навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС, НА ВОДАЧИ НА МПС И НА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ИЗПИТНИ КОМИСИИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ДВ, БР. 46 ОТ 2006 Г.)

Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 1, ал. 1, т. 8 думите "чл. 162, ал. 4" се заменят с "чл. 162, ал. 5".


§ 2. В чл. 4б, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думата "подават" се добавя "в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
2. Точка 6 се изменя така:
"6. копие на договора за назначаване на психолога и копие на справката за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда за психолога (документите се представят за всички психолози, работещи в психологическата лаборатория)."


§ 3. В чл. 4в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 се създава буква "д":
"д) индивидуални работни места за изследваните лица."
2. В ал. 2 думите "подават до началника на съответния областен отдел "Контролна дейност - ДАИ" заявление за преглед на помещенията и апаратурата за провеждане на психологическите изследвания (приложение № 7а)" се заменят със "се извършва оглед на помещенията и апаратурата за провеждане на психологическите изследвания".
3. В ал. 3:
а) изречение първо се изменя така: "Огледът се извършва от двама служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в присъствието на представител на лицето, подало заявлението по чл. 4б, ал. 2.";
б) в изречение второ думата "преглед" се заменя с "оглед";
в) в изречение трето думите "съответния областен отдел "Контролна дейност - ДАИ" се заменят с "Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".


§ 4. В чл. 4г, ал. 4 думата "е" се заменя с "и списъкът на психолозите са".


§ 5. В чл. 4е се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите "чл. 153г" се заменят с "чл. 153в, ал. 1".
2. В ал. 2 след думата "отнема" се добавя "индивидуалните", а след думата "достъп" се добавя "на психолозите и".


§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите "чл. 1, ал. 1, т. 5 и 6" се заменят с "чл. 1, ал. 1, т. 2, 5, 6 и 7".
2. Създава се ал. 7:
"(7) Независимо от срока на валидност на удостоверението за психологическа годност и целта, за която то е издадено, водачите подлежат на психологическо изследване винаги когато е налице съответно основание за това по чл. 1, ал. 1, т. 5, 6 или 7."


§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
"(2) Второто изследване се извършва в психологическата лаборатория, в която е извършено първото, освен в случаите по ал. 3."
2. Създават се ал. 3, 4 и 5:
"(3) Второто психологическо изследване на лица, явили се на първо в лаборатория, чиято дейност е преустановена, се провежда:
1. в друга психологическа лаборатория от списъка към удостоверението за регистрация по чл. 4а, ал. 1 на лицето, провело първото психологическо изследване, или
2. в психологическа лаборатория на лице, получило удостоверение за регистрация по чл. 4а, ал. 1 - по избор на лицето, което се явява на изследване.
(4) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" изпраща по електронен път регистрационната и резултатната карта от проведеното първо изследване на лице, което се явява на второ психологическо изследване в лаборатория по ал. 3, т. 2 въз основа на направено искане за това от тази лаборатория.
(5) Лице, което се е записало за второ изследване в психологическа лаборатория по ал. 3, т. 1 или 2 и не се яви за провеждането му, се записва отново в същата лаборатория."
3. Досегашната ал. 2 става ал. 6.


§ 8. Член 10а се отменя.


§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "чл. 1, ал. 1, т. 1" се заменят с "чл. 1, ал. 1, т. 1 и 2", а думите "издаване на свидетелството" се заменят със "започване на обучението за придобиване на правоспособност".
2. Алинея 2 се отменя.


§ 10. В чл. 11б се създават се т. 10 и 11:
"10. осигуряват ежеседмичното изпращане в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" на вторите екземпляри на издадените протоколи със заключения за психологическа годност;
11. предоставят своевременно поискани от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" информация и документи във връзка с изпълнение на контролните й функции."


§ 11. В чл. 11в се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
"2. допускат до психологическо изследване само лица, регистрирани за провеждане на психологическото изследване посредством специализирания програмен продукт и включени в списъка за съответната дата;".
2. Създава се т. 14:
"14. не преотстъпват на други лица предоставения им код за достъп до специализирания програмен продукт."


§ 12. В чл. 11г се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ: "Копие от заповедта за определяне на членовете на ОЕПК се предоставя на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"."
2. В ал. 3 се създава изречение второ: "Копие от заповедта за определяне на членовете на ОЕПК се предоставя на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"."
3. В ал. 5:
а) точка 5 се изменя така:
"5. допускат до психологическо изследване само лица, регистрирани за провеждане на психологическото изследване посредством специализирания програмен продукт и включени в списъка за съответната дата;"
б) в т. 8 след думите "Автомобилна администрация" се добавя "в края на последния работен ден от седмицата".
4. Създава се ал. 6:
"(6) Когато отсъства член на ОЕПК, който не може да бъде своевременно заменен от друг психолог, изследването не се провежда."


§ 13. В чл. 11е, т. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В буква "в" думите "предлагат мерки" се заменят с "правят задължителни предписания".
2. Буква "д" се отменя.


§ 14. В чл. 15 се създава ал. 5:
"(5) Записването за психологическо изследване може да се направи най-късно 24 часа преди провеждането му."


§ 15. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) след думата "изследване" се добавя "посредством специализирания програмен продукт";
б) създава се изречение второ: "Списъкът се разпечатва преди започване на психологическото изследване и се съхранява на хартиен носител 6 месеца след това."
2. В ал. 5 се създава изречение второ: "Когато в графика на лабораторията за един и същи ден са предвидени две или повече групи, между началните часове за започване на първата част на изследването на отделните групи трябва да има интервал най-малко 2 часа, като началният час за започване на първата част на изследването на последната група за деня е най-късно 11,00 ч."


§ 16. В чл. 20, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думата "първото" се добавя "и второто".
2. Точка 4 се отменя.


§ 17. В чл. 21 след думите "допускат лица," се добавя "които не са включени в списъка по чл. 17, ал. 1, лица,".


§ 18. Създава се чл. 22а:
"Чл. 22а. (1) Лице, заличено от регистъра по чл. 153в, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, предава архива по чл. 22, ал. 9 на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в 3-дневен срок след заличаването. За приемането и предаването на архива се подписва двустранен протокол.
(2) Лице, притежаващо удостоверение за регистрация по чл. 4а, ал. 1, което преустанови дейността си по извършване на психологически изследвания в някоя от психологическите лаборатории от списъка към удостоверението му за регистрация, съхранява документация във връзка с проведените в тази лаборатория изследвания в срока по чл. 22, ал. 10.
(3) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" използва предадения й архив по ал. 1 за предоставяне на копия от регистрационни и резултатни карти за явяване на второ и трето изследване, както и за издаване на дубликати на удостоверения за психологическа годност."


§ 19. В чл. 24, ал. 2 думите "и започва най-късно до 11 ч." се заличават.


§ 20. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 след абревиатурата "ОЕПК" се добавя "и се подпечатват с печата на съответната психологическа лаборатория или ОЕПК".
2. В ал. 9 след абревиатурата "ОЕПК" се добавя "и се подпечатва с печата на съответната психологическа лаборатория или ОЕПК".
3. В ал. 13 след абревиатурата "ОЕПК" се добавя "и се подпечатва с печата на съответната психологическа лаборатория или ОЕПК".


§ 21. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 2 се правят следните допълнения:
1. В образеца на удостоверението за психологическа годност след думата "Психолог" се добавя "(име, подпис и печат)".
2. В текста след образеца на удостоверението за психологическа годност се създава изречение второ: "Печатът съдържа наименованието на лицето, което притежава удостоверението за регистрация по чл. 4а, ал. 1, номера на удостоверението, населеното място, в което се намира психологическата лаборатория."


§ 22. Приложение № 7а към чл. 4в, ал. 2 се отменя.


§ 23. В приложение № 8 към чл. 4б, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. След думите "Управител: ............, ЕГН ................" се добавя "Моля да бъде извършен оглед на психологическа лаборатория за установяване на съответствието й с изискванията на чл. 4в, ал. 1. Психологическата лаборатория се намира на адрес: ..............................."
2. В т. 5 думите "две години" се заменят с "една година".
3. Точка 8 се изменя така:
"8. копие на договора за назначаване на психолога и копие на справката за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда за психолога."
4. След думата "Забележки" в т. 1 думите "т. 1 и 4" се заменят с "т. 1, 2, 4, 5, 7 и 8".


§ 24. В приложение № 10 към чл. 4в, ал. 1, т. 1 думите
"Издава комисия в състав:
Председател:......................
Член ...........................
Член ..........................." се заличават, а думите в края на образеца на протокол
"ПОДПИСИ
Председател:
Член: ..............................
Член: ..............................." се заменят с
"Подписи:
Служители на ИА "Автомобилна администрация"
...................................................
...................................................
(имена и длъжности)
Представител на лицето, подало заявлението по чл. 4б, ал. 2:
........................................
(име и длъжност)"


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума