва от процедурата.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума