навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № Iз-1681 ОТ 21 АВГУСТ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР, РАБОТЕЩИ ПРИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ И РИСКОВЕ ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО, И НА ОБОДРЯВАЩИ НАПИТКИ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР, КОИТО РАБОТЯТ НА СМЕНИ

В сила от 01.10.2012 г.
Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.67 от 31 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.78 от 12 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 17 Септември 2013г., доп. ДВ. бр.97 от 8 Ноември 2013г., отм. ДВ. бр.90 от 31 Октомври 2014г.


Отменена с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 8121з-792 от 29 октомври 2014 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за държавните служители на Министерството на вътрешните работи, извършващи дейности, свързани със специфичен характер на труда, и на ободряващи напитки за служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч. - ДВ, бр. 90 от 31 октомври 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за осигуряване на безплатна храна за служителите на МВР, работещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, и на ободряващи напитки за служителите на МВР, които работят на смени.
Чл. 2. За извършване на дейности при специфични условия и рискове за живота и здравето се осигурява безплатна храна на служителите на МВР, които работят:
1. в среда на йонизиращи лъчения;
2. под въздействие на експозиция над установените норми на канцерогени, мутагени, органични разтворители и биологични агенти, химически агенти, шум, вибрации, тежки метали;
3. на аерогари, на пристанища и в атомни електрически централи;
4. при изпитване на взривни материали и боеприпаси - само за пряко заетите;
5. в контакт с биологични агенти, създаващи опасност от възникване на инфекции; клинични лаборатории, научно-технически лаборатории и лаборатории по микробиология, както и с трупен материал;
6. (зал. - ДВ, бр. 78 от 2012 г., в сила от 12.10.2012 г.)
7. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2012 г., в сила от 12.10.2012 г.) в затворени помещения при измерени температури извън допустимите норми съгласно БДС 14776/87 г. - кухненски персонал във ведомствените столове и бюфети, перачи, огняри и работници във водолечението на Медицинския институт на МВР (МИ - МВР);
8. при среднодневни температури под +10 °С и над +30 °С;
9. в специални (затворени) помещения с клас на чистота А, В и С;
10. в производството по електролизно поцинковане и галванотехника;
11. под вода;
12. (доп. - ДВ, бр. 78 от 2012 г., в сила от 12.10.2012 г.) на 12- и 24-часови смени при сумарно изчисляване на работното време, с изключение на служителите на МИ - МВР по чл. 2а.

Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 78 от 2012 г., в сила от 12.10.2012 г.) (1) На служителите на МИ - МВР, изпълняващи 12-часови дежурства или участващи в операционните екипи, се осигурява безплатна храна съгласно действащото в Република България законодателство.
(2) Редът за осигуряване на безплатната храна по ал. 1 се регламентира със заповед на министъра на вътрешните работи.

Чл. 3. Безплатна храна се осигурява на служителите на МВР само за дните, през които са извършвали дейностите по чл. 2 с продължителност не по-малка от половината от установеното работно време за деня по чл. 211, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), с изключение на дейностите по чл. 2, т. 1, 11 и 12.

Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.) Служителите на МВР, които работят при специфични условия и рискове за живота и здравето, с право на безплатна храна се определят поименно със заповед на ръководителите на структурите по чл. 9 ЗМВР, както и на директорите на регионални дирекции "Гранична полиция" (РДГП) и на началниците на областни управления "Пожарна безопасност и защита на населението (ОУПБЗН).
(2) Заповедите се издават след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации, ако има такива, комитетите/групите по условия на труд и след писмено съгласуване с група "Ведомствена служба по трудова медицина" в дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" (ДУССД) след представени протоколи от измервания на фактори на работната среда и протоколи от заседания на комитетите/групите по условия на труд.

Чл. 5. Безплатната храна включва:
1. за работа при условията на чл. 2, т. 1 - кисело и прясно мляко, месо, черен дроб, шунка, колбаси, риба, сирене, кашкавал, извара, яйца, краве масло, зеленчуци, плодове, плодови сокове, мед, ядки и маслини;
2. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2012 г., в сила от 12.10.2012 г.) за работа при условията на чл. 2, т. 2 - 12 - кисело и прясно мляко, пектин и обогатени с пектин плодови сокове, мармалад, месо, шунка, колбаси, риба, сирене, кашкавал, извара, яйца, краве масло, зеленчуци, плодове, плодови сокове, мед, ядки и маслини.

Чл. 6. (Доп. - ДВ, бр. 78 от 2012 г., в сила от 12.10.2012 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2013 г.) Безплатна храна за служителите на МВР, работещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, се осигурява чрез предоставянето на ваучери или пари, с изключение на служителите на МИ - МВР по чл. 2а.

Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2013 г.) Структурите по чл. 9 ЗМВР, чиито служители имат право да получават безплатна храна, изпращат в ДУССД обобщени писмени заявки за ваучери до 5-о число на месеца, следващ предходния отчетен период.
(2) Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" обобщава получения брой заявки за ваучери от структурите по чл. 9 ЗМВР и организира подпечатването им от оператор на ваучери, получил разрешение от министъра на финансите по реда на чл. 9, ал. 4 от Наредба № 7 от 2003 г. на министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор (ДВ, бр. 66 от 2003 г.).
(3) Материалноотговорните лица в структурите по чл. 9 ЗМВР, определени да получават ваучерите със заповед на съответните ръководители, ги получават по реда, установен в МВР за материалната отчетност (с квитанция по образец), от Централен склад "Обществено хранене" при ДУССД и ги раздават на служителите на МВР, имащи право на безплатна храна.

Чл. 8. Служителите на МВР, работещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, получават безплатна храна само на едно от основанията по чл. 2.

Чл. 9. Ваучерите по чл. 6:
1. не могат да се преотстъпват на трети лица;
2. могат да се използват само в търговските обекти, с които операторът по чл. 7, ал. 2 има сключен договор;
3. не могат да се използват в обектите за производство и търговия с храни на МВР.

Чл. 10. (1) На служителите на МВР, работещи на смени, както и на изпълняващи присъствено дежурство за времето от 22 до 6 ч., се осигуряват ободряващи напитки - чай и кафе.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.) Ръководителите на структури по чл. 9 ЗМВР, директорите на РДГП и началниците на ОУПБЗН определят поименно със заповед служителите на МВР, имащи право на ободряващи напитки, по предложение на съответния пряк ръководител.
(3) Ръководителите на структури по чл. 9 ЗМВР със заповед създават организация за осигуряване на ободряващи напитки.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2013 г.) Ободряващите напитки не могат да се компенсират с пари.

Чл. 12. Разходите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки са за сметка на бюджета на МВР.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 204, ал. 7 във връзка с ал. 3 и чл. 21, т. 11 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

§ 2. (1) (Предишен текст на § 2, изм. - ДВ, бр. 81 от 2013 г.) До прекратяване на доставките по договори за осигуряване на безплатна храна чрез предоставяне на купони се прилага следния ред:
1. получаването на безплатна храна се извършва срещу купон за безплатна храна;
2. купоните за безплатна храна се получават по реда, установен в МВР за материалната отчетност (с квитанция по образец), от Централен склад "Обществено хранене" при ДУССД и се водят като бланки под строг отчет;
3. ръководителите на структури по чл. 9 ЗМВР определят със заповед длъжностни лица, които да получават купоните от Централен склад "Обществено хранене" при ДУССД, да ги раздават на служителите на МВР и да ги водят на отчет;
4. купоните за безплатна храна се използват само в обектите за производство и търговия с храни на МВР;
5. в структурите по чл. 9 ЗМВР, където няма обекти по т. 4, ръководителите на звената "Управление на собствеността и социални дейности" организират закупуването на храните по чл. 5 и предоставянето им на съответните служители на МВР;
6. при надвишаване стойността на купона за безплатна храна разликата е за сметка на съответния служител на МВР, а когато стойността на храната е под тази на купона, разликата не се връща;
7. отчитането на използваните купони се осъществява чрез ежемесечно изготвяне на протокол от обектите по т. 4, откъдето е получена храната;
8. протоколите по т. 7 се подписват от ръководителя на структурата по чл. 9 ЗМВР, материалноотговорното лице на обекта по т. 4 и се предават на съответното финансово звено;
9. купоните не могат да се преотстъпват на трети лица.
(2) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2013 г.) За правоимащите служители, на които не е осигурена безплатна храна по реда на ал. 1, както и за всички служители, работещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, до създаване на възможност за осигуряване на безплатна храна чрез предоставяне на ваучери стойността на безплатната храна се предоставя в пари.

§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2013 г., в сила от 08.02.2013 г.) Безплатна храна срещу ваучери не се предоставя на служителите на МВР, на които се осигурява безплатна храна по друг ред.

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 октомври 2012 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Iз-1681 ОТ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР, РАБОТЕЩИ ПРИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ И РИСКОВЕ ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО, И НА ОБОДРЯВАЩИ НАПИТКИ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР, КОИТО РАБОТЯТ НА СМЕНИ


(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 12.10.2012 Г.)
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Iз-1681 ОТ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР, РАБОТЕЩИ ПРИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ И РИСКОВЕ ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО, И НА ОБОДРЯВАЩИ НАПИТКИ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР, КОИТО РАБОТЯТ НА СМЕНИ


(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 08.02.2013 Г.)
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № ІЗ-1681 ОТ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР, РАБОТЕЩИ ПРИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ И РИСКОВЕ ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО, И НА ОБОДРЯВАЩИ НАПИТКИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР, КОИТО РАБОТЯТ НА СМЕНИ


(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 08.11.2013 Г.)
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума