навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 70 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ХЛАДИЛНА И КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ"

В сила от 23.03.2012 г.
Издадена от министъра на образованието, младежта и науката

Обн. ДВ. бр.24 от 23 Март 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 541040 "Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост" от област на образование "Производство и преработка" и професионално направление 541 "Хранителни технологии" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията 541040 "Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалността 5410401 "Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост".


Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.

Раздел II.
Съдържание на Държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят професионалните компетенции в края на обучението по професията, които гарантират на обучаемия възможност за упражняване на професията 541040 "Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище, описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Учебните планове и учебните програми за обучение по професията, действащи към влизане в сила на тази наредба, се прилагат до разработване и утвърждаване на учебните планове по чл. 3.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост"


Професионално направление:
541 Хранителни технологии
Наименование на професията:
541040 Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост
Специалност: Степен на професионална квалификация:
5410401 Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост Трета
     

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на образованието, младежта и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728 от 1.12.2010 г., заповеди № РД-09-748 от 13.06.2011 г. и РД-09-1805 от 09.12.2011 г.) входящото минимално образователно равнище за ученици е завършен седми клас или завършено основно образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост" входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършено основно образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит
За обучение по професията "Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост" с придобиване на трета степен на професионална квалификация не се изисква обучаваните да притежават квалификация по други сродни професии или професионален опит.
На лице, придобило втора степен на професионална квалификация по професията "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" от професионално направление "Електротехника и енергетика", кандидатстващо за обучение за придобиване на квалификация по професията "Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост", част от обучението се зачита и се провежда надграждащо обучение. Съдържанието на обучението се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от ученето, описани в държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по двете професии.
На кандидат за обучение, който не притежава документ за степен на професионална квалификация, но има професионален опит, след проверка компетенциите се признават и се провежда надграждащо обучение.
Съдържанието на обучението се определя след сравнение на компетенциите му и резултатите от ученето, описани в Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професията "Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост".

2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
Техник-технологът по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост може да работи в държавни, общински, акционерни и еднолични дружества с предмет на дейност хладилна техника и технология и климатична техника.
При упражняване на професията техник-технологът по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост изпълнява трудови дейности по контрол и управление на техническите съоръжения и по техническа безопасност на производствените процеси.
Техникът участва при тестване на апарати, съоръжения, инсталации и при въвеждането им в експлоатация. Следи за правилното функциониране на техническите съоръжения, поддържа технологичния режим на инсталациите по време на експлоатация и извършва диагностика.
В работата си използва техническа документация, работи с приложен софтуер и интернет. Ползва чужд език, съставя схеми и чертежи и прави изчисления.
Техникът упражнява професионалната си дейност при спазване на изискванията за пожарна и аварийна безопасност и за опазване на околната среда.
Техникът работи в екип и умее да организира, разпределя, контролира и съгласува дейностите между членовете на екипа при изпълнение на трудовите задачи. Провежда инструктажи и участва в обучението на екипа.
Отчита количеството и качеството на извършената работа, като изготвя и попълва необходимата документация.
Техник-технологът работи в среда, характеризираща се с високи или ниски температури, шум и вибрации, опасни газове и работни вещества (включително при условия на потенциална опасност от аварийни ситуации).
Работното време се регламентира от действащите нормативни документи и от спецификата на професията, което е със стандартна продължителност, определена съгласно действащото трудово законодателство. Техник-технологът при необходимост работи през почивните и празничните дни, като при овладяване на аварийни ситуации и отстраняване на последиците от тях се налага да работи на трисменен режим. Като оператор на машини и съоръжения управлява и контролира производствения процес и работата на съоръженията на 8- или 12-часов сменен режим.
При изпълнение на трудовите дейности техникът носи отговорност за: качеството на своята работа и работата на членовете от екипа, който ръководи; предметите и средствата на труда; опазването на фирмена тайна и поверителна информация; безопасността - своята и на другите; опазването на околната среда.
Ако техник-технологът ръководи екип, от него се изисква да притежава следните професионално-личностни качества: дисциплинираност, търпение, упоритост, отговорност, самоконтрол, коректност и лоялност, логическо мислене и комбинативност, технически усет и способности, съобразителност и гъвкавост, готовност за кариерно развитие и повишаване на професионалната квалификация, умения за пренагласа, способност за откриване и разпознаване на специфични сигнали в трудовата дейност, концентрация на вниманието и наблюдателност, умения за упражняване на контрол и оценяване дейността на други хора, за вземане на решения, за планиране и организиране на дейността.
Техник-технологът по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост работи със: суровини и материали (хранителни продукти от животински и растителен произход, конструкционни, топло- и хидроизолационни, антикорозионни, уплътняващи, смазващи и миещи вещества); работни вещества (хладилни агенти, студоносители); с техническа документация (специализирана, справочна и каталожна литература, конструктивна документация, компютър, професионален софтуер, професионална библиотека); основни и специализирани инструменти, стендове, машини, приспособления, измервателна апаратура и съоръжения; лични предпазни средства и работно облекло.
За упражняващия професията "Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост" с придобита трета степен на професионална квалификация се изискват следните свидетелства за правоспособност:
Документ за правоспособност - категории I

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума