навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 ОТ 16 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА И МОРСКИТЕ ЛИЦА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. (ДВ, БР. 21 ОТ 2000 Г.)

В сила от 01.01.2012 г.

Обн. ДВ. бр.16 от 24 Февруари 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "земеделски производители, тютюнопроизводители" се заменят с "регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители".

2. В ал. 2 изречение първо се изменя така:

"При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството."

3. (В сила от 01.03.2012 г.) В ал. 3 изречение второ се изменя така:

"При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност през календарната година самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването."


§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите "земеделските производители, тютюнопроизводителите" се заменят с "регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители".

2. (В сила от 01.03.2012 г.) В ал. 3:

а) създава се ново изречение второ:

"Лицата, регистрирани като земеделски производители или тютюнопроизводители, когато едновременно с тази дейност упражняват и дейности по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване, се осигуряват върху минималния осигурителен доход, определен за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване.";

б) досегашното изречение второ става изречение трето.


§ 3. В чл. 16 думите "избран осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на осигурителния доход" се заменят с "минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица".


Заключителни разпоредби

§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2012 г. с изключение на § 1, т. 3 и § 2, т. 2, които влизат в сила от 1 март 2012 г.Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума