навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ (ДВ, БР. 15 ОТ 2007 Г.)

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.64 от 21 Август 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 3, ал. 2 след думата "възраст" се добавя "при спазване на изискванията на Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 103 от 2008 г.)".


§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "писмена молба" се заменят с "писмено заявление".
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думата "молбата" се заменя със "заявлението".


§ 3. В чл. 6, ал. 2 думите "с височина до 1,6 m2" се заличават.


§ 4. В чл. 7 ал. 1 се изменя така:
"(1) Детската градина трябва да има озеленен двор, площадки за игра, устроени съгласно изискванията на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (ДВ, бр. 10 от 2009 г.), и физкултурна площадка с твърда настилка, с препоръчителна площ 2,5 m2 на дете."


§ 5. Член 8 се отменя.


§ 6. В чл. 9 ал. 1 се изменя така:
"(1) Детската градина се проектира в специално построени за целта сгради до два етажа или в такива, приспособени за отглеждане на деца от съответната възрастова група. По изключение се допуска детските градини да бъдат до три етажа, при условие че на третия етаж бъдат разположени административните помещения."


§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) В детската градина се изграждат следните помещения:
1. спалня;
2. занималня;
3. гардероб;
4. санитарен възел, състоящ се от тоалетна и умивалня;
5. физкултурно-музикален салон, по възможност разположен на първия етаж, с осигурена естествена и механична вентилация; спортните занимания могат да се провеждат и в специализирани спортни бази при осигурен транспорт;
6. плувен басейн по възможност; при наличие на плувен басейн същият следва да отговаря на изискванията на наредбата по чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1, т. 9, буква "б" от допълнителните разпоредби на Закона за здравето;
7. административно-медицински помещения:
а) кабинет на директора;
б) методичен кабинет (учителска стая);
в) здравен кабинет, отговарящ на изискванията на наредбата по чл. 26, ал. 2 и чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1, т. 9, букви "л" и "п" от допълнителните разпоредби на Закона за здравето;
г) изолационно помещение със санитарен възел;
д) гардероб, санитарен възел и душ за персонала;
8. перални помещения с отделен вход, които включват:
а) склад за мръсно бельо;
б) пералня;
в) сушилня и гладачна;
г) склад за чисто бельо;
д) гардероб, санитарен възел и душ за персонала на пералнята;
9. кухненски блок."
2. Алинея 5 се изменя така:
"(5) Минималната площ за всяко от помещенията спалня, занималня и физкултурно-музикален салон в детските градини трябва да осигурява минимум 4 m2 и 6 m3 за всяко дете."


§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думите "разпределяне на храната" се поставя запетая и се добавя "отговарящи на изискванията на Наредба № 5 от 2006 г. за хигиената на храните".
2. Създават се ал. 3 и 4:
"(3) В детски градини с разкрити до две групи се допуска обособяване на един офис за разливане на храна, който се ползва от групите по определен график.
(4) При представяне от родителите на документ от магистър по медицина с придобита специалност педиатрия относно необходимостта от диетично хранене на детето в случаите, когато диетичната храна не може да бъде приготвена в детската градина, същата се доставя от специализирана кухня майка".


§ 9. В чл. 12, т. 2 накрая се добавят думите "и обезопасена".


§ 10. В чл. 14, ал. 1 думите "Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките (ДВ, бр. 62 от 2001 г.)" се заменят с "Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките, приета с ПМС № 300 от 2010 г. (ДВ, бр. 99 от 2010 г.)".


§ 11. В чл. 15 думите "удобни са за обслужване и са на достатъчна височина от пода" се заменят с "и са удобни за обслужване", а изречение второ се заличава.


§ 12. В чл. 17 ал. 5 се изменя така:
"(5) Подовете и стените на санитарните възли се изграждат от строителни продукти, които отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 106 от 2006 г.), и позволяват измиване и дезинфекция."


§ 13. Член 19 се изменя така:
"Чл. 19. (1) Пералнята и сушилнята се устройват и оборудват с необходимите уреди и машини така, че да не се допуска контакт на мръсното с чистото бельо.
(2) Изпирането и дезинфекцията на бельото се извършват само по термодезинфекционен и химиотермодезинфекционен перилен метод.
(3) Не се допуска едновременно изпиране на бельо от различни групи.
(4) Бельо, замърсено с биологични материали, се третира отделно.
(5) При невъзможност да се осигури собствена пералня се допуска ползване на обществена такава, отговаряща на изискванията на наредбата по чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1, т. 9, буква "е" от допълнителните разпоредби на Закона за здравето."


§ 14. В чл. 24, ал. 1 думите "1:4" се заменят с "1:3", а думите "1:3" се заменят с "1:4".


§ 15. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "Наредба № 23 от 2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението (ДВ, бр. 63 от 2005 г.)" се заменят с "Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (ДВ, бр. 65 от 2011 г.)".
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Седмичното меню се изготвя с участието на медицински специалист и/или технолог по хранене."
3. В ал. 3 накрая се добавя "като пробите от петъчното меню се съхраняват до понеделник на обяд".
4. Алинея 4 се изменя така:
"(4) В детските заведения се използват храни, които отговарят на изискванията за качество и безопасност съгласно Закона за храните и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Храните се придружават с документи, доказващи тяхната безопасност, съгласно действащото законодателство."


§ 16. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
"2. ежедневно изтупване на спалното бельо, ежеседмично на завивките и килимите и ежемесечно на дюшеците (матраците);"
б) в т. 4 думите "столовете, леглата, стените и др." се заменят с "и при необходимост на столовете, леглата и стените; при дезинфекция с биоциди, съдържащи хлор, се прилагат предпазни мерки за предотвратяване неблагоприятното въздействие на отделящия се във въздуха хлор - достатъчно добро проветряване, при необходимост избърсване и изплакване на дезинфекцираните повърхности и предмети";
в) точка 6 се изменя така:
"6. задължително измиване на ръцете на децата преди хранене и след използване на тоалетната;"
г) в т. 7 думите "в сушилни шкафове" се заличават;
д) в т. 8 думата "набавяне" се заменя с "използване".
2. В ал. 2 думите "Наредба № 44 от 2004 г. за условията и реда за пускане на пазара на биоцидни препарати (ДВ, бр. 113 от 2004 г.)" се заменят с "Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на биоциди, приета с ПМС № 336 от 2007 г. (ДВ, бр. 4 от 2008 г.)".


§ 17. В § 1 от заключителните разпоредби след думите "буква "о" от" се добавя "допълнителните разпоредби на".

Преходни разпоредби


§ 18. (1) Съществуващите детски градини се привеждат в съответствие с изискванията на наредбата в срок до една година от влизането й в сила, с изключение на изискването за обособяване на спалня и занималня като отделни помещения.
(2) Съществуващите детски градини, в които спалнята и занималнята са в общо помещение, трябва да осигурят минимална площ за това помещение 4 m2 и 6 m3 за всяко дете.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума