навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 16 ОТ 4 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 3.5. "ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 3 "МЕРКИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС" ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г.

В сила от 12.10.2012 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.78 от 12 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.84 от 27 Септември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 15 Април 2014г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.5. "Пилотни проекти" по Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007 - 2013) на Република България (ОПРСР), финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на Европейския съюз (ЕС).

Чл. 2. (1) Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане целта на мярката - придобиване и разпространяване на технически иновации, включително експериментална употреба на по-селективни риболовни техники, насочени към придобиване и разпространяване на нови технически умения, осъществявани от стопански субект, в партньорство с научна или техническа организация.
(2) Общата цел по ал. 1 обхваща:
1. изпитване в условия, близки до реалните в производствения сектор, техническата и/или икономическата приложимост на дадена иновативна технология с цел придобиване и разпространяване на технически или икономически познания за изпитваната технология;
2. провеждане на тестове на планове за управление и планове за разпределение на риболовното усилие, включително при необходимост, определяне на зони, забранени за риболов, с цел оценяване на биологичните и финансовите последствия, както и за експериментално зарибяване;
3. разработване и изпитване на методи за подобряване на селективността на риболовните уреди, намаляване на страничния улов, намаляване на подлежащите за връщане в морето съпътстващи улови или методи за намаляване въздействието върху околната среда, по-специално върху морското дъно;
4. изпитване на алтернативни видове техники за управлението на риболова.


Чл. 3. (1) Безвъзмездната финансова помощ по тази наредба се предоставя при спазване изискванията на Регламент (ЕO) № 1198/2006 г. на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство (ОВ, L 223, 15.08.2006 г.) и на Регламент (ЕO) № 498/2007 г. на Комисията от 26 март 2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕO) № 1198/2006 г. на Съвета относно Европейския фонд за рибарство (ОВ, L 120, 10.05.2007 г.), изменен с Регламент (ЕС) № 1249/2010 г. на Комисията от 22 декември 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 498/2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1198/2006 г. на Съвета относно Европейския фонд за рибарство (OB, L 341, 23.12.2010 г.).
(2) Бенефициенти, които се явяват възложители по чл. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), провеждат съответните процедури при избор на изпълнител за дейности по проекта при спазване условията и реда на приложимото законодателство.


Чл. 4. (1) За всяка мярка от Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" се кандидатства с отделен проект.
(2) Кандидатите за финансово подпомагане могат да кандидатстват по повече от една мярка от ОПРСР с отделни проекти съгласно условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРСР.
(3) Кандидатите могат да кандидатстват с повече от един проект по реда и при условията на тази наредба.
(4) За финансово подпомагане по реда на тази наредба с нов проект се кандидатства след извършване на окончателно плащане по предходен проект.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.
Обхват на дейностите и допустими сектори


Чл. 5. (1) Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за реализиране на пилотни проекти, включително експериментална употреба на по-селективни риболовни техники, насочени към придобиване и разпространяване на нови технически умения по следните сектори:
1. сектор 01: Изпитване на техническата и/или икономическата приложимост на дадена иновационна технология в условия, близки до реалните;
2. сектор 02: Тестване на планове за управление и планове за разпределение на риболовното усилие;
3. сектор 03: Разработване и изпитване на методи за подобряване на селективността на риболовните уреди;
4. сектор 04: Изпитване на алтернативни видове техники за управление на риболова.
(2) С един проект се допуска кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по един или повече сектори.

Раздел II.
Финансови условия


Чл. 6. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в рамките на наличния бюджет въз основа на финансовото разпределение, посочено в глава седма на ОПРСР.


Чл. 7. (1) Безвъзмездната финансова помощ е в размер от 80 % до 100 % от размера на одобрените и реално извършените разходи, от които 75 % се осигуряват от ЕФР и 25 % от държавния бюджет на Република България.
(2) Максималният и минималният размер на безвъзмездната финансова помощ се определят на база критериите за определяне размера на финансовата помощ съгласно приложение № 2:
1. при кандидатстване с проект, който е от колективен интерес, размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100 % от одобрените и реално извършени разходи;
2. при кандидатстване с проект, който е от индивидуален интерес, размерът на безвъзмездната финансова помощ е 80 % от одобрените и реално извършени разходи.
(3) Намаляването на размера на безвъзмездната финансова помощ по ал. 2 се допуска само при процедурата на ограничен бюджет по чл. 24.
(4) Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не може да бъде по-малък от левовата равностойност на 10 000 евро.
(5) Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не може да надвишава левовата равностойност на 500 000 евро.
(6) Разходи по чл. 16, ал. 2, т. 2 и 4 са в размер до 5 % от размера на одобрените и реално извършени разходи, но не повече от левовата равностойност на 25 000 евро.


Чл. 8. (1) Плащанията по проект могат да бъдат авансово, междинни и окончателно.
(2) Авансово плащане се допуска по реда и при условията на чл. 27 и 28.
(3) Междинни плащания се допускат по реда и при условията на чл. 29 и 30.
(4) Всички плащания от страна на бенефициентите към доставчици на продукти и/или услуги в процеса на изпълнение на одобрения проект се извършват по банков път.


Чл. 9. Кандидатът не се подпомага по реда на тази наредба в случай, че за същия проект е одобрен за подпомагане и/или е получил безвъзмездна финансова помощ от националния бюджет и/или от друга/и програма/и на Европейския съюз.

Раздел III.
Изисквания към кандидатите


Чл. 10. (1) За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват:
1. юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
2. юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, признати браншови организации в областта на рибарството и/или признати организации на производителите на риба и други водни организми в сектор "Рибарство";
3. научни и технически организации като партньори на кандидатите по т. 1 и 2; партниращите организации могат да бъдат както български, така и чуждестранни лица, като чуждестранните лица представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.) и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г. (Ратифицирана със закон, приет от XXXVIII Народно събрание на 25 май 2000 г. - ДВ, бр. 47 от 2000 г. В сила от 30 април 2001 г.) (ДВ, бр. 45 от 11 май 2001 г.).
(2) Кандидатите по ал. 1, т. 1 и 2 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да изпълняват пилотните проекти в партньорство с научни и/или технически организации;
2. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2014 г., в сила от 15.04.2014 г.) да са регистрирани като лица, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми, или да притежават разрешително за извършване на стопански риболов или разрешително за улов на риба и други водни организми съгласно приложимото законодателство;
(3) Кандидатите по ал. 1 се подпомагат, при условие че:
1. не са обявени в несъстоятелност или не са в открито производство по несъстоятелност;
2. не са в производство по ликвидация, с изключение на ЕТ;
3. нямат изискуеми публични задължения към държавата;
4. едноличните търговци (ЕТ) и членовете на управителните органи на юридическите лица да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството, освен ако не са реабилитирани, и не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна длъжност;
5. да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с изключение на кандидатите по ал. 1, т. 2;
6. да не са вписани в централната база данни за отстраняванията съгласно Регламент на Комисията (ЕO, Евратом) № 1302/2008 от 17 декември 2008 г. относно централната база данни за отстраняванията (ОВ, 20.12.2008, L 344).


Чл. 11. (1) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ в случай, че кандидатът или негов законен представител са нарушили изискванията на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (ОВ, L 248, 16.09.2002 г.).
(2) Не са допустими за подпомагане кандидати, които попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(3) Липсата на обстоятелствата по ал. 1 и 2 се доказва от кандидата:
1. с декларация към момента на кандидатстване;
2. с официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация за всички останали обстоятелства, включително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския регистър, в срок 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) за представянето им.
(4) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ от ЕФР на кандидати, които:
1. се намират в процедура по възстановяване на отпусната безвъзмездна финансова помощ по предходен проект;
2. са представили документи с невярно съдържание, неистински или подправени документи при осигуряване на информация, поискана от ИАРА и Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция (ДФЗ - РА), или не предоставят тази информация.

Раздел IV.
Изисквания към проектите


Чл. 12. (1) Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане общата цел на мярката по чл. 2 и съответстват на целите на Общата политика по рибарство на ЕС.
(2) Проектите по реда на тази наредба трябва да са от общ интерес за лицата и организациите в сектор "Рибарство" и да се реализират на територията на Република България.
(3) Проектите трябва да съдържат нововъведения в областта на рибарството и да не са с пряка търговска насоченост.
(4) За кандидатите по чл. 10, ал. 1 всяка печалба, получена като резултат от реализацията на проект по реда на тази наредба, се приспада от размера на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по проекта.


Чл. 13. Пилотните проекти винаги трябва да включват подходящо научно продължение с цел да се получат значими резултати. Резултатите от пилотните проекти се публикуват в технически доклади, достъпни за широката общественост, които се изготвят от бенефициента, и се предоставят на ИАРА за по-нататъшно разпространение.


Чл. 14. (1) Кандидатите подават заявление за кандидатстване (по образец) с приложена проектна обосновка, доказваща целесъобразността на проекта, съгласно приложение № 1.
(2) При подаване на заявлението за кандидатстване кандидатите по чл. 10 са длъжни да предоставят анализ приходи-разходи по образец, публикуван на интернет страницата на ОПРСР.


Чл. 15. За проекти, изпълнявани върху имот, който не е собственост на кандидата, кандидатът за финансово подпомагане трябва да представи документ за ползване върху имота за срок не по-малък от шест години към датата на кандидатстване, удължен с три месеца.

Раздел V.
Допустимост на дейностите и разходите


Чл. 16. (1) Допустими за финансиране са разходи по сектори, посочени в заявлението за кандидатстване съгласно приложение № 1.
(2) Допустими за финансиране са следните разходи, предназначени за постигане на общата цел по чл. 2:
1. закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (вкл. компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи, включени в продажната цена за осъществяване на доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудването/машините/съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг;
2. закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
3. закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация, включително придобити чрез финансов лизинг;
4. разходи за консултантски услуги, свързани с подготовка, проучвания, оценки и анализи, в т. ч. разходи за изпълнение/управление на проекта, които са на стойност до 5 на сто от общата стойност на допустимите разходи по проекта;
5. експериментален риболов;
6. други разходи по изпълнението на целите по проекта;
7. възнаграждения, включително осигуровки, дължими от работодателя на външни експерти, които не са част от щатния персонал на кандидата;
8 . разходи за изработка, доставка и монтаж на табела по чл. 38, т. 4 и 5.
(3) Допустими са разходите, за които са спазени следните изисквания за предоставяне на оферти:
1. за разходи, чиято стойност възлиза на сума, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, или са част от разходите на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, предложени от един доставчик, кандидатът предоставя най-малко две независими и съпоставими оферти в оригинал с цел определяне основателността на предложените разходи;
2. за разходи, чиято стойност възлиза на сума, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, или са част от разходите на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, предложени от един доставчик, които са за оборудване, изготвено по индивидуално техническо задание или за патентовани активи, се изисква предоставяне на една независима оферта в оригинал с цел определяне на основателността на предложените разходи;
3. за разходи, чиято стойност възлиза на сума, равна или по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро, се изисква предоставяне на една независима оферта в оригинал с цел определяне основателността на предложените разходи;
4. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2014 г., в сила от 15.04.2014 г.) с цел определяне основателността на предложените разходи в офертите по т. 1, 2 и 3 относно пазарната им стойност и иновативността на проектното предложение изпълнителният директор на ИАРА може да определи със заповед оценяваща комисия, която да се произнесе относно обосноваността им; в състава на комисията се включват лица, притежаващи квалификация и опит в съответната област;
5. оферентите по т. 1, 2 и 3 в случаите, когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство;
6. в случай че кандидатът за финансово подпомагане по ОПРСР предоставя оферти, чиито оференти са чуждестранни лица, следва да прилага към заявлението за кандидатстване декларации по образец от оферентите - чуждестранни лица, че същите не се намират в свързаност помежду си, както и че не се намират в свързаност с кандидата по оценяваното проектно предложение;
7. оферти не се изискват за разходи по ал. 2, т. 2 и 4;
8. за разходите по ал. 2, т. 2 и 4, в случай че са извършени преди подаване на заявление за кандидатстване, кандидатът предоставя подписан договор с избрания доставчик или изпълнител с разбивка на разходите по дейности, както и разходооправдателен документ за извършения разход;
9. в случаите по т. 1, когато кандидатът не е избрал офертата с най-ниска цена, направеният избор се обосновава писмено;
10. придобиването чрез финансов лизинг на активите по ал. 2, т. 1 и 3 е допустимо при условие, че бенефициентът стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявката за окончателно плащане за същия актив;
11. кандидатът предоставя една оферта, когато възлагането на договора за доставка или услуга на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт; към офертата кандидатът предоставя документи, доказващи съществуването на тези права;
12. за разходи, които ще бъдат извършени след подаване на заявлението за кандидатстване и извършена проверка на място, кандидатите, които се явяват възложители по чл. 7 ЗОП, описват в проектната обосновка детайлно начина за определяне на прогнозните стойности на всеки разход;
13. (нова - ДВ, бр. 34 от 2014 г., в сила от 15.04.2014 г.) в случай че кандидатът за финансово подпомагане по ОПРСР е юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, партниращата организация следва да бъде избрана в съответствие със ЗОП и приложимото законодателство.
(4) Разходите по ал. 2, т. 2 и 4 са допустими, ако са извършени в периода 1.01.2007 - 31.12.2015 г.
(5) Допустимо е извършването на всички разходи, за които се кандидатства, след подаване на заявление за кандидатстване и извършена проверка на място от служители на ИАРА с изключение на разходите по ал. 2, т. 2 и 4, които могат да бъдат предварително извършени. При получаване на отказ от страна на ИАРА на заявлението за кандидатстване или на даден актив извършените разходи остават за сметка на кандидата.


Чл. 17. Кандидатите, с изключение на тези, които се явяват възложители по чл. 7 ЗОП, предоставят оферти към заявлението за кандидатстване, които съдържат следните реквизити:
1. единен идентификационен код (ЕИК) на оферента;
2. описание на предлагания продукт и/или услуга, съдържащо модел, технически/технологически характеристики и параметри на продукта (там, където е приложимо), количество, единични цени;
3. цената на офертата трябва да бъде определена в левове или евро с описан ДДС;
4. срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-кратък от 5 месеца считано от датата на подаване на заявлението за кандидатстване;
5. дата на офертата и подпис на оферента; оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство;
6. офертите се предоставят в оригинал, приложени към заявлението за кандидатстване;
7. офертата трябва да бъде адресирана до кандидата;
8. предоставените оферти трябва да са независими и съпоставими.


Чл. 18. Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ за:
1. риболов с изследователски цели;
2. данък добавена стойност (ДДС), който подлежи на възстановяване;
3. закупуване на земя и сгради;
4. финансови задължения, включително лихви по заеми и лихви по лизинг;
5. прехвърляне на участия в търговски дружества;
6. лизинг, извън рамките на срока за изпълнение на проектите, и остатъчна стойност, която не става притежание на бенефициента;
7. банкови такси и разходи, свързани с гаранции и други подобни на тях;
8. оперативни разходи, включително разходи по поддръжка и наеми;
9. инвестиции, които не са свързани с дейността на финансирания проект;
10. строително-монтажни работи;
11. закупуването на техника и оборудване втора употреба;
12. други недопустими разходи съгласно приложимото национално законодателство, в това число закупуването на живи водни организми, свързани с изпълнението на проекта;
13. плащане в натура.
14. частта от разходите по чл. 16, ал. 2, т. 2 и 4, които са на стойност над 5 % от общата стойност на допустимите разходи.

Глава трета.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.
Ред за кандидатстване и процедура за одобряване на проектите


Чл. 19. (1) Започването и приключването на приема на заявления за кандидатстване се определят със заповеди на изпълнителния директор на ИАРА.
(2) Заповедите по ал. 1 се обявяват 15 работни дни преди датата на започване и 20 работни дни преди датата на приключване приема на заявления за кандидатстване на електронните страници на ИАРА, на ОПРСР, както и на общодостъпно място в ИАРА и в секторите на регионалните центрове на ИАРА.


Чл. 20. (1) Кандидатите подават заявление за кандидатстване по образец съгласно приложение № 1 в най-близкото до мястото на извършване на проекта териториално звено (ТЗ) на ИАРА.
(2) Заявлението за кандидатстване се подава лично от кандидата, от законния представител на кандидата и/или от упълномощено от него лице, което представя изрично нотариално заверено пълномощно за кандидатстване пред ИАРА за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ЕФР.
(3) Заявлението за кандидатстване и всички придружаващи го документи трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да се представят в оригинал и/или нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата, подредени съгласно приложение № 1; в случай на представяне на заверени от кандидата или от упълномощено от него лице копия на документи техните оригинали се представят за преглед от служител на ИАРА;
2. да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове.
(4) При подаване на документите в териториалните структури на ИАРА в присъствието на кандидата се извършва опис на приложените към заявлението за кандидатстване документи.
(5) В случай на липса или нередовност на документите съгласно приложение № 1 от заявлението за кандидатстване служителят от ТЗ на ИАРА ги връща на кандидата за отстраняване на липсите и нередовностите заедно с копие от контролен лист с отбелязаните липси и нередовности.
(6) В случаите по ал. 5 служителят от ТЗ на ИАРА приема заявлението за подпомагане, при условие че липсата или нередовността се отнася за документи, издавани от други държавни и/или общински органи или институции, за които кандидатът представи писмено доказателство, с което е заявено искане към държавен и/или общински орган или институция за издаване на липсващия или нередовния документ. Кандидатът подписва декларация, че е запознат с липсите и нередовностите, както и със задължението си да представи документите най-късно в срока по чл. 21, ал. 2, като отбелязва мотивите и забележките си.
(7) При приемане и регистриране на заявлението за кандидатстване служителят от ТЗ на ИАРА издава входящ номер и комплектът документи се изпраща в ИАРА - София.
(8) Заявлението за кандидатстване се представя на хартиен и електронен носител, като таблиците, включени в него, са във формат "xls".


Чл. 21. (1) В срок до два месеца от регистрирането на заявлението за кандидатстване ИАРА:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за кандидатстване;
2. извършва проверка на място;
3. одобрява или отхвърля заявлението за кандидатстване на база съответствието на заявлението със:
а) общата цел, дейностите и изискванията на тази наредба;
б) гарантирания бюджет съгласно чл. 6;
в) критериите за приоритизация и оценка на проектите в условия на ограничен бюджет (приложение № 2), приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР.
(2) В случаи на нередовност на документите, непълнота и/или неяснота на заявените данни и посочените факти ИАРА писмено уведомява кандидата, който в срок до 10 работни дни може да отстрани посочените нередовности и/или непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи, извън посочените в приложение № 1, свързани с одобрение на заявлението за кандидатстване.
(3) Срокът по ал. 1 спира да тече до получаване на отговор, когато:
1. е изпратено писмо за отстраняване на нередовност по ал. 2;
2. по даден проект е необходимо експертно становище на друг орган или институция;
3. в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност или измама, до изясняване на случая от компетентните органи;
4. е назначена оценяваща комисия по чл. 16, ал. 3, т. 4, като срокът по ал. 1 се удължава със срока, посочен в акта за назначаване на оценяващата комисия.
(4) При установяване на недопустимост на кандидата или проекта изпълнителният директор на ИАРА се произнася с мотивирана заповед за отказ, подлежаща на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), за което писмено се уведомява кандидатът.
(5) Проектите, по които в резултат на извършените проверки се установи допустимост на кандидата и проекта, се разглеждат от Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), която се назначава от изпълнителния директор на ИАРА.
(6) При необходимост в състава на ЕКОП могат да бъдат включвани и външни за ИАРА експерти, специалисти в съответната област. Външните експерти имат право на глас в заседанията на ЕКОП и се назначават от изпълнителния директор на ИАРА, който отправя писмени покани към специализираните научни институти/организации, юридически лица, НПО и др., които да определят експертни лица за участие в ЕКОП.
(7) В случаите, когато са привлечени външни за ИАРА членове за участие в ЕКОП, избраните лица се проверяват за свързаност със съответния бенефициент и оферентите по проектите, представени на съответната комисия от ИАРА.
(8) Член на ЕКОП не може да вземе участие при обсъждане на конкретно заявление за кандидатстване в случай, че:
1. има интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от отпускането на безвъзмездна финансова помощ на кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване;
2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване;
3. е участвал в подготовката и разработването на заявлението за кандидатстване или е консултирал кандидата;
4. е в йерархическа зависимост от кандидат, който е подал заявлението.
(9) За всяко заседание на ЕКОП членовете й подписват декларация за конфиденциалност и липса на обстоятелствата по ал. 8, т. 1 - 4.
(10) Експертната комисия за осигуряване на прозрачност изразява писмено становище пред изпълнителния директор на ИАРА за одобрение или отхвърляне на проекта.


Чл. 22. (1) Заявлението за кандидатстване получава отказ за финансиране в случай на:
1. нередовност на документите, непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при извършване на проверките по чл. 21, ал. 1, т. 1;
2. несъответствие с общата цел по чл. 2;
3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 21, ал. 2;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. одобрените разходи по проекта са на стойност под определения минимален размер съгласно чл. 7, ал. 4 или надвишават максималния размер съгласно чл. 7, ал. 5;
6. установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 11, ал. 1 и 2;
7. установен опит за измама.
(2) В случай на отказ по ал. 1, т. 1 - 6 кандидатът има право да кандидатства отново за същата премия по реда на тази наредба.


Чл. 23. (1) Изпълнителният директор на ИАРА одобрява или отхвърля заявлението за кандидатстване с мотивирана писмена заповед, подлежаща на обжалване по реда на АПК. Заповедта на изпълнителния директор на ИАРА се съобщава на кандидата по реда на АПК.
(2) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление за одобрение на проекта кандидатът лично, чрез законния си представител или упълномощено от него лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява за подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. При подписването на договора кандидатът или законният му представител или упълномощено от него лице предоставя актуално удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП), и свидетелство за съдимост на кандидата или законния му представител, както и на член/ове на управителния му орган, както и на временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, от което да става видно, че не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството, освен ако не са реабилитирани, и не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна длъжност, издадени не по-рано от 1 месец преди предоставянето им, и документ, удостоверяващ актуална банкова сметка на името на кандидата.
(3) Договорът се подписва от изпълнителния директор на ИАРА и кандидата в три еднообразни екземпляра.
(4) При неявяване, непредставяне на документите по ал. 2 или неподписване на договора и декларациите в определения срок кандидатът губи право за получаване на безвъзмездна финансова помощ по одобрения проект и може да кандидатства отново за същия проект по реда на тази наредба.


Чл. 24. (1) Когато сумата на безвъзмездната финансова помощ за допустимите разходи по одобрените проекти надхвърли определения бюджет по мярката, проектите се класират в съответствие с критериите за приоритизация и оценка на проектите в условията на ограничен бюджет съгласно приложение № 2, приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР, и се одобряват в низходящ ред съобразно получените точки.
(2) За класираните по реда на ал. 1 проекти с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по реда на приемането на заявленията за кандидатстване.

Раздел II.
Възлагане на одобрените дейности


Чл. 25. (1) Бенефициентите, които се явяват възложители по чл. 7 ЗОП, провеждат съответните процедури за избор на изпълнител/и за дейностите по проекта след сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Процедурите се провеждат в съответствие със ЗОП и приложимото законодателство.
(2) Бенефициентите са пряко отговорни за подготовката, провеждането и изпълнението на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП.
(3) Предварителният контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове, се осъществява съгласно разпоредбите на чл. 19, ал. 2, т. 22, чл. 20а ЗОП и чл. 49а от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).
(4) Заверени копия от всеки договор с избраните изпълнители по съответната процедура, както и от решението, обявлението, документацията за обществената поръчка, протоколите за работа на комисията и решението за обявяването на класирането на участниците се предоставят от бенефициента на ИАРА в срок до 10 работни дни от сключване на договора с изпълнителя.
(5) Контролът за спазването на процедурите по ал. 1 се осъществява от ИАРА.
(6) В срок до 20 работни дни ИАРА извършва преглед на представените документи по ал. 4 и писмено уведомява бенефициента за подписване на анекс към договора по чл. 23, ал. 2. При открито нарушение, съставляващо нарушение на разпоредбите на националното законодателство и правото на Европейския съюз в областта на обществените поръчки по проекта, ИАРА има право да наложи финансови корекции на бенефициента съгласно ПМС № 134 от 2010 г., изм. с ПМС № 339 от 2010 г. на Министерския съвет за приемане на Методология за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство (обн., ДВ, бр. 53 от 2010 г.; изм., бр. 3 от 2011 г.) и Вътрешни правила на дирекция "Европейски фонд за рибарство" за налагане на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на договорите/заповедите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (ОПРСР) за периода 2007 - 2013 г.
(7) След приключване на проверките по ал. 6 ИАРА писмено уведомява бенефициента за резултата и отправя покана за подписване на анекс към договора по чл. 23, ал. 2.
(8) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление по ал. 7 бенефициентът лично, чрез законния си представител или упълномощено от бенефициента лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява в ИАРА за подписване на анекс към договор по чл. 23, ал. 2. В анекса се определя окончателният размер на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.
(9) За разходите по чл. 16, ал. 2, т. 2 и 4 извършени преди датата на подаване на заявлението за кандидатстване, кандидатите, които се явяват възложители по чл. 7 ЗОП, при подаване на заявлението за кандидатстване представят всички документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и.
(10) Бенефициентите по ал. 1 представят количествено-стойностната си сметка на хартиен и електронен носител, като таблиците, включени в тях, са във формат "xls".

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Чл. 26. (1) Безвъзмездната финансова помощ се изплаща след извършване на всички дейности по одобрения проект.
(2) Плащане преди осъществяването на проекта е допустимо при спазване на разпоредбите по чл. 27, 28, 29 и 30.


Чл. 27. (1) Авансово плащане се извършва при условие, че е предвидено в договора по чл. 23, ал. 2. В случаите на одобрено авансово плащане на проект, който предвижда възлагане на процедура по ЗОП, авансовото плащане се извършва след подписване на анекса по чл. 25, ал. 8.
(2) Авансовото плащане е в размер до 50 на сто от стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ.
(3) Авансово плащане се допуска при условие, че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2000 евро.
(4) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от четири месеца от датата на подписване на договора по чл. 23, ал. 2.
(5) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на ДФЗ - РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане или договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители, всеки от които се задължава пред кредитора ДФЗ - РА да отговаря за изпълнението на задължението по авансовото плащане на длъжника - бенефициента, в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.
(6) Поръчителите по ал. 5 трябва да отговарят на следните условия:
1. да са юридически лица - търговци по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон и да са вписани в търговския регистър;
2. да са регистрирани и да извършват търговска дейност най-малко 3 години преди датата на подаване на заявката за авансово плащане;
3. да нямат изискуеми публични задължения към държавата;
4. да не са в открито производство по несъстоятелност и да не са обявени в несъстоятелност;
5. да не са в производство по ликвидация;
6. 25 % от размера на собствения им капитал, отразен във финансовите отчети от последната приключена финансова година и/или последното приключило тримесечие преди подаване на заявката за авансово плащане, да е равен или по-голям от 110 % от стойността на искания аванс;
7. 20 % от размера на приходите им от продажби за последната финансова година да е по-голям или равен на 110 % от стойността на искания аванс.
(7) При изчисляването на размера на собствения капитал по ал. 6, т. 7 ДФЗ - РА изключва поетите задбалансови и условни задължения на поръчителя, като в тях не се включват обезпечения по кредити и по други задължения, които са отразени в баланса.
(8) В случаите, когато едно лице е поръчител на повече от един бенефициент по ОПРСР, поръчителят трябва да отговаря на условията по ал. 6 и 7 за всеки договор за поръчителство.
(9) Разплащателната агенция не сключва договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението по авансовото плащане на длъжника - бенефициент, в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.
(10) Срокът на валидност на гаранцията по ал. 5 или срокът на задължението по договора за поръчителство по ал. 5 трябва да покрива срока на договора за отпускане на финансова помощ, удължен с 6 месеца.
(11) Банковата гаранция по ал. 5 се освобождава или договорът за поръчителство по ал. 5 се прекратява, когато ДФЗ - РА установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.


Чл. 28. (1) При кандидатстване за авансово плащане бенефициентът подава заявка за авансово плащане в регионалните разплащателни агенции на РА (РРА - РА) по място на извършване на проекта съгласно приложение № 3.
(2) Заявката за авансово плащане се подава не по-рано от 10 работни дни от подписване на договора по чл. 23, ал. 2.
(3) Регионалната разплащателна агенция на РА извършва преглед на документите в присъствието на бенефициента.
(4) При непредставяне или нередовност на документите по ал. 1 РРА - РА връща документите на бенефициента заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(5) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 4 бенефициентът има право в рамките на срока по ал. 2 отново да подаде заявка за авансово плащане.
(6) След приемане на документите за плащане бенефициентът получава номер на заявката за авансово плащане.
(7) В срок до 25 работни дни от регистриране на заявката за авансово плащане ДФЗ - РА изплаща одобрената сума или мотивирано отказва авансовото плащане със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА, която се съобщава на бенефициента по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 29. (1) Междинно плащане е допустимо не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта.
(2) Всяко междинно плащане може да бъде отпускано само след завършване на одобрените и реално извършените дейности по проекта, заложени като такава в договора по чл. 23, ал. 2.
(3) Междинно плащане е допустимо за одобрените и реално извършените дейности по проекта при условие, че неговият размер надвишава левовата равностойност на 3000 евро.
(4) Последното междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на дейностите по проекта, заложени в договора по чл. 23, ал. 2.


Чл. 30. (1) При кандидатстване за междинни или окончателно плащане бенефициентът подава заявка за плащане в РРА - РА по място на извършване на дейностите по проекта и прилага документите съгласно приложение № 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2014 г., в сила от 15.04.2014 г.) Заявката за окончателно плащане се подава след извършване на одобрените дейности по проекта, но не по-късно от 15 работни дни от изтичане на срока, посочен в договора по чл. 23, ал. 2. Заявката за окончателно плащане се подава не по-късно от 31 август 2015 г.
(3) Документите по ал. 1 и 2 трябва да бъдат представени в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от бенефициента. В случай на представяне на заверени от бенефициента копия на документи техните оригинали се осигуряват за преглед от служителите на РА.
(4) Регионалната разплащателна агенция на РА извършва преглед на документите по ал. 1 в присъствието на бенефициента или упълномощено от него лице.
(5) Документите по ал. 1 се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г.
(6) При непредставяне или нередовност на документите по ал. 1 РРА - РА връща документите на бенефициента заедно с копие от контролен лист за извършена проверка, от който са видни липсите и нередовностите.
(7) След отстраняване на нередовностите бенефициентът има право в рамките на срока по ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.
(8) След приемане на документите за изплащане на безвъзмездната финансова помощ бенефициентът получава номер на заявката за плащане.


Чл. 31. (1) В срок до три месеца от регистриране на заявката за плащане заедно с всички необходими документи, доказващи извършените дейности по проекта, ДФЗ - РА:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. назначава извършването на проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи;
3. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА изплащането на безвъзмездната финансова помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрените и реално извършените разходи по проекта, която се съобщава на бенефициента по реда на Административнопроцесуалния кодекс;
4. изплаща безвъзмездната финансова помощ на бенефициента;
5. изпраща уведомително писмо на бенефициента за извършеното плащане.
(2) В случай на нередовност на документите по ал. 1, т. 1 или непълнота и неяснота в заявените данни и посочените факти ДФЗ - РА писмено уведомява бенефициента, който в срок до 10 работни дни от деня на получаване на уведомлението може да отстрани констатираните нередовности, непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, извън посочените в приложение № 4.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности, този срок се удължава със срока за получаване на отговор по ал. 2;
2. със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА, в случай че по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, както и в случаите, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.


Чл. 32. (1) Изпълнителният директор на ДФЗ - РА отказва изплащането на част или на цялата помощ, когато:
1. установи при проверките по чл. 31, ал. 1, т. 1 и 2 нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти;
2. установи несъответствие между одобрените и реално извършените разходи;
3. бенефициентът не отстрани нередовностите, непълнотите и пропуските в срока по чл. 31, ал. 2;
4. установи, че са извършени недопустими разходи.
(2) Отказът за плащане подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 33. В случаите, когато е отказано изплащане на безвъзмездната финансова помощ, бенефициентът не може да подаде друга заявка за плащане по същия проект.

Глава пета.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТИТЕ И КОНТРОЛ


Чл. 34. (1) Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца.
(2) Срокът за изпълнение на проекта започва да тече от датата на подписване на договора по чл. 23, ал. 2 или от датата на подписването на анекс в случаите по чл. 25, ал. 8, когато е приложимо.


Чл. 35. Бенефициентът е отговорен за изпълнението на одобрения проект съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, заявлението за кандидатстване и приложенията към тях, условията на тази наредба, както и приложимото национално законодателство и правото на ЕС.


Чл. 36. (1) В случай на необходимост от извършване на промени в изпълнението на проекта бенефициентът представя в ИАРА искане за изменение и/или допълнение на договора по чл. 23, ал. 2 с приложени документи, обосноваващи искането.
(2) Исканията се разглеждат по реда на постъпването им в ИАРА. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури може да поиска допълнителни уточняващи документи, както и да извърши проверка на място при необходимост.
(3) Не се приемат искания за изменение и допълнение на договора по чл. 23, ал. 2, които водят до увеличаване на одобрената безвъзмездна финансова помощ, до промяна предназначението на одобрения проект или до увеличение на срока за изпълнение на проекта, надхвърлящ максималния срок, определен в чл. 34, ал. 1.
(4) В срок до един месец от регистриране на искането по ал. 1 изпълнителният директор на ИАРА одобрява или отказва с мотивирана заповед изменението и/или допълнението на договора по чл. 23, ал. 2, за което писмено уведомява бенефициента.
(5) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление бенефициентът лично, чрез законния си представител или упълномощено от него лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява в ИАРА - София, за подписване на анекс към договора по чл. 23, ал. 2.
(6) Анексът по ал. 5 се подписва по реда на чл. 25, ал. 8.


Чл. 37. Най-късно до края на изпълнението на проекта бенефициентът е длъжен да отговаря на всички нормативно установени изисквания, свързани с одобрения проект.


Чл. 38. За период 5 години от датата на сключване на договора по чл. 23, ал. 2 бенефициентът е длъжен:
1. да използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение;
2. да не продава, дарява, да не прехвърля правото на собственост и/или преотстъпва правото на ползване върху активите, предмет на подпомагане, под каквато и да е форма, с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;
3. да съхранява всички оригинални документи, свързани с проекта, които не се изискват в оригинал при подаване на заявлението за кандидатстване или на заявката за плащане;
4. за проекти, надвишаващи левовата равностойност на 50 000 евро, в шестмесечен срок след окончателното изплащане на безвъзмездната финансова помощ да постави на видно място табела, указваща, че проектът е реализиран с безвъзмездната финансова помощ по ОПРСР и ЕФР;
5. за проекти под 50 000 евро да прилага една или повече от мерките за информираност и публичност съгласно Указанията за изпълнение на дейности за информираност и публичност по ОПРСР (публикувани на интернет страницата на ОПРСР);
6. да не прехвърля собственост върху предприятието по смисъла на Търговския закон;
7. да не променя местоположението на подпомаганата дейност.


Чл. 39. В срок до 2020 г. включително бенефициентът е длъжен да съхранява всички документи, свързани с одобрения проект.


Чл. 40. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осъществява последващ контрол върху целевото използване на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ за срока по чл. 38.


Чл. 41. (1) Бенефициентът е длъжен да предоставя всяка поискана информация, свързана с предмета на проекта, на упълномощени представители на ИАРА, Министерството на земеделието и храните, ДФЗ - РА, Министерството на финансите, Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз", Сметната палата на Република България, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, както и на всеки упълномощен външен одитор, на когото е разрешено да упражнява своето право на контрол върху документите и договорните условия на всички бенефициенти и техните подизпълнители и доставчици, свързани с осъществяването на проекта.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва в срока по чл. 38.
(3) В случаите, когато ИАРА или Европейската комисия извършва оценка или наблюдение на ОПРСР, бенефициентът е длъжен да осигури както преди започване, така и в хода на изпълнение на проверката на място целия набор от изискана документация и информация, свързани с проекта, изискана преди започването или в процеса на извършване на проверката.
(4) Бенефициентът трябва да оказва пълно съдействие на експертите от институциите, посочени в ал. 1, както и да осигури достъп до местата, където се изпълнява проектът.


Чл. 42. Бенефициентът е длъжен да води счетоводство по реда на Закона за счетоводството, като поддържа отделна аналитична счетоводна сметка за проекта, за който е получил безвъзмездна финансова помощ от ЕФР, за период 5 години, считано от датата на подписване на договора по чл. 23, ал. 2.


Чл. 43. (1) Бенефициентът е длъжен да сключи и поддържа валидна застраховка на имуществото - предмет на подпомагане, в полза на ДФЗ - РА срещу рисковете съгласно приложение № 5 за срока от подаване на заявка за окончателно плащане до изтичане на срока по чл. 38, ал. 1, като е длъжен всяка година да подновява застрахователната полица.
(2) Застраховка по ал. 1 се сключва при следните условия:
1. при пълна щета на застрахованото имущество в резултат на събитие, покрито по условията на договора за застраховка, застрахователят изплаща обезщетението на ДФЗ - РА до размера на получената безвъзмездна финансова помощ;
2. при частично погиване на застрахованото имущество обезщетението се изплаща на бенефициента.
(3) Със сумата на застрахователното обезщетение, когато същото се изплаща на ДФЗ - РА, се намалява размерът на задължението на бенефициента към ДФЗ - РА.
(4) При настъпване на частична щета бенефициентът е длъжен да възстанови подпомогнатия актив.


Чл. 44. Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, осъществява последващ контрол върху изпълнение на разпоредбите по чл. 43.


Чл. 45. При неспазване на условията по чл. 38 - 43 включително получената по реда на тази наредба безвъзмездна финансова помощ се обявява за изискуема от изпълнителния директор на ИАРА или от изпълнителния директор на ДФЗ - РА и се открива процедура по възстановяване на отпусната безвъзмездна финансова помощ.


Чл. 46. (1) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията по договора, ако то се дължи на "непреодолима сила" (форсмажор).
(2) Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си, поради настъпило форсмажорно обстоятелство, е длъжна в 10-дневен срок да уведоми писмено другата страна за възникването му, както и за предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.
(3) Удостоверяването на възникнала "непреодолима сила" се извършва със сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата.


Чл. 47. Лицата, които участват в одобрението, финансирането и контрола на проектите, са длъжни да не разпространяват информацията, станала им известна при осъществяването на тези дейности.

Глава шеста.
ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ


Чл. 48. С цел осигуряване на публичност и прозрачност ИАРА публикува на електронната страница на ОПРСР следната информация за всеки проект:
1. име на бенефициента и наименование на проекта;
2. приоритетна ос и мярка;
3. общ размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта;
4. общ размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ по проекта;
5. общ размер на финансовия принос от ЕФР.


Чл. 49. Бенефициентът е длъжен да включи в табелите по чл. 38, т. 4 и 5 следните елементи:
1. емблемата на ЕС в съответствие с графичните стандарти, посочени в приложение II на Регламент на Комисията (ЕО) № 498/2007 г., и позоваване на ЕС;
2. позоваване на ЕФР: "Европейски фонд за рибарство";
3. изречение, което подчертава положителния аспект от намесата на ЕС, с текст: "Инвестиране в устойчиво рибарство";
4. информацията по т. 1 - 3 трябва да заема най-малко 25 % от табелата;
5. табелата следва да указва вида и наименованието на проекта.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Сектор "Рибарство" е секторът от икономиката, който обхваща всички дейности за улов, производство, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура.
2. "Оперативна програма" е отделен документ, изготвен от държавата членка и одобрен от Комисията, съдържащ съгласуван пакет от приоритетни оси, които да бъдат постигнати с помощта от ЕФР.
3. "Приоритетна ос" е един от приоритетите в дадена оперативна програма, съставен от група мерки, които са свързани и имат конкретни измерими цели.
4. "Мярка" е набор от сектори, насочени към изпълнение на дадена приоритетна ос.
5. "Сектор" е набор от дейности, насочени към изпълнение на дадена мярка.
6. "Кандидат" е юридическо лице, което кандидатства за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.
7. "Бенефициент" е юридическо лице или едноличен търговец, което е крайният получател на безвъзмездната финансова помощ.
8. "Пилотен проект" е проект, който е изцяло иновативен, с ограничени разходи и продължителност предвид неговата експериментална същност.
9. "Аквакултура" е отглеждането или култивирането на водни организми с помощта на дейности, предназначени да повишат продукцията на въпросните организми над естествения капацитет в естествената им среда; организмите остават собственост на физическо или юридическо лице през етапа на отглеждане и култивиране, до прибирането на добива включително.
10. "Допустими за финансиране разходи" е общата сума от всички плащания за одобрените на бенефициента дейности.
11. "Проект" е заявление за кандидатстване, придружено от всички изискуеми документи, както и съвкупност от материални и нематериални активи и свързаните с тях дейности, заявени от кандидата и допустими за финансиране от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство".
12. "Нередност" е всяко нарушение на разпоредба от законодателството на Европейския съюз, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало ефекта на щета върху общия бюджет на Европейския съюз чрез натоварване на общия бюджет с неоправдан разход. Икономически оператор е всяко физическо или юридическо лице, както и другите органи, участващи в реализирането на помощта от фонда, с изключение на държавата при изпълнение на нейните правомощия на публична власт.
13. "Административни проверки" са проверки съгласно условията и разпоредбите на член 59 на Регламент на Съвета (ЕО) № 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство и на член 39, т. 2 на Регламент (ЕO) № 498/2007 г. на Комисията от 26 март 2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕO) № 1198/2006 г. на Съвета относно Европейския фонд за рибарство, изменен с Регламент (ЕС) № 1249/2010 г. на Комисията от 22 декември 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 498/2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1198/2006 г. на Съвета относно Европейския фонд за рибарство.
14. "Плащане в натура" е предоставяне на земя или недвижим имот, оборудване или суровини, проучване или професионална работа или неплатен доброволен труд, за които не са правени плащания, подкрепени от фактура или друг еквивалентен на фактура платежен документ.
15. "Авансово плащане" е плащане след одобрение на проекта и преди извършване на одобрените разходи.
16. "Междинно плащане" е плащане за одобрените и извършените разходи по проекта.
17. "Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си:
а) едното лице да участва в управлението на дружеството на другото;
б) да са съдружници;
в) съвместно да контролират пряко трето лице;
г) да участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;
д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице - физическо или юридическо;
ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.
18. "Съпоставими оферти" са оферти, които се сравняват на базата на:
а) цена;
б) размер на авансово плащане;
в) наличие на сервизно обслужване;
г) срок на доставка;
д) съответствие с технологичния проект;
е) предвидено обучение на персонала;
ж) гаранционен срок.
19. "Оперативни разходи" са административните разходи и разходите, свързани с поддръжка и експлоатация на активите.
20. (доп. - ДВ, бр. 34 от 2014 г., в сила от 15.04.2014 г.) "Иновация" е нов подход или успешно прилагане на нововъведение в сектор "Рибарство", водещо до значителни подобрения и въвеждане на нови за България добри практики. Малки технически подобрения на добре познати технологии не са достатъчни за получаване на безвъзмездна финансова помощ. Предложените иновации да не са прилагани в реални условия в Република България, да не са публично представяни в Република България и да не са имали търговско приложение/продължение в Република България.
21. "Селективност на риболовните уреди" е способността на риболовния метод да извършва риболов на определени водни организми, който метод позволява видовете, които не са цел на риболова, да бъдат улавяни.
22. "Проекти от общ интерес" се отнасят за дейности и услуги, достъпни за всички заети в сектор "Рибарство" при еднакви условия. Мерките от общ интерес подпомагат постигането на целите на Общата политика по рибарство на ЕС и са с по-широк обхват от мерките, предприемани от частни организации.
23. "Научни организации" са юридически лица, които извършват научни изследвания в съответствие с действащото законодателство.
24. "Риболов с изследователски цели" е използването на различни видове оборудване за търсене на риба, както и риболовни уреди, установяващи видовете и количествата рибни ресурси в дадена зона, с цел определяне на размера на рибните ресурси и икономическата жизнеспособност на стопанския риболов в тази зона.
25. "Експериментален риболов" е риболов, насочен към тестване на селективни риболовни техники и/или уреди за определяне на тяхното влияние върху рибните запаси и/или морската околна среда по смисъла на тази наредба.
26. "Риболовен метод" е начинът на риболов (активен или пасивен), включващ всяка дейност по улавяне на риба или други водни организми, изваждане на улова от водата и неговото пренасяне.
27. "Технически организации" са юридически лица, осигуряващи законово регулиран контрол на техника и технологии, използвани в областта на рибарството, аквакултурата и екологията. Организациите трябва да притежават необходимите сертификати, лицензи и/или други релевантни документи за извършването на тази дейност.
28. Под "непреодолима сила" (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните, като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия - бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и други природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.
29. Под "Една независима оферта" се разбира случаят, когато при подадена една оферта не е налице свързаност между оферента и кандидата.
30. "Нередовност" на документ е налице, когато липсва някой от задължителните реквизити за съответния документ.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание § 54, ал. 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 36 от 2008 г.).


§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 17 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.5 "Пилотни проекти" по Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 42 от 2009 г.; изм., бр. 43 от 2010 г.).


§ 4. Неприключилите процедури преди влизането в сила на тази наредба се довършват по реда на Наредба № 17 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.5 "Пилотни проекти" по Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 - 2013 г., когато по проекта няма сключен договор, и по реда на тази наредба, когато по проекта е сключен договор.


§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция.


§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 4.1. "РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ", ПОДМЯРКА 4.1.А. "ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕСТНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОКРИВАНЕ НА ТЕКУЩИТЕ РАЗХОДИ НА РИБАРСКИТЕ ГРУПИ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 4 "УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ" ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 27.09.2013 Г.)

§ 25. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 3.5. "ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 3 "МЕРКИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС" ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 15.04.2014 Г.)

§ 6. Проектните предложения, по които се извършват проверки от страна на ИАРА, се довършват по реда на тази наредба.


§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 14, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 34 от 2014 г., в сила от 15.04.2014 г.)