навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 36 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР"

В сила от 24.02.2012 г.
Издадена от министъра на образованието, младежта и науката

Обн. ДВ. бр.16 от 24 Февруари 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 482030 "Оператор на компютър" от област на образование "Информатика" и професионално направление 482 "Приложна информатика" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията 482030 "Оператор на компютър" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на първа степен на професионална квалификация за специалността 4820301 "Текстообработване".


Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 1 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебни планове и учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.

Раздел II.
Съдържание на Държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят професионалните компетенции в края на обучението по професията, които гарантират на обучаемия възможност за упражняване на професията 482030 "Оператор на компютър".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Оператор на компютър" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище, описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Учебните планове и учебните програми за обучение по професията, действащи към влизане в сила на тази наредба, се прилагат до разработването и утвърждаването на учебните планове и учебните програми по чл. 3.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета и отменя Наредба № 8 от 2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Оператор на компютър" (ДВ, бр. 31 от 2005 г.).


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2


Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Оператор на компютър"
Професионално направление:
482 Приложна информатика
Наименование на професията:
482030 Оператор на компютър
Специалност: Степен на професионална квалификация:
4820301 Текстообработване Първа

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище на ученици и лица, навършили 16 години
За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията "Оператор на компютър" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на образованието, младежта и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728 от 1.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г. и РД-09-1805 от 9.12.2011 г.) входящото минимално образователно равнище за ученици е завършен шести клас.
За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията "Оператор на компютър" входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършен най-малко начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит
За лица, завършили професионално обучение по професията "Оператор на компютър", както и за лица с професионален опит по тази професия, е необходимо да се направи надграждащо обучение, включващо усвояване на компетенции, които кандидатът за обучение не притежава. Съдържанието на обучението се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от обучението, описани в държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по съответните професии.

2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
Използването на компютрите и информационните технологии в ежедневието и във всички сфери на човешката дейност - производство и разпространяване на стоки, информиране, обслужване, поддържане и др., определя подготовката на специалисти в този бранш като значима за развитие на бизнеса. Компютърната обработка на информацията вече е задължително условие за ефективна работа при професии като "Офис секретар", "Офис мениджър", "Сътрудник в бизнес услуги", "Сътрудник в малък и среден бизнес". Масовото използване на офис приложенията за лични и обществени нужди налага необходимостта от придобиване на компютърни умения за целите на всички професии.
Операторът на компютър създава и поддържа безопасна работна среда, отговаряща на ергономичните изисквания за работа с компютър (компютърна система, оборудвана с необходимите периферни устройства, отговарящи на съвременните изисквания за обработка на информацията). Той трябва да умее да осъществява оперативна дейност, свързана със създаването в електронен вид, въвеждането и обмена на текстови файлове, както и вмъкването на различни видове графики, части от електронни таблици, горещи обекти и други елементи на съвременните електронни или сканирани документи, както и пренасянето им върху хартиен или друг носител. Той трябва да знае основните дейности за работа с електронни таблици, електронна и класическа кореспонденция, организация на дълго- и краткосрочни планове и задачи; презентации на фирмата и обекта на нейната дейност и др.
Работното време на оператора на компютър е стандартно, но в зависимост от фирмената политика понякога може да се наложи да работи в почивните и в празничните дни.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
След придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията "Оператор на компютър" обучаваният може да продължи обучението си по всяка друга професия от професионално направление "Приложна информатика" и от професионално направление "Стопанско управление и администрация" или друга професия с възможност за придобиване на трета или четвърта степен на професионална квалификация. Професията "Оператор на компютър" е добра основа за продължаване на обучението за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията 213060 "Компютърен график", трета степен на професионална квалификация по професията 213050 "Компютърен аниматор" от професионално направление 213 "Аудио-визуални техники и производство на медийни продукти", както и на трета степен на професионална квалификация по професията 482010 "Икономист-информатик" от професионално направление "Използване на компютри".
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД - 2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, изм. и доп. със заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г., РД-01-426 от 30.05.2011 г. и РД-01-529 от 30.06.2011 г.
Придобилите първа степен на квалификация по професията "Оператор на компютър" могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от следната единична група 3511-3002 "Компютърен оператор", както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• познава и използва лични предпазни средства и опазва околната среда при работа;
• познава и прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
• умение за работи в екип, съдейства на членовете на екипа за изпълнение на възложените задачи и отчита резултатите пред прекия ръководител;
• притежава общи знания за стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления;
• притежава общи знания за пазарните отношения (мястото и ролята на отделната личност, на фирмите, на институциите и държавата), разбира своята роля в дейността на предприятието, осъзнава необходимостта от повишаване на квалификацията;
• осъществява ефективна комуникация с колеги и с клиенти.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Приложна информатика"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• познава и спазва изискванията и разпоредбите на нормативните документи, регламентиращи дейностите в офисите с използване на компютърна техника;
• познава и прилага информационните и комуникационните технологии в зависимост от вида на дейностите, които са му възложени;
• познава и изпълнява специфичните правила за поддържане на безопасни условия на труд и използва личните предпазни средства при работа с компютър и офис техника;
• познава и спазва изискванията за длъжността и притежава необходимите компетенции.
3.3. Цели на обучението по специфичната за професията "Оператор на компютър" задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• умее да се справя с офисните административни процедури;
• разчита, намира информация и участва в разработването на техническа и технологична документация;
• умее да изпълнява административни дейности, свързани с обработка на информацията, писмени комуникации, работа с компютърна техника, отчетност и контрол;
• познава и прилага основните операции при работа с компютър;
• умее да осъществява оперативна дейност, свързана с обработването на документи: въвеждане, разпечатване, обмен на текстови файлове, базови знания за работа с електронни таблици, създаване на адресна книга; кореспонденция и организиране на дълго- и краткосрочни планове и задачи, презентации на фирмата и обекта на нейната дейност и др.;
• следи за изправността на компютърната система и предприема необходимите мерки за отстраняване на възникнали проблеми.

4. Резултати от обучението
Компетенции Резултати от ученето
  Обучаваният трябва да:
Общи за професията "Оператор на компютър"
1. Спазва и прилага 1.1. Знае и прилага основните правила и инструкции
правилата за здравословен и за безопасна работа на работното място
безопасен труд (ЗБТ) и 1.2. Обслужва правилно и безопасно технологичното
личните предпазни средства обзавеждане в определени граници
при работа с компютър и 1.3. Знае и използва лични и колективни предпазни средства
офис техника. Не замърсява с 1.4. Поддържа необходимата лична хигиена и
работата си околната среда хигиена на работното място в съответствие с
  изискванията за здравословни и безопасни условия
  на труд и санитарно-хигиенните изисквания
  1.5. Спазва правилата за пожарна и аварийна
  безопасност на работното място
  1.6. Знае и прилага правилата за опазване на
  околната среда от замърсявания
  1.7. Оказва долекарска помощ при необходимост
  1.8. Ефективно използва средствата на труд
2. Познава правата и 2.1. Ясно и точно формулира проблеми и предлага
задълженията си като начини за решаването им сам или в работен екип
участник в трудовия процес 2.2. Участва при разпределяне на задачите,
съгласно Кодекса на труда и съдейства и търси помощ от членовете на екипа
разбира договорните 2.3. Изпълнява възложените задачи в съответствие с
отношения между технологичните изисквания
работодател и работник 2.4. Прави отчет и анализ на извършената работа
3. Разбира и осъзнава своята 3.1. Спазва организацията на трудовия процес
роля в производството и 3.2. Показва мотивация за изпълнение на задачите и
необходимостта от повишаване необходимия самоконтрол
на квалификацията си 3.3. Проявява способност за самостоятелно развитие
4. Познава организацията на 4.1. Знае и прилага на практика правилата на
дейността във фирмата, фирмена култура
спецификата на нейната 4.2. Познава и спазва етичните норми на поведение
дейност и правомощията на  
длъжностните лица  
Специфични за специалност 4820301 "Текстообработване"
5. Познава, прилага и 5.1. Познава и използва на практика конфигурацията
контролира изпълнението на и организацията на компютърната система,
основните правила за работа устройствата за въвеждане и съхраняване на данни, за
с компютър съхраняване, намиране и разпространяване на информация
  5.2. Работи с програмни продукти за създаване на
  стандартни документи
6. Извършва основни 6.1. Знае особеностите на общата, стопанската и
административни дейности, търговската кореспонденция и ги прилага в
свързани с обработката на практиката си
информацията, с 6.2. Запознат е с възможностите и начина на употреба
осъществяването на писмена на офис и съобщителна техника
комуникация, работа с 6.3. Знае и прилага в работата си правилния
компютърна техника, правопис, граматика и пунктуация в българския език
отчетност и контрол  
7. Познава и спазва 7.1. Прилага на практика знанията си за съставните
основните операции при части, модулите и функционалните характеристики на
работа с операционна компютърните системи, периферните устройства,
система и графичен мрежовата среда и съответния софтуер
потребителски интерфейс 7.2. Знае и прилага функционалните характеристики
  на базовия хардуер
  7.3. Владее файловите операции
8. Умее да създава, въвежда 8.1. Използва приложен софтуер за текстообработка
текст и/или графика чрез 8.2. Използва приложни програмни продукти за
скенер и обработва въвеждане и редактиране на текстови масиви
(редактира, форматира и др.) 8.3. Използва приложни програми за въвеждане на
различни документи текст чрез скенер
9. Умее да прилага 9.1. Знае и прилага средствата за автоматично
средствата за автоматизация, номериране и коригиране, Auto text и автоматично
работа с таблици, работа с коригиране
графични обекти, диаграми и др. 9.2. Форматира таблица и текст в нея, рамки и фонове
  9.3. Вмъква и изтрива редове и колони, слива и
  разделя клетки
  9.4. Създава и работи с формули
  9.5. Прилага на практика знанията си за работа с
  графични обекти
  9.6. Форматира, създава декоративен текст и диаграми
10. Умее да добавя маркери и 10.1. Прилага на практика знанията си за добавяне на
хипервръзки към текста, маркери и хипервръзки към текста
използва Mail Marge 10.2. Владее техниките за редактиране и
  форматиране на формуляри
  10.3. Използва основни компоненти на
  сливането-главен документ, полета и документ с данни
11. Умее да създава и 11.1. Използва общи понятия и приложен софтуер за
редактира данни в създаване на електронни таблици
електронни таблици и техните 11.2. Използва опциите за редактиране: маркиране,
области копиране и преместване на клетки и блокове от клетки
  11.3. Придвижва се по листовете на работната книга
12. Спазва основните 12.1. Форматира символи, текст и изображения в клетка
операции при форматиране 12.2. Форматира числа
на данни 12.3. Форматира клетки, колони и редове като
  използва Format Painter
13. Умее да въвежда и 13.1. Използва приложен софтуер за създаване на
използва формули за формули за основните операции-събиране,
основни операции изваждане, умножение, деление
  13.2. Умее да използва вградени функции: SUM,
  AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, ROUND
14. Умее да прилага средства 14.1. Организира данните в списъци-подрежда
за организация на данните в обектите в редове, а характеристиките-в колони
списъци 14.2. Създава, поддържа и управлява използването на данни
  14.3. Използва формуляри за въвеждане на данните
  14.4. Прави сортировка-проста и сложна, по един или
  няколко ключа и др.
  14.5. Използва Филтри-AutoFilter, Advanced Filter и критерии
15. Умее да прави настройки 15.1. Извършва настройки на Internet Explorer
на Internet Explorer 15.2. Владее съхраняването на страница на диска,
  разпечатва и изпраща страница
  15.3. Умее да използва начините за сваляне на
  файлове от интернет
16. Умее да създава писма и 16.1. Използва mail адреси, има основни понятия за
да работи с електронна поща работа с електронна поща и нейната технологична
  функционалност
  16.2. Изпраща и получава e-mail, организира и
  управлява съобщения
  16.3. Прикрепва файлове към съобщения
17. Умее да изготвя 17.1. Създава съдържание, текстови полета и форматира текст
презентации 17.2. Описва кадрите и различните изгледи, прави
  бележки към кадър
  17.3. Използва кадри от други презентации
  17.4. Използва модели, цветови схеми и рисувани
  обекти при оформянето на презентация
  17.5. Прави избор и промяна на цветовата схема
  17.6. Рисува и добавя обекти-форматира, прави
  ефекти и вградени изображения
  17.7. Работи с лента с инструменти Drawing, запълва,
  използва светлосенки и 3D ефекти
  17.8. Умее да представя и управлява презентация
18. Създава анимация на 18.1. Прави финален дизайн на слайдовете и планира
обектите в кадрите, текстова тяхната динамика
анимация и работи с лента с 18.2. Добавя специални ефекти и анимация към
инструменти Animation Effects слайдовете
  18.3. Използва техники за смяна на кадрите,
  коментари и преходни ефекти в Slide Show
  18.4. Използва лентата с инструменти Slide Transitions Effects
19. Организира работата в 19.1. Създава описания на контакти с клиенти,
офиса партньори и др., уточнява елементи на формуляра
  19.2. Създава и редактира контакти с клиентите и партньорите
  19.3. Умее да управлява времето и ангажиментите
20. Работи с класьора на 20.1. Използва работната среда на класьора Tasks и
задачите елементите на формуляра за описание на задача
  20.2. Създава и управлява циклични задачи
  20.3. Работи в Calendar и превръща задача в ангажимент
21. Умее да създава 21.1. Прави настройка на лентата Outlook-добавя и
потребителски профили премахва групи и класьори
  21.2. Сортира, филтрира и групира обектите от класьорите
  21.3. Отпечатва информация за обектите и техните характеристики
22. Следи и се грижи за 22.1. Разпознава и констатира проблемите при
изправността на компютъра техническа повреда на компютъра
  22.2. Разпознава и констатира проблемите при
  системен софтуерен проблем на компютъра
  22.3. Определя и отстранява проблемите, свързани с
  работата на офис пакета

5. Изисквания към материалната база
Обучаващата институция трябва да осигури:
5.1. Учебен кабинет - база за провеждане на теоретично обучение
В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията. Кабинетът се оборудва със съответните дидактически средства, материали, осигуряващи условия за провеждане на учебния процес и самостоятелна учебна дейност на всеки обучаван.
5.1.1. Основно оборудване и обзавеждане
Работно място за всеки обучаван (работна маса и стол), работно място за обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска, шкафове, компютърна техника, дъска за писане, други средства за обучение и дидактическа техника, преподавателски демонстрационен компютър, мултимедиен прожектор, мрежов принтер/скенер.
5.1.2. Учебни пособия: демонстрационни макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, софтуерни продукти, свързани с техниката и технологията на професията, учебни видеофилми и др.
5.2. Учебна компютърна зала за провеждане на практическо обучение - учебен компютър за всеки обучаван, мултимедиен прожектор.

6. Изисквания към обучаващите по теория и практика
Преподавателите по теория и практика трябва да притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалности: "Информатика", "Компютърни системи и управление", "Медийни компютърни технологии" и др.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания и умения.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума