навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 7 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "МОНТАЖНИК НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ"

В сила от 03.02.2011 г.
Издадена от министъра на образованието, младежта и науката

Обн. ДВ. бр.10 от 3 Февруари 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 582050 "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи" от област на образование "Архитектура и строителство" и професионално направление 582 "Строителство" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията 582050 "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалностите 5820501 "Вътрешни В и К мрежи" и 5820502 "Външни В и К мрежи".


Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2 и 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по специалностите по чл. 2.

Раздел II.
Съдържание на Държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията 582050 "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище, описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Учебните планове и учебните програми за обучение по професията, действащи към влизане в сила на тази наредба, се прилагат до разработването и утвърждаването на учебните планове и учебните програми по чл. 3.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета и отменя Наредба № 19 от 2004 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтажник на В и К мрежи" (ДВ, бр. 104 от 2004 г.).


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"


Професионално направление:
582 Строителство
Наименование на професията:
582050 Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи
Специалности: Степен на професионална квалификация:
5820501 Вътрешни В и К мрежи Втора
5820502 Външни В и К мрежи Втора
     

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на образованието, младежта и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728 от 01.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г. и Заповед № РД-09-1805 от 09.12.2011 г.) входящото минимално образователно равнище е:
- за ученици - завършено основно образование или завършен клас от средното образование при срок на обучението до 4 години (рамкова програма Б) или завършено основно образование при срок на обучението 4 години (рамкова програма В);
- за лица, навършили 16 години - завършен клас от средното образование или завършено средно образование при срок на обучението 1 година (рамкова програма Б) или завършено основно образование при срок на обучението 4 години (рамкова програма В).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит
За обучение по професията "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи" с придобиване на втора степен на професионална квалификация не се изисква кандидатите да притежават по-ниска степен на професионална квалификация или професионален опит.
За лица с професионален опит по професията може да се организира надграждащо обучение. Съдържанието на обучението се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от ученето, описани в Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професията.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
На монтажника на водоснабдителни и канализационни (В и К) мрежи - втора степен на професионална квалификация, се възлагат дейности, като: разчитане на чертежи, схеми, технологични карти, фирмени правилници; попълване на отчети за извършената работа и използваните материали; монтаж и демонтаж на елементите на вътрешни и външни водопроводни и канализационни мрежи и санитарно-охраняеми зони (СОЗ); монтаж на нови и преустроени В и К мрежи и отстраняване на аварии в тях; експлоатация на В и К мрежи и СОЗ (например обеззаразяване на водата); монтаж и демонтаж на водомери и попълване на документи за узаконяване; съдействие при инкасиране на В и К район; изпълнение на работата в срок и качествено.
Монтажникът на В и К мрежи си служи с подходящи инструменти (флашки, тръбни ключове), обзавеждане (машинка за запояване на пластмасови тръби, резци, пили, чертилки, нивелир, бензинови лампи, шлосерски стиски, ъглошлифовална машина и др.), средства за измерване на технически и технологични параметри, сигнализационни и указателни средства и лични предпазни средства (каска, маска, очила, работно облекло), техническа документация (схеми, проекти, технологични карти, нарядни бланки, правилници, инструкции и др.), справочници и каталози, ксерокс машина и компютър с принтер и интернет.
Условията на работата са разнообразни - в закрити помещения в строящи се или в населени сгради, пространства между сградите в населени места и извън тях, помпени станции, санитарно-охранителни зони.
Работното време е стандартно или ненормирано, при възникване на аварийни ситуации е възможна работа в почивните и в празничните дни.
Важни за професията личностни качества са професионализъм и спазване на технологичните изисквания на фирмата и на нормативната уредба, сръчност, прецизност и съобразителност (бърза и точна преценка и правилна реакция, способност за анализ на конкретна ситуация, оценка и вземане на подходящи решения), спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и осигуряване безопасността и на други хора.
Монтажникът на водоснабдителни и канализационни мрежи трябва да умее да поема отговорност за имуществената база, за сроковете на изпълнение на поставена задача, да работи в екип и да спазва йерархичната подчиненост.
Монтажникът на водоснабдителни и канализационни мрежи, втора степен на професионална квалификация, може да работи във фирми с предмет на дейност изграждане, експлоатация и ремонт на вътрешни и външни В и К мрежи в сгради (жилищни, административни, промишлени, кораби), в различни водохващания и пречиствателни станции, при спазване на изискванията на трудовото законодателство.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Монтажникът на водоснабдителни и канализационни мрежи, завършил едната специалност от професията, може да се обучава по другата, като обучението по общата задължителна професионална подготовка, по отрасловата професионална подготовка за професионално направление "Строителство" и част от специфичната за професията подготовка се зачита. Той може да се обучава и по друга професия от професионално направление "Строителство" с придобиване на втора степен на професионална квалификация, като обучението по общата задължителна професионална подготовка и по отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита.
Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи" може да продължи обучението си по професията "Строителен техник", специалност "Водно строителство", за придобиване на трета степен на професионална квалификация, като обучението по общата задължителна подготовка и по отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД - 2011), утвърдена със Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД-01-931 от 27.12.2010 г., изм. и доп. със заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г., РД-01-426 от 30.05.2011 г. и РД-01-529 от 30.06.2011 г.
Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи" могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от единична група 7126 Водопроводчици и тръбопроводчици от НКПД - 2011, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд, за противопожарна и аварийна безопасност и защита, използва лични предпазни средства;
· познава въздействието на своя труд върху живота и здравето на другите и върху околната среда, спазва установените за тяхната защита правила и оказва при необходимост долекарска помощ;
· познава съществуващите икономически взаимоотношения, процеси и явления, свързани с упражняваната професия;
· познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
· знае своята роля в дейността на предприятието, прави отчет за извършената работа и за изразходваните материали, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
· участва пълноценно и отговорно в изпълнението на задачите, съдейства на членовете на екипа и при необходимост търси помощ от тях;
· осъществява ефективна комуникация с колеги, с прекия си ръководител и клиентите, спазвайки йерархичния ред;
· познава правилата за работа с компютър и използва програмни продукти, свързани с професионалните задължения;
· използва основна строителна техническа и технологична терминология на български и на чужд език.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Строителство"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· описва основните строителни материали, тяхното приложение, начините на съхранение и транспорт;
· познава елементите на сградата, тяхната конструкция и изпълнение;
· дефинира и спазва точно технологичната последователност на операциите за изпълнение на конкретна работа;
· умее да разчита техническа документация (схеми, чертежи и инструкции);
· познава основните компоненти на организацията в строителството;
· анализира резултатите от извършени монтажни и демонтажни дейности при нормални и аварийни ситуации и измерва основни технически параметри;
· спазва изискванията и разпоредбите на нормативните документи, регламентиращи дейността.
3.3. Цели на обучението по специфичната за професията "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи" задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· разпознава и използва елементите на мрежите за водоснабдяване и канализация (предназначение, разновидности, устройство, качества) и начина за означаването им в схеми и чертежи;
· познава инструментите и машините за изграждане, експлоатация и ремонт на В и К мрежи и умее да си служи с тях;
· познава, разбира и умее да извършва по предписание технологичните операции за изграждане, експлоатация и ремонт на В и К мрежи - разчитане на схеми и чертежи; шлосерски операции; заварки; монтаж; демонтаж; измерване и др.;
· разбира и поема отговорността за качествено и в срок изпълнение на работата, свързана с изграждането, експлоатацията и ремонта на В и К мрежи, в т.ч. и други задължения, като например да отговаря за водоснабдяването на поверените му селища и за показателите на подаваната вода (наличие на остатъчен хлор и др.).
4. Резултати от ученето

Компетенции Резултати от ученето
  Обучаваният трябва да:
Общи за професията "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"
1. Спазва здравословните и безопасни условия на труд, осигурява безопасността на другите и опазва околната среда 1.1. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд, за противопожарна и аварийна безопасност и защита
  1.2. Описва вредите от небрежно съхраняване и използване на строителни материали, инструменти и машини върху човешкия организъм и околната среда
  1.3. Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа, и причините за възникването им
  1.4. Работи правилно и безопасно с материали, инструменти и машини
  1.5. Обезопасява работното си място и използва по предназначение личните предпазни средства
  1.6. Поставя обезопасяваща сигнализация на изкопите и такава за наличие на други инсталации (електрическа, газова и др.)
  1.7. Използва по предназначение средствата за противопожарна защита
  1.8. Събира и изхвърля отпадъците на определените за целта места, като спазва изискванията за опазване на околната среда
  1.9. Оказва долекарска помощ на пострадал при инциденти, причинени от работа с машини и други съоръжения
2. Работи в екип и спазва установения във фирмата ред 2.1. Обяснява икономическите взаимоотношения в страната, организацията на работа във фирмата и ролята на длъжностните лица в нея, правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и спазва договорните отношения между работодател и работник
  2.2. Спазва изискванията и разпоредбите на нормативните документи
  2.3. Осъзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си
  2.4. Общува с колеги, с прекия си ръководител и клиентите в съответствие с установения йерархичен ред
  2.5. Изпълнява отговорно задачите си със съдействието и/или помощта на членовете на екипа
  2.6. Носи отговорност при липси на материали и неспазване на технологичния ред
3. Работи с фирмени и нормативни 3.1. Разчита стандарти, справочници и каталози
документи на български и на чужд език 3.2. Спазва технологичните и организационните изисквания на фирмата
  3.3. Прилага действащите закони, наредби и инструкции, отнасящи се до работа в строителството и експлоатацията на В и К мрежи
  3.4. Попълва отчет за извършената работа и вложените материали
  3.5. Отговаря за качеството на възложената му работа за изграждането, експлоатацията и ремонта на В и К мрежи и изпълнението й в срок
  3.6. Подпомага длъжностните лица при инкасиране на район
4. Разчита проекти, монтажни планове и схеми на В и К мрежи на български и на чужд език 4.1. Разпознава и назовава означените в схемите и чертежите елементи за В и К мрежи (тръби, фитинги, арматури, фасонни части, санитарни прибори и др.)
  4.2. Описва видовете мрежи, показани на схеми или/и чертежи, като:
  - отклонения (водопроводни и канализационни)
  - сградна и етажна водопроводна мрежа за студена и за топла вода
  - водомерен възел и дворна шахта
  - връзки при недостатъчен уличен напор на студената вода
  - водопроводна мрежа за противопожарна вода
  - канализационни мрежи и шахти
  - помпени станции, СОЗ и др.
  4.3. Разчита проекти и монтажни планове за В и К мрежата
  4.4. Разчита схеми за спиране и пускане на водата във водопроводната мрежа
  4.5. Работи с компютър и използва програмни продукти, необходими за изпълнение на професионалните си задължения
  4.6. Използва основна строителна техническа и технологична терминология на български и на чужд език
5. Монтира и демонтира елементи за В и К мрежи 5.1. Обяснява видовете мрежи, предназначението и елементите им и умее да разчита схеми и чертежи (В и К мрежи и отклонения; мрежа за студена и мрежа за топла вода; водомерен възел и шахта; връзки при недостатъчен напор на водата; противопожарна вода; помпени станции; СОЗ и др.)
  5.2. Назовава и описва основните строителни материали и части за В и К мрежи (тръби, фитинги, арматури, санитарни уреди, прибори и аксесоари), приложението им, съхранението и транспорта им
  5.3. Сравнява качествата на материалите и частите за В и К мрежи (тръби, фитинги, арматури, санитарни уреди, прибори и аксесоари) и избира подходящите за възложената работа
  5.4. Разпознава и избира подходящите за работата материали и елементи
  5.5. Разпознава и избира подходящите за работата си инструменти и машини (шлосерски и монтажни инструмени, технически средства за измерване на технологични величини, средства за механизация), умее да си служи с тях и да ги поддържа
  5.6. Знае и спазва посочените допуски и сглобки за монтаж на В и К връзки, в т.ч. и между разнородни и еднородни видове тръби и фасонни части
  5.7. Обяснява правилата за измерване с цел контрол на техническите параметри и анализира резултатите от дейността си по време на монтаж и демонтаж
  5.8. Спазва алгоритъма за монтаж и демонтаж за конкретната възложена задача и техническите параметри за налягане на отделните уреди
6. Монтира и демонтира В и К мрежи - нови и преустроени 6.1. Описва устройството и обяснява схемите и чертежите на: В и К мрежи и отклонения; мрежа за студена и мрежа за топла вода; водомерен възел и шахта; тръбни връзки при недостатъчно налягане на водата; тръбни връзки за противопожарна вода; помпени станции; санитарни охраняеми зони
  6.2. Описва и спазва технологичния ред за изпълнение на: В и К мрежи и отклонения, мрежа за студена и мрежа за топла вода, водомерен възел и шахта; тръбни връзки при недостатъчно налягане на водата; тръбни връзки за противопожарна вода; помпени станции; санитарни охраняеми зони
  6.3. Обяснява и прилага действащите правила за измервания, контролиращи техническите параметри по време на изграждане и ремонт на В и К мрежи
  6.4. Описва видовете строително-монтажни работи за изграждане на В и К мрежи и участва в тях
  6.5. Изброява, описва и прилага в технологичен ред дейностите за полагане в изкоп, монтаж и демонтаж на уреди, нови фитинги и тръби, за откриване на нови и закриване на стари водопроводни отклонения
  6.6. Изброява в технологична последователност и описва дейностите за отстраняване на спешно възникнали аварии във В и К мрежи
  6.7. Разпознава и избира подходящите за работата си инструменти, уреди и съоръжения и ги поддържа (шлосерски и монтажни инструменти; технически средства за измерване на технологични параметри; съоръжения за механизация)
  6.8. Обяснява правилата за измерване с цел контрол на техническите параметри и анализира резултатите от дейността си за монтаж и демонтаж
7. Поддържа В и К мрежи и отстранява аварии в тях 7.1. Описва параметрите на В и К мрежи, определящи качествената им работа
  7.2. Изброява и обосновава избора на дейностите за поддържане на експлоатационните параметри на съоръженията във В и К мрежи в норма според действащите нормативни документи
  7.3. Извършва дейностите за поддържане на В и К мрежи (без и със отклонения; студена и топла вода; водомерен възел и шахта; недостатъчно налягане на водата; противопожарна вода; помпени станции; санитарни охраняеми зони) според нормите (разчита схеми и чертежи; шлосерски операции; заварки; монтира, демонтира, измерва и др.)
  7.4. Описва правилата за измерване и контрол на техническите параметри и анализира получените резултати при нормални и аварийни ситуации
  7.5. Изброява и спазва хигиенно-техническите изисквания за почистване и дезинфекция (в т.ч. обеззаразяване на водата)
  7.6. Изброява и извършва подготвителна работа за зимен период (изолация на тръбите в помещения и плитко положени в изкопите) и обезопасява запорните гърнета от замръзване през зимата
  7.7. Отстранява спешно възникнали аварии (например спиране на течове, отпушване на канализация и др.) във В и К мрежи във и извън работно време
Специфични за специалност 5820501 "Вътрешни В и К мрежи"
8. Монтира и демонтира водомери и съдейства при инкасиране на район 8.1. Разпознава и описва елементите на сградите, тяхната конструкция и изпълнение и извършва строителни и монтажни работи за изграждане на вътрешни В и К мрежи според действащите правила
  8.2. Спазва фирмените изисквания за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на В и К системи
  8.3. Изпълнява вътрешни водопроводни мрежи
  8.4. Пломбира водомерите и попълва декларации за опазване целостта на пломбите
  8.5. Изготвя протокола при демонтаж на водомер
  8.6. Проверява и узаконява водомери на открити нови партиди
  8.7. Остойностява извършената услуга и издава фактура (за смяна и пломбиране на водомер, отпушване на канализация и др.)
Специфични за специалност 5820502 "Външни В и К мрежи"
9. Изгражда и поддържа външни В и К мрежи, помпени станции и санитарноохраняеми зони (СОЗ) 9.1. Извършва строителни и монтажни работи за изграждане на външни В и К мрежи, помпени станции и СОЗ според действащите правила
  9.2. Изброява и обосновава дейностите за поддържане на експлоатационните параметри на съоръженията във В и К мрежи в норма според действащите нормативи
  9.3. Изброява и спазва хигиенно-техническите изисквания за почистване и дезинфекция (в т.ч. обеззаразяване на водата)
  9.4. Изброява и извършва подготвителни дейности за зимен период (изолация на тръбите в помещения и плитко положени в изкопите) и обезопасява запорните гърнета от замръзване през зимата
  9.5. Изброява и извършва необходимите дейности за пролетна и есенна дезинфекция на водата
  9.6. Обяснява правилата за измерване с цел контрол на техническите параметри по време на експлоатация и ремонт на външни В и К мрежи, помпени станции и СОЗ
  9.7. Анализира резултатите от измерване на технически параметри при нормални и аварийни ситуации
   
5. Изисквания към материалната база
Обучаващата институция трябва да осигури учебни кабинети, работилници и базови обекти в подходящи частни, общински и държавни фирми, с които предварително са сключени договори.
Основното обзавеждане на учебните кабинети за провеждане на обучението по теория на професията включва учебни маси и столове, учебна дъска и екран, технически средства, а помощното - средства за писане, различни носители на информация, чертожни инструменти и мостри. За учебните помагала (макети, реални образци, онагледяващи табла, филми за нови технологии и др.) и техническите средства (проектор, компютър и др.) е необходимо да има подходящо място за съхраняване. Необходими са нагледни материали - мостри от различни видове тръби, схеми за монтаж и демонтаж, чертежи и снимки, онагледяващи реални обекти (водоснабдителни и канализационни системи, пречиствателни станции, язовири, напоителни системи и др.).
В учебните работилници се провежда обучението по практика на професията. Обзавеждат се със съоръжения и помагала, свързани с изучаваната професия. В тях трябва да има работно място за всеки обучаван и за обучаващия.
Обзавеждането на учебните работилници за провеждане на обучението по практика на професията включва шкафове за шлосерски инструменти (флашки, тръбни ключове, машинка за запояване на пластмасови тръби, резци, пили, чертилки, нивелир, бензинови лампи и др.), сигнализационни и указателни средства и лични предпазни средства (каска, маска, очила, работно облекло), работни места с шлосерски стиски, различни по вид и метод на работа машини (ъглошлайф, помпи, агрегати) от различно естество - с електрическо захранване и с двигатели с вътрешно горене, полигони за монтаж и демонтаж на водопроводна мрежа с хоризонтални и вертикални клонове, санитарни възли и др. Необходими са образци на различни материали и инструменти, табла за онагледяване на конкретни решения, демонстрационни макети с типични за В и К мрежите елементи.
Базовите обекти са фирми с предмет на дейност изграждане, експлоатация и ремонт на вътрешни и външни В и К мрежи в сгради (жилищни, административни, промишлени, кораби), различни водохващания и пречиствателни станции.
6. Изисквания към обучаващите по теория и практика
Професионалната подготовка по професията "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи" се извършва от лица с образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" по специалности от професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия" от област на висше образование "Технически науки" от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), и съответстващи на учебните предмети (модули) от задължителната професионална подготовка.
За практическото обучение по заваряване лицата трябва да притежават съответната правоспособност.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума