навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 15 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "РАБОТНИК В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО"

В сила от 10.02.2012 г.
Издадена от министъра на образованието, младежта и науката

Обн. ДВ. бр.12 от 10 Февруари 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 543090 "Работник в дървообработването" от област на образование "Производство и преработка" и професионално направление 543 "Производствени технологии - дървесина, хартия, пластмаси и стъкло" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията 543090 "Работник в дървообработването" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на първа степен на професионална квалификация за специалностите 5430901 "Производство на фасонирани материали", 5430902 "Производство на тапицирани изделия", 5430903 "Производство на бъчви", 5430904 "Производство на плетени изделия от дървесина", 5430905 "Производство на врати и прозорци" и 5430906 "Производство на мебели".


Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 1 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебни планове и учебни програми за обучението по специалностите по чл. 2.

Раздел II.
Съдържание на Държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят професионалните компетенции в края на обучението по професията, които гарантират на обучаемия възможност за упражняване на професията 543090 "Работник в дървообработването".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Работник в дървообработването" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище, описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Учебните планове и учебните програми за обучение по професията, действащи към влизане в сила на тази наредба, се прилагат до разработването и утвърждаването на учебните планове и учебните програми по чл. 3.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Работник в дървообработването"
Професионално направление:
543 Производствени технологии-дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
Наименование на професията:
543090 Работник в дървообработването
Специалности: Степен на професионална квалификация:
5430901 Производство на фасонирани материали Първа
5430902 Производство на тапицирани изделия Първа
5430903 Производство на бъчви Първа
5430904 Производство на плетени изделия от дървесина Първа
5430905 Производство на врати и прозорци Първа
5430906 Производство на мебели Първа

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 г.
За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията "Работник в дървообработването" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на образованието, младежта и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728 от 01.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г. и Заповед № РД-09-1805 от 09.12.2011 г.) входящото минимално образователно равнище за ученици е завършен шести клас.
За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията "Работник в дървообработването" входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит
За обучение по професията "Работник в дървообработването" с придобиване на първа степен на професионална квалификация не се изисква обучаваните да притежават професионален опит по професии от професионалното направление.
За лица с професионален опит по тази или друга сходна професия се организира надграждащо обучение за усвояване на компетенциите, описани в т. 4 на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Работник в дървообработването", които лицето не притежава.

2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
Работникът в дървообработването може да работи в предприятия от дървообработващата и мебелната промишленост, в които се произвеждат материали и изделия от дървесина - фасонирана дървесина, слепена и слоистослепена дървесина, детайли за подови настилки, детайли за облицоване на стени, плочи от дървесина, мебели, врати и прозорци, тапицирани изделия, художествени изделия от дървесина, музикални изделия от дървесина, детски играчки от дървесина, плетени изделия от дървесина, бъчви, амбалажи, опаковки и палети от дървесина и други специални изделия от дървесина.
Работникът разпознава и използва необходимите по количество и качество суровини, основни и спомагателни материали за производството на изделия от дървесина. Обработва дървесината с ръчни инструменти и извършва ръчно шлифоване, подрежда дървения материал на фигури, изпълнява в последователен ред различните технологични операции.
Работникът в дървообработването прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд. Работната среда в предприятията за дървообработване и производство на мебели се характеризира със завишени нива на шум, прах, химически вещества, които не трябва да надхвърлят пределно допустимите норми. Тези условия на труд налагат работникът в дървообработването задължително да използва защитно работно облекло, маски за лице, ръкавици, очила, защитни приспособления за уши и др.
Той може да работи: в производствени помещения с дървообработващи машини; на работни места за ръчни и спомагателни операции; в складове за материали и готова продукция; в сушилни стопанства. Отговаря за качеството на своята работа и на произведената продукция.
В своята професионална дейност работникът използва следните предмети и средства на труда:
• суровини, основни и спомагателни материали, обков;
• ръчни инструменти и приспособления;
• универсални и специализирани дървообработващи машини и режещи инструменти за тях, съоръжения и инструменти за заточване;
• средства за вътрешнозаводски транспорт, опаковъчна техника, контролно-измервателни уреди;
• техническа документация (чертежи, спецификации, разходни норми, инструкции, схеми);
• работно облекло, лични и колективни предпазни средства.
Работното време на работника в дървообработването е с нормална продължителност, а за производства, които се характеризират със завишени количества на химически вещества (формалдехид в лепилата, ацетон, бензол, толуол в лаковете и др.), то е намалено с продължителност съгласно Кодекса на труда.
Лицата, практикуващи професията, трябва да бъдат физически издръжливи, подвижни и сръчни.
В професионалната си дейност работникът трябва да проявява съобразителност, чувство за отговорност и умения да реагира правилно в критична ситуация. Необходимо е да осъществява ефективна комуникация с колеги, с ръководството на предприятието, както и да умее да работи в екип.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Обучаваният може да придобие първа степен на професионална квалификация и по друга специалност от професионалното направление, като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионалното направление, се зачита.
Придобилият първа степен на професионална квалификация по професията "Работник в дървообработването" може да продължи обучението си за придобиване на втора и/или на трета степен на професионална квалификация по друга професия от професионално направление "Производствени технологии - дървесина, хартия, пластмаси и стъкло", ако отговаря на изискването за входящо минимално образователно равнище, като обучението му по задължителната професионална подготовка се зачита.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД - 2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, изм. и доп. със заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г., РД-01-426 от 30.05.2011 г. и РД-01-529 от 30.06.2011 г.
Придобилият първа степен на квалификация по професията "Работник в дървообработването" може да заема длъжности от единична група 752 Работници по обработка на дърво, мебелисти и сродни на тях, както и други длъжности, допълнени и включени при актуализиране на НКПД.

3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• знае и прилага основните правила за безопасна работа;
• не замърсява при работа околната среда;
• спазва изискванията за противопожарна безопасност;
• описва възможните вредни въздействия в работната среда;
• дефинира правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник;
• осъществява ефективна комуникация при изпълнение на трудовата дейност, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
• притежава умения и способности да спазва устни или писмени инструкции;
• разбира своята роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Производствени технологии - дървесина, хартия, пластмаси и стъкло"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• умее да разчита условни знаци и означения в чертежи и планове;
• познава и спазва технологичната дисциплина при изпълнение на технологичните операции;
• познава основните процеси, машини, апарати, съоръжения и инсталации в производството на изделия от дървесина.
3.3. Цели на обучението по специфичната за професията "Работник в дървообработването" задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• разпознава, извършва подбор и използва обла и фасонирана дървесина, слоиста дървесина, плочи от дървесина и спомагателни материали;
• извършва първично разкрояване на дървесина - обла и фасонирана, плочи;
• подрежда дървения материал;
• подава за обработване, поема и подрежда обработените детайли;
• използва ръчни инструменти, машини и съоръжения в своята работа;
• транспортира обработените материали до машини, съоръжения и работни места по потока на технологичния процес;
• извършва опаковане, товаро-разтоварни дейности и укрепване на товари;
• спазва нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

4. Резултати от ученето
Компетенции Резултати от ученето
  Обучаваният трябва да:
Общи за професията "Работник в дървообработването"
1. Описва и прилага 1.1. Спазва и прилага правилата и инструкциите за
основните правила за безопасна работа
здравословен и безопасен 1.2. Не замърсява с работата си околната среда
труд на работното място 1.3. Описва възможните вредни въздействия в
  работната среда
  1.4. Описва и изпълнява изискванията за изхвърляне
  и съхраняване на вредни за околната среда отпадъци
  1.5. Спазва и прилага правилата и инструкциите за
  противопожарна охрана на работното място
  1.6. Предприема действия за гасене на пожар
2. Осъществява ефективна 2.1. Умее да формулира въпроси
комуникация при изпълнение 2.2. Участва при разпределяне на задачите,
на трудовата си дейност в съдейства и търси помощ от членовете на екипа
работен екип 2.3. Отнася се с чувство на отговорност при
  изпълнение на възложената задача
  2.4. Прави отчет за извършената работа
3. Дефинира правата и 3.1. Разбира договорните отношения между
задълженията си като работодател и работник
участник в трудовия процес 3.2.Познава трудовоправните отношения в
съгласно Кодекса на труда производственото звено на предприятието
  3.3. Разбира своята роля в производството и съзнава
  необходимостта от повишаване на квалификацията си
4.Умее да разчита 4.1. Разчита условните знаци и означения в работни
технологична документация чертежи и планове
  4.2. Описва видовете техническа и технологична
  документация, използвана при производство на
  изделия от дървесина
Специфични за специалност 5430901 "Производство на фасонирани материали"
5. Изпълнява операции по 5.1. Разпознава трупите за бичене по дървесни
преработка на трупи и бичени видове
материали чрез основни 5.2. Разпознава свойствата и недостатъците по облата
машини за рязане на дървесина
дървесина 5.3. Познава и спазва правилата за работа с машини
  за бичене на трупи
  5.4. Познава и спазва технологичната дисциплина при
  изпълнение на технологичните операции
  5.5. Извършва преработване на трупи на основните
  дърворезни машини
  5.6. Обслужва дейности за механизиране на
  подаването и обработването на трупите
  5.7. Познава и спазва правилата за безопасна работа
  в дърворезното производство
  5.8. Извършва сортиране и антисептиране на
  фасонираната дървесина
6. Изпълнява операции по 6.1. Разпознава и подрежда на фигури фасонираните
разпознаване, измерване, материали
маркиране, кубиране и 6.2. Разпознава свойствата и недостатъците по
сортиране на фасонираните фасонираната дървесина
материали 6.3. Измерва, кубира и маркира фасонирани дървесни
  материали
  6.4. Сортира и подрежда заготовки за получаване на
  елементи за дървени подови настилки
  6.5. Сортира и подрежда заготовки за получаване на
  елементи за дървени стенни облицовки
  6.6. Сортира и подрежда заготовки за получаване на
  елементи за дървени амбалажи и опаковки
  6.7. Сортира и подрежда заготовки за получаване на
  елементи за дървени палети
7. Участва в производството 7.1. Познава изискванията и ги прилага на практика
на детайли от различни при подбирането на материали за производство на
заготовки и с различно различни детайли
предназначение за амбалаж, 7.2. Познава основните процеси в производството на
за палети, за подови детайли за амбалаж, за подови настилки и за
настилки, за стенни облицовки
облицовки и други изделия 7.3. Подава и поема заготовки за обработване на
от дървесина машини при производството на детайли и елементи
  за амбалаж, подови настилки и облицовки
8. Извършва опаковане, 8.1. Участва при опаковане на детайли и готови
товаро-разтоварни и изделия
укрепващи дейности 8.2. Извършва товаро-разтоварни дейности на
  детайли и на готовите изделия
  8.3. Участва в укрепване на детайли и готови изделия
  в транспортни средства
Специфични за специалност 5430902 "Производство на тапицирани изделия"
9. Изпълнява операции по 9.1. Разпознава и използва тапицерски материали
разпознаване и подбор на (масивна дървесина, дървесни плочи, шперплат,
различни видове тапицерски платове, кожи, поропласти, вата, тапицерски гвоздеи
материали и др.)
  9.2. Проявява съобразителност, технически усет и
  способности при работа с основни и спомагателни
  материали
10. Описва технологичните 10.1. Умее да разчита технологична документация
процеси за производство на 10.2. Познава основните процеси, машини, апарати и
тапицирани изделия съоръжения в производството на детайли от
  дървесина за тапицирани мебели
  10.3. Знае предназначението, устройството и
  принципа на действие на машини за рязане на
  тапицерски материали (платове, кожи,
  поропласти-дунапрен, пеногума)
  10.4. Знае предназначението, устройството и
  принципа на действие на шевни машини
  10.5. Умее да използва инструменти и съоръжения при
  производство на тапицирани мебели
11.Изпълнява технологични 11.1. Притежава умения за разкрояване на
операции за подготовка на материалите
тапицерските материали, 11.2. Извършва основни операции с ръчни и
изграждане на тапицерски механизирани инструменти (шиене, коване)
основи и тапициране с 11.3. Притежава умения за работа с пружинен пакет и
поропласти поропласти
  11.4. Спазва технологична дисциплина при
  изпълнение на технологичните операции
12.Извършва опаковане, 12.1.Участва при опаковане и товаро-разтоварни
товаро-разтоварни и дейности на готовите изделия
укрепващи дейности 12.2. Участва в укрепване на готови изделия в
  транспортни средства
Специфични за специалност 5430903 "Производство на бъчви"
13.Изпълнява операции по 13.1. Разпознава и сортира по видове и недостатъци
разпознаване, измерване, обла дървесина, използвана за производство на
кубиране, маркиране и бъчви (дъб, бук, акация, черница)
сортиране на обла 13.2. Измерва, кубира и маркира обла дървесина,
дървесина, използвана за използвана за производство на бъчви
производство на бъчви и 13.3. Сортира и подрежда детайли за бъчви и други
други артикули на дървени опаковки
бъчварското производство 13.4. Разпознава свойствата и недостатъците на
  дървесните видове
14. Изпълнява операции по 14.1. Познава и спазва правилата за работа на
преработка на обла и машини за бичене и цепене на обла дървесина
фасонирана дървесина чрез 14.2. Познава и спазва технологичната дисципина при
основни машини за рязане и изпълнение на операции
цепене 14.3. Обслужва дейности, свързани с механизираното
  подаване и обработване на трупите
  14.4. Извършва преработване на трупи на основните
  дърворезни машини
  14.5. Сортира и подрежда бичена и цепена дървесина
  на фигури
  14.6. Познава и спазва правилата за безопасни
  условия на труд в дърворезното производство
15. Произвежда детайли от 15.1. Познава изискванията и ги прилага на практика
различни заготовки, при подбирането на дървесина за производство на
предназначени за различни детайли, използвани за получаване на
получаване на бъчви и други бъчви и други дървени опаковки (бурета, каци,
дървени опаковки бъклици)
  15.2. Познава основните процеси в производството на
  заготовки за бъчви и други дървени опаковки
  15.3. Подава за обработване, поема и подрежда на
  фигури обработените детайли, предназначени за
  получаване на бъчви и други дървени опаковки
16. Изпълнява операции по 16.1. Участва в сглобяване на дъна на бъчви, бурета,
сглобяване на бъчви и други каци и други дървени опаковки
дървени опаковки 16.2. Участва в сглобяване на тела (фенери) на бъчви,
  бурета, каци и други дървени опаковки
  16.3. Участва в "опалването" на фенери на бъчви,
  бурета, каци и други дървени опаковки
  16.4. Участва в обработването на външната
  повърхност на бъчви, бурета, каци и други дървени
  опаковки за съхраняване на течности, пулпове и
  други хранителни продукти
17. Извършва опаковане, 17.1.Участва при опаковане и товаро-разтоварни
товаро-разтоварни и дейности на готовите изделия
укрепващи дейности 17.2. Участва в укрепване на готови изделия в
  транспортни средства
Специфични за специалност 5430904 "Производство на плетени изделия от дървесина"
18. Изпълнява операции по 18.1. Разпознава и подрежда дървени фасонирани
разпознаване, подбор и материали
подреждане на дървесината 18.2. Разпознава и подбира обла тънка дървесина,
  използвана за плетене
  18.3. Разпознава и подбира спомагателните
  материали и артикули
19. Извършва първична 19.1. Обработва дървесината с ръчни инструменти
обработка на материалите (белене, цепене)
  19.2. Извършва ръчно шлифоване
  19.3. Нанася ръчно защитно-декоративни покрития
20. Извършва основни 20.1. Познава и умее да прилага видовете сплитки
технологични операции и при изплитане на изделия
процеси при производството 20.2. Познава и описва технологията за изплитане на
на плетени изделия от тънка плосък елемент, като плот на маса, седалка на
и цепена дървесина табуретка, дъно на ракла
  20.3. Познава и описва технологията за изплитане на
  криволинеен елемент, като облегалка на стол, на
  седалка-облегалка на шезлонг и др.
  20.4. Познава и умее да прилага различни възли и
  примки за привързване и укрепване на изплетените
  елементи, агрегати и изделия
21. Изпълнява операции по 21.1. Познава видовете шкурки и извършва ръчно и
финишно обработване на механизирано шлифоване и почистване
готовите изделия 21.2. Познава материалите за предпазване на
  изделията от разрушаване чрез нанасяне на
  защитно-декоративни покрития
22. Извършва опаковане, 22.1. Участва при опаковане и товаро-разтоварни
товаро-разтоварни и дейности на готовите изделия
укрепващи дейности 22.2. Участва в укрепване на готови изделия в
  транспортни средства
Специфични за специалност 5430905 "Производство на врати и прозорци"
23. Изпълнява операции по 23.1. Разпознава и подбира дървесни материали
разпознаване, подбор и 23.2. Разпознава и подрежда дървени фасонирани
подреждане на дървесината материали за сушене
  23.3. Подбира спомагателните материали и артикули
24. Извършва първична 24.1. Обработва дървесината с ръчни инструменти
обработка на дървесината и (реже с ръчен трион; работи с чук; пробива отвори с
материалите маткап)
  24.2. Извършва ръчно шлифоване
  24.3. Нанася ръчно лепила и защитно-декоративни
  покрития
25. Изпълнява основни 25.1. Извършва спомагателни дейности при пресоване
технологични операции и 25.2. Извършва транспортиране на обработените
процеси при производството материали до машини, съоръжения и работни места по
на врати и прозорци потока на технологичния процес
  25.3. Извършва предварително сглобяване на
  детайли
  25.4.Подава за обработване, поема и подрежда
  обработените детайли и готовите агрегати и изделия
  25.5. Извършва ръчно обработване на повърхността
  на агрегатите и изделията
26. Изпълнява операции по 26.1. Извършва опаковане на готовите изделия
опаковане, товарене, 26.2. Извършва товаро-разтоварни дейности на
укрепване, транспортиране и готовите изделия
разтоварване на 26.3. Подпомага монтажа на изделията на място на
обработените изделия обекта
Специфични за специалност 5430906 "Производство на мебели"
27.Изпълнява операции по 27.1. Подрежда фасонирана дървесина на фигури за
разпознаване, обработване с изкуствено сушене в камери
ръчни инструменти и 27.2. Разпознава и използва масивна дървесина,
разкрояване на фасонирана дървесни и спомагателни материали
дървесина и на дървесни 27.3. Подпомага или извършва първично разкрояване
материали (плочи от на дървесина и плочи
дървесни частици, плочи от 27.4.Обработва дървесина с ръчни инструменти и
дървесни влакна, шперплат) извършва ръчно шлифоване
  27.5. Спазва нормативните изисквания за
  здравословни и безопасни условия на труд
28. Изпълнява операции по 28.1. Познава основните процеси в производството на
сглобяване и събиране на мебели и други изделия от дървесина
несложни мебелни агрегати 28.2. Извършва спомагателни дейности с
от масивна дървесина дървообработващи машини, с механизирани и с ръчни
  инструменти
  28.3. Извършва спомагателни дейности при
  облицоване на плочи с фурнир или с фолио
  28.4. Подава за обработване, поема и подрежда
  обработените детайли от масивна дървесина и плочи
  28.5. Извършва транспортиране на обработените
  материали до машини, съоръжения и работни места по
  потока на технологичния процес
  28.6. Извършва сглобяване на несложни агрегати
  28.7. Извършва монтаж на обков
29. Извършва проверка на 29.1. Извършва измерване и проверка на размерите
обработените детайли и на обработените детайли и агрегати
агрегати и ги опакова 29.2. Подпомага или извършва самостоятелно
  предварителен монтаж и демонтаж на готово изделие
30. Изпълнява операции по 30.1. Опакова детайли, агрегати и готови изделия
опаковане, товарене, 30.2. Подпомага товаро-разтоварни дейности на
укрепване, транспортиране и готовите изделия
разтоварване на 30.3. Укрепва товарите върху превозното средство
обработените изделия  

5. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни работилници или базови обекти (предприятия) при предварително сключени договори.
5.1. Учебен кабинет
Основно оборудване - учебни маси, столове, учебна дъска, технически средства и аудио-визуална техника (мултимедиен проектор и др.).
Помощно оборудване - чертожни инструменти, мостри, дървесина.
Учебни помагала - табла с мостри на основни, помощни и спомагателни материали за съответната специалност, схеми за устройството на различните видове машини, нагледни материали за организация на работните места в професията (специалността), филми за технологичната последователност при изработване на различни видове изделия от дървесина, комплект учебници по всички изучавани предмети.
5.2. Учебна работилница
5.2.1. Общи изисквания за учебна работилница
Учебните работилници се оборудват с машини и съоръжения, както и със съответни помагала съобразно усвояваната професия и специалност. Учебните работилници трябва да осигуряват работни места за всички обучавани, както и едно работно място за обучаващия.
Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност. За работно място се счита площта, върху която се намират машините, съоръженията и инвентарът, необходими за работа.
Основно оборудване - тезгяси, машини и инструменти, демонстрационни макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти, съобразени с изискванията и целите на професионалната подготовка.
5.2.2. Специфични изисквания за учебна работилница за "Производство на фасонирани материали"
Учебната работилница за "Производство на фасонирани материали" трябва да разполага с банциг с вагонетка; циркуляр за надлъжно рязане на дървесина; циркуляр за напречно рязане на дървесина и универсален банциг.
5.2.3. Специфични изисквания за учебна работилница за специалност "Производство на тапицирани изделия"
Учебната работилница за "Производство на тапицирани изделия" трябва да разполага със: циркуляр за напречно рязане на дървесина; универсален банциг за рязане на дървесина; циркуляр за надлъжно рязане на дървесина; абрихт; щрайхмус; банциг за рязане на площни текстилни материали; банциг за рязане на поропласти; шевна машина; ръчни електрически инструменти за пробиване, забиване на кламери и гвоздеи, за навиване на винтове.
5.2.4. Специфични изисквания за учебна работилница за специалност "Производство на бъчви"
Учебната работилница за "Производство на бъчви" трябва да разполага със: циркуляр за напречно рязане на дървесина; универсален банциг; циркуляр за надлъжно рязане на дървесина; машина за цепене на обла дървесина; абрихт; щрайхмус; универсална фреза; лентова шлайфмашина; пробивна машина; съоръжение за събиране на фенери; помощни съоръжения, като кнехтове за стягане; ръчни електрически инструменти за пробиване и шлайфане; печка за опалване.
5.2.5. Специфични изисквания за учебна работилница за специалност "Производство на плетени изделия от дървесина"
Учебната работилница за "Производство на плетени изделия от дървесина" трябва да разполага със: циркуляр за напречно рязане на дървесина; универсален банциг; циркуляр за надлъжно рязане на дървесина; абрихт; щрайхмус; бусола или струг; гореща преса; универсална фреза; лентова шлайфмашина; пробивна машина и с други помощни съоръжения, като кнехтове за стягане, ръчни електрически инструменти.
5.2.6. Специфични изисквания за учебна работилница за специалност "Производство на врати и прозорци"
Учебната работилница за "Производство на врати и прозорци" трябва да разполага със: циркуляр за напречно рязане на дървесина; универсален банциг; циркуляр за надлъжно рязане на дървесина; абрихт; щрайхмус; шипорезна машина; гореща преса; универсална фреза; лентова шлайфмашина; тривалова шлайфмашина; пробивна машина и с други помощни съоръжения, като кнехтове за стягане, ръчни електрически инструменти.
5.2.7. Специфични изисквания за учебна работилница за "Производство на мебели"
Учебната работилница за "Производство на мебели" трябва да разполага със: циркуляр за напречно рязане на дървесина; универсален банциг; циркуляр за надлъжно рязане на дървесина; абрихт; щрайхмус; гореща преса; универсална фреза; лентова шлайфмашина; пробивна машина, кантираща машина и с други помощни съоръжения, като кнехтове за стягане, ръчни електрически инструменти; кабина за нанасяне на защитно-декоративни покрития; пистолети за шприцване на покрития.

6. Изисквания към обучаващите по теория и практика
Право да преподават по теория и по практика имат лица с образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър" по специалности от област "Технически науки", съответстващи на учебните предмети или на модули от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране и разширяване на професионалните и педагогическите знания и умения.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума