навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 42 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ХИМИК-ОПЕРАТОР"

В сила от 28.02.2012 г.
Издадена от министъра на образованието, младежта и науката

Обн. ДВ. бр.17 от 28 Февруари 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 524060 "Химик-оператор" от област на образование "Техника" и професионално направление 524 "Химични продукти и технологии" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията 524060 "Химик-оператор" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалности 5240601 "Технология на неорганичните вещества", 5240605 "Технология на органичните вещества", 5240606 "Технология на полимерите", 5240607 "Технология на химичните влакна", 5240608 "Технология на нефта, газа и твърдите горива", 5240609 "Технология на целулозата, хартията и опаковките", 5240610 "Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти", 5240611 "Технология за обработка на кожи", 5240613 "Декорация на силикатни изделия" и 5240614 "Технология на биогоривата".


Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2 и 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебни планове и учебни програми за обучението по специалностите по чл. 2.

Раздел II.
Съдържание на Държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят професионалните компетенции в края на обучението по професията, които гарантират на обучаемия възможност за упражняване на професията 524060 "Химик-оператор".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Химик-оператор" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище, описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Учебните планове и учебните програми за обучение по професията, действащи към влизане в сила на тази наредба, се прилагат до разработване и утвърждаване на учебните планове и учебните програми по чл. 3.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Химик-оператор"
Професионално направление:
524 Химични продукти и технологии
Наименование на професията:
524060 Химик-оператор
Специалности: Степен на професионална квалификация:
5240601 Технология на неорганичните вещества Втора
5240605 Технология на органичните вещества Втора
5240606 Технология на полимерите Втора
5240607 Технология на химичните влакна Втора
5240608 Технология на нефта, газа и твърдите горива Втора
5240609 Технология на целулозата, хартията и опаковките Втора
5240610 Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти Втора
5240611 Технология за обработка на кожи Втора
5240613 Декорация на силикатни изделия Втора
5240614 Технология на биогоривата Втора

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Химик-оператор" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на образованието, младежта и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728 от 1.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г. и Заповед № РД-09-1805 от 9.12.2011 г.) входящото минимално образователно равнище е:
- за ученици - завършено основно образование или завършен клас от средното образование при срок на обучението до 4 години (рамкова програма Б) или завършено основно образование при срок на обучението 4 години (рамкова програма В);
- за лица, навършили 16 години - завършен клас от средното образование или завършено средно образование при срок на обучението 1 година (рамкова програма Б) или завършено основно образование при срок на обучението 4 години (рамкова програма В).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит
За обучение по професията "Химик-оператор" с придобиване на втора степен на професионална квалификация не се изисква кандидатите да притежават по-ниска степен на професионална квалификация или професионален опит.
За лица с професионален опит по професията може да се организира надграждащо обучение. Съдържанието на обучението се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от ученето, описани в Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професията.

2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията "Химик-оператор" може да работи в предприятия и фирми, включени в сектора на химическата индустрия, към който принадлежат следните производства:
• производство на неорганични вещества;
• производство на органични вещества;
• производство и преработка на полимери;
• производство на химични влакна;
• преработка на нефта, газа и твърдите горива;
• производство на целулоза, хартия и опаковки;
• производство на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти;
• обработка на кожи;
• апретура, багрене, печатане и химическо чистене;
• силикатни производства;
• производство на биогорива.
Химическата промишленост използва като суровини продукти от преработката на нефта, въглеводородните газове и биомаса от растителни суровини и животински отпадъци. От тях се получават нови, по-сложни химични продукти, които се използват за производството на многотонажни органични вещества - горива, разтворители, алкохоли, киселини, миещи вещества, торове, синтетични полимерни материали, а също и на малотонажни органични вещества - бои, лакове, фармацевтични продукти, козметика, продукти за растителна защита, биогорива.
Независимо че крайните продукти в химичните производства са твърде много и разнообразни, при сравняване на процесите за тяхното получаване се установяват много прилики - при тях се използват близки или подобни операции, оборудване и прибори за контрол на процесите. Всеки химик-оператор работи с машини, уреди и апарати в различните видове производства и по време на своята дейност осъществява наблюдение на работните процеси. В случай на констатирани отклонения в параметрите на технологичния процес и дефекти в крайния продукт той предприема действия в зависимост от нивото на своята компетентност. За изпълнението на изброените дейности химик-операторът трябва да умее да използва голямо разнообразие от методи за наблюдение върху технологичните процеси, да познава основните принципи на действие на технологичната апаратура.
Химик-операторът изпълнява следните ключови задачи:
• подготовка на суровините и материалите за технологичните процеси;
• наблюдение на етапите на производствените процеси и поддържане на основните параметри в оптимален режим;
• поддържане техническата изправност на производственото оборудване;
• опазване на околната среда;
• създаване и поддържане на добри взаимоотношения с колеги и с ръководния персонал на предприятието/фирмата.
Работата на химик-оператора включва: подготовка, претегляне и смесване на суровини или съставки в правилната последователност; захранване на машините със суровини и материали; мониторинг на отчитанията на измервателните уреди и инструменти; докладване за констатирани промени в работата на машините; работа с машините за подготовка и обработка на съставки или крайни продукти; проверка на работата на машините и регулиране на налягането, температурата, рН и др.; изпитване на проби от продукта за проверка на качеството и нанасяне на получените данни в съответни протоколи; проверка на инструментите и оборудването за правилната им работа; контролиране на оборудването за загряване и охлаждане; пускане и спиране на инсталацията; прилагане на покрития за цвят и мирис, на консерванти и др.; включване в дейности по прецизна обработка на материали, декориране на силикатни изделия; поставяне на продуктите в инсталации за сушене; изсипване на крайните продукти в съответни резервоари (контейнери, цистерни) или съдове за съхранение или транспорт; претегляне и дозиране на продуктите; извършване на дребни ремонти; почистване, поддържане, дезинфекциране и подготовка на оборудването; докладване за по-сериозните повреди на инженера по поддръжката; проверка на състоянието и поддържане на оборудването съобразно изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
Много от задачите, които изпълнява химик-операторът, се извършват с помощта на специализиран софтуер. Това налага задължително усвояване на компетенции за работа с такива програми. Използването на компютри, съвременни софтуерни пакети и модерно производствено оборудване е важно условие за упражняването на тази професия. Професионалните задължения на оператора се конкретизират в реалните условия на съответното производство и се отразяват в неговата длъжностна характеристика.
Сложността на операциите, които химик-операторът извършва, зависи от спецификата на производствените процеси. Производствените процеси в химическата индустрия обикновено са непрекъснати, което определя в голяма степен спецификата на работата на химик-оператора. Оттук произтича едно от изискванията за успешната работа на оператора - да знае как да реагира в критична ситуация с цел отстраняване на възникнал проблем и свеждане до минимум на загубите и опасностите от тази ситуация. Реалните производствени условия налагат химик-операторът да може да заема няколко работни места в дадено химично производство, да може да се адаптира при промяна на технологичните процеси, при въвеждане на нова техника. Това налага операторът да притежава нагласа за надграждане на знания и умения, за самостоятелно усвояване на нови компетенции, необходими за променящите се условия на труд.
Успешната работа на химик-оператора предполага професионални компетенции за опазване на околната среда - при провеждане на производствените процеси и пречистване на отпадни води, газове и твърди вещества. Умението за работа в екип е важно изискване в условията на работна среда, свързана с рискови фактори - високи температури, токсични вещества, високо налягане и др. Като част от работния екип той трябва да създава добри работни взаимоотношения, да бъде коректен и лоялен към фирмата.
При изпълнения на своите задължения химик-операторът е изложен на вредни влияния, което налага използването на защитно облекло и екипировка, като безопасни обувки, защитни очила, ръкавици, каска, шлемофони, шумозаглушители и др. По време на работа той трябва да е отговорен за своето здраве и здравето и безопасността на своите колеги.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по специалност от професията "Химик-оператор" обучаваният може да продължи обучението си по професии за придобиване на трета степен на професионална квалификация: "Химик-технолог", "Биотехнолог", "Лаборант", "Еколог". За професиите "Оператор в силикатните производства" и "Технолог в силикатните производства" обучението следва да се осъществи след конкретизиране (от обучаващата институция) на разликите в отрасловата професионална подготовка и осигуряване на възможности за усвояване на учебното съдържание от отрасловата и специфичната професионална подготовка. Обучението за придобиване на квалификация по различна от усвоената специалност от професията "Химик-оператор" се осъществява само върху специфичната професионална подготовка.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД - 2011), утвърдена със Заповед № РД 01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, изм. и доп. със заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г., РД-01-426 от 30.05.2011 г. и РД-01-529 от 30.06.2011 г.
Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията "Химик-оператор", могат да заемат длъжностите от единична група: 8131 Машинни оператори в химическото производство, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• познава и спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда в съответствие с изискванията в сектора на химичните производства;
• прилага знания и компетенции, които са необходими за използването на информационни технологии в химичните производства;
• прилага знания и компетенции, които са необходими за упражняване на професията;
• работи успешно в екип и комуникира с колегите си;
• реализира предприемачески идеи, подходи и умения;
• разбира своята роля в дейността на фирмата/предприятието;
• притежава общи икономически знания;
• познава трудовото законодателство, определящо неговия статут, права и задължения;
• формира необходимите личностни качества за упражняване на професията.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Химични продукти и технологии"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• описва и прилага ефективна организация на труда на работното си място в химичните производства в съответствие с изискванията на ЗБУТ и опазване на околната среда;
• разпознава основните и спомагателните суровини и енергийни източници за химичните производства;
• характеризира видовете процеси в химичните технологии - хомогенни, хетерогенни, каталитични, високотемпературни; процеси, протичащи при високо налягане;
• познава характеристиките на: хидромеханични процеси (транспорт на течности и газове); топлинни процеси - основи на топлообмена, нагряване, кондензация, изпаряване; масообменни процеси - основи на масообмена, дестилация и ректификация, екстракция, сушене;
• познава и спазва основните принципи на: тегловен анализ, обемен анализ, методи за разделяне и концентриране;
• класифицира суровините, материалите, полуготовите и крайните продукти в химичните производства по различни признаци;
• обяснява основните процеси и може да работи с машините и съоръженията в химичните производства;
• характеризира основните етапи на контрол в химичните производства;
• обслужва съоръженията и технологичните обекти; открива неизправностите и нарушенията в работата им;
• разчита и използва стандарти, техническа и технологична информация, свързана с работата в различните видове химични производства.
3.3. Цели на обучението по специфичната за професията "Химик-оператор" задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• участва в производствения процес, спазвайки инструкциите за безопасност и качество на крайния продукт;
• познава суровините за съответното производство, техните свойства и приложение;
• характеризира технологичния процес в съответното производство;
• познава и следи параметрите на технологичния процес;
• разчита информация за осъществяване на производствения процес;
• познава основните технологични и естетични (художествени) изисквания при декориране на силикатни изделия;
• извършва операции по поддържане на инсталациите и участва в отстраняването на възникнали проблеми;
• извършва дейности, осигуряващи ефективност на химичното производство;
• осъществява комуникация с ръководители и колеги, интегрира се в професионалния живот на фирмата/отдела, в който работи.

4. Резултати от ученето
Компетенции Резултати от ученето
  Обучаваният трябва да:
Общи за професията "Химик-оператор"
1. Спазва правилата за 1.1. Извършва проверка на състоянието на апаратурата и на
безопасна работа в основните показатели на технологичния процес в началото на
производството работния ден
  1.2. Следи параметрите, осигуряващи нормалния ход на
  технологичния процес
  1.3. Предприема адекватни мерки при възникване на аварии и
  опасни ситуации
  1.4. Описва правилата за съхранение, транспорт и използване
  на суровини, полуготови материали и крайни продукти
  1.5. Използва правилно личната предпазна екипировка
  1.6. Спазва нормите за безопасност по време на работния процес
  1.7. Работи в съответствие с изискванията за опазване на
  околната среда
  1.8. Описва правилата и може да оказва долекарска помощ на
  пострадал в критична ситуация
2. Работи безопасно с 2.1. Въвежда в действие производственото оборудване,
машини, апарати, спазвайки правилата за безопасност
уреди и устройства, 2.2. Описва устройството и принципа на действие на
използвани в машините, апаратите и уредите, с които работи
технологичния процес 2.3. Разграничава и спазва технологичната последователност
  на операциите, които извършва
  2.4. Поддържа ред на работното си място
  2.5. Приключва работния ден в съответствие с изискванията за
  безопасност
  2.6. Почиства работната площадка след приключване на
  работния ден
  2.7. Поддържа в техническа изправност машините и
  съоръженията
3. Поддържа 3.1. Използва подходящи инструменти за поддържане работата
оптимален режим на на машините и съоръженията
работа на машините, 3.2. Назовава показателите, които трябва да се контролират, и
съоръженията и границите на техните стойности за нормално протичане на
инсталациите, производствения процес (температура, налягане, вискозитет,
използвани в химичните дебит, скорост и др.)
производства 3.3. Описва основните характеристики на използваните
  суровини и материали в производствения процес
  3.4. Разчита и прилага в практиката инструкциите за работа с
  технологичното оборудване
  3.5. Следи за изправността на машините и съоръженията,
  използвани в технологичния процес
  3.6. Извършва необходимите регулировки
  3.7. Използва данни от контролния компютър или от
  автоматичните прибори
4. Осъществява 4.1. Регистрира информацията от контролните и операторските
наблюдение на панели и данните от измерванията
работните процеси 4.2. Отчита отклоненията от параметрите на технологичния
  процес, установени по различни начини-чрез
  контролно-измервателни уреди, наблюдение, поява на
  специфична миризма, шум и др.
  4.3. Реагира с конкретни действия в рамките на своята
  компетентност и в съответствие с инструкциите за действия
  при аварийна ситуация
  4.4. Уведомява технолога или инженера за регистрирани
  отклонения от параметрите на технологичния процес
  4.5. Констатира дефекти в междинните и крайните продукти
  4.6. Изготвя писмени доклади с информация относно
  констатирани отклонения, критични производствени ситуации и аварии
5. Поема лична отговорност при 5.1. Изпълнява своите задължения на конкретното работно
работата в екип място
  5.2. Действа адекватно в конфликтна ситуация
  5.3. Приема конструктивна критика от членовете на екипа при
  спазване на добрия тон и взаимоотношения
  5.4. Прави самооценка на производствената дейност
Специфични за специалност 5240601 "Технология на неорганичните вещества"
6. Познава видовете 6.1. Прави характеристика на видовете неорганични
процеси в производства-на минерални торове, на неорганични киселини
производството на и основи, неорганични соли, чисти химикали, газове под
неорганични вещества налягане, катализатори и т.н.
и основните и спомагателните 6.2. Дефинира понятието "суровина" и класифицира
суровини, които се използват суровините, използвани в неорганичните химични производства
  6.3. Описва целта и методите за обогатяване на
  суровините-гравитационно, електрохимично и др.
  6.4. Описва основните технологични процеси и използваното
  оборудване
7. Прилага 7.1. Описва основните характеристики на етапите на
технологиите за технологичния процес
производство на 7.2. Подготвя, претегля и смесва в определено съотношение
неорганични вещества суровини, съставки или допълнителни компоненти в
и познава инсталацията
използваното 7.3. Прилага технологичната последователност за включване в
оборудване, процеса на суровини, катализатори, пълнители, оцветители и
включително с други компоненти
интегрирано 7.4. Спазва екологичните изисквания при неорганичните
компютърно химични производства
управление 7.5. Разчита информацията, предоставена от контролен компютър
8. Обслужва машини, 8.1. Описва предназначението, устройството и принципа на
апарати и съоръжения, действие на основните апарати, машини и съоръжения,
установява и използвани в технологичния процес
сигнализира за 8.2. Поддържа техническото състояние на оборудването в
нарушения при производството
експлоатацията им 8.3. Описва параметрите за нормално функциониране на
  технологичното оборудване
  8.4. Наблюдава параметрите на технологичните процеси
  (температура, налягане, вискозитет, маса, дебит и др.)
9. Регистрира 9.1. Отчита и нанася в протоколи данни от измервателните
отклонения в уреди съобразно изискванията
технологичния режим и 9.2. Регистрира отклонения в технологичния режим, като
информира използва различни начини: наблюдение, поява на специфична
отговорните за миризма, светлина, шум, вибрации и др.
производството 9.3. Подава своевременно информация на технолога
технолози (инженера) за констатирани отклонения
  9.4. Реагира бързо в случай на авария и според своята
  компетентност и инструкциите предприема адекватни мерки
Специфични за специалност 5240605 "Технология на органичните вещества"
10. Познава видовете 10.1. Познава основните видове органични технологии и
процеси в производството на производства на мазнини, захар, целулоза, преработване на
органични вещества и нефт, разделяне на заводски газове, производство на етен и
основните и спомагателните пропен, халогенсъдържащи, азотосъдържащи и
суровини, които се използват кислородосъдържащи органични съединения; високомолекулни
  съединения-хетероверижни и карбоверижни
  10.2. Дефинира понятието "суровина" и класифицира
  суровините, използвани в органичните химични производства
  10.3. Описва основните технологични процеси и използваното
  оборудване
11. Прилага технологиите за 11.1. Описва основните етапи на технологичния процес (за
производство на органични съответното производство)
вещества и познава използваното 11.2. Описва основните величини и измерителни единици,
оборудване, включително с характеризиращи технологичния процес
интегрирано компютърно 11.3. Описва предназначението, устройството и начина на
управление работа на използваното оборудване
  11.4. Спазва технологичната последователност за включване в
  процеса на суровини, катализатори, пълнители, оцветители и
  други компоненти
  11.5. Разчита информацията, предоставена от контролен
  компютър
  11.6. Спазва екологичните изисквания за съответното
  производство на органични вещества
12. Обслужва машини, 12.1. Разчита технологична и техническа документация за
апарати и съоръжения, съответното производство
установява и 12.2. Описва предназначението, устройството и принципа на
сигнализира за действие на основните апарати, машини и съоръжения,
нарушения при използвани в технологичния процес
експлоатацията им 12.3. Наблюдава параметрите на технологичните процеси
  (температура, налягане, вискозитет, дебит, маса и др.)
13. Регистрира 13.1. Отчита и нанася в протоколи данни от измервателните
отклонения в уреди съобразно изискванията
технологичния режим и 13.2. Регистрира отклонения в технологичния режим, като
информира използва различни начини: наблюдение, поява на специфична
отговорните за миризма, светлина, шум и др.
производството 13.3. Информира технолога (инженера), отговарящ за
технолози производството, за отклонения в технологичния режим
  13.4. Реагира бързо в случай на авария и според своята
  компетентност и инструкциите предприема адекватни мерки
Специфични за специалност 5240606 "Технология на полимерите"
14. Познава видовете 14.1. Описва видовете суровини и начините за пречистването
полимери, начините на им
получаване и 14.2. Описва методите за получаване на полимеризационни и
основните суровини, поликондензационни полимери
използвани при 14.3. Прави характеристика на процесите "полимеризация" и
различните процеси "поликондензация"
  14.4. Посочва промишлено значимите полимери, като дава
  конкретни примери за продукти от всяка категория:
  полиетилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид,
  фенолформалдехидни смоли, полиестери и др.
  14.5. Прави характеристика на полимерните вериги-
  карбоверижни и хетероверижни
  14.6. Описва свойствата на полимерите в зависимост от техния
  строеж
15. Прилага 15.1. Характеризира основните етапи в технологиите за
технологиите за получаване на полимери
производство на 15.2. Описва основните технологични процеси и използваното
полимери и познава оборудване
използваното 15.3. Разпознава основните величини и измерителни единици,
оборудване, използвани при производството на полимери
включително с 15.4. Приготвя, претегля и смесва суровини, съставки или
интегрирано обработващи агенти и ги добавя в правилна последователност
компютърно 15.5. Описва устройството и принципа на действие на
управление основните машини, апарати и съоръжения при производството на полимери
  15.6. Разчита информацията, предоставена от контролен
  компютър
  15.7. Спазва екологичните изисквания при производството на
  полимери
16. Описва методите 16.1. Описва предназначението, устройството и действието на
за преработка на машините, апаратите и съоръженията за производство на
полимеризационни и различни видове изделия
поликондензационни 16.2. Спазва изискванията за безопасна работа при
полимери и производството на изделия
еластомерни смеси до 16.3. Наблюдава и констатира отклонения в работата на
конкретни изделия оборудването
  16.4. Спазва изискванията за качество на крайния продукт
  (изделие)
17. Обслужва машини, 17.1. Разчита технологична и техническа документация за
апарати и съоръжения, съответното производство
установява и 17.2. Извършва настройки и регулации на машините и
сигнализира за апаратите
нарушения при 17.3. Поддържа в техническа изправност оборудването в
експлоатацията им съответното производство
18. Регистрира 18.1. Отчита и нанася в протоколи данни от измервателните
отклонения в уреди съобразно изискванията
технологичния режим и 18.2. Регистрира отклонения в технологичния режим, като
информира използва различни начини: наблюдение, поява на специфична
отговорните за миризма, светлина, шум и др.
производството 18.3. Подава своевременно информация на технолога
технолози (инженера) за отклонения в параметрите на технологичния режим
  18.4. Реагира бързо в случай на авария и според своята
  компетентност и инструкциите предприема адекватни мерки
Специфични за специалност 5240607 "Технология на химичните влакна"
19. Познава видовете 19.1. Описва промишлено значимите химични влакна-
химични влакна, изкуствени и синтетични, като дава конкретни примери за
начините на продукти от всяка категория
получаване и 19.2. Обяснява основните закономерности при тяхното
основните суровини производство
  19.3. Характеризира свойствата на химичните влакна в
  зависимост от техния строеж
  19.4. Описва основните типове влакнообразуващи
  полимери-карбоверижни и хетероверижни
  19.5. Описва методите за получаване на химичните
  влакна-формуване от разтвор и от стопилка
  19.6. Описва методите за получаване на предилни разтвори и
  стопилки
20. Спазва 20.1. Обслужва основните технологични процеси при
технологиите за производството на химични влакна
производство на 20.2. Описва основните етапи от производството на влакна със
химични влакна, специално предназначение
познава използваното 20.3. Характеризира основните величини и измерителни
оборудване, единици, използвани при производството на химични влакна
включително с 20.4. Описва процесите на облагородяване на влакната,
компютърно заздравяване, текстуриране
управление 20.5. Описва процесите на багрене и крайно авивиране на
  влакната
  20.6. Разчита и ползва информацията, получена от контролен
  компютър
  20.7. Спазва екологичните изисквания при производството на
  химични влакна
21. Обслужва машини, 21.1. Разчита технологична и техническа документация за
апарати и съоръжения, производството на химични влакна
установява и 21.2. Описва предназначението, устройството и принципа на
сигнализира за действие на основните апарати, машини и съоръжения при
нарушения при производството на различни типове химични влакна
експлоатацията им 21.3. Наблюдава параметрите на технологичните процеси
  (температура, налягане, вискозитет и др.)
  21.4. Поддържа в техническа изправност оборудването в
  съответното производство
  21.5. Отчита и нанася в протоколи данни от измервателните
  уреди съобразно изискванията
22. Регистрира 22.1. Регистрира отклонения в технологичния режим, като
отклонения в използва различни начини: наблюдение, отчитане от
технологичния режим и измерителни уреди, поява на специфична миризма, шум,
информира вибрации, светлина и др.
отговорните за 22.2. Подава информация на технолога/ инженера за
производството отклонения в параметрите на технологичния режим
технолози (инженери) 22.3. Реагира бързо в случай на авария и според своята
  компетентност и инструкциите предприема адекватни мерки
Специфични за специалност 5240608 "Технология на нефта, газа и твърдите горива"
23. Познава процесите 23.1. Характеризира основните етапи на технологичния процес
на преработка на нефт 23.2. Описва химичните и физичните свойства на суровините
и газ и основните и качествените показатели на продуктите
суровини, използвани 23.3. Прави характеристика на нефта-елементен,
при различните въглеводороден и фракционен състав
процеси 23.4. Характеризира нефтените фракции според
  температурните интервали на кипене
  23.5. Спазва правилата за безопасно пробоотбиране
24. Спазва 24.1. Описва основните технологични процеси-обезводняване
технологиите при и обезсоляване на нефта, ректификация, втечняване на газове,
преработка на нефт, каталитични процеси, описва предназначението, устройството
газ и твърди горива; и начина на работа на основното технологично
познава използваното оборудване, оборудване-ректификационни колони, реактори, топлообменници, пещи
включително с 24.2. Следи функционирането на машините, съоръженията и
компютърно контролноизмервателните прибори
управление 24.3. Поддържа параметрите на технологичния процес в
  граници, определени в технологичната документация
  24.4. Разчита информацията, получена от контролен компютър
  24.5. Спазва инструкциите за безопасна работа и
  противопожарните изисквания
  24.6. Използва правилно средствата за пожарогасене
25. Обслужва машини, 25.1.Разчита технологична и техническа документация за
апарати и съоръжения, съответното производство
установява и 25.2. Спира и напуска технологичните възли на работното
сигнализира за нарушения при експлоатацията им място съгласно инструкциите и съгласувано с прекия ръководител
  25.3. Предприема технологични операции съгласувано с прекия
  ръководител, спазвайки изискванията за безопасност и
  опазване на околната среда
  25.4. Подготвя технологичното оборудване за ремонт и участва
  в ремонтните дейности
  25.5. Поддържа в техническа изправност производственото
  оборудване
  25.6. Следи параметрите на отпадъчните води и предприема
  мерки за установяване на източника на евентуалното
  замърсяване
  25.7. Поддържа чистота на технологичните площадки
26. Регистрира 26.1. Регистрира отклонения в технологичния режим,
отклонения в използвайки различни начини: наблюдение, показания на
технологичния режим и измервателни прибори, поява на специфична миризма, шум и др.
информира 26.2. Информира технолога за констатирани отклонения от
отговорните за нормите на технологичния процес
производството 26.3. Спазва инструкциите за предотвратяване и ликвидиране
технолози (инженери) на аварии
  26.4. При възникване на опасност от контакт с агресивни
  вещества използва лични предпазни средства
Специфични за специалност 5240609 "Технология на целулозата, хартията и опаковките"
27. Познава процесите 27.1. Описва основните технологични процеси при
на производство на производството на целулоза, хартия и опаковки
целулоза, хартия и 27.2. Прави характеристика на основните и спомагателните
опаковки и основните суровини в производството на целулоза, хартия и опаковки
използвани суровини 27.3. Описва етапите при производство на целулоза като
  полупродукт за хартиеното производство
  27.4. Разчита стандарти, техническа и технологична
  документация
28. Спазва 28.1. Извършва технологична подготовка на суровините за
технологиите получаването на химична целулоза
за производство на 28.2. Описва етапите на регенериране на химикалите от
целулоза, хартия и сулфатно-целулозното производство
опаковки; познава 28.3. Описва предназначението, устройството и принципа на
използваното действие на основното технологично оборудване
оборудване, 28.4. Характеризира основните величини и измерителни
включително с единици, използвани при производството на целулоза, хартия
компютърно управление и картони
  28.5. Спазва екологичните изисквания при производството на
  целулоза и хартия
  28.6. Разчита и ползва информацията, предоставена от контролен компютър
29. Обслужва машини, 29.1. Разчита технологична и техническа документация за
апарати и съоръжения, съответното производство
установява и 29.2. Поддържа в техническа изправност машините, апаратите
сигнализира за и съоръженията
нарушения при 29.3. Наблюдава параметрите на технологичните процеси
експлоатацията им (температура, налягане, вискозитет, маса, дебит и др.)
  29.4. Отчита и нанася в протоколи данни от измервателните
  уреди съобразно изискванията
30. Регистрира 30.1. Регистрира отклонения в технологичния режим, като
отклонения в използва различни начини: наблюдение, отчитане от
технологичния режим и измерителни уреди, по специфична миризма, шум, вибрации,
информира светлина и др.
отговорните за 30.2. Информира технолога (инженера), отговарящ за
производството производството, за отклонения в технологичния режим
технолози/ инженери 30.3. Реагира бързо в случай на авария и според своята
  компетентност и инструкциите предприема адекватни мерки
Специфични за специалност 5240610 "Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти"
31. Познава процесите на 31.1. Прави характеристика на основните суровини,
производство на използвани при фармацевтичните и
фармацевтични и парфюмерийно-козметичните продукти
парфюмерийно-козметични 31.2. Спазва изискванията за транспорт и съхранение на
продукти и основните суровините
суровини 31.3. Описва основни технологични процеси-смесване на
  вискозни течности и пасти, филтруване, дозиране,
  ароматизиране и др.
  31.4. Спазва санитарно-хигиенните норми при
  производството на фармацевтични и
  парфюмерийно-козметични продукти
32. Прилага технологиите 32.1. Описва технологиите за производство на
за производство на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти
фармацевтични и 32.2. Характеризира основното оборудване, използвано в
парфюмерийно-козметични производствените процеси-смесителни реактори и шнекове,
продукти; познава пълначни линии и др.
използваното оборудване, 32.3. Описва основните величини и измерителни единици,
включително с компютърно използвани при производството на фармацевтични и
управление парфюмерийно-козметични продукти
  32.4. Спазва екологичните изисквания при производството
  на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти
  32.5. Разчита и ползва информацията, предоставена от
  контролен компютър
33. Обслужва машини, 33.1. Разчита технологична и техническа документация за
апарати и съоръжения, съответното производство
установява и сигнализира 33.2. Описва предназначението, устройството и принципа на
за нарушения при действие на основните апарати, машини и съоръжения,
експлоатацията им използвани в технологичния процес
  33.3. Поддържа в техническа изправност оборудването в
  съответното производство
  33.4. Отчита и нанася в протоколи данни от измервателните
  уреди съобразно изискванията
34. Регистрира отклонения в 34.1. Регистрира отклонения в технологичния режим, като
технологичния режим и използва различни начини: наблюдение, отчитане от
информира отговорните за измерителни уреди, поява на специфична миризма, цвят,
производството шум, вибрации и др.
технолози/инженери 34.2. Определя вида на отклоненията и информира
  технолога (инженера), отговарящ за производството
  34.3. Реагира бързо в случай на авария и според своята
  компетентност и инструкциите предприема адекватни мерки
Специфични за специалност 5240611 "Технология за обработка на кожи"
35. Познава 35.1. Описва основните суровини и спомагателните средства,
технологиите за които се използват при обработката на кожи
обработка на кожи и 35.2. Характеризира основните видове кожи, техните
основните суровини, експлоатационни свойства и предназначението им
използвани при 35.3. Описва основните процеси при обработка на суровите
различните процеси кожи
  35.4. Обяснява вида, състава и промените, които настъпват в
  материалите и изделията от кожи, при процесите на обработка
  35.5. Спазва изискванията за здравословни и безопасни
  условия на труд при обработката на кожи
  35.6. Описва основните видове замърсители в кожарската
  индустрия и начините за опазване на околната среда
36. Прилага 36.1. Описва технологиите за обработка на кожи
технологиите за 36.2. Описва предназначението, устройството и принципа на
обработка на кожи и действие на основното технологично оборудване
познава използваното 36.3. Наблюдава основните величини и измерителни единици,
оборудване, използвани в технологията за обработка на кожи
включително с 36.4. Разчита и ползва информацията, предоставена от
компютърно управление контролен компютър
37. Обслужва машини, 37.1. Разчита технологична и техническа документация за
апарати и съоръжения, съответното производство
установява и 37.2. Поддържа в техническа изправност машини, апарати и
сигнализира за съоръжения, използвани в технологичния процес
нарушения при 37.3. Наблюдава параметрите на технологичните процеси
експлоатацията им (температура, налягане, вискозитет, маса, дебит и др.)
  37.4. Отчита и нанася в протоколи данни от измервателните уреди съобразно изискванията
38. Регистрира 38.1. Регистрира отклонения в технологичния режим, като
отклонения в използва различни начини: наблюдение, отчитане от
технологичния режим и измерителни уреди, поява на специфична миризма, цвят, шум,
информира вибрации и др.
отговорните за 38.2. Информира технолога (инженера), отговарящ за
производството производството, за отклонения в технологичния режим
технолози/инженери 38.3. Реагира бързо в случай на авария и според своята
  компетентност и инструкциите предприема адекватни мерки
Специфични за специалност 5240613 "Декорация на силикатни изделия"
39. Познава същността 39.1. Описва основните и спомагателните суровини и
и основните материали за силикатните производства
технологични етапи в 39.2. Спазва технологичните етапи в подготовката на
силикатните производства стъкларските смеси (шихти)
  39.3. Характеризира подготовката на маси за керамичните
  производства
  39.4. Характеризара процесите топене, сушене и изпичане на
  силикатни материали и изделия
  39.5. Описва технологията за формуване и темпериране на
  стъклото, както и за формуване на керамични изделия
40. Познава 40.1. Описва природните неорганични багрила и бои
производството на 40.2. Класифицира багрилата по произход, химичен състав,
багрила и бои за цвят и предназначение
декориране и 40.3. Описва свойствата на багрилата-покривна способност,
оцветяване на интензивност, маслоемкост, дисперсност, светлоустойчивост,
силикатни материали и и факторите, от които зависят
изделия 40.4. Спазва технологията за приготвяне на керамично-
  стъкларски бои-основни суровини и добавки
  40.5. Характеризира видовете бои. Надглазурни бои.
  Подглазурни бои
  40.6. Прави характеристика на състава и свойствата им
41. Прилага 41.1. Описва методите, техниките и инструментите за
технологиите при декориране на силикатни изделия
декориране на 41.2. Предлага и обосновава избора на различни техники на
силикатни декорация
изделия - промишлени 41.3. Характеризира етапите на производство и начините за
методи за декориране, нанасяне на глазури
декориране с 41.4. Характеризира декорирането с ангоби, надглазурни и
благородни метали подглазурни бои
  41.5. Прави характеристика на глазурите-свойства в стопено и
  твърдо състояние, видове глазури, декоративни глазури
  41.6. Характеризира принципите на декориране на емайлирани
  изделия
  41.7. Нанася лицеви емайли. Открива дефекти
  41.8. Описва разликите между емайли и глазури
  41.9. Приготвя смеси от бои, глазури и емайли
  41.10. Познава и прилага различни средства и техники за
  графиката, живописта и декоративно-приложните изкуства при
  декорация на силикатни изделия
  41.11. Оформя художествено силикатни изделия
  41.12. Посочва критерии за оценка на художествени продукти
  41.13. Оценява качеството на крайните продукти на декорираните силикатни изделия
Специфични за специалност 5240614 "Технология на биогоривата"
42. Познава основните 42.1. Прави характеристика на основните суровини,
видове биогорива като използвани при производството на биогорива-начин на
възобновяеми течни получаване, предимства и недостатъци
или газообразни 42.2. Описва свойствата на биоетанола (произведен от захар и
горива, произведени съдържащи нишесте растения-цвекло, житни култури) и
от растителни и неговата роля като заместител или добавка към бензина
животински продукти 42.3. Описва свойствата на биодизела, произведен от
(биомаса) маслодайни растения (рапица и слънчоглед) и неговата роля като заместител на дизела
43. Прилага 43.1. Описва основните технологични процеси при
технологиите при производството на биогорива, описва предназначението,
производство на устройството и начина на работа на основното технологично
биогорива, познава оборудване
използваното 43.2. Следи функционирането на машините, съоръженията и
оборудване, контролно-измервателните прибори
включително с 43.3. Поддържа параметрите на технологичния процес в
компютърно граници, определени в технологичната документация
управление 43.4. Разчита информацията, получена от контролен компютър
  43.5. Спазва инструкциите за безопасна работа и
  противопожарните изисквания
44. Обслужва машини, 44.1. Разчита технологична и техническа документация за
апарати и съоръжения, съответното производство
установява и 44.2. Спира и пуска технологичните възли на работното място
сигнализира за съгласно инструкциите и съгласувано с прекия ръководител
нарушения при 44.3. Изпълнява технологични операции съгласувано с прекия
експлоатацията им ръководител, спазвайки изискванията за безопасност и
  опазване на околната среда
  44.4. Подготвя технологичното оборудване за ремонт и участва
  в ремонтните дейности
  44.5. Поддържа в техническа изправност производственото
  оборудване
  44.6. Поддържа чистота на технологичните площадки
45. Регистрира 45.1. Регистрира отклонения в технологичния режим,
отклонения в използвайки различни начини: наблюдение, показания на
технологичния режим и измервателни прибори, появата на специфична миризма, шум
информира и др.
отговорните за 45.2. Информира технолога за констатирани отклонения от
производството нормите на технологичния процес
технолози (инженери) 45.3. Спазва инструкциите за предотвратяване и ликвидиране
  на аварии
  45.4. При възникване на опасност от контакт с агресивни
  вещества използва лични предпазни средства

5. Изисквания към материалната база
Практическото обучение се организира като учебна и производствена практика. Местата за провеждане на обучението по практика са: учебни лаборатории, работилници, учебни цехове, специализирани учебни бази в обучаващи институции, специализирани учебни бази в училища и центрове за професионално обучение, предприятия на физически или юридически лица, учебно-производствени бази към предприятия и фирми. Обучаващите институции могат да организират практическо обучение самостоятелно или съвместно с физически или юридически лица при спазване на нормативните изисквания.
5.1. Учебен кабинет
В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията и специалността. Кабинетът се оборудва със съответните дидактически средства, материали, осигуряващи условия за провеждане на учебния процес, и самостоятелна учебна дейност на всеки обучаван.
5.1.1. Основно оборудване и обзавеждане
Работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), работно място на обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска, шкафове, компютърна техника, дъска за писане, други средства за обучение и дидактическа техника.
5.1.2. Учебни помагала: демонстрационни макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, софтуерни продукти, свързани с техниката и технологията на професията и специалността, учебни видеофилми и др.
5.2. Учебни лаборатории
Предназначението на учебните лаборатории е провеждане на обучение по учебна практика за формиране на професионални компетенции, необходими за успешно упражняване на професията. Планирането, разположението и оборудването на учебните лаборатории са съобразени със спецификата на учебната работа, целите и задачите на обучението по професията, със санитарно-хигиенните изисквания и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).
Обзавеждането на лабораториите включва: работни места за обучаваните и за обучаващия с водна и електрическа инсталация и инсталация за обратните води. Целесъобразно е работните места да бъдат разположени успоредно или шахматно на общ плот в единия край на помещението, облицовани с подходящ материал. Под плота се монтират шкафове за съхранение на приборите и съдовете, необходими за лабораторни упражнения по неорганична и органична химия, аналитична химия и инструментални методи, физикохимия и учебните предмети от специфичната професионална подготовка за всяка специалност. Върху плота на стелажи се подреждат необходимата стъклария и реактиви.
В лабораториите, в които се провежда обучение по предмети от отрасловата и специфичната професионална подготовка, следва да се осигурят технически и инсталационни съоръжения с общо предназначение: автоматично включване и изключване на осветлението, на завесите, на екрана, на вентилационната и електрическата инсталация. В лабораториите трябва да има аптечка, средства за гасене на пожари, лични предпазни средства, вентилационни устройства.
За осигуряване на дидактическите изисквания за обучение към лабораториите трябва да има следните помещения: тегловно, апаратно, подготвително и хранилище за реактиви. В непосредствена близост до лабораториите трябва да бъдат осигурени и оборудвани помещения за материали, апаратура, подготовка на упражненията и склад за съхранение на реактивите. Складът се поддържа в готовност да обезпечи всички лабораторни упражнения с необходимите реактиви и стъклария. Реактивите се съхраняват в заключени шкафове и са под контрола на учителя, отговарящ за лабораторията.
5.2.1. Учебна лаборатория по неорганична химия, органична химия и физикохимия
Лабораторията е предназначена за провеждане на упражнения по посочените и близки до тях учебни предмети. Оборудването включва: компютри, демонстрационна маса, светеща периодична система, дестилатор, сушилни, ел. котлони, предпазни мрежи, пещи за накаляване, камина, водни, пясъчни и маслени бани, вани, филтри, центрофуги, технически и аналитични везни, pH метри, статив с комплект от реактиви, лабораторни съдове, макети, модели и схеми, прибори и пособия и др. съобразно действащите нормативи. Оборудването на учебните лаборатории трябва да се обогатява периодично съобразно новостите в учебното съдържание и предоставяните на пазара дидактически материали.
5.2.2. Учебна лаборатория по аналитична химия и инструментални методи
Лабораторията е предназначена за провеждане на упражнения по аналитична химия и инструментални методи. Оборудването включва: компютри, демонстрационна маса, дестилатор, сушилни, пещи, камина, водни, пясъчни и маслени бани, центрофуги, технически и аналитични везни, pH метри, полярограф, уред за електротегловен анализ, фотометри, спектрофотометри, рефрактометри, хроматограф, апарат на Орса, статив с комплект от реактиви за качествен анализ, лабораторни съдове, прибори и пособия и др. съобразно действащите нормативи.

6. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията "Химик-оператор" се извършва от лица с образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" по специалности от професионално направление "Химически науки" от област на висше образование "Природни науки, математика и информатика" и по специалности от професионално направление "Химични технологии" от област "Технически науки" от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), и съответстващи на учебните предмети (модули) от професионалната подготовка.
С цел максимално използване на информационните технологии в учебния процес е желателно обучаващите да притежават знания и умения за работа с компютър и специализирани софтуерни продукти.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на знанията им в областта на:
• техника, технология, технологичен контрол и опазване на околната среда, отнасящи се до спецификата на професията и специалността;
• формиране на ключови компетентности и личностни качества, необходими за успешно упражняване на професията;
• професионално консултиране, ориентиране и насочване на учащите - младежи и възрастни, относно възможностите за продължаващо професионално обучение и кариерно развитие в избраната професионална област.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума