навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13 ОТ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (ОБН., ДВ, БР. 8 ОТ 2004 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 71 ОТ 2006 Г. И БР. 67 ОТ 2007 Г.)

Издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

§ 1. В чл. 16, ал. 2 думите "чл. 28 от Наредба № 14 за службите по трудова медицина (ДВ, бр. 95 от 1998 г.)" се заменят с "чл. 11, ал. 10 от Наредба № 3 от 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (ДВ, бр. 14 от 2008 г.)".


§ 2. В § 1 от допълнителните разпоредби, в т. 2 букви "а" и "б" се изменят така:

"а) всеки химичен агент, който отговаря на критериите за класифициране като опасно вещество съгласно приложение I към Регламент (EO) 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, независимо от това, дали веществото е класифицирано като опасно по този регламент, с изключение на веществата, които отговарят само на критериите за класификация като опасни за околната среда;

б) всеки химичен агент, който отговаря на критериите за класифициране като опасна смес съгласно приложение № 1 към Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси, приета с ПМС № 182 от 2010 г. (ДВ, бр. 68 от 2010 г.), и/или приложение I към Регламент (EO) 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, независимо от това, дали сместа е класифицирана като опасна по тази наредба и/или регламент, с изключение на смесите, които отговарят само на критериите за класификация като опасни за околната среда;".


§ 3. В § 1а от преходните и заключителните разпоредби се създава т. 6:

"6. Директива 2009/161/ЕС на Комисията от 17 декември 2009 г. за съставяне на трети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция в изпълнение на Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията."


§ 4. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 3 се изменя така:

"Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 3


Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда
Химичен агент CAS № Гранични стойности Забележка
по     8 часа 15 min  
ред     mg/m(3) бр.вл/сm(3) ppm mg/m(3) ppm  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Азотен диоксид 10102-44-0 4,0          
2. Азотна киселина• 7697-37-2       2,6 1  
3. Азотен оксид• 10102-43-9 20,0          
4. Акриламид 79-06-1 0,03          
5. Акрилонитрил 107-13-1 4,5          
6. Акрилова киселина 79-10-7 30,0          
7. Акролеин 107-02-8 0,25     0,8    
8. Аланин-Д 338-69-2 5,0          
9. Алилов алкохол• 107-18-6 4,8   2 12,1 5 Кожа
10. Алил формиат 1838-59-1 10,0          
11. Алуминий (метален прах и оксиди)   10,0          
  респирабилна фракция   1,5          
12. Алуминий (неорганични разтворими 7429-90-5 2,0          
  съединения)              
  (като алуминий)              
13. a-Аминоантрахинон 82-45-1 5,0          
14. a-Нафтиламин 91-59-8 не се          
      нормира          
15. Амилацетат, tert• 625-16-1 270   50 540 100  
16. Амидофен (пирамидон) 58-15-1 0,5          
17. Амилов алкохол 71-41-0 100          
18. Амониев бромат 13843-59-9 0,5     1,5    
19. Амониев ванадат 11115-67-6 0,05          
20. Амониев диизопропилтио-фосфат 29918-57-8 1,0          
21. Амониев нитрат с кисели амониеви   5,0          
  фосфати и калиев сулфат              
  (комбиниран тор)              
22. Амониев сулфат 7783-20-2 10,0          
23. Амониев сулфамат 7773-06-0 10,0          
24. Амониев сулфоцианид (роданид) 1762-95-4 5,0          
25. Амониев тиосулфат 7783-18-8 10,0          
26. Амониев флуорид 12125-01-8 0,2     1,0    
27. Амониев хлорид 12125-02-9 10,0          
28. Амоняк• 7664-41-7 14,0   20 36,0 50  
29. Амонячно-карбиден тор   2,5          
30. Ампицилин 69-53-4 0,1     0,3    
31. Амфос (смес от амониев фосфат,   6,0          
  диамониев фосфат, амониев              
  сулфат и амониев силикофлуорид)              
32. Аналгин 68-89-3 0,5     1,0    
33. о-Анизидин 90-04-0            
  р-Анизидин 104-94-9 0,5          
34. Анилин 62-53-3 2,0          
35. Антимон и неорганични съединения 7440-36-0 0,5          
  (като антимон)              
36. 9, 10- Антрахинон 84-65-1 5,0          
37. Антрацен 120-12-7 0,1          
38. Апатит и фосфатит, съдържащи              
  под 2 % свободен кристален              
  силициев диоксид в              
  респирабилната фракция              
  Инхалабилна фракция   6,0          
  Респирабилна фракция   3,5          
39. Арсен и неорганични съединения 7440-38-2 0,05          
  (двуарсенов триоксид, двуарсенов              
  пентаоксид, галиев арсенид)              
40. Арсеноводород (арсин) 7784-42-1 0,05          
41. Аспарагинова киселина 56-84-8 10,0          
42. Асфалт (битуми) (по бензен) 8052-42-4 5,0     10,0    
43. Ацеталдехид 75-07-0 30,0     200,0    
44. Ацетил салицилова киселина 50-78-2 0,5     1,0    
  (ацетизал)              
45. Ацетилен 74-86-2 20,0          
46. Ацетон• 67-64-1 600     1400    
47. Ацетонитрил• 75-05-8 70   40     Кожа
48. Ацетон цианхидрин 75-86-5 1,0          
49. Ацетофенон 98-86-2 5,0          
  (метил-фенил кетон)              
50. Барий-разтворими съединения   0,5          
  (като барий)•              
51. Бариев сулфат 7727-43-7 10,0          
52. Барит, съдържащ под 2 %              
  свободен кристален силициев              
  диоксид в респирабилната              
  фракция              
  Инхалабилна фракция   6,0          
  Респирабилна фракция   3,0          
53. Бензалдехид 100-52-7 5,0          
54. Бензидин 92-87-5 не се          
      нормира          
55. Бензилналкохол 100-51-6 5,0          
56. Бензилхлорид 100-44-7 3,0     5,0    
57. Бензин-разтворител (по пентан)   900          
58. Бензин-крекинг   300          
59. Бензен• 71-43-2 3,25         Кожа
60. Бензоилхлорид 98-88-4 5,0          
61. 3,4-Бензпирен (бенз(а)пирен) 50-32-8 0,00015          
62. Бентонит, съдържащ под 2 %              
  свободен кристален силициев              
  диоксид в респирабилната              
  фракция              
  Инхалабилна фракция   6,0          
  Респирабилна фракция   3,0          
63. Берилий и съединения (като 7440-41-7 0,002          
  берилий)              
64. Бисмут (сплави бисмут, телурид) 1304-82-1 5,0          
65. Бисфенол А (вдишван прах)• 80-05-7 10          
66. Бор и неорганични съединения 1303-86-2 5,0          
  (оксид, борна киселина, борати,              
  боракс-като бор)              
67. Борен трифлуорид 7637-07-2 3,0          
68. Бром• 7726-95-6 0,7   0,1      
69. Бромбензен 108-86-1 3,0          
70. Бромоводород• 10035-10-6       6,7 2  
71. Бромоформ 75-25-2 5,0          
72. n-Бутан 106-97-8 1900          
73. 1,3-бутадиен (дивинил) 106-99-0 50     100    
74. n-Бутилакрилат• 141-32-2 11   2 53 10  
75. n-Бутиламин 109-73-9 10     15    
76. n-Бутилацетат 123-86-4 710     950    
77. n-Бутилов алкохол 71-36-3 100     150    
78. 2-Бутоксиетанол• 111-76-2 98   20 246 50 Кожа
79. 2-Бутоксиетилацетат• 112-07-2 133   20 333 50 Кожа
80. 2-(2-Бутокси-етокси) етанол• 112-34-5 67,5   10 101,2 15  
81. Ванадий-оксиди и неорг. 1314-62-1 0,05          
  съединения              
82. Варовик, съдържащ под 2 %              
  свободен кристален силициев              
  диоксид в респирабилната              
  фракция влакнести частици              
  (респирабилни)              
  Инхалабилна фракция   10          
  Влакна-респирабилна фракция,     1,0        
  бр.вл./сm(3)              
83. Вермикулит, съдържащ под 2%              
  свободен кристален силициев              
  диоксид в респирабилната              
  фракция влакнести частици              
  (респирабилни)              
  Инхалабилна фракция   5,0          
  Влакна-респирабилна фракция,     1,0        
  бр.вл./сm(3)              
84. Винилацетат• 108-05-4 17,6   5 35,2 10  
85. Винилацетилен 689-97-4 20          
86. Винилтолуен (метилстирен) 25013-15-4 200     480    
87. Винилхлорид• 75-01-4 2,5          
88. Водороден пероксид 7722-84-1 1,5          
89. Волфрам-разтв. съединения (като 7414-33-07 1,0     3,0    
  волфрам)              
90. Волфрам-неразтв. съединения   5,0     10,0    
  (като волфрам)              
91. Въглероден диоксид• 124-38-9 9000   5000      
92. Въглероден оксид 630-08-0 40     200    
93. Въглищен прах, смесен, съдържащ              
  над 2 % свободен кристален              
  силициев диоксид в              
  респирабилната фракция              
  Инхалабилна фракция   5,0          
  Респирабилна фракция   (0,07 x 100)/Z*          
94. Въглищен прах, смесен, съдържащ              
  под 2 % свободен кристален              
  силициев диоксид в              
  респирабилната фракция              
  Антрацитни и черни въглища              
  Инхалабилна фракция   6,0          
  Респирабилна фракция   2,0          
  Лигнитни и кафяви въглища              
  Инхалабилна фракция   10,0          
  Респирабилна фракция   4,0          
95. Газьол (нафта)-петролеев дестилат 8002-05-9 1600          
96. Гентамицин 1403-66-3 0,1     0,6    
97. Германий-оксид 1310-53-8 2,0          
98. Германий-тетрахидрид, 7782-65-2 1,0          
  тетрахлорид (като германий)              
99. 2,4-Д 94-75-7 10,0          
100. Декахидронафталин (декалин) 91-17-8 100          
101. n-децилов алкохол 112-30-1 10          
102. Гипс, съдържащ под 2 % свободен              
  кристален силициев диоксид в              
  респирабилната фракция              
  Инхалабилна фракция   6,0          
103. Графит 7782-42-5            
  Инхалабилна фракция   5,0          
104. Диазепам 439-14-5 0,1     0,5    
105. о-Дианизидин 119-90-4 не се          
  (3,3-диметокси-бензидин)   норми-ра          
106. 1,2-дибромпропан 78-75-1       5,0    
107. 1,2-дибромтетра-флуоретан 124-73-2 1000          
  (фреон-114 В2)              
108. Диатомит              
  Инхалабилна фракция   1,0          
109. Дибутилпаракрезол 128-37-0 10     50    
110. s-s-дибутилтритиофосфат   0,5          
111. Дибутилфталат 84-74-2 5,0          
112. Диетаноламин 111-42-2 10          
113. Диетиламин• 109-89-7 15   5 30 10  
114. Диетилбензен 25340-17-4 10          
115. Диетилентриамин 111-40-0 4,0          
116. Диетиленгликол 11-46-4 10          
117. 2-Диетиламино-етанол 100-37-8 50          
118. Диетилов етер• 60-29-7 308   100 616 200  
119. Диетилфталат 84-66-2 5,0          
120. Дизепин (хлордиазепоксид)   0,1     0,5    
121. Диизопропиламин 108-18-9 20          
122. Диизопропилбензен 25321-09-9 50          
123. Диметиламин• 124-40-3 3,8   2 9,4 5  
124. р-Диметиламиноазобензен 60-11-7 не се          
      нормира          
125. Диметиланилин 121-69-7 2,0          
  (n-диметиланилин)              
126. N, N-Диметилацетамид• 127-19-5 36   10 72 20 Кожа
127. Диметилбензиламин 103-83-3 5,0          
128. Диметилетер• 115-10-6 1920   1000      
129. Диметилсулфат 77-78-1 0,5          
130. 4,4-диметил-1,4-диоксан   10          
131. 4,4-диметил-1,3-диоксан 766-15-4 3,0          
132. Диметилтерфеталат 120-61-6 1,0          
133. Диметилфенилкарбинол 617-94-7 0,05          
134. Диметилфталат 131-11-3 5,0          
135. Диметоат 60-51-5 0,5          
136. Диметилформамид• 68-12-2 15   5 30 10 Кожа
137. Динил (бутандинитрил) 110-61-2 10          
138. Динитробензен 52-82-90 1,0          
139. Динитротолуен 25321-14-6 1,5          
140. 2,4-Динитрофенол 51-28-5 0,05          
141. Динитрохлорбензен 97-00-7 1,0          
142. 1,4-Диоксан• 123-91-1 73   20      
143. Диоктилфталат 117-81-7 5,0     5,0    
144. Дифениламин 122-39-4 10          
145. Дифенилетер (Дифенилоксид) 101-84-8 5,0          
146. Дифенилпропан 97-41-7 5,0          
147. Дифлуоретан (фреон 152) 75-37-6 3000          
148. 1,1-Дифлуоро-1 хлоретан   3000          
  (фреон 142)              
149. Дифосфорен пентасулфид• 1314-80-3 1,0          
150. 3,4-дихлоранилин 95-76-1 0,5          
151. 1,3-дихлорацетон 534-07-6 0,05          
152. 1,2-Дихлоробензен• 95-50-1 120     300   Кожа
153. 1,4-Дихлоробензен• 106-46-7 122   20 306 50  
154. 1,1-Дихлороетан• 75-34-3 412   100     Кожа
155. 1,2-Дихлоретан (етилен ди­хлорид) 107-06-2 4,0     8,0    
156. 1,2-дихлоризобутан 27177-14-2 20          
157. 1,3-дихлоризобутилен 3375-22-2 0,5          
158. 1,1-Дихлоретилен 75-35-4 8,0     20    
159. 3,3-дихлоризобутилен 22224-75-4 0,3          
160. Дихлороцетна киселина 13425-80-4 4,0          
161. 1,2-Дихлорпропан 78-87-5 200          
162. 2,3-дихлорпропилен 78-88-6 3,0          
163. 1,3-Дихлоропропен 542-75-6 5,0          
164. Дихлорфенилтрихлорсилан 27137-05-5 1,0          
165. Дихлорвос 62-73-7 0,2          
166. a-дихлорхидрин 96-23-1 5,0          
167. Дициклопентадиен 77-73-6 20          
168. Додецилбензенсулфонат 1886-81-3 3,0          
169. Доломит, съдържащ под 2 %              
  свободен кристален силициев              
  диоксид в респирабилната              
  фракция влакнести частици              
  (респирабилни)              
  Инхалабилна фракция   6,0          
  Влакна-респирабилна фракция,     1,0        
  бр.вл./сm(3)              
170. Дървесен прах: меки дървесни   5,0          
  видове инхалабилна фракция              
  Твърди дървесни видове и техни              
  смеси с други дървесни видове•              
  Инхалабилна фракция   5,0          
171. Екстралин (по метиланилин)   3,0          
172. Епихлорхидрин 106-89-8 8,0          
173. Епоксидна смола бисфенол   1,0          
  А-невтвърдена (по епихлорхидрин)              
174. Епоксидна смола (втвърдена)   0,5          
175. Етаноламин (2-Аминоетанол)• 141-43-5 2,5   1 7,6 3 Кожа
176. Етилакрилат• 140-88-5 21   5 42 10  
177. Етиламин• 75-04-7 9,4   5      
178. Етилацетат 141-78-6 800          
179. Етилбензен• 100-41-4 435     545   Кожа
182. Етилгликол моноетилов етер 110-80-5 8   2     Кожа
  (2-етоксиетанол)•              
183. Етиленгликол• 107-21-1 52   20 104 40 Кожа
184. Етилендиамин 107-15-3 25          
185. Етилендиацетат   30          
186. Етиленимин 151-56-4 1,0          
187. Етиленов оксид 75-21-8 2,0          
188. Етиленсулфид 420-12-2 0,1          
189. Етиленхлорхидрин 107-07-3 0,5          
190. Етилмеркаптан 75-08-1 1,0          
191. Етилов алкохол 64-17-5 1000          
192. Етилсиликат (тетраетокси-силан) 78-10-4 100          
193. 2-Етоксиетилацетат• 111-15-9 11   2     Кожа
194. Желязооксиди (като желязо) 1309-37-1 5,0          
195. Желязоразтворими соли (като   1,0          
  желязо)              
196. Живак 7439-97-6            
  -Пари на метала в елементно   0,05          
  състояние              
  -Неорганични и арилни съединения   0,1          
  -Органични и алкилни съединения   0,01          
  -Живак и двувалентни неорганични   0,02          
  живачни съединения, включително              
  живачен окис и живачен хлорид              
  (измерени като живак)• (1)              
197. Изоамилов алкохол 123-51-3 360,0     450,0    
198. Изобутилен 115-11-7 100,0          
199. Изооктилов алкохол 26952-21-6 240,0          
200. Изопентан• 78-78-4 3000,0   1000      
201. Изопентилацетат• 123-92-2 270,0   50 540,0 100  
202. Изопрен (2-метил-1,3-бутадиен) 78-79-5 40,0          
203. Изопропиламин 75-31-0 12,0     24,0    
204. Изопропилов алкохол 67-63-0 980,0     1225,0    
205. Изофорон диизоцианат 4098-71-9 0,1          
206. Йод 7553-56-2 3,0          
207. Кадмий и неорг. съединения (като 7440-43-9 0,05          
  кадмий)              
208. Кадмиев стеарат 2223-93-0 0,1          
209. Калай-неорг. съединения, оксиди 7440-31-5 2,0          
  (като калай)•              
210. Калай-орг. съединения 7440-31-5 0,1          
  (като калай)              
211. Калиев бутилксантогенат 871-58-9 10,0          
212. Калиев етилсантогенат 140-89-6 0,6          
213. Калиев изоамилов ксантогенат 13001-46-2 1,0          
214. Калиев изобутил-изопропил   1,0          
  ксантогенат              
215. Калиев йодат 7758-05-6 5,0          
216. Калиев йодид 7681-11-0 5,0          
217. Калиев магнезит   5,0          
218. Калиев нитрат 7757-79-1 5,0          
219. Калиева основа 1310-58-3 2,0          
220. Калиев и натриев цианид   1,0          
  (по HCN)              
221. Калиев сулфат 7778-80-5 10,0          
222. Калиев хлорид 7447-40-7 5,0          
223. Калиев цианид 590-20-3 1,5     5,0    
224. Калциев карбонат 1317-65-3 10,0          
225. Калциев оксид 1305-78-8 5,0          
226. Калциев сулфат 7778-18-8 10,0          
227. Калциева основа• 1305-62-0 5,0          
228. Калциево-алуминиев   0,01         Канцероген
  хромофосфат (по CrО3)             за хора
                (1 г)
229. Калциево-никел-хромофосфат (по   0,005          
  никел)              
230. Камфор 76-22-2 12,0     18,0    
231. Каолин, съдържащ под 2 %              
  свободен кристален силициев              
  диоксид в респирабилната              
  фракция              
  Инхалабилна фракция   6,0          
  Респирабилна фракция   3,0          
232. Капронова киселина   5,0          
233. е-Капролактам (прах и пари)• 105-60-2 1,0     3,0    
234. Карбамид 57-13-6 10,0          
235. Карбамид-комплексна сол с   10,0          
  магнезиев хлорат              
236. Карбамид-комплексна сол с   10,0          
  натриев хлорат              
237. КФ (карбамид-формалдехид)   5,0          
238. КФА (карбамидформалдехид   5,0          
  амофос)              
239. Карбонат за циклохексил амина   10,0          
240. Карбофуран (фурадан, диафуран) 1563-66-2 0,1          
241. Керосин (по бензен)   300,0          
242. Кизелгур (българска суровина)              
  Инхалабилна фракция   4,0          
  Респирабилна фракция   1,0          
243. Кобалт и неорганични съединения 7440-48-4 0,1          
  (като кобалт)              
244. Кобалтови карбонили, 10210-68-1 0,05          
  хидрокарбонили и продукти от              
  разпадането им (като кобалт)              
245. Кофеин 58-08-2 0,5          
246. Крезол (всички изомери)• 1319-77-3 22          
247. Кротонов алдехид 4170-30-3 4,0          
248. Ксилидин (аминодиметилбензен) 1300-73-8 10,0          
249. Ксилен (смес от изомери), чист• 1330-20-7 221,0   50 442 100 Кожа
250. о-Ксилен• 95-47-6 221,0   50 442,0 100 Кожа
251. m-Ксилен• 108-38-3 221,0   50 442,0 100 Кожа
252. р-Ксилен• 106-42-3 221,0   50 442,0 100 Кожа
253. Кумен (Изопропилбензен)• 98-82-8 100   20 250 50 Кожа
254. Литиев хидрид (като литий)• 7580-67-8 0,025          
255. Магнезиев оксид 1309-48-4 10,0          
256. Магнезит, несъдържащ повече от 2              
  % свободен кристален силициев              
  диоксид влакнести частици              
  (респирабилни)              
  Инхалабилна фракция   8,0          
  Респирабилна фракция   3,0          
  Влакна-респирабилна фракция,              
  бр.вл./сm(3)     1,0        
257. Мазут (по въглеводороди)   5,0          
258. Малеинов анхидрид 108-31-6 1,0          
259. Манган-оксид и неорганични 7439-96-5 0,3     3,0    
  съединения (като манган)              
260. Манганови органични съединения 12079-65-1 0,1          
261. Маслен алдехид 123-72-8 5,0          
262. Маслена киселина 107-92-3 10,0          
263. Манкозеб 8018-01-7 1     А    
264. Масла-минерални нефтени 8012-95-1 5,0          
265. Мед-метални пари (като мед) 7440-50-8 0,1          
266. Мед-оксиди и неорганични 7440-50-8 1,0          
  съединения (като мед)              
267. Меден оксихлорид 1332-40-7 0,5          
268. Меден хидроксид 20427-59-2 0,1          
269. Мезитилен (триметилбензен)• 108-67-8 100,0   20      
270. Метакрилова киселина 79-41-4 70,0          
271. Метилакрилат• 96-33-3 18   5 36 10  
272. Метан 74-82-8 500,0          
273. Метиламин 74-89-5 12,0          
274. n-метилаланин 100-01-8 2,0          
275. Метилбромид (бромметан) 74-83-9 10,0          
276. 1-Метилбутилацетат• 626-38-0 270,0   50 540,0 100  
277. Метилен бисфенилизоцианат 101-08-8 0,05     0,07    
  (МДИ)              
278. Метиленхлорид (дихлорометан) 75-09-2 100,0     517,0    
279. Метилетилкетон (бутанон)• 78-93-3 590     885    
280. Метилизобутилкетон 108-10-1 50     200    
  (4-метил-пентан-2-он)•              
281. Метилизоцианат• 624-83-9         0,02  
282. Метилмеркаптан 74-93-1 1,0          
283. Метилметакрилат• 80-62-6     50   100  
284. Метилов алкохол• 67-56-1 260,0   200     Кожа
285. n-метил-2-пиролидон• 872-50-4 40   10 80 20 Кожа
286. Метил-n-пропилкетон (2-пентанол) 107-27-9 700,0     875,0    
287. a-Метилстирен (2-Фенилпропен)• 98-83-9 240     485    
288. Метил-третичен-бутил-етер• 1634-04-4 183,5   50 367 100  
289. 5-Метилхексан-2-он• 110-12-3 95,0   20      
290. 5-Метилхептан-3-он• 541-85-5 53,0   10 107,0 20  
291. Метилфлуорфенил дихлорсилан   1,0          
292. Метилхлорид 74-87-3 50,0     100,0    
293. Метилциклохексан 108-87-2 500,0          
294. Метилциклохексанол 25639-42-3 235,0          
295. 2-(2-Mетоксиетокси) етанол• 111-77-3 50,1   10     Кожа
296. 2-Метоксиетанол• 109-86-4     1     Кожа
297. 2-Метокси-1-метилетилацетат• 108-65-6 275,0   50 550,0 100 Кожа
298. 2-Метоксиетилацетат• 110-49-6     1     Кожа
299. 2-(Метоксиметилетокси)-пропанол• 34590-94-8 308,0   50 -   Кожа
300. 1-Метоксипропан-2-ол• 107-98-2 375,0   100 568,0 150 Кожа
301. Минерални, природни              
  (неазбестови) и изкуствени влакна              
  Инхалабилна фракция   6,0          
  Влакна-респирабилна фракция,              
  бр.вл./сm(3)     1,0        
302. О-метилциклохексанон 583-60-8 230,0     345,0    
303. Молибден и негови съединения 7439-98-7 10,0          
  (като молибден)              
304. Молибден-разтворими съединения 7439-98-7 5,0          
  (като молибден)              
305. Монохлорамин Т 127-65-1 1,0          
306. Монохлордиметилов етер 107-30-2 0,5          
307. Морфолин• 110-91-8 36,0   10 72,0 20  
308. Мравчена киселина• 64-18-6 9,0   5      
309. Натриев азид • 26628-22-8 0,1     0,3   Кожа
310. Натриева основа 1310-73-2 2,0          
  (алкални аерозоли)              
311. Натриев цианид 143-33-9 2,0     10,0    
312. Нафталин• 91-20-3 50,0     75,0    
313. b-нафтол 135-19-3 0,1          
314. 1,4-нафтохинон 130-15-4 0,1          
315. Нафтошиста              
  Инхалабилна фракция   4,0          
316. Ненаситен кротонов спирт 6117-91-5 2,0          
317. Неопентан• 463-82-1 3000,0   1000,0      
318. Нефт (по бензен)   10,0          
319. Нивалин   0,05          
320. Никел-метал, и съединения (като 7440-02-0 0,05          
  никел)              
321. Никелов карбонил 13463-39-3 0,007          
322. Никотин• 54-11-5 0,5         Кожа
323. p-нитроанилин 100-01-6 3,0          
324. Нитробензен• 98-95-3 1,0   0,2     Кожа
325. 1-нитробутан 627-05-4 30,0          
326. Нитроетан 79-24-3 300,0          
327. Нитроксилол   5,0          
328. Нитрометан 75-52-5 200,0          
329. 1-нитропропан 108-03-2 90,0          
330. 2-нитропропан 79-46-9 35,0          
331. p-нитротолуен 99-99-0 11,0          
332. р-нитрофенол 100-02-7 3,0     10,0    
333. Нитрохлорбензен 100-00-5 1,0          
334. Новфилин (еуфилин)   0,5          
335. Огнеупорна глина, съдържаща под              
  2 % свободен кристален силициев              
  диоксид              
  Инхалабилна фракция   6,0          
  Респирабилна фракция   3,0          
336. Озон 10028-15-6 0,2     0,6    
337. Оксалова киселина• 144-62-7 1,0          
338. Оксацилин 66-79-5 0,05          
339. Октаметил 152-16-9 0,02          
340. Октан 111-65-9 1450,0     1800,0    
341. Октафлуорамилов алкохол 396-60-55-4 20,0          
342. Октафлуорциклобутан (фреон 318с) 115-35-3 3000,0          
343. n-октилов алкохол (октанол) 111-87-5 10,0          
344. Олеандомицин 3922-90-5 0,4     0,8    
345. Олеинова киселина 112-80-1 10,0          
346. Олово и неорганични съединения 7439-92-1 0,05          
347. Ортофосфорна киселина• 7664-38-2 1,0     2,0    
348. Оцетна киселина• 64-19-7 25,0     37,0    
349. Пегматит (фелдшпати), съдържащ              
  под 2 % свободен кристален              
  силициев диоксид в              
  респирабилната фракция              
  Инхалабилна фракция   6,0          
  Респирабилна фракция   3,0          
350. Папаверинхидрохлорикум 61-25-6 0,5          
351. o- и p-анизидин 29191-52-04 0,5          
352. p-хинон (p-бензохинон) 106-51-4 0,4          
353. p-хлорфенол 106-48-9 1,0          
354. Пеницилин 1406-05-9 0,1     0,3    
355. Пентаборан 19624-22-7 0,03          
356. Пентахлорацетон 1768-31-6 0,5          
357. n-Пентан• 109-66-0 3000,0   1000      
358. Пентилацетат (Амилацетат)• 628-63-7 270,0   50 540,0 100  
359. 3-Пентилацетат• 620-11-1 270,0   50 540,0 100  
360. Перлит, съдържащ под 2 %              
  свободен кристален силициев              
  диоксид в респирабилната              
  фракция              
  Инхалабилна фракция   6,0          
  Респирабилна фракция   3,0          
361. Перхлоретилен 127-18-4 120,0          
  (тетрахлоретилен)              
362. Перхлорна киселина 7601-90-3 2,0          
363. Петролеев етер 8032-32-4 350,0     1800,0    
364. Пикринова киселина• 88-89-1 0,1          
365. Пиперазин (прах и пари)• 110-85-0 0,1     0,3    
366. Пиперидин 110-89-4 0,2          
367. Пиретроиди   5,0          
368. Пиретрум (пречистен от 8003-34-7 1,0          
  сенсибилизиращи лактони)•              
369. Пиридин• 110-86-1 15,0          
370. Платина-метал• 7440-06-4 1,0          
371. Пиролидин 123-71-1 0,1          
372. Платина-неорганични раз- творими   0,002          
  съединения (като платина)              
373. Полиметилметакрилат 9011-14-7 20,0          
374. Полихлорирани бифенили 11097-69-1 0,5     1,0    
  (54 % хлор)              
375. Полихлорирани бифенили 53469-21-9 1,0     2,0    
  (42 % хлор)              
376. Прах вълнен, вълненотекстилен и              
  смесен, съдържащ синтетични              
  влакна, прах от насекоми, пух и              
  пера              
  Инхалабилна фракция   5,0          
377. Прах железен (оксиди, агломерати,              
  шлака, стомана, чугун), съдържащ              
  под 2 % свободен кристален              
  силициев диоксид в              
  респирабилната фракция              
  Инхалабилна фракция   6,0          
378. Прах от зърнени храни   4,0          
379. Прах от изкуствени абразиви              
  (корунд, карборунд и др.)              
  Инхалабилна фракция   5,0          
380. Прах неразтворим, съдържащ под              
  2 % свободен кристален силициев              
  диоксид в респирабилната              
  фракция (несъдържащ влакнести              
  частици), непосочен в              
  приложението              
  Инхалабилна фракция   10,0          
  Респирабилна фракция   4,0          
381. Прах от нефтов и пеков кокс              
  Инхалабилна фракция   5,0          
382. Прах от поливинилхлорид   6,0          
383. Прах от полиетилен   10,0          
384. Прах от растителен произход              
  (захар, скорбяла, брашно)              
  Инхалабилна фракция   10,0          
385. Прах от растителни влакна              
  (памук, коноп, юта) и в смес със              
  синтетични влакна              
  Инхалабилна фракция   2,0          
386. Прах от форстеритови огнеупори              
  Инхалабилна фракция   8,0          
  Респирабилна фракция   3,0          
387. Прах от шамотни огнеупори              
  Инхалабилна фракция   8,0          
  Респирабилна фракция   3,0          
388. Прах смесен, съдържащ над 2%              
  свободен кристален силициев              
  диоксид в респирабилната              
  фракция              
  Инхалабилна фракция   5,0          
  Респирабилна фракция   0,07 x 100/Z*          
389. Прах тютюнев              
  Инхалабилна фракция   3,0          
390. Прах от чай и кафе              
  Инхалабилна фракция   3,0          
391. Полихлорпинен 25267-15-6 0,2          
392. Полициклично кюпно багрило Ват   0,6          
  виолет 1              
393. Пропан 74-98-6 1800,0          
394. Пропан-бутан (като пропан)   1800,0          
395. Пропариглов алкохол 107-19-7 2,0          
396. n-пропил пропионат 106-36-5 70,0          
397. n-пропиламин 107-10-8 10,0          
398. Пропиленов оксид 75-56-9 50,0          
399. Пропилов алкохол 71-23-8 300,0     500,0    
400. Реактивни багрила   1,0     4,0    
  (дихлор­триазинови)              
401. Реактивни багрила   5,0          
  (монотриазинови)              
402. Пропионова киселина• 79-09-4 31,0   10 62,0 20  
403. Резорцин• 108-46-3 45,0   10     Кожа
404. Сажди              
  Инхалабилна фракция   3,5          
405. Селен и съединения (като селен) 7782-49-2 0,2          
406. Селеноводород• 7783-07-5 0,07   0,02 0,17 0,05  
407. Серен диоксид 7446-09-5 5,0     10,0    
408. Серни багрила   6,0          
409. Сериста киселина (като серен 7782-77-2 5,0     10,0    
  двуокис)              
410. Сероводород• 7783-06-4 7   5 14 10  
411. Серовъглерод• 75-15-0 15   5     Кожа
412. Силициев диоксид свободен,              
  аморфен, синтетичен от кон-              
  дензационни и електротер- мични              
  процеси              
  Респирабилна фракция   0,07          
413. Силициев диоксид свободен,              
  аморфен и криптокристален, от              
  природни утаечни процеси (опал,              
  халцедон и др.)              
  Инхалабилна фракция   4,0          
  Респирабилна фракция   1,0          
414. Силициев диоксид свободен,              
  аморфен, синтетичен, от утаечни              
  процеси (силикагел)              
  Инхалабилна фракция   10,0          
415. Силициев диоксид свободен              
  кристален (кварц, тридимит,              
  кристобалит) и кварцово стъкло              
  Респирабилна фракция   0,07          
416. Симоксанил 57966-95-7 2,0          
417. Слюда, съдържаща под 2 %              
  свободен кристален силициев              
  диоксид в респирабилната              
  фракция              
  Инхалабилна фракция   6,0          
  Респирабилна фракция   3,0          
418. Смоли, катрани, битуми-летливи 65996-93-2 0,2          
  (бензен-разтворими фракции)              
419. Сребро, метал• 7440-22-4 0,1          
420. Сребро-разтворими съединения   0,01          
  (като сребро)•              
421. Стирен 100-42-5 85,0     215,0    
422. Стрептомицин 57-92-2 0,1          
423. Стронций и съединенията му (като 7440-22-1 1,0          
  стронций)              
424. Сулфамидни препарати              
  норсулфазол 72-14-0 1,0          
  сулфацил-натрий 124-56-0 1,0          
425. Сулфоамонячен тор   2,5          
426. Сулфосалицилова киселина 97-05-2 3,0          
427. Суперфосфат двоен 8011-76-5 5,0          
428. Сулфотеп• 3689-24-5 0,1         Кожа
429. Сярна киселина (аерозоли)• (2), (3) 7664-93-9 0,05          
430. Талий и неговите съединения (като 7440-28-0 0,05          
  талий)              
431. Талк (талкомагнезит, медицински              
  талк), съдържащ под 2% свободен              
  кристален силициев диоксид в              
  респирабилната фракция              
  Влакнести частици (фини)              
  Инхалабилна фракция   6,0          
  Респирабилна фракция   3,0          
  Влакна-респирабилна фракция,              
  бр.вл./сm(3)     1,0        
432. Тантал 7440-25-7 5,0          
433. Телур и неговите съединения 13494-80-9 0,1          
434. Теобромин 83-67-0 1,0          
435. Теофилин 58-55-9 0,5          
436. Терпентин 8006-64-2 300,0          
437. Тестостерон 58-20-0 0,005          
438. Тетраброметан 79-27-6 10,0          
439. Тетрабромметан 558-13-4 1,4     4,0    
440. Тетраетилолово 78-00-2 0,05          
441. Тетралин 119-64-2 100,0          
442. Тетраметилолово 75-74-1 0,075          
443. Тетранитрометан 509-14-8 4,0          
444. Тетрахидрофуран• 109-99-9 150,0   50,0 300,0 100 Кожа
445. Тетрахлоретан 79-34-5 7,0          
446. Тетрахлорметан 56-23-5 12,6          
447. 1,1,1-9-тетрахлорнонан 1561-48-4 1,0          
448. 1,1,1-5-тетрахлорпентан 2467-10-9 1,0          
449. 1,1,1-3-тетрахлорпропан 632-21-3 1,0          
450. 1,1,1-7-тетрахлорхептан 3922-36-9 1,0          
451. Тетрациклин 60-54-8 0,1     0,3    
452. Тиогликова киселина 68-11-1 2,0          
453. Тиофен 110-02-1 20,0          
454. Тиоурея 62-56-6 0,3          
455. Титан-неорганични съединения 7440-32-6 1,0          
456. Титанов диоксид, респирабилен 13463-67-7 10,0          
  прах              
457. Тиурам (тетраметилтиурам 137-26-8 4,0          
  дисулфид-ТМТД)              
458. n-толуидин 106-49-0 9,0          
459. rn-толуидин 108-44-1            
460. Толуилендизоцианат (ТДИ) 584-84-9 0,04     0,15    
461. Толуен• 108-88-3 192,0   50 384,0 100 Кожа
462. Терефталова киселина 100-21-0 0,1          
463. Триетиламин• 121-44-8 8,4   2 12,6 3 Кожа
464. Триетиленгликол 112-27-6 15,0          
465. Триметиламин 75-50-3 24,0     36,0    
466. 2-етил-2-(хидроксиметил)   50,0          
  пропан-1,3-диол (триметилпропан)              
467. Тринитрометан 517-25-9 0,5          
468. 1,2,4-Триметилбензен• 95-63-6 100,0   20 -    
469. 1,2,3-Триметилбензен• 526-73-8 100,0   20 -    
470. Тринитротолуен 118-96-7 0,5          
471. Трифлуорбромметан (фреон 13 В1) 75-63-8 6100,0          
472. Трифлуоретан (фреон 143) 27987-06-0 3000,0          
473. 1,1,1-трифлуортрихлорпропан   1,0          
  (фреон 253)              
474. Трихлоробензен 120-82-1 15,1   2 37,8 5 Кожа
  (1,2,4-трихлоробензен)•              
475. 1,1,1-Трихлоретан• 71-55-6 555   100 1110 200  
476. 1,1,2-трихлоретан 79-00-5 45,0          
477. Трихлоретилен 79-01-6 135,0     1000,0    
478. Трихлорнафталин 1321-65-9 5,0          
479. Трихлороцетна киселина 76-03-9 7,0          
480. 1,2,3-трихлорпропан 96-18-4 60,0          
481. Уайт-спирт (SKDN) 63394-00-3 500,0          
482. Уран-неразтворими съединения 7440-61-1 0,2     0,6    
  (като уран)              
483. Уран-разтворими съединения (като 7440-61-1 0,05          
  уран)              
484. Уротропин 100-97-0 2,0          
485. Фенацетин 66-44-2 0,5          
486. Фенитротион 122-14-5 0,5          
487. Фенол• 108-95-2 8   2 16 4 Кожа
488. Флуор• 7782-41-4 1,58   1 3,16 2  
489. Флуориди, неорганични•   2,5          
490. Флуорит, съдържащ под 2 %              
  свободен кристален силициев              
  диоксид в респирабилната              
  фракция              
  Инхалабилна фракция   6,0          
  Респирабилна фракция   3,0          
491. Флотационно масло   2000,0          
492. Флуороводород• 7664-39-3 1,5   1,8 2,5 3  
493. Формалдехид 50-00-0 1,0     2,0    
494. Формамид 75-12-7 15,0     30,0    
495. Фосген• 75-44-5 0,08   0,02 0,4 0,1  
496. Фосфиди (алуминиев, магнезиев) 20859-73-8 0,1     0,2    
    12057-74-8            
497. Фосфорен анхидрид 1314-56-3 1,0          
  (двуфос­форен петоокис)•              
498. Фосфорен пентахлорид• 10026-13-8 1,0          
499. Фосфорен трихлорид 7719-12-2 1,5     3,0    
500. Фосфороводород (фосфин)• 7803-51-2 0,14   0,1 0,28 0,2  
501. Фталов анхидрид 85-44-9 6,0          
502. Фуран 110-00-9 0,5          
503. Фурфурол 98-01-1 10,0          
504. Халотан 151-67-7 20,0     100,0    
505. Хексаметилендиамин 127-09-4 1,0          
506. Хексаметилендиизоцианат 822-06-0 0,1          
507. n-Хексан• 110-54-3 72,0   20      
508. Хексанон (метил-н-бутилкетон) 591-78-6 20,0          
509. Хексахлоретан 67-72-1 10,0          
510. n-Хептан• 142-82-5 1600          
511. Хептан-2-он (2-хептанон)• 110-43-0 238,0   50 475,0 100 Кожа
512. Хептан-3-он (3-хептанон)• 106-35-4 95,0   20      
513. Хидразин 302-01-2 0,1          
514. Хидрохинон 123-31-9 2,0          
515. Хлор• 7782-50-5       1,5 0,5  
516. m-хлоранилин 108-42-9 0,05          
517. p-хлоранилин 106-47-8 0,3          
518. Хлорбензен (Монохлорбензен)• 108-90-7 23,0   5 70,0 15  
519. Хлорен двуоксид 10049-04-4 0,3     0,9    
520. Хлоретан• 75-00-3 268,0   100      
521. Хлорметилтрихлорсилан 1558-25-4 1,0          
522. Хлорнитромицин   1,0          
523. Хлороводород• 7647-01-0 8,0   5 15,0 10  
524. Хлородифлуорометан• 75-45-6 3000          
  (дифлуородихлорметан)              
525. Хлоропрен (двехлорбутадиен) 126-99-8 0,05          
526. Хлорпирифосетил 291-88-2 0,1          
527. Хлорхипирифосметил 5598-13-0 0,2          
528. Хлороформ• 67-66-3 10,0   2     Кожа
529. Хлороцетна киселина 79-11-8 1,0          
530. Хлорпропинова киселина 28554-00-9 5,0          
531. m-Хлорфенилизоцианат 2909-38-8 0,5          
532. Хризоидин 532-82-1 1,0          
533. Хром метал, неорганични              
  съединения на хром (II),              
  неорганични съединения на хром              
  (III) (неразтворими)•   2,0          
534. Хромен анхидрид и съединения на   0,05          
  VI-валентен хром              
535. Цианамид• 420-04-2 1,0   0,58     Кожа
536. Циановодород 74-90-8 1,0     5,0    
537. Циментов прах, съдържащ под 2 %              
  свободен кристален силициев              
  диоксид в респирабилната фракция              
  Инхалабилна фракция   8,0          
538. Цианурхлорид 108-77-0 0,1          
539. Циклопентадиен 542-92-7 200,0          
540. Циклохексан• 110-82-7 700,0   200      
541. Циклохексанол 108-93-0 200,0          
542. Циклохексанон• 108-94-1 40,8   10 81,6 20 Кожа
543. Циклохексиламин 108-91-8 20,0          
544. Цинеб 12122-67-7 1,0          
545. Циклофосфамид 6055-19-2 0,002          
546. Цинков оксид (като цинк) 1314-13-2 5,0     10,0    
Забележки:
Z*-съдържание на свободен кристален силициев диоксид във финия прах (%)
Кожа-възможна е значителна резорбция чрез кожата
•-Химични агенти, за които са определени гранични стойности във въздуха на работната среда за Европейската общност.
Граничните стойности на тези химични агенти във въздуха на работната среда, определени с наредбата, са съобразени със съответните стойности, приети за Европейската общност, като могат да бъдат равни или по-ниски от тях.
ppm: обемни милионни части във въздуха (ml/m(3))
(1) По време на наблюдение на експозицията на живак и двувалентни неорганични съединения следва да се вземат под внимание съответните методи за биологично наблюдение, допълващи индикативните гранични стойности за професионална експозиция.
(2) При избора на подходящ метод за наблюдение на експозицията следва да се вземат под внимание потенциалните ограничения и взаимодействия, които могат да възникнат в присъствието на други серни съединения.
(3) Аерозолът се определя като вдишвана част."Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума