навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 ОТ 1 МАРТ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" ЗА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО КОНТРАПРОЛИФЕРАЦИЯ

Обн. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.27 от 5 Април 2016г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


На основание чл. 105, ал. 2 от Конституцията на Република България

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Определя Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) за Национален координационен център по контрапролиферация.

Чл. 2. (1) Целта на Националния координационен център по контрапролиферация е осъществяване на координация и взаимодействие между компетентните държавни ведомства, структурите за сигурност в страната, юридически лица, както и специалните партньорски служби за защита на националната сигурност от заплахи, свързани с разпространението на оръжия за масово унищожение, и в изпълнение на международните ангажименти на Република България в тази сфера.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2016 г., в сила от 05.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 08.08.2020 г.) Компетентните ведомства по ал. 1 са Министерството на вътрешните работи, Служба "Военно разузнаване" на Министерството на отбраната, Държавна агенция "Разузнаване", Агенция "Митници" на Министерството на финансите, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на външните работи, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и храните.
(3) Редът за осъществяване на взаимодействието с компетентните ведомства по ал. 2 се урежда в съвместна инструкция на председателя на ДАНС и техните ръководители.
(4) Взаимодействието с юридическите лица по ал. 1 се осъществява по ред, определен в съвместни споразумения на председателя на ДАНС и техните ръководители.


Чл. 3. Националният координационен център по контрапролиферация изпълнява задачи съгласно приложението (поверително).

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)

§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 ОТ 28 МАРТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "РАЗУЗНАВАНЕ"


(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 05.04.2016 Г.)

§ 17. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 ОТ 20 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБА "ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ"


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 08.08.2020 Г.)

§ 17. Постановлението влиза в сила от 8 август 2020 г., с изключение на член единствен, § 1, § 2, т. 2 и § 3, т. 1, които влизат в сила от 1 декември 2020 г.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума