навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 51 ОТ 25 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ"

В сила от 06.03.2012 г.
Издадена от министъра на образованието, младежта и науката

Обн. ДВ. бр.19 от 6 Март 2012г., отм. ДВ. бр.55 от 19 Юни 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 12 от 2 юни 2019 г. за придобиване на квалификация "Организатор интернет приложения" - ДВ, бр. 55 от 19 юни 2020 г., в сила от 19.06.2020 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 482040 "Организатор интернет приложения" от област на образование "Информатика" и професионално направление 482 "Приложна информатика" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията 482040 "Организатор интернет приложения" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалността 4820401 "Електронна търговия".


Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят професионалните компетенции в края на обучението по професията, които гарантират на обучаемия възможност за упражняване на професията 482040 "Организатор интернет приложения".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Организатор интернет приложения" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище, описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Учебните планове и учебните програми за обучение по професията, действащи към влизане в сила на тази наредба, се прилагат до разработване и утвърждаване на учебните планове по чл. 3.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Организатор интернет приложения"


Професионално направление:
482 Приложна информатика
Наименование на професията:
482040 Организатор интернет приложения
Специалност: Степен на професионална квалификация:
4820401 Електронна търговия Трета
     

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и лица, навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор интернет приложения" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден със Заповед на министъра на образованието, младежта и науката № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728 от 01.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г., Заповед № РД-09-1805 от 09.12.2011 г.) входящото минимално образователно равнище за ученици е завършен 7 клас или завършено основно образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор интернет приложения" за лица, навършили 16 години, входящото минимално образователно равнище е завършено основно образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит
При обучение по професията "Организатор интернет приложения" на лица, придобили професионална квалификация или преминали професионално обучение по други професии от професионални направления 481 "Компютърни науки" или 482 "Приложна информатика", общите за професиите професионални компетенции се зачитат и се организира надграждащо обучение.
Съдържанието на обучението се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от ученето, описани в държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по съответните професии.

2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
Организаторът на интернет приложения създава електронно съдържание под формата на тематично обособени статични или динамични страници, които се публикуват в интернет, комбинирайки компютърни технологии, текст и мултимедия. Структурира и оформя текстовата информация в страниците, избира подходящи графични, аудио-/видеоформати, създава анимирани обекти и текст, разработва дизайна на страниците, като се ръководи от предназначението и целевата група потребители на съдържанието.
Създаването на интернет приложения е сложен и многостранен процес, изискващ знания за технологии, умения за работа със специализирани софтуерни продукти, генериране на идеи и нестандартни решения. Организаторът разработва идеен проект, определя изискванията по отношение на дизайн, функционалност и сигурност, изготвя проектна спецификация на приложението.
В своята дейност той използва различни описателни и процедурни езици за програмиране, с помощта на които подрежда съдържанието и създава връзки между различните му части, като спазва установените технически спецификации и стандарти. Обработва графични изображения и аудио-/видеоклипове, като това включва тяхното създаване, преобразуване от един формат в друг, мащабиране, оцветяване, създаване на композиции и анимации с помощта на специализирани софтуерни продукти за работа с векторна и растерна графика, анимация и аудио-/видеообработка. Създава стилови набори, като избира цвят, шрифт, размери на елементите на съдържанието и по този начин оформя цялостния дизайн на страниците.
При създаване на приложения с динамично съдържание (често променящо се във времето) организаторът работи със сървърни езици за програмиране, като създава програми за съхраняване, извличане и редактиране на съдържанието на страниците, намиращо се в таблици от сървър за бази данни. В процеса на разработка на динамични приложения за интернет организаторът използва специализирани софтуерни продукти за програмиране, тестване, оптимизиране и отстраняване на грешки, уебсървър и сървър за бази данни.
Организаторът определя необходимото ниво на сигурност на приложенията и данните, избира протоколите, сертификатите и технологиите за комуникация според целите, предназначението и целевата група потребители на приложението.
Организаторът публикува готовите проекти в интернет, като използва програми за трансфер на файлове.
За организатора на интернет приложения е важно да има умения за работа в екип, да проявява отговорност, да комуникира ефективно с колегите си и с клиенти, да спазва срокове, да има творческо и аналитично мислене, да може бързо да се адаптира към нови задачи, да се справя в критични ситуации. Организаторът трябва да владее чужди езици на ниво, позволяващо му да извършва ефективна комуникация по професионални теми, и да работи със специализирана документация, да разучава за кратко време постоянно обновяващите се технологии, да умее да работи с техническа документация. Необходимо е да има знания в областта на предприемачеството, да умее да убеждава и представя аргументи в полза на своите идеи и решения.
Организаторът работи в офис, във фирма/организация от всякакъв мащаб и предмет на дейност. Може да работи и като самонаето лице на свободна практика.
Работното му място е оборудвано с персонален компютър и помощни средства, като скенер, принтер и връзка с интернет. В своята дейност организаторът използва различни софтуерни продукти - текстови редактори, среди за програмиране, редактори на графични изображения и аудио-/видеоклипове.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор интернет приложения", могат да продължат обучението си по друга професия от професионални направления 481 "Компютърни науки" или 482 "Приложна информатика", като обучението им по общата задължителна подготовка - единна за всички професионални направления, и части от отрасловата задължителна подготовка и специфичната за професията подготовка се зачита.
За повишаване на професионалната си квалификация организаторът на интернет приложения може да посещава семинари, курсове и други форми за продължаващо професионално развитие.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД - 2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, изм. и доп. със заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г., РД-01-426 от 30.05.2011 г. и РД-01-529 от 30.06.2011 г.
Придобилите трета степен на професионална квалификация могат да работят във фирми и организации от различни сфери с разнообразен предмет на дейност. Съгласно НКПД - 2011 организаторът интернет приложения може да заема длъжността "Уеб дизайнер" с код 2166-3006.

3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
· умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения;
· познава стопанското устройство на страната, обяснява съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат;
· познава трудовото законодателство, определящо неговия статут, права и задължения;
· умее да работи в екип, като участва активно при разпределение на задачите, съдейства на членовете на екипа при изпълнението им и търси помощ от тях; носи отговорност;
· съзнава необходимостта от повишаване на своята квалификация и целенасочено планира участието си в различни форми за продължаващо професионално усъвършенстване;
· демонстрира творчески идеи, подходи и умения;
· умее да намира информация в интернет, работи със специализирани програмни продукти и продукти за създаване на документи;
· владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна устна и писмена комуникация по професионални и други теми;
· спазва професионалната етика.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Приложна информатика"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· познава структурата и организацията на предприятието; правомощията на длъжностните лица;
· познава и прилага нормативните документи за работа в предприятието, правилата за изготвяне, обработване и съхраняване на документи и информация;
· организира ефективно работното си време и задачи;
· познава и прилага правилата за работа с устройствата от дадена компютърна система;
· работи с техническа документация, спецификации и стандарти;
· инсталира и настройва необходимия приложен и системен софтуер;
· избира и прилага необходимите софтуер и технологии в зависимост от поставените задачи;
· познава основните видове интернет приложения и принципите за тяхното изграждане;
· описва етапите при изграждането на интернет приложения;
· познава основите на информатиката и програмирането на компютърни системи;
· познава характеристиките на различни мултимедийни формати;
· обработва графични изображения и видеоматериали;
· комбинира елементи от изображения за създаване на нови;
· познава и прилага лицензионните споразумения за софтуерните продукти;
· познава политиките за потребителски права (User Rights Assignment) в различните операционни системи.
3.3. Цели на обучението по специфичната за професията "Организатор интернет приложения" задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· работи със сървърни езици за програмиране на интернет приложения;
· работи със специализирани среди за програмиране на интернет приложения;
· свързва модули и компоненти в интернет приложения, работи със специализирани библиотеки за изграждане на интернет приложения;
· работи с различни видове интернет приложения;
· оформя дизайна на интернет приложения, избира подходящи цветови схеми и шрифтове;
· структурира и организира текстова информация в бази данни;
· създава и работи с основните заявки към база данни;
· анализира необходимата функционалност и избира средствата за нейното реализиране;
· работи с антивирусен софтуер и защитни стени (Firewall);
· работи и знае характеристиките на протоколите за комуникация в интернет;
· познава основните недостатъци на интернет приложенията и начините за тяхното отстраняване;
· извършва диагностика и открива проблеми, свързани с функционирането на интернет приложения; определя необходимите пътища за тяхното отстраняване;
· умее да публикува приложения в интернет.

4. Резултати от ученето

Компетенции Резултати от ученето
  Обучаваният трябва да:
Общи за професията "Организатор интернет приложения"
1. Спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд 1.1. Знае и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд
  1.2. Знае и прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност
  1.3. Познава различните видове компютърна техника, вредните въздействия на различните устройства и правилата за безопасна работа
  1.4. Оказва първа помощ при възникване на инцидент
  1.5. Реагира адекватно при инциденти на работното място
  1.6. Познава и спазва изискванията за опазване на околната среда
2. Спазва изискванията на трудовото законодателство 2.1. Познава изискванията на Кодекса на труда по отношение на трудовата дисциплина, спазването на работното време, задължителните почивки, отпуските
  2.2. Познава видовете договори за полагане на труд, формите на заплащане, правата и задълженията като участник в трудовия процес
  2.3. Описва структурата на различните видове фирми и организации
  2.4. Описва структурата, съдържанието и различните видове трудови договори, заявления за отпуски, за постъпване и напускане на работа
  2.5. Осъществява конструктивна комуникация в работния екип
3. Използва устройствата и програмите от дадена компютърна система 3.1. Изготвя различни видове документи, свързани с професионалната дейност - презентации, проектни спецификации, проектна документация, инструкция за инсталиране и др.
  3.2. Намира необходимата документация, спецификации и стандарти в интернет
  3.3. Използва различните периферни устройства - принтер, скенер и др.
  3.4. Умее да инсталира и настройва системен и приложен софтуер
  3.5. Познава видовете бройни системи и правилата за съставяне на алгоритми
  3.6. Умее да съставя компютърни програми по зададени условия
  3.7. Познава видовете електронни разплащания, използвани в интернет приложенията
Специфични за специалност 4820401 "Електронна търговия"
4. Създава мултимедийно съдържание 4.1. Познава основните принципи за създаване на композиции, съчетаване на цветове и шрифтове
  4.2. Обработва графични изображения със специализиран софтуер
  4.3. Познава характеристиките на различните графични формати
  4.4. Познава последователността на действията при работа с инструментите от компютърните програми за обработка на изображения
  4.5. Умее да комбинира елементи от готови графични изображения за създаване на нови
  4.6. Създава графични елементи за оформяне дизайна на интернет приложение
  4.7. Изработва интерфейс за интернет приложения с програми за графичен дизайн
5. Създава интернет приложения със статично съдържание 5.1. Описва характеристиките на различните видове интернет приложения
  5.2. Определя изискванията по отношение на дизайна в зависимост от целите и тематичната област на интернет приложението
  5.3. Използва описателни и процедурни езици за програмиране на статични интернет приложения
  5.4. Създава интернет страници, като използва специализирани среди за програмиране и редактиране
  5.5. Комбинира графични изображения, шрифтове и цвят за оформяне дизайна на страниците
  5.6. Създава връзки между различните части на интернет приложение
  5.7 Извършва анализ и оптимизация на съдържанието за по-добро индексиране на страниците в търсещите машини (Google, Yahoo и др.)
6. Програмира сървърни езици за създаване на динамични интернет приложения 6.1. Описва характеристиките и елементите на динамични интернет приложения
  6.2. Описва характеристиките и особеностите на различните сървърни езици
  6.3. Представя аргументи за избор на език за програмиране и технологии
  6.4. Изготвя спецификация по отношение на функционалност и ниво на сигурност на интернет приложение
  6.5. Администрира бази данни и интернет услуги със специализирани програми
  6.6. Създава различни видове заявки за работа с база данни
  6.7. Умее да импортира и експортира данни и обекти във и от сървър за бази данни
  6.8. Изработва интернет приложения от готови библиотеки и модули
  6.9. Извършва тест и диагностика на отделни елементи и модули от интернет приложения и отстранява грешки
  6.10. Изработва скриптори за филтриране на потока входни данни с цел защита на съдържанието на приложението
7. Публикува приложения в интернет 7.1. Подготвя интернет приложения за публикуване
  7.2. Използва специализирани компютърни програми за обмен на файлове
  7.3. Извършва настройка на сигурността на публикувано интернет приложение
  7.4. Работи със средства за администриране на интернет приложения

5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Учебният кабинет трябва да разполага с работно място за преподавателя и самостоятелни работни места за всеки обучаван, учебна дъска и шкафове, принтер, скенер, CDROM/DVD устройство. Всички работни места трябва да са оборудвани с компютърни бюра и столове. Компютърните конфигурации (за всяко работно място) трябва да са свързани в локална мрежа, да имат връзка с интернет.
Необходимият специализиран софтуер включва:
- текстов редактор;
- среда за програмиране;
- програми за работа с растерна и векторна графика и мултимедия;
- уебсървър и сървър за бази данни;
- програми за трансфер на файлове.
Практическото обучение по професията не изисква специално оборудван кабинет и може да се провежда в учебния кабинет по теория на професията.

6. Изисквания към обучаващите
Право да преподават теория и практика по професията "Организатор интернет приложения" - трета степен на професионална квалификация, имат лица с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" от професионални направления "Информатика и компютърни науки", "Комуникационна и компютърна техника" и др. от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.; посл. доп., бр. 94 от 2005 г.), със специалност, съответстваща на предмета, който преподават, и с квалификация или професионален опит в разработването и внедряването на приложения за интернет.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания и умения.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума