навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 33 ОТ 1999 Г. ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 101 ОТ 1999 Г.)

Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.52 от 10 Юли 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. Член 1 се изменя така:
"Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за издаване на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България;
2. условията и редът за извършване на специализирани и случайни превози на пътници на територията на Република България;
3. условията и редът за извършване на обществен превоз на товари на територията на Република България;
4. изискванията към автогарите и условията и редът за работа в тях."


§ 2. В чл. 2, ал. 2 след думата "средства" се добавя "или състав от пътни превозни средства", думите "товароносимост до 3,5 т или" се заличават, а думите "6 т" се заменят с "3,5 т".


§ 3. Член 3 се отменя.


§ 4. В чл. 4 се създава т. 5:
"5. установяване на територията на Република България."


§ 5. В чл. 5 думата "превозна" се заменя с "транспортна".


§ 6. В чл. 6б, ал. 2 след думата "лица" се поставя запетая, а думите "по чл. 2, ал. 1" се заменят с "извършващи обществен превоз на пътници или товари".


§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "сумата в евро, както следва" и таблицата след тях се заменят с "9000 евро за първия автомобил и за всеки следващ автомобил - левовата равностойност на 5000 евро".
2. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Показателят "Фс" се определя, както следва:


  капитал (К)
  и/или банкова гаранция (К/G)
  и/или застраховка (К/Z)
Фс = -----------------------------------------------------,
  левова равностойност на 9000 евро + (n-1) x левова равностойност на 5000 евро

където: капиталът (К) е равен на размера на собствения капитал (К1) минус размера на невнесения капитал (К2), (G) е размерът на банковата гаранция, (Z) е размерът на застрахователната сума, а "n" е броят на заявените удостоверения за обществен превоз на пътници. Капиталът се определя по данните от представения годишен финансов отчет."
3. В ал. 5, т. 2 думите "не по-малък от" се заличават.
4. Създава се нова ал. 6:
"(6) Договорът за застраховка по ал. 3 трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде сключен за застраховка по раздел ІІ, буква "А", т. 3, 8, 9, 13 или 16 от приложение № 1 от Кодекса за застраховането; застрахованото имущество трябва да е собственост на лицето по чл. 2, ал. 1;
2. да бъде сключен за застрахователна сума не по-малка от общия размер на собствения капитал, с който е необходимо да разполага превозвачът съгласно ал. 1;
3. периодът на застрахователното покритие трябва да е 1 година."
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея т. 3 се изменя така:
"3. всяка година:
а) в 30-дневен срок от съставянето на годишния финансов отчет на превозвача, заверен от регистриран одитор, за последния отчетен период;
б) преди изтичане на срока, за който е сключен договорът за застраховка, или срока, за който е издадена банковата гаранция."
6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея:
а) точка 1 се изменя така:
"1. годишен финансов отчет, заверен от регистриран одитор;"
б) създава се нова т. 3:
"3. договор за застраховка, отговарящ на изискванията на ал. 6;"
в) досегашната т. 3 става т. 4.
7. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и се изменя така:
"(9) Лицата по чл. 2, ал. 1, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, представят годишния финансов отчет на предприятието за последния отчетен период, заверен от регистриран одитор, и удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс."
8. Създават се ал. 10 и 11:
"(10) Лицата по чл. 2, ал. 1, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, представят по избор годишния финансов отчет на предприятието за последния отчетен период, заверен от регистриран одитор, и/или банкова гаранция, и/или застраховка и удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(11) Когато лицето по чл. 2, ал. 1 доказва финансовата си стабилност с годишния отчет на предприятието, заверен от регистриран одитор, и средствата от собствения му капитал са в размер, по-малък от предвидения в ал. 1, освен годишния финансов отчет представя и договор за застраховка или банкова гаранция. В този случай договорът за застраховка или банковата гаранция може да бъде сключен, съответно издаден за размера на средствата от собствения капитал на превозвача, които не достигат, за да докаже финансовата си стабилност."


§ 8. Създава се чл. 7а:
"Чл. 7а. (1) Изискването по чл. 4, т. 5 е изпълнено, когато лицето по чл. 2, ал. 1 е действително и трайно установено на територията на Република България съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за установяване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ, L 300 от 14 ноември 2009 г.) (Регламент (ЕО) № 1071/2009).
(2) Когато лицето по чл. 2, ал. 1 не разполага със собствен или нает експлоатационен център по член 5, буква "в" от Регламент (ЕО) № 1071/2009, възлага извършването на техническо обслужване и поддръжка на превозните средства, с които извършва превозите, на физически или юридически лица, извършващи дейности по техническо обслужване и ремонт на пътни превозни средства.
(3) Изискването за установяване на територията на Република България се доказва чрез представяне на декларация по образец (приложение № 3а)."


§ 9. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думите "Контролна дейност - ДАИ" се добавя "на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
2. В т. 1:
а) буква "а" се изменя така:
"а) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър - документът се представя, ако лицето не е регистрирано или пререгистрирано след 1 януари 2008 г.;"
б) буква "б" се изменя така:
"б) декларация, че търговецът не е в производство за обявяване в несъстоятелност - документът се представя, ако търговското дружество не е регистрирано или пререгистрирано след 1 януари 2008 г.;"
в) в буква "г" думата "превозната" се заменя с "транспортната;"
г) буква "д" се изменя така:
"д) копие на удостоверението за професионална компетентност на лицето, назначено да ръководи транспортната дейност - документът се представя, когато удостоверението не е издадено от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", а от компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз;"
д) в буква "е" думата "Булстат" се заменя с "БУЛСТАТ - документът се представя, ако търговцът не е регистриран или пререгистриран след 1 януари 2008 г.;"
е) буква "ж" се изменя така:
"ж) декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България по образец (приложение № 3а)".
3. В т. 2:
а) буква "д" се заличава;
б) буква "е" се заличава.


§ 10. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите "чл. 7, ал. 7" се заменят с "чл. 7, ал. 8" и след думата "искане" се добавя "по образец (приложение № 6а)".
2. Създават се ал. 3 и 4:
"(3) При изгубване, повреждане или унищожаване на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България или удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници лицето по чл. 2, ал. 1 подава заявление по образец (приложение № 6б) за издаване на дубликат, придружено с декларация.
(4) Дубликат на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България и дубликат на удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници се издава в 14-дневен срок от подаване на заявлението от лицето по чл. 2, ал. 1."


§ 11. В чл. 11, ал. 3 думите "за това" се заменят с "по образец (приложение № 6в)".


§ 12. В чл. 12, т. 1 след думите "чл. 9" се добавя "в срока по чл. 10, ал. 1 и 2".


§ 13. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ал. 1:
"(1) Когато министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице установи, че е налице някое от основанията по чл. 11 от Закона за автомобилните превози, определя следните срокове за отстраняване на нередностите:
1. при смърт или при невъзможност ръководителят на транспортната дейност да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност - три месеца;
2. когато ръководителят на транспортната дейност е престанал да отговаря на изискванията за добра репутация или за професионална компетентност - един месец;
3. когато превозвачът е престанал да отговаря на изискванията за финансова стабилност или за установяване на територията на Република България - три месеца."
2. Досегашният текст става ал. 2 и в него след думата "превози" се добавя "и несъответствията не са отстранени в сроковете по ал. 1".


§ 14. В чл. 18, т. 4 след думата "водача" се добавя "по смисъла на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози".


§ 15. В чл. 52 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата "автогарите" се добавя "срещу заплащане".
2. В ал. 2 след думите "чл. 2, ал. 1" се добавя "и водачите".


§ 16. В чл. 53а се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите "чл. 2, ал. 1" се добавя "и водачи".
2. В ал. 3 след думата "транспорта" се поставя запетая и се добавя "информационните технологии".


§ 17. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 10 думата "трудноподвижни" се заличава, а след думата "лица" се добавя "с намалена подвижност";
б) т. 11 думите "чл. 45 и 46" се заменят с "чл. 16 и 17", а думите "коридора между седалките на" се заличават;
в) в т. 12 думата "трудноподвижни" се заличава, а след думата "лица" се добавя "с намалена подвижност, изпълнени съгласно изискванията за достъпност, определени в Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания".
2. Създава се ал. 3:
"(3) Собствениците на автогари осигуряват и поддържат в изправност оборудването по ал. 2."


§ 18. В чл. 57 се правят следните допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Водачите установяват автобусите на съответния сектор най-малко 10 минути преди указания час за потегляне."
2. В ал. 4 се създава изречение трето: "Воденият в автогарата дневник се съхранява за срок 1 година след приключването му."


§ 19. В чл. 59, ал. 2 запетаята след думата "водача" се заличава, а думите "кондуктора, стюарда или друг служител на превозвача" се заменят с "и/или друг член на екипажа".


§ 20. В чл. 60, ал. 1 думата "тяхната" се заличава, а след думата "реконструкция" се добавя "на съществуващи автогари".


§ 21. В чл. 61, ал. 3 след думата "списък" се поставя запетая и се добавя "съдържащ имената".


§ 22. Създават се чл. 62а - 62в:
"Чл. 62а./span>. (1) Специализирани превози на деца и/или ученици се извършват от водачи, които притежават най-малко 2 години професионален опит като водачи на автобус и са на възраст не по-малка от 25 години.
(2) Специализирани превози на деца и/или ученици се извършват с автобуси, за които има издадено удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването им.
(3) Удостоверението по ал. 2 се издава от лицата по чл. 148, ал. 2 от Закона за движението по пътищата по реда на наредбата по чл. 147, ал. 1 от същия закон.
Чл. 62б./span>. (В сила от 11.10.2012 г.) (1) Лицето по чл. 2, ал. 1 извършва специализирани превози на пътници само с превозни средства, на които е извършен предпътен преглед за проверка на техническата изправност, и за които има:
1. издадено валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност;
2. издаден знак за преминат периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС;
3. издадено удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите, с които се извършват превози на деца и/или ученици - когато с превозното средство се извършва превоз на деца и/или ученици.
(2) Лицето по чл. 2, ал. 1 организира извършването на предпътните прегледи по ал. 1. Предпътният преглед се извършва от лице, което е завършило средно или висше образование със специалност, посочена в приложение № 9б и е в трудовоправно или облигационно правоотношение с превозвача.
(3) Прегледът по ал. 1 се извършва преди всяко излизане на превозното средство от експлоатационния център и включва проверка на:
1. техническото състояние на:
а) достъпни системи, агрегати, механизми и възли на превозното средство;
б) гумите и колелата;
в) други достъпни възли и агрегати от ходовата част;
2. изправността на:
а) работната спирачна уредба, както и изпускане на въздух или течност от нея;
б) спирачната уредба за паркиране;
в) осветлението и отоплението;
г) осветителната и звуковата сигнална уредба;
д) вратите и стъклочистачките и тяхното функциониране;
е) огледалата за обратно виждане;
3. функционирането на компресора, както и налягането, което той поддържа в пневматичната система;
4. теч на експлоатационни течности и/или на гориво;
5. наличие на изискваните за ППС пожарогасител (включително валидността на периодичната му проверка), аптечка, обезопасителен триъгълник и светлоотразителна жилетка.
(4) Когато при извършването на предпътния преглед по ал. 1 се установят една или повече неизправности по ал. 3, т. 1 - 4 или липса на елементи от оборудването по ал. 3, т. 5 и/или някой от документите по ал. 1, не се допуска извършване на специализиран превоз на пътници с превозното средство.
(5) Предпътните технически прегледи се регистрират от лицето, което ги е извършило, в дневник по образец приложение № 9в.
Чл. 62в./span>. Водачите извършват специализирани превози на пътници по правилата, предвидени в Закона за автомобилните превози и тази наредба."


§ 23. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думата "гаража" се заменя с "експлоатационния център".
2. В т. 5 след думата "водачите" се поставя запетая и се добавя "осъществяващи превози на пътници с моторни превозни средства, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ОВ L 102 от 11 април 2006 г.) (Регламент (ЕО) № 561/2006),".
3. Точка 7 се изменя така:
"7. снабдява водачите на автобуси, оборудвани с дигитални тахографи, с достатъчно количество хартия за разпечатване на регистрираните от тахографите данни, а водачите на автобуси, оборудвани с аналогови тахографи - с достатъчен брой тахографски листове;".
4. Създава се т. 8:
"8. инструктира водачите да спазват Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕИО) 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт (ОВ L 370 от 31 декември 1985 г.), (Регламент (ЕИО) 3821/85); провеждането на инструктажа се удостоверява от водача с подпис в книгата за инструктаж."


§ 24. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 5 се изменя така:
"5. удостоверение за техническа изправност, част І, буква А и част ІІ и знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС;".
2. В т. 8 след думата "превоз" се поставя запетая и се добавя "съгласувано с началника на съответния областен отдел "Контролна дейност - ДАИ".
3. В т. 9 след думата "водача" се поставя запетая и се добавя "издадена по реда на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози".
4. Създава се т. 10:
"10. удостоверение по чл. 62а, ал. 2 - при извършване на превози на деца и/или ученици."


§ 25. В чл. 67 т. 2 се отменя.


§ 26. В чл. 68, т. 3 след думата "издадена" се добавя "от превозвача".


§ 27. Създават се чл. 68а - 68в:
"Чл. 68а./span>. (1) Случайни превози на деца и/или ученици се извършват от водачи, които притежават най-малко 2 години професионален опит като водачи на автобус и са на възраст не по-малка от 25 години.
(2) Случайни превози на деца и/или ученици се извършват с автобуси, за които има издадено удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването им.
(3) Удостоверението по ал. 2 се издава от лицата по чл. 148, ал. 2 от Закона за движението по пътищата по реда на наредбата по чл. 147, ал. 1 от същия закон.
(4) Случайните превози на деца и/или ученици се извършват само през светлата част на денонощието с автобуси, за които има издадено удостоверение за категоризация по системата за международна класификация на автобусите за туризъм на Международния съюз по автомобилен транспорт (IRU).
Чл. 68б./span>. (В сила от 11.10.2012 г.) (1) Лицето по чл. 2, ал. 1 извършва случайните превози на пътници само с превозни средства, на които им е извършен предпътен преглед за проверка на техническата изправност и за които има:
1. издадено валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност;
2. издаден знак за преминат периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС;
3. издадено удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите, с които се извършват превози на деца и/или ученици - когато с превозното средство се извършва случаен превоз на деца и/или ученици;
4. удостоверение за категоризация по системата за международна класификация на автобусите за туризъм на Международния съюз по автомобилен транспорт (IRU) - когато с превозното средство се извършва превоз на деца и/или ученици.
(2) Лицето по чл. 2, ал. 1 организира извършването на предпътните прегледи по ал. 1. Предпътният преглед се извършва от лице, което е завършило средно или висше образование със специалност, посочена в приложение № 9б и е в трудовоправно или друго облигационно правоотношение с превозвача.
(3) Прегледът по ал. 1 се извършва преди всяко излизане на превозното средство от експлоатационния център и включва проверка на:
1. техническото състояние на:
а) достъпни системи, агрегати, механизми и възли на превозното средство;
б) гумите и колелата;
в) други достъпни възли и агрегати от ходовата част;
2. изправността на:
а) работната спирачна уредба, както и изпускане на въздух или течност от нея;
б) спирачната уредба за паркиране;
в) осветлението и отоплението;
г) осветителната и звуковата сигнална уредба;
д) вратите и стъклочистачките и тяхното функциониране;
е) огледалата за обратно виждане;
3. функционирането на компресора, както и налягането, което той поддържа в пневматичната система;
4. теч на експлоатационни течности и/или на гориво;
5. наличие на изискваните за ППС пожарогасител (включително валидността на периодичната му проверка), аптечка, обезопасителен триъгълник и светлоотразителна жилетка.
(4) Когато при извършването на предпътния преглед по ал. 1 се установят една или повече неизправности по ал. 3, т. 1 - 4 или липса на елементи от оборудването по ал. 3, т. 5 и/или някой от документите по ал. 1, не се допуска извършване на случаен превоз на пътници с превозното средство.
(5) Предпътните технически прегледи се регистрират от лицето, което ги е извършило, в дневник по образец приложение № 9в.
Чл. 68в./span>. Водачите извършват случайни превози на пътници по правилата, предвидени в Закона за автомобилните превози и тази наредба."


§ 28. В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думата "гаража" се заменя с "експлоатационния център".
2. В т. 4 думите "и осигури съответните заверки" се заличават.
3. Точка 6 се отменя.
4. Точка 8 се изменя така:
"8. снабдява водачите на автобуси, оборудвани с дигитални тахографи, с достатъчно количество хартия за разпечатване на регистрираните от тахографите данни, а водачите на автобуси, оборудвани с аналогови тахографи - с достатъчен брой тахографски листове;".
5. Създава се т. 9:
"9. инструктира водачите да спазват Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕИО) 3821/85; провеждането на инструктажа се удостоверява от водача с подпис в книгата за инструктаж."


§ 29. В чл. 70 думите "по маршрут с еднопосочна дължина над 30 км" се заличават.


§ 30. В чл. 71 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 5 се изменя така:
"5. удостоверение за техническа изправност, част І, буква А и част ІІ и знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС;".
2. В т. 10 след думата "водача" се поставя запетая и се добавя "издадена по реда на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози".
3. Създава се т. 11:
"11. удостоверения по чл. 68а, ал. 2 и 4 - при извършване на превози на деца и/или ученици."


§ 31. В чл. 72 т. 2 се отменя.


§ 32. В чл. 73, ал. 1 се създава т. 5:
"5. установяване на територията на Република България".


§ 33. В чл. 74 думата "превозна" се заменя с "транспортна".


§ 34. В чл. 75б, ал. 2 след думата "лица" се поставя запетая и думите "по чл. 2, ал. 1" се заменят с "извършващи обществен превоз на пътници и товари".


§ 35. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "сумата в евро, както следва" и таблицата след тях се заменят с "9000 евро за първия автомобил и за всеки следващ автомобил - левовата равностойност на 5000 евро".
2. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Показателят "Фс" се определя, както следва:


  капитал (К)
  и/или банкова гаранция (К/G)
  и/или застраховка (К/Z)
Фс = -------------------------------------------------------,
  левова равностойност на 9000 евро + (n-1) x левова равностойност на 5000 евро

където: капиталът (К) е равен на размера на собствения капитал (К1) минус размера на невнесения капитал (К2), (G) е размерът на банковата гаранция, (Z) е размерът на застрахователната сума, а "n" е броят на заявените удостоверения за обществен превоз на товари. Капиталът се определя по данните от представения годишен финансов отчет."
3. В ал. 5, т. 2 думите "не по-малък от" се заличават.
4. Създава се нова ал. 6:
"(6) Договорът за застраховка по ал. 3 трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде сключен за застраховка по раздел ІІ, буква "А", т. 3, 8, 9, 13 или 16 от приложение № 1 от Кодекса за застраховането; застрахованото имущество трябва да е собственост на лицето по чл. 2, ал. 1;
2. да бъде сключен за застрахователна сума не по-малка от общия размер на собствения капитал, с който е необходимо да разполага превозвачът съгласно ал. 1;
3. периодът на застрахователното покритие трябва да е 1 година."
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея т. 3 се изменя така:
"3. всяка година:
а) в 30-дневен срок от съставянето на годишния финансов отчет на превозвача, заверен от регистриран одитор, за последния отчетен период;
б) преди изтичане на срока, за който е сключен договорът за застраховка, или срока, за който е издадена банковата гаранция."
6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея:
а) точка 1 се изменя така:
"1. годишен финансов отчет, заверен от регистриран одитор;"
б) създава се нова т. 3:
"3. договор за застраховка, отговарящ на изискванията на ал. 6;"
в) досегашната т. 3 става т. 4.
7. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и се изменя така:
"(9) Лицата по чл. 2, ал. 1, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, представят годишния финансов отчет на предприятието за последния отчетен период, заверен от регистриран одитор, и удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс."
8. Създават се ал. 10 и 11:
"(10) Лицата по чл. 2, ал. 1, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, представят по избор годишния финансов отчет на предприятието за последния отчетен период, заверен от регистриран одитор, и/или банкова гаранция, и/или застраховка и удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(11) Когато лицето по чл. 2, ал. 1 доказва финансовата си стабилност с годишния отчет на предприятието, заверен от регистриран одитор, и средствата от собствения му капитал са в размер, по-малък от предвидения в ал. 1, освен годишния финансов отчет представя и договор за застраховка или банкова гаранция. В този случай договорът за застраховка или банковата гаранция може да бъде сключен, съответно издаден за размера на средствата от собствения капитал на превозвача, които не достигат, за да докаже финансовата си стабилност."


§ 36. Създава се чл. 76а:
"Чл. 76а. (1) Изискването по чл. 73, ал. 1, т. 5 е изпълнено, когато лицето по чл. 2, ал. 1 е действително и трайно установено на територията на Република България съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009.
(2) Когато лицето по чл. 2, ал. 1 не разполага със собствен или нает експлоатационен център по член 5, буква "в" от Регламент (ЕО) № 1071/2009, възлага извършването на техническо обслужване и поддръжка на превозните средства, с които извършва превозите, на физически или юридически лица, извършващи дейности по техническо обслужване и ремонт на пътни превозни средства.
(3) Изискването за установяване на територията на Република България се доказва чрез представяне на декларация по образец (приложение № 3а)."


§ 37. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думите "Контролна дейност - ДАИ" се добавя "на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
2. В т. 1:
а) буква "а" се изменя така:
"а) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър - ако лицето не е регистрирано или пререгистрирано след 1 януари 2008 г.;"
б) буква "б" се изменя така:
"б) декларация, че търговецът не е в производство за обявяване в несъстоятелност - документът се представя, ако търговското дружество не е регистрирано или пререгистрирано след 1 януари 2008 г.;"
в) в буква "г" думата "превозната" се заменя с "транспортната";
г) буква "д" се изменя така:
"д) копие на удостоверението за професионална компетентност на лицето, назначено да ръководи транспортната дейност - когато удостоверението не е издадено от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", а от компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз;"
д) в буква "е" думата "Булстат" се заменя с "БУЛСТАТ - документът се представя, ако търговецът не е регистриран или пререгистриран след 1 януари 2008 г.;"
е) буква "ж" се изменя така:
"ж) декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България по образец (приложение № 3а)".


§ 38. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите "чл. 76, ал. 7" се заменят с "чл. 76, ал. 8" и след думата "искане" се добавя "по образец (приложение № 6а)".
2. Създават се ал. 3 и 4:
"(3) При изгубване, повреждане или унищожаване на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България или удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници лицето по чл. 2, ал. 1 подава заявление за издаване на дубликат по образец (приложение № 6б), придружено с декларация.
(4) Дубликат на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България и дубликат на удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници се издава в 14-дневен срок от подаване на заявлението от лицето по чл. 2, ал. 1."


§ 39. В чл. 80, ал. 3 думите "за това" се заменят с "по образец (приложение № 6в)".


§ 40. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ал. 1:
"(1) Когато министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице установи, че е налице някое от основанията по чл. 11 от Закона за автомобилните превози, определя следните срокове за отстраняване на несъответствията:
1. при смърт или при невъзможност ръководителят на транспортната дейност да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност - три месеца;
2. когато ръководителят на транспортната дейност е престанал да отговаря на изискванията за добра репутация или за професионална компетентност - един месец;
3. когато превозвачът е престанал да отговаря на изискванията за финансова стабилност или за установяване на територията на Република България - три месеца."
2. Досегашният текст става ал. 2 и в него след думата "превози" се добавя "и несъответствията не са отстранени в сроковете по ал. 1".


§ 41. В чл. 87, т. 3 след думата "водача" се добавя "по смисъла на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози".


§ 42. В дял трети, глава трета, преди чл. 88 се създава чл. 87а:
"Чл. 87а. (В сила от 11.10.2012 г.) (1) Лицето по чл. 2, ал. 1 извършва превозите на товари само с превозни средства, на които е извършен предпътен преглед за проверка на техническата изправност и за които има:
1. издадено валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност;
2. издаден знак за преминат периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС.
(2) Лицето по чл. 2, ал. 1 организира извършването на предпътните прегледи по ал. 1. Предпътният преглед се извършва от лице, което е завършило средно или висше образование със специалност, посочена в приложение № 9б, и е в трудовоправно или друго облигационно правоотношение с превозвача.
(3) Прегледът по ал. 1 се извършва преди всяко излизане на превозното средство от експлоатационния център и включва проверка на:
1. техническото състояние на:
а) достъпни системи, агрегати, механизми и възли на превозното средство;
б) гумите и колелата;
в) други достъпни възли и агрегати от ходовата част;
2. изправността на:
а) работната спирачна уредба, както и изпускане на въздух или течност от нея;
б) спирачната уредба за паркиране;
в) осветлението и отоплението;
г) осветителната и звуковата сигнална уредба;
д) вратите и стъклочистачките и тяхното функциониране;
е) огледалата за обратно виждане;
3. функционирането на компресора, както и налягането, което той поддържа в пневматичната система;
4. теч на експлоатационни течности и/или на гориво;
5. наличие на изискваните за ППС пожарогасител (включително валидността на периодичната му проверка), аптечка, обезопасителен триъгълник и светлоотразителна жилетка.
(4) Когато при извършването на предпътния преглед по ал. 1 се установят една или повече неизправности по ал. 3, т. 1 - 4 или липса на елементи от оборудването по ал. 3, т. 5 и/или някой от документите по ал. 1, не се допуска извършване на превоз на товари с превозното средство.
(5) Предпътните технически прегледи се регистрират от лицето, което ги е извършило, в дневник по образец приложение № 9в."


§ 43. В чл. 88 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 след думата "организира" се добавя "предпътния".
2. В т. 3 след думата "автомобилите" се добавя "преди излизане от експлоатационния център".
3. Точка 6 се изменя така:
"6. снабдява водачите на автомобили, оборудвани с дигитални тахографи, с достатъчно количество хартия за разпечатване на данните от дигиталния тахограф, а за автомобилите с аналогови тахографи - с достатъчен брой тахографски листове;".
4. Създава се т. 7:
"7. инструктира водачите да спазват Регламент (ЕО) 561/2006, Регламент 3821/85; провеждането на инструктажа се удостоверява от водача с подпис в книгата за инструктаж."


§ 44. В чл. 89 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 5 се изменя така:
"5. удостоверение за техническа изправност, част І, буква А и част ІІ и знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС;".
2. В т. 9 след думата "водача" се поставя запетая и се добавя "издадена по реда на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози".
3. Създава се т. 10:
"10. свидетелство за водач, извършващ превоз на опасни товари - когато се извършва превоз на опасни товари."


§ 45. Член 90а се отменя.


§ 46. В чл. 92 ал. 2 се отменя.


§ 47. В приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел "В. Трудово и осигурително право":
а) в т. 1 думите "управители на магазини" се заличават;
б) в т. 4 след думите "Регламент (ЕО) № 561/2006" се поставя запетая и се добавя "Закона за автомобилните превози и Наредбата за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт (обн., ДВ, бр. 77 от 2006 г.; изм., бр. 97 от 2011 г.)".
2. В раздел "Г. Финансово право":
а) в наименованието на раздела думата "Финансово" се заменя с "Данъчно";
б) в т. 2 думата "моторни" се заменя с "пътни";
в) в т. 4 след думите "печалбата" се добавя "и подоходно облагане".
3. В раздел "Д. Търговско и финансово управление на предприятието" т. 13 се изменя така:
"13. да познава различните видове дружества, извършващи спомагателни дейности при превоз, тяхната роля, функции, статут и правно положение."
4. В раздел "Е. Достъп до пазара" в т. 1 думата "промишлени" се заличава и думите "във и извън" се заменят с "в".


§ 48. Приложение № 3 към чл. 7, ал. 7 се изменя така:
"Приложение № 3 към чл. 7, ал. 8

СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ
от .........................................................................................................,
(име, презиме и фамилия)
управител на ........................................................................................................................................................................................................................

(фирма на търговеца)

ЕИК/БУЛСТАТ...........................................
Лиценз № ....................................
I. Показатели за финансова стабилност:
Собствени пътни превозни средства ...................................
Пътни превозни средства на лизинг ...................................
Пътни превозни средства под наем ...................................
Общо - "n" ...................................
   
Размер на собствения капитал К1 ...................................
Размер на невнесения капитал К2 ...................................
Размер на банковата гаранция G или ...................................
Размер на застрахователната сума Z ...................................
Капитал К = К1 - К2 + G/Z ...................................
   
Информация за пътните превозни средства към датата на справката:
Идентификационен Регистрационен   На Под
по № VIN Собствено лизинг наем
ред          
1.          
2.          
...          
II. Към справката прилагам следните документи:
1. годишен финансов отчет, заверен от регистриран одитор ДА  НЕ 
2. банкова гаранция ДА  НЕ 
3. застрахователна полица за застраховка ДА  НЕ 
4. удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Дата: ...........................................................
  (подпис на лицето, представляващо превозвача, и печат)"§ 49. Създава се приложение № 3а към чл. 7а, ал. 3:
"Приложение № 3а към чл. 7а, ал. 3


ДЕКЛАРАЦИЯ
за съответствие с изискването за установяване на територията на
Република България по член 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009
Долуподписаният  
  (име, презиме и фамилия)
   
представляващ  
  (фирма на търговеца)
   
Адрес:  
   
ЕИК/БУЛСТАТ:  
   
тел.:   факс:  
       
e-mail:  
   
ДЕКЛАРИРАМ, че разполагам със:
а) офис на територията на Република България с помещения, в които съхранявам основните си търговски документи, включително счетоводни документи, документи, свързани с управлението на персонала, документи за периодите на управление и почивка на водачите на превозните средства, както и всякакви други документи, които трябва да се предоставят на компетентните органи при извършваните от тях проверки;
б) гаражна площ и експлоатационен център на територията на Република България с подходящо техническо оборудване и съоръжения, с които извършвам действително и постоянно дейността си, свързана с поддръжката на техническата изправност на превозните средства.
Офис Гаражна площ Експлоатационен център
А. Адрес: А. Адрес: А. Адрес:
----------------------------- ---------------------------------- -----------------------------
----------------------------- ---------------------------------- -----------------------------
----------------------------- ---------------------------------- -----------------------------
Б. Помещенията, които Б. Брой превозни Б. Брой превозни
ползвам, са: средства, които се намират средства, на които се
Собствени  на този адрес: извършва поддръжка на
Наети  В. Гаражната площ, с която техническата изправност
В. В случай че разполагам е: В. Експлоатационният
помещенията са наети, С обща площ (кв.м)  център е:
моля потвърдете, че Собствена  Собствен 
разполагате с договор Наета  Нает 
за наем. Г. В случай че гаражната Г. В случай че
Да  площ е наета, моля експлоатационният център
  потвърдете, че е нает, моля потвърдете,
  разполагате с договор за че разполагате с договор
  наем. за
  Да  наем.
    Да 
    Д. Извършването на
    техническо обслужване и
    поддръжка на превозните
    средства, с които
    извършвам превозите, е
    възложено:
    с договор от ------------------;
    на -----------------------------;
    ЕИК/БУЛСТАТ---------------;
    адрес на
    експлоатационния
    център--------------------------.
   
Дата.............. ........... .................. .....................
  (подпис и печат на заявителя)"


§ 50. Приложение № 5 към чл. 9 се изменя така:
"Приложение № 5 към чл. 9, ал. 1


Вх. №   /  
   
  Чрез
 
Началника на Областен отдел "Контролна дейност - ДАИ" гр. ...................................................................................
  ИА "Автомобилна администрация"
  До
  Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
   
З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на лиценз за извършване на обществен превоз на ПЪТНИЦИ/ТОВАРИ на територията на Република България
 
от  
  (име, презиме и фамилия)
представляващ  
  (фирма на търговеца)
Адрес:  
   
ЕИК/БУЛСТАТ:  
   
тел.:     факс:  
   
e-mail:  
Данни за ръководителя на транспортната дейност на фирмата:
Трите имена:  
  (име, презиме и фамилия)
ЕГН:     ЛНЧ:  
За ръководители на транспортната дейност с ЛНЧ:
Дата на раждане:  
   
Място на раждане:  
  (държава, населено място)
Документ за самоличност:  
  (вид на документа, номер)
Служебен номер за идентификация на данъчно задължено лице:  
   
Моля, да бъде издаден лиценз за извършване на обществен превоз на ПЪТНИЦИ/ТОВАРИ на територията на Република България
 
Прилагам следните документи:
1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър (ако търговецът не е регистриран или пререгистриран след 1 януари 2008 г.).
2. Декларация, че търговецът не е в производство за обявяване в несъстоятелност (ако търговското дружество не е регистрирано или пререгистрирано след 1 януари 2008 г.).
3. Копие на удостоверението за регистрация в регистър БУЛСТАТ (ако търговецът не е регистриран или пререгистриран след 1 януари 2008 г.).
4. Справка за финансовата стабилност с приложени към нея документи.
5. Свидетелство за съдимост на лицето, което ръководи транспортната дейност.
6. Копие от удостоверение за професионална компетентност, издадено на лицето, което ръководи транспортната дейност (когато не е издадено от ИА "Автомобилна администрация", а от компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз).
7. Копие от договора за назначаване на лицето, което ръководи транспортната дейност.
8. Декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България.
 
Дата:     Подпис:  
"


§ 51. Създава се приложение № 6а към чл. 10, ал. 2:
"Приложение № 6а към чл. 10, ал. 2Вх. №   /  
   
  Чрез
  Началника на Областен отдел "КД - ДАИ"
 
Гр. ....................................................................................................................................................
  ИА "Автомобилна администрация"
  До
  Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
   
З А Я В Л Е Н И Е
за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата, вписани в лиценз за извършване на обществен превоз на ПЪТНИЦИ или ТОВАРИ на територията на Република България
 
от  
  (име, презиме и фамилия)
представляващ  
  (фирма на търговеца)
Адрес:  
   
ЕИК/БУЛСТАТ:  
   
тел.:     факс:  
   
e-mail:  
Моля, да ми бъдат отразени следните промени в обстоятелствата, вписани в лиценз
№ ............... за обществен превоз на ПЪТНИЦИ или ТОВАРИ на територията на Република България:
Прилагам:
1. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Дата:     Подпис:  
"


§ 52. Създава се приложение № 6б към чл. 10, ал. 3:
"Приложение № 6б към чл. 10, ал. 3Вх. №   /  
   
  Чрез
  Началника на Областен отдел "КД - ДАИ"
 
Гр. ....................................................................................................................................................
  ИА "Автомобилна администрация"
  До
  Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
   
З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на дубликат на лиценз за обществен превоз на територията на Република България/удостоверение на ППС за обществен превоз на територията на Република България
 
от  
  (име, презиме и фамилия)
представляващ  
  (фирма на търговеца)
Адрес:  
   
ЕИК/БУЛСТАТ:  
   
тел.:     факс:  
   
e-mail:  
Моля, да бъде издаден дубликат на лиценз № ...................... за обществен превоз на
  на територията на Република България
(пътници/товари)  
или  
Моля, да бъде издаден дубликат на удостоверение/я на ППС с №  
към лиценз №   за обществен превоз на територията на Република
     
България на    
  (пътници/товари)  
Прилагам следните документи:
1. Описание на случая.
2. Документ от компетентна служба (при наличие на такъв).
 
Дата:     Подпис:  
"


§ 53. Създава се приложение № 6в към чл. 11, ал. 3:
"Приложение № 6в към чл. 11, ал. 3Вх. №   /  
   
  Чрез
  Началника на Областен отдел "КД - ДАИ"
 
Гр. ....................................................................................................................................................
  ИА "Автомобилна администрация"
  До
  Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
   
З А Я В Л Е Н И Е
за продължаване срока на валидност на лиценз за обществен превоз на ПЪТНИЦИ/ТОВАРИ на територията на Република България
 
от  
  (име, презиме и фамилия)
представляващ  
  (фирма на търговеца)
Адрес:  
   
ЕИК/БУЛСТАТ:  
   
тел.:     факс:  
   
e-mail:  
Данни за ръководителя на транспортната дейност на фирмата:
Трите имена:  
  (име, презиме и фамилия)
ЕГН:     ЛНЧ:  
За ръководители на транспортната дейност с ЛНЧ:
Дата на раждане:  
   
Място на раждане:  
  (държава, населено място)
Документ за самоличност:  
  (вид на документа, номер)
Служебен номер за идентификация на данъчно задължено лице:  
   
Моля, да бъде продължен срокът на валидност на лиценз №  
за обществен превоз на ПЪТНИЦИ/ТОВАРИ на територията на Република България.
 
Прилагам следните документи:
1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър (ако търговецът не е регистриран или пререгистриран след 1 януари 2008 г.).
2. Декларация, че търговецът не е в производство за обявяване в несъстоятелност (ако търговското дружество не е регистрирано или пререгистрирано след 1 януари 2008 г.).
3. Копие на удостоверението за регистрация в регистър БУЛСТАТ (ако търговецът не е регистриран или пререгистриран след 1 януари 2008 г.).
4. Справка за финансовата стабилност с приложени към нея документи.
5. Свидетелство за съдимост на лицето, което ръководи транспортната дейност.
6. Копие от удостоверение за професионална компетентност, издадено на лицето, което ръководи транспортната дейност (когато не е издадено от ИА "Автомобилна администрация", а от компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз).
7. Копие от договора за назначаване на лицето, което ръководи транспортната дейност.
8. Копие на справката за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда за лицето, назначено да ръководи транспортната дейност.
9. Декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България.
Дата:     Подпис:  
"


§ 54. В приложение № 8 към чл. 17, ал. 1 думите "Министерство на транспорта" се заменят с "Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията".


§ 55. Създава се приложение № 9б към чл. 62б, ал. 2:
"Приложение № 9б към чл. 62б, ал. 2


Списък на специалностите, които трябва да са завършили лицата, извършващи предпътни прегледи за техническа изправност на ППС
 
А. Висше образование с образователна степен магистър или бакалавър по следните специалности:
1. Двигатели с вътрешно горене.
2. Автомобилен транспорт, трактори и кари.
3. Автомобилна техника.
4. Автомобилен транспорт.
5. Селскостопански машини.
6. Транспортна техника и технологии.
7. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника.
8. Автомобилен и мотоциклетен спорт.
9. Технология и управление на транспорта.
Б. Висше образование с образователна степен специалист по следните специалности:
1. Двигатели с вътрешно горене.
2. Автомобили.
3. Механизация на селското стопанство.
4. Технология и организация на автотранспортна техника.
5. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника.
7. Технология и управление на транспорта.
6. Учител по практика-инструктор за обучение на водачи на МПС.
В. Средно техническо образование по следните специалности:
1. Двигатели с вътрешно горене.
2. Автомобили и кари.
3. Автомобилна електротехника.
4. Управление на транспортно предприятие:
  а) в автомобилния транспорт;
  б) в градския транспорт.
5. Технология и организация на автотранспортна техника.
6. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника.
7. Механизация на селското стопанство.
Г. Завършили ВВУ
С придобити граждански специалности, идентични на тези от буква "А", а така също и завършилите след 1950г. ВВУ с профил "Автомобилисти" с курс на обучение не по-малък от 2 години
Д. Средно специално образование по следните специалности:
1. Монтьор на автомобили и водач на МПС, категория "С" или "В".
2. Монтьор на кари и водач на МПС, категория "Т" или "С".
3. Автокаросерист и водач на МПС, категория "В" или "С".
4. Монтьор на селскостопанска техника и водач на МПС, категория "Т" или "С", или "В".
5. Монтьор по електрообзавеждане на МПС и водач на МПС категория "В" или "С".
6. Монтьор-водач на тролейбус.
7. Монтьор-водач на трамвайна мотриса.
8. Машинист-монтьор на ПСМ и водач на МПС, категория "С" или "Т"."§ 56. Създава се приложение № 9в към чл. 62б, ал. 5:
"Приложение № 9в към чл. 62б, ал. 5


ДНЕВНИК
за регистриране и водене на отчет на извършените предпътни технически прегледи
Дата на Лице, Рег. Установени Дата и Дата и Фамилия на водача Забележка
извършване извършило номер неизправности час на час на на автомобила/  
  предпътния на   излизане връщане подпис  
  технически ППС   от гаража в гаража    
  преглед/подпис            
1 2 3 4 5 6 7 8
               
"


§ 57. В приложение № 13 към чл. 75, ал. 2 думите "международен автомобилен превоз на товари/пътници" се заменят с "автомобилен превоз на товари".


§ 58. В приложение № 13а към чл. 86, ал. 1 думите "Министерство на транспорта" се заменят с "Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията".


§ 59. Приложение № 16 към чл. 90а, ал. 2, т. 4 се отменя.

Заключителни разпоредби


§ 60. Разпоредбите на § 22 относно чл. 62б, § 27 относно чл. 68б и § 42 относно чл. 87а влизат в сила 3 месеца след деня на обнародването на наредбата в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума