навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 ОТ 26 ЮНИ 2012 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА, НА НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА КЛАСИФИКАТОРА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА, НА НАРЕДБА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И НА НАРЕДБА ЗА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

В сила от 01.07.2012 г.

Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Приема Класификатор на длъжностите в администрацията.

Чл. 2. Приема Наредба за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията.


Чл. 3. Приема Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.


Чл. 4. Приема Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация.


Чл. 5. Приема Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Отменят се:
1. Единният класификатор на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2004 г., бр. 58, 74 и 78 от 2005 г., бр. 24, 40 и 46 от 2006 г., бр. 11, 46, 61, 88 и 100 от 2007 г., бр. 3, 34, 37, 52, 64, 71, 91 и 108 от 2008 г., бр. 2, 3, 18, 34, 44, 80, 83, 84, 85 и 90 от 2009 г., бр. 4, 25 и 74 от 2010 г., бр. 15, 29, 47, 71, 83 и 106 от 2011 г. и бр. 21 от 2012 г.).
2. Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46 и 72 от 2004 г., бр. 83 от 2005 г., бр. 28 от 2006 г., бр. 64 и 71 от 2008 г., бр. 2, 18, 34 и 83 от 2009 г., бр. 4, 58 и 74 от 2010 г., бр. 47, 105 и 106 от 2011 г. и бр. 21 от 2012 г.).
3. Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 105 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 6 и 46 от 2004 г., бр. 83 от 2005 г., бр. 46 от 2006 г., бр. 64 и 92 от 2008 г., бр. 5 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 58 от 2010 г., бр. 95 и 106 от 2011 г. и бр. 21 от 2012 г.).
4. Наредба № 2 от 2007 г. за длъжностните характеристики на държавните служители (обн., ДВ, бр. 1 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 95 и 106 от 2011 г. и бр. 21 от 2012 г.).


§ 2. В Наредбата за служебното положение на държавните служители, приета с Постановление № 34 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2000 г.; попр., бр. 47 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 53, 62 и 89 от 2000 г.; попр., бр. 90 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 28 и 35 от 2001 г.; Решение № 3901 на Върховния административен съд от 2001 г. - бр. 54 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2001 г., бр. 15, 67 и 115 от 2002 г., бр. 17, 59 и 109 от 2003 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 50 и 83 от 2005 г., бр. 2, 46 и 68 от 2006 г., бр. 46, 64, 92 и 101 от 2008 г. и бр. 21 от 2011 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 1 т. 3 се отменя.
2. В чл. 6, ал. 1 думите "чл. 395, ал. 4 от Гражданския процесуален кодекс" се заменят с "чл. 512, ал. 4 от Гражданския процесуален кодекс".
3. В чл. 8, ал. 2 думите "министърът на държавната администрация и административната реформа" се заменят с "изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".
4. В чл. 10, ал. 2 думите "министъра на държавната администрация и административната реформа" се заменят с "изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".
5. В чл. 11 навсякъде думите "Министерството на държавната администрация и административната реформа" се заменят с "Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда".
6. Раздел ІV се отменя.
7. В § 4 от заключителните разпоредби думите "министърът на държавната администрация и административната реформа" се заличават.


§ 3. (1) В Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с Постановление № 8 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2005 г., бр. 46 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 92 от 2008 г., бр. 5, 16, 18 и 42 от 2009 г., бр. 47 и 95 от 2011 г. и бр. 7 и 21 от 2012 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7 се създава изречение второ:
"За главните секретари в случаите по чл. 2, ал. 1, изречение второ от Закона за държавния служител се прилага чл. 6."
2. В чл. 38а:
а) в ал. 1 думите "поне веднъж годишно" се заменят със "след оценка и анализ на потребностите от човешки ресурси в администрациите";
б) в ал. 2 думите "министъра на държавната администрация и административната реформа" се заменят с "министър-председателя или овластено от него лице".
3. В чл. 38в, ал. 2 думите "от министъра на държавната администрация и административната реформа" се заменят с "на министър-председателя или овластено от него лице".
4. В чл. 38е, ал. 3 думите "може да проведе" се заменят с "провежда".
5. В чл. 38ж:
а) в ал. 1 думите "поне веднъж годишно" се заменят със "след оценка и анализ на потребностите от човешки ресурси в администрациите";
б) в ал. 2 думите "министъра на държавната администрация и административната реформа" се заменят с "министър-председателя или овластено от него лице".
6. В чл. 38з, ал. 2 думите "министъра на държавната администрация и административната реформа" се заменят с "министър-председателя или овластено от него лице".
7. Параграф 1 от заключителните разпоредби се отменя.
8. В приложение № 1 към чл. 4:
а) в забележката към т. 1 думите "Единния класификатор" се заменят с "Класификатора";
б) в т. 3 таблицата се изменя така:
"

  Изисквания и компетентности да не
1. Ориентация към резултати 0 0
2. Работа в екип 0 0
3. Фокус към клиента (вътрешен/външен) 0 0
4. Комуникативна компетентност 0 0
5. Професионална компетентност 0 0
6. Аналитична компетентност 0 0
7. Управленска компетентност 0 0
8. Стратегическа компетентност 0 0
9. Лидерска компетентност 0 0
10. Компетентност за преговори и убеждаване 0 0
11. Други специфични за длъжността и за административното звено изисквания 0 0
"
9. В приложение № 2 към чл. 17, ал. 1, в частта "Лична информация" след думата "Адрес" се добавя "за кореспонденция", а след думите "Телефон, факс" се добавя "и електронен адрес".
10. Приложения № 4 - 5а към чл. 32, ал. 3 се изменят така:
"Приложение № 4 към чл. 32, ал. 3

ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕЦЕНКА НА КАНДИДАТИ ОТ ИНТЕРВЮ ЗА ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ
 
Членовете на конкурсната комисия попълват този формуляр за всеки от интервюираните кандидати
 
Име, презиме и фамилия на кандидата Наименование на длъжността, за която кандидатства Подпис на кандидата
 
Член на конкурсната комисия: .............................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
 
  Критерии за преценка на кандидатите Резултат
1. Аналитична компетентност  
2. Ориентация към резултати  
3. Работа в екип  
4. Комуникативна компетентност  
5. Фокус към клиента (вътрешен/външен)  
6. Професионална компетентност  
  Други - по решение на конкурсната комисия  
     
  Общ резултат:  
     
Забележки:
1. Преценката се извършва по 5-степенна скала, както следва:
5 - напълно отговаря на изискванията за длъжността;
4 - в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;
3 - в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;
2 - в малка степен отговаря на изискванията за длъжността;
1 - не отговаря на изискванията за длъжността.
2. Преди интервюто кандидатите се подписват на формуляра.


Приложение № 5 към чл. 32, ал. 3

ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕЦЕНКА НА КАНДИДАТИ ОТ ИНТЕРВЮ ЗА РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ
 
Членовете на конкурсната комисия попълват този формуляр за всеки от интервюираните кандидати
 
Име, презиме и фамилия на кандидата Наименование на длъжността, за която кандидатства Подпис на кандидата
 
Член на конкурсната комисия: .............................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
 
  Критерии за преценка на кандидатите Резултат
1. Управленска компетентност  
2. Работа в екип  
3. Комуникативна компетентност  
4. Ориентация към резултати  
5. Фокус към клиента (вътрешен/външен)  
6. Професионална компетентност  
  Други - по решение на конкурсната комисия  
     
  Общ резултат:  
     
Забележки:
1. Преценката се извършва по 5-степенна скала, както следва:
5 - напълно отговаря на изискванията за длъжността;
4 - в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;
3 - в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;
2 - в малка степен отговаря на изискванията за длъжността;
1 - не отговаря на изискванията за длъжността.
2. Преди интервюто кандидатите се подписват на формуляра.
3. По преценка на конкурсната комисия може да се вземе решение кандидатите да не се преценяват по някои от критериите (до 2), ако съответната компетентност не съответства на специфичните изисквания за длъжността.


Приложение № 5а към чл. 32, ал. 3

ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕЦЕНКА НА КАНДИДАТИ ОТ ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В КАТЕГОРИЯ ВИСШИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ
 
Членовете на конкурсната комисия попълват този формуляр за всеки от интервюираните кандидати
 
Име, презиме и фамилия на кандидата Наименование на длъжността, за която кандидатства Подпис на кандидата
 
Член на конкурсната комисия: .............................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
 
  Критерии за преценка на кандидатите Резултат
1. Стратегическа компетентност  
2. Лидерска компетентност  
3. Управленска компетентност  
4. Ориентация към резултати  
5. Компетентност за преговори и убеждаване  
6. Работа в екип  
7. Фокус към клиента (вътрешен/външен)  
  Други - по решение на конкурсната комисия  
     
  Общ резултат:  
     
Забележки:
1. Преценката се извършва по 5-степенна скала, както следва:
5 - напълно отговаря на изискванията за длъжността;
4 - в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;
3 - в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;
2 - в малка степен отговаря на изискванията за длъжността;
1 - не отговаря на изискванията за длъжността.
2. Преди интервюто кандидатите се подписват на формуляра.
3. По преценка на конкурсната комисия може да се вземе решение кандидатите да не се преценяват по някои от критериите (до 2), ако съответната компетентност не съответства на специфичните изисквания за длъжността."
11. В приложение № 7 към чл. 38б на ред "№ на лична карта" след думата "карта" се добавя "(паспорт)".
(2) Конкурсните процедури, обявени по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с Постановление № 8 на Министерския съвет от 2004 г., преди влизането в сила на постановлението, се довършват по досегашния ред.


§ 4. В Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 56 и 83 от 2007 г., бр. 11 от 2008 г., бр. 10 и 67 от 2009 г., бр. 95 от 2011 г. и бр. 21 от 2012 г.), в чл. 2 се създава нова ал. 3:
"(3) Наредбата не се прилага за служителите по трудово правоотношение в държавната администрация, за които се прилага чл. 107а от Кодекса на труда."


§ 5. В Наредбата за документите за заемане на държавна служба, приета с Постановление № 314 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2011 г. и бр. 21 от 2012 г.), се правят следните изменения:
1. Член 4 се изменя така:
"Чл. 4. (1) При встъпването си в длъжност държавният служител е длъжен да декларира своето имотно състояние пред органа по назначаването.
(2) Всяка година до 30 април държавният служител е длъжен да декларира пред органа по назначаването своето имотно състояние, както и получените през предходната календарна година възнаграждения, свързани с полагане на труд извън служебното правоотношение, основанията за тяхното получаване, както и възложителя/работодателя, който ги е изплатил, с декларация по образец съгласно приложение № 6."
2. Приложение № 4 към чл. 3, ал. 1 се изменя така:
"Приложение № 4 към чл. 3, ал. 1


....................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на администрацията)
 
ЗАПОВЕД № ........................
от ............................
 
На основание ............................................ от Закона за държавния служител
 
НАЗНАЧАВАМ
 
.........................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена на лицето)
ЕГН ...................................................................................................................................................................................................................................
документ за самоличност: ..............................................................................................................................................................................................................
с образование ..........................................................................................................................................................................................................................
(вид, степен, специалност)
диплома .................................................................................................................................................................................................................................
(сер. №, дата, година на издаване, издадена от)
и друга квалификация ...................................................................................................................................................................................................................
с ранг .......... за държавен служител на длъжността
....................................................................................................................................................................................................................................
в ..........................................., считано от ..............................................................................................................................................................................
с дневно работно време ............. ч. и ............... ч. седмично при 5-дневна работна седмица.
 
Определям на държавния служител:
1. Ниво на основната месечна заплата .....................................................................................................................................................................................................
2. Степен на основната месечна заплата ....................................................................................................................................................................................................
3. Основна месечна заплата .............................. лв.
 
Ръководител ....................................
Препис от заповедта да се връчи на служителя срещу подпис.
Получих заповедта: .....................
Дата: ................................................
"
3. В приложение № 6 към чл. 4 думите "към чл. 4" се заменят с "към чл. 4, ал. 2".


§ 6. В Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите, приета с Постановление № 101 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 58 и 102 от 2010 г., бр. 47 и 106 от 2011 г. и бр. 21 от 2012 г.), в чл. 12, т. 5, буква "б" думите "Единния класификатор" се заменят с "Класификатора".


§ 7. В Наредбата за отсрочване от повикване във Въоръжените сили при мобилизация на резервисти и техника, приета с Постановление № 150 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2003 г., бр. 78 и 96 от 2005 г. и бр. 83 от 2006 г.), се правят следните изменения:
1. В приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 и чл. 25, т. 1 думите "Единния класификатор" се заменят с "Класификатора на длъжностите в администрацията".
2. В приложение № 5 към чл. 12, ал. 2 и чл. 25, т. 1 думите "Единния класификатор" се заменят с "Класификатора на длъжностите в администрацията".


§ 8. В Устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция, приет с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 56 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 61 от 2008 г., бр. 30 от 2009 г., бр. 34 от 2010 г., бр. 2 и 92 от 2011 г. и бр. 6 и 22 от 2012 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 16, ал. 3, т. 3:
а) думите "Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2004 г., бр. 58, 74 и 78 от 2005 г. и бр. 24, 40 и 46 от 2006 г.)" се заменят с "Класификатора на длъжностите в администрацията";
б) в буква "а" цифрата "5" се заменя с "4";
в) в буква "б" цифрата "4" се заменя с "3";
г) в буква "в" цифрата "3" се заменя с "2";
д) в буква "г" думата "младши" се заличава.
2. Член 17а се отменя.


§ 9. В Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето, приет с Постановление № 38 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 17 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 62 и 87 от 2001 г., бр. 102 от 2003 г., бр. 14 и 47 от 2005 г., бр. 106 от 2006 г., бр. 32 от 2008 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г. и бр. 22 от 2012 г.), в чл. 8, ал. 4 думите "Единния класификатор на длъжностите в администрацията" се заменят с "Класификатора на длъжностите в администрацията".


§ 10. В Устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, приет с Постановление № 241 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2012 г.), в чл. 25, ал. 4 думите "Единния класификатор на длъжностите в администрацията" се заменят с "Класификатора на длъжностите в администрацията".


§ 11. В Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите, приет с Постановление № 274 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2010 г., бр. 16, 33 и 102 от 2011 г. и бр. 22 от 2012 г.), в чл. 16, ал. 4 думите "Единния класификатор на длъжностите в администрацията" се заменят с "Класификатора на длъжностите в администрацията".


§ 12. В Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56, 58, 61, 74, 82, 84, 97 и 100 от 2010 г., бр. 1, 27 и 33 от 2011 г.; попр., бр. 36 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 51, 60, 71, 83, 88, 102, 104 и 106 от 2011 г. и бр. 6, 14, 33 и 42 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 1 се отменя.
2. В чл. 2 т. 1, 2, 5, 6 и 7 се отменят.
3. Член 3 се отменя.
4. В чл. 4, ал. 5 думите "парични или предметни награди и" се заличават.
5. В чл. 5:
а) в ал. 1:
аа) след думите "трудово правоотношение" се поставя запетая, добавя се "с изключение на лицата по чл. 107а КТ" и се поставя запетая и след думата "заплати" се добавя "възнаграждения и задължителни осигурителни вноски за сметка на осигурителя";
бб) точки 1 и 2 се отменят;
вв) в т. 4 думите "2 и" се отменят;
б) алинея 2 се отменя;
в) в ал. 3 думите "приложения № 2 - 7" се заменят с "приложения № 4 и 5";
г) алинеи 4 - 8 се отменят;
д) алинея 9 се изменя така:
"(9) Индивидуалната основна месечна заплата на началника на политическия кабинет на министър-председателя се определя от министър-председателя при спазване изискванията на ал. 3.";
е) алинея 11 се отменя.
6. В чл. 6:
а) алинея 1 се изменя така:
"(1) На изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" за изпълнение на функциите на ръководител на Одитния орган по управлението на финансовата помощ от Европейския съюз се изплаща месечно допълнително възнаграждение в размер на основната месечна заплата.";
б) алинеи 2 - 10 се отменят.
7. Член 7 се отменя.
8. В чл. 8:
а) алинея 1 се отменя;
б) в ал. 2 думите "Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация" се заменят с "Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация".
9. В чл. 9:
а) в ал. 1 думите "Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46 и 72 от 2004 г., бр. 83 от 2005 г., бр. 28 от 2006 г., бр. 64 и 71 от 2008 г., бр. 2, 18, 34 и 83 от 2009 г. и бр. 4 от 2010 г.)" се заменят с "Класификатора на длъжностите в администрацията" и изречение второ се изменя така: "Числеността на персонала в длъжностното разписание не трябва да надвишава утвърдената обща численост на персонала.";
б) в ал. 2 думите "Единния класификатор на длъжностите в администрацията" се заменят с "Класификатора на длъжностите в администрацията";
в) алинея 3 се отменя.
10. Приложения № 1, 2, 3, 6, 7, и 8 се отменят.


§ 13. В Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 4 от 2009 г. и бр. 51, 91 и 93 от 2011 г.) в чл. 1 се създава ал. 5:
"(5) За служителите по ал. 1 не се прилага чл. 107а от Кодекса на труда."


§ 14. В Постановление № 214 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в Съвместните технически секретариати и в Информационните звена по програмите за трансгранично сътрудничество, в които Република България участва, за периода 2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 71 от 2009 г.) в чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
"(2) За служителите по ал. 1 не се прилага чл. 107а от Кодекса на труда."


§ 15. В Постановление № 230 на Министерския съвет от 2009 г. за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. със средства от техническата помощ на програмата (ДВ, бр. 78 от 2009 г.) в чл. 1 се създава ал. 3:
"(3) За служителите по ал. 1 не се прилага чл. 107а от Кодекса на труда."


§ 16. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 08.08.2020 г.) Наредбите по чл. 1 - 5 се прилагат и за цивилните служители по служебно и по трудово правоотношение в Служба "Военно разузнаване", с изключение на подчинените и военни формирования, и в служба "Военна полиция".


§ 17. Министърът по управление на средствата от Европейския съюз да предложи уредба за статута на служителите, изпълняващи функции по управлението на финансовата помощ от Европейския съюз, след 1 януари 2014 г. в проекта на Закон за управление на средствата от Европейския съюз, концепцията за изготвяне на който е одобрена с решението по т. 35 от Протокол № 13 от заседанието на Министерския съвет на 4 април 2012 г.


§ 18. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2012 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 ОТ 20 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБА "ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ"


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 08.08.2020 Г.)

§ 17. Постановлението влиза в сила от 8 август 2020 г., с изключение на член единствен, § 1, § 2, т. 2 и § 3, т. 1, които влизат в сила от 1 декември 2020 г.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума