навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № Н-32 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

В сила от 01.01.2012 г.
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 14 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.73 от 2 Септември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 27 Май 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 8 Май 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (периодични прегледи на ППС);
2. условията и редът за издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи на ППС;
3. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) условията и редът за извършване на прегледи и проверки за установяване на годността на превозните средства, с които се извършват превози на опасни товари, да превозват определени опасни товари съгласно Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (обн., ДВ, бр. 73 от 1995 г.; попр., бр. 63 от 2005 г.) (ADR) (прегледи и проверки по ADR);
4. изискванията към председателите на комисии и техническите специалисти, които извършват периодични прегледи на ППС;
5. изискванията към контролно-техническите пунктове, в които се извършват периодични прегледи на ППС;
6. редът за издаване на удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите, с които се извършват превози на деца и/или ученици;
7. (нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) условията и редът за извършване на първоначална проверка за установяване на съответствието на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с втечнен нефтен газ и сгъстен природен газ (ВНГ или СПГ) с техническите изисквания, определени в чл. 20 от Наредба № Н-3 от 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (обн., ДВ, бр. 21 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2014 г.) (Наредба № Н-3).

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) (1) Периодичните прегледи на ППС по реда на тази наредба са задължителни за всички моторни превозни средства и теглените от тях ремаркета, регистрирани в Република България, и пътните превозни средства, с които се извършват превози с атракционна цел, с изключение на пътните превозни средства на поделенията на въоръжените сили, специалните пътни превозни средства, предназначени за борба с пожарите, и пътните превозни средства с животинска тяга.
(2) Наредбата се прилага за превозни средства, чиято конструктивна максимална скорост надвишава 25 km/h, от следните категории:
1. моторни превозни средства, проектирани и конструирани основно за превоз на пътници и техния багаж, с не повече от осем места за сядане, без мястото за сядане на водача - превозни средства от категория М1;
2. моторни превозни средства, проектирани и конструирани основно за превоз на пътници и техния багаж, с повече от осем места за сядане, без мястото за сядане на водача, в които може да има място за стоящи пътници - превозни средства от категории М2 и М3;
3. моторни превозни средства, проектирани и конструирани основно за превоз на товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 t - превозни средства от категория N1;
4. моторни превозни средства, проектирани и конструирани основно за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 3,5 t - превозни средства от категории N2 и N3;
5. ремаркета, проектирани и конструирани за превоз на товари или пътници, както и за настаняване на пътници, с технически допустима максимална маса до 0,75 t за категория О1 и 3,5 t за категория О2;
6. ремаркета, проектирани и конструирани за превоз на товари или пътници, както и за настаняване на пътници, с технически допустима максимална маса над 3,5 t - превозни средства от категории О3 и О4;
7. дву-, три- и четириколесни превозни средства - превозни средства от категории L1, L1e, L2, L2e, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L6, L6e, L7 и L7e;
8. колесни трактори с конструктивна максимална скорост, надвишаваща 40 km/h.
(3) Наредбата се прилага и за тролейбусите и трамвайните мотриси.
(4) Наредбата не се прилага за самоходните машини, колесните трактори с конструктивна максимална скорост, ненадвишаваща 40 km/h, и ремаркетата, теглени от тях.

Чл. 3. (1) Не се допуска прилагане на по-строги изисквания при периодичните прегледи на ППС от тези, на които е било предвидено да отговарят при конструирането и производство им.
(2) Когато в нормативен акт е предвидено изискване за допълнително оборудване на превозните средства, периодичният преглед на ППС включва и проверка на допълнителното им оборудване.

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПУНКТОВЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ


Чл. 4. (1) Периодичните прегледи на ППС и прегледите и проверките по чл. 1, т. 1 и 3 се извършват в контролно-технически пунктове, отговарящи на изискванията на тази наредба.
(2) Контролно-техническите пунктове са пет категории:
1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) контролно-технически пункт I категория - за извършване на периодични прегледи на ППС от категории L1, L1e, L2, L2e, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5е, L6, L6e, L7 и L7е;
2. контролно-технически пункт II категория:
а) (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) за извършване на периодични прегледи на ППС от категории L1, L1e, L2, L2e, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L6, L6e, L7, L7e, M1, N1, O1, O2 и G и
б) за извършване на проверки на леки автомобили за таксиметров превоз на пътници;
в) (нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) за извършване на първоначални проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ.
3. контролно-технически пункт III категория:
а) (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) за извършване на периодични прегледи на ППС от категории L1, L1e, L2, L2e, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L6, L6e, L7, L7e, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4, G и колесни трактори с конструктивна максимална скорост, надвишаваща 40 km/h и
б) (изм. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) за извършване на:
аа) (доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) проверки на леки автомобили за таксиметров превоз на пътници;
бб) (доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) проверки на автобуси за превоз на пътници;
вв) (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) проверки на автобуси за превоз на деца и/или ученици;
гг) (доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) проверки на пътни превозни средства за издаване или заверка на сертификат за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета/полуремаркета;
дд) (нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) първоначални проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ.
4. контролно-технически пункт IV категория:
а) IV ТБ - за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на тролейбуси;
б) IV ТМ - за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на трамвайни мотриси;
5. контролно-технически пункт V категория:
а) (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) за извършване на периодични прегледи на ППС от категории L1, L1e, L2, L2e, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L6, L6e, L7, L7e, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4, G и колесни трактори с конструктивна максимална скорост, надвишаваща 40 km/h и
б) (изм. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) за извършване на:
аа) (доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) проверки на леки автомобили за таксиметров превоз на пътници;
бб) (доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) проверки на автобуси за превоз на пътници;
вв) (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) проверки на автобуси за превоз на деца и/или ученици;
гг) (доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) проверки на автомобили за издаване или заверка на сертификат за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета/полуремаркета;
дд) (доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) проверки на пътни превозни средства, за които е предвидено извършването на прегледи и проверки по ADR;
ее) (нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) първоначални проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) В контролно-техническия пункт се извършват периодични прегледи на ППС от една или повече категории, определени за съответната категория на контролно-техническия пункт по ал. 2, в зависимост от оборудването на линията по чл. 9, ал. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) В контролно-технически пункт IV ТБ категория се извършват периодични прегледи на ППС от категории М1, М2, М3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 и G, когато са изпълнени изискванията по чл. 7, ал. 1, т. 3, чл. 8, ал. 3, т. 2 и чл. 9, ал. 1, т. 3.
Чл. 5. (1) Контролно-техническият пункт се състои от:
1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) помещение за извършване на периодични прегледи на ППС, а за извършване на прегледи и проверки по ADR - и работна площадка;
2. помещение за съхранение на документите, средствата за измерване и компютърната техника за работата на комисията.
(2) Периодичните прегледи на тролейбуси и трамвайни мотриси се извършват в специално оборудваните пунктове за техническо обслужване и ремонт на тези превозни средства.


Чл. 6. Помещенията за извършване на периодичните прегледи на ППС и прегледите и проверките по ADR отговарят на следните изисквания:
1. да са закрити и проходими;
2. да имат обособена линия или линии за извършване на периодичните прегледи на ППС и/или прегледи и проверки по ADR;
3. да е осигурено свободното и безопасно преминаване на ППС в помещението;
4. да е осигурен необходимият подход към и изход от линията, като след навлизането в нея се извършва само постъпателно движение, без да се извършва маневра "движение назад".


Чл. 7. (1) Линиите за извършване на периодичните прегледи на ППС и прегледите и проверките по ADR са със следните размери:
1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) за периодични прегледи и проверки на ППС от категории L1, L1e, L2, L2e, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L6, L6e, L7, L7e:
а) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) дължина - не по-малко от 5 m;
б) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) широчина - не по-малко от 3 m;
в) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) височина над линията в помещението - не по-малко от 2,80 m;
2. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) за проверка на техническата изправност на ППС от категории M1, N1, O1, О2:
а) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) дължина - не по-малко от 10 m;
б) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) широчина - не по-малко от 4 m;
в) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) височина над линията в помещението за линия с канал е не по-малко от 2,80 m, като за линията със стационарен подемник - не по-малко от 4 m в зоната на подемника;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) за проверка на техническа изправност на ППС от категории M2, M3, N2, N3, O3, O4, и колесни трактори с конструктивна максимална скорост, надвишаваща 40 km/h:
а) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) дължина - не по-малко от 25 m;
б) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) широчина - не по-малко от 5 m, а когато в помещението са оборудвани повече от една линия, като широчината на всяка следваща е не по-малко от 4 m;
в) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) височина над линията в помещението - не по-малко от 4,5 m, като светлият отвор на вратите е не по-малко от 4,2 m.
(2) Допускат се отклонения до 5 % от размерите на широчината и/или дължината на линиите за извършване на периодични прегледи и проверки на ППС, посочени в ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Когато в помещението за извършване на прегледите има повече от една линия, разстоянието между отделните линии за преглед трябва да е не по-малко от 1,5 m.
(4) Когато в контролно-технически пункт има повече от една линия, те се номерират във възходящ ред, като на видно място се поставя табела със съответния номер.


Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Линиите за извършване на периодични прегледи на ППС от категории M1, N1, O1, M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4, колесни трактори с конструктивна максимална скорост, надвишаваща 40 km/h, тролейбуси и трамвайни мотриси трябва да имат канал за преглед на ППС или стационарен подемник.
(2) Каналът или стационарният подемник се разполагат по надлъжната ос на линията за извършване на периодични прегледи на ППС и прегледи и проверки по ADR.
(3) Каналът за преглед на ППС трябва да е осветен и обезопасен с предпазни реборди и да отговаря на следните изисквания:
1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) за преглед на ППС от категории M1, N1, О1 и O2:
а) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) дължина - не по-малко от 5 m;
б) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) широчина - не по-малко от 0,85 m;
в) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) дълбочина - не по-малко от 1,60 m;
2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) за преглед на ППС от категории M2, M3, N2, N3, O3 и O4 и колесни трактори с конструктивна максимална скорост, надвишаваща 40 km/h:
а) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) дължина - не по-малко от 15 m;
б) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) широчина - не по-малко от 0,85 m;
в) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) дълбочина - не по-малко от 1,40 m.
(4) Допускат се отклонения до 5 % от размерите на каналите по ал. 3.


Чл. 9. (1) Линиите за извършване на периодични прегледи на ППС и прегледи и проверки по ADR са оборудвани с уреди, съоръжения и средства за измерване:
1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) линията за проверка на техническата изправност на ППС от категории L1, L1e, L2, L2e, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L6, L6e, L7 и L7e е оборудвана със:
а) технически средства за компютризираната система по чл. 11, ал. 2;
б) технически средства за информационната система по чл. 11, ал. 3;
в) стенд за измерване на спирачни сили на ППС;
г) (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.01.2020 г.) четирикомпонентен газоанализатор;
д) уред за проверка на регулировката на фаровете;
е) набор универсални монтьорски инструменти;
ж) уред за проверка на дълбочината на рисунъка на гумите;
з) подвижна лампа или фенерче;
и) прибор за осветяване фабричния номер на рамата и двигателя на труднодостъпни места;
к) (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.01.2020 г.) димомер;
л) (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.01.2020 г.) устройство за свързване към електронния интерфейс на превозното средство (четящо устройство на системата за бордова диагностика);
2. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) линията за периодични прегледи на ППС от категории M1, N1, O1, О2 освен с уредите, съоръженията и средствата за измерване по т. 1 е оборудвана и със:
а) (зал. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.01.2020 г.)
б) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) двустранен шублер с удължени челюсти за измерване на външни размери с обхват над 150 mm или калибър;
в) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) двустранен шублер за измерване на вътрешни канали с обхват 10 - 150 mm или калибри;
г) средство (симулатор) за проверка на електрическите връзки в устройствата за съединяване на електроинсталацията на ремаркето към тази на автомобила;
д) устройство за откриване на теч при системи на втечнен нефтен газ и сгъстен природен газ;
3. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) линията за периодични прегледи на ППС от категории M2, M3, N2, N3, O3, O4 освен с уредите, съоръженията и средствата за измерване по т. 1 и 2 е оборудвана и със:
а) калибри за проверка на износването в заключващото устройство на седловото устройство на седловия влекач;
б) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) уред за измерване на дължини (ролетка с дължина не по-малко от 5 m);
в) (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2023 г.) устройство за проверка на окачването на осите и колелата (детектор за свободния ход на колелото);
4. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.01.2020 г.) линията за периодични прегледи на тролейбуси е оборудвана с уредите, съоръженията и средствата за измерване по т. 1 - 3 с изключение на тези по т. 1, букви "г" и "и" - "л", т. 2, букви "а", "в", "г" и "д" и т. 3, буква "а";
5. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.01.2020 г.) линията за периодични прегледи на трамвайни мотриси е оборудвана с уредите, съоръженията и средствата за измерване по т. 1 - 3 с изключение на тези по т. 1, букви "в", "г", "ж", "з", "к" и "л", т. 2, букви "а" и "д" и т. 3, буква "в";
6. линията за прегледи и проверки по ADR на превозни средства EXII, EXIII, FL, OX, AT и MEMU освен с уредите, съоръженията и средствата за измерване по т. 1 - 3 е оборудвана и със:
а) хронометър;
б) уред за измерване на сила и напрежение на електрическия ток и електрическо съпротивление;
в) уред за измерване на изолационно съпротивление;
г) инсталация с манометри (с клас на точност не по-нисък от 1) за проверки на цистерни;
д) стенд за проверка на елементи от експлоатационното оборудване на цистерните;
е) подвижна лампа или ръчно фенерче за работа във взривоопасна среда (с ЕХ защита).
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Газоанализаторът по ал. 1, т. 1, буква "г" и димомерът по ал. 1, т. 1, буква "л" може да са комбинирани в един уред.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Стендът за измерване на спирачните сили на ППС и димомерът трябва да са от одобрен тип по реда на Закона за измерванията и да са преминали първоначална или последваща проверка.
(4) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Газоанализаторът на отработени газове от МПС трябва да е с оценено съответствие по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите. Първата последваща периодична проверка на газоанализатора с оценено съответствие се извършва след изтичане на един период на валидност на последващата проверка, считано от годината на нанасяне на маркировката за съответствие СЕ и допълнителната метрологична маркировка.
(6) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Газоанализатори от одобрен тип по реда на Закона за измерванията, пуснати в действие преди 30.10.2016 г., трябва да са преминали последваща проверка.
(7) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Стендът за измерване на спирачните сили на ППС, газоанализаторът и димомерът преминават последващи проверки по реда и на Закона за измерванията на следните периоди:
1. стендът за измерване на спирачните сили на ППС - на всеки две години;
2. газоанализаторът и димомерът - всяка година.

Чл. 10. (1) Контролно-техническите пунктове V категория трябва да имат самостоятелно обособена площадка с твърда настилка за разполагане на допълнително оборудване.
(2) Площадката по ал. 1 се намира в непосредствена близост до линията за извършване на прегледи и проверки по ADR.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Размерите на площадката трябва да осигуряват разполагане на превозните средства и инсталациите за проверка. Дължината на площадката трябва да бъде не по-малка от 25 m, а широчината - не по-малка от 10 m.


Чл. 11. (1) В контролно-техническия пункт трябва да има компютризирана система за управление на работата на средствата за измерване и информационна система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС.
(2) Компютризираната система за управление на работата на средствата за измерване трябва да:
1. осигурява достоверност на провежданите измервания в съответствие с методиката по чл. 31, ал. 1;
2. е защитена от нерегламентирана операторска намеса;
3. дава възможност за извеждане на резултатите от измерванията на хартиен носител или предаването им по електронен път към информационната система по ал. 3.
(3) Информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС трябва да осигурява възможност за:
1. идентифициране на председателя на комисията;
2. избор на обема и съдържанието на периодичния преглед;
3. автоматично въвеждане в протокола на пореден номер, дата и начало на прегледа на ППС (час и минути);
4. електронно въвеждане в системата на необходимите данни за:
а) идентифициране на ППС;
б) техническите характеристики на ППС, необходими за извършването на прегледа;
в) дата на първоначалната регистрация на ППС;
г) собственика на ППС;
д) лицето, представило ППС на преглед;
е) номера на разрешението на контролно-техническия пункт;
ж) комисията, която ще извърши прегледа;
5. въвеждане в протокола на данните по т. 1 - 3;
6. отпечатване в протокола на въведените данни;
7. електронно въвеждане в системата на данните от протокола от извършения преглед и на резултата от прегледа;
8. регистриране в системата на конкретните неизправности, установени по време на прегледа (незначителни, значителни и опасни);
9. вписване на необходимите данни в удостоверението за техническа изправност (част I) - данни за ППС, за техническия специалист, извършил прегледа, за установените неизправности и несъответствия, за извършени проверки за допълнителното оборудване на превозното средство, времето за извършване на прегледа и/или проверката, заключение за годността на ППС да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване;
10. персонализиране на удостоверенията за техническа изправност (част II) - вписване на идентификационния номер (VIN, рама) на ППС, регистрационния номер на ППС, показанието на километропоказателя, брой на местата, допустимата максимална маса на ППС, номера на разрешението за контролно-техническия пункт, в който е извършен прегледът, адреса на контролно-техническия пункт, номера на знака за периодичен преглед, датата на която е извършен прегледът, валидността на прегледа, имената на председателя на комисията, извършила периодичния преглед и/или проверката;
11. разпечатване на необходимите документи във връзка с периодичния преглед и/или проверката (протоколи, удостоверения и сертификати);
12. запазване на определен брой цифрови графични изображения на превозното средство с ясно различим регистрационен номер;
13. заявяване от лицата по чл. 16 на документите, необходими за извършване на периодичните прегледи на ППС;
14. отчет на отпечатаните и на заявените документи за извършване на периодични прегледи;
15. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) предаване на данните в реално време към Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация";
16. проверка по идентификационния номер (VIN) или по регистрационния номер на ППС за:
а) преминат периодичен преглед на ППС;
б) издадено удостоверение за техническа изправност по чл. 38, ал. 2 за същото превозно средство;
в) спряно от движение ППС;
17. (нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) автоматична проверка за наличието на:
а) задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и задължителна застраховка "Злополука" на пътниците - когато е предоставен технически съвместим с информационната система по тази алинея достъп до базата с данни за платените застраховки от Комисията за финансов надзор, управление "Застрахователен надзор";
б) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) платен данък върху превозното средство;
18. (нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г., зал. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)
19. (нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) въвеждане на номера на знака към съответната застрахователна полица, издаден от Гаранционния фонд по чл. 287, ал. 1 от Кодекса за застраховането;
20. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) визуализация на информацията за показанията на километропоказателя от предходните периодични прегледи за проверка на техническата изправност;
21. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) предаване на резултатите от извършените периодични прегледи за проверка на техническата изправност в реално време към Министерството на вътрешните работи, което включва информацията, определена с наредбата по чл. 140, ал. 2 от Закона за движението по пътищата;
22. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) съхранение на данните за извършените периодични прегледи за проверка на техническата изправност в продължение на минимум 60 месеца от датата на извършване на прегледа;
23. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) извършване на справка по имена, БУЛСТАТ и номер на разрешението на КТП за превозни средства, преминали на преглед в КТП на службите за сигурност по § 1, т. 1 от Закона за защита на класифицираната информация, от лица, които притежават достъп до класифицирана информация по Закона за защита на класифицираната информация.
(4) Техническите средства за работа на системите по ал. 2 и 3 се осигуряват:
1. за управление на работата на средствата за измерване - от лицата по чл. 16, притежаващи разрешението за извършване на периодични прегледи на ППС;
2. за електронно регистриране на данните от проведените технически прегледи, предаването им в реално време до Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", персонализиране на удостоверенията за техническа изправност, отчитане на документите във връзка с прегледите и запазване на графични изображения за идентификация на превозното средство - от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
(5) В контролно-техническия пункт трябва да има внедрена система за управление на качеството, съответстваща на ISO 9001.
(6) В контролно-техническия пункт трябва да има метална каса и телефон за връзка.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 02.09.2014 г.) Изискването по ал. 3, т. 12 не се прилага към информационната система, предназначена за използване от Министерството на вътрешните работи и на Държавна агенция "Технически операции" при извършване на периодични прегледи на ППС, които са собственост на министерството или на агенцията.


Чл. 12. (1) Периодичните прегледи и проверките на ППС се извършват от комисия, която се състои от председател и поне един технически специалист.
(2) Председател на комисия може да бъде всеки технически специалист, който отговаря на изискванията на чл. 13, ал. 3.
(3) Председател на комисията за извършване на конкретния преглед е техническият специалист, който се е идентифицирал в информационната система по чл. 11, ал. 3 за извършването на прегледа.
(4) Техническият специалист трябва да работи по трудово правоотношение с лицето по чл. 16, получило разрешението за извършване на периодични прегледи на ППС.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Техническият специалист може да бъде вписван в повече от един списък към разрешение за извършване на периодични прегледи на ППС, ако разрешенията са издадени на едно и също лице.
(6) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Не се допуска председателят на комисия и техническият специалист да участват в комисия по извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на превозни средства, които са тяхна собственост или собственост на свързани с тях лица, и на превозни средства, в поддръжката и ремонта на които председателят на комисията и техническият специалист са участвали.


Чл. 13. (1) Техническият специалист трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е завършил средно или висше образование със специалност по приложение № 1 или специализация, курсът на обучение по която е продължил не по-малко от една година по специалностите по букви "А" и "Б";
2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) да е правоспособен водач на моторно превозно средство от категория "В";
3. да не е осъждан за престъпления от общ характер по реда на глава втора "Престъпления против личността" или по реда на глава единадесета, раздел ІІ "Престъпления по транспорта и съобщенията" от Особената част на Наказателния кодекс;
4. да не е бил заличаван от регистъра по чл. 15, ал. 1 през последните две години на основание чл. 15, ал. 2, т. 3 - 8;
5. да притежава удостоверение за допълнително обучение за извършване на периодични прегледи и проверки на ППС;
6. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) да притежава най-малко 3 години професионален опит по специалността от завършеното средно или висше образование по една или повече специалности, посочени в приложение № 1, или равностоен на него, като учебни занимания в областта на пътните превозни средства.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) Техническият специалист и председателят на комисия, извършващи прегледи и проверки по ADR или първоначални проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, трябва да отговарят на изискванията по ал. 1, т. 2 - 4 и:
1. да са завършили висше образование по специалност съгласно приложение № 1, букви "А" или "Б" или висше образование и специализация, курсът на обучение по която е продължил не по-малко от една година по специалностите по букви "А" и "Б";
2. (зал. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)
3. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) да притежават свидетелство за професионална квалификация за прегледи и проверки по ADR или първоначални проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ.
(3) Председателят на комисия за извършване на периодични прегледи на ППС е технически специалист, който отговаря на изискванията по ал. 1, т. 2 - 5 и:
1. е завършил средно или висше образование със специалност по букви "А", "Б", "В" или "Г" на приложение № 1 или специализация, курсът на обучение по която е продължил не по-малко от една година по специалностите по букви "А" и "Б".
2. (зал. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)

Чл. 14. (1) (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Допълнителното обучение за извършване на първоначални проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, на периодични прегледи на ППС и прегледи и проверки по ADR се провежда от висши училища, акредитирани по специалности по букви "А" и "Б" на приложение № 1 по реда на Закона за висшето образование, или от организации, оправомощени в друга държава - членка на Европейския съюз, за такава дейност.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Допълнителното обучение по ал. 1 включва теоретична и практическа подготовка и се провежда по учебна документация, утвърдена от изпълнителния директор на агенцията. Учебната документация се публикува на страницата на агенцията в интернет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Учебните дисциплини, които обхващат най-малко темите, посочени в приложение № 1а, както и продължителността на допълнителното обучение се определят с учебната документация по ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Допълнителното обучение по ал. 1 е първоначално и периодично. Техническите специалисти преминават допълнително първоначално обучение преди вписването им в регистъра по чл. 15, ал. 1, след което на всеки 2 години преминават периодично обучение.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Допълнителното обучение завършва с полагане на изпит пред комисия, в състава на която се включва представител на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
(6) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) След завършване на допълнителното обучение и успешно издържан изпит висшето училище издава на:
1. техническите специалисти по чл. 13, ал. 1 - удостоверение за допълнително обучение за извършване на периодични прегледи на ППС след завършване на първоначалното им обучение, преди вписването им в регистъра по чл. 15, ал. 1, както и след завършване на периодичното им обучение по ал. 4;
2. техническите специалисти по чл. 13, ал. 2 - свидетелство за професионална квалификация за извършване на прегледи и проверки по ADR или първоначални прегледи и проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ след завършване на първоначалното им обучение, преди вписването им в регистъра по чл. 15, ал. 1 и удостоверение за допълнително обучение за извършване на прегледи и проверки по ADR или първоначални прегледи и проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ след завършване на периодичното им обучение по ал. 4.
(7) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Удостоверението за първоначалното допълнително обучение е безсрочно, а удостоверението за периодичното допълнително обучение се издава със срок на валидност 2 години. В случаите, когато техническият специалист не упражнява дейността по извършване на прегледи и проверки на превозни средства, за която е получил удостоверението, в срок до 1 година от издаването му, специалистът преминава периодично допълнително обучение.
(8) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Удостоверението по ал. 7 съдържа най-малко следната информация:
1. идентификация на техническия специалист (име и фамилия на техническия специалист);
2. категории превозни средства, за които техническият специалист е оправомощен да извършва прегледи за проверка на техническата изправност;
3. наименование на издаващия орган;
4. дата на издаване.
(9) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) След всеки изпит по ал. 5 висшето училище изпраща до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" следната информация за всяко лице, което е положило изпит:
1. име, презиме и фамилия на лицето, положило изпит;
2. единен граждански номер и/или личен номер на чужденец;
3. вид на документа с вписани категории ППС и вида на проверките в зависимост от предназначението на ППС;
4. издател;
5. валидност на документа.


Чл. 15. (1) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" води регистър на председателите на комисии и техническите специалисти, които отговарят на изискванията по чл. 12 - 14. Вписването в регистъра се извършва по заявление на лицето по чл. 16 (приложение № 3).
(2) Председателите на комисии и техническите специалисти се заличават от регистъра по ал. 1:
1. по искане на лицето по чл. 16, получило разрешение за извършване на периодични прегледи на ППС;
2. по искане на лицето, вписано в регистъра;
3. при повторно извършени нарушения на правилата за извършване на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства;
4. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) когато са разпоредили да се издаде или са издали документ за извършен периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство, без то да е представено на преглед или без да е извършен преглед по реда на тази наредба;
5. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) при повторно нарушение на изискването председателят на комисията, извършваща прегледите, или техническият специалист да уведоми Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в срока по чл. 28, ал. 3, че индивидуалният му печат е изгубен, откраднат или унищожен;
6. когато като председател на комисия е предоставил паролата си и/или картата си за достъп до информационната система по чл. 11, ал. 3 на друго лице и то я използва;
7. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) когато председателят на комисията, извършваща прегледите, или техническият специалист предостави индивидуалния си печат за заверка на документите, удостоверяващи, че пътното превозно средство е технически изправно, на друго лице и то го използва;
8. когато престанат да отговарят на някое от изискванията по чл. 12 - 14;
9. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) когато председателят на комисията, извършваща прегледите, въведе некоректни данни за идентификация на пътното превозно средство, представено на преглед в информационната система по чл. 11, ал. 3;
10. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) когато са извършили периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство от категория, за която контролно-техническият пункт няма издадено разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Не се заличават от регистъра по ал. 1 председателят на комисията, извършваща прегледите, и/или техническите специалисти, когато искането за това е направено от лицето, получило разрешение по чл. 17, или от лицето, вписано в регистъра, ако по отношение на съответното лице е образувано производство за заличаване по реда на ал. 2, т. 3 - 10.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Заличаването от регистъра на председателя на комисията, извършваща прегледите, и техническите специалисти се извършва със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Заповедта по ал. 4 подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Оспорването не спира изпълнението на заповедта.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Председател на комисия, извършваща прегледи, или технически специалист, заличени от регистъра по ал. 1 на някое от основанията, предвидени в ал. 2, т. 3 - 10, не може да бъде вписван отново в регистъра в продължение на две години от датата на заличаването.


Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Регистърът по чл. 15, ал. 1 съдържа информация за:
1. името, презимето и фамилията на техническия специалист;
2. единния граждански номер и/или личния номер на чужденец;
3. националността на техническия специалист;
4. датата на раждане на техническия специалист;
5. адреса на техническия специалист;
6. образованието на техническия специалист (издател, дата на издаване и валидност, изображение на дипломата);
7. допълнителното обучение на техническия специалист (издател, дата на издаване и валидност, изображение на дипломата);
8. свидетелството за правоуправление на МПС (издател, дата на издаване и валидност, изображение на дипломата);
9. номера на разрешението за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС в списъка, към който е включено лицето;
10. наименованието на лицето по чл. 16;
11. областния отдел на ИААА, на територията на която се намира КТП, в което работи техническият специалист;
12. текущото състояние на правата, произтичащи от разрешението (валиден, закрит, заявен, изтекъл, отнет);
13. качеството на техническия специалист при участие в комисията за извършване на техническия преглед - като член и/или председател;
14. дата на включване в списъка към разрешението по т. 9;
15. пореден номер в списъка към разрешението по т. 9;
16. вид и номер на печата, предоставен на техническия специалист, и дата на неговото предоставяне/отнемане;
17. категории превозни средства и видове допълнителни проверки, свързани с предназначението на превозните средства, за които техническият специалист има права да извършва прегледи и проверки;
18. дата на последна промяна, свързана с обстоятелствата по включването на техническия специалист в списъка към разрешението по т. 9;
19. текущо състояние на техническия специалист (включен, заличен).

Глава трета.
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ППС


Чл. 16. (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Периодичните прегледи на ППС и прегледите и проверките по чл. 1, т. 1 и 3 се извършват от Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция "Технически операции", Националната служба за охрана, учебни заведения по Закона за професионалното образование и обучение и Закона за висшето образование, физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и от лица, регистрирани по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които притежават разрешение, издадено по реда на тази наредба.


Чл. 17. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС на лицата по чл. 16, които отговарят на изискванията на тази наредба (приложение № 2).


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) За издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС лицата по чл. 16 подават заявление по образец (приложение № 3) до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", към което прилагат:
1. (отм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.)
4. проект на технологична карта за работата на техническите специалисти;
5. списък на техническите специалисти, в който е посочено за всеки от тях какви прегледи и дейности може да извършва и отговаря ли на съответните изисквания по чл. 13; за всеки технически специалист към списъка се прилагат:
а) копие на дипломата за завършено средно или висше образование и документ за специализация в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1;
б) (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) копие на свидетелството за професионална квалификация по чл. 14, ал. 5, т. 2 или на удостоверението за допълнително обучение по чл. 14, ал. 5, т. 1;
в) (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) копие на свидетелството за управление на моторно превозно средство; не се изисква представянето на свидетелство за управление на моторно превозно средство, когато то е издадено от органите на Министерството на вътрешните работи; в тези случаи Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" извършва служебна проверка на обстоятелството по чл. 13, ал. 1, т. 2 в регистъра на българските документи за самоличност, воден в Министерството на вътрешните работи;
г) (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) свидетелство за съдимост; Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" чрез оправомощени длъжности лица извършва служебна проверка на обстоятелствата по чл. 13, ал. 1, т. 3 в Министерството на правосъдието за заявените технически специалисти, които са български граждани;
д) (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) копие на справка за приети уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда; не се изисква представянето на справка, когато се касае за договор, сключен с работодател по смисъла на § 1, т. 1 от Кодекса на труда, като в тези случаи Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" извършва служебна проверка на обстоятелството по чл. 12, ал. 4 в регистъра на уведомленията за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомленията за промяна на работодател, воден в Националната агенция за приходите;
е) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) копие на трудовата книжка или друг документ, удостоверяващ трудовия стаж, издаден от компетентен държавен орган;
6. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) копие на сертификат за внедрената в контролно-техническия пункт система за управление на качеството по чл. 11, ал. 5, издаден от орган по сертификация на системи за управление, акредитиран от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от чуждестранен орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за област сертификация на системи за управление - когато разполага с такъв, или декларация за стартирала процедура по издаване на сертификат за внедрената в контролно-техническия пункт система за управление на качеството, като след приключване на процедурата по сертифициране, но не по-късно от 6 месеца от стартирането и, лицето по чл. 16 изпраща заверено копие на получения сертификат;
7. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) документ за ползване на обекта, в който се намира контролно-техническият пункт:
а) разрешение за ползване на строежа съгласно чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията, или
б) удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа съгласно чл. 177, ал. 3 от Закона за устройство на територията, или
в) разрешение за поставяне на обекта съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията с посочено предназначение, от което е видно, че обектът може да бъде използван за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, или
г) разрешение за ползване на строеж, издадено по реда на Закона за териториално и селищно устройство (отм., ДВ, бр. 1 от 2001 г.) - за имоти, въведени в експлоатация преди влизането в сила на Закона за устройство на територията, или
д) удостоверение съгласно § 16 от преходните разпоредби към Закона за устройство на територията или § 127, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.; доп., бр. 66 от 2013 г.; изм., бр. 98 от 2014 г.);
8. документ за собственост или договор за наем на контролно-техническия пункт, а за пунктовете от V категория - и за площадката за извършване на проверки на превозните средства, превозващи определени опасни товари;
9. план на контролно-техническия пункт, съдържащ разположение на машините, съоръженията и средствата за измерване в мащаб 1:50;
10. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) списък на уредите, съоръженията и средствата за измерване, съдържащ данни за наименованието, марката, модела, типа и фабричния им номер, придружен с копие на паспортите ЕС декларация за съответствие за газоанализатора и декларация за съответствие с одобрен тип за стендовете за проверка на спирачните сили и димомерите, както и свидетелства за проверки по реда на чл. 9, ал. 6;
11. документ за платена държавна такса за извършване на оглед за установяване на съответствието на контролно-техническия пункт с изискванията и за издаване на разрешение.
(2) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) Документите по ал. 1, т. 7, букви "а", "б", "г" или "д" се представят и за площадката за извършване на проверки на превозните средства, превозващи опасни товари, към контролно-техническите пунктове от V категория.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) Служителят на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", който приема заявлението за издаване на разрешение, проверява оригиналите на документите при подаването им, заверява с подпис и печат копията и връща оригиналите.


Чл. 19. (1) В 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението по чл. 18, ал. 1 служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" извършват оглед на контролно-техническия пункт и съставят протокол (приложение № 4). Протоколът съдържа заключение за съответствие или несъответствие с изискванията към контролно-техническия пункт за извършване на периодични прегледи на ППС и се издава в два еднообразни екземпляра - един за лицето по чл. 16 и един за Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) Огледът на контролно-техническите пунктове от категории I, II, III и IV се извършва от двама служители на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", а на контролно-техническите пунктове категория V - от служители от специализираната администрация в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
(3) При извършването на огледа на контролно-техническия пункт служителите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" проверяват съответствието на съдържанието на предварително изготвената от лицето по чл. 16 технологична карта за работата на техническите специалисти по чл. 18, ал. 1, т. 4 с действителното разположение на уредите, съоръженията и средствата за измерване.
(4) Технологичната карта за работата на техническите специалисти по чл. 18, ал. 1, т. 4 се изготвя поотделно за всяка линия за извършване на периодични преглед и проверки на ППС и съдържа:
1. схема на линията с обозначени постове за извършване на отделните операции;
2. списък на техническото оборудване;
3. броя на техническите специалисти, извършващи прегледа;
4. последователност за извършване на периодичния преглед на ППС, същност на проверките, изпълнител, използвани уреди, съоръжения и средства за измерване;
5. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) категориите ППС и минимално време за извършване на периодични преглед и проверки за всяка категория ППС.
(5) Технологичните карти за работата на техническите специалисти се съгласуват:
1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) от ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" - за контролно-техническите пунктове от категории I, II, III или IV;
2. от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" - за контролно-техническите пунктове категория V.
(6) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) Ръководителят на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" изпраща в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" документите по чл. 18, ал. 1 заедно с екземпляр от съставения протокол (приложение № 4).
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) Комисия, определена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", разглежда заявлението и приложените към него документи и прави писмено предложение до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице да издаде разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС или да откаже издаването на разрешение.


Чл. 20. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешението в срок до 30 дни от подаването на заявлението по чл. 18, ал. 1. Неразделна част от разрешението е списък на председателите на комисии и техническите специалисти, извършващи периодичните прегледи на ППС.
(2) Разрешението се издава за срок 5 години и дава право на притежателя му да извършва периодични прегледи и проверки на ППС в контролно-техническия пункт на пътните превозни средства от категориите, за които е издадено.
(3) Разрешението съдържа:
1. данни за лицето по чл. 16 и контролно-техническия пункт;
2. броя на линиите в контролно-техническия пункт;
3. категориите на превозните средства, на които лицето по чл. 16 има право да извършва периодични прегледи;
4. вида на допълнителните проверки във връзка с предназначението и конструкцията на превозните средства, които лицето по чл. 16 има право да извършва.
(4) Списъкът на председателите на комисии и техническите специалисти съдържа имената им и данни за образованието и професионалната им квалификация.


Чл. 20а. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) (1) Срокът на валидност на разрешението по чл. 17 може да бъде удължен с нови 5 години, ако лицето по чл. 16 е подало заявление по приложение № 3а до 14 дни преди изтичане на срока и отговаря на изискванията на тази наредба.
(2) Към заявлението по ал. 1 лицето по чл. 16 декларира, че не е извършена промяна в обстоятелствата, удостоверени с документите по чл. 18, ал. 1, за която не е уведомен писмено изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" при спазване на изискванията, посочени в чл. 24.
(3) При удължаване на срока на валидност на разрешението в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" се извършва служебна проверка за обстоятелствата, удостоверени с документите по чл. 18, ал. 1.
(4) Когато при служебната проверка по ал. 3 се установи несъответствие с обстоятелствата по ал. 2, лицето по чл. 16 се уведомява писмено за установените несъответствия и служебно се спира достъпът на председателя/ите на комисията/ите, извършваща/и периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС до информационната система по чл. 11, ал. 3.
(5) Когато при служебната проверка по ал. 3 се установи съответствие с обстоятелствата по ал. 2, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице удължава срока на валидност на разрешението в срок до 14 дни от датата на подаване на заявлението.


Чл. 21. (1) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" предоставя:
1. разрешението за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС и информационната система по чл. 11, ал. 3 - на лицата по чл. 16;
2. индивидуални печати за заверяване на документите, свързани с извършването на периодичните прегледи на ППС - на всички технически специалисти, включени в списъка към разрешението;
3. карта за достъп до информационната система по чл. 11, ал. 3 - на техническите специалисти, които отговарят на изискванията за председатели на комисии;
4. индивидуални печати за продължаване на срока на валидност на удостоверенията за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари - на техническите специалисти по чл. 13, ал. 2.
(2) Номерът на индивидуалния печат се състои от номера на разрешението и поредния номер на техническия специалист при вписване в списъка към разрешението.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Индивидуалните печати и картите за достъп до информационната система се предоставят на техническите специалисти от съответните регионални звена на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" срещу подпис след провеждане на обучение за работа със системата.


Чл. 22. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице отказва издаването на разрешение, когато:
1. кандидатът не отговаря на изискванията за издаване на разрешение, определени с тази наредба;
2. сградите, в които е разположен контролно-техническият пункт, или съоръженията, оборудването, уредите и средствата за измерване, с които ще се извършват периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, не отговарят на изискванията по чл. 5 - 11;
3. председателите на комисии или техническите специалисти не отговарят на изискванията по чл. 12 - 14;
4. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) не са представени документите по чл. 18, ал. 1 или е представен неистински документ или документ с невярно съдържание;
5. на кандидата е издавано разрешение, което е било отнето за нарушения на изискванията за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
(2) Отказът за издаване на разрешение подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 23. (1) Разрешението е поименно и не подлежи на преотстъпване.
(2) При смърт на физическото лице - едноличен търговец, при прехвърляне на предприятието на търговеца като съвкупност от права, задължения и фактически отношения или при преобразуване на юридическото лице, получило разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, правата му, произтичащи от разрешението, преминават върху неговия правоприемник, ако той отговаря на изискванията за издаване на разрешение. Правоприемникът е задължен да подаде заявление за отразяване на промяната в срок до три месеца от извършването и.


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) При промяна на обстоятелствата, удостоверени с документите по чл. 18, ал. 1, лицето по чл. 16 писмено уведомява изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" чрез ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в 7-дневен срок от извършването на промяната или от узнаването и, като приложи документите, които я удостоверяват.
(2) При промяна на местоположението на контролно-техническия пункт в срока по ал. 1 лицето по чл. 16 подава заявление за извършване на оглед на пункта по реда на чл. 19.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) При подаване на заявление за отписване на технически специалист от списък към разрешение (приложение № 3а) лицето по чл. 16 връща в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" индивидуалния печат на техническия специалист и картата по чл. 21, ал. 1, т. 3, ако има такава.
(4) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) При промяна на обстоятелствата, посочени в списъка на техническите специалисти към издадено разрешение, извън случаите по ал. 3, лицето по чл. 16 подава заявление по образец (приложение № 3а) до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", към което прилага документите по чл. 18, ал. 1, т. 5.
(5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) За промяна в обстоятелствата по ал. 1 и 4 се счита и преиздаването на документ по чл. 18, ал. 1 поради изтичане на неговия срок на валидност.

Чл. 25. (1) (Предишен текст на чл. 25 - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Правата, произтичащи от разрешението, се прекратяват:
1. когато се установи, че разрешението е издадено въз основа на неистински документ или на документ с невярно съдържание;
2. с прекратяване на дейността на търговеца или на юридическото лице с нестопанска цел;
3. с изтичане на срока, за който е издадено;
4. по молба на неговия притежател;
5. с отнемането на разрешението по реда на чл. 148б от Закона за движението по пътищата.
(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) В случаите по ал. 1, т. 4 преди прекратяване на правата Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" извършва инвентаризация на документите за удостоверяване на техническата изправност, предоставени на лицето, и комплексна проверка на контролно-техническия пункт. Не се прекратяват правата, произтичащи от разрешението по искане на неговия притежател, когато за него е образувано производство за отнемане на разрешението и списъка към него по реда на чл. 26.

Чл. 26. (1) Издадените по реда на тази наредба разрешения и списъците към тях се отнемат с мотивирана заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице, когато:
1. контролно-техническият пункт или лицето по чл. 16 престанат да отговарят на изискванията на Закона за движението по пътищата или на тази наредба;
2. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) периодичните прегледи на ППС се извършват от председател на комисията, извършваща прегледите, или технически специалист, който не е вписан в регистъра по чл. 15, ал. 1;
3. контролно-техническият пункт е оборудван със средства за измерване, които не са одобрени по реда на Закона за измерванията или не са преминали на задължителна проверка по реда на същия закон;
4. не е спазен срокът по чл. 28, ал. 4 за уведомяване на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за изгубени, откраднати или унищожени документи, с които се удостоверява, че превозното средство е технически изправно;
5. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) в контролно-техническия пункт, в който лицето по чл. 16 извършва дейността, е издаден документ, който удостоверява, че пътното превозно средство е технически изправно, без то да е представено на преглед за проверка на техническата му изправност или без да е извършен преглед по реда на тази наредба;
6. при повторно извършени нарушения на условията и реда за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, определени със Закона за движението по пътищата или с наредбата, извън случаите по т. 5.
(2) Със заповедта по ал. 1 се постановява и:
1. отнемане на предоставените на лицето по чл. 16 документи, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед;
2. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) отнемане на индивидуалните печати по чл. 21, ал. 1, т. 2 и 4, предоставени на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и техническите специалисти, включени в списъка към разрешението, издадено на лицето по чл. 16;
3. прекратяване на достъпа на председателя на комисията, извършваща прегледите, до информационната система по чл. 11, ал. 3.
(3) Отнемането на разрешението подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Оспорването не спира изпълнението на заповедта.


Чл. 27. Лицето по чл. 16 връща в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" отнетото разрешение и списъка към него.


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) При загубено или унищожено разрешение по чл. 20 или списък към него лицето по чл. 16 писмено уведомява изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" чрез ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в 3-дневен срок.
(2) Дубликат на разрешението се издава в срок до 1 месец след подаване на заявление за това.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) Председателите на комисии и техническите специалисти уведомяват писмено съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за изгубения, откраднат или унищожен индивидуален печат, предоставен им по реда на чл. 21, ал. 1, т. 2, или картата по чл. 21, ал. 1, т. 3 за достъп до информационната система в срок до 24 часа от установяването на липсата на печата или картата.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) При установяването на липсващи знаци за преминат периодичен преглед лицето по чл. 16 писмено уведомява изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" чрез ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в срок до 24 часа от установяване на липсата.
(5) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" издава заповед, с която обявява за невалидни знаците за преминат периодичен преглед по ал. 4.

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ППС


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Пътните превозни средства подлежат на периодичен преглед за проверка на техническата им изправност, както следва:
1. превозните средства от категория N1 и превозните средства от категория М1, с изключение на леките таксиметрови автомобили, къмпинг-автомобилите и линейките - преди изтичане на третата и петата година от първоначалната им регистрация като нови, след което всяка година;
2. леките таксиметрови автомобили и превозните средства от категории М2 и М3, с изключение на къмпинг-автомобилите - на всеки 6 месеца;
3. тролейбусите и трамвайните мотриси - на всеки 6 месеца;
4. превозните средства от категории N2 и N3, О2, О3 и О4, с изключение на къмпинг-ремаркетата, от чиято първоначална регистрация са минали не повече от 10 години - всяка година, след което - на всеки 6 месеца;
5. на всеки две години - превозните средства от категории:
а) L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L7, L7e и О1;
б) (В сила от 01.01.2023 г.) L1, L1e, L2, L2e, L6 и L6e;
6. линейките, къмпинг-автомобилите, къмпинг-ремаркетата от категории О2, О3 и О4, колесните трактори с конструктивна максимална скорост, надвишаваща 40 km/h, и пътните превозни средства, с които се извършват превози с атракционна цел - всяка година.
(2) Пътните превозни средства, превозващи опасни товари, подлежат на преглед за установяване на годността им да превозват определени опасни товари преди изтичане на една година от предходния преглед.
(3) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) Пътните превозни средства с допълнително монтирани уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, подлежат на първоначална проверка за установяване на съответствието им с изискванията по чл. 20 от Наредба № Н-3 преди първия периодичен преглед на ППС след извършването на монтажа на уредбата.
(4) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) Първоначална проверка за установяване на съответствието с изискванията по чл. 20 от Наредба № Н-3 се извършва и когато при периодичния преглед на ППС се установи несъответствие между данните от монтираната от производителя табелка на резервоара от уредбата, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, и данните за резервоара, вписани в информационната система по чл. 11, ал. 3 при предишен периодичен преглед на същото ППС.


Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Пътните превозни средства се представят на периодичен преглед за проверка на техническата им изправност, като сроковете по чл. 29, ал. 1 не се прилагат при:
1. временно спиране от движение на превозно средство поради техническа неизправност, възникнала след произшествие и засегнала някой от следните основни елементи, свързани с безопасността на превозното средство: ходова част, окачване, кормилно управление, спирачна уредба, системи за активна и пасивна безопасност;
2. изменение в конструкцията на превозно средство, свързана с безопасността на превозното средство или опазването на околната среда или промяна на категорията му.

Чл. 30. (1) При периодичния преглед на ППС се представят следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) свидетелство за регистрация - части I и II в оригинал; може да бъде представено ясно и четливо копие на част І на свидетелството за регистрация;
2. (отм. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.)
3. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) документ от съответния контролен орган за техническата изправност на монтираното съоръжение - за специалните автомобили (автокранове, циментовози, подвижни стълби, товарни и специални автомобили с допустима максимална маса над 3,5 t, оборудвани с хладилни устройства, както и за ремаркета, оборудвани с хладилни устройства, и др.);
4. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)
5. документ за самоличност на лицето, представящо ППС на преглед;
6. сертификат за съответствие на ППС с техническите норми и изисквания за безопасност и сигурност, издаден от производителя или негов упълномощен представител в Република България - представя се за издаване и заверка на сертификат по чл. 34, ал. 1;
7. предишен сертификат по чл. 34, ал. 1, ако има такъв - представя се за издаване на нов сертификат.
(2) При периодичните прегледи и проверки по ADR освен документите по ал. 1 се представят и:
1. за пътното превозно средство:
а) документация за съответствие на ППС с изискванията на част 9 на ADR;
б) удостоверение за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари - представя се, когато не е издадено от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", а от друг компетентен орган по ADR;
в) декларация от производителя на ППС за действието на износоустойчивата спирачна система, когато такава се изисква;
2. за цистерните:
а) регистров документ на цистерната съгласно т. 1.2.1 на ADR;
б) сертификат за извършен периодичен преглед на транспортируемото оборудване под налягане, използвани за превоз на газове от клас 2 по ADR и на вещества с ООН № 1051, 1052 и 1790 от ADR.
(3) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.(*)) При първоначална проверка на допълнително монтирана в МПС уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, освен документите по ал. 1 се представя и протокол за монтиране на уредбата по чл. 20, ал. 2 от Наредба № Н-3.
(4) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)

Чл. 31. (1) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Периодичните прегледи на ППС обхващат комплектността и изправността на агрегатите, уредбите и механизмите, които имат връзка с безопасността на движението, отделянето на отработилите газове, нивото на шума и изправността на шумозаглушителните им устройства и се извършват при спазване на методиката по приложение № 5.
(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Периодичните прегледи на ППС от категории M1, М2, М3, N1, N2, N3, О1, O2, O3 и О4 и колесните трактори с конструктивна максимална скорост, надвишаваща 40 km/h, обхващат най-малко следните области: идентификация на превозното средство; оборудване на спирачната уредба; кормилно управление; видимост; светлини, светлоотражатели и електрическо оборудване; оси, колела, гуми и окачване; шаси и оборудване, свързано с шасито; друго оборудване; вредно въздействие; допълнителни проверки на превозни средства за превоз на пътници от категории М2 и М3.
(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Периодичните прегледи на ППС от категории L1, L1e, L2, L2e, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L6, L6e, L7 и L7e обхващат най-малко следните области: идентификация на превозното средство; оборудване на спирачната уредба; кормилно управление; видимост; светлини, светлоотражатели и електрическо оборудване; оси, колела, гуми и окачване; шаси и оборудване, свързано с шасито; друго оборудване и вредно въздействие.
(4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) За всяка област, посочена в ал. 2 и 3, контролно-техническите пунктове извършват периодичен преглед на ППС, който обхваща най-малко елементите, посочени в приложение № 5, част I, т. 2, като използват приложимия метод за проверка на тези елементи. Прегледът включва и отделна проверка дали съответните части и компоненти на превозното средство отговарят на задължителните характеристики, свързани с безопасността и опазването на околната среда, които са били в сила в момента на одобряването, или когато е приложимо, в момента на преоборудването.
(5) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Периодичните прегледи на ППС и прегледите и проверките по ADR се извършват, като се използват наличните техники и оборудване и без да се използват инструменти за разглобяване или сваляне на части от ППС освен в случаите, когато е необходимо разглобяване с цел идентификация и/или проверка и изпитване на елемент от превозното средство за превоз на опасни товари.
(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Проверките на елементите от експлоатационното оборудване на пътните превозни средства, превозващи определени опасни товари, се извършват без разглобяване, освен в случаите, предвидени в ADR.
(7) (Предишна ал. 4, изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Пътните превозни средства се представят на периодичен преглед за проверка на техническата изправност почистени (външно, двигател и основни агрегати) и оборудвани съгласно изискванията на чл. 139, ал. 2 от Закона за движението по пътищата.


Чл. 32. (1) Периодичните прегледи на автобусите и леките таксиметрови автомобили включват елементите по чл. 31, ал. 1, както и допълнителни проверки на оборудването за установяване на годността им да превозват пътници.
(2) Периодичните прегледи на автобусите за превоз на пътници и/или на деца и ученици и на леките таксиметрови автомобили включват елементите от част II, раздел I на методиката по чл. 31, ал. 1, както и допълнителни елементи, свързани с предназначението на превозните средства, определени в част II, раздел II на методиката по чл. 31, ал. 1.


Чл. 33. (1) Прегледите и проверките по ADR включват елементите по чл. 31, ал. 1, както и допълнителните елементи, посочени в части 4, 6 и 9 от Приложение Б на ADR и изискванията на приложение IV от Директива 94/63/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 20 декември 1994 г. относно ограничаването на емисиите на летливи органични съединения, изпускани при съхранението и превоза на бензини от терминали до бензиностанции, така както е последно изменена с Регламент № 1137/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол (OB L 365, 31 декември 1994 г.).
(2) В информационната система за всеки контролно-технически пункт се води регистър на удостоверенията за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари, на които е продължена валидността.


Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) (1) Първоначалните проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, включват проверките, определени в част II, раздел IV, буква "а" на методиката по чл. 31, ал. 1.
(2) При извършване на периодичен преглед на ППС, произведени с уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, или дооборудвани с такава, прегледът включва елементите по чл. 31, ал. 1, както и съответните допълнителни проверки във връзка с уредбата, определени в част II, раздел IV, буква "б" на методиката по чл. 31, ал. 1.


Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) Прегледът за проверка на техническата изправност на превозните средства и издаване и заверка на сертификат (приложение № 6) включва елементите по чл. 31, ал. 1, както и преглед за съответствие с допълнителни изисквания към превозните средства, определени в сертификата.
(2) Сертификатите по ал. 1 се издават и заверяват от:
1. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или оправомощени от него длъжностни лица:
а) когато за същото ППС не е издаван сертификат;
б) при необходимост от корекция на данни в информационната система по чл. 11, ал. 3, т. 2, записани в сертификата за съответствие на ППС с техническите норми и изисквания за безопасност и сигурност;
в) при промяна на регистрационния номер на ППС;
г) когато срокът на валидност на предишния сертификат по ал. 1 е изтекъл преди повече от 30 дни;
2. лицата по чл. 16 - когато за същото ППС е издаван сертификат и не са налице основанията по т. 1, букви "б", "в" и "г".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) За издаване и заверка на сертификат се представят:
1. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) заявление за издаване или заверка на сертификат по ал. 1, което се подава в седалището на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или в регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация";
2. оригинал и копие на сертификата за съответствие на ППС с техническите норми и изисквания за безопасност и сигурност, издаден от производителя или негов упълномощен представител в България;
3. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.)
4. документ за платена държавна такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, приета с ПМС № 81 от 2000 г.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 02.09.2014 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или оправомощено от него длъжностно лице издава или заверява сертификатите по ал. 2, т. 1 до края на работния ден, следващ деня на подаване на заявлението по ал. 3, т. 1.
(5) В информационната система за всеки контролно-технически пункт се води регистър на издадените и заверени сертификати по ал. 1.
(6) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" извършва служебна проверка за регистрация на превозните средства в регистъра на превозните средства, воден в Министерството на вътрешните работи.


Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на регистрираните извънгабаритни ППС на територията на Република България и на колесни трактори с конструктивна максимална скорост, надвишаваща 40 km/h, се извършват в контролно-технически пункт от категория III или V, които имат площ с размери, достатъчни за разполагане на извънгабаритни ППС и тракторите.
(2) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) Периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, регистрирани като специални ППС и са с по-малки конструктивни разстояния на колея(-ите) на оста(-ите), се извършват в съответната категория контролно-технически пункт.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) Прегледите по ал. 1 и 2 обхващат предписаните изисквания в протокола по приложение № 9, за които съществува техническа възможност да бъдат проверени.


Чл. 36. Периодичният преглед за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства с колесна формула, различна от "4 x 2", се извършва в контролно-технически пункт, в който има техническа възможност за измерване на спирачните им усилия съобразно конструктивните особености на моторното превозно средство.


Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) (1) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" води регистър на извършените периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
(2) В регистъра по ал. 1 се съдържа информация за:
1. идентифицирането на превозното средство;
2. показанието на километропоказателя и техническите характеристики на превозното средство, необходими за извършването на прегледа;
3. лицето, представило превозното средство на преглед;
4. контролно-техническия пункт, в който е извършен прегледът;
5. датата, на която е извършен прегледът;
6. председателя на комисията и техническия специалист, които са извършили прегледа;
7. резултатите и заключението от извършения преглед;
8. описание на неизправностите, ако са констатирани такива;
9. датата за извършване на следващия преглед;
10. издадените документи за техническа изправност на превозното средство.
(3) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" осигурява на председателите на комисиите за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС достъп до регистъра по ал. 2, по VIN на превозното средство, за данните от показанието на километропоказателя и информацията по т. 5, 7, 8 и 10 от ал. 2.


Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) За всеки елемент, който се проверява, в приложение № 5 се съдържа минимален списък на възможните неизправности и нивото на тяхната сериозност. Неизправностите, установени при извършването на периодичните прегледи на ППС, се категоризират в три групи в зависимост от въздействието им върху безопасността на превозното средство, въздействието им върху околната среда и риска, който пораждат за участниците в движението, както следва:
1. незначителни неизправности;
2. значителни неизправности;
3. опасни неизправности.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Незначителни са неизправностите, които не оказват сериозно въздействие върху безопасността на превозното средство или без въздействие върху околната среда, както и малките несъответствия с експлоатационните характеристики и конструкцията на превозното средство. При констатиране на не повече от четири такива неизправности и/или несъответствия, но не повече от две за една система, възел или елемент, превозното средство може да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване. Превозното средство не се подлага на повторен преглед, но водачът или собственикът трябва да отстранят констатираните неизправности.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Значителни са неизправностите, които оказват отрицателно въздействие върху безопасността на превозното средство или оказват въздействие върху околната среда, или пораждат риск за участниците в движението, както и по-значителните несъответствия с експлоатационните характеристики и конструкцията на превозното средство. При констатиране на такива неизправности и/или несъответствия превозното средство не може да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване, освен за да се придвижи до място за тяхното отстраняване, като водачът трябва да вземе необходимите мерки за безопасността на движението. Значителни неизправности са и несъответствия между данните за регистрационния номер и/или идентификационния номер на превозното средство от свидетелството за регистрация и представеното за преглед ППС. Превозното средство се подлага на повторен преглед след отстраняване на установените неизправности и/или несъответствия.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Опасни са неизправностите, които представляват пряк и непосредствен риск за безопасността на движението или оказват въздействие върху околната среда. При установяване на такива неизправности временно се отнема регистрацията на неизправното превозно средство и не се допуска движението му по пътищата, отворени за обществено ползване. Превозното средство се подлага на повторен преглед след отстраняване на установените неизправности и/или несъответствия.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Заключението за техническото състояние на превозното средство се прави въз основа на оценката на общото въздействие на всички установени при периодичния преглед неизправности и/или несъответствия върху безопасността на превозното средство, околната среда и риска за участниците в движението.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Превозно средство с неизправности, попадащи в повече от една от групите неизправности по ал. 1, се класифицира в групата, отговаряща на по-значителната неизправност.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Превозно средство с няколко неизправности в рамките на един и същ елемент, подлежащ на проверка съгласно приложение № 5, може да се класифицира в следващата по сериозност група неизправности, ако се прецени, че комбинираното въздействие на тези неизправности създава по-висок риск за безопасността на движението.


Чл. 38. (1) Когато пътното превозно средство е технически изправно и не са установени неизправности и/или несъответствия, както и при установяване на незначителни неизправности по чл. 37, ал. 2, председателят на комисията, извършила периодичния преглед на ППС, издава удостоверение за техническа изправност част І, буква А и част ІІ (приложение № 7) и знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) При установяване на неизправности по чл. 37, ал. 3 или 4 председателят на комисията, извършила периодичния преглед на ППС, издава удостоверение за техническа изправност част I, съответно буква Б или В (приложение № 7), в която се отразяват неизправностите.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) При периодични прегледи по чл. 32, ал. 1 освен документите по ал. 1, председателят на комисията, извършила периодичния преглед на ППС, издава и съответната карта за допълнителен преглед (приложение № 9, допълнение 1, 2 или 3), а при периодичните прегледи на автобуси за превоз на деца и/или ученици - удостоверение за допълнителен преглед за проверка на оборудването им (приложение № 8). Номерът на удостоверението за преминат допълнителен преглед е идентичен на номера на удостоверението за техническа изправност на ППС (приложение № 7).
(4) При извършване на прегледите по чл. 32, ал. 1 удостоверението и знакът по чл. 38, ал. 1 се издават, когато заключението от прегледа е, че ППС е технически изправно и отговаря на изискванията за допълнително оборудване.
(5) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) При извършване на периодични прегледи на автобуси и установено съответствие с т. 9.11 от картата за допълнителен преглед (приложение № 9, допълнение 1) в част І, буква А на удостоверението за техническа изправност на ППС (приложение № 7) се отбелязва това обстоятелство.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) При извършване на прегледите и проверките по чл. 33, ал. 1 удостоверението и знакът по чл. 38, ал. 1 се издават при положително заключение в протоколите (приложения № 9, 12 и/или 13). При установяване на несъответствия с изискванията на части 4, 6 и 9 на ADR и с изискванията на приложение IV от Директива 94/63/ЕО, изменена с Регламент (ЕО) № 1137/2008, удостоверението и знакът по чл. 38, ал. 1 не се издават.
(7) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) При първоначална проверка на допълнително монтирана в МПС уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ по чл. 33а, ал. 1, председателят на комисията, извършила проверката, издава удостоверение за първоначална проверка на уредба за ВНГ или СПГ (приложение № 8а).
(8) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) Когато заключението от проверката по чл. 33а, ал. 1 е, че монтираната в МПС уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, съответства на изискванията на Наредба № Н-3, председателят на комисията издава съответния стикер, обозначаващ вида на горивото.
(9) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) При извършване на периодичен преглед на ППС, произведено с уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, или дооборудвано с такава, удостоверението и знакът се издават, когато заключението от прегледа е, че ППС е технически изправно и уредбата, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, отговаря на изискванията, определени в част II, раздел IV на методиката по чл. 31, ал. 1.
(10) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Издадените удостоверения за техническа изправност част I, буква А и част II (приложение № 7) и знаци за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС запазват валидността си при промяна на собственика на ППС, когато не се подменят табелите с регистрационните номера.


Чл. 39. Образецът на знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС по чл. 38, ал. 1 се утвърждава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице.


Чл. 40. (1) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Периодичният преглед, който се извършва в срок до 14 дни от прегледа, при който са установени неизправности по чл. 37, ал. 3 и 4, се извършва в контролно-техническия пункт, в който са установени неизправностите и може да се състои само в проверка относно отстраняването на неизправностите и/или несъответствията.
(2) Когато периодичният преглед е извършен в срока на валидност на предходния периодичен преглед и установените технически изправности са по чл. 37, ал. 3, е разрешено в срок до 14 дни от датата на прегледа превозното средство да се придвижи до място за отстраняване на неизправностите и/или несъответствията.
(3) Когато неизправностите са по чл. 37, ал. 4, за начина на преместване на превозното средство до място за отстраняването им е отговорен водачът на превозното средство.
(4) Когато след завършване на периодичния преглед лицето, представило ППС за преглед, откаже да получи удостоверението за техническа изправност, не се допуска ППС да премине нов преглед до получаване на вече издаденото удостоверение.
(5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Когато при проверката по т. 8.1.1 от част I на приложение № 5 техническият специалист прецени, че нивото на шума може да е на границата на допустимото, при прегледа по ал. 1 се представя документ от акредитирана лаборатория за измерено ниво на шум, излъчван от неподвижно превозно средство съгласно приложим регулаторен акт за одобряване типа на превозните средства по отношение на шума.


Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Международни удостоверения за технически преглед на ППС по реда на Спогодбата за приемане на еднакви предписания за техническите прегледи на пътните превозни средства и взаимното признаване на тези прегледи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; изм., бр. 42 от 2006 г.) се издават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или оправомощени от него лица след представяне на удостоверение за техническа изправност (част І, буква А и част ІІ), издадено от контролно-технически пункт ІІІ или V категория.
(2) За регистрираните нови ППС от съответните категории международно удостоверение за технически преглед по реда на Спогодбата за приемане на еднакви предписания за техническите прегледи на пътните превозни средства и взаимното признаване на тези прегледи се издава след изтичане на първата година от експлоатацията му.


Чл. 42. Лицата по чл. 16, получили разрешение за извършване на периодични прегледи на ППС:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) организират и контролират извършването на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност в съответствие с условията и реда, определени в тази наредба, и не плащат на техническите специалисти, които са наети от тях, никакви възнаграждения, дори под формата на премии или добавка към заплатата, свързани със заключенията от прегледите за проверка на техническата изправност на превозните средства или броя на извършените прегледи;
2. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) осигуряват безпристрастност, обективност и високо качество на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност в съответствие с условията и реда, определени в тази наредба;
3. (предишна т. 2, доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) поддържат материалната база, съоръженията, оборудването, уредите и средствата за измерване в съответствие с изискванията, определени в тази наредба;
4. (предишна т. 3, доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) осигуряват на контролните органи по чл. 166 от Закона за движението по пътищата възможност за проверка на материалната база, съоръженията, оборудването, уредите и средствата за измерване, както и им предоставят за проверка цялата документация, свързана с извършването на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) издават документи, свързани с извършването на периодични прегледи, и упражняват контрол съобразно своите задължения и изискванията, определени в наредбата относно оформянето, издаването, съхранението и отчитането им от председателите на комисии и техническите специалисти;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) уведомяват Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" по реда и в срока по чл. 28, ал. 4 за липсващи знаци и/или контролни талони за преминат периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.


Чл. 43. (1) При извършването на периодичните прегледи на ППС председателят на комисията:
1. следи за качественото и пълнообемно провеждане на периодични прегледи на ППС от страна на техническите специалисти, като:
а) не издава документ за техническа изправност, когато ППС не е представено на преглед или не отговаря на изискванията, определени в наредбата;
б) не допуска извършването на периодичен преглед на ППС в нарушение на изискванията за извършване на периодичните прегледи, определени в тази наредба;
в) не допуска извършването на периодичен преглед на ППС със съоръжения и средствата за измерване и в материална база, които не отговарят на изискванията, определени в наредбата;
2. се идентифицира в информационната система по чл. 11, ал. 3;
3. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) избира в системата обема на проверките, които трябва да бъдат извършени, и проверява информацията за показанията на километропоказателя от предходните периодични прегледи за проверка на техническата изправност, когато на ППС е монтиран километропоказател;
4. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) въвежда в протокола (приложения № 9, 10 или 11) техническите данни, идентифициращи превозното средство, показанията на километропоказателя на ППС, данни за собственика на превозното средство, за лицето, представило ППС на преглед, и за номера на разрешението на техническия пункт, и за члена на комисията и когато в свидетелството за регистрация на МПС е отразено оборудването с уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ - вписва данните за лице, монтирало бутилката, марка, сериен номер, вид гориво, номер на типово одобряване и година на производство на бутилката, в този случай за позиция "лице, монтирало бутилката" се вписва номерът на свидетелството за регистрация;
5. разпечатва данните върху съответния протокол и го предоставя на члена на комисията;
6. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) след извършване на проверките от члена на комисията, когато прегледът е извършен съгласно изискванията на част II, раздел I от методиката по чл. 31, ал. 1, отбелязва заключението за допускането на съответното ППС за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, подписва и подпечатва протокола;
7. когато заключението от периодичния преглед е, че превозното средство може да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване, вписва в протокола валидността на прегледа съгласно чл. 29 и:
а) поставя върху протокола стикера с номера на знака за периодичен преглед;
б) сканира протокола, чрез което въвежда данните от извършения периодичен преглед на ППС в информационната система за електронно регистриране на прегледите, като проверява съответствието на данните/отбелязванията от оригинала на протокола и тези в системата; при констатирани несъответствия нанася корекциите в данните от протокола, въведени в системата;
в) въвежда в информационната система установените по време на прегледа незначителни неизправности и/или несъответствия;
г) прилага към протокола за периодичен преглед на техническата изправност разпечатките от проверката на спирачна уредба и състоянието на отработилите газове;
д) издава удостоверение за техническа изправност (част I, буква А и част II ) и поставя върху част I, буква А стикера с номера на знака за периодичен преглед;
е) издава знак за периодичен преглед, като отразява чрез перфорация на знака месеца и годината, на които ППС подлежи на нов преглед;
ж) (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) поставя знака в долния ляв ъгъл на предното стъкло на ППС, а за ремаркета, полуремаркета и мотоциклети - на определеното място върху удостоверението за техническа изправност (част ІІ); когато на определеното място има залепен знак, той се премахва преди залепване на издадения знак;
з) предава на лицето, представило ППС на преглед, документите по чл. 30 и удостоверението за техническа изправност (част I, буква А и част II);
и) (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) информира лицето, представило ППС на преглед, за установените в ППС неизправности и/или несъответствия, които трябва да бъдат отстранени;
8. когато заключението от периодичния преглед е, че поради констатираните технически неизправности се допуска ППС да се придвижи до място за тяхното отстраняване, като водачът трябва да вземе необходимите мерки за безопасност на движението:
а) сканира протокола, чрез което въвежда данните от извършения периодичен преглед на ППС в информационната система за електронно регистриране на прегледите;
б) въвежда в информационната система установените по време на прегледа незначителни и значителни неизправности и/или несъответствия;
в) издава удостоверението за техническа изправност (част I, буква Б);
г) предава на лицето, представило ППС на преглед, документите по чл. 30 и удостоверението за техническа изправност (част I, буква Б);
д) (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) информира лицето, представило ППС на преглед, за установените в ППС неизправности и/или несъответствия, които трябва да бъдат отстранени;
9. когато заключението от периодичния преглед е, че поради констатираните технически неизправности не се допуска ППС да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване:
а) сканира протокола, чрез което въвежда данните от извършения периодичен преглед на ППС в информационната система за електронно регистриране на прегледите;
б) въвежда в информационната система установените по време на прегледа незначителни, значителни и опасни неизправности и несъответствия;
в) издава удостоверението за техническа изправност (част I, буква В);
г) предава на лицето представило ППС на преглед, документите по чл. 30 и удостоверението за техническа изправност (част I, буква В);
д) (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) информира лицето, представило ППС на преглед, за установените в ППС неизправности и/или несъответствия, които трябва да бъдат отстранени;
10. когато след разпечатване на протокола проверките по превозното средство не могат да бъдат завършени, извършва прегледа по реда на т. 8;
11. не преотстъпва предоставения му достъп по чл. 21, ал. 1, т. 3 на други лица;
12. не преотстъпва предоставения му индивидуален печат по чл. 21, ал. 1, т. 2 на други лица;
13. осигурява на контролните органи по чл. 166 от Закона за движението по пътищата възможност за проверка на материалната база, съоръженията и средствата за измерване и им предоставя за проверка цялата документация, свързана с извършването на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства;
14. (нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) запазва в информационната система по чл. 11, ал. 3 цифрово графично изображение на превозното средство, на което е извършен прегледът, с ясно различим регистрационен номер независимо от заключението за допускане на съответното превозно средство за движение по пътищата, отворени за обществено ползване.
(2) При извършване на периодичен преглед на автобус или на лек таксиметров автомобил председателят на комисията удостоверява с подпис върху попълнената от техническия специалист карта, че прегледът е извършен съгласно изискванията, определени в част II, раздел II на методиката по чл. 31, ал. 1, и прави заключение за годността на автобуса за извършване на превоз на пътници, за превоз на деца и ученици или за годността на лекия автомобил за таксиметров превоз на пътници.
(3) При извършването на прегледите и проверките по ADR председателят на комисията:
1. въвежда в протокола (приложения № 12 и/или 13) допълнителните данни за превозвача или ползвателя;
2. разпечатва данните върху съответния протокол и го предоставя на члена на комисията;
3. въвежда данните от извършените прегледи и проверки в информационната система по чл. 11, ал. 3;
4. прави справка в базата с данни на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за издадените удостоверения за одобрение на пътни превозни средства, превозващи определени опасни товари;
5. въвежда в базата с данни на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" информация за извършените прегледи и проверки по ADR и за удължаване на срока на валидност на удостоверенията за одобрение на пътни превозни средства, превозващи определени опасни товари.
(4) При извършването на прегледа за проверка на техническата изправност на превозните средства за издаване и заверка на сертификат по чл. 34, ал. 1 председателят на комисията:
1. въвежда в информационната система номер на сертификата за съответствие;
2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) въвежда данните от извършения преглед в информационната система за електронно регистриране на прегледите, след което разпечатва сертификата по чл. 34, ал. 1 и го предоставя на члена на комисията;
3. (отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.)
4. прави справка в базата с данни на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за издадените сертификати по чл. 34, ал. 2, т. 1;
5. предоставя на лицето, представило ППС за преглед, издадения и подписан от члена на комисията сертификат и удостоверението за техническа изправност (част I, буква А и част II) и издава знак за периодичен преглед - когато за ППС е издаван сертификат по чл. 34, ал. 1;
6. (доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) предоставя на лицето, представило ППС за преглед, само удостоверението за техническа изправност (част I, буква А и част II) и издава знак за периодичен преглед, когато за ППС не е издаван сертификат по чл. 34, ал. 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) При извършването на първоначална проверка на допълнително монтирана в ППС уредба за работа на двигателя с ВНГ или СПГ председателят на комисията:
1. въвежда в протокола (приложение № 14) данни за превозното средство, за вида на горивото, за резервоара на уредбата и за лицето, монтирало уредбата;
2. разпечатва данните върху протокола и го предоставя на члена на комисията;
3. след извършване на проверките от члена на комисията отбелязва в протокола заключението за съответствие на уредбата с изискванията, подписва и подпечатва протокола;
4. когато заключението от първоначалната проверка е, че уредбата отговаря на изискванията:
а) поставя върху протокола стикер с идентификационен номер;
б) сканира протокола, чрез което въвежда данните от извършената проверка в информационната система за електронно регистриране на прегледите, като проверява съответствието на данните/отбелязванията от оригинала на протокола и тези в системата; при констатирани несъответствия нанася корекциите в данните от протокола, въведени в системата;
в) издава удостоверение за първоначална проверка на уредбата за ВНГ или СПГ със заключение за съответствие (приложение № 8а);
г) поставя знака, определен в чл. 46, ал. 1, т. 12 от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства и стикера, обозначаващ вида на горивото по чл. 38, ал. 8, на задното стъкло от вътрешната страна в горния ляв ъгъл (или на подходящо място на челното стъкло, ако МПС няма задно стъкло);
д) предоставя на лицето, представило ППС за първоначална проверка, документите по чл. 30 и удостоверението за първоначална проверка на уредбата за ВНГ или СПГ;
5. когато заключението от първоначалната проверка е, че уредбата не отговаря на изискванията:
а) поставя върху протокола стикер с идентификационен номер;
б) сканира протокола, чрез което въвежда данните от извършената проверка в информационната система за електронно регистриране на прегледите, като проверява съответствието на данните/отбелязванията от оригинала на протокола и тези в системата; при констатирани несъответствия нанася корекциите в данните от протокола, въведени в системата;
в) издава удостоверение за първоначална проверка на уредбата за ВНГ или СПГ със заключение за несъответствие (приложение № 8а);
г) предоставя на лицето, представило ППС за първоначална проверка, документите по чл. 30 и удостоверението за първоначална проверка на уредбата за ВНГ или СПГ.
(6) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) При периодичен преглед на ППС, произведени с уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, или дооборудвани с такава, председателят на комисията удостоверява с подпис върху попълнения от техническия специалист протокол, че прегледът е извършен съгласно изискванията, определени в част II, раздел IV на методиката по чл. 31, ал. 1, и прави заключение за съответствието на уредбата с изискванията на Наредба № Н-3.
(7) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) Председателят на комисията, извършила периодичния преглед на ППС по ал. 6, предоставя на лицето, представило ППС за преглед:
1. удостоверението за техническа изправност (част I, буква А и част II) и издава знак за периодичен преглед - когато ППС е технически изправно и когато уредбата, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, отговаря на изискванията, определени в Наредба № Н-3, като отбелязва това обстоятелство в удостоверението;
2. удостоверението за техническа изправност (съответно част I, буква Б или В) - когато техническото състояние на ППС поради констатираните технически неизправности допуска ППС да се придвижи до място за тяхното отстраняване или не се допуска ППС да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване, и/или когато уредбата не отговаря на изискванията, определени в Наредба № Н-3, като отбелязва тези обстоятелства в удостоверението.


Чл. 44. (1) При извършването на периодичните прегледи на ППС техническият специалист, участващ в комисията:
1. извършва проверка на техническата изправност на ППС съгласно методиката по чл. 31, ал. 1 и при спазване на технологичната карта по чл. 18, ал. 1, т. 4, като:
а) извършва визуалната проверка на превозното средство съгласно част II, раздел I от методиката по чл. 31, ал. 1 и отразява данните от прегледа в протокола по приложения № 9, 10 или 11;
б) извършва необходимите проверки и измервания на спирачна уредба и състоянието на отработилите газове; разпечатва резултатите от измерванията, вписва върху тях заключение за съответствието с нормативните изисквания, подписва се и ги подпечатва със своя индивидуален печат;
в) отразява съответствието на данните от измерванията по т. 1.2 в протокола по буква "а";
г) класифицира установените неизправности;
2. подписва протокола, подпечатва го с индивидуалния си печат и го предоставя на председателя на комисията;
3. извършва периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство:
а) при спазване на изискванията за извършване на периодичен преглед на пътно превозно средство, определени в тази наредба;
б) със съоръжения и средствата за измерване и в материална база, които отговарят на изискванията, определени в наредбата;
4. работи с оборудване, уреди и средства за измерване, които са изправни, като ги използва правилно и не манипулира или изменя техните показания.
(2) При извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на автобус или на лек таксиметров автомобил:
1. техническият специалист извършва допълнителните прегледи и отразява данните съответно в картата за допълнителен преглед на автобус, картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил или картата за допълнителен преглед на автобус за превоз на деца и/или ученици;
2. техническият специалист подписва и подпечатва с индивидуалния си печат съответната карта.
(3) При извършването на прегледите и проверките по ADR:
1. техническият специалист, участващ в комисията, извършва допълнителните прегледи и проверки и отразява съответните данни в протокола за годност на ППС за превоз на опасни товари по шосе и в протокола за периодична проверка на цистерната (приложения № 12 и/или 13) и подписва и подпечатва протокола за годност;
2. когато ППС и цистерната отговарят на изискванията, техническият специалист, участващ в комисията:
а) определя срок на валидност на протокола за годност на ППС за превоз на опасни товари по шосе и/или протокола за периодична проверка на цистерната (приложения № 12 и/или 13);
б) продължава валидността на удостоверението за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари, издадено от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ако има такова), чрез полагане на индивидуален печат по ADR;
в) предава на председателя протокола за годност на ППС за превоз на опасни товари по шосе и/или в протокола за периодична проверка на цистерната (приложения № 12 и/или 13) и оригиналите на документите, определени в част II, раздел III от методиката по чл. 31, ал. 1.
(4) При извършването на прегледа за проверка на техническата изправност на превозните средства за издаване и заверка на сертификат по чл. 34, ал. 1 техническият специалист, участващ в комисията:
1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) изисква оригинал и копие на сертификата за съответствие на ППС с техническите норми и изисквания за безопасност и сигурност, издаден от производителя или негов упълномощен представител в Република България;
2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) извършва допълнителните проверки и отразява съответните данни в сертификата по чл. 34, ал. 1, като установява съответствието с изискванията, определени в сертификата, подписва сертификата и го предава на председателя на комисията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) При извършването на първоначална проверка на ППС с допълнително монтирани уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, техническият специалист, участващ в комисията, отразява съответните данни в протокола за първоначална проверка (приложение № 14), подписва и подпечатва протокола.


Чл. 45. При извършване на периодичен преглед след отстраняване на неизправностите по чл. 37, ал. 3 и 4 в срок до 14 дни от предходния преглед комисията може да извърши както цялостен преглед, така и преглед само по отношение на установените неизправности и/или несъответствия, като:
1. председателят на комисията въвежда в информационната система номера на удостоверението за техническа изправност, издадено при предходния преглед;
2. председателят на комисията въвежда данните на лицето, което е представило ППС за преглед, когато то е различно от лицето, представило ППС на предходния преглед;
3. членът на комисията отразява в протокола техническото състояние на ППС само по отношение на отразените при предходния преглед неизправности и/или несъответствия.


Чл. 46. На видно място в контролно-техническия пункт се поставят копие на разрешението за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, списъкът към него и ценоразпис на видовете прегледи.


Чл. 47. (1) Лицата, получили разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, заявяват необходимия им брой документи за извършване на периодичните прегледи чрез информационната система по чл. 11, ал. 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) Документите по ал. 1 се получават от съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" след представяне на документ за платена цена на заявката. При получаването се подписва приемно-предавателен протокол.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) Знаци за периодичен преглед за техническа изправност на ППС, при перфорирането на които е допусната грешка, се представят по опис в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
(4) Дубликати на знак за периодичен преглед и на удостоверение за техническа изправност не се издават.


Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Протоколите за периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, към които се прилагат разпечатките от техническите средства за измерване и разпечатките с информацията за показанията на километропоказателя от предходните периодични прегледи за проверка на техническата изправност, се подреждат от лицето по чл. 16 по възходящ номер и се съхраняват за срок 1 година след изтичане на срока на валидност на прегледа в съответния контролно-технически пункт.

Глава пета.
КОНТРОЛ


Чл. 49. Контролът по прилагането на тази наредба се осъществява от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".


Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) При всяка комплексна проверка в контролно-техническите пунктове се извършва инвентаризация на получени, разходвани, налични и бракувани документи във връзка с периодичния преглед и/или проверка (протоколи, удостоверения и сертификати).

Чл. 50. (1) Контролните органи проверяват лицата, получили разрешение за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС, за качеството на извършените прегледи и техническото състояние на използваните средства за измерване.
(2) Качеството на извършваните прегледи за проверка на техническото състояние на ППС се установява чрез повторен преглед.
(3) Повторните прегледи по ал. 2 се извършват в контролно-техническия пункт, в който са извършени периодичните прегледи.
(4) Повторните прегледи по ал. 2 са не повече от 5 % от извършените в съответния контролно-технически пункт прегледи за предходната година. Повторните прегледи се извършват за сметка на лицето, получило разрешението по чл. 20.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) Когато при извършването на повторен преглед се установи несъответствие между техническото състояние на превозното средство и издадените документи за извършения му преди това преглед, председателят на комисията, извършила прегледа, издава съответните документи по чл. 38, отразяващи действителното техническо състояние на превозното средство.


Чл. 51. За констатирани нарушения контролните органи съставят актове за установяване на административни нарушения.


Чл. 52. (1) Временното спиране на дейността на контролно-технически пункт по чл. 171, т. 6 от Закона за движението по пътищата се извършва със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или оправомощени от него длъжности лица.
(2) Прилагането на мярката по ал. 1 се осъществява чрез отнемане на индивидуалните печати за заверка на документите по чл. 21, ал. 1, т. 2 и 4 на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението, издадено на лицето по чл. 16 - до отстраняване на нарушението.


Чл. 53. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или оправомощено от него длъжностно лице със заповед обявява за невалидни издадените удостоверения за техническа изправност и знаци за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, когато:
1. при проверка от контролните органи се установи, че:
а) превозното средство не е било представено за преглед;
б) издадените документи за техническа изправност не съответстват на категорията на представеното за преглед превозно средство;
в) за извършване на прегледа не са представени документите по чл. 30 или е представен неистински документ или документ с невярно съдържание;
2. при проверка от контролните органи в контролно-техническите пунктове непосредствено след приключване на прегледа се установи, че:
а) прегледът не е извършен по реда на тази наредба;
б) прегледът е извършен от председател на комисия или от технически специалист, който към датата на прегледа не е отговарял на изискванията на тази наредба;
в) прегледът е извършен със съоръжения, оборудване, уреди или средства за измерване, които към датата на прегледа не са отговаряли на изискванията на тази наредба;
г) резултатите от прегледа са манипулирани или е нарушена маркировката или пломбата на оборудването или техниката, с които е извършен прегледът.
(2) Заповедта по ал. 1 подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Оспорването не спира изпълнението на заповедта.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) "Историческо превозно средство" е механично задвижвано пътно превозно средство, което е минимум 30-годишно, не се използва за ежедневен транспорт, запазено и поддържано в исторически коректно състояние, част е от световното техническо и културно наследство и за което има издадена идентификационна карта от Международната федерация за старинни автомобили или от друга упълномощена от нея организация на територията на държава - членка на Европейския съюз.
2. "Линия за извършване на проверка на техническата изправност на ППС" е обособена част от контролно-техническия пункт, разположена в проходимо помещение, оборудвана с необходимите средства за измерване и съоръжения, на която в технологична последователност е организиран прегледът за проверка на техническа изправност на ППС.
3. (нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) "Сертификат за съответствие на ППС" е сертификат за съответствие на ППС с техническите изисквания и изисквания за безопасност и сигурност, така както е посочен в приложение № 4 и приложение № 5 от Резолюция ITF/TMB/TR(2008)12 на Международния транспортен форум, издаден от производителя или негов упълномощен представител в Република България.
4. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) "Превозно средство" е всяко нерелсово моторно превозно средство или неговото ремарке.
5. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) "Моторно превозно средство" е всяко превозно средство на колела, което се задвижва от двигател и се придвижва на собствен ход, чиято конструктивна максимална скорост надвишава 25 km/h.
6. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) "Ремарке" е всяко превозно средство на колела, което не се придвижва на собствен ход и което е проектирано и произведено да бъде теглено от моторно превозно средство.
7. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) "Полуремарке" е всяко ремарке, проектирано да бъде прикачено към моторно превозно средство по такъв начин, че част от него лежи върху моторното превозно средство и значителна част от неговата маса и от масата на неговия товар се носи от моторното превозно средство.
8. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) "Дву-, три- и четириколесно превозно средство" е всяко превозно средство, което се задвижва от двигател, на две колела със или без кош и всяко триколесно или четириколесно превозно средство.
9. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) "Превозно средство, регистрирано в Република България" е превозно средство, което е регистрирано съгласно Закона за движение по пътищата и пуснато в употреба в Република България.
10. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) "Притежател на свидетелство за регистрация/Собственик на превозното средство" е юридическо или физическо лице, на чието име е регистрирано превозното средство.
11. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) "Периодичен преглед за проверка на техническата изправност" е проверка в съответствие с приложение № 5, предназначена да удостовери, че превозното средство е безопасно за използване по пътищата, отворени за обществено ползване, и че отговаря на задължителните характеристики във връзка с безопасността и опазването на околната среда.
12. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) "Одобрение" е процедура, при която изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" удостоверява, че превозното средство отговаря на разпоредбите и техническите изисквания, посочени в наредбите по чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата.
13. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) "Неизправности" са технически дефекти или други случаи на несъответствия с експлоатационните характеристики и конструкцията на превозното средство, установени при периодичния преглед за проверка на техническата изправност.
14. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) "Удостоверение за техническа изправност" е документ от периодичния преглед за проверка на техническата изправност, издаден от лицата по чл. 16, в който се съдържа резултатът от периодичния преглед за проверка на техническата изправност.
15. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) "Технически специалист" е лице, оправомощено от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от оправомощено от него длъжностно лице да извършва периодични прегледи за проверка на техническата изправност в контролно-технически пункт.
16. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) "Контролно-технически пункт" е пункт, в който физическо или юридическо лице, оправомощено от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от оправомощено от него длъжностно лице, извършва периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.
17. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) "Път, отворен за обществено ползване" е път, който се използва от широката общественост като местен, регионален или национален път или автомагистрала.
18. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) "Къмпинг-автомобил" е моторно превозно средство, което е предназначено за използване по пътя и представлява подвижно жилище.
19. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) "Къмпинг-ремарке" е ремарке, което е предназначено за използване по пътя и представлява подвижно жилище.
20. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) "Свързани лица" са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, както и физически и юридически лица, с които техническият специалист или председателят на комисия се намират в икономически зависимости.


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Наредбата въвежда изисквания на Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО (ОВ, L 127, 29.04.2014 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 147, ал. 1, 5, 6 и 8 и чл. 148, ал. 1, ал. 3, т. 4, ал. 4, т. 1, 2 и 3, ал. 6, т. 1, 2 и 3 и ал. 10 от Закона за движението по пътищата.


§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2012 г.


§ 5. Наредбата отменя Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (обн., ДВ, бр. 74 от 1999 г.; изм., бр. 79 от 2001 г., бр. 32 от 2003 г., бр. 52 от 2005 г.; попр., бр. 58 от 2005 г.; изм., бр. 41 от 2006 г., бр. 12 от 2007 г., бр. 53 и 98 от 2008 г.).


§ 6. Разрешенията за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, издадени до деня на влизането в сила на тази наредба, запазват действието си до изтичане на срока, за който са издадени.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-32 ОТ 2011 Г. ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА


(ОБН. - ДВ, БР. 73 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2014 Г.)

§ 23. Не подлежат на първоначална проверка ППС с допълнително монтирани уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, за които преди влизането в сила на тази наредба:
1. в свидетелството за регистрация на ППС е отразено оборудването с уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, или
2. има паспорт за монтирането на уредбата, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, издаден съответно по реда на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (ДВ, бр. 82 от 2004 г., в редакцията преди бр. 99 от 2011 г.) или Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (ДВ, бр. 67 от 2004 г., в редакцията преди бр. 99 от 2011 г.), или
3. има издадено удостоверение за техническа изправност на ППС, част І, буква А по реда на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, в което е отразено, че ППС е с монтирана уредба на ВНГ/СПГ или водород.


§ 24. Наредбата влиза в сила от 1 септември 2014 г. с изключение на § 3, т. 2 относно чл. 11, ал. 7 и § 9, които влизат в сила от деня на обнародването на наредбата в "Държавен вестник".


§ 25. Изискването на чл. 30, ал. 3 се отнася за МПС с допълнително монтирани уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, след 1 март 2013 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-32 ОТ 2011 Г. ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Допълнителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 27.05.2016 Г.)

§ 5. Навсякъде в наредбата думите "Началникът" и "началника" се заменят съответно с "Ръководителят" и "ръководителя", а думите "съответния областен отдел" се заменят със "съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-32 ОТ 2011 Г. ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА


(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 27.05.2016 Г.)

§ 6. Производствата за издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, започнали преди влизането в сила на тази наредба, се продължават, след като се представят съответните документи по чл. 18, ал. 1, т. 7.

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-32 ОТ 2011 Г. ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Допълнителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 20.05.2018 Г.)

§ 47. Навсякъде в наредбата мерната единица "мм" се заменя с "mm", мерната единица "м" се заменя с "m", мерната единица "тона" се заменя с "t" и мерната единица "бар" се заменя с "bar".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-32 ОТ 2011 Г. ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 20.05.2018 Г.)

§ 48. (1) Наредбата влиза в сила от 20 май 2018 г. с изключение на:
1. параграф 13, т. 1, буква "а" относно чл. 18, ал. 1, т. 5, буква "в", § 13, т. 1, буква "б" относно чл. 18, ал. 1, т. 5, буква "г", § 13, т. 1, буква "в" относно чл. 18, ал. 1, т. 5, буква "д", § 25 относно чл. 34, § 43, т. 2 относно приложение № 3а, буква "е" и § 44 относно приложение № 3б, които влизат в сила от датата на обнародване на наредбата в "Държавен вестник";
2. параграф 5, т. 1, буква "а", подбуква "бб" относно чл. 9, ал. 1, т. 1, буква "г", § 5, т. 1, буква "а", подбуква "вв" относно чл. 9, ал. 1, т. 1, букви "к" - "л", § 5, т. 1, буква "б", подбуква "бб" относно чл. 9, ал. 1, т. 2, буква "а", § 5, т. 1, буква "г" относно чл. 9, ал. 1, т. 4 и § 5, т. 1, буква "д" относно чл. 9, ал. 1, т. 5, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.;
3. параграф 5, т. 1, буква "в", подбуква "бб" относно чл. 9, ал. 1, т. 3, буква "в", който влиза в сила от 20 май 2023 г.;
4. параграф 20 относно чл. 29, ал. 1, т. 5, буква "б", който влиза в сила от 1 януари 2023 г.
(2) До датата по ал. 1, т. 1, съответно по ал. 1, т. 2, лицата по чл. 16 подават уведомление по чл. 24 с оглед установяване съответствие с изискванията по ал. 1, т. 1, съответно по ал. 1, т. 2.

§ 49. Удостоверенията за допълнително обучение на техническите специалисти, издадени преди 20 май 2018 г., запазват действието си до изтичане на срока на тяхната валидност.

§ 50. Разпоредбата на § 8, т. 1, буква "б" не се прилага за технически специалисти, които към датата на влизане в сила на наредбата са били вписани в регистъра по чл. 15.

§ 51. В срок 3 месеца след влизане в сила на наредбата лицата по чл. 16 изпращат до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" информацията по § 14.

Приложение № 1 към чл. 13, ал. 1, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)

Списък на специалностите, необходими за назначаване на председател на комисия и технически специалисти за извършване на периодичен преглед на ППС


А. Висше образование с образователна степен магистър или бакалавър
1. Двигатели с вътрешно горене
2. Автомобилен транспорт, трактори и кари
3. Автомобилна техника
4. Автомобилен транспорт
5. Селскостопански машини
6. Транспортна техника и технологии
7. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
8. Автомобилен и мотоциклетен спорт
9. Технология и управление на транспорта
10. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Автомобилно инженерство
11. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Автотранспортна техника
12. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Ремонт и експлоатация на транспортната техника
13. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Земеделска техника и технологии
14. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Автомобилна електроника
15. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Двигатели и транспортна техника
16. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Електромобили
17. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Транспортна техника
18. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Автотехническа експертиза
19. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Автотранспортна и земеделска техника.

Б. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) Висше образование с образователна степен професионален бакалавър
1. Двигатели с вътрешно горене
2. Автомобили
3. Механизация на селското стопанство
4. Технология и организация на автотранспортна техника
5. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
6. Учител по практика - инструктор за обучение на водачи на МПС
7. Технология и управление на транспорта

В. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Средно специално образование
1. Двигатели с вътрешно горене
2. Автомобили и кари
3. Автомобилна електротехника
4. Управление на транспортно предприятие:
а) в автомобилния транспорт
б) в градския транспорт
5. Технология и организация на автотранспортна техника
6. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
7. Механизация на селското стопанство
8. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Автотранспортна техника
9. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Пътно-строителна техника
10. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Автомобилна мехатроника
11. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Електрически превозни средства
12. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни превозни средства
13. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Експлоатация на автомобилния транспорт
14. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Механизация на селското стопанство
15. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Механизация на горското стопанство
16. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Електрообзавеждане на транспортна техника
17. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт.

Г. Завършили ВВУ
С придобити граждански специалности, идентични на тези от буква "А", а така също и завършилите след 1950 г. ВВУ с профил "Автомобилисти" с курс на обучение не по-малък от 2 г.

Д. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Средно професионално техническо образование
1. Монтьор на автомобили и водач на МПС категория "С" или "В"
2. Монтьор на кари и водач на МПС категория "Т" или "С"
3. Автокаросерист и водач на МПС категория "В" или "С"
4. Монтьор на селскостопанска техника и водач на МПС категория "Т" или "С", или "В"
5. Монтьор по електрообзавеждане на МПС и водач на МПС категория "В" или "С"
6. Монтьор-водач на тролейбус
7. Монтьор-водач на трамвайна мотриса
8. Машинист-монтьор на ПСМ и водач на МПС категория "С" или "Т"
9. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Автотранспортна техника (професия - монтьор на транспортна техника)
10. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Пътно-строителна техника (професия - монтьор на транспортна техника)
11. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Електрически превозни средства (професия - монтьор на транспортна техника)
12. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни превозни средства (професия - монтьор на подемно-транспортна техника)
13. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Пристанищна механизация (професия - монтьор на подемно-транспортна техника)
14. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Механизация на селското стопанство (професия - монтьор на селскостопанска техника)
15. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Механизация на горското стопанство (професия - механизатор на горска техника)
16. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Електрообзавеждане на транспортна техника (професия - електромонтьор)
17. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт (професия - електромонтьор).

Забележки:
1. Лицата, завършили средно образование и придобили която и да е от специалностите, определени с настоящото приложение, и завършили след това висше образование със специалности, различни от посочените в букви "А" и "Б", се приравняват към завършилите специализация, изисквана съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1.
2. Лицата, притежаващи необходимите специализирани технически познания, доказани с най-малко тригодишен трудов стаж като технически специалисти по обслужване, ремонт и експлоатация на тролейбуси и трамвайни мотриси, се приравняват към специалностите по т. 6 и 7 по буква "Д".
3. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Специалността от образованието се признава за специалност от приложение № 1, когато лицата са изучавали една от дисциплините "механика", "динамика", "динамика на превозното средство", "двигатели с вътрешно горене", "материалознание", "електроника", "електротехника", "електронни компоненти на превозното средство" и "информационно-технологични приложения", които са свързани с пътните превозни средства.


Приложение № 1а към чл. 14, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)

Списък на темите, които са включени в учебната документация за провеждане на допълнително обучение на техническите специалисти

1. Технология на превозните средства:
а) спирачни уредби;
б) кормилно управление;
в) видимост;
г) светлини, светлоотражатели и електрическо оборудване;
д) оси, колела и гуми;
е) шаси и каросерия;
ж) вредно въздействие и емисии от отработени газове;
з) допълнителни изисквания за специални превозни средства.
2. Методи за извършване на прегледи.
3. Оценка на неизправностите.
4. Правни режими, приложими относно състоянието на подлежащото на одобрение превозно средство.
5. Правни режими относно прегледите за проверка на техническата изправност.
6. Разпоредби, свързани с одобрението, регистрацията и прегледа за проверка на техническата изправност на превозното средство.
7. Информационно-технологични приложения, свързани с прегледите и администрацията.


Приложение № 2 към чл. 17

(Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
 
Издадено на: ........... г. Валидно от .......... до ...................... г.
Променено на: ........... г.  
 
РАЗРЕШЕНИЕ
№ ...........................
за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
 
На основание чл. 148 от Закона за движението по пътищата министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издава/преиздава това разрешение с право за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на:
Фирма/организация: ....................
БУЛСТАТ/ЕИК .................................................................................................................................................................................................................................................................
АДРЕС: .......................................................................................................................................................................................................................................................................
АДРЕС на КТП: ..............................................................................................................................................................................................................................................................
Категории на КТП: ........................................ Брой на линиите: .........................................................................................................................................................................................
 
Списък на линиите
 
Линия Проверки на ППС от Проверки във връзка с Съответства за
категории предназначението категория КТП
1.      
2.      
3.      
...............................
     
 
Министър или оправомощено от него лице със Заповед № ............
(подпис, печат) 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
 
Издаден на: .................. г.  
Променен на: .................. г. Валиден от .......... до .................. г.
 
С П И С Ъ К
към Разрешение № . . . . . . . / . . . . . . . . . . . г.
за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства
 
Фирма/организация: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
БУЛСТАТ/ЕИК ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
АДРЕС: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
АДРЕС на КТП: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
Списък на техническите специалисти
                Притежава квалификация за проверка на: Проверка на ППС по ADR Първоначална проверка Определен за Номер на
Име, ЕГН Свидетелство Диплома за Образование Свидетелство Удостоверение     на уредбите ВНГ/СПГ председател индивидуален
по презиме,   за управление завършено (средно/висше) за начална за периодично ППС ППС за автобуси автобуси издаване/заверка тролейбуси трамвайни свидетелство свидетелство Свидетелство Свидетелство   печат
ред фамилия   №, дата, образование   проф. обучение от кат. от кат. таксиметров за за на ЕКМТ   мотриси за начална за за начална за периодично    
      притежавани №, дата,   квалификация №, дата, М1, M2, L1, L2, превоз на превоз превоз сертификат     проф. периодично професионална обучение №,    
      категории издадена от   №, дата, издадено от M3, N1, L3, пътници на на деца и       квалификация обучение квалификация дата, издадено    
            издадено от   N2, N3, O1, O2, O3 и O4; G L3e, L4, L4e, L5, L5e и L7e   пътници ученици       №, дата, издадено от №, дата, издадено от №, дата, издадено от от    
1.                                          
2.                                          
3.                                          
...                                          
 
Министър или оправомощено от него лице със Заповед № ............
(подпис, печат)


Приложение № 3 към чл. 18, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)

 

ДО

МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

 

ЧРЕЗ

РЪКОВОДИТЕЛЯ НА

РЕГИОНАЛНОТО ЗВЕНО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

В ГР. ...........

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

от: .................................................................................................................................................................................................................................

(фирма/организация)

БУЛСТАТ/ЕИК ..........................................................................................................................................................................................................

Адрес: ..........................................................................................................................................................................................................................

Управител: ..................................................................................................................................................................................................................

Телефон: ......................................................................................................................................................................................................................

Факс: .............................................................. e-mail: .................................................................................................................................................

 

Уважаеми господин министър,

 

Моля да бъде издадено разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства и списък към него за:

Контролно-технически пункт с адрес .............................................................................................................................................................................................................................

Телефон: ......................................................................................................................................................................................................................

Факс: ............................................................................. е-mail: ..................................................................................................................................

Брой линии: ......................................................................................................................................................................................................................................

 

Моля техническите специалисти, посочени в списъка по-долу, отговарящи на изискванията по чл. 12 - 14, да бъдат вписани в регистъра по чл. 15, ал. 1.

 


Списък на линиите

Линия

Проверки на ППС от

Проверки във връзка с

Съответства за

категории

предназначението

категория на контролно-техническия пункт

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...............................

 

 

 

 

 

Прилагам следните документи:

1. (зал. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)

2. (зал. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)

3. (зал. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)

4. проект на технологична карта за работата на техническите специалисти;

5. списък на техническите специалисти, в който е посочено за всеки от тях какви прегледи и дейности може да извършва и отговаря ли на съответните изисквания по чл. 13; за всеки технически специалист към списъка се прилагат:

а) копие на дипломата за завършено средно или висше образование и документ за специализация в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1;

б) копие на свидетелството за професионална квалификация по чл. 14, ал. 5, т. 2 или на удостоверението за допълнително обучение по чл. 14, ал. 5, т. 1;

в) копие на свидетелството за управление на моторно превозно средство;

г) свидетелство за съдимост;

д) копие на справка за приети уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда;

е) копие на трудовата книжка или друг документ, удостоверяващ трудовия стаж, издаден от компетентен държавен орган-документът се представя за техническите специалисти за извършване на прегледи и проверки по ADR и за председателите на комисии;

(ново - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Документите, посочени в букви "в", "г" и "д", не се представят в случаите по чл. 18, ал. 1, т. 5, буква "в", изр. второ, буква "г", изр. второ и буква "д", изр. второ.

6. копие на сертификат за внедрената в контролно-техническия пункт система за управление на качеството по чл. 11, ал. 5, издаден от орган по сертификация на системи за управление, акредитиран от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от чуждестранен орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за област сертификация на системи за управление;

7. документ за разрешаване ползването на строежа, а за пунктовете от V категория и съответния документ за ползване на площадката за извършване на проверки на превозните средства, превозващи определени опасни товари, издаден от компетентен орган;

8. документ за собственост или договор за наем на контролно-техническия пункт, а за пунктовете от V категория - и за площадката за извършване на проверки на превозните средства, превозващи определени опасни товари;

9. план на контролно-техническия пункт, съдържащ разположение на машините, съоръженията и средствата за измерване в мащаб 1:50;

10. списък на уредите, съоръженията и средствата за измерване, съдържащ данни за наименованието, марката, модела, типа и фабричния им номер, придружен с копие на паспортите или копие на документ за одобрение и премината проверка за годност, заверени със свеж печат от съответното лице, извършило одобрението или проверката;

11. документ за платена държавна такса за извършване на оглед за установяване на съответствието на контролно-техническия пункт с изискванията и за издаване на разрешение.

Забележка.

Копията на документите се заверяват със свеж печат на лицето по чл. 16 и подпис на управителя.

Оригиналите на документите се представят за проверка.

 

 Списък на техническите специалисти (изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Притежава квалификация за проверка на:

Проверка на ППС по ADR

Първоначална проверка

Определен за

Име,

ЕГН

Свидетелство

Диплома за

Образование

Свидетелство

Удостоверение

 

 

на уредбите ВНГ/СПГ

председател

по

презиме,

 

за управление

завършено

(средно/висше)

за начална

за първоначал-

ППС

ППС

за

автобуси

автобуси

издаване/

тролейбуси

трамвайни

Колесни

свидетелство

удостоверение

Свидетелство

Удостоверение

 

ред

фамилия

 

№, дата,

образование

 

проф.

но/периодично

от кат.

от кат.

такси-

за

за

заверка

 

мотриси

трактори

за начална

за

за начална

за периодично

 

 

 

 

притежавани

№, дата,

 

квалификация

допълнително

М1, M2,

L1, L2,

метров

превоз

превоз

на ЕКМТ

 

 

с макс.

проф.

периодично

проф.

обучение №,

 

 

 

 

категории

издадена от

 

№, дата,

обучение

M3, N1,

L3, L3e,

превоз на

на

на деца

сертификат 

 

 

конструк-

квалификация

обучение

квалификация

дата, издадено

 

 

 

 

 

 

 

издадено от

№, дата, издадено от

N2, N3, O1, O2, O3 и O4; G

L4, L4e, L5, L5e, L7 и L7e

пътници

пътници

и/или ученици

 

 

 

тивна скорост,

надви-

шаваща

40 km/h

№, дата, издадено от

№, дата, издадено от

№, дата, изда-дено от

от

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

Приложение № 3а към чл. 20а, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)

ДО

МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ЧРЕЗ

РЪКОВОДИТЕЛЯ НА РЕГИОНАЛНОТО ЗВЕНО НА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" В ГР. …….....….

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

От ………………………………………………………………………………...……………..

(лице по чл. 16 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (Наредба № Н-32)

БУЛСТАТ/ЕИК ……………………………………………………………..…………...……..

Адрес: ……………………………………………………………………….…....…………….

Управител/изпълнителен директор: ………………………………………………….....……

Телефон: ………………....................…………………………………………………………..

Факс: .............................................................................., e-mail: ………………………......……

 

Уважаеми господин министър,

Моля да бъде удължен срокът на валидност на Разрешение № ......................................... за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства и списък на техническите специалисти към него:

Контролно-технически пункт с адрес: ……………………………………………....………..

Телефон/Факс: .........................................................., e-mail: ….......…………………….....…...

Брой линии: ………………………………………………………….......……………………..

Списък на линиите:

 

Линия №:

Проверки на ППС от категории

Проверки във връзка с предназначението

Съответства за категория на контролно-техническия пункт

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

Техническите специалисти, посочени в списъка по-долу, са включени в списъка на техническите специалисти към разрешението и отговарят на изискванията по чл. 12 - 14.

Списък на техническите специалисти:

  

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Единен граждански номер и/или личен номер на чужденец

Свидетелство за управление №, дата, притежавани категории

Диплома за завършено образование №, дата, издадена от

Образование (средно/висше)

Свидетелство за начална проф. квалификация №, дата, издадено от

Удостоверение за първоначално/периодично допълнително обучение №, дата, издадено от

Притежава квалификация за проверка на:

Проверка на ППС по ADR

Първоначална проверка на уредбите ВНГ/СПГ

Определен за председател

ППС от кат. М1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3 и O4; G

ППС от кат. L1, L2, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L7 и L7e

за таксиметров превоз на пътници

автобуси за превоз на пътници

автобуси за превоз на деца и/или ученици

издаване/заверка на ЕКМТ сертификат

тролейбуси

трамвайни мотриси

колесни трактори с макс. конструктивна скорост, надвишаваща 40 km/h

Свидетелство за начална проф. квалификация №, дата, издадено от

Удостоверение за периодично обучение №, дата, издадено от

Свидетелство за начална проф. квалификация №, дата, издадено от

Удостоверение за периодично обучение №, дата, издадено от

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

Във връзка с чл. 20а, ал. 2 от Наредба № Н-32 декларирам, че не е извършена промяна в обстоятелствата, посочени в документите по чл. 18, ал. 1 от Наредба № Н-32, промяна на обстоятелствата, посочени в списъка на техническите специалисти към издаденото Разрешение №........, удостоверени пред Вас с документите по чл. 18, ал. 1, т. 5 от Наредба № Н-32 и адреса на контролно-техническия пункт, за които писмено не е уведомен изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" при спазване на изискванията на чл. 24 от Наредба № Н-32.

                                                                                         

                                                                                               .......................................

                                                                                             Подпис и печат на заявителя


Приложение № 3б към чл. 24, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 99 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г., предишно Приложение № 3а към чл. 24, ал. 4, доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)


ДО
МИНИСТЪРА НА
ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И

СЪОБЩЕНИЯТА

 

ЧРЕЗ 

РЪКОВОДИТЕЛЯ НА

РЕГИОНАЛНОТО ЗВЕНО НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

В ГР. .............

 
ЗАЯВЛЕНИЕ
от: .................................................................................................................................................................................................................................
(фирма/организация)
БУЛСТАТ/ЕИК: ..........................................................................................................................................................................................................................
Адрес: ..............................................................................................................................................................................................................................
Управител: .............................................................................................................................................................................................................................
Телефон: ...........................................................................; факс: ........................................................;
e-mail: ............................................................................................................................................................................................................................
Уважаеми господин министър,
Моля да бъде извършена промяна в списъка на техническите специалисти към издадено Разрешение №.................... / .................. г. за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства.
1. Техническите специалисти, посочени в списъка по-долу, отговарящи на изискванията по чл. 12 - 14, да бъдат вписани в регистъра по чл. 15, ал. 1 и/или в списъка към разрешението.
Прилагам списък на техническите специалисти, в който е посочено за всеки от тях какви прегледи и дейности може да извършва и отговаря ли на съответните изисквания по чл. 13.
 
Списък на техническите специалисти
 
№ по ред Име, презиме, фамилия ЕГН Свидетелство за управление №, дата, притежавани категории Диплома за завършено образование №, дата, издадена от Образование (средно/висше) Свидетелство за начална проф. квалификация №, дата, издадено от Удостоверение за периодично обучение №, дата, издадено от Притежава квалификация за проверка на: Проверка на ППС по ADR Първоначална проверка на уредбите ВНГ/СПГ Определен за председател
                ППС от кат. М1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3 и O4; G ППС от кат. L1, L2, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e и L7e за таксиметров превоз на пътници автобуси за превоз на пътници автобуси за превоз на деца и/или ученици издаване/заверка на ЕКМТ сертификат тролейбуси трамвайни мотриси Свидетелство за начална проф. квалификация №, дата, издадено от Свидетелство за периодично обучение №, дата, издадено от Свидетелство за начална проф. квалификация №, дата, издадено от Свидетелство за периодично обучение №, дата, издадено от  
1.                                        
2.                                        
3.                                        
...                                        
За всеки технически специалист се прилагат:
1. копие на дипломата за завършено средно или висше образование и документ за специализация в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1;
2. копие на свидетелството за професионална квалификация по чл. 14, ал. 5, т. 2 или на удостоверението за допълнително обучение по чл. 14, ал. 5, т. 1;
3. копие на свидетелството за управление на моторно превозно средство;
4. свидетелство за съдимост;
5. копие на справка за приети уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда;
6. копие на трудовата книжка или друг документ, удостоверяващ трудовия стаж, издаден от компетентен държавен орган - документът се представя за техническите специалисти за извършване на прегледи и проверки по ADR и за председателите на комисии.
Забележка.
1. Копията на документите се заверяват със свеж печат на лицето по чл. 16 и подпис на управителя.
Оригиналите на документите се представят за проверка.
2. Техническите специалисти да бъдат отписани от списъка към разрешението:
1. ........................................../инд. печат № ......... /карта за достъп № ...........................................................................................................................................
(ако има такава)
2. ........................................../инд. печат № ......... /карта за достъп № ...........................................................................................................................................
(ако има такава)

За технически специалист се прилагат описаните индивидуални печати и картите за достъп (ако има такива).

3. (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Документите, посочени в т. 3, 4 и 5, не се представят в случаите по чл. 18, ал. 1, т. 5, буква "в", изр. второ, буква "г", изр. второ и буква "д", изр. второ.

 
Подпис и печат на заявителя: .......................


Приложение № 4 към чл. 19, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)
 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
 
П Р О Т О К О Л
№ ............. от ................. г.
за съответствие с изискванията към контролно-технически пункт за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС
 
на .........................................................................................................................................................................................................................................................................
(фирма, организация)
Адрес ........................................................................................................................................................................................................................................................................
БУЛСТАТ/ЕИК ................................................................................................................................................................................................................................................................
Представител на лицето по чл. 4:...........................................................................................................................................................................................................................................
Адрес на контролно-техническия пункт: ...................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
Брой на линиите .............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
Комисия:
Председател: ................................................................................................................................................................................................................................................................
Член: .........................................................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия, длъжност, ОО "КД - ДАИ" - гр. ................, дирекция в ИА "АА")
 
I. Съответствие на контролно-техническия пункт с изискванията по чл. 5, чл. 11, ал. 2 и 6
1. Помещения за извършване на съответните проверки при ПТП да не
2. Работна площадка за извършване на проверки при ПТП (за V категория) да не
3. Компютризирана система за работата на средствата за измерване да не
4. Помещение/я за съхранение на документи, средства за измерване и да не
  компютърна техника за работа на комисията    
5. Метална каса да не
6. Телефон за връзка да не
  Съответства на изискванията по чл. 5, чл. 11, ал. 2 и 6 ДА НЕ
(вярното се отбелязва)
 
II. Съответствие на помещенията с изискванията по чл. 6 и 7
1. Закрити да не
2. Проходими да не
3. Осигуряват възможност за разполагането на линиите за извършване на проверка на техническата изправност на ППС да не
4. Осигуряват свободно и безопасно преминаване на ППС в помещението да не
5. Осигурен е необходимият подход към и изход от линията, като след навлизането в нея се извършва само постъпателно движение, без да се извършва маневра "движение на заден ход" да не
  Разстоянието между отделните линии е не по-малко от 1,5 m (при повече от една линия) да не
  Съответства на изискванията по чл. 6 и 7 ДА НЕ
(вярното се отбелязва)
Забележка. По искане на комисията съответствието по т. 3 и 4 се доказва с практическа демонстрация.
 
III. Съответствие на линиите с изискванията по чл. 7, 8 и 9
Линия Проверки на ППС от Проверки във връзка с Съответства за
категории предназначението категория на контролно-техническия пункт
1.      
2.      
............
 
Заключение за контролно-техническия пункт
Контролно-техническият пункт съответства на изискванията за категории на контролно-техническия пункт: .........................................................................................................................................................
Становище на представителя на лицето по чл. 16: ................................................................................................................................................................................................................
Съставен на: ................................ г.
  Комисия:
 
Председател: ......................................................................................................
  Член: .......................................
  (подпис)
 
Линия № .................
към Протокол № .................. от ................. г.
(попълва се за всяка линия)
 
1. Съответствие на линията с изискванията по чл. 8
1. Оборудвана е със стационарен подемник (за категории M1, N1, O1, M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4, тролейбуси и трамвайни мотриси) да не
  Оборудвана е с канал (за категории M1, N1, O1, M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4, тролейбуси и трамвайни мотриси) да не
2. Средствата за измерване и съоръженията са разположени в обхвата на линията да не
3. Организирана е технологична последователност на прегледа съгласно одобрената технологична карта да не
  Съответства на изискванията по чл. 8 ДА НЕ
(вярното се отбелязва)
2. Съответствие на линията с изискванията по чл. 7
  Размери на линията За категории ППС
1. Дължина . . . . . . . . m  
2. Широчина . . . . . . . . m  
3. Височина над линията . . . . . . . . m  
4. Светъл отвор на вратите. . . . . . . . m  
  Съответства на изискванията за периодичен преглед на ППС:  
3. Съответствие на канала с изискванията по чл. 8
  Размери на канала За категории ППС
1. Дължина . . . . . . . . m  
2. Широчина . . . . . . . . m  
3. Дълбочина . . . . . . . . m  
  Съответства на изискванията за периодичен преглед на ППС  
4. Съответствие на оборудването с изискванията по чл. 9
Наименование Марка Модел Тип Фабр. № Прове- рен Осн. характе- ристики Съот- ветства
1 2 3 4 5   6 7    
1. Технически средства за компютризираната система по чл. 11, ал. 2 Х Х Х Х Х Х да не
2. Газоанализатор             да не
3. Димомер             да не
4. Стенд за измерване на спирачни сили на ППС             да не
5. Специализиран спирачен стенд за МПС от категория L             да не
6. Спирачен стенд за МПС с колесна формула, различна от "4 x 2"             да не
7. Уред за проверка регулировката на фаровете         Х Х да не
8. Набор универсални монтьорски инструменти Х Х Х Х Х Х да не
9. Уред за проверка дълбочината на рисунъка на гумите Х Х Х Х Х Х да не
10. Подвижна лампа или фенерче Х Х Х Х Х Х да не
11. Прибор за осветяване фабричния номер на рамата и двигателя Х Х Х Х Х Х да не
12. Технологични карти за съответните категории ППС Х Х Х Х Х Х да не
13. Стационарен подемник         Х Х да не
14. Канал с подемник Х Х Х Х Х   да не
15. Двустранен шублер с удължени челюсти за измерване на външни размери с обхват над 150 mm или калибър Х Х Х Х     да не
16. Двустранен шублер за измерване на вътрешни канали с обхват 10 - 150 mm или калибри Х Х Х Х     да не
17. Средство (симулатор) за проверка на електрическите връзки в устройствата за съединяване на електроинсталацията на ремаркетата към тази на автомобила Х Х Х Х Х Х да не
18. Уред за измерване на дължини (ролетка с дължина не по-малко от 5 m)             да не
19. Калибри за проверка на износването в заключващото устройство на седловото устройство на седловия влекач             да не
20. Устройство за откриване на теч при системи на втечнен нефтен газ и сгъстен природен газ за контролно-технически пункт V категория Х Х Х Х     да не
21. Хронометър             да не
22. Уред за измерване на сила и напрежение на електрическия ток и електрическо съпротивление             да не
23. Уред за измерване на изолационно съпротивление             да не
24. Стенд за проверка на експлоатационното оборудване на цистерните Х Х Х Х Х Х да не
25. Подвижна лампа или ръчно фенерче за работа във взривоопасна среда (с ЕХ защита)             да не
26. Инсталация с манометри (с клас на точност не по-нисък от 1) за хидравлични проверки на цистерни:             да не
27. манометър № . . . . . . . . . . . клас на точност . . . . . . . . . .             да не
28. манометър № . . . . . . . . . . . клас на точност . . . . . . . . . .             да не
29. манометър № . . . . . . . . . . . клас на точност . . . . . . . . . .             да не
30. манометър № . . . . . . . . . . . клас на точност . . . . . . . . . .             да не
(вярното се отбелязва)
5. Съответствие на площадката с изискванията по чл. 10 (за контролно-технически пункт V категория)
  Площадка за разполагане на допълнителното оборудване Съответствие
1. Твърда настилка да не
2. В непосредствена близост до линията (на разстояние . . . . . . m) да не
3. Размерите на площадката са съгласно изискванията да не
  Дължина . . . . . . . . m    
  Широчина . . . . . . . . m    
  Съответства на изискванията на чл. 10 ДА НЕ
(вярното се отбелязва)
 
Заключение на комисията за линия № ...................
Линия Проверки на ППС от Проверки във връзка с Съответства за
категории предназначението категория на контролно-техническия пункт
1.      
 
Забележки на комисията: ....................................................................................................................................................................................................................................................
Становище на представителя на лицето по чл. 16: .........................................................................................................................................................................................................................
Дата: ............................. г.
  Комисия:
 
Председател: .......................................................................................................
  Член: .....................................
  (подпис)
   


Приложение № 5 към чл. 31, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)

МЕТОДИКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Методиката определя еднакви изисквания и критерии при оценка на изправността на отделните елементи, заложени в протокола за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС.


Част I

Минимални изисквания относно съдържанието и препоръчителните методи на проверка (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)

 

1. Общи положения

В настоящата част се определят подлежащите на проверка системи и елементи на превозните средства. В нея подробно се описват препоръчителният метод на тяхната проверка и критериите, които трябва да бъдат използвани, за да се определи дали техническото състояние на превозното средство е приемливо.

Проверката трябва да обхваща най-малко изброените в т. 2 елементи, при условие че те са свързани с оборудването на превозното средство, което се проверява. Проверката включва и отделна проверка дали съответните части и компоненти на превозното средство отговарят на задължителните характеристики, свързани с безопасността и опазването на околната среда, които са били в сила в момента на одобряването, или когато е приложимо, в момента на преоборудването.

Когато конструкцията на превозното средство не позволява прилагането на методите на проверка, посочени в настоящата част, проверката може да се извърши в съответствие с алтернативни методи на проверка, които отчитат спазването на стандартите за безопасност и опазване на околната среда.

Проверката на изброените в т. 2 елементи се счита за задължителна в рамките на периодичния преглед за проверка на техническата изправност с изключение на елементите с указание "Х", които са свързани с техническото състояние на превозното средство и неговата годност за използване на пътя, но не се считат за съществени в рамките на прегледа за проверка на техническата изправност.

Указанието "причини за неизправност" не се прилага в случаите, в които те се отнасят за изисквания, които не са били предписани в съответното законодателство за одобряване на типа по време на първоначалната регистрация или първоначалното пускане в употреба или в изискванията за преоборудване.

Когато е посочен визуален метод на проверка, това означава, че в допълнение към огледа на съответните елементи техническият специалист при необходимост също и манипулира с тях, прави оценка на издавания от тях шум или използва други подходящи средства за проверка, без да се прилага оборудване.

2. Съдържание и методи на проверка. Оценка на неизправностите на превозните средства

Прегледът обхваща най-малко изброените в таблицата по-долу елементи, като се използват посочените в нея минимални стандарти и препоръчителни методи.

За всички подлежащи на проверка системи и компоненти на превозните средства оценката на неизправностите се извършва в съответствие с посочените в таблицата критерии за всеки отделен случай.

Неизправностите, които не са посочени в настоящата част, се оценяват от гледна точка на рисковете, които крият за безопасността на движението по пътищата.

 

Елемент

Метод

Причини за неизправност

Оценка на неизправностите

незначителни

значителни

опасни

1

2

3

4

5

6

0. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

0.1. Табели с регистрационния номер

Визуална проверка

а) Липсваща(и) табела(и) или несигурно закрепена(и) така, че има вероятност да падне(ат)

 

Х

 

б) Липсващ или нечетлив надпис

 

Х

 

в) Не е в съответствие с документите или регистрацията на превозното средство

 

Х

 

г) Поставени не на определени за тази цел места

 

Х

 

0.2. Идентификационен номер/номер на рама/сериен номер на превозното средство

Визуална проверка

а) Липсва или не може да се открие

 

Х

 

б) Непълен, нечетлив, очевидно фалшифициран или не съответства на документите на превозното средство

 

Х

 

в) Нечетливи документи на превозното средство или технически неточности

Х

 

 

г) Заличен или пренабит

 

Х

 

1. ОБОРУДВАНЕ НА СПИРАЧНАТА УРЕДБА

1.1. Механично състояние и функциониране

1.1.1. Ос на педала/ръкохватката на работната спирачка

Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба

Забележка.  Превозни средства със спирачни уредби със сервоусилвател следва да се проверяват при загасен двигател

а) Оста е прекалено стегната

 

Х

 

б) Прекомерно износване или хлабина

 

Х

 

1.1.2. Състояние на педала/ръко- хватката и ход на задвижващото устройство на спирачката

Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба

Забележка. Превозни средства със спирачни уредби със сервоусилвател следва да се проверяват при загасен двигател

а) Прекомерен или недостатъчен свободен ход

 

Х

 

б) Спирачният механизъм не се отделя правилно

Засегнато е функционирането му

Х

 

 

Х

 

в) Липсващо, разлепено или износено покритие против хлъзгане на спирачния педал

 

Х

 

1.1.3. Вакуумна помпа или компресор и резервоари

Визуална проверка на елементите при нормално работно налягане. Проверка на времето, необходимо на вакуума или въздушното налягане да достигнат сигурна работна стойност и функциониране на предупредителното устройство, многокръговия предпазен клапан и изпускателния клапан

а) Недостатъчно налягане/вакуум, което да осигури:

най-малко четири задействания на спирачката след задействане на предупредителното устройство (или манометърът показва опасни показания)

най-малко две задействания на спирачката след задействане на предупредителното устройство (или манометърът показва опасни показания)

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

б) Времето, необходимо за достигане на сигурна работна стойност на въздушното налягане/вакуума, е твърде дълго съгласно изискванията (а)

 

Х

 

в) Многокръговият предпазен клапан или изпускателният клапан не функционира

 

Х

 

г) Изпускане на въздух, причиняващо забележим спад в налягането или шумно изпускане на въздух

 

Х

 

д) Външна повреда, която е вероятно да повлияе върху функционирането на спирачната уредба

Показателите на резервната спирачна уредба не са достигнати

 

Х

 

 

 

Х

1.1.4. Предупредителен индикатор или манометър за ниско налягане

Проверка на функционирането

Неизправен или дефектен манометър или индикатор

Не може да се установи ниско налягане

Х

 

 

Х

 

1.1.5. Ръчно задействан клапан за управление на спирачката

Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба

а) Органът за управление е напукан, повреден или прекомерно износен

 

Х

 

б) Органът за управление е несигурно закрепен към клапана или несигурно закрепен клапан

 

Х

 

в) Хлабави съединения или изтичане в уредбата

 

Х

 

г) Незадоволително функциониране

 

Х

 

1.1.6. Механизъм за задействане на спирачката за паркиране, лост за управление, палец на спирачката за паркиране, електронна спирачка за паркиране

Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба

а) Палецът не задържа правилно

 

Х

 

б) Износване на оста на лоста или на механизма на палеца

Прекомерно износване

Х

 

 

Х

 

в) Прекомерен ход на лоста, показващ неправилно регулиране

 

Х

 

г) Липсващ, повреден или нефункциониращ механизъм за задействане

 

Х

 

д) Неправилно функциониране, предупредителният индикатор показва неизправност

 

Х

 

1.1.7. Спирачни клапани (клапани с крачно управление, разтоварващи клапани, регулиращи клапани)

Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба

а) Повреден клапан или прекомерно изпускане на въздух

Засегнато е функционирането му

 

Х

 

 

 

Х

б) Прекомерно изтичане на масло от компресора

Х

 

 

в) Клапанът е несигурно или неправилно монтиран

 

Х

 

г) Изтичане на спирачна течност

Засегнато е функционирането му

 

Х

 

 

Х

1.1.8. Съединения за спирачки на ремаркета (електрически и пневматични)

Разединяване и повторно свързване на съединението на спирачната уредба между теглещото превозно средство и ремаркето

а) Кранът или самозатварящият се клапан е дефектен

Засегнато е функционирането му

Х

 

 

 

Х

 

б) Кранът или клапанът е несигурно или неправилно монтиран

Засегнато е функционирането му

Х

 

 

 

Х

 

в) Прекомерни изпускания

Засегнато е функционирането му

 

Х

 

Х

г) Неправилно функциониране

Засегнато е функционирането на спирачката

 

Х

 

 

Х

1.1.9. Резервоар за сгъстен въздух

Визуална проверка

а) Резервоарът е леко повреден или леко корозирал

Резервоарът е сериозно повреден, корозирал или изпуска

Х

 

 

Х

 

б) Засегнато е функционирането на устройството за източване на кондензат

Нефункциониращо устройство за източване на кондензат

Х

 

 

 

 

Х

 

в) Резервоарът е несигурно или неправилно монтиран

 

Х

 

1.1.10. Спирачки със сервоусилватели, главен спирачен цилиндър (хидравлични уредби)

Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба, когато е възможно

а) Дефектен или неефективен сервоусилвател

Сервоусилвателят не функционира

 

Х

 

 

Х

б) Главният спирачен цилиндър е дефектен, но спирачката все още функционира

Главният спирачен цилиндър е дефектен или изпуска

 

Х

 

 

 

 

Х

в) Главният спирачен цилиндър е несигурно закрепен, но спирачката все още функционира

Главният спирачен цилиндър е несигурно закрепен

 

Х

 

 

 

 

Х

г) Недостатъчно спирачна течност, под маркировката за минимално количество

Спирачната течност е значително под маркировката за минимално количество

Не се вижда спирачна течност

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

Х

д) Липсваща капачка на резервоара на главния спирачен цилиндър

Х

 

 

е) Светеща или дефектна предупредителна лампа за спирачната течност

Х

 

 

ж) Неправилно функциониране на предупредителното устройство за нивото на спирачната течност

Х

 

 

1.1.11. Твърди спирачни тръби

Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба, когато е възможно

а) Непосредствен риск от повреда или счупване

 

 

Х

б) Изпускане от тръбите или съединенията (пневматични спирачни уредби)

Изтичане от тръбите или съединенията (хидравлични спирачни уредби)

 

Х

 

 

 

Х

в) Тръбите са повредени или прекомерно корозирали

Засегнато е функционирането на спирачките поради блокиране или непосредствен риск от изтичане

 

Х

 

 

Х

г) Тръбите са неправилно поставени

Риск от повреда

Х

 

 

Х

 

1.1.12. Гъвкави спирачни маркучи

Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба, когато е възможно

а) Непосредствен риск от повреда или скъсване

 

 

Х

б) Маркучите са повредени, износени, усукани или прекалено къси

Маркучите са повредени или износени

Х

 

 

 

Х

 

в) Изпускане от маркучите или съединенията (пневматични спирачни уредби)

Изтичане от маркучите или съединенията (хидравлични спирачни уредби)

 

Х

 

 

 

 

Х

г) Маркучите се издуват под налягане

Кордата е повредена

 

Х

 

 

Х

д) Маркучите са порести

 

Х

 

1.1.13. Спирачни накладки за барабанни и дискови спирачки

Визуална проверка

а) Накладката за барабанна или дискова спирачка е прекомерно износена (достигнат е отбелязаният минимум)

Накладката за барабанна или дискова спирачка е прекомерно износена (не се вижда отбелязаният минимум)

 

Х

 

 

 

 

 

Х

б) Накладката за барабанна или дискова спирачка е замърсена (с масло, грес и др.)

Засегната е спирачната ефективност

 

Х

 

 

 

Х

в) Липсваща накладка за барабанна или дискова спирачка или е неправилно монтирана

 

 

Х

1.1.14. Спирачни барабани, спирачни дискове

Визуална проверка

а) Барабанът или дискът е износен

Барабанът или дискът е прекомерно износен, прекомерно надраскан, напукан, несигурно закрепен или счупен

 

Х

 

 

Х

б) Барабанът или дискът е замърсен (с масло, грес и др.)

Засегната е спирачната ефективност

 

Х

 

 

Х

в) Липсващ барабан или диск

 

 

Х

г) Задната пластина е несигурно закрепена

 

Х

 

1.1.15. Спирачни жила, щанги, лостове, лостови механизми

Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба, когато е възможно

а) Жилото е повредено или уплетено

Засегната е спирачната ефективност

 

Х

 

 

Х

б) Елементът е прекомерно износен или корозирал

Засегната е спирачната ефективност

 

Х

 

 

Х

в) Жилото, щангата или съединението е несигурно закрепено

 

Х

 

г) Водачът на жилото е дефектен

 

Х

 

д) Ограничаване на свободното движение на спирачната уредба

 

Х

 

е) Неправилно движение на лостове/лостови механизми, показващо неправилно регулиране или прекомерно износване

 

Х

 

1.1.16. Задвижващи спирачни механизми (включително спирачни пружини и хидравлични цилиндри)

Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба, когато е възможно

а) Задвижващият механизъм е напукан или повреден

Засегната е спирачната ефективност

 

Х

 

 

Х

б) Изтичане от задвижващия механизъм

Засегната е спирачната ефективност

 

Х

 

 

Х

в) Задвижващият механизъм е несигурно или неправилно монтиран

Засегната е спирачната ефективност

 

Х

 

 

 

Х

г) Задвижващият механизъм е прекомерно корозирал

Налице е опасност от спукване

 

Х

 

 

Х

д) Недостатъчен или прекомерен ход на работното бутало или на диафрагмения механизъм

Засегната е спирачната ефективност

 

Х

 

 

 

 

Х

е) Противопраховата защита е повредена

Липсваща или прекомерно повредена противопрахова защита

Х

 

 

Х

 

1.1.17. Регулатор на спирачното усилие на задните колела в зависимост от натоварването

Визуална проверка на елементите при задействане на спирачната уредба, когато е възможно

а) Дефектен лостов механизъм

 

Х

 

б) Лостовият механизъм е неправилно регулиран

 

Х

 

в) Регулаторът е блокирал или не функционира (ABS функционира)

Регулаторът е блокирал или не функционира

 

Х

 

 

 

Х

г) Липсващ регулатор (когато се изисква)

 

 

Х

д) Липсваща табела с данни

Х

 

 

е) Данните са нечетливи или не отговарят на изискванията (а)

Х

 

 

1.1.18. Устройства за регулиране на хлабината и индикатори

Визуална проверка

а) Устройството за регулиране е повредено, блокирало или с неправилно движение, прекомерно износване или неправилно регулирано

 

Х

 

б) Устройството за регулиране е дефектно

 

Х

 

в) Неправилно монтирано или подменено

 

Х

 

1.1.19. Допълнителна спирачна уредба (когато е монтирана или се изисква)

Визуална проверка

а) Несигурно свързване или монтиране

Засегнато е функционирането и

Х

 

 

Х

 

б) Уредбата очевидно е дефектна или липсва

 

Х

 

1.1.20. Автоматично действие на спирачките на ремаркето

Разединяване на съединението на спирачната уредба между теглещото превозно средство и ремаркето

Спирачката на ремаркето не се задейства автоматично при раз- единяване на съединението

 

 

Х

1.1.21. Комплектност на спирачната уредба

Визуална проверка

а) Други устройства от уредбата (например: помпа за антифриз, апарат за дехидратиране на въздуха) са повредени външно или са прекомерно корозирали по начин, който влияе неблагоприятно на спирачната уредба

Засегната е спирачната ефективност

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

б) Изпускане на въздух или изтичане на антифриз

Засегнато е функционирането на уредбата

Х

 

 

Х

 

в) Несигурно или неправилно монтиран елемент

 

Х

 

г) Опасно изменение на елемент(в)

Засегната е спирачната ефективност

 

Х

 

 

Х

1.1.22. Присъединителни накрайници за проверка (когато са монтирани или се изискват)

Визуална проверка

а) Липсват

 

Х

 

б) Повредени

Неизползваеми или изпускат

Х

 

Х

 

1.1.23. Инерционна спирачка

Визуална проверка и проверка на функционирането

Нефункционираща спирачка

 

Х

 

1.2. Полезно действие и ефективност на работната спирачна уредба

1.2.1. Полезно действие

По време на проверка на спирачен стенд или когато това е невъзможно, по време на проверка на пътя спирачките се задействат постепенно до максимално спирачно усилие

а) Недостатъчно спирачно усилие на едно или повече колела

Липса на спирачно усилие на едно или повече колела

 

Х

 

 

 

Х

б) Спирачното усилие от някое колело е по-малко от 70 % от максималното регистрирано усилие от друго колело на същата ос. Или при проверка на пътя прекомерно отклонение на превозното средство от правата линия

Спирачното усилие от някое колело е по-малко от 50 % от максималното регистрирано усилие от друго колело на същата ос при управляеми оси

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

в) Липсва постепенна промяна на спирачното усилие (захващане)

 

Х

 

г) Прекомерно закъснение във функционирането на спирачката на някое колело

 

Х

 

д) Прекомерно колебание на спирачната сила по време на всеки пълен оборот на колелото

 

Х

 

1.2.2. Ефективност

Проверка на спирачен стенд или когато той не може да се използва по технически причини, проверка на пътя, като се използва уред за измерване на отрицателно ускорение, за установяване на спирачния коефициент спрямо допустимата максимална маса или, при полуремаркета, спрямо сумата от допустимото натоварване на ос

Превозни средства или ремаркета с допустима максимална маса над 3,5 t трябва да се проверяват съгласно предписанията на ISO 21069 или по равностойни методи

Проверката на пътя трябва да се извършва на сух, равен и прав път

Не се постига поне следната минимална стойност за спирачна ефективност:

1. Превозни средства, регистрирани за първи път след 1.01.2012 г.:

- категория М1: 58 %

- категории М2 и М3: 50 %

- категория N1: 50 %

- категории N2 и N3: 50 %

- категории О2, О3 и О4:

- за полуремаркета: 45 % (1)

- за ремаркета с теглич: 50 %

 

 

 

 

Х

 

2. Превозни средства, регистрирани за първи път преди 1.01.2012 г.:

- категории М1, М2 и М3: 50 % (2)

- категория N1: 45 %

- категории N2 и N3: 43 % (3)

- категории О2, О3 и О4: 40 % (4)

 

Х

 

3. Превозни средства от други категории:

Категории L (двете спирачки заедно):

- категории L1 и L1e: 42 %

- категории L2, L2e, L6 и L6e: 40 %

- категории L3 и L3e: 50 %

- категории L4 и L4e: 46 %

- категории L5, L5e, L7 и L7e: 44 %

Категория L (спирачка на задните колела):

- всички категории: 25 % от общата маса на превозното средство

Достигнати са по-малко от 50 % от посочените по-горе стойности

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

1.3. Полезно действие и ефективност на резервната (аварийната) спирачна уредба (ако представ- лява отделна уредба)

1.3.1. Полезно действие

Когато резервната спирачна уредба е отделна от работната спирачна уредба, се използва методът, посочен в т. 1.2.1

а) Недостатъчно спирачно усилие на едно или повече колела

Липса на спирачно усилие на едно или повече колела

 

Х

 

 

 

Х

б) Спирачното усилие от някое колело е по-малко от 70 % от максималното регистрирано усилие от друго колело на същата ос. Или при проверка на пътя прекомерно отклонение на превозното средство от правата линия

Спирачното усилие от някое колело е по-малко от 50 % от максималното регистрирано усилие от друго колело на същата ос при управляеми оси

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

в) Липсва постепенна промяна на спирачното усилие (захващане)

 

Х

 

1.3.2. Ефективност

Когато резервната спирачна уредба е отделна от работната спирачна уредба, се използва методът, посочен в т. 1.2.2.

Спирачното усилие е по-малко от 50 % (5) от полезното действие на работната спирачна уредба, определено в т. 1.2.2 спрямо допустимата максимална маса

Достигнати са по-малко от 50 % от посочените по-горе стойности на спирачното усилие

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

Х

1.4. Полезно действие и ефективност на спирачната уредба за паркиране

1.4.1. Полезно действие

Задействане на спирачката по време на проверка на спирачен стенд

Спирачката не функционира от едната страна или, при проверка на пътя, прекомерно отклонение на превозното средство от правата линия

Достигнати са по-малко от 50 % от стойностите на спирачното усилие, посочени в т. 1.4.2 спрямо масата на превозното средство по време на проверката

 

Х

 

 

 

 

 

 

Х

1.4.2. Ефективност

Проверка на спирачен стенд. Когато това е невъзможно, проверка на пътя, като се използва индикатор или уред за измерване на отрицателно ускорение или с превозно средство на склон с предварително известен наклон

За всички превозни средства не е постигнат спирачен коефициент от най-малко 16 % спрямо допустимата максимална маса или за моторни превозни средства - от най-малко 12 % спрямо допустимата максимална маса на състав на превозното средство, като се взема по-голямата от двете стойности

Достигнати са по-малко от 50 % от посочените по-горе стойности на спирачното усилие

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

1.5. Полезно действие на износоустойчивата спирачна уредба

Визуална проверка и когато е възможно, изпитване дали уредбата функционира

а) Липсва постепенна промяна на ефективността (не се прилага за моторни спирачни уредби)

 

Х

 

б) Уредбата не функционира

 

Х

 

1.6. Антиблокираща спирачна система (ABS)

Визуална проверка и проверка на предупредителното устройство и/или като се използва електронният интерфейс на превозното средство

а) Предупредителното устройство е неизправно

 

Х

 

б) Предупредителното устройство показва неизправност на системата

 

Х

 

в) Липсващи или повредени датчици за оборотите на колелата

 

Х

 

г) Повредени електрически връзки

 

Х

 

д) Липсващи или повредени други елементи

 

Х

 

е) Системата показва неизправност чрез електронния интерфейс на превозното средство

 

Х

 

1.7. Електронна спирачна система (EBS)

Визуална проверка и проверка на предупредителното устройство и/или като се използва електронният интерфейс на превозното средство

а) Предупредителното устройство е неизправно

 

Х

 

б) Предупредителното устройство показва неизправност на системата

 

Х

 

в) Системата показва неизправност чрез електронния интерфейс на превозното средство

 

Х

 

1.8. Спирачна течност

Визуална проверка

Спирачната течност е замърсена или утаена

Непосредствен риск от повреда

 

Х

 

 

Х

2. КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ

2.1. Механично състояние

2.1.1. Състояние на кормилния механизъм

При поставено над канал или върху подемник превозно средство, така че колелата да не докосват повърхността или да са върху въртящи опори, кормилното колело се завърта от едното крайно положение до другото. Визуална проверка на функционирането на кормилния механизъм

а) Механизмът не функционира гладко

 

Х

 

б) Кормилният вал е усукан или шлиците са износени

Засегнато е функционирането

 

Х

 

 

Х

в) Прекомерно износване на кормилния вал

Засегнато е функционирането

 

Х

 

 

Х

г) Прекомерно движение на кормилния вал

Засегнато е функционирането

 

Х

 

 

Х

д) Изтичане

Образуване на капки

Х

 

Х

 

2.1.2. Закрепване на кормилната кутия

При поставено над канал или върху подемник превозно средство, така че тежестта на колелата да пада върху повърхността, кормилното колело/ кормилото от мотоциклетен тип се завърта по посока на часовниковата стрелка и в обратна посока или се използва специално пригоден детектор за свободния ход на колелото. Визуална проверка на закрепване на кормилната кутия към шасито

а) Кормилната кутия не е закрепена правилно

Скрепителните елементи са опасно хлабави или е видимо относително движение спрямо шасито/каросерията

 

Х