навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 56 ОТ 25 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "МАНИКЮРИСТ-ПЕДИКЮРИСТ"

В сила от 06.03.2012 г.
Издадена от министъра на образованието, младежта и науката

Обн. ДВ. бр.19 от 6 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 9 Септември 2014г., отм. ДВ. бр.60 от 7 Юли 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 15 от 18 юни 2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Маникюрист-педикюрист" - ДВ, бр. 60 от 7 юли 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 815030 "Маникюрист-педикюрист" от област на образование "Услуги за личността" и професионално направление 815 "Фризьорски и козметични услуги" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2014 г., в сила от 09.09.2014 г.) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията 815030 "Маникюрист-педикюрист" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалността 8150201 "Маникюр, педикюр и ноктопластика" и на трета степен за специалността 8150302 "Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност".


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2014 г., в сила от 09.09.2014 г.) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебни планове и учебни програми за обучението по специалностите по чл. 2.

Раздел II.
Съдържание на Държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят професионалните компетенции в края на обучението по професията, които гарантират на обучаемия възможност за упражняване на професията 815030 "Маникюрист-педикюрист".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2014 г., в сила от 09.09.2014 г.) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Маникюрист-педикюрист" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище, описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Учебните планове и учебните програми за обучение по професията, действащи към влизане в сила на тази наредба, се прилагат до разработването и утвърждаването на учебните планове и учебните програми по чл. 3.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 56 ОТ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "МАНИКЮРИСТ-ПЕДИКЮРИСТ"


(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 09.09.2014 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

(Изм. - ДВ, бр. 75 от 2014 г., в сила от 09.09.2014 г.)


Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Маникюрист-педикюрист"
 
Професионално направление:
815 "Фризьорски и козметични услуги"
Наименование на професията:
815030 "Маникюрист-педикюрист"
Специалности: Степен на професионална квалификация
8150301 "Маникюр, педикюр и ноктопластика" Втора
8150302 "Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност" Трета

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и лица, навършили 16 години
1.1.1. За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Маникюрист-педикюрист" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г. на министъра на образованието и науката, изм. и доп. със Заповед № РД-09-04от 8.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728 от 1.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г., Заповед № РД-09-1805 от 9.12.2011 г., Заповед № РД-09-638 от 23.05.2012 г., Заповед № РД-09-59 от 21.01.2013 г., актуализирана със Заповед № РД-09-182 от 25.02.2013 г. и Заповед № РД-09-74 от 20.01.2014 г.) входящото минимално образователно равнище е:
- за ученици - завършено основно образование или завършен клас от средното образование при срок на обучението до 4 години (рамкова програма Б) или завършено основно образование при срок на обучението 4 години (рамкова програма В);
- за лица, навършили 16 години - завършен клас от средното образование или завършено средно образование при срок на обучението една година (рамкова програма Б) или завършено основно образование (рамкова програма Е).
1.1.2. За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Маникюрист-педикюрист" входящото минимално образователно равнище е:
- за ученици - завършен седми клас при срок на обучение 5 години или завършено основно образование при срок на обучение 4 години (рамкова програма В);
- за лица, навършили 16 години - завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити (рамкова програма Е).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит
1.2.1. За обучение по професията "Маникюрист-педикюрист" с придобиване на втора степен на професионална квалификация по специалността "Маникюр, педикюр и ноктопластика" не се изисква лицата да притежават предишна професионална квалификация по други сродни професии.
1.2.2. За обучение по професията "Маникюрист-педикюрист" по рамкова програма Е с придобиване на трета степен на професионална квалификация по специалността "Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност" могат да кандидатстват лица, които имат придобита втора степен на професионална квалификация по специалността "Маникюр, педикюр и ноктопластика" и 2 години трудов стаж по специалността, както и лица, които не притежават предишна професионална квалификация по тази или други сродни професии.
1.2.3. За лица, които удостоверят завършено професионално обучение по определен учебен предмет и/или модул, включени в учебното съдържание от учебния план за придобиване на степен на професионална квалификация за професията "Маникюрист-педикюрист", може да се организира обучение за отделен кандидат или за група от лица с еднакво входящо образователно и квалификационно равнище.

2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
Маникюрист-педикюристът с втора степен на професионална квалификация по специалността "Маникюр, педикюр и ноктопластика" извършва следните основни трудови дейности:
* предоставя детайлна информация на клиента за предлаганите услуги и продукти;
* диагностицира моментното състояние на нокътната структура и кожата на ръцете или краката за прилагане на подходяща и безопасна за здравето услуга;
* консултира клиентите при избора на услуга;
* предоставя услугите маникюр, педикюр и ноктопластика;
* поддържа удължените нокти периодично чрез коригиране и балансиране;
* прави козметични корекции при проблемни нокти по специално разработени методики;
* лакира и декорира ноктите на ръцете или краката;
* познава и прилага установените стандарти за обслужване в сектора "Услуги за личността";
* дава препоръки и консултира клиента как да се грижи за ръцете и краката в домашни условия.
Всички трудови дейности той извършва в съответствие с изискванията на нормативните документи за работа с козметични препарати в обекти с обществено предназначение.
Маникюрист-педикюристът с втора степен на професионална квалификация трябва да умее да осъществява ефективна комуникация с клиентите, да проявява отговорност, комбинативност, дискретност, правилна преценка и умение за вземане на бързо и адекватно решение за избор на най-подходящата услуга съобразно изискванията и предпочитанията на клиента; да умее да създава различни модели на декорация, да проявява творчество и оригиналност при художественото оформление на маникюра и педикюра.
Приятният външен вид и високата обща култура са от голямо значение за качеството на обслужване на клиентите. Предвид спецификата на професията, особено при работа в туристически центрове и круизни кораби, маникюрист-педикюристът трябва да владее на необходимото професионално ниво чужд език.
Маникюрист-педикюристът с трета степен по специалността "Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност" извършва следните основни трудови дейности:
* създава технологии за процедурите в маникюрната и педикюрната дейност;
* организира и следи за прилагането на технологиите при упражняване на маникюрна и педикюрна дейност с цел осигуряване високо качество на услугите, предлагани в салона;
* създава правила в съответствие с нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд и носи отговорност за тяхното спазване;
* контролира външния вид и спазването на изискванията за работно облекло на персонала в салона;
* създава правила в съответствие с нормативните документи и носи отговорност за правилното и безопасно изхвърляне на течни и твърди отпадъци по време на работа;
* познава съвременните технологии и избира подходящи апарати, инструменти и продукти за качествено и безопасно извършване на услугите;
* организира въвеждането на иновационни технологични решения в областта на услугите, които се предоставят в рамките на професията;
* изготвя разходни норми за време на изпълнение на услуга и влагане на продукти и консумативи;
* създава условия за работа в екип, проявява коректност и лоялност.
Маникюрист-педикюристът трябва да спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и да опазва околната среда. Маникюрист-педикюристът трябва стриктно да спазва технологията на всяка услуга, гарантираща опазване на здравето на клиента. Той полага необходимите грижи за инструментите и за оборудването в салоните за предоставяне на услугите. Спазва техническите изисквания при използването на машини и съоръжения.
Маникюрист-педикюристът упражнява дейността си в салони за красота на обособени маникюрни и педикюрни работни места, в специализирани маникюр/педикюрни салони, на обособени работни станции в търговски обекти и круизни кораби или предлага услугата по домовете на клиентите. Местата, където се предлагат услугите, трябва да отговарят на нормативните изисквания, регламентирани в Наредба № 15 от 1987 г. за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони, издадена от Министерството на народното здраве и социалните грижи (ДВ, бр. 77 от 1987 г.).
Работното време на маникюрист-педикюриста е с нормална продължителност в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда.
В своята професионална дейност той използва следните предмети и средства на труда: козметични продукти; инструменти и оборудване за маникюр и педикюр; работно облекло, лични предпазни средства. Упражняващите специалността "Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност" използват компютри със съответни програмни пакети, подпомагащи дейностите по организация, координация и отчет на дейностите в салона.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилите втора степен на професионална квалификация по специалността "Маникюр, педикюр и ноктопластика" могат да продължат обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация по специалност "Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност".
След придобиване на трета степен на професионална квалификация по специалността "Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност" обучаваният може да продължи обучението си за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по специалността "Инструкторска дейност по маникюр и педикюр" от професия "Инструктор" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.
Придобилите втора и трета степен на професионална квалификация по професията "Маникюрист-педикюрист" могат да повишават квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари, участие в конференции, специализирани национални и международни изложения, състезания и конкурси, работни срещи и други прояви, организирани от бранша.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД - 2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, изм. и доп. със заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г., № РД-01-426 от 30.05.2011 г., № РД-01-529 от 30.06.2011 г., № РД-01-533 от 30.06.2011 г., № РД-01-952 от 29.12.2011 г., № РД-01-586 от 6.07.2012 г., № РД-01-1002 от 19.12.2012 г. и № РД-01-979 от 21.12.2013 г. Съгласно НКПД - 2011, придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Маникюрист-педикюрист" могат да заемат следните длъжности от единична група 5142: 5142-2003 Маникюрист, 5142-2004 Педикюрист, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Маникюрист-педикюрист" могат да заемат длъжности от единична група 3343-3008 Специалист, 5169-3008 Организатор дейности и други подобни длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
* знае и прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при предлагането на услуги;
* познава и прилага основните правила за безопасна работа със специализираната техника на работното място, познава и използва по предназначение лични предпазни средства;
* знае и прилага изискванията за опазване на околната среда;
* зачита религиозните и културните особености на посетителите (потребителите), не допуска проява на дискриминация по пол, религия, раса или вероизповедание;
* познава организацията на фирмата и правомощията (йерархията) на длъжностните лица;
* познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
* познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
* формира критерии за самооценка и самостоятелен стремеж към развитие и повишаване на квалификацията си.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Фризьорски и козметични услуги"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
* осигурява безопасността и сигурността на потребителите на фризьорски и козметични услуги в обекта;
* знае и прилага принципите, правилата и изискванията на професионалната етика, международните и европейските стандарти за работа с козметични продукти и апаратура;
* използва информационните и комуникационните технологии, приложими при предлагането на фризьорски и козметични услуги;
* познава основните процеси на предлаганите услуги и използваните уреди и съоръжения в прилагането им;
* знае и прилага правилата за използване и съхранение на козметични продукти;
* използва правилно професионалната терминология по професията при комуникация с клиенти и с колеги, включително и на чужд език.
3.3. Цели на обучението по специфичната за професията "Маникюрист-педикюрист" задължителна професионална подготовка
3.3.1. След завършване на обучението по специалността "Маникюр, педикюр и ноктопластика"-втора степен на професионална квалификация, обучаваният трябва да:
* обяснява детайлно на клиента предлаганите услуги и очакваните резултати от тях;
* използва правилно и безопасно инструментите, пособията и материалите за маникюр, педикюр и ноктопластика;
* подбира правилно козметичните препарати за маникюр, педикюр и ноктопластика според предназначението им и състоянието на ноктите на ръцете и краката;
* избира подходяща технология и спазва технологичната последователност при работа;
* познава тенденциите и съвременните модни стилове;
* извършва самооценка на качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания и стандарти;
* изпълнява текущи задачи и решава възникнали проблеми, свързани с конкретните трудови дейности маникюр, педикюр и ноктопластика.
3.3.2. След завършване на обучението по специалността "Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност" - трета степен на професионална квалификация, обучаваният трябва да:
* владее, разбира и използва професионалната терминология;
* познава препаратите и технологичното оборудване, необходими за извършване на различните процедури, тяхното приложение и действие;
* създава технологии за извършване на процедури за маникюр, ноктопластика, педикюр;
* организира и контролира технологичния процес на конкретна процедура;
* организира въвеждането и използването на иновационните решения и технологии;
* създава условия и организира безопасната работа с технологичното оборудване и ефективното му използване;
* извършва мониторинг на качеството на използваните методи в предлаганите услуги;
* извършва мониторинг върху спазването на санитарно-хигенните изисквания за опазване здравето на клиента;
* следи за ползването на лични предпазни средства при извършване на различните услуги;
* създава разходни норми.
3.4. Цели на обучението по задължителната чуждоезикова подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Фризьорски и козметични услуги":
* осъществява комуникация на чужд език (говоримо и писмено) при изпълнение на професионалните си задължения;
* ползва литература на чужд език (интернет, каталожна и др.) в работата си.

4. Резултати от ученето

Компетенции Резултати от ученето
  Обучаваният трябва да:
Общи за професията "Маникюрист-педикюрист"
1. Спазва правилата за здравословно и безопасно упражняване на професията 1.1. Описва правилата за здравословно и безопасно упражняване на професията
и опазване на околната среда 1.2. Описва и прилага инструкциите за безопасна работа с машини, съоръжения и козметични продукти, използвани от маникюрист-педикюриста
  1.3. Описва правилата за пожарна и аварийна безопасност и използва по предназначение средствата за противопожарна защита (кофпомпа, пожарогасител и др.)
  1.4. Оказва първа долекарска помощ
  1.5. Поддържа лична хигиена и хигиена на работното място в съответствие с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и на санитарно-хигиенните изисквания
  1.6. Описва и прилага практики за избор на екологични средства за работа
2. Спазва правилата за редуциране на рисковете от професионално заболяване 2.1. Избира и използва редовно подходящи лични предпазни средства в зависимост от вида на предоставяната услуга
и осигурява безопасността на потребителите на услуги 2.2. Проверява етикетирането на козметичните препарати според нормативните изисквания
  2.3. Прилага определените методи за дезинфекция и стерилизация на инструментите и оборудването
  2.4. Прилага техники и съоръжения за работа, които осигуряват надеждно абсорбиране на отделящия се при работа прах
3. Осъществява ефективна комуникация 3.1. Комуникира с клиенти, като спазва нормите на професионалната етика
склиенти и колеги, умее да работи в екип 3.2. Използва специфичната професионална терминология на разбираемо за клиента ниво, проявява коректност и лоялност при предлагането на съответните услуги
  3.3. Предоставя на клиента подходяща информация, позволяваща му да направи своя избор относно състава на продуктите, възможните опасности, свързани с тяхното приложение, както и с използваните инструменти
  3.4. Спазва йерархичните принципи за комуникация в екипа
  3.5. Оказва съдействие на членовете на екипа при изпълнение на задачите
  3.6. Познава нормативната уредба, уреждаща защитата на потребителите и правомощията на държавните органи
4. Владее чужд език 4.1. Осъществява комуникация на чужд език (говоримо и писмено) при изпълнение на професионалните си задължения
  4.2. Ползва литература на чужд език (интернет, каталожна и др.) в работата си
5. Спазва изискванията на трудовото законодателство и знае правата си като 5.1. Организира работата си в съответствие с изискванията, регламентирани в трудовото законодателство
участник в трудовия процес 5.2. Спазва изискванията за работа в обекти с обществено предназначение
  5.3. Спазва изискванията за работа с козметични продукти
  5.4. Описва и спазва задълженията, описани в длъжностната характеристика
6. Притежава знания по биология, 6.1. Познава детайлно устройството на клетката
анатомия и физиология на човешкото тяло 6.2. Познава причините за промяна в състоянието на клетката, начините за профилактика
  6.3. Познава принципите на козметично въздействие върху клетката чрез апарати, козметични продукти, активни вещества и др.
  6.4. Знае строежа на кожата, познава структурата на нокътната плочка, познава биологичните процеси, протичащи в нея, причините за промяна на нокътната плочка и кожата около нея, начините на профилактика и поддържането им в здравословен вид
  6.5. Познава видовете болести по кожата, знае причините за тяхната поява
  6.6. Обосновава връзката между вътрешни заболявания и външната им изява
  6.7. Разпознава промените в нокътя и кожата около него и препоръчва консултация с лекар специалист
  6.8. Разпознава състоянията на кожата и видовете вътрешни заболявания, при които не трябва да се прави обработка на нокътя и кожата около него
  6.9. Познава активните съставки на козметичните продукти, с които се изпълнява процедурата, и описва тяхното въздействие върху нокътя и кожата
7. Повишава професионалната си квалификация 7.1. Участва в семинари, организирани от браншови организации и други професионални сдружения
  7.2. Участва в технически обучения, организирани от търговски организации
  7.3. Посещава специализирани изложения и се информира за новостите в бранша
  7.4. Участва в обучения за повишаване на организаторските си способности, организирани от различни организации
  7.5. Участва в обучения за повишаване на комуникативността и работата в социалните мрежи, организирани от различни организации
Специфични за специалност код 8150301 "Маникюр, педикюр и ноктопластика"
8. Предлага и извършва услугата маникюр 8.1. Провежда консултация с клиента относно естетичните и художествените елементи на процедурата и потребността от извършването на дейности, свързани с профилактиката и опазването на здравето на тъканите
  8.2. Преценява състоянието на нокътната структура и кожата на ръцете и предлага конкретна програма за обработването им
  8.3. Описва основните видове нокътна структура и начините за нейното оформяне
  8.4. Променя формата на свободния край на ноктите спрямо желанието на клиента и правилата за безопасна работа
  8.5. Обработва и почиства кожната гънка спрямо желанието на клиента при стриктно спазване правилата за безопасна работа
  8.6. Описва и прилага различни техники и козметични продукти за почистване на кожата на ръцете
  8.7. Описва и прилага различни техники и козметични продукти за подхранване на кожата на ръцете
  8.8. Описва и прилага различни масажни техники
  8.9. Използва козметични продукти за лакиране на ноктите спрямо желанието на клиента и правилата за безопасна работа
9. Предлага и извършва услугата педикюр 9.1. Провежда консултация с клиента относно естетичните и художествените елементи на процедурата и потребността от извършването на дейности, свързани с профилактиката и опазването на здравето на тъканите
  9.2. Преценява състоянието на нокътната структура и кожата на краката и предлага конкретна програма за обработването им
  9.3. Променя формата на нокътната плочка и обработва кожната гънка, като стриктно спазва правилата за безопасна работа
  9.4. Описва и прилага различни техники и козметични продукти за почистване на кожата на краката
  9.5. Описва и прилага различни техники за почистване на удебелената кожна тъкан по стъпалата
  9.6. Описва и прилага различни техники и козметични продукти за подхранване на кожата на краката
  9.7. Описва и прилага различни масажни техники
  9.8. Използва козметични продукти за лакиране на ноктите спрямо желанието на клиента и правилата за безопасна работа
10. Предлага и извършва услугата ноктопластика и поддръжка на 10.1. Провежда консултация с клиента за желанието и потребността от услугата
ноктопластиката 10.2. Анализира състоянието на нокътната структура и предлага конкретен вид удължаване на естествените нокти
  10.3. Обяснява на клиента очаквания резултат от услугата и необходимостта от нейното коригиране и балансиране след период от 2 до 4 седмици
  10.4. Описва и прилага различни техники и козметични продукти за удължаване на естествените нокти, като стриктно спазва правилата за безопасна работа
  10.5. Използва козметични продукти за лакиране на изградените нокти спрямо желанието на клиента и правилата за безопасна работа
11. Прилага различни техники за декориране на ноктите 11.1. Избира продукти и техники за декориране на ноктите, като спазва правилата за безопасна работа и опазване здравето на клиента
  11.2. Разработва модели за декорация на ноктите
  11.3. Консултира клиента за модните тенденции при избора на декорация
12. Консултира и предлага на клиента продукти за поддържане състоянието на 12.1. Консултира и предлага на клиента продукти за поддържане доброто състояние на маникюра и кожата на ръцете в домашни условия
маникюра и кожата на ръцете в домашни условия 12.2. Разработва програма за комбиниран ефект от продукти за поддържане доброто състояние на маникюра и кожата на ръцете в домашни условия
  12.3. Събира сведения и преценява резултатите от използването на продукти за поддържане доброто състояние на маникюра и кожата на ръцете в домашни условия
Специфични за специалност код 8150302 "Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност"
13. Внедрява професионална терминология в процеса на работа 13.1. Обяснява детайлно значението на термините и контролира правилното им използване от работещите
  13.2. Контролира ползването на професионалната терминология при комуникацията с клиентите
14. Създава технологии за процедури в маникюрната и педикюрната дейност 14.1. Описва последователността на операциите и процедурите в конкретната дейност
  14.2. Описва използваните машини, оборудване, инструменти и материали
  14.3. Описва очаквания краен резултат и въздействието на процедурата върху кожата и нокътната структура
15. Планира и организира разработването на иновативни и 15.1. Описва основните характеристики на препаратите за маникюр, педикюр и ноктопластика и тяхното приложение в отделните услуги
безопасни методи на работа съобразно спецификите на козметичните 15.2. Разработва и описва основни и специфични методи на работа и въздействието им върху кожата и нокътната структура
препарати 15.3. Организира внедряване на разработените методи с препарати в конкретни услуги
16. Организира и контролира технологичния процес за извършване на 16.1. Описва съвкупността от задачи и действия при внедряване на технологията за всяка конкретна услуга
конкретна услуга 16.2. Контролира спазването на технологичния процес при извършването на услугата върху клиенти
17. Организира и контролира ефективното използване на 17.1. Описва предназначението, техническите параметри и изискванията за употреба на уредите и апаратите, използвани в салона
оборудването 17.2. Избира подходящите уреди и апарати за извършване на съответната процедура
  17.3. Разработва инструкции за ползването на всеки от уредите и апаратите
  17.4. Реагира адекватно според правилата за безопасно ползване при отклонения от нормалния режим на работа на уредите и апаратите в салона
  17.5. Проверява спазването на изискванията за експлоатация и поддръжка на уредите и апаратите в салона
  17.6. Следи дейностите по ремонта и експлоатацията на уредите в гаранция и извън гаранция
18. Извършва мониторинг на качеството на услугите с цел опазване здравето на 18.1. Оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания
клиентите 18.2. Следи за постигнати резултати, като анализира състоянието на клиента преди и след ползването на услугата
19. Организира и контролира работата 19.1. Разпределя конкретните задачи между екипа си
на екипа от специалисти 19.2. Определя целите, дейностите и отговорностите
  19.3. Осигурява екипна работа, като прави промени и разрешава конфликти за постигане на поставените цели
  19.4. Прави предложения за поощряване и санкциониране на работещите
  19.5. Оценява компетенците и потребностите на работещите за повишаване на тяхната квалификация
20. Изготвя разходни норми за материалите и времето, необходими за 20.1. Описва вида на препаратите и количествата, необходими за конкретната услуга
конкретните услуги 20.2. Описва препоръчителното време за извършване на отделните процедури
  20.3. Контролира прилагането им при предоставяне на услугата
21. Използва софтуерни продукти за 21.1. Познава предлаганите в бранша софтуерни продукти
оптимизиране на работния процес 21.2. Прилага софтуерни продукти за оптимизиране на работата с клиенти, като поддържа база данни за контакт с тях
  21.3. Прилага софтуерни продукти за оптимизиране на работата със складови наличности на козметичните препарати
  21.4. Планира необходимите за закупуване материали
22. Грижи се за редуциране на рисковете от професионални 22.1. Определя подходящите за използване лични предпазни средства в зависимост от вида на предоставяната услуга
заболявания на персонала и осигурява безопасността на потребителите на 22.2. Следи за промени в нормативните изисквания за ползването и разпространението на козметични продукти
услуги 22.3. Определя и описва последователността за дезинфекция и стерилизация на инструментите и оборудването
  22.4. Избира техники и съоръжения за работа, които осигуряват надеждно абсорбиране на отделящия се при работа прах

5. Изисквания към материалната база
Обучението по теория на професията се осъществява в учебни кабинети, а по учебна практика - в учебно-тренировъчни кабинети или в специално създадени от обучаващата институция салони за красота.
Обучението по практика може да се провежда в материална база на други подобни организации и фирми при предварително сключени договори.
Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
5.1. Учебен кабинет
В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията.
5.1.1. Основно оборудване - учебни маси, столове, маса за маникюр, стол за педикюр, технически средства и аудио-визуална техника (диапроектор, шрайбпроектор, компютър и др.).
5.1.2. Помощно оборудване и материали - биоцидни препарати за дезинфекция; козметични продукти; основни, помощни и спомагателни инструменти за маникюр, ноктопластика и педикюр; помощни материали - хавлиени и еднократни кърпи, салфетки, тампони за почистване на лак и др.
5.1.3. Учебни пособия - анатомични табла, табла с мостри на основни, помощни и спомагателни инструменти, снимки за организация на работните места, филми за технологичната последователност на услугите, комплект учебни помагала.
5.2. Учебна зала
Учебните зали трябва да осигуряват работни места за всички обучавани, както и едно работно място за обучаващия. Работното място на обучаващия е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност.
При разполагането на работните места трябва да са спазени изискванията за осветеност, необходим работен фронт и функционална близост с необходимите инструменти и материали.
5.2.1. Основно оборудване и инструменти:
5.2.1.1. За маникюр и ноктопластика - работна маса (в зоната на работа с клиента не по широка от 50 см), стол за клиента с ергономична форма, стол за работещия с регулируема височина, приспособления за безопасно и хигенно съхранение на инструменти и препарати, козметични препарати, отговарящи на нормативните изисквания за безвредност, инструменти за обработване на кожна гънка, пили за нокти, дезинфектанти за инструменти и оборудване в съответствие в нормативните изисквания, помощни материали.
5.2.1.2. За педикюр - стол за педикюр, работен стол за педикюриста, вана за педикюр, шкаф за съхранение на инструменти и препарати, козметични препарати, отговарящи на нормативните изисквания за безвредност, инструменти за обработване на кожна гънка, пили за нокти, дезинфектанти за инструменти и оборудване в съответствие с нормативните изисквания, помощни материали.
5.2.1.3. За обучение по специалността "Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност" обучаващите институции трябва да разполагат със специализиран кабинет, оборудван с нужното офис обзавеждане и офис техника. В него е необходимо да има принтер, скенер, мултимедия, факс и за всеки обучаван - работно място с компютър, интернет, подходящи програмни продукти, подпомагащи придобиване на знания, умения и компетенции по организация, координация и отчетност на дейностите в салоните, предоставящи услуги по маникюр, педикюр и ноктопластика.

6. Изисквания към обучаващите
6.1. По теория:
Право да преподават теория по специалността "Маникюр, педикюр и ноктопластика" - втора и трета степен на професионална квалификация, имат лица с образователно-квалификационна степен "бакалавър" и/или "магистър" от области на висше образование и професионални направления от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125 на МС от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.; посл. доп., бр. 94 от 2005 г.), по специалности, които съответстват на учебните предмети (модули) от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка по професията "Маникюрист-педикюрист".
Право да преподават теория по специалността имат и завършилите четвърта степен на професионална квалификация по професия "Инструктор", специалност "Инструкторска дейност по маникюр и педикюр".
6.2. По практика:
Право да преподават практика по специалността "Маникюр, педикюр и ноктопластика" - втора степен на професионална квалификация, имат лица с образователно-квалификационна степен "бакалавър" и/или "магистър" от области на висше образование и професионални направления от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления по специалности, които съответстват на учебните предмети (модули) от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка по професията "Маникюрист-педикюрист".
Право да преподават практика по специалността имат и:
- завършилите втора степен на професионална квалификация по професия "Маникюрист-педикюрист", специалност "Маникюр, педикюр и ноктопластика", с доказан трудов стаж по професията;
- завършилите трета степен на професионална квалификация по професия "Маникюрист-педикюрист", специалност "Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност", с доказан трудов стаж по професията;
- завършилите четвърта степен на професионална квалификация по професия "Инструктор", специалност "Инструкторска дейност по маникюр и педикюр", с доказан трудов стаж по професията.
Право да преподават практика по специалността "Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност" - трета степен на професионална квалификация, имат лица с образователно-квалификационна степен "бакалавър" и/или "магистър" от области на висше образование и професионални направления от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления по специалности, които съответстват на учебните предмети (модули) от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка по професията "Маникюрист-педикюрист".
Право да преподават практика по специалността имат и:
- завършилите трета степен на професионална квалификация по професия "Маникюрист-педикюрист", специалност "Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност", с доказан трудов стаж по професията;
- завършилите четвърта степен на професионална квалификация по професия "Инструктор", специалност "Инструкторска дейност по маникюр и педикюр", с доказан трудов стаж по професията.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за повишаване на професионалната квалификация.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума