навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 49 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ"

В сила от 02.03.2012 г.
Издадена от министъра на образованието, младежта и науката

Обн. ДВ. бр.18 от 2 Март 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 812010 "Организатор на туристическа агентска дейност" от област на образование "Услуги за личността" и професионално направление 812 "Пътувания, туризъм и свободно време" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията 812010 "Организатор на туристическа агентска дейност" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалностите 8120101 "Организация на туризма и свободното време" и 8120102 "Селски туризъм".


Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебни планове и учебни програми за обучението по специалностите по чл. 2.

Раздел II.
Съдържание на Държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят професионалните компетенции в края на обучението по професията, които гарантират на обучаемия възможност за упражняване на професията 812010 "Организатор на туристическа агентска дейност".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Организатор на туристическа агентска дейност" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище, описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Учебните планове и учебните програми за обучение по професията, действащи към влизане в сила на тази наредба, се прилагат до разработването и утвърждаването на учебните планове и учебните програми по чл. 3.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Организатор на туристическа агентска дейност"


Професионално направление:
812 Пътувания, туризъм и свободно време
Наименование на професията:
812010 Организатор на туристическа агентска дейност
Специалности: Степен на професионална квалификация:
8120101 Организация на туризма и свободното време Трета
8120102 Селски туризъм Трета
     

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор на туристическа агентска дейност" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на образованието, младежта и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728 от 1.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г. и Заповед № РД-09-1805 от 9.12.2011 г.) входящото минимално образователно равнище за ученици е завършен седми клас или завършено основно образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор на туристическа агентска дейност" входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършено основно образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит
За обучение по професията "Организатор на туристическа агентска дейност" с придобиване на трета степен не се изисква обучаваните да притежават по-ниска степен на професионална квалификация или професионален опит.
За лица с професионален опит или проведено професионално обучение, свързано с професията (например екскурзовод, аниматор, планински водач, инструктор по спортно-туристическа дейност, администратор в хотелиерството и др.), е необходимо надграждащо обучение, включващо усвояване на компетенции, които кандидатът за обучение не притежава. Съдържанието на обучението се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от ученето, описани в държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по професиите.

2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
Организаторът на туристическа агентска дейност изпълнява основно посреднически, търговски, информационни и комуникационни дейности, свързани с планирането, представянето и продажбата на туристически продукти според туристическото търсене и потребителските предпочитания.
Организаторът на туристическа агентска дейност извършва подготвителни, основни и заключителни дейности.
Подготвителните дейности включват: предоставяне на информация и детайлно познаване на предлаганите продукти (дестинация, маршрути, забележителности, допълнителни екскурзии, потенциални рискове и заплахи, визови и паспортни формалности) и/или услуги; климатични, географски и други особености, език, култура, бит и други за предлаганите туристически места и дестинации; установяване на връзки и договорни отношения с производителя и/или доставчика на туристически продукти (услуги) - условия за резервация, записвания, потвърждение, анулирания, неустойки, разплащания, комисиона, такси, отстъпки, тарифи, разписания и друга информация, свързана с предлагания туристически продукт/услуга; предварителни проучвания за специфичните характеристики на реалните и потенциалните потребители на услугите. Познава, прилага и спазва установените стандарти и нормативни документи, свързани с туристическото обслужване. Организира и снабдява с необходимите материали - билети (бланки), застрахователни полици, рекламно-информационни справочници, типови и специализирани формуляри, специализиран софтуер и др.
Основните дейности на организатора на туристическа агентска дейност са свързани с посредничество - предлага, представя, рекламира и продава туристически пакети с крайна обща цена (индивидуални или групови), прави резервации и настаняване, осигурява самолетни/жп/автобусни/фериботни и други билети, наем на автомобили (рент-а-кар). Организаторът предлага и допълнителни услуги, екскурзии, като предоставя информация относно туристически забележителности, атракции, цени и ценови условия, приема авансови депозити, отговаря на индивидуални запитвания, консултира клиентите при избора и покупката на туристически пакети и/или услуги, информира туристите относно визови, паспортни, здравни и други административни формалности (такси, митнически ограничения, валута и др.), застраховки (задължителни и допълнителни), свързани с пътуването, обработва, оформя документално (ваучери, отчети, справки и др.) продажбата на туристическите продукти и/или услуги. При посрещане и обслужване на организирани туристи упражнява така наречените кореспондентски услуги, свързани с посрещане, трансфер и предлагане на допълнителни услуги.
Заключителните дейности на организатора включват анализ на резултатите от реализацията на предлаганите продукти и/или услуги, отчет и осъществяване на разплащанията към трети страни - доставчици и производители на туристически продукти (услуги) (туроператор, хотел, застрахователно дружество и др.). Проучва удовлетвореността на туристите от обслужването.
Отговорностите на организатора на туристическа агентска дейност са ограничени, тъй като работи за производителя на туристически продукти (туроператор, хотел, туристически комплекс и др.) срещу възнаграждение - комисиона или такса за обслужване, и не носи пряка отговорност за количествените и качествените характеристики на туристическия продукт. В ролята си на посредник не е ангажиран с предварителни доставки и поддържане на материални запаси. Работи само с категоризирани туристически обекти, регистрирани туроператори и/или туристически агенции. Работи с лични данни и е отговорен за поверителността на информацията, до която има достъп. Носи пряка отговорност за достоверността и пълнотата на предоставяната информация.
Личностните качества на организатора на туристическа агентска дейност са преди всичко умения за комуникация и общуване, дружелюбно отношение, учтивост, адаптивност, гъвкавост и комбинативност, дискретност, разбиране, отзивчивост и съпричастност към предпочитанията, желанията и изискванията на туристите. Способността за работа под напрежение и стрес, спазването на срокове и умението за работа в екип са от съществено значение при упражняване на професията. Приятният външен вид, добрите обноски, високата обща култура, общителността, дипломатичността и коректността също имат значение за качеството на обслужване на туристите. Във връзка със задачата на организатора на туристическа агентска дейност да предоставя информация и да общува ефективно е необходимо той да има добра артикулация и езикови познания.
Предвид спецификата на професията организаторът трябва да владее на необходимото професионално ниво един или два чужди езика.
Организаторът на туристическа агентска дейност работи в офис, отговарящ на нормативните изисквания (търговска площ, брой обособени работни места, етажност), регламентирани в Наредбата за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност, издадена от председателя на Държавната агенция по туризъм, приета с ПМС № 319 от 2004 г. (ДВ, бр. 107 от 2004 г.).
Работното време на организатора е нормирано, но поради спецификата на дейността в активния сезон се налага да работи в почивни и празнични дни или с удължено работно време, като трудът и възнаграждението се регламентират съобразно действащото в страната трудово законодателство. За упражняване на своята професионална дейност организаторът на туристическа агентска дейност използва офис оборудване и технически инвентар: телефон, факс, компютър, комуникационна техника, резервационни системи, програмни продукти и др.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор на туристическа агентска дейност", могат да повишават придобитата квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално развитие.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД - 2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, изм. и доп. със заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г., № РД-01-426 от 30.05.2011 г. и № РД-01-529 от 30.06.2011 г.
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор на туристическа агентска дейност" може да развиват самостоятелен бизнес или да работят в туристически агенции, туроператорски фирми от единични групи 4221 Консултанти и служители в пътнически агенции, 1439 Ръководители на други услуги, н.д., както и други, включени при актуализирането на НКПД.

3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· организира и контролира спазването на правилата за безопасни условия на труд;
· разбира задълженията и отговорностите си като участник в трудовия процес, организира ефективно работното си време и работното си място, планира и организира изпълнението на текущи задачи, решава възникнали проблеми, свързани с трудовата дейност;
· познава стопанското и политическото устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления в сферата на туризма;
· работи в екип както при организацията на туристическото обслужване, така и при изпълнението и отчитането на резултатите;
· използва компютър и специализирани софтуерни продукти, резервационни системи и техника при предлагането, резервацията, потвърждението, продажбата и отчитането на туристическия продукт и/или услуга.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Пътувания, туризъм и свободно време"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· осигурява безопасността и сигурността на туристите;
· прилага принципите, правилата и изискванията на професионалната етика, международните и европейските стандарти за обслужване в туризма;
· познава спецификата на хотелската, туроператорската дейност и на анимацията в туризма;
· владее, използва и прилага понятийния апарат и нормативната уредба в областта на туризма;
· интерпретира и прилага различните форми на специализирани видове туризъм;
· осъществява ефективна комуникация с туристите и с колегите от туристическата фирма (хотел, туроператор, туристическа агенция, организатор на делови и конгресни събития и др.);
· използва и прилага информационните и комуникационните технологии в туризма;
· познава особеностите на туристическия пазар, използва маркетинговия комуникационен процес, методите и техниките на реклама, промоция и връзки с обществеността;
· познава и използва основните принципи на управление на туристическото предприятие - хотелиерство, ресторантьорство и посредническа дейност в туризма;
· оценява качеството на извършената работа съгласно регламентираните изисквания и придобитата професионална квалификация;
· зачита религиозните и културните особености на туристите, не допуска проява на дискриминация по пол, религия, раса или вероизповедание.
3.3. Цели на обучението по специфичната за професията "Организатор на туристическа агентска дейност" задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· извършва в технологична последователност специфичните дейности по организация на туристическото обслужване и продажба на туристически продукти и/или услуги;
· познава технологията за обслужване на индивидуални и групови пътувания - резервация, потвърждение (анулирания, неустойки) и продажба на различни видове туристически продукти и/или услуги; подготвя и продава правилно оформени билети и друга пътническа документация на клиентите;
· предлага, информира, консултира и продава както пакетни туристически продукти от името и за сметка на туроператора, така и различни видове туристически услуги (настаняване, изхранване, транспорт, екскурзоводско обслужване, посещения на атракции и забележителности и др.) както на български, така и на чужд език;
· владее професионалната терминология и стандартите за туристическото обслужване;
· притежава комуникационни, езикови и търговски умения за предлагане и продажба на туристически продукти и/или услуги;
· познава ролята и функциите на туристическата агентска дейност като част от туристическото обслужване, същността на туристическия продукт и/или услуги и професионалния профил на организатора на туристическа агентска дейност;
· организира, консултира и продава туристически продукти и/или услуги в съответствие със съвременните изисквания за туристическо обслужване;
· познава и предлага различни видове туристически продукти, консултира, насочва, мотивира, организира, преразпределя задачи, координира и подпомага дейността на екипа при обслужване на туристите;
· предлага адекватни туристически продукти и услуги, съобразени с туристическото търсене (националност, възраст и интереси на туристите);
· интерпретира резултатите от маркетингови проучвания относно целевата група потребители и техните предпочитания за туристически продукти и услуги;
· прави реклама и презентира предлаганите туристически продукти и/или услуги, дестинации, атракции, забележителности и др.;
· приема рекламации и предприема необходимите мерки за удовлетворяване изискванията на потребителя;
· познава социално-психологическите особености на обслужването на туристите;
· оформя, попълва и издава туристически ваучери съгласно изискванията в Закона за туризма от името и за сметка на регистриран туроператор, когото туристическият агент представлява пред клиента;
· планира, специфицира, заявява и оперира с технически средства, офис инвентар и комуникационни средства според изявените изисквания, предпочитания и желания на туристите;
· води първична счетоводна отчетност, извършва плащания, води сметки, изготвя счетоводни документи и финансови отчети, изготвя заключителен доклад за реализираните продажби;
· осъществява мониторинг върху качеството на туристическото обслужване и удовлетвореността на потребителите на туристически продукти и услуги;
· популяризира селскостопанските дейности с туристическа цел и интегрира туристическите продукти в селска среда;
· предлага специализирани туристически продукти за селски туризъм на базата на договорни отношения с ферми, селскостопански производители, изби, семейни къщи и хотели;
· познава спецификата на селския туризъм - обичаите и празниците на региона, местните занаяти, фолклорните и местните традиции, фестивали и др.;
· информира туристите относно спецификата на средата и предлагания продукт (село, селска къща, селскостопански дейности и др.);
· познава и прилага изискванията на НАССР системата за продажбата на туристически продукт за селски туризъм - при дегустации и предлагане на храни и напитки, собствено производство.

4. Резултати от ученето

Компетенции Резултати от ученето
  Обучаваният трябва да:
Общи за професията "Организатор на туристическа агентска дейност"
1. Организира и контролира спазването на правилата за здравословен и безопасен труд (ЗБУТ) и опазване на околната среда 1.1. Описва изискванията за здравословни и безопасни условия за работа в средствата за подслон, местата за настаняване, както и на открито и в транспортните средства
  1.2. Разработва инструкции за работа в туристическия офис и обслужване на туристите в съответствие с нормативните документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
  1.3. Описва правилата за пожарна и аварийна безопасност
  1.4. Оказва долекарска помощ
  1.5. Използва по предназначение средствата за противопожарна защита (кофпомпа, пожарогасител и др.)
  1.6. Поддържа лична хигиена и хигиена на работното място в съответствие със здравословните и безопасни условия на труд и санитарно-хигиенните изисквания
  1.7. Съдейства на компетентните органи в случай на бедствия и аварии
2. Организира туристическото обслужване 2.1. Подготвя, информира и предоставя системни квалифицирани консултации на клиентите във връзка с покупката и потреблението на желаните от тях услуги
  2.2. Оказва помощ при избора на вариант за потребителско решение
  2.3. Подготвя документацията и доставя информационни материали за предлаганите услуги и туристически пътувания
  2.4. Рекламира и представя туристическите продукти и/или услуги съобразно регламентираните в договорите за посредничество условия
  2.5. Подбира и прилага подходящи методи за продажба в зависимост от вида на договорите и характера на предлагането
  2.6. Извършва разплащания с клиенти и с доставчици
  2.7. Отчита и контролира изпълнението на договорените задължения спрямо доставчици (контрагенти) и клиенти
  2.8. Познава технологията на туристическото обслужване
  2.9. Определя мястото на всяка операция в процеса на обслужване (описва технологичната последователност и отговорности)
  2.10. Разработва и изготвя конкретна програма по индивидуални запитвания и изисквания
  2.11. Ползва специализирана литература на чужд език при изпълнение на професионалните си задължения
3. Организира туристическата агентска дейност 3.1. Установява връзки с доставчици и влиза в договорни отношения с тях
  3.2. Снабдява се с необходимите материали - билети, застрахователни полици, рекламно-информационни справочници, типови и специализирани формуляри, свързани с дейността
  3.3. Подготвя помещенията и работните места за извършване на туристическа агентска дейност (рекламни материали, оформление, декорация и др.) според предлаганите продукти и/или услуги, сезон и др.
Специфични за специалност 8120101 "Организация на туризма и свободното време"
4. Информира и консултира клиентите във връзка с покупката и потреблението на туристически продукти и/или услуги 4.1. Осигурява на клиентите необходимата информация, свързана с пътуването с различни видове транспорт и с условията за настаняване
  4.2. Отговаря на търсенето за възможностите и условията за потребление на различни по характер основни, допълнителни или специфични туристически услуги в туристическите места и обекти
  4.3. Проучва и презентира информация относно характеристики, разположение и услуги, свързани с различните туристически забележителности и атракции
  4.4. Съдейства за разрешаването на всички формалности, свързани с туристическото пътуване (паспортни, визови, митнически, застраховки и др.)
  4.5. Предоставя информация за предлаганите туристически места и обекти - климатични, национални особености, култура, бит, език, история, география и др.
  4.6. Отговоря за достоверността и пълнотата на предоставяната информация
  4.7. Насочва потребителския избор към най-подходящите туристически пътувания или единични услуги в зависимост от възраст, пол, мотивация, индивидуален вкус, намерения и финансови възможности
  4.8. Изгражда и укрепва доверието към себе си и предлаганите туристически продукти и/или услуги, като работи за спечелване на постоянни клиенти
5. Посредничи, резервира, продава и реализира туристически продукти и/или услуги 5.1. Резервира места в превозни средства, места за настаняване в средства за подслон, заведения за хранене и развлечения, за културни събития и др.
  5.2. Потвърждава направените резервации (заявки) и продава на клиентите заявените туристически продукти и услуги
  5.3. Продава организирани туристически пътувания с обща цена от името и за сметка на туроператори (ангросисти)
  5.4. Предлага и продава различни по вид и асортимент единични туристически услуги (трансфер, кола под наем и др.)
  5.5. Рекламира, насърчава и изгражда положителна представа у потребителя за специфичния профил или отделните услуги, предлагани от организатора на туристическа агентска дейност
  5.6. Установява и поддържа контакт с клиента за проучване на неговите потребности и изисквания и изграждане на трайни взаимоотношения
  5.7. Установява и поддържа добри взаимодействия с представители на туристическата индустрия (хотелиери, ресторантьори, превозвачи) и всички останали институции, свързани с туристическото обслужване
6. Извършва плащания, води сметки, изготвя счетоводни документи и отчети 6.1. Контролира и отчита (финансово и счетоводно) разплащането с контрагенти
  6.2. Познава видовете отчетни документи и изискванията за тяхното изготвяне
  6.3. Обобщава информация и я вписва в отчетните документи
  6.4. Описва начините за извършване на плащанията, съхраняване на касови бележки и други платежни документи съгласно инструкциите
  6.5. Попълва първични счетоводни документи, като използва специализирани програмни продукти
  6.6. Изготвя периодични отчети за извършената работа и направените разходи
  6.7. Предоставя обобщена информация за реализацията на продуктите и/или услугите
  6.8. Проучва и предлага нови идеи за разширяване обхвата на предлаганите туристически продукти и/или услуги
Специфични за специалност 8120102 "Селски туризъм"
7. Информира и консултира клиентите при покупката и потреблението на туристически продукти и/или услуги на 7.1. Познава същността и спецификата на специализирания туристически продукт за селски туризъм
селския туризъм 7.2. Осигурява на клиентите информация за възможностите, които предоставя потреблението на продукти и услуги за селски туризъм
  7.3. Отговаря на търсенето за възможностите и условията за потребление на различни по характер основни, допълнителни или специфични туристически услуги в туристическите места и обекти за селски туризъм:
  - дегустации на домашно приготвена храна;
  - кулинарни турове;
  - участие/наблюдение на селскостопански дейности според сезона и спецификата на обекта;
  - онагледяване и участие в демонстрация на местни занаяти, традиции и др., присъщи на автентичната култура на селския бит
  7.4. Проучва и презентира информация относно характеристиките, разположението и видовете услуги, които предлагат селските райони и местата за селски туризъм - туристически забележителности и атракции, посещения на музеи, природни забележителности, празници, свързани с традициите и обичаите на района, събития, посветени на производството на селскостопански продукти, и др.
  7.5. Оказва съдействие на туристите при разрешаване на формалностите, свързани с туристическото пътуване (паспортни, визови, митнически, застраховки и др.)
  7.6. Предоставя пълна информация за предлаганите за посещение места и обекти за селски туризъм - климатични особености, национални особености, култура, бит, език, история, географско разположение и др.
  7.7. Отговоря за достоверността и пълнотата на предоставяната информация
  7.8. В зависимост от възрастта, пола, мотивацията, индивидуалния вкус, желанията и финансовите възможности съдейства на потребителите за избор и посещение на най-подходящи места за селски туризъм
  7.9. Изгражда и укрепва доверието към себе си и предлаганите продукти и/или услуги за селски туризъм
  7.10. Работи за спечелване на постоянни клиенти и за непрекъснато разширяване на броя потребители на туристически продукти и услуги за селски туризъм
8. Посредничи, резервира, продава и реализира туристически продукти и/или услуги за селски туризъм 8.1. Своевременно резервира места в превозни средства, средства за подслон - къщи за гости и семейни хотели, разположени в селски райони, в заведения за хранене и развлечения, за културни събития и др.
  8.2. Предлага начини за разрешаване на възникнали проблеми с резервациите на клиентите
  8.3. Познава спецификата и осъществява взаимовръзка между информационната дейност и продажбата на туристическия продукт/услуга в сферата на селския туризъм
  8.4. Потвърждава направените резервации (заявки) и продава на клиентите заявените продукти и услуги за селски туризъм
  8.5. Предлага и продава организирани туристически пътувания в селски райони и места за селски туризъм
  8.6. Предлага и продава различни по вид и асортимент единични туристически услуги за селски туризъм (екскурзии, посещения на атракции, обекти и др.)
  8.7. Изгражда положителна представа у потребителя за специфичния профил на отделните услуги, предлагани в сферата на селския туризъм
  8.8. Поддържа контакти с клиентите за проучване и установяване на техните потребности и изисквания към качеството на предлаганите услуги и за изграждане на трайни взаимоотношения
  8.9. Създава и поддържа ефективно взаимодействие с представители на туристическата индустрия (селскостопански производители, хотелиери, винопроизводители, ресторантьори, превозвачи) и всички останали институции, свързани с туристическото обслужване
9. Извършва плащания, води сметки, изготвя счетоводни документи и отчети 9.1. Контролира и отчита (финансово и счетоводно) разплащането с контрагентите
  9.2. Познава видовете отчетни документи и изискванията за тяхното изготвяне
  9.3. Обобщава информация и я вписва прецизно в отчетните документи
  9.4. Описва начините за извършване на плащанията, съхраняване на касови бележки и други платежни документи съгласно инструкциите
  9.5. Попълва първични счетоводни документи, ползвайки специализирани компютърни програми
  9.6. Периодично изготвя отчети за извършената работа и направените разходи
  9.7. Предоставя обобщена информация за реализацията на продуктите и/или услугите
  9.8. Проучва и предлага нови идеи за разширяване обхвата на предлаганите продукти и/или услуги в сферата на селския туризъм

5. Изисквания към материалната база
Обучението по теория на професията се осъществява в учебни кабинети, а по учебна практика - в зали на обучаващите институции, в офиси на туристически агенции и туроператорски фирми и др.
Обзавеждането и оборудването на учебния кабинет включват: работно място на обучаващия (работна маса и стол), работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), учебна дъска, мебели, гладка свободна стена за окачване на нагледни материали, екран, компютър, мултимедия, демонстрационни макети и модели, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти и др.
Необходимо е обучаващата институция да разполага с учебен кабинет за компютърно обучение с работно място за преподавателя (работна маса с компютър, стол) и работно място на всеки обучаван (работна маса с компютър, стол).

6. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията "Организатор на туристическа агентска дейност" се извършва от лица с образователно-квалификационна степен "магистър" и "бакалавър" по специалности от областите на висшето образование "Хуманитарни науки", "Социални, стопански и правни науки", "Технически науки" и "Аграрни науки и ветеринарна медицина" от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), и съответстващи на учебните предмети (модули) от професионалната подготовка.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните и педагогическите знания и умения.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума