навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА (ДВ, БР. 1 ОТ 2006 Г.)

В сила от 01.01.2012 г.
Издадена от Министерството на финансите

Обн. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

§ 1. В чл. 3 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 5:

"5. от лицата по т. 1 само след издадени задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт, когато декларацията се подава след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнася, и не съдържа данни за осигурителен стаж, зачетен по реда на чл. 9, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, данни само за здравно осигуряване, или данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица."

2. В ал. 2 се създава т. 8:

"8. от общините за предоставените от тях социални услуги - резидентен тип за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 5 от Закона за здравното осигуряване."


§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 1 накрая се добавя "а в случаите по чл. 3, ал. 1, т. 5 само на електронен или хартиен носител".

2. В ал. 2, т. 2 числото "40" се заменя с "30".


§ 3. В § 2 от допълнителните разпоредби т. 1 се изменя така:

"1. "Осигурител" е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица, и посредника, който внася осигурителни вноски за лицата по чл. 4, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване."


§ 4. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се изменя така:Указания за попълване на декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице"


Декларация образец № 1 съдържа данни за социално, здравно осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване, Учителски пенсионен фонд, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" на осигурените лица и облагаемия доход по ЗДДФЛ. Декларация образец № 1 се подава в компетентната териториална дирекция на НАП от:

Работодатели, осигурители и техните клонове и поделения - за всеки календарен месец не по-късно от деня, следващ деня на възникване на последното задължение за внасяне на вноските за този месец, освен при изплащане на аванс, който не е единствено плащане за месеца;

Самоосигуряващите се лица - не по-късно от 10 дни след внасянето на дължимите осигурителни вноски за съответния месец;

Осигурителите и клоновете и поделенията им за лицата, работещи без трудови правоотношения - не по-късно от 10 дни след изтичане на срока по чл. 7, ал. 6 КСО;

Изпращащото ведомство (компетентния български държавен орган), посредника или работодателя в срок не по-късно от 10 дни след внасянето на осигурителните вноски за лицата по чл. 4а от Кодекса за социално осигуряване, по чл. 13, ал. 4, чл. 16, 17 и 17а от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица;

Националния осигурителен институт - за лицата, получаващи парични обезщетения за безработица, обезщетения по чл. 230, ал. 1 или чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

1. Код корекция

Попълва се буква "К", когато:

- се подава декларация за коригиране на подадена декларация;

- са изплатени възнаграждения за минало време, върху които се дължат вноски за социалното и здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, Учителски пенсионен фонд, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"; в тези случаи, освен коригираните, се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация.

Когато за един и същ месец осигурителят е подал повече от една основна декларация за едно лице и се налага да се коригира една от декларациите, се подава първо една заличаваща декларация, след което се подават отново декларациите като основни, с коректните данни. С код корекция "К" не се коригират данните в т. 2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2).

След приемането на коригираща декларация се подава само нова коригираща или заличаваща декларация.

Попълва се буква "З", когато се подава декларация за заличаване на подадена вече декларация. В тези случаи се попълват т. 1, 2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2) от декларацията. Когато за един и същ месец осигурителят е подал повече от една декларация за едно лице и се налага да се заличи една от декларациите, първо се подава една заличаваща декларация и след това се подават отново декларациите с коректните данни като основни.

2. Месец - попълва се в две позиции месецът, за който се отнасят данните. Например: за януари се попълва 01.

3. Година - попълва се в четири позиции годината, за която се отнасят данните.

4. Код на осигурителя - попълва се ЕИК по регистър БУЛСТАТ, ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП за осигурители.

5. ЕГН (ЛНЧ) - попълва се единният граждански номер на осигуреното лице. За чуждестранните граждани се попълва личният номер на чужденец или служебен номер, издаден от НАП (за лицата, които нямат ЕГН или ЛНЧ), като буквите ЛНЧ се подчертават.

5.1. За ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП - дата на раждане - попълва се ден, месец и година на раждане на лицето.

5.2. За ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП - пол - попълва се полът на лицето, за което се подават данните.

5.3. Лицето е с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто - попълва се:

0 - ако лицето не е с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто;

1 - ако лицето е с трайно намалена работо-способност/вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

6. Фамилия - попълва се фамилията по документ за самоличност на осигуреното лице.

7. Инициали - попълват се инициалите на осигуреното лице: първата буква от името и първата буква от презимето.

8. Пощенски код - пощенският код по местоживеене.

9. Област - областта, в която се намира населеното място.

10. Населено място - град/село по местоживеене.

11. Адрес по местоживеене на лицето.

Забележка.

Точки 8, 9, 10 и 11 се попълват служебно от Националната агенция за приходите.

12. Вид осигурен - попълва се в две позиции код, както следва:

- 01 - за работници или служители, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 КСО при един работодател, включително и членове на кооперации, работещи по трудово правоотношение в кооперацията, без обхванатите от следващите кодове;

- 02 - за работещи при условията на първа категория труд;

- 03 - за работещи при условията на втора категория труд;

- 04 - за работещи по втори или допълнителен трудов договор;

- 05 - за държавни служители, доброволците по Закона за защита при бедствия;

- 06 - за военнослужещи по ЗОВС на Република България, държавните служители по ЗМВР и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;

- 07 - за следователи по Закона за съдебната власт;

- 08 - за лицата с учителски осигурителен стаж;

- 09 - за членове на кооперации, получаващи възнаграждение за работа без трудово правоотношение в кооперацията;

- 10 - за изпълнители по договори за управ-ление и контрол на търговски дружества, на еднолични търговци, на неперсонифицирани дружества, както и синдици и ликвидатори;

- 11 - за лица, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, и за трудова злополука и професионална болест;

- 12 - за самоосигуряващи се;

- 13 - за регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;

- 14 - за работещи без трудови правоотношения;

- 15 - за лицата, които получават парично обезщетение за безработица;

- 16 - за лица, работещи при сумирано отчитане на работното време за повече от един месец;

- 17 - за служители на Националната ра-зузнавателна служба и специалната куриерска служба на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и служба "Военна информация" на Министерството на отбраната;

- 18 - за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 6; чл. 4, ал. 2 и чл. 4а от Кодекса за социално осигуряване, за които за осигурителен стаж се зачита времето, през което не са работили поради неправилно недопускане или отстраняване от работа или са били без работа поради уволнение, което е признато като незаконно от компетентните органи;

- 19 - за лица, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 3 КСО;

- 20 - за трудоустроени лица, на които за осигурителен стаж се зачита времето, през което не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от работодателя;

- 21 - за лица, работещи по втори или допълнителен трудов договор, за които осигурителните вноски при основния работодател са внесени върху максималния осигурителен доход и осигурителният стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 КСО;

- 22 - за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация;

- 23 - за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация и са осигурени върху максималния размер на осигурителния доход по трудово правоотношение, и осигурителният им стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 КСО;

- 24 - за членове на Висшия съдебен съвет и инспектори към инспектората на Висшия съдебен съвет, съдии, прокурори, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители с изключение на военните съдии и прокурори;

- 25 - за лицата, включени в програми за насърчаване на заетостта, които не се осигуряват за безработица;

- 26 - за инвалиди, работници и служители, които работят в специализирани предприятия, кооперации и цехове, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания;

- 27 - за лица, получаващи обезщетение за времето, през което са останали без работа по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование;

- 28 - за лица, които внасят само здравноосигурителни вноски;

- 29 - за други (попълва се само по изрично указание на НАП);

- 71 - за членове на избирателни комисии по Изборния кодекс;

- 72 - за лица, включени в програми за подкрепа на майчинството, които не се осигуряват за безработица;

- 82 - за лица, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, както и за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията с изключение на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 5 и 7 КСО;

- 83 - за офицери и сержанти от Националната разузнавателна служба, специалната куриерска служба на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и служба "Военна информация" на Министерството на отбраната;

- 84 - за изпратените за участие в международни мисии по реда на ЗМВР, избрали да се осигуряват за своя сметка за фонд "Пенсии";

- 86 - за лица, работещи в международни органи и организации със съгласието на компетентните държавни органи, които са избрали да се осигуряват за своя сметка за фонд "Пенсии";

- 87 - за лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;

- 88 - за лица, получаващи обезщетение по чл. 230, ал. 1 ЗОВСРБ;

- 89 - за съпрузите на военнослужещи, участващи в международни операции и мисии, получаващи обезщетение по чл. 231, ал. 1 ЗОВСРБ;

- 90 - за лицата, получаващи доходи по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за които не се подават данни за държавното обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване (осигурителен доход, осигурителни вноски, дни в осигуряване и др.), но задължително се подава информация за данъка по чл. 42 от закона; за лицата, полагащи труда си на територията на Република България, за които се прилага осигурителното законодателство на друга държава, но се дължи данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица:

За тези лица се попълват само данните за данъка в полетата на точки 31, 31а, 32 и 33;

- 91 - за съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба по време на задграничния им мандат;

- 92 - за морските лица;

- 93 - за специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето;

- 94 - за лица, подчинени на законодателството на друга държава съгласно международно споразумение в сферата на социалната сигурност, по което Република България е страна, и за които във връзка с материалния обхват на съответното споразумение се дължат задължителни осигурителни вноски и/или вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите";

- 95 - за лицата на длъжност балерина, балетист или танцьор в културни организации.

12.1. Пореден номер на квалификационната група професии за осигурения - попълва се номерът на колоната на квалификационната група професии, в която е определена длъжността на лицето, съгласно ЗБ на ДОО за съответната година.

12.2. Код икономическа дейност за осигурения - попълва се 4-значният код по КИД 2008 г. За лицата, наети в спомагателни дейности на работодателя, когато той извършва повече от една икономическа дейност, се попълва "0000".

12.3. Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя - попълва се номерът на реда, в който е определена основната икономическа дейност на осигурителя, съгласно ЗБ на ДОО за съответната година. Бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството, които не прилагат минимален осигурителен доход - за работниците и служителите попълват код "99".

Забележки:

1. Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват за вид осигурен 01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 72, 82 и 95.

2. Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват за вид осигурен 94, когато осигурителният доход на лицето се определя по реда на чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

12.4. Работодателят дължи вноски за месеца по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - за осигуреното лице се попълва в една позиция:

- 0 - ако не дължи вноски;

- 1 - ако дължи вноски.

13. Код продължаване на осигуряването - попълва се в една позиция:

- 0 - ако осигуряването продължава от предходен месец;

- 1 - ако лицето е включено в осигуряването през месеца, за който се подават данните.

14. Ден, от който осигуряването е възникнало/възобновено - попълва се в две позиции първият ден в осигуряване.

15. Ден, в който осигуряването е прекратено/прекъснато - например при прекратяване на правоотношението, при прекъсване на осигуряването, без правоотношението да е прекратено, при ползване на неплатен отпуск, който не се зачита за осигурителен стаж, и др. Попълва се в две позиции последният ден в осигуряване.

16. Дни в осигуряване - общо.

Забележки:

1. Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 16, в т. 16 се попълва 20000. След изтичане на периода на сумираното отчитане на работното време се подава нова декларация, като в т. 1 "Код корекция" се попълва "К". В позиции 1, 2, 3, 4 и 5 на т. 16 се попълват преизчислените работни дни в осигуряване за всеки месец.

2. Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 90, точка 16 не се попълва.

Позиция 1:

- ако лицето е осигурявано всички работни дни през месеца - попълва се 0;

- ако лицето не е осигурявано всички работни дни през месеца - попълва се 1.

Позиции 2 и 3:

- попълва се в две позиции общият брой работни дни в осигуряване.

Позиция 4:

- попълва се законоустановеното работно време за длъжността; лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 92 и 93 попълват 0.

Позиция 5:

- попълва се дневното работно време в часове на осигуреното лице; когато дневното работно време е различно през отделните дни в месеца, се попълва в часове среднодневното работно време; когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час; лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 92 и 93 попълват 0.

Сборът от дните, отразени в т. 16.1 до 16.6 и т. 16.А, трябва да съответства на дните, посочени в позиции 2 и 3 на т. 16.

16.1. Отработени и други дни с осигурителни вноски - попълват се в две позиции дните с осигурителни вноски. Такива са: отработените дни в осигуряване, дните в платен отпуск, дните, за които е упражнявана дейност, която е основание за осигуряване, и всички дни с осигурителни вноски на основание чл. 9, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

Не се попълват дните положен извънреден труд.

16.2. Дни във временна неработоспособност, с изключение на дните, посочени в т. 16.5, 16.6 и 16.А - в две позиции се попълват дните във временна неработоспособност поради болест, гледане на болен член на семейството, бременност и раждане, санаторно-курортно лечение, карантина с право на обезщетение.

16.3. Дни за отглеждане на малко дете и в неплатен отпуск за бременност и раждане - в две позиции се попълват дните за отглеждане на малко дете съгласно чл. 164, 164а, 165, 167, 167а КТ, както и дните в неплатен отпуск за бременност и раждане. Тази точка се попълва и от самоосигуряващи се лица, които ползват аналогични права.

16.4. Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж - в две позиции се попълват работните дни в неплатен отпуск за временна неработоспособност, неплатен отпуск до 30 работни дни за една календарна година, който се зачита за осигурителен стаж, и други дни в осигуряване без осигурителни вноски.

16.5. Дни в трудова злополука, с изключение на дните, посочени в т. 16.А - попълват се в две позиции дните във временна неработоспособност поради трудова злополука с право на обезщетение.

16.6. Дни в професионална болест, с изключение на дните, посочени в т. 16.А - попълват се в две позиции дните във временна неработоспособност поради професионална болест с право на обезщетение.

16.А. Дни във временна неработоспособност с възнаграждение от работодателя на основание чл. 40, ал. 5 КСО - попълва се броят на работните дни, за които работодателят е изплатил възнаграждение на основание чл. 40, ал. 5 КСО.

16.7. Отработени часове - общо - попълва се броят на отработените часове през месеца след превръщане на нощните часове в дневни, вкл. броят изработени часове извънреден труд и броят на часовете за времето на платен отпуск. Когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час. Тази точка не се попълва за лицата с код 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 71, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 и 93.

16.8. Часове положен извънреден труд - попълва се броят на отработените часове извънреден труд след превръщане на нощните часове в дневни. Когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час. Тази точка не се попълва за лицата с код 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 71, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 и 93.

17. Доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски за периодите на временна неработоспособност или бременност и раждане - попълва се осигурителният доход, определен по реда на чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване.

В тази точка не се включват сумите, изплатени на основание чл. 40, ал. 5 КСО.

17.1. Доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски за периодите на отглеждане на дете до две години по Кодекса на труда, а за четвърто и следващо дете до изтичането на 6 месеца непосредствено след отпуска по чл. 163 КТ.

17.2. Доход, от който е определено паричното обезщетение за периодите на временна неработоспособност или бременност и раждане - попълва се служебно от Националния осигурителен институт, след предоставяне на информацията по чл. 5, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване.

18. Върху сумата в т. 17 и 17.1 - попълва се процентът на здравноосигурителната вноска за сметка на работодателя съгласно ЗБ на НЗОК за съответната година.

19. Сума за социални разходи, върху която се дължат осигурителни вноски - попълва се сумата за социални разходи, давани постоянно или периодично, пряко на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване в пари или в натура, върху която се дължат осигурителни вноски за социално и за здравно осигуряване.

20. За фонд "Пенсии" върху сумата в т. 19 - попълва се процентът осигурителна вноска съгласно Кодекса за социално осигуряване за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице, когато е попълнена т. 19.

21. Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски, включително сумата по чл. 40, ал. 5 КСО, с изключение на сумата по т. 19 - попълва се доходът съгласно чл. 6, ал. 2 КСО, вкл. сумата по чл. 40, ал. 5 КСО. При попълване на данните не се включва сумата по т. 19.

22. За фондове на ДОО без ТЗПБ върху сумите в т. 21 - попълва се процентът осигурителна вноска за фондовете на ДОО съгласно Кодекса за социално осигуряване за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице без фонд "Трудова злополука и професионална болест".

22.1. Върху сумите в т. 19 и 21 - попълва се процентът на здравноосигурителната вноска за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице съгласно ЗБ на НЗОК за съответната година, когато е попълнена т. 19 и/или т. 21.

22.2. За фонд ТЗПБ върху сумите в т. 21 - попълва се процентът осигурителна вноска за сметка на осигурителя/морското лице за фонд "Трудова злополука и професионална болест", определен съгласно Кодекса за социално осигуряване и приложение № 2 от ЗБ на ДОО за съответната година.

23. За Учителски пенсионен фонд върху сумите в т. 21 - попълва се процентът на осигурителната вноска за сметка на работодателя, която се внася в приход на УПФ. Отнася се само за лицата с учителски осигурителен стаж.

25. За професионален пенсионен фонд върху сумите в т. 19 и 21 - попълва се процентът на вноската за сметка на работодателя/морското лице съгласно Кодекса за социално осигуряване.

26. За универсален пенсионен фонд върху сумите в т. 19 и 21 - попълва се процентът на вноската съгласно Кодекса за социално осигуряване за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице.

27. Доход, върху който се дължат вноски само за здравно осигуряване - попълва се осигурителният доход, върху който се дължат вноски за здравно осигуряване за времето в неплатен отпуск, за времето на отглеждане на дете по чл. 165 и 167а КТ и др.

28. Върху сумата в т. 27 - попълва се процентът здравноосигурителна вноска за сметка на работодателя или самоосигуряващия се.

29. Брутно трудово възнаграждение - попълва се сумата на брутното трудово възнаграждение, определено съгласно Кодекса на труда, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, колективен трудов договор и други нормативни актове, определящи вида и размерите на работните заплати и допълнителните трудови възнаграждения.

30. Процент вноска за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - попълва се процентът на осигурителната вноска за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", определена със ЗБ на ДОО.

Забележка.

Точки 29 и 30 се попълват само за лицата, работещи по трудови правоотношения, ако в т. 12.4 е попълнено "1" и лицето не попада в кръга на лицата по чл. 7, т. 1 - 3 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

31. Начислен месечен облагаем доход - попълва се трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, начислени за съответния месец, с изключение на доходите, посочени в чл. 24, ал. 2 ЗДДФЛ. Попълва се за лица с попълнен "Вид осигурен" в т. 12 - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 71, 72, 82, 83, 90, 92, 93, 94 и 95.

Забележки:

1. Съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД или физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, попълват полетата на т. 31, 31а, 32 и 33 за доходи по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, върху които се дължи данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

2. Полето на т. 31 за лицата с код за вид осигурен 14 се попълва само от акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за доходи по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

3. Полето на т. 31 за лицата с код за вид осигурен 71 се попълва само за членовете на Централната избирателна комисия.

4. Полето на т. 31 се попълва за лицата с код за вид осигурен 93, за доходите по § 1, т. 26, буква "к" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

31а. Начислен месечен данък - попълва се размерът на начисления от работодателя данък по чл. 42, ал. 4 ЗДДФЛ. Попълва се само за лица, за които е попълнена т. 31.

32. Лични вноски за допълнително доброволно осигуряване - попълва се размерът на направените през месеца чрез работодателя лични вноски за допълнително доброволно осигуряване - в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 ЗДДФЛ. Попълва се само за лица, за които е попълнена т. 31.

33. Лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" - попълва се размерът на внесените през месеца за сметка на лицето чрез работодателя лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 ЗДДФЛ. Попълва се само за лица, за които е попълнена т. 31.

34. Нетно възнаграждение - попълва се сумата на нетното възнаграждение, определена по реда на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване.

Забележка.

Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 28, се попълват т. 2, 3, 4, 5 (5.1, 5.2, 5.3), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 27 и 28."


§ 5. В приложение № 2 в Указания за попълване на Декларация обр. № 3, т. 5 позиция 52 се изменя така:

"52 - за социално слабите с право на социално подпомагане, лицата настанени в специализирани институции за социални услуги и приетите за обслужване в социални учебно-професионални центрове и центрове за временно настаняване, центрове за настаняване от семеен тип, преходни жилища, защитени жилища, наблюдавани жилища и кризисни центрове."


§ 6. Параграф 3б от преходните и заключителните разпоредби се отменя.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 7. В декларация образец № 1 от приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 за периода 1 януари - 31 декември 2012 г. не се попълват т. 12.4 и 30.


§ 8. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2012 г.Новини


 
 
 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума