навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 ОТ 16 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г. (ДВ, БР. 6 ОТ 2000 Г.)

В сила от 01.01.2012 г.

Обн. ДВ. бр.16 от 24 Февруари 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 7:

а) в изречение първо думите "начисленото, но неизплатено или неначислено" се заличават и думите "минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя" се заменят с "минималната месечна работна заплата за страната";

б) изречение второ се изменя така:

"Когато лицето не е работило през целия месец, осигурителните вноски се внасят върху не по-малко от минималната месечна работна заплата, определена пропорционално на отработените дни и дните по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване през месеца."

2. В ал. 8 се правят следните изменения и допълнения:

а) (В сила от 01.03.2012 г.) точка 1 се изменя така:

"1. дневните пари при командировка до двукратния им размер, определен в нормативен акт, пътните и квартирните пари при командировка или заместващите ги възнаграждения, включително тези по § 3 от допълнителните разпоредби на Постановление № 133 на Министерския съвет от 1993 г. за приемане на Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения (обн., ДВ, бр. 67 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 1 от 1994 г. и бр. 25 от 1999 г.) и изплатените пътни и квартирни пари за сметка на възложителя на лица, работещи без трудови правоотношения;"

б) в т. 7 думите "чл. 232, ал. 2 и ал. 3" се заменят с "чл. 232, ал. 2";

в) в т. 8 думите "и чл. 294" се заменят с "чл. 294 и паричните средства по чл. 226з", а думите "и отличия" се заличават;

г) в т. 9 думата "обезщетенията" се заменя с "възнагражденията по чл. 234, ал. 3 и обезщетенията" и думите "чл. 212, ал. 5" се заменят с "чл. 212, ал. 6";

д) в т. 10 след думата "предметни" се добавя "и парични";

е) в т. 11 думата "обезщетенията" се заменя с "възнагражденията по чл. 231 и обезщетенията";

ж) в т. 12 думата "обезщетенията" се заменя с "възнагражденията по чл. 99, ал. 4 и обезщетенията";

з) създава се нова т. 13:

"13. сумите и доволствията по чл. 23, ал. 1 - 7, компенсационните суми по чл. 25 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;"

и) създава се т. 14:

"14. стойността на представителното облекло по чл. 28, предметните и паричните награди по чл. 29 от Закона за Сметната палата;"

к) досегашната т. 13 става т. 15.


§ 2. В чл. 1а, ал. 2 след думите "осигурителните вноски се внасят върху" се добавя "не по-малко от".


§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, изречение второ думите "чл. 4, ал. 1, т. 7, 8 и 9" се заменят с "чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8" и думите "чл. 1, ал. 2 - 7" се заменят с "чл. 1, ал. 2 - 6".

2. В ал. 3 се правят следните изменения:

а) точка 1 се изменя така:

"1. за едноличните търговци, упражняващи трудова дейност; регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи преработена растителна и/или животинска продукция, чийто облагаем доход се формира по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - облагаемият доход по чл. 26, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, без да се намалява с размера на задължителните и доброволните осигурителни вноски, размерът на пренесената данъчна загуба по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" и застраховки "Живот", ако са свързани с инвестиционен фонд; при определяне на годишния осигурителен доход не се включват сумите, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет;"

б) точка 3 се изменя така:

"3. за самоосигуряващите се лица, регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност; регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи преработена растителна и/или животинска продукция, на които облагаемият доход се определя по реда на чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - облагаемият доход по чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, получен от упражняване на трудовата дейност; при определяне на годишния осигурителен доход не се включват сумите, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет;".

3. В ал. 6 думите "годишния осигурителен доход" се заменят с "месечния осигурителен доход за съответната година".


§ 4. Създава се чл. 4а:

"Чл. 4а. За периодите по чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване лицето представя пред осигурителя/работодателя декларация за месечния размер на осигурителния доход, върху който е било осигурявано, или декларира обстоятелството, че не е било осигурявано."


§ 5. В § 2 от преходните и заключителните разпоредби думите "до 31 декември 2011 г." се заменят с "до 31 декември 2012 г.".


Заключителни разпоредби

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2012 г. с изключение на § 1, т. 2, буква "а", която влиза в сила от 1 март 2012 г.Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума