навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2012 Г.

В сила от 01.01.2012 г.

Обн. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. (1) Приема републиканския бюджет за 2012 г. по приходите на обща сума 17 029 228,1 хил. лв., както следва:


Показатели Сума
    (хил.лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ 17 029 228,1
1. Данъчни приходи 15 388 000,0
1.1. Корпоративен данък 1 474 900,0
1.2. Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите 109 400,0
  на местни и чуждестранни юридически лица  
1.3. Данък върху доходите на физически лица 2 236 490,0
1.4. Данък върху добавената стойност 7 100 000,0
1.5. Акцизи 4 130 000,0
1.6. Данък върху застрахователните премии 24 000,0
1.7. Мита и митнически такси 120 000,0
1.8. Други данъци 193 210,0
2. Неданъчни приходи 1 600 312,4
2.1. Държавни такси 689 250,7
2.2. Приходи и доходи от собственост 744 895,8
2.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 82 360,4
2.4. Други неданъчни приходи 83 805,5
3. Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми 40 915,7

(2) Приема републиканския бюджет за 2012 г. по разходите, трансферите и вноската в общия бюджет на Европейския съюз на обща сума 18 585 953,4 хил.лв., от които разходи на сума 7 926 150,5 хил. лв., трансфери (нето) на сума 9 764 067,6 хил.лв. и вноска в общия бюджет на Европейския съюз на сума 895 735,3 хил.лв., както следва:

Показатели Сума
    (хил.лв.)
  1 2
II. РАЗХОДИ 7 926 150,5
1. Текущи разходи 6 822 508,0
  в т. ч.  
1.1. Субсидии за нефинансови предприятия 484 378,7
1.2. Субсидии за юридически лица с нестопанска цел 41 815,9
1.3. Лихви - общо 707 434,4
1.4. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 879 946,0
2. Капиталови разходи 949 260,6
2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 825 629,6
2.2. Капиталови трансфери 123 631,0
3. Прираст на държавния резерв (нето) 35 381,9
4. Резерв за непредвидени и неотложни разходи 119 000,0
  от тях:  
4.1. - за структурни реформи и допълнителни фискални мерки 49 000,0
4.2. - за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците 70 000,0
  от бедствия  
III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) - НЕТО 9 764 067,6
1. Предоставени за: 9 881 176,3
1.1. Общините 2 159 613,5
1.2. Държавното обществено осигуряване 4 587 603,2
1.3. Националната здравноосигурителна каса 946 526,0
  в т. ч.  
1.3.1. - от Министерството на здравеопазването 5 400,0
1.4. Бюджета на съдебната власт 260 000,0
1.5. Народното събрание 50 813,0
1.6. Българското национално радио 42 079,0
1.7. Българската национална телевизия 67 114,0
1.8. Държавните висши училища 345 244,9
1.8.1. - от Министерството на образованието, младежта и науката 323 634,5
1.8.2. - от Министерството на отбраната 21 610,4
1.9. Българската академия на науките 62 130,1
1.9.1. - от Министерството на образованието, младежта и науката 59 756,1
1.9.2. - от Министерството на околната среда и водите 2 374,0
1.10. Националния фонд към Министерството на финансите (нето) 731 786,6
1.11. Държавния фонд "Земеделие" 601 611,9
1.12. Фонд за покриване на разходите за приватизация и 2 469,0
  следприватизационен контрол към Агенцията за приватизация и  
  следприватизационен контрол  
1.13. Министерството на околната среда и водите към Предприятието за 20 000,0
  управление на дейностите по опазване на околната среда  
1.14. Българската телеграфна агенция 4 185,0
2. Получени: 117 108,7
2.1. Националния осигурителен институт за Министерството на труда и 7 150,0
  социалната политика  
2.2. Националната здравноосигурителна каса 103 090,0
2.2.1. - за Министерството на финансите 3 090,0
2.2.2. - за Министерството на здравеопазването 100 000,0
2.3. Държавния фонд "Земеделие" за централния бюджет за 868,7
  формиране на вноската в общия бюджет на ЕС  
2.4. Предприятието за управление на дейностите по опазване на 6 000,0
  околната среда за Министерството на околната среда и водите  
IV. ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 895 735,3

(3) Утвърждава бюджетното салдо по републиканския бюджет за 2012 г. в размер на -1 556 725,3 хил.лв.

V. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV) -1 556 725,3

(4) Утвърждава финансирането на бюджетното салдо по републиканския бюджет в размер на 1 556 725,3 хил.лв., както следва:

Показатели Сума
    (хил.лв.)
  1 2
VІ. ФИНАНСИРАНЕ 1 556 725,3
1. Външно финансиране (нето) 2 573 789,5
2. Вътрешно финансиране (нето) -1 017 064,2

Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2012 г. по приходите на сума 140 000,0 хил.лв., по разходите на сума 400 000,0 хил.лв. и по трансферите (нето) на сума 260 000,0 хил.лв., както следва:


Показатели Сума
    (хил.лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ 140 000,0
1. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 140 000,0
  в т. ч. приходи от съдебни такси 120 000,0
II. РАЗХОДИ 400 000,0
1. Текущи разходи 396 950,0
2. Капиталови разходи 2 450,0
3. Резерв за неотложни и непредвидени разходи 600,0
III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - НЕТО 260 000,0
1. Получена субсидия от централния бюджет 260 000,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III) 0,0
V. НАЛИЧНОСТИ ПО СМЕТКИ - НЕТО 0,0

(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2012 г., както следва:

  Органи на съдебната власт Сума
    (хил.лв.)
  1 2
  Висш съдебен съвет 12 506,0
  Върховен касационен съд 13 946,0
  Върховен административен съд 10 152,0
  Прокуратура на Република България (в т. ч. специализирани 158 908,0
  прокуратури)  
  Съдилища на Република България (в т. ч. административни и 198 868,0
  специализирани съдилища)  
  Национален институт на правосъдието 2 578,0
  Инспекторат към Висшия съдебен съвет 2 442,0
  Резерв за неотложни и непредвидени разходи 600,0
  Всичко: 400 000,0

(3) При изпълнението на бюджета на съдебната власт Висшият съдебен съвет при необходимост може да прави изменения в бюджетните разходи на органите на съдебната власт.
(4) Преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт се разпределя по ред, определен от Висшия съдебен съвет.
(5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства в размер до 20 000,0 хил. лв. от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет.
(6) Неизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт е за сметка на наличностите по сметки от предходни години. При недостиг на средства от наличности неизпълнението се компенсира с допълнителна субсидия от централния бюджет.
(7) В случаите, когато органи на съдебната власт са настанени в сгради, собственост на общините или държавата, те не заплащат наеми.
(8) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на отнети със съдебен акт в полза на държавата права и вещи, след направени отчисления по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за Националната агенция за приходите.
(9) В едномесечен срок от обнародването на Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, Сметната палата и Министерството на финансите утвърдените бюджетни сметки на органите на съдебната власт.


Чл. 3. (1) Приема бюджета на Народното събрание за 2012 г. по приходите на сума 2 187,0 хил.лв., по разходите на сума 53 000,0 хил.лв. и по трансферите (нето) на сума 50 813,0 хил.лв., както следва:


Показатели Сума
    (хил.лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ 2 187,0
1. Неданъчни приходи 2 187,0
II. РАЗХОДИ 53 000,0
1. Текущи разходи 44 300,0
2. Капиталови разходи 8 200,0
3. Резерв за неотложни и непредвидени разходи 500,0
III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - НЕТО 50 813,0
1. Получена субсидия от централния бюджет 50 813,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0

(2) Утвърждава разходите на Народното събрание по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област Сума
    (хил.лв.)
  1 2
1. Функционална област "Представителен и ефективен Парламент" 28 763,8
  в т. ч. Резерв за неотложни и непредвидени разходи 500,0
2. Функционална област "Осигуряващи дейности" 23 234,3
3. Функционална област "Съпътстваща дейност" (Икономически и 1 001,9
  социален съвет)  
  Всичко: 53 000,00

(3) В срок до 31 януари 2012 г. председателят на Народното събрание разпределя бюджета на Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области по ал. 2 и го представя за информация на Сметната палата и Министерството на финансите.
(4) Икономията на средства по ал. 1, II, т. 1, в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез корекция на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет.
(5) При недостиг на средства по ал. 1, II, т. 1, в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по ал. 1, II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет.
(6) В срок един месец от обнародването на Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. председателят на Народното събрание представя в Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените годишни размери на приходите, разходите, трансферите, субсидиите/вноските, бюджетното салдо и финансирането по бюджета на Народното събрание съгласно Единната бюджетна класификация.


Чл. 4. Приема бюджета на Сметната палата за 2012 г. по разходите на сума 15 057,0 хил.лв. и по трансферите (нето) на сума 15 057,0 хил.лв., както следва:


Показатели Сума
    (хил.лв.)
  1 2
II. РАЗХОДИ 15 057,0
1. Текущи разходи 14 957,0
2. Капиталови разходи 100,0
III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - НЕТО 15 057,0
1. Получена субсидия от централния бюджет 15 057,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
Чл. 5. (1) Приема бюджета на Комисията за финансов надзор за 2012 г. по приходите на сума 8 329,1 хил. лв., по разходите на сума 13 689,4 хил. лв. и по трансферите (нето) на сума 5 360,3 хил. лв., както следва:


Показатели Сума
    (хил.лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ 8 329,1
1. Неданъчни приходи 8 329,1
II. РАЗХОДИ 13 689,4
1. Текущи разходи 12 202,4
2. Капиталови разходи 1 487,0
III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - НЕТО 5 360,3
1. Получена субсидия от централния бюджет 5 360,3
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0

(2) В разходите по ал. 1 се включват средства в размер на 1 135,4 хил.лв. за финансиране дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.
(3) Неизпълнение на приходите по бюджета на Комисията за финансов надзор се компенсира с пропорционално намаление на разходните показатели по ал. 1, т. ІІ.


Чл. 6. (1) Определя приходите на сума 1 178 476,0 хил.лв., разходите на сума 5 582 158,0 хил.лв., трансферите (нето) на сума -233 329,0 хил.лв., субсидиите от (вноските за) централния бюджет на сума 4 873 061,7 хил.лв., бюджетното салдо и финансирането на сума 236 050,7 хил.лв. на държавните органи, министерствата и ведомствата за 2012 г., както следва:


(хил.лв.)
Държавни органи, Приходи Разходи Трансфери Субсидии от Бюджетно Финансиране
  министерства и     (нето) (вноски за) салдо (+/-)  
  ведомства       централния    
          бюджет    
  1 2 3 4 5 6 7
1 Администрация на   4 136,0   4 136,0    
  президента            
2 Министерски съвет 15 660,0 67 466,0   51 806,0    
  в т. ч.            
  - Субсидия за   3 000,0   3 000,0    
  вероизповеданията            
3 Конституционен съд   2 792,0   2 792,0    
4 Министерство на 28 000,0 280 691,0 84 596,0 168 095,0    
  финансите            
5 Министерство на 55 000,0 106 000,5   51 000,5    
  външните работи            
6 Министерство на 52 000,0 980 630,0 -21 610,4 950 240,4    
  отбраната            
7 Министерство на 101 999 000,0   898 000,0    
  вътрешните работи 000,0          
8 Министерство на 74 000,0 169 117,0   95 117,0    
  правосъдието            
9 Министерство на 26 000,0 958 210,8 7 150,0 925 060,8    
  труда и социалната            
  политика            
10 Министерство на 40 000,0 468 185,0 96 300,0 331 885,0    
  здравеопазването            
11 Министерство на 29 260,0 460 062,2 -383 390,6 814 192,8    
  образованието,            
  младежта и науката            
12 Министерство на 18 000,0 117 903,1   99 903,1    
  културата            
13 Министерство на 11 599,0 44 890,9 -16 374,0 49 665,9    
  околната среда и            
  водите            
14 Министерство на 146 83 473,7   2 524,2 66 001,0 -66 001,0
  икономиката, 950,5          
  енергетиката и            
  туризма            
15 Министерство на 271 257 151,7   96 708,2 110 925,0 -110 925,0
  регионалното 368,5          
  развитие и            
  благоустройството            
16 Министерство на 174 244 277,3   70 277,3    
  земеделието и 000,0          
  храните            
17 Министерство на 42 074,0 60 976,2 9 100,0 19 802,2 10 000,0 -10 000,0
  транспорта,            
  информационните            
  технологии и            
  съобщенията            
18 Министерство на 700,0 36 810,0   36 110,0    
  физическото            
  възпитание и спорта            
19 Държавна агенция 164,0 75 340,0   75 176,0    
  "Национална            
  сигурност"            
20 Комисия за   4 547,0   4 547,0    
  разкриване на            
  документите и за            
  обявяване на            
  принадлежност на            
  български граждани            
  към Държавна            
  сигурност и            
  разузнавателните            
  служби на            
  Българската            
  народна армия            
21 Комисия за защита   1 880,0   1 880,0    
  от дискриминация            
22 Комисия за защита   2 700,0   2 700,0    
  на личните данни            
23 Комисия за   6 145,0   6 145,0    
  установяване на            
  имущество,            
  придобито от            
  престъпна дейност            
24 Национална служба 250,0 30 940,0   30 690,0    
  за охрана            
25 Национална   16 120,0   16 120,0    
  разузнавателна            
  служба            
26 Омбудсман   2 578,0   2 578,0    
27 Национален 2 000,0 17 291,3   15 691,3 400,0 -400,0
  статистически            
  институт            
28 Комисия за защита 9 000,0 3 805,2     5 194,8 -5 194,8
  на конкуренцията            
29 Комисия за 60 000,0 8 951,9 -9 100,0 -7 000,0 34 948,1 -34 948,1
  регулиране на            
  съобщенията            
30 Съвет за електронни 1 400,0 1 429,0   29,0    
  медии            
31 Държавна комисия 9 500,0 3 651,3     5 848,7 -5 848,7
  за енергийно и            
  водно регулиране            
32 Агенция за ядрено 8 500,0 5 766,9     2 733,1 -2 733,1
  регулиране            
33 Държавна комисия   4 960,0   4 960,0    
  по сигурността на            
  информацията            
34 Държавна агенция 2 050,0 45 617,8   43 567,8    
  "Държавен резерв и            
  военновременни            
  запаси"            
35 Авиоотряд 28   7 161,2   7 161,2    
36 Комисия за   1 500,0   1 500,0    
  предотвратяване и            
  установяване на            
  конфликт на            
  интереси            
  ВСИЧКО 1 178 476,0 5 582 158,0 -233 329,0 4 873 061,7 236 050,7 -236 050,7

(2) Определя трансферите от бюджетите на Министерството на образованието, младежта и науката и Министерството на отбраната за държавните висши училища и Българската академия на науките съгласно приложение № 1 на обща сума 405 001,0 хил.лв.
(3) Утвърждава разходите на Министерския съвет, на министерствата, на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" и на Държавната агенция "Национална сигурност" по ал. 1 по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики и по програма "Администрация", съгласно приложение № 2.
(4) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по видовете приходи, разходи, трансфери, субсидии/вноски и финансиране в съответствие с ал. 1.
(5) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по ал. 3 по програми в рамките на утвърдените им разходи съгласно приложение № 2.
(6) В 10-дневен срок от обнародването на Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. в "Държавен вестник" държавните органи, министерствата и ведомствата публикуват на интернет страницата си утвърдените им бюджети по ал. 4 и 5, както и програмните формати на бюджетите си при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
(7) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, съгласно приложение № 3.


Чл. 7. (1) С Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. се определят капиталовите разходи на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1, които подлежат на утвърждаване от министъра на финансите.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 предвиждат в рамките на определените капиталови разходи по бюджета си за 2012 г. средства за реализиране на енергоспестяващи мерки и за реализиране на мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания.


Чл. 8. Определя субсидиите от централния бюджет за Българското национално радио, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция, както следва:


Показатели Сума
    (хил.лв.)
  1 2
1. Българско национално радио 42 079,0
  в т. ч.  
  - по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията 3 900,0
2. Българска национална телевизия 67 114,0
  в т. ч.  
  - по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията 8 100,0
3. Българска телеграфна агенция 4 185,0


Чл. 9. Приема субсидиите за юридическите лица с нестопанска цел за 2012 г. съгласно приложение № 4 на обща сума 10 460,0 хил.лв.


Чл. 10. (1) Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2012 г. под формата на субсидии по механизъм съгласно приложение № 5 и по видове: обща субсидия за делегираните от държавата дейности 1 834 711,0 хил.лв., трансфери за местни дейности, в т. ч. обща изравнителна субсидия 240 640,0 хил.лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 14 052,5 хил.лв., целева субсидия за капиталови разходи 70 210,0 хил.лв., в т. ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища 42 500,0 хил.лв. и по общини, както следва:


(в хил.лв.)
Общини Бюджетни От тях:
  взаимоотношения обща суб- трансфери за местни целева субсидия
    сидия за дейности за капиталови
    делегираните   разходи
    от държавата обща за зимно общо в т. ч.
    дейности изравнителна поддържане и   за
      субсидия снегопочистване   изграждане
        на общински   и основен
        пътища   ремонт на
            общински
            пътища
1 2(к.3+к.4+к.5+к.6) 3 4 5 6 7
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Банско 4 059,9 3 611,6 157,0 46,5 244,8 182,4
Белица 4 142,7 3 069,0 607,9 121,6 344,2 286,3
Благоевград 22 781,2 20 463,3 1 779,7 67,0 471,2 262,4
Гоце Делчев 11 051,9 9 583,8 1 300,8 15,8 151,5 62,1
Гърмен 5 915,5 4 721,4 954,1 56,2 183,8 106,5
Кресна 2 329,7 1 748,8 402,9 28,2 149,8 110,3
Петрич 16 928,4 13 446,8 2 726,0 106,6 649,0 417,4
Разлог 6 915,4 5 917,6 601,4 83,1 313,3 241,5
Сандански 13 048,3 10 624,8 1 708,8 101,3 613,4 396,6
Сатовча 6 502,1 5 272,8 980,3 35,8 213,2 140,4
Симитли 5 258,9 4 131,7 805,6 72,8 248,8 162,0
Струмяни 2 712,6 2 030,2 314,7 75,2 292,5 223,7
Хаджидимово 4 112,9 3 337,1 619,4 18,3 138,1 71,2
Якоруда 3 792,3 2 931,6 633,1 60,4 167,2 115,3
ОБЛАСТ БУРГАС
Айтос 8 659,5 6 840,2 1 481,3 47,7 290,3 187,0
Бургас 57 937,6 56 070,2 1 323,0 44,3 500,1 118,8
Камено 4 219,2 3 519,7 560,4 15,2 123,9 59,9
Карнобат 9 219,2 7 368,3 1 332,6 74,3 444,0 290,9
Малко Търново 2 273,6 1 736,8 155,9 83,1 297,8 222,3
Несебър 6 382,8 5 886,3 277,7 26,7 192,1 104,5
Поморие 7 821,5 7 252,9 288,4 50,0 230,2 127,9
Приморско 2 288,7 2 144,5 60,6 8,8 74,8 34,1
Руен 9 191,9 6 899,9 1 776,9 69,7 445,4 272,9
Созопол 3 314,1 2 939,7 119,7 37,2 217,5 146,3
Средец 5 954,8 4 701,2 732,7 75,4 445,5 294,9
Сунгурларе 5 623,5 4 222,5 1 034,5 54,1 312,4 187,8
Царево 2 760,3 2 451,0 107,9 26,7 174,7 104,5
ОБЛАСТ ВАРНА
Аврен 2 912,1 2 476,0 249,1 30,3 156,7 86,1
Аксаково 5 653,8 4 642,1 606,1 87,7 317,9 210,0
Белослав 4 921,3 4 472,5 376,9 8,8 63,1 34,1
Бяла 1 496,1 1 406,8 34,6 6,2 48,5 23,8
Варна 79 266,5 76 375,1 2 182,1 33,7 675,6 132,3
Ветрино 1 789,7 1 416,3 198,4 26,2 148,8 102,5
Вълчи дол 4 433,0 3 430,9 740,1 34,8 227,2 136,6
Девня 2 995,2 2 698,4 173,6 19,6 103,6 77,3
Долни чифлик 7 481,8 6 185,4 1 030,5 35,1 230,8 137,4
Дългопол 5 056,7 3 969,4 854,7 30,8 201,8 120,4
Провадия 8 681,3 7 046,0 1 285,0 47,0 303,3 184,0
Суворово 2 750,0 2 267,6 325,9 23,2 133,3 90,4
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Велико Търново 25 804,2 23 075,4 1 902,2 143,6 683,0 408,7
Горна Оряховица 13 053,6 10 855,8 1 935,4 35,2 227,2 108,1
Елена 5 128,8 3 473,8 796,6 155,2 703,2 563,6
Златарица 1 988,3 1 597,7 202,4 28,7 159,5 108,9
Лясковец 3 771,0 3 044,7 574,9 22,0 129,4 86,2
Павликени 7 579,0 5 754,5 1 466,5 49,6 308,4 194,3
Полски Тръмбеш 4 843,5 3 966,6 693,4 21,0 162,5 82,3
Свищов 10 638,1 8 324,0 2 037,6 29,1 247,4 114,2
Стражица 6 562,3 5 322,7 891,6 68,8 279,2 187,5
Сухиндол 1 676,6 1 440,3 155,5 11,1 69,7 43,9
ОБЛАСТ ВИДИН
Белоградчик 3 228,5 2 714,6 309,2 33,7 171,0 100,5
Бойница 1 332,6 1 083,1 156,9 13,4 79,2 52,4
Брегово 3 431,8 2 943,2 355,5 18,9 114,2 73,4
Видин 18 869,8 16 068,3 2 369,5 47,0 385,0 184,1
Грамада 979,2 701,1 183,3 14,1 80,7 49,6
Димово 3 201,9 2 513,2 422,3 37,5 228,9 147,2
Кула 2 540,7 2 033,9 343,9 24,4 138,5 96,2
Макреш 947,8 688,8 192,2 7,3 59,5 29,1
Ново село 1 507,1 1 257,1 197,6 7,0 45,4 23,7
Ружинци 2 081,5 1 615,6 340,7 17,0 108,2 66,4
Чупрене 1 326,3 936,7 276,8 15,2 97,6 59,3
ОБЛАСТ ВРАЦА
Борован 2 741,8 2 231,5 375,8 21,1 113,4 82,5
Бяла Слатина 8 649,9 6 901,0 1 501,3 43,1 204,5 104,9
Враца 25 506,3 22 587,8 2 436,8 57,2 424,5 223,8
Козлодуй 8 010,3 7 148,7 780,1 5,3 76,2 18,3
Криводол 3 155,9 2 379,0 632,5 17,7 126,7 60,9
Мездра 7 398,0 5 746,7 1 222,1 62,0 367,2 242,6
Мизия 2 635,4 2 128,5 431,6 13,2 62,1 26,1
Оряхово 3 645,8 2 776,1 697,6 24,7 147,4 97,3
Роман 3 373,9 2 693,3 447,3 42,7 190,6 137,9
Хайредин 2 226,4 1 799,2 327,9 14,0 85,3 54,2
ОБЛАСТ ГАБРОВО
Габрово 16 623,3 13 376,2 2 202,3 142,7 902,1 559,4
Дряново 5 194,3 4 390,7 447,7 65,4 290,5 208,2
Севлиево 12 338,8 9 545,0 1 775,9 187,9 830,0 618,1
Трявна 4 154,6 2 915,1 466,5 183,1 589,9 528,9
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Балчик 6 730,2 6 088,5 269,2 54,3 318,2 212,0
Генерал Тошево 5 250,8 3 895,3 956,0 47,5 352,0 186,0
Добрич 25 247,3 22 825,7 2 230,0 9,5 182,1 37,3
Добричка 8 639,9 6 179,3 1 711,1 99,9 649,6 391,4
Каварна 5 283,5 4 834,4 193,3 38,7 217,1 125,2
Крушари 3 313,8 2 627,9 474,0 28,8 183,1 113,0
Тервел 6 516,4 5 109,8 1 055,6 70,0 281,0 171,2
Шабла 2 075,7 1 659,6 231,5 26,4 158,2 103,5
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Ардино 4 994,0 3 643,3 718,0 112,1 520,6 373,2
Джебел 3 573,5 2 696,7 469,2 57,5 350,1 225,1
Кирково 8 420,4 6 144,3 1 241,6 207,4 827,1 607,0
Крумовград 8 415,2 6 198,6 1 299,3 152,7 764,6 523,7
Кърджали 22 652,6 19 529,3 1 929,1 296,5 897,7 515,4
Момчилград 6 211,3 4 659,4 894,4 180,6 476,9 326,2
Черноочене 3 894,6 2 721,8 592,8 109,1 470,9 334,1
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Бобовдол 2 611,2 2 042,5 349,9 55,5 163,3 99,3
Бобошево 1 049,0 746,4 153,3 22,9 126,4 89,4
Дупница 12 081,3 9 930,3 1 864,6 32,9 253,5 129,3
Кочериново 2 126,2 1 564,5 335,5 37,2 189,0 146,1
Кюстендил 18 114,6 14 888,1 2 343,2 124,9 758,4 489,6
Невестино 1 437,1 841,6 372,5 29,9 193,1 117,4
Рила 1 332,1 1 120,6 162,9 3,0 45,6 11,5
Сапарева баня 1 887,1 1 590,3 202,2 21,0 73,6 43,8
Трекляно 981,3 575,2 182,9 35,4 187,8 138,6
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
Априлци 1 489,5 1 216,1 98,3 36,7 138,4 112,1
Летница 2 067,6 1 630,5 322,7 18,4 96,0 72,0
Ловеч 16 760,4 14 047,0 2 041,2 95,1 577,1 372,5
Луковит 6 435,7 5 067,6 1 128,0 35,1 205,0 126,8
Тетевен 7 073,0 5 806,8 986,1 44,9 235,2 137,7
Троян 10 045,4 7 700,9 1 564,1 129,7 650,7 486,9
Угърчин 3 185,1 2 203,4 599,9 65,1 316,7 254,9
Ябланица 2 905,3 2 238,2 423,0 43,1 201,0 160,2
ОБЛАСТ МОНТАНА
Берковица 7 847,2 6 306,8 1 049,2 96,2 395,0 298,7
Бойчиновци 3 321,1 2 580,3 617,3 12,9 110,6 50,6
Брусарци 1 939,7 1 492,4 338,7 13,8 94,8 53,9
Вълчедръм 3 712,5 2 874,5 701,5 28,5 108,0 45,6
Вършец 3 147,3 2 485,0 475,4 28,2 158,7 110,8
Георги Дамяново 1 910,6 1 602,2 169,9 24,8 113,7 64,1
Лом 9 635,5 8 016,5 1 397,3 29,4 192,3 110,2
Медковец 1 668,4 1 337,3 266,1 11,6 53,4 26,0
Монтана 16 211,5 13 750,3 2 150,0 28,4 282,8 111,4
Чипровци 1 297,0 881,0 306,1 25,4 84,5 41,0
Якимово 1 510,9 1 106,8 315,4 12,5 76,2 49,2
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Батак 2 810,2 2 328,1 297,5 27,4 157,2 107,1
Белово 2 633,7 2 047,0 492,0 14,1 80,6 31,1
Брацигово 3 828,5 3 146,2 549,9 18,3 114,1 71,6
Велинград 13 472,2 11 039,1 1 910,4 74,2 448,5 290,6
Лесичово 2 381,6 1 865,8 368,3 22,9 124,6 89,5
Пазарджик 33 102,7 28 002,8 4 391,9 165,0 543,0 263,0
Панагюрище 6 975,8 5 613,9 1 141,4 26,7 193,8 104,7
Пещера 5 600,7 4 606,6 838,5 29,4 126,2 83,9
Ракитово 5 608,9 4 486,3 926,0 31,5 165,1 123,1
Септември 7 744,9 5 919,7 1 573,8 32,9 218,5 129,2
Стрелча 1 597,1 1 199,1 334,3 6,7 57,0 26,6
ОБЛАСТ ПЕРНИК
Брезник 2 483,5 1 613,6 493,9 56,3 319,7 220,7
Земен 1 208,8 780,1 277,6 19,2 131,9 75,4
Ковачевци 915,8 513,0 175,8 39,9 187,1 156,2
Перник 21 151,1 18 868,5 1 700,7 181,1 400,8 173,8
Радомир 6 694,7 5 458,4 891,6 42,8 301,9 168,1
Трън 2 570,8 1 634,9 518,1 56,8 361,0 222,5
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Белене 2 895,1 2 295,5 442,4 26,0 131,2 87,3
Гулянци 3 655,7 2 671,1 803,8 22,6 158,2 88,4
Долна Митрополия 6 034,9 4 470,5 1 265,2 40,2 259,0 157,4
Долни Дъбник 3 941,1 2 942,2 826,9 24,8 147,2 97,8
Искър 2 299,8 1 744,3 467,8 11,3 76,4 44,4
Левски 5 617,5 4 336,7 1 131,2 14,0 135,6 54,3
Никопол 3 181,3 2 425,4 611,9 15,5 128,5 60,7
Плевен 34 386,9 30 463,4 3 211,1 123,7 588,7 292,0
Пордим 3 319,1 2 754,1 423,0 20,7 121,3 80,9
Червен бряг 8 563,4 6 598,1 1 685,0 42,3 238,0 138,8
Кнежа 4 294,9 3 404,5 798,2 9,4 82,8 36,7
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Асеновград 17 145,7 14 012,1 2 542,7 94,6 496,3 300,7
Брезово 2 724,7 2 093,7 363,1 39,9 228,0 156,1
Калояново 3 599,2 2 716,4 681,8 26,6 174,4 103,8
Карлово 15 002,5 11 563,5 2 898,3 70,5 470,2 276,0
Кричим 2 784,9 2 277,0 478,6 2,4 26,9 9,1
Лъки 1 659,9 1 151,6 288,7 44,4 175,2 135,0
Марица 7 787,1 6 543,3 1 019,1 23,5 201,2 90,5
Перущица 1 715,8 1 363,5 296,1 8,9 47,3 34,9
Пловдив 87 532,9 82 444,6 4 525,8 9,4 553,1 36,7
Първомай 7 412,5 5 578,5 1 473,4 52,0 308,6 203,5
Раковски 6 773,4 5 372,8 1 220,3 22,6 157,7 88,3
Родопи 7 237,5 5 342,8 1 463,9 149,7 281,1 158,7
Садово 4 656,0 3 614,0 919,2 12,5 110,3 48,9
Стамболийски 5 527,6 4 388,0 1 036,2 19,0 84,4 38,3
Съединение 2 723,7 1 958,8 629,7 16,5 118,7 64,5
Хисаря 3 818,1 3 066,4 591,7 27,1 132,9 58,3
Куклен 1 855,6 1 430,8 229,7 47,0 148,1 116,9
Сопот 3 492,5 2 964,0 447,4 11,9 69,2 46,9
ОБЛАСТ РАЗГРАД
Завет 3 786,1 3 012,0 600,2 30,3 143,6 97,5
Исперих 8 766,0 7 340,5 1 175,5 32,1 217,9 107,1
Кубрат 6 459,5 5 229,0 960,2 42,1 228,2 138,8
Лозница 3 569,8 2 752,7 548,7 57,5 210,9 147,2
Разград 17 261,7 15 111,8 1 680,3 104,5 365,1 203,8
Самуил 3 906,4 3 281,0 449,5 34,6 141,3 85,3
Цар Калоян 2 162,5 1 724,2 366,1 9,7 62,5 38,1
ОБЛАСТ РУСЕ
Борово 2 771,8 2 310,8 299,2 29,1 132,7 94,4
Бяла 4 736,7 3 650,4 863,6 32,3 190,4 126,6
Ветово 4 236,1 3 217,8 817,3 30,9 170,1 120,9
Две могили 3 062,0 2 272,9 565,3 33,3 190,5 130,9
Иваново 2 561,5 1 542,0 672,5 56,3 290,7 221,0
Русе 42 205,2 37 398,0 4 158,8 131,1 517,3 203,7
Сливо поле 3 449,5 2 568,8 644,4 36,7 199,6 143,5
Ценово 1 830,4 1 264,0 414,8 22,0 129,6 86,6
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Алфатар 1 519,8 1 253,7 158,1 15,2 92,8 59,3
Главиница 4 725,7 3 680,8 813,7 38,2 193,0 98,3
Дулово 10 268,8 8 308,2 1 706,7 24,2 229,7 95,2
Кайнарджа 2 780,8 2 170,6 419,8 26,9 163,5 104,8
Силистра 16 779,4 14 444,4 1 945,8 49,1 340,1 192,2
Ситово 2 000,7 1 418,5 402,6 26,9 152,7 105,1
Тутракан 5 316,4 4 176,2 940,4 24,2 175,6 94,7
ОБЛАСТ СЛИВЕН
Котел 7 042,3 5 135,0 1 404,3 93,5 409,5 288,0
Нова Загора 13 432,9 10 681,8 2 234,1 92,5 424,5 244,3
Сливен 37 900,6 32 435,8 4 202,5 253,0 1 009,3 646,5
Твърдица 6 705,8 5 431,7 950,0 52,5 271,6 205,2
ОБЛАСТ СМОЛЯН
Баните 1 976,4 1 392,6 228,6 64,2 291,0 226,1
Борино 1 476,1 1 133,7 177,9 59,5 105,0 79,1
Девин 4 316,9 3 136,2 714,6 193,9 272,2 191,0
Доспат 3 327,2 2 587,0 570,4 45,2 124,6 77,9
Златоград 4 422,9 3 525,7 615,7 70,4 211,1 160,4
Мадан 4 108,4 2 940,9 646,8 135,3 385,4 268,7
Неделино 2 946,3 1 964,6 451,4 128,4 401,9 348,2
Рудозем 3 923,7 3 048,1 552,3 120,0 203,3 134,2
Смолян 15 355,8 13 281,5 719,8 463,1 891,4 633,2
Чепеларе 2 579,0 2 169,8 81,8 96,0 231,4 175,1
СТОЛИЧНА 254 379,8 241 362,9 10 279,0 205,7 2 532,2 431,5
ОБЩИНА            
ОБЛАСТ СОФИЙСКА
Антон 806,5 632,1 110,2 14,6 49,6 41,0
Божурище 2 424,8 2 208,1 109,1 13,5 94,1 53,0
Ботевград 10 106,8 8 085,9 1 349,0 115,1 556,8 450,3
Годеч 2 115,4 1 388,8 414,6 48,5 263,5 189,6
Горна Малина 2 210,6 1 720,1 306,2 25,9 158,4 101,3
Долна баня 1 908,2 1 694,0 175,6 5,3 33,3 20,8
Драгоман 2 220,5 1 519,6 371,9 48,6 280,4 190,2
Елин Пелин 6 543,8 5 643,8 572,5 55,2 272,3 171,5
Етрополе 5 360,9 4 378,6 635,0 105,0 242,3 182,0
Златица 1 982,3 1 649,1 268,2 7,9 57,1 30,7
Ихтиман 6 247,2 4 807,7 1 063,2 56,5 319,8 221,3
Копривщица 1 207,9 1 067,2 84,9 8,8 47,0 34,1
Костенец 3 924,1 3 118,9 590,6 36,3 178,3 127,5
Костинброд 4 438,8 3 534,5 654,4 45,9 204,0 131,5
Мирково 980,8 740,8 121,2 19,9 98,9 70,6
Пирдоп 2 875,5 2 514,1 230,4 44,9 86,1 61,3
Правец 5 700,2 4 555,5 342,5 152,4 649,8 596,7
Самоков 11 307,8 9 852,0 995,3 98,7 361,8 182,8
Своге 6 462,1 4 585,7 1 070,8 171,4 634,2 470,0
Сливница 2 644,7 2 015,9 479,8 20,1 128,9 79,1
Чавдар 657,0 559,1 55,6 7,0 35,3 27,5
Челопеч 826,2 725,3 41,8 10,7 48,4 41,6
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Братя Даскалови 2 910,5 1 958,8 693,5 33,9 224,3 133,0
Гурково 2 039,7 1 568,2 388,5 10,8 72,2 31,0
Гълъбово 4 152,9 3 643,5 339,0 39,5 130,9 67,4
Казанлък 21 027,5 17 904,6 2 715,0 44,7 363,2 175,1
Мъглиж 3 713,7 2 734,9 775,1 28,5 175,2 112,2
Николаево 2 207,6 1 779,4 343,1 13,1 72,0 51,2
Опан 1 108,4 837,0 145,3 15,9 110,2 62,3
Павел баня 5 155,6 4 130,7 895,2 10,6 119,1 41,2
Раднево 6 318,6 5 003,2 979,0 65,7 270,7 161,4
Стара Загора 44 775,6 40 250,7 3 547,9 114,5 862,5 448,3
Чирпан 6 841,5 5 176,5 1 318,7 48,9 297,4 191,6
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
Антоново 2 956,3 1 936,4 534,2 70,0 415,7 274,0
Омуртаг 8 380,5 6 509,9 1 374,7 70,0 425,9 274,0
Опака 2 621,9 2 105,7 395,8 18,0 102,4 70,4
Попово 9 875,0 7 580,3 1 671,5 92,8 530,4 363,0
Търговище 18 528,8 15 561,1 2 125,4 120,3 722,0 471,3
ОБЛАСТ ХАСКОВО
Димитровград 13 328,9 11 269,5 1 616,2 55,0 388,2 215,6
Ивайловград 3 564,5 2 272,3 732,6 87,3 472,3 341,9
Любимец 3 364,2 2 697,9 501,2 29,9 135,2 79,1
Маджарово 1 035,3 774,6 64,7 29,6 166,4 116,2
Минерални бани 2 215,4 1 774,7 266,8 30,2 143,7 95,8
Свиленград 7 217,7 5 668,3 1 176,6 55,5 317,3 195,9
Симеоновград 3 026,7 2 469,5 471,8 8,6 76,8 31,3
Стамболово 2 711,8 2 130,3 294,7 43,6 243,2 159,2
Тополовград 4 403,9 3 289,1 886,7 26,0 202,1 101,9
Харманли 6 943,9 5 705,1 865,8 49,2 323,8 192,7
Хасково 26 008,0 24 078,4 1 336,8 78,5 514,3 248,5
ОБЛАСТ ШУМЕН
Велики Преслав 4 548,1 3 545,5 795,6 29,4 177,6 115,3
Венец 2 926,3 2 274,1 457,9 29,0 165,3 113,4
Върбица 4 132,3 3 233,4 725,1 19,8 154,0 77,9
Каолиново 4 734,3 3 830,7 723,3 22,3 158,0 87,4
Каспичан 3 285,1 2 627,0 523,6 17,8 116,7 69,8
Никола Козлево 3 002,6 2 426,9 441,7 40,2 93,8 45,5
Нови пазар 6 890,5 5 664,1 930,9 84,4 211,1 132,1
Смядово 3 246,6 2 669,6 475,2 10,3 91,5 40,2
Хитрино 2 411,9 1 805,3 304,8 64,1 237,7 164,4
Шумен 28 835,3 25 505,4 2 722,8 87,4 519,7 282,6
ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Болярово 2 581,0 2 183,0 151,8 32,4 213,8 127,1
Елхово 5 301,1 3 930,4 1 047,8 51,4 271,5 160,2
Стралджа 5 315,8 4 013,1 978,5 53,8 270,4 165,6
Тунджа 6 838,6 4 535,1 1 764,6 68,7 470,2 269,3
Ямбол 21 920,2 19 396,6 2 379,2 5,3 139,1 20,6
ВСИЧКО: 2 159 613,5 1 834 711,0 240 640,0 14 052,5 70 210,0 42 500,0

(2) Взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините могат да се променят чрез трансфери за финансови компенсации от държавата и субвенции, без да се влошава утвърденото с чл. 1, ал. 3 бюджетно салдо.


Чл. 11. (1) При разработването на общинските бюджети и приемането им от общинските съвети средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности се определят по функции, групи, дейности и параграфи съгласно Единната бюджетна класификация в размери не по-малки от приетите по колона 3 от таблицата на чл. 10, ал. 1.
(2) Определя стойностните и натуралните показатели на общините за делегираните от държавата дейности съгласно приложение № 6.


Чл. 12. (1) Въз основа на поименните списъци на обектите за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи министърът на финансите утвърждава разчетите за финансиране на капиталовите разходи на общините, финансирани със средства от целевата субсидия по чл. 10, ал. 1.
(2) Поименните списъци по ал. 1 се представят в Министерството на финансите при условия и по ред, определени от министъра на финансите.
(3) В рамките на определените капиталови разходи, финансирани със средства от целевата субсидия, по предложение на общинския съвет се допуска при условия, определени от министъра на финансите, извършването на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функциите, групите и дейностите, както и между отделните обекти и другите видове разходи с инвестиционно предназначение, след 30 юни 2012 г.
(4) Общинските съвети одобряват промените по ал. 3 само в рамките на бюджетната година.


Чл. 13. (1) Годишният размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините се разпределя по тримесечия, както следва:
1. първо тримесечие - 30 на сто;
2. второ тримесечие - 25 на сто;
3. трето тримесечие - 20 на сто;
4. четвърто тримесечие - 25 на сто.
(2) Годишният размер на целевата субсидия за капиталови разходи, без тази за изграждане и основен ремонт на общински пътища, за общините се разпределя по тримесечия, както следва:
1. първо тримесечие - 20 на сто;
2. второ тримесечие - 25 на сто;
3. трето тримесечие - 30 на сто;
4. четвърто тримесечие - 25 на сто.
(3) Общата изравнителна субсидия по чл. 10, ал. 1 се предоставя на общините до 31 януари в размер 50 на сто и до 30 юни - останалите 50 на сто.
(4) Средствата за зимно поддържане и снегопочистване по чл. 10, ал. 1 се предоставят на общините до 20 януари в размер 75 на сто и до 30 октомври - останалите 25 на сто.


Чл. 14. (1) От общинските бюджети могат да се извършват капиталови разходи над определените с чл. 10, ал. 1, ако източник за финансиране са средства от местните данъци и такси и други неданъчни приходи.
(2) Паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се изразходват само за финансиране изграждането, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.
(3) Като източник за финансиране на капиталовите разходи могат да се използват средства от общата субсидия за делегираните от държавата дейности по образованието, определени по този закон, когато средствата са предоставени по формула на училищата, детските градини и обслужващите звена, прилагащи система на делегирани бюджети, и при условия, определени в Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г.


Чл. 15. (1) Министерството на финансите финансира плащанията, като спазва следните приоритети:
1. плащания по обслужване на държавния дълг и за вноската на Република България в общия бюджет на Европейския съюз;
2. трансфери за осигурителните фондове и за общините;
3. субсидии за бюджета на съдебната власт;
4. плащанията на министерствата, ведомствата и другите бюджетни организации;
5. субсидии за нефинансови предприятия.
(2) Министерствата, ведомствата и организациите им изразходват бюджетните средства при съблюдаване на следните приоритети:
1. плащания по обслужване на държавния дълг;
2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти, включително за извънстационарно безплатно лекарствено снабдяване;
3. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения.


Чл. 16. При възникване на допълнителна потребност от извършване на разходи, свързани със спецификата на Фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" и Фонд "Радиоактивни отпадъци" към министъра на икономиката, енергетиката и туризма, както и за финансиране на разходите за връщане за преработка на 240 касети с отработено ядрено гориво от окончателно прекратилите експлоатацията си блокове ВВЕР-440 през 2012 г., без тези разходи да се възстановяват от "АЕЦ Козлодуй" - ЕАД, може да се предостави допълнителен лимит за разход, при условие че не се влошава утвърденото с чл. 1, ал. 3 бюджетно салдо.


Чл. 17. (1) Утвърждава допустими максимални размери на задълженията към доставчици и към дългосрочно командировани служители към 31 декември 2012 г. на разпоредителите с бюджетни кредити съгласно приложение № 7 на обща сума от 368 882,0 хил.лв.
(2) Сумите за съответните разпоредители с бюджетни кредити по приложение № 7 могат да бъдат увеличени с акт на Министерския съвет, като общият размер на увеличенията не може да надвишава 20 на сто от сумата по ал. 1.
(3) Министерският съвет може да извършва компенсирани промени в сумите по приложение № 7, между отделните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, когато очакваният размер на задълженията към доставчиците на даден първостепенен разпоредител и неговите разпоредители от по-ниска степен е по-малък от съответната сума по приложение № 7.
(4) По реда на ал. 3 не може да се намаляват сумите на максималния допустим размер на задълженията към доставчици и към дългосрочно командировани служители по приложение № 7 на Народното събрание, Висшия съдебен съвет, Сметната палата и Комисията за финансов надзор и техните разпоредители от по-ниска степен.
(5) В обхвата на задълженията по ал. 1 - 4 се включват всички задължения към доставчици и към дългосрочно командировани служители, които подлежат на плащане и отчитане по съответните бюджети на разпоредителите по ал. 1, включително и на техните разпоредители от по-ниска степен, с изключение на задълженията по финансов лизинг и търговски кредит за доставки на активи, отчетени като бюджетни разходи.
(6) Министърът на финансите дава указания относно реда и начина за изготвяне и представяне на отчетна и прогнозна информация за задълженията по ал. 1 - 4.


Чл. 18. (1) Преобразуваните през 2012 г. в търговски дружества разпоредители с бюджетни кредити правят вноска в полза на централния бюджет в размер на разликата между утвърдените им приходи и разходи за 2012 г.
(2) Средствата по ал. 1 се превеждат до 25-о число в края на всяко тримесечие на база на фактическото изпълнение на приходите.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (1) Държавните органи и бюджетните организации са администратори на приходите, планирани да постъпят по техните бюджети, освен ако със закон е предвидено друго.
(2) Когато в закон или в акт на Министерския съвет не е изрично посочено по кой бюджет се внасят приходите от глоби, имуществени санкции, такси и други неданъчни приходи или е посочено, че се внасят в приход на републиканския или на държавния бюджет, тези приходи постъпват по бюджета на съответния държавен орган или бюджетна организация.
(3) Приходите от глоби по Закона за движението по пътищата, без тези по чл. 167, ал. 4 и § 1, ал. 4, т. 1 от допълнителните разпоредби на същия закон, постъпват в приход на централния бюджет.
(4) Приходите от глоби и санкции, налагани и/или събирани от органите на Националната агенция за приходите, постъпват по съответните им банкови сметки за приходите на централния бюджет.


§ 2. (1) Разликата между приходите, разходите, трансферите и нето операциите по финансиране по бюджетите на министерствата и ведомствата по чл. 4 и чл. 6, ал. 1 е за сметка на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет.
(2) За целите на касовото изпълнение на бюджета сумата по ал. 1 за съответните бюджети и за централния бюджет е резултатна и индикативна величина.


§ 3. (1) Министърът на финансите одобрява лимит за плащанията на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити за 2012 г. в размер до 100 на сто от плащанията им за разходи и трансфери по уточнен план, независимо от изпълнението на приходите и останалите постъпления по съответните бюджети, в случай че не се нарушава утвърденото бюджетно салдо по републиканския бюджет.
(2) При залагането и актуализирането на лимитите в системата за електронни бюджетни разплащания Министерството на финансите текущо може да предприема мерки за коригиране на месечните лимити за плащания или за отлагане залагането на лимити в частта на утвърдените суми за нелихвените разходи и трансфери за компенсиране на неизпълнение на приходите по републиканския бюджет, както и за компенсиране на ефекта върху бюджетното салдо, произтичащ от касовите разлики в месечните размери на постъпилите приходи по републиканския бюджет.


§ 4. (1) Средствата от резерва за непредвидени и неотложни разходи в частта за структурни реформи и допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, т. 4.1 се разходват въз основа на акт на Министерския съвет.
(2) Средствата от резерва за непредвидени и неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, т. 4.2 се разходват въз основа на решение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
(3) Средствата по ал. 1 и 2 се предоставят за разходване по съответните бюджети чрез корекция на бюджетните им взаимоотношения с централния бюджет.
(4) При разпределение на резерва по ал. 1 в частта за структурни реформи и допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, т. 4.1 Министерският съвет да осигури средства за:
1. изплащане на задълженията по проект "Укрепване на бреговете на река Арда в района на град Кърджали" до 24 000 хил.лв.;
2. крайни декодиращи устройства на лица със специфични социални потребности за приемане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване и за провеждане на национална информационна кампания за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване до 17 500 хил.лв.


§ 5. Утвърждава коефициент за определяне на месечните авансови вноски за корпоративни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане в размер 1,1.


§ 6. Утвърждава обща годишна квота за предоставяне на ваучери за храна по чл. 209, ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане в размер на 180,0 млн.лв.


§ 7. Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2012 г. е в размер на 4,5 млрд.лв.


§ 8. Минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по Закона за държавния служител, е 335 лв. от 1 януари 2012 г.


§ 9. Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на лицата по чл. 212, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 199, ал. 3 и чл. 203, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 22 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и чл. 71, ал. 2 и чл. 73, ал. 2 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" е 376 лв. от 1 януари 2012 г.


§ 10. (1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. е 350 лв.
(2) Размерът на месечните помощи за дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. е 35 лв. за всяко дете.
(3) При едновременно раждане от майката на две и повече деца помощта по ал. 2 за всяко от тях се определя и изплаща в размер 150 на сто от размера по ал. 2.
(4) Размерът на еднократната помощ при бременност по чл. 5а от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. е 150лв.
(5) Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. е, както следва:
1. за първо дете - по 250 лв.;
2. за второ дете - по 600 лв.;
3. за трето и всяко следващо дете - по 200 лв.
(6) Размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. е 100 лв.
(7) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до една година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. е 100 лв.
(8) Размерът на еднократната помощ за близнаци по чл. 6а от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. е 1200 лв. за всяко дете.
(9) Размерът на еднократната помощ по чл. 8в от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. е 2880 лв.
(10) Размерът на месечната добавка по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. е 189 лв.
(11) Размерът на обезщетенията по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за 2012 г. е 270 лв.


§ 11. Максималният размер на присъдената издръжка, която се изплаща от държавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс, за 2012 г. е 60 лв.


§ 12. Годишният размер на държавната субсидия за един получен действителен глас за 2012 г. съгласно Закона за политическите партии е 12 лв.


§ 13. (1) Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2012 г., е 4,2 млрд. лв.
(2) Максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени през 2012 г., е 0,3 млрд. лв., в т.ч. гаранционни депозити по § 17, ал. 2, т. 2.


§ 14. Максималният размер на държавния дълг към края на 2012 г. не може да надвишава 15,3 млрд. лв.


§ 15. За оптимизиране обслужването на държавния дълг министърът на финансите може да:
1. емитира държавни ценни книжа за обратно изкупуване на вътрешни и външни задължения на страната, при условие че не се увеличава държавният дълг към края на годината;
2. сключва договори за намаляване на риска при рефинансиране и изглаждане на матуритетната структура на дълга, при условие че в резултат на това не се увеличава номиналната стойност на дълга;
3. сключва договори за валутни и лихвени суапови операции;
4. изплаща предсрочно задължения по държавния дълг.


§ 16. По решение на Министерския съвет министърът на финансите може да емитира държавни ценни книжа на международните пазари в размер до 2,0 млрд. лв. или тяхната равностойност в друга валута при условие за последваща ратификация.


§ 17. (1) В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет не може да одобрява и да предлага на Народното събрание финансиране на инвестиционни проекти с външни държавни заеми.
(2) В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да издава гаранции от името и за сметка на държавата:
1. по заем на Национална компания "Железопътна инфраструктура" от Международната банка за възстановяване и развитие, в размер до 70,0 млн. евро, по проект "Рехабилитация на железопътната инфраструктура" по § 17, ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., при спазване на Закона за държавните помощи и условие за последваща ратификация;
2. под формата на гаранционни депозити съгласно § 38 в общ размер до 80,0 млн. лв.
(3) В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да издава гаранции от името и за сметка на държавата по Закона за кредитиране на студенти и докторанти в общ размер до 80,5 млн. лв.


§ 18. (1) За 2012 г. приходите, разходите, трансферите и елементите на финансирането, свързани с усвояване на държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент търговско дружество, са планирани по централния бюджет.
(2) През 2012 г. разпоредителите с бюджетни кредити, които администрират по бюджетите си държавни инвестиционни заеми или държавни инвестиционни заеми с краен бенефициент търговско дружество, извършват и отчитат операции с тях, включително и за сметка на националното съфинансиране. Общият лимит на разходите е в размер до 422 250,3 хил. лв.
(3) Министърът на финансите по предложение на съответните разпоредители с бюджетни кредити текущо извършва компенсирани промени между централния бюджет и бюджетите на съответните разпоредители с бюджетни кредити на база на действително извършените и отчетени операции по ал. 2.
(4) Компенсираните промени по ал. 3 могат да се извършват и авансово за плащания, свързани с погашения на задължения към кредитора, разходи за лихви и такси-ангажимент.
(5) Допълнителни бюджетни кредити по държавни инвестиционни заеми за 2012 г. могат да се одобряват и по реда на чл. 34 и 35 от Закона за устройството на държавния бюджет.
(6) Разпоредбите на ал. 1 - 5 не се прилагат от Националния осигурителен институт.


§ 19. (1) Държавните и общинските предприятия и едноличните търговски дружества с държавно, съответно с общинско участие, отдали под наем предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти, дължат вноска в размер на 50 на сто от получения наем в републиканския бюджет, а общинските - в общинския бюджет.
(2) За имоти, отдадени под наем от дружества с над 50 на сто държавно и/или общинско участие, в съответния бюджет се дължи вноска в размер на 50 на сто от наема, съответстващ на държавното или общинското участие.
(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за юридически лица, когато при тяхното образуване или преобразуване имуществото, което те отдават под наем, е предоставено за извършване на дейности, свързани с отдаването под наем.
(4) Държавните или общинските лечебни заведения - еднолични търговски дружества, прилагат чл. 105 от Закона за лечебните заведения.
(5) Сумите по ал. 1 и 2 се внасят от държавните предприятия и дружествата с държавно участие в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметката за приходите на централния бюджет на териториална дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на съответното държавно предприятие, респективно дружество с държавно участие.
(6) Сумите по ал. 1 и 2 се внасят от общинските предприятия и дружествата с общинско участие в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметката за приходите на общината, която има участие в съответното общинско предприятие или дружество.
(7) Вноските по ал. 1 и 2, дължими към републиканския бюджет, се установяват и събират от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(8) Вноските по ал. 1 и 2, дължими към общинския бюджет, се установяват и събират от органите на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.


§ 20. В случаите, когато бюджетните предприятия, финансирани от държавния бюджет, от бюджетите на общините или по реда на извънбюджетните средства, са настанени в сгради - собственост на държавата или на общините, те не заплащат наеми.


§ 21. (1) Задълженията на Република България по ратифицираните от Народното събрание споразумения относно поемането от страна на държавата на правата и задълженията на Банковата консолидационна компания се изплащат от централния бюджет.
(2) Изплатените от централния бюджет суми по ал. 1 се отразяват в намаление на постъпленията от приватизация.


§ 22. Вътрешните разчети между държавния бюджет и български дружества, титуляри на вземания от контрагенти със седалище в държави, с които правителството на Република България е сключило споразумения за окончателно уреждане на вземания с произход от междуправителствени споразумения за предоставяне на кредитни облекчения или за предоставяне на правителствен кредит, се осъществяват пропорционално до размера на получените в бюджета парични средства от изпълнението на споразуменията за окончателно уреждане или от реализация на финансови инструменти, при условие че вземанията са с произход от изпълнени търговски договори, включени в обхвата на споразуменията.


§ 23. (1) Средствата по бюджетните, извънбюджетните, депозитните сметки и сметките за чужди средства в левове и във валута в Българската народна банка на централния бюджет, министерствата, ведомствата, Народното събрание, Сметната палата, Комисията за финансов надзор, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската телеграфна агенция, Българската академия на науките, държавните висши училища, органите на съдебната власт, Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса се организират и обслужват в единна система на събиране, съхраняване, разплащане и отчитане, наричана по-нататък "единна сметка".
(2) Средствата на органите на съдебната власт, както и на Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската телеграфна агенция, Българската академия на науките, държавните висши училища, Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса и на другите бюджетни предприятия, чиито бюджети не са част от държавния бюджет, се включват в единната сметка при запазване на тяхната финансова автономност при управлението на паричните средства.
(3) Средствата от международни програми и споразумения се включват в единната сметка при съобразяване с клаузите на договорите, въз основа на които са предоставени тези средства.
(4) Всички левови бюджетни плащания на министерствата, ведомствата, Народното събрание, Сметната палата, Комисията за финансов надзор, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската телеграфна агенция, органите на съдебната власт, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и техните разпоредители с бюджетни кредити от по-ниска степен се извършват чрез сметките на съответните първостепенни разпоредители в Българската народна банка, включени в единната сметка. Министърът на финансите определя реда, начина и сроковете за поетапно включване на разпоредителите с бюджетни кредити в системата за електронни бюджетни разплащания.
(5) Бюджетните приходи и възстановените разходи в левове на бюджетните предприятия по ал. 4 се централизират в единната сметка чрез използването на транзитни сметки. За банковото обслужване на транзитните сметки не се прилага чл. 29, ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет.
(6) Обслужването от банките в страната на транзитните сметки и плащанията по ал. 4 и 5, както и на картовите плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой се извършва въз основа на сключени договори между Министерството на финансите и банките. Договорите съдържат едни и същи клаузи и цени, приложими за всички банки.
(7) Обслужването и програмното осигуряване на системата за електронни бюджетни разплащания се извършват от националния оператор на банковата интегрирана система за електронни разплащания въз основа на сключен договор с Министерството на финансите.
(8) Българската народна банка обслужва от името и за сметка на Министерството на финансите сметките на разпоредителите с бюджетни кредити, включени в единната сметка по реда на ал. 1. Министерството на финансите заплаща на Българската народна банка на договорна основа обслужването на единната сметка и услугите, свързани с информационното обслужване на държавния бюджет.
(9) Въз основа на представена от съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити информация лимитите за плащания по бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на Народното събрание, Висшия съдебен съвет, Сметната палата, Комисията за финансов надзор, министерствата и другите първостепенни разпоредители по ал. 1, Българската академия на науките и държавните висши училища се определят и актуализират периодично от Министерството на финансите.
(10) За сметките за чужди средства, както и за сметките на бюджетните предприятия, чиито бюджети не са част от държавния бюджет, без тези по ал. 9, лимитите се определят автоматично на база на общия размер на постъпленията по съответната сметка в Българската народна банка, по която се залага лимитът, доколкото за тях не е приложена разпоредбата на ал. 9.
(11) Бюджетните взаимоотношения на държавните органи, министерствата и ведомствата с централния бюджет по чл. 2, ал. 1, чл. 3, ал. 1, чл. 4, чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 могат да се коригират за плащания и постъпления, които са елемент на финансирането по смисъла на чл. 3, ал. 5 от Закона за устройството на държавния бюджет и Единната бюджетна класификация за 2012 г., както и при прилагането на чл. 39, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, при условие че не се влошава балансът на държавния бюджет и не се намаляват предвидените по съответните бюджети плащания за разходи и трансфери.
(12) Министърът на финансите може да определи по реда на ал. 4 и/или ал. 5 да се включат в единната сметка и/или в системата за електронни бюджетни разплащания средствата, постъпленията и плащанията на централния бюджет, държавните висши училища от страната, извънбюджетните сметки и фондове и сметките за чужди средства, както и на други бюджетни предприятия, извън тези по ал. 1, 4 и 5, включително и плащанията по възстановяване на надвнесени или погрешно внесени публични вземания на централния бюджет и от осигурителни вноски.
(13) Бюджетните плащания на включените в системата за електронни бюджетни разплащания бюджетни предприятия по ал. 2 и техните разпоредители с бюджетни кредити от по-ниска степен се извършват в рамките на съответните лимити по ал. 9 и 10, като при превишение на одобрените плащания над наличността на бюджетната сметка на съответния разпоредител в Българската народна банка разликата автоматично се финансира от сметка на централния бюджет.
(14) Възникналото по ал. 13 задължение към централния бюджет се погасява чрез автоматични преводи на последващи постъпления от бюджетната сметка на съответния разпоредител по сметка на централния бюджет, като неуредените към края на отчетния период разчети по това задължение се отразяват в съответните отчети за касовото изпълнение на бюджета в частта на вътрешното финансиране.
(15) Редът по ал. 13 и 14 се прилага и спрямо включените в системата за електронни бюджетни разплащания извънбюджетни сметки и фондове и сметки за чужди средства.
(16) За целите на контрола, отчетността и статистиката на публичните финанси в системата за електронни бюджетни разплащания може да се отразява, отчита и обобщава информация за приходи, разходи, други операции, активи и пасиви, просрочени вземания и задължения, поемане на ангажименти, както и други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа, свързани с консолидираната фискална програма.
(17) Плащанията в системата на единна сметка се извършват до размера на общата наличност в съответната валута на единната сметка в рамките на съответните наличности и лимити по ал. 1, 9 и 10. Българската народна банка не носи отговорност за неизвършени или забавени плащания поради недостиг на средства на единната сметка.
(18) Включените в единната сметка средства по ал. 2 и 3 на бюджетните предприятия по ал. 1 и на държавните висши училища по ал. 12, както и техните наличности по сметките за извънбюджетни и чужди средства, могат да се депозират само по депозитни сметки при условия и по ред, определени от министъра на финансите. Тези депозитни сметки се откриват на бюджетните предприятия и се обслужват от Българската народна банка от името и за сметка на Министерството на финансите, като начислените по тях лихви се отразяват в намаление на приходите от лихви на централния бюджет.
(19) Министърът на финансите упражнява общ контрол, осъществява управление на ликвидността и се разпорежда със средствата в единната сметка, включително чрез извършване на депозити в Българската народна банка и в банките, операции на вторичния пазар с държавни ценни книжа и други операции с ликвидни и нискорискови ценни книжа на други държави, след провеждане на консултации с Българската народна банка.


§ 24. (1) Банковото обслужване на сметките и плащанията на бюджетните предприятия се осъществява от Българската народна банка и от банките.
(2) Наличните парични средства по всички сметки, депозити и акредитиви в левове и валута на бюджетните предприятия, включително на общините в банките, с изключение на средствата по чл. 19 от Закона за Българската банка за развитие, се обезпечават от обслужващите банки в полза на Министерството на финансите чрез блокиране на държавни ценни книжа по външния и вътрешния дълг на Република България. Блокирането на ценни книжа се извършва при Българската народна банка и има действие на законен особен залог върху тях в полза на Министерството на финансите. Блокират се ценни книжа, свободни от всякакви тежести и обезпечения. Банките деблокират държавни ценни книжа само при условие, че това не води до временен недостиг на обезпечение на наличните парични средства на бюджетните предприятия по сметки при тях.
(3) Държавните ценни книжа по ал. 2, които са регистрирани в електронната система за регистриране и обслужване на търговията с безналични държавни ценни книжа в Българската народна банка, се блокират, съответно деблокират, въз основа на искане за това, отправено от обслужващите банки в зависимост от размера на паричните средства по сметките в тях.
(4) Ценните книжа по ал. 2, които не са регистрирани в електронната система за регистриране и обслужване на търговията с безналични държавни ценни книжа в Българската народна банка, се блокират чрез прехвърлянето им от обслужващите банки по специално открити техни сметки в Българската народна банка. Разпореждане с ценните книжа се извършва само със съгласие на Министерството на финансите.
(5) Министърът на финансите и управителят на Българската народна банка могат да променят размера и вида на активите на банките, служещи за обезпечение, както и реда и условията за обезпечаване по ал. 1 - 4, за което уведомяват обслужващите банки.
(6) При несъстоятелност на банка, обслужваща бюджетни предприятия, включително общини, ценните книжа и другите активи, които служат като обезпечение по реда на ал. 2 - 5, не се включват в масата на несъстоятелността и преминават в пълно разпореждане на министъра на финансите. Средствата, останали след удовлетворяване на вземанията, обезпечени по реда на ал. 2 - 5 с ценни книжа, вземания по сметки и други активи, се включват в масата на несъстоятелността.
(7) Недействителни са всякакви тежести и обезпечения върху блокираните ценни книжа и други активи по ал. 5 за времето, през което те са заложени при условията и по реда на този закон.
(8) В лиценза на банки, които приемат за обслужване сметки на бюджетни предприятия, е необходимо да бъдат включени и дейностите по чл. 2, ал. 2, т. 9 от Закона за кредитните институции.
(9) Министърът на финансите и управителят на Българската народна банка определят реда и начина на прилагане на ал. 1 - 6, включително и за изготвянето и предоставянето от банките на периодична информация за операциите и наличностите по сметките на бюджетните организации.


§ 25. (1) Бюджетните, извънбюджетните, депозитните сметки и сметките за чужди средства в левове и във валута на министерствата и ведомствата - първостепенни разпоредители, Народното събрание, Сметната палата, Комисията за финансов надзор, Висшия съдебен съвет, държавните висши училища от София, Българската академия на науките, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската телеграфна агенция, Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса се обслужват от Българската народна банка. Водените към 31 декември 2011 г. бюджетни, извънбюджетни и депозитни сметки и сметките за чужди средства в левове и във валута в Българската народна банка на техни второстепенни разпоредители и други техни структурни единици не може да се прехвърлят за обслужване в други банки.
(2) Министърът на финансите може да разреши на бюджетните предприятия по ал. 1 временно да откриват сметки в други банки, когато това е необходимо за осъществяване на картови разплащания във валута и други банкови операции, неизвършвани от Българската народна банка, както и за откриване на акредитиви. След приключването на операциите тези сметки се закриват, като наличните салда по тях се възстановяват по съответните сметки в Българската народна банка.
(3) Средствата от заеми и помощи на бюджетните предприятия по ал. 1 се обслужват в Българската народна банка, доколкото в клаузите на договорите по международни програми и споразумения изрично не е определено друго.
(4) Министърът на финансите може да определи по реда на ал. 3 да се обслужват от Българската народна банка и средства по държавногарантирани заеми и държавни заеми, при които крайни бенефициенти са търговски дружества.
(5) Министърът на финансите и управителят на Българската народна банка определят обхвата на сметките и плащанията на бюджетните предприятия по ал. 1, които задължително се обслужват чрез системата за електронно банкиране на Българската народна банка, както и реда, начина и сроковете за поетапното им включване към системата.


§ 26. (1) Бюджетните предприятия публикуват информация от годишните си финансови отчети чрез интернет по ред, начин и срокове, определени от министъра на финансите, съгласувано с председателя на Сметната палата.
(2) Информацията по ал. 1 от одитираните от Сметната палата годишни финансови отчети се публикува и на нейната интернет страница заедно с одитния доклад и/или одитното становище на Сметната палата по чл. 53 от Закона за Сметната палата.


§ 27. (1) Начисляването, внасянето и отчитането на дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, за здравно осигуряване, за Учителския пенсионен фонд и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване от бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството без общините се извършва по досегашния ред чрез прилагането на централизирано разплащане и разчитане между централния бюджет, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, Националната агенция за приходите и съответните бюджети, сметки и фондове.
(2) Годишното разчитане за сумите по ал. 1 между централния бюджет, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, Националната агенция за приходите и съответните бюджети, сметки и фондове се извършва на базата на данните от годишните отчети за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на бюджетните предприятия.
(3) Произтичащата в резултат на § 2 разлика между отчетените суми и уточнения план на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите по чл. 4 и чл. 6, ал. 1 не формира разчет - задължение за съответния бюджет към централния бюджет за целите на прилагане на ал. 2.
(4) Министърът на финансите дава указания по прилагането на ал. 1 и 2.


§ 28. Определя извънбюджетните сметки и фондове за 2012 г. съгласно приложение № 8.


§ 29. (1) Левовите плащания на Държавен фонд "Земеделие", включително и плащанията на Разплащателната агенция, както и на извънбюджетната сметка на Националния фонд към министъра на финансите за средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, включително и плащанията за сметка на свързаното с тях национално съфинансиране и авансово финансиране от централния бюджет, се извършват чрез системата за електронни бюджетни разплащания.
(2) Авансовото финансиране от централния бюджет може да се извършва по реда, в размерите и сроковете за предоставяне, погасяване и отчитане, предвидени за финансирането на плащанията на извънбюджетните сметки и фондове, включени в системата за електронни бюджетни разплащания, при недостиг на средствата по съответната сметка, както и със средства от трансфера по чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 1.10.
(3) Средствата от Европейския съюз по ал. 1 постъпват по сметки в Българската народна банка. Министърът на финансите съгласувано с управителя на Българската народна банка определя реда и начина на обслужване на тези сметки и извършването на операции по тях.


§ 30. (1) Средствата на извънбюджетната сметка на Националния фонд към министъра на финансите се получават, разходват и отчитат в съответствие с изискванията на Европейския съюз по реда на чл. 45, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.
(2) Годишните разчети на извънбюджетните средства по ал. 1 се утвърждават и променят от Министерския съвет.
(3) Промени на разчетите по ал. 2 се правят по предложение на министъра на финансите след изтичане на третото тримесечие на бюджетната година, при съществено влошаване на техния баланс.
(4) Министърът на финансите може да извършва промени по отделните показатели, утвърдени по реда на ал. 2, в рамките на общия размер на разходите и трансферите.
(5) Чрез извънбюджетната сметка по ал. 1 се осъществяват получаването, разходването и управлението на средствата от помощта, предоставена на Република България от Европейския съюз по предприсъединителните инструменти ФАР, Кохезионен фонд (Регламент (ЕО) 1164/94) и САПАРД, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, програмите за трансгранично сътрудничество по външни граници на Европейския съюз, Преходния финансов инструмент, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и Програмата за сътрудничество "България - Швейцария", както и кореспондиращото съфинансиране от държавния бюджет.
(6) Националният фонд може да осигурява за сметка на постъпили текущо през годината или налични като преходен остатък от предходни години средства от централния бюджет авансово финансиране в хода на изпълнението на администрираните оперативни и други международни програми.


§ 31. (1) На бенефициенти - бюджетни предприятия, и Национална компания "Железопътна инфраструктура" може да се предоставя авансово финансиране и по реда на § 29, ал. 2 по ред, начин и срокове, определени от министъра на финансите.
(2) Авансовото финансиране по ал. 1 се предоставя под формата на временни безлихвени заеми между извънбюджетни сметки до размера на окончателните плащания от финансирането на съответния проект. За определени случаи след предварително съгласуване между Министерството на финансите и съответния управляващ орган авансово финансиране може да се отпусне и за определени междинни плащания до техния размер.
(3) Авансовото финансиране по ал. 1 се предоставя на бенефициенти - бюджетни предприятия, под формата на временни безлихвени заеми между извънбюджетни сметки.
(4) Авансовото финансиране по ал. 1 се предоставя на Национална компания "Железопътна инфраструктура" под формата на временна безлихвена финансова помощ, като операциите по предоставянето и възстановяването на тези суми се отразяват в отчетността на Националния фонд в частта на финансирането.
(5) Авансовото финансиране по ал. 1 постъпва, се използва, възстановява и отчита чрез отделни сметки и кодове в СЕБРА, обособени от останалите средства на Националния фонд.
(6) Авансово финансиране може да се осигури и чрез други временно свободни средства на Националния фонд, включително и за сметка на преходни остатъци от минали години, при спазване на изискванията на ал. 5 за обособяване на тези средства и операции.
(7) За целите на прилагане на този параграф авансовото финансиране по ал. 1 - 6 представлява предоставени чрез Националния фонд средства и/или заложени лимити за плащания за заемообразно финансиране на бенефициенти - бюджетни предприятия, и Национална компания "Железопътна инфраструктура", извън определените в съответствие с правилата за управление на съответните програми суми за финансиране.


§ 32. (1) Националното съфинансиране на средствата от помощта, предоставена на Република България от Европейския съюз по предприсъединителните инструменти ФАР, Кохезионен фонд (Регламент (ЕО) 1164/94) и САПАРД, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, програмите за трансгранично сътрудничество по външни граници на Европейския съюз, Преходния финансов инструмент, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и Програмата за сътрудничество "България - Швейцария" се предоставя за сметка на трансфер по чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 1.10 от републиканския бюджет по извънбюджетната сметка на Националния фонд към министъра на финансите.
(2) За покриване на по-високото от разчетеното усвояване на средствата от помощта, предоставена на Република България от Европейския съюз, Министерският съвет може да одобри предоставянето на допълнително финансиране от републиканския бюджет по извънбюджетната сметка на Националния фонд към министъра на финансите.


§ 33. (1) Изпълнителните агенции/Управляващите органи/Програмните оператори по предприсъединителните финансови инструменти, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, програмите за трансгранично сътрудничество по външни граници на Европейския съюз, Европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, частта за Шенген от временния Инструмент за улесняване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение, Преходния финансов инструмент, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и Програмата за сътрудничество "България - Швейцария", са длъжни да предприемат необходимите действия за събирането на недължимо платените и надплатените суми, както и на неправомерно получените или неправомерно усвоените средства по проекти, финансирани от донорите, включително и свързаното с тях национално съфинансиране, както и на глобите и другите парични санкции, предвидени в националното законодателство и правото на Европейския съюз/страните донори.
(2) Вземанията на Изпълнителните агенции/Управляващите органи/Програмните оператори по ал. 1, които възникват въз основа на административен акт, са публични държавни вземания и се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(3) Вземанията на Изпълнителните агенции/Управляващите органи/ Програмните оператори по ал. 1, които възникват въз основа на договор, са частни държавни вземания и се събират от Националната агенция за приходите по реда за събиране на частните държавни вземания.
(4) В случаите на чл. 3, ал. 7, т. 6 от Закона за Националната агенция за приходите разпоредбата на чл. 18, ал. 1, т. 2 от същия закон не се прилага.


§ 34. (1) Събираните от Националната агенция за приходите чрез сметки за чужди средства на публични и частни вземания по чл. 3, ал. 1, т. 3 и 9 от Закона за Националната агенция за приходите, подлежащи на превеждане в полза на бюджети, които не са част от републиканския бюджет, се превеждат по съответните им сметки най-малко веднъж тримесечно, а останалите събрани средства се превеждат по сметките на Националната агенция за приходите за събиране на приходите на централния бюджет.
(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и по отношение на събираните от Националната агенция за приходите вземания, представляващи недължимо платени и надплатени суми, както и неправомерно получени или неправомерно усвоени средства за сметка на предприсъединителните финансови инструменти, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Европейския фонд "Солидарност", Инструмента Шенген, Преходния финансов инструмент, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и Програмата за сътрудничество "България - Швейцария" и свързаното с тях национално съфинансиране, доколкото този ред е в съответствие с международните договори за тези средства и програми или не е определено друго с нормативен акт.


§ 35. (1) В случай на наложени финансови корекции, когато същите не подлежат на възстановяване от бенефициентите, Изпълнителните агенции/Управляващите органи/Програмните оператори по предприсъединителните финансови инструменти, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, програмите за трансгранично сътрудничество по външни граници на Европейския съюз, частта за Шенген от временния Инструмент за улесняване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение, Преходния финансов инструмент, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и Програмата за сътрудничество "България - Швейцария", възстановяват в рамките на бюджетната година на Националния фонд от бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, в чиято структура е съответната/ият Изпълнителна агенция/Управляващ орган/Програмен оператор, изплатените недопустими разходи с източник извънбюджетната сметка на Националния фонд.
(2) В случаите, когато проекти се оттеглят от финансиране със средства от предприсъединителните финансови инструменти, Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз, Инструмента Шенген, Преходния финансов инструмент, програмите за трансгранично сътрудничество по външни граници на Европейския съюз, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и Програмата за сътрудничество "България - Швейцария", Изпълнителните агенции/Управляващите органи/Програмните оператори преустановяват плащанията с източник извънбюджетната сметка на Националния фонд, като изплатените недопустими разходи по съответната програма с източник извънбюджетната сметка на Националния фонд се възстановяват на Националния фонд по реда на ал. 1. Необходимият финансов ресурс за финализирането на проектите се осигурява от бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, в чиято структура е съответната/ият Изпълнителна агенция/Управляващ орган/Програмен оператор.


§ 36. При необходимост възстановяването на средства към Европейската комисия по предприсъединителните финансови инструменти, Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз, Инструмента Шенген, Преходния финансов инструмент, програмите за трансгранично сътрудничество по външни граници на Европейския съюз, както и към донорите по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и Програмата за сътрудничество "България - Швейцария", е за сметка на трансфера от централния бюджет и/или такъв от минали години по извънбюджетната сметка на Националния фонд към министъра на финансите.


§ 37. Поетият дълг от общините от Фонда за органите на местно самоуправление в България "ФЛАГ" - ЕАД, и поетият дълг от общините по линия на Кредитното споразумение за структурен програмен заем (България, съфинансиране по Фондовете на ЕС 2007 - 2013) между Република България и Европейската инвестиционна банка не се включват в обхвата на разпоредбата по чл. 12 от Закона за общинския дълг.


§ 38. (1) За покриване на финансовия недостиг на общини, други бюджетни предприятия и на държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, които са бенефициенти по проекти по оперативни програми "Транспорт", "Околна среда" и "Регионално развитие", одобрени от Европейската инвестиционна банка в съответствие с изискванията на Кредитното споразумение за структурен програмен заем (България, съфинансиране по Фондовете на ЕС 2007 - 2013) между Република България и Европейската инвестиционна банка може да се отпускат заеми от Българската банка за развитие въз основа на предоставени от централния бюджет възстановими средства със специално предназначение по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на Закона за Българската банка за развитие.
(2) Средствата на централния бюджет по ал. 1 се предоставят на Българската банка за развитие като гаранционни депозити.
(3) Условията за предоставяне и обслужване на заемите и средствата по ал. 1 и 2 се определят със споразумение между Министерството на финансите и Българската банка за развитие, одобрено от Министерския съвет.


§ 39. (1) При извършване на промени по реда на Закона за устройството на държавния бюджет размерът на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет се смята за изменен от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите.
(2) С получените като трансфер бюджетни и извънбюджетни средства служебно се увеличава размерът на общинските бюджети по приходната и разходната част.
(3) Промените по ал. 1 и 2 се отразяват служебно по бюджета на съответната община и не е необходимо решение на общинския съвет.
(4) Министърът на финансите извършва промени в бюджетните взаимоотношения на съответните общини с централния бюджет, произтичащи от промени в административно-териториалното устройство на страната.
(5) Когато в изпълнение на нормативен акт се променят натуралните и стойностните показатели в делегираните от държавата дейности, министърът на финансите извършва съответните корекции на взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините.


§ 40. (1) Бюджетът на общината в частта за делегираните от държавата дейности се съставя на основата на държавните трансфери по чл. 10, ал. 1 и частта от целевата субсидия за капиталови разходи.
(2) Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране на същите дейности, включително и за инвестиционни разходи.
(3) Размерът на общата изравнителна субсидия може да се увеличава/намалява в случаите на структурни промени чрез компенсирана промяна между съответните бюджети.


§ 41. С решение на общинския съвет след 30 юни 2012 г. могат да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите в делегираните от държавата дейности по функция "Образование", при условие че няма просрочени задължения в делегираната дейност, от която се пренасочва.


§ 42. В рамките на бюджетната година временно свободните средства за делегираните от държавата дейности могат да се ползват за финансиране и на други плащания по бюджета на общината, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери.


§ 43. Общините могат да бъдат подпомагани за достъпа си до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" - ЕАД, при изпълнение на проекти от европейските фондове при условия, критерии и ред, определени от Министерския съвет съгласувано с Националното сдружение на общините в Република България.


§ 44. (1) Министърът на финансите може да извърши прихващане на невъзстановените от общините временни безлихвени заеми, отпуснати от централния бюджет, от подлежащите на предоставяне субсидии и трансфери за общините, с изключение на общата субсидия за делегираните от държавата дейности.
(2) Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" е длъжен да извършва необходимите действия за събирането на невъзстановени от общините ползвани временни безлихвени заеми по чл. 6, ал. 1, т. 7 от Постановление № 40 на Министерския съвет от 2005 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи по одобрени проекти по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) и за възстановяването им (обн., ДВ, бр. 24 от 2005 г.; изм., бр. 81 от 2005 г. и бр. 16 от 2008 г.).
(3) В зависимост от размера на задълженията по ал. 1 министърът на финансите може да извърши разсрочването им, включително по погасителен план, приет от общинския съвет и одобрен от министъра на финансите.


§ 45. Държавен фонд "Земеделие" през 2012 г. извършва плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.


§ 46. Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието, младежта и науката след 30 юни 2012 г. може да извършва промени на средствата за научноизследователска дейност между държавните висши училища, Българската академия на науките и Министерството на образованието, младежта и науката на базата на резултати от независима експертиза върху официално представените отчети за научна дейност.


§ 47. (1) Средствата от държавния бюджет за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици в държавните и общинските училища, детски градини и обслужващи звена в системата на народната просвета се определят по първостепенните разпоредители с бюджетни кредити на база на единни разходни стандарти за едно дете и един ученик, одобрени с акт на Министерския съвет.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити разпределят средствата, получени по единни разходни стандарти, между училищата, детските градини и обслужващите звена въз основа на формули за всяка отделна дейност.
(3) Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити утвърждава формулите по ал. 2 в срок до 28 февруари 2012 г. след обсъждане с директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена от съответната дейност. Утвърдените формули се прилагат от началото на бюджетната година и не могат да бъдат променяни до края й.
(4) Основни компоненти на всяка формула по ал. 2 са единният разходен стандарт и броят на децата и учениците в детските градини, училищата и обслужващите звена за съответната дейност. Допълнителни компоненти на формулата могат да бъдат обективни географски, демографски и инфраструктурни показатели, определящи различия в разходите за едно дете или един ученик, или показатели, отразяващи националната и общинската образователна политика. Не могат да бъдат компоненти на формулите по ал. 2 числеността на персонала и броят на групите и паралелките.
(5) Средствата по ал. 2 за всяка дейност се разпределят:
1. не по-малко от 80 на сто - на база на основните компоненти на формулата;
2. останалите до 20 на сто - въз основа на допълнителни компоненти на формулата.
(6) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи училища, детски градини и обслужващи звена, като част от допълнителните компоненти на формулата за съответната дейност могат да предвидят резерв за нерегулярни разходи в размер до 5 на сто от средствата по съответната дейност. Неразпределените към 15 ноември 2012 г. средства от резерва се предоставят на училищата, детските градини и обслужващите звена по съответната дейност, като се разпределят пропорционално на броя на децата и учениците.
(7) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити като част от допълнителните компоненти на формулите могат да предвидят средства в размер до 0,5 на сто за финансиране на логопедични кабинети.
(8) Като част от формулите за разпределение на средствата първостепенните разпоредители с бюджетни кредити утвърждават и:
1. условията и реда за разпределение на средствата по отделните допълнителни компоненти, включени в съответната формула, в т. ч. и резерва;
2. правила за промени в разпределението на средствата между училища, детски градини и обслужващи звена при изменение на броя на децата и учениците или на стойностите по някой от другите компоненти на формулата, въз основа на които се разпределят средствата.
(9) Освен средствата по ал. 2 първостепенните разпоредители с бюджетни кредити включват в бюджетите на училищата за 2012 г. и разходи за сметка на:
1. установеното към края на 2011 г. превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на съответното училище;
2. собствените приходи на училището;
3. допълнително финансиране за маломерни и слети паралелки, определено като размер с акт на министъра на образованието, младежта и науката;
4. дължимите към бюджета на училището средства, непреведени от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити към 31 декември 2011 г.
(10) Средствата по ал. 9, т. 1 за държавните училища, финансирани по единните разходни стандарти, се предоставят по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката в срок до 31 март 2012 г.
(11) Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити не утвърждава формули за дейности, по които получател на средства е само едно училище, детска градина или обслужващо звено.
(12) Освен средствата по ал. 1 допълнително финансиране за дейностите по обучението на ученици в задължителна училищна възраст получават защитени училища, определени съгласно § 6е от допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета.
(13) До 31 януари 2012 г. Министерството на образованието, младежта и науката публикува на интернет страницата си информация по видове единни разходни стандарти и целеви средства по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити за:
1. броя на децата и учениците към 1 януари 2012 г. съгласно информационната система на министерството "АдминМ";
2. броя на децата и учениците, по които са разчетени средствата за образование, получени от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно този закон.


§ 48. (1) Училищата в системата на народната просвета прилагат система на делегиран бюджет, която дава право на директора на училището:
1. на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, а в общините с районно деление - второстепенен или третостепенен разпоредител с бюджетни кредити по решение на кмета на общината, при условие че второстепенен разпоредител с бюджетни кредити е кметът на район;
2. да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т. ч. и между дейности, като уведомява първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за това;
3. да се разпорежда със средствата на училището;
4. да определя индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на учениците в групи и паралелки съобразно нормите, определени в подзаконовите нормативни актове;
5. самостоятелно да определя числеността на персонала, обезпечавайки прилагането на учебния план и съобразно утвърдения бюджет на училището.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити делегират права на директорите на училищата да реализират собствени приходи, включително приходи от собственост. По изключение първостепенният разпоредител с бюджетни кредити може да не делегира приходи от собственост, когато имотът е относително териториално обособена единица, която има самостоятелно отчитане на разходите и не представлява част от присъщата за училището дейност.
(3) По предложение на министъра на образованието, младежта и науката и министъра на финансите, съгласувано с Националното сдружение на общините в Република България, Министерският съвет може да одобри допълнителни изисквания, на които трябва да отговарят системите на делегираните бюджети.
(4) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити не могат да финансират разходи на звена извън системата на народната просвета за сметка на средствата, които са получили по единни разходни стандарти.
(5) Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието, младежта и науката може да намали със съответната сума на неизпълнението размера на трансфера от централния бюджет към бюджета на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити при:
1. констатирани случаи на невъзстановяване на превишение на постъпленията над плащанията по бюджетите на държавни и общински училища, детски градини и обслужващи звена;
2. неизпълнение на целеви средства и/или на делегирани средства с източник единни разходни стандарти;
3. невъзстановяване на собствени приходи на училищата, детските градини и обслужващите звена.
(6) Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието, младежта и науката може да предостави по бюджета на училището, детската градина или обслужващото звено, което не е получило дължимия трансфер от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити, освободените в резултат на прилагане на ал. 5 средства. Средствата се предоставят като трансфер чрез бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката.
(7) По решение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити детските градини и обслужващите звена могат да прилагат системата на делегирани бюджети при спазване на условията на ал. 1 и 2.


§ 49. (1) В срок до 31 март 2012 г. министърът на финансите по предложение на министъра на образованието, младежта и науката да извърши промени по субсидиите на държавните висши училища в случай на разлика между броя на приетите за обучение студенти и докторанти по данни от регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква "в" от Закона за висшето образование и броя на студентите и докторантите, формиращ размера на субсидиите за издръжка на обучението, включени в трансферите за държавните висши училища по чл. 6, ал. 2.
(2) Освободените средства по ал. 1 се предоставят по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за финансиране на дейности за реализиране на политики в сферата на висшето образование, в т. ч. за изпълнение на § 50.


§ 50. (1) Частта от държавната субсидия за издръжка на обучението за 2012 г., определена въз основа на комплексната оценка по чл. 91, ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 3 от Закона за висшето образование в размер до 15 000 хил.лв., се предоставя за сметка на предвидените разходи по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за същата година.
(2) Министерският съвет по предложение на министъра на образованието, младежта и науката определя условия, критерии и ред за предоставяне на средствата по ал. 1.


§ 51. (1) Средствата от държавния бюджет за държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства в системата на Министерството на културата, включват:
1. средства за осъществяване на дейности в областта на сценичните изкуства;
2. средства за реализиране на творчески проекти, финансирани от Министерството на културата на конкурсен принцип.
(2) Министърът на културата утвърждава методика (формули) за разпределение на средствата по ал. 1, т. 1. Утвърдените формули се прилагат от началото на бюджетната година и могат да бъдат променяни при изменение на бюджета на министерството общо и за съответната дейност.
(3) Формулите по ал. 2 се състоят от базов компонент и допълнителни компоненти:
1. базовият компонент включва средства, определени на база единните разходни стандарти, утвърдени от Министерския съвет за съответната група държавни културни институти, и брой продадени билети от съответния културен институт;
2. допълнителни компоненти, които отчитат спецификата на държавните културни институти.
(4) Средствата по ал. 1, т. 1 се разпределят в съотношение:
1. от 70 до 85 на сто - за сумата по базовия компонент на формулата;
2. от 15 до 30 на сто - за сумата по допълнителни компоненти на формулата.


§ 52. Държавните културни институти, осъществяващи дейност в областта на сценичните изкуства, прилагат система на делегирани бюджети, която дава право на директора на културния институт:
1. самостоятелно да се разпорежда със средствата на института;
2. да извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета му приходи и разходи, като уведомява за това Министерството на културата;
3. да определя числеността на персонала и индивидуалните възнаграждения на служителите и работниците, при спазване на нормите, определени в съответните нормативни актове.


§ 53. Освен средствата по § 51, ал. 1 министърът на културата включва в бюджетите на държавните културни институти за 2012 г. и разходи за сметка на:
1. установеното в края на 2011 г. превишение на постъпленията над плащанията на съответния държавен културен институт;
2. собствените приходи на държавните културните институти;
3. средствата, предоставени от общините по договори, сключени с Министерството на културата по реда на чл. 5, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата;
4. средствата за реализиране на творчески програми и проекти, финансирани от министерството на конкурсен принцип;
5. средствата по други програми и проекти, бенефициенти по които са държавните културни институти.


§ 54. За дейностите в системата на културата по решение на общинските съвети се предоставя правото на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити с възможност да съставят бюджети.


§ 55. (1) Министерството на здравеопазването предоставя възмездно на държавни и общински лечебни заведения - търговски дружества, и лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект "Реформа в здравния сектор - заем БУЛ 4565" за закупуване през 2012 г. на медицинска апаратура и други дълготрайни активи, въз основа на сключени договори за възстановяване на предоставените средства на месечни вноски.
(2) Неизразходваните средства от минали години и набраните текущо през 2012 г. приходи и постъпления по Револвиращия инвестиционен фонд могат да се разходват от Министерството на здравеопазването за капиталови разходи над общите разходи, утвърдени с бюджета на Министерството на здравеопазването за 2012 г., по реда на чл. 35, ал. 5 от Закона за устройството на държавния бюджет.


§ 56. Закупените по проект "Реформа в здравния сектор - заем БУЛ 4565" медицинска апаратура, хардуер, софтуер, други дълготрайни материални активи и извършваните по проекта строително-монтажни работи се предоставят от Министерството на здравеопазването безвъзмездно на държавни и общински лечебни заведения - търговски дружества, и лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, на лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, регионалните здравни инспекции и на Националната здравноосигурителна каса съобразно предназначението им.


§ 57. Закупените по централни доставки медицинска апаратура и други дълготрайни материални активи се предоставят от Министерството на здравеопазването съобразно предназначението им на държавни и общински лечебни заведения - търговски дружества, и лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала.


§ 58. (1) Министерството на здравеопазването субсидира преобразуваните държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ, лечебните заведения за болнична помощ с държавно и/или общинско участие в капитала и държавните и общински лечебни заведения по чл. 26 и 26а от Закона за лечебните заведения въз основа на едногодишни договори за дейности, за които е предвидено със закон или друг нормативен акт да се финансират от държавния бюджет или чрез трансфер от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, по ред и методика, определени от министъра на здравеопазването.
(2) Извън случаите по ал. 1 Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения за болнична помощ въз основа на едногодишни договори за оказана медицинска помощ при спешни състояния, за които е предвидено със закон или друг нормативен акт да се финансират от държавния бюджет, по ред и критерии, определени в методиката по ал. 1.
(3) В едномесечен срок от приемането на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. министърът на здравеопазването сключва договори с лечебните заведения за болнична помощ по ал. 1 и 2.
(4) Договорите по ал. 3 са едногодишни и общата им стойност не може да надхвърля утвърдените за дейностите по ал. 1 и 2 средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2012 г., в т. ч. и средствата от трансфера от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
(5) Предоставяните от бюджета средства за погасяване на задължения на държавни лечебни заведения - търговски дружества, и лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, се отразяват като увеличение на капитала им. Капиталът на лечебното заведение се увеличава със стойността на предоставените от бюджета средства за погасяване на задължения на съответното държавно лечебно заведение или лечебно заведение със смесено държавно и общинско участие в капитала, като държавата записва нови дялове/акции.
(6) В случаите по ал.5 не се прилагат разпоредбите на Търговския закон и устава/дружествения договор за увеличаване на капитала на дружеството и за свързаната с това промяна на устава/дружествения договор. Промените се извършват само с подаване на заявление до Търговския регистър от министъра на здравеопазването или оправомощено от него лице.


§ 59. (1) В случаите по § 57, ако в тримесечен срок от предоставянето на медицинската апаратура, съответно на други дълготрайни материални активи, лечебното заведение не заплати стойността им, капиталът на лечебното заведение се увеличава със стойността на апаратурата или дълготрайните материални активи по цена на закупуването им, като държавата записва на свое име всички нови дялове/акции.
(2) Предоставяните от бюджета средства на държавни лечебни заведения - търговски дружества, и на лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, за капиталови разходи се отразяват като увеличение на капитала им. Капиталът на лечебното заведение се увеличава със стойността на предоставените от бюджета средства за капиталови разходи на съответното държавно лечебно заведение или лечебно заведение със смесено държавно и общинско участие в капитала, като държавата записва нови дялове/акции.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 не се прилагат разпоредбите на Търговския закон и устава/дружествения договор за увеличаване на капитала на дружеството и за свързаната с това промяна на устава/дружествения договор. Промените се извършват само с подаване на заявление до Търговския регистър от министъра на здравеопазването или оправомощено от него лице.


§ 60. Министърът на финансите може да предостави предвидените в централния бюджет за 2012 г. средства по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 1.1 за субсидии за нефинансови предприятия и чрез бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.


§ 61. (1) Целево предоставяните средства от републиканския бюджет на нефинансовите предприятия за субсидии, компенсации и капиталови трансфери по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 1.1 и 2.2 и за финансиране на дейностите по техническата ликвидация, санирането на околната среда в миннодобивния отрасъл и отстраняването на минали екологични щети не могат да се ползват за обезпечения.
(2) Средствата по ал. 1 не могат да се използват и за принудително погасяване на публични и частни държавни вземания, както и на вземания на трети лица.
(3) Неправомерно получени или неправомерно усвоени средства по ал. 1 могат да се прихващат в пълен размер съответно с подлежащи на отпускане от републиканския бюджет трансфери, субсидии и компенсации, включително и за общините.


§ 62. (1) Министърът на финансите по предложение на министъра на външните работи може да извърши промени по бюджета на Министерството на външните работи за 2012 г., като за сметка на постъпленията от действия на разпореждане и управление на имоти в чужбина, намалени със съответните разходи по реализацията на сделката, които са за сметка на продавача, се увеличават капиталовите разходи.
(2) Министърът на финансите по предложение на министъра на отбраната може да извърши промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2012 г., като за сметка на постъпленията от действия на разпореждане с имоти, намалени със съответните разходи по реализацията на сделката, които са за сметка на продавача, се увеличава разходната част за капиталови разходи.
(3) Министърът на финансите по предложение на министъра на отбраната може да извърши промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2012 г., като за сметка на постъпленията от действия на разпореждане с излишно въоръжение, техника и боеприпаси, намалени със съответните разходи по реализацията на сделката, които са за сметка на продавача, се увеличава разходната част за капиталови разходи по възстановяване на оперативната готовност на съществуващото въоръжение и техника, на въоръжените сили.


§ 63. Неизпълнението на приходите по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г. може да се финансира за сметка на централния бюджет.


§ 64. Неизпълнението на приходите по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г., както и превишението над предвидените разходи за пенсии, помощи и обезщетения, изплащани от бюджета на държавното обществено осигуряване, може да се финансира за сметка на централния бюджет по ред, определен от Министерския съвет.


§ 65. Временно свободните средства на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" се влагат по реда на чл. 28 от Кодекса за социално осигуряване.


§ 66. (1) Министерският съвет утвърждава месечното разпределение на разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения през 2012 г. в системите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1, с изключение на тези по т. 1, 3 и 25, по предложение на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити.
(2) Разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски през съответния месец се извършват до утвърдения по ал. 1 месечен размер.
(3) Увеличение на разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по месеци може да се извърши само с нормативен акт на Министерския съвет:
1. при структурни промени за сметка на намаление на други елементи на кредитите по бюджета на съответния разпоредител с бюджетни кредити;
2. при намаление на разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджетите на други разпоредители с бюджетни кредити.
(4) Икономията на разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски може да се използва текущо или с натрупване само за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за издръжка.
(5) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала в резултат на преминаване на функции и персонал към друго бюджетно предприятие, икономиите от разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски могат да се използват за увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати съобразно оценката на изпълнението и изплащане на дължимите към тях осигурителни вноски и/или за издръжка. Намаляването на числеността на персонала не се отразява при формирането на годишния размер на разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити за следващата година.
(6) До утвърждаването от Министерския съвет на месечното разпределение на разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски през 2012 г. първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1, с изключение на тези по т. 1, 3 и 25, могат да извършват месечно разходи за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски до една дванадесета част от определения годишен размер за 2012 г.
(7) Алинеи 1 - 6 не се прилагат по отношение на разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски за сметка на:
1. получени средства от дарения, международни договори и програми;
2. разходи за социално-битово и културно обслужване на персонала с характер на възнаграждения;
3. разходи за допълнително материално стимулиране, предвидено в закон;
4. получени трансфери от други бюджети;
5. разходи по единни разходни стандарти, приети с акт на Министерския съвет, и целеви средства по програми за развитие на средното образование, приети с акт на Министерския съвет;
6. разходи за изпълнение на Националния план за действие по заетостта;
7. проекти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" .


§ 67. (1) Постъпилите по бюджетите средства от дарения, международни договори и програми, включително от минали години, се разходват от бюджетните организации съгласно клаузите на договорите и волята на дарителите.
(2) За извършване на разходи по неусвоени от минали години дарения, помощи и други безвъзмездно получени средства, непредвидени по бюджетите на министерствата и ведомствата по чл. 4, 5 и 6, министърът на финансите може да осигури средства по реда на чл. 34 и чл. 35, ал. 5 от Закона за устройството на държавния бюджет.
(3) Редът по ал. 2 може да се прилага и за предварително (авансово) финансиране от републиканския бюджет на разходи, подлежащи на последващо безвъзмездно финансиране по международни договори и програми.
(4) Неизразходваните средства от минали години и набраните текущо през 2012 г. постъпления във връзка с дейността на Център "Фонд за лечение на деца" се разходват от Център "Фонд за лечение на деца" над общите разходи, утвърдени с бюджета на Министерството на здравеопазването, по реда на чл. 34 и чл. 35, ал. 5 от Закона за устройството на държавния бюджет.


§ 68. С проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. Министерският съвет внася в Народното събрание за разглеждане и одобрение проектите на програмните бюджети на Министерския съвет, на министерствата и на държавните агенции - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити за 2013 г., като част от проекта на закона. С проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. Министерският съвет внася в Народното събрание за разглеждане и одобрение проекта на бюджет на Народното събрание, включително с разходите по програми като част от проекта на закона.


§ 69. (1) Министърът на финансите извършва едновременно с корекциите по реда на Закона за устройството на държавния бюджет и корекции на утвърдените от Министерския съвет бюджети по програми на Министерския съвет, на министерствата и на държавните агенции - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити за 2012 г.
(2) Министърът на финансите може да дава съгласие за вътрешни компенсирани промени на разходите между одобрените с приложение № 2 разходи по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата и на държавните агенции - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити за 2012 г. по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики, и по програма "Администрация" по реда на чл. 34, ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет.


§ 70. (1) Министерският съвет, министерствата и държавните агенции - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, изготвят и представят на Народното събрание, Сметната палата и Министерството на финансите отчети за изпълнението на политиките и програмите си за полугодието и годишни отчети в срок до 45 работни дни след отчетния период. Отчетите за полугодието и годишните отчети съдържат информация за степента на изпълнение на провежданите политики и разходите за тяхното изпълнение.
(2) Структурата и формата за представяне на отчетите по ал. 1 се определят от министъра на финансите.
(3) Отчетите по ал. 1 се публикуват на интернет страниците на съответните държавни органи, министерства и ведомства в срок 10 дни от представянето им при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
(4) С годишните отчети за изпълнението на политиките и програмите си първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по ал. 1 внасят в Народното събрание и кратък доклад за обсъждане в подкомисията по отчетност на публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси.
(5) Редът за докладване и обсъждане по ал. 4 се определя от председателя на Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание.
(6) В срок до 1 септември 2012 г. Министерският съвет внася в Народното събрание Доклад за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30 юни 2012 г.


§ 71. Средствата от общия бюджет на Европейския съюз за възстановяване на пътните разходи за делегати на Република България при участие в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз постъпват по отделно открита сметка на централния бюджет в Българската народна банка и се отчитат като намаление на разходите на централния бюджет.


§ 72. (1) Министерският съвет може да определя и актуализира задължителни за министерствата лимити за сключването на договори за доставки на активи, услуги и строителство, както и за поемането на други ангажименти.
(2) Редът и начинът за определянето, актуализирането и прилагането на лимитите по ал. 1 се определя с акт на Министерския съвет.


§ 73. (1) Акционерните дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, в които размерът на средствата на фонд "Резервен" е достигнал или надхвърлил 1/10 част от капитала или определената от устава по-голяма част, за финансовата 2011 г. не правят отчисления за фонд "Резервен".
(2) Акционерните дружества по ал. 1, в които средствата на фонд "Резервен" са в размер, по-малък от 1/10 част от капитала или определената от устава по-голяма част, за финансовата 2011 г. правят отчисления в размер на 1/10 част от реализираната печалба за фонд "Резервен".


§ 74. С решение на общински съвет могат да се осигуряват средства от общинския бюджет за 2012 г. в частта "местни дейности" за финансиране на държавни културни институти, въз основа на сключени договори по чл. 5, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата.


§ 75.(1) Разходването на средствата на извънбюджетната сметка по чл. 142в, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда може да се извършва чрез системата за електронни бюджетни разплащания.
(2) Министърът на финансите може да определи предоставянето и разходването от Националния доверителен екофонд на средствата по чл. 142г, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда да се извършва чрез съответните кодове на извънбюджетната сметка по ал. 1 в системата за електронни бюджетни разплащания.


§ 76. (В сила от 15.12.2011 г.) (1) Създават се гаранционни схеми по Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 - 2013 г., които се управляват и отчитат от Националния гаранционен фонд по чл. 15 от Закона за Българската банка за развитие като отделен финансов блок съгласно чл. 51, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1974/2006".
(2) Условията за предоставянето, управлението и отчитането на средствата по схемите по ал. 1 се определят със споразумение съгласно чл. 51, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 между министъра на земеделието и храните, в качеството му на ръководител на Управляващия орган по Програмата за развитие на селските райони, и Националния гаранционен фонд.
(3) Максималният размер на гаранционните схеми не може да надвишава сумата от 480 млн.лв., като средствата се предоставят от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, на Националния гаранционен фонд при спазване на съответните изисквания на Регламент (ЕО) № 1974/2006.
(4) За осигуряване на средствата по ал. 3 Министерският съвет може да сключи договор за държавен заем с "Българската банка за развитие" - АД, в размер до 480 млн.лв. и със срок на погасяване до 6 месеца, считано от получаването на заема, като средствата от заема се предоставят на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция. Плащанията по обслужване и погасяване на заема са за сметка на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция.
(5) Поемането на дълга по ал. 4 се извършва в рамките на одобрените лимити по § 19, ал. 1 и § 20 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. Министърът на земеделието и храните подписва от името на правителството договора по ал. 4 след одобряването на проекта на договор от Министерския съвет.
(6) Предоставянето на средствата от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, на Националния гаранционен фонд по реда на ал. 3 се отчита в намаление на друго финансиране.
(7) Стартирането на схемите и усвояването на предоставените на Националния гаранционен фонд средства съгласно ал. 1 - 3 не може да започне преди получаване на одобрение от Европейската комисия, като в случай на отказ или частичен отказ на одобрение от страна на комисията неодобрената сума на средствата се възстановява обратно на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция.
(8) За поемането на дълга по ал. 4 не се прилагат разпоредбите на чл. 12 - 14 от Закона за държавния дълг и разпоредбата на чл. 16, ал. 2 от Закона за Българската банка за развитие. Издадените гаранции по Закона за Българската банка за развитие за схеми по ал. 1 могат да покриват задължението до 100 на сто.
(9) За целите на прилагане на ал. 4 министърът на финансите може да извършва депозити по § 22, ал. 19 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г.


§ 77. (1) Средствата, предвидени за осигуряване на обучението на пътуващите ученици от средищни училища по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет, може да бъдат намалени по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет до размера на финансирането по приоритетни оси 3 и 4 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
(2) Освободените средства по реда на ал. 1 може да бъдат предоставени от централния бюджет по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за временно авансово финансиране на проекти по европейски фондове и програми или за други програми в областта на образованието.


§ 78. (1) Министърът на финансите одобрява по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за разходи на Фонда за безопасност на движението по § 1, ал. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата до размера на постъпилите във фонда приходи от глоби.
(2) Превишението на приходите над разходите в края на годината се предоставя като преходен остатък, който се използва за същите цели през следващата бюджетна година.


§ 79. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г. - бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г. и бр. 28 от 2011 г.) в § 2 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В ал. 1 и 2 думите "2011 г." се заменят с "2012 г.".
2. В ал. 4 думите "2012 г." се заменят с "2013 г.".


§ 80. В Закона за политическите партии (обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г.; изм., бр. 102 от 2005 г., бр. 17 и 73 от 2006 г., бр. 59 и 78 от 2007 г., бр. 6 от 2009 г., бр. 54 и 99 от 2010 г. и бр. 9 от 2011 г.) в чл. 27, ал. 1 след думата "размер" се поставя запетая, а думите "5 на сто от минималната работна заплата за страната, определена към 30 септември на предходната година" се заменят с "определен ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България".


§ 81. В Закона за правната помощ (обн., ДВ, бр. 79 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 32, 97 и 99 от 2010 г., бр. 9 и 82 от 2011 г.) в чл. 16 думите "равно на 50 на сто от минималната месечна работна заплата за страната, определена към 30 септември на предходната година" се заменят с "в размер на 120 лева".


§ 82. В Закона за семейни помощи за деца (обн., ДВ, бр. 32 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 21, 30, 33, 68 и 95 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 71 и 110 от 2008 г., бр. 23 от 2009 г. и бр. 15 и 24 от 2010 г.) в чл. 8д се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите "в размер 70 на сто от минималната работна заплата" се заличават.
2. Създава се нова ал. 2:
"(2) Размерът на месечната добавка по ал. 1 се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България, но не може да бъде по-малък от предходната година."
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.


§ 83. В Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г. и бр. 19, 39 и 55 от 2011 г.) в чл. 10в ал. 3 се отменя.


§ 84. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г. и бр. 23 и 48 от 2011 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 188б, ал. 5 думите "50 на сто от минималната работна заплата, установена за страната" се заменят със "100 лв.".
2. В чл. 230, ал. 1 след думата "размер" се поставя запетая, а думите "на минималната работна заплата, установена за страната" се заменят с "определен ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България".
3. В чл. 231, ал. 1 след думата "размер" се поставя запетая, а думите "на минималната работна заплата, установена за страната" се заменят с "определен ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България".


§ 85. В Закона за независимия финансов одит (обн., ДВ, бр. 101 от 2001 г.; изм., бр. 91 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 77 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 62 и 105 от 2006 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 95 от 2009 г. и бр. 54 от 2010 г.) в чл. 35в, ал. 6 изречение първо се изменя така: "Членовете на комисията, с изключение на председателя, получават възнаграждение за участието си във всяко заседание, проверка и международна проява на комисията в размер, определен с правилника по чл. 35г, ал. 1."


§ 86. В Закона за Сметната палата (обн., ДВ, бр. 98 от 2010 г.; изм., бр. 1 от 2011 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 22, ал. 8 думите "на една минимална работна заплата за страната" се заменят с "до 270 лв.", а думите "24 минимални работни заплати" се заменят с "6000 лв.".
2. В чл. 28 думите "три минимални месечни работни заплати за страната" се заменят със "720 лв.".


§ 87. В Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86 от 1991 г.; изм., бр. 90 от 1996 г., бр. 36, 124 и 153 от 1998 г., бр. 67 и 68 от 1999 г., бр. 90 и 95 от 2002 г., бр. 29, 71, 86 и 114 от 2003 г., бр. 40 от 2004 г., бр. 28, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 41 и 105 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 35, 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и 78 от 2010 г. и бр. 9 и 23 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 26 ал. 6 се изменя така:
"(6) Средствата за транспортни разходи по ал. 3 и 4 и за разходите за целодневна организация на учебния ден и за столово хранене по ал. 5 се осигуряват целево от централния бюджет и/или европейски фондове и програми и се предоставят въз основа на нормативи, утвърдени от Министерския съвет с постановлението за изпълнението на държавния бюджет."
2. Създава се чл. 40б:
"Чл. 40б. (1) При изпълнение на служебните задължения лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена имат право на представително облекло за всяка календарна година при условия и по ред, определени в наредба на министъра на образованието, младежта и науката, съгласувано с министъра на финансите.
(2) Средствата за представителното облекло на педагогическия персонал се осигуряват от съответния бюджет на детската градина, училището или обслужващото звено."


§ 88. В Закона за държавния дълг (обн., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм., бр. 34 от 2005 г., бр. 52 от 2007 г., бр. 23 от 2009 г. и бр. 101 от 2010 г.) в § 1 от допълнителната разпоредба т. 3 се изменя така:
"3. "Издаване на държавна гаранция" е:
а) сключването на гаранционно споразумение към кредитни споразумения;
б) поемането на гаранционни задължения в кредитните споразумения;
в) издаването на гаранционно писмо във връзка с кредитни споразумения;
г) поемането на гаранционни задължения при емисия на ценни книжа.
Държавната гаранция се издава от името на държавата."


§ 89. В Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 98 от 2001 г.; изм., бр. 91 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 102 и 105 от 2005 г., бр. 33, 63, 105 и 108 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 50, 69 и 106 от 2008 г., бр. 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г. и бр. 19 и 34 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5а:
а) алинея 4 се изменя така:
"(4) Стандартите по ал. 1 се обнародват в "Държавен вестник" и се публикуват на интернет страницата на Министерството на финансите. Сметкопланът по ал. 1 и методическите указания по ал. 2 се публикуват на интернет страницата на Министерството на финансите.";
б) създават се ал. 5 и 6:
"(5) Със заповед, съгласувана с председателя на Националния статистически институт, министърът на финансите може да определя предприятия, които не са бюджетни предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби, да прилагат стандартите и сметкоплана по ал. 1, както и методическите указания по ал. 2, когато тези предприятия попадат в сектор "Държавно управление" и не са търговски дружества.
(6) Заповедта по ал. 5 се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува на интернет страниците на Министерството на финансите и Националния статистически институт."
2. В глава първа се създава чл. 5в:
"Чл. 5в. Министърът на финансите:
1. осъществява координацията и взаимодействието с Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз при хармонизация на българското счетоводно законодателство с европейските счетоводни директиви;
2. изготвя становища и методически указания по прилагането на този закон и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия;
3. предприема мерки за развитието и усъвършенстването на счетоводството."
3. В чл. 26, ал. 7 след думата "предприятия" се добавя "и на предприятията по чл. 5а, ал. 5".
4. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 17:
"17. "Сектор "Държавно управление" е сектор "Държавно управление" (General government) съгласно ESA 95 по Приложение А на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 година относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността, включително нейните изменения и допълнения."


§ 90. В Закона за държавните такси (обн., Изв., бр. 104 от 1951 г.; изм., бр. 89 от 1959 г., бр. 21 от 1960 г.; ДВ, бр. 53 от 1973 г., бр. 87 от 1974 г., бр. 21 от 1975 г., бр. 21 от 1990 г., бр. 55 от 1991 г., бр. 100 от 1992 г., бр. 69 и 87 от 1995 г., бр. 37, 100 и 104 от 1996 г., бр. 82 и 86 от 1997 г., бр. 133 от 1998 г., бр. 81 от 1999 г., бр. 97 от 2000 г., бр. 62, 63 и 90 от 2002 г., бр. 84 и 86 от 2003 г., бр. 24, 36 и 37 от 2004 г., бр. 43 от 2005 г., бр. 18 и 33 от 2006 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 74 и 82 от 2009 г. и бр. 55 от 2011 г.) в чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Изречения второ и трето се изменят така: "Те се заплащат в брой или безкасово по съответната сметка. Държавните такси могат да се плащат чрез държавни таксови марки само ако това е изрично предвидено в нормативен акт."
2. Създава се изречение четвърто: "Министърът на финансите определя със заповед реда за унищожаване на държавните таксови марки."


§ 91. В Закона за Българската банка за развитие (обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г.; изм., бр. 82 от 2009 г.) в чл. 7 ал. 1 се изменя така:
"(1) Банката формира фонд "Резервен" по реда на чл. 246 от Търговския закон."


§ 92. В Закона за генетично модифицирани организми (обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г.; изм., бр. 88 и 99 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 36, 43 и 54 от 2008 г., бр. 74, 80 и 82 от 2009 г., бр. 25 от 2010 г. и бр. 8 от 2011 г.) в чл. 11, ал. 1 думите "по една минимална работна заплата, определена за съответната година с постановление на Министерския съвет" се заменят с "възнаграждение в размер, определен със заповед на министъра на околната среда и водите, съгласувано с министъра на финансите, която се публикува на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите".


§ 93. В Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 53 от 1997 г.; изм., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г.; попр., бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 75 от 2002 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2002 г. - бр. 95 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г., бр. 30, 34, 36 и 80 от 2006 г., бр. 41, 46 и 53 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 50 и 96 от 2010 г. и бр. 35 от 2011 г.) в чл. 59б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 в текста преди т. 1 думите "три минимални работни заплати за страната" се заменят със "сума, определена със заповед на министъра на физическото възпитание и спорта, съгласувано с министъра на финансите".
2. Създава се ал. 5:
"(5) Заповедта по ал. 4 се публикува на интернет страницата на Министерството на физическото възпитание и спорта."


§ 94. В Закона за насърчаване на научните изследвания (обн., ДВ, бр. 92 от 2003 г.; изм., бр. 36 от 2008 г., бр. 74 и 82 от 2009 г. и бр. 83 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 10, ал. 6:
а) след думата "размер" се поставя запетая и думите "до 5 минимални работни заплати, определено от министъра на образованието, младежта и науката" се заменят с "определен със заповед на министъра на образованието, младежта и науката, съгласувано с министъра на финансите;
б) създава се изречение второ: "Заповедта се публикува на интернет страницата на Министерството на образованието, младежта и науката."
2. В чл. 16, ал. 1 думите "равно на минималната месечна работна заплата за страната" се заменят с "в размер, определен с правилника по чл. 14".


§ 95. В Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 28 от 1996 г., бр. 56 от 1997 г.; попр., бр. 57 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 58 от 1997 г., бр. 60 от 1999 г.; попр., бр. 66 от 1999 г.; изм., бр. 111 и 113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 53 от 2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г., бр. 77, 83 и 103 от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от 2008 г., бр. 42, 74 и 99 от 2009 г., бр. 38, 50, 56, 63 и 101 от 2010 г. и бр. 61 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 30, ал. 1, т. 12 след думата "докторанти" се създава изречение второ: "За някои категории студенти и докторанти академичният съвет може да определи такси в намален размер от утвърдените от Министерския съвет."
2. В чл. 91:
а) в ал. 2 т. 3 се изменя така:
"3. комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда, формирана въз основа на критерии, определени с акт на Министерския съвет, включваща и резултатите от оценката при акредитацията на висшето училище и неговите специалности.";
б) в ал. 3 т. 3 се изменя така:
"3. комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда, формирана въз основа на критерии, определени с акта по ал. 2, т. 3, включваща резултатите от оценката при акредитацията на докторските програми."
3. В чл. 95:
а) в ал. 2:
аа) създава се ново изречение второ: "За някои категории студенти и докторанти академичният съвет може да определя такси в намален размер от утвърдените от Министерския съвет.";
бб) досегашното изречение второ става изречение трето;
б) в ал. 3 думите "една втора" се заменят с "две трети".


§ 96. В Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 63, 73 и 94 от 2010 г. и бр. 41 и 81 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 16в:
а) в ал. 1 навсякъде думата "контролен" се заменя с "надзорен";
б) в ал. 4 думата "контролен" се заменя с "надзорен";
в) в ал. 5 думата "контролен" се заменя с "надзорен";
г) в ал. 6 думата "контролен" се заменя с "надзорен";
д) създават се ал. 8 - 12:
"(8) Националният надзорен орган включва разходите за изпълнение на функциите си в плана за ефективност в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 691/2010 на Комисията от 29 юли 2010 г. за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции и за изменение на Регламент (ЕО) № 2096/2005 за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги (OB L 201/1 от 3 август 2010 г.).
(9) В националната разходна база на таксите по чл. 120, ал. 2 се включват и разходите за изпълнение на функциите на националния надзорен орган в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 550/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе (Регламент за осигуряване на обслужване) и Регламент (ЕО) № 1794/2006 на Комисията от 6 декември 2006 г. за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване.
(10) Средствата от превишението на приходите на националния надзорен орган, предоставени от доставчиците на аеронавигационно обслужване над извършените и доказани разходи за изпълнение на функциите му в края на календарната година, се ползват през следващите финансови години, като целево се разходват за изпълнение на функциите му.
(11) Средствата за изпълнение на функциите на националния надзорен орган се утвърждават от главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" и се разходват целево чрез бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(12) Служителите в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", заети в дейността й на национален надзорен орган, се назначават на длъжността "инспектор по гражданско въздухоплаване" по трудово правоотношение."
2. В чл. 120, ал. 4, т. 12 думите "навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане" се заменят с "визуалните аеронавигационни средства".
3. В чл. 143, ал. 3, т. 12 думата "контролен" се заменя с "надзорен".


§ 97. В Закона за общинския дълг (обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 37 от 2006 г., бр. 80 от 2007 г., бр. 93 и 110 от 2008 г., бр. 99 от 2010 г. и бр. 35 и 93 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5:
а) в ал. 1, т. 2 думите "в рамките на бюджетната година" се заличават;
б) в ал. 2 след думите "по ал. 1" се поставя запетая и се добавя "освен в случаите по ал. 1, т. 2".
2. Създава се чл. 15а:
"Чл. 15а. Разпоредбите на чл. 14, т. 4 и чл. 15 не се прилагат за предложения относно удължаване на срока за погасяване на общински дълг, поет за финансиране на разходи за подготовка или изпълнение на проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз."


§ 98. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 77, 87, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63 и 80 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 36, 70 и 105 от 2008 г., бр. 82 и 95 от 2009 г., бр. 41, 63 и 98 от 2010 г., бр. 8, 30 и 33 от 2011 г.) в § 17, ал. 1 и § 18, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 30 от 2011 г.) думата "9-месечен" се заменя с "10-месечен".


§ 99. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.


§ 100. Законът влиза в сила от 1 януари 2012 г., с изключение на § 76, който влиза в сила от 15 декември 2011 г.
-------------------------
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 8 декември 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2


Трансфери от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката и Министерството на отбраната за държавните висши училища и Българската академия на науките за 2012 г.
Наименование Сума
    (хил.лв.)
1 2 3
1. Българска академия на науките 59 756,1
2. Технически университет - София 28 006,8
3. Технически университет - Варна 9 744,0
4. Технически университет - Габрово 5 907,7
5. Русенски университет "А. Кънчев" 13 244,6
6. Университет по хранителни технологии - Пловдив 5 304,1
7. Химико-технологичен и металургичен университет - София 6 790,1
8. Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 5 460,0
9. Лесотехнически университет - София 6 192,2
10. Университет по архитектура, строителство и геодезия - София 10 133,0
11. Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София 4 272,3
12. Университет за национално и световно стопанство - София 15 559,1
13. Икономически университет - Варна 9 815,9
14. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов 7 241,4
15. Софийски университет "Св. Климент Охридски" 36 565,7
16. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 9 808,3
17. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 18 074,1
18. Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 14 969,9
19. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 8 050,3
20. Национална спортна академия "Васил Левски" - София 9 845,2
21. Аграрен университет - Пловдив 7 498,2
22. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив 2 397,6
23. Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София 2 615,1
24. Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София 3 399,2
25. Национална художествена академия - София 3 919,1
26. Университет по библиотекознание и информационни технологии - София 2 524,3
27. Колеж по телекомуникации и пощи - София 1 399,5
28. Медицински университет - София 27 197,1
29. Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна 9 475,5
30. Медицински университет - Пловдив 13 679,8
31. Медицински университет - Плевен 6 121,6
32. Тракийски университет - Стара Загора 13 175,8
33. Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София 3 440,0
34. Висше строително училище "Любен Каравелов" - София 1 806,8
35. Военна академия "Г. С. Раковски" 5 810,4
36. Национален военен университет "Васил Левски" 11 000,0
37. Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" 4 800,0
  Всичко: 405 001,0


Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3


Разходи по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата, на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" и на Държавната агенция "Национална сигурност" за 2012 г. по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики, и по програма "Администрация"
І. Разходи по бюджета на Министерския съвет за 2012 г.
Наименование на политики/други програми/програма "Администрация" Разходи
    (хил.лв.)
1 Област "Осигуряване дейността и организацията на работата на 7 587,0
  Министерския съвет"  
2 Политика в областта на управлението на средствата от Европейския съюз 830,0
3 Политика "Осъществяване на държавните функции на територията на 16 474,0
  областите в България"  
4 Политика в областта на правото на вероизповедание 3 115,0
5 Политика в областта на архивното дело 7 000,0
6 Други програми (общо), в т. ч.: 20 989,0
  Програма "Избори" 400,0
  Програма "Борба с трафика на хора" 296,0
  Програма "Професионална квалификация на заетите в администрацията" 1 033,0
  Програма "Болница "Лозенец" 12 180,0
  Програма "Борба срещу противообществените прояви на малолетните и 159,0
  непълнолетните"  
  Програма "Българите зад граница" 758,0
  Програма "Обекти с представителни и социални дейности" 6 163,0
  Програма "Превенция и противодействие на корупцията и организираната 0,0
  престъпност"  
7 Програма "Администрация" 11 471,0
  ОБЩО: 67 466,0
ІІ. Разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2012 г.
Наименование на политики/други програми/програма "Администрация" Разходи
    (хил.лв.)
1 Политика "Устойчиви и прозрачни публични финанси" 17 379,7
2 Политика "Ефективно събиране на всички държавни приходи" 215 632,7
3 Политика "Защита на обществото и икономиката от финансови измами, 22 012,3
  контрабанда на стоки, трафик на хора, изпиране на пари и финансиране на  
  тероризма"  
4 Политика "Управление на дълга" 1 168,2
5 Други програми (общо), в т. ч.: 12 878,4
  Програма "Оперативна програма "Административен капацитет" 1 500,5
  Програма "Национален компенсационен жилищен фонд" 11 377,9
6 Програма "Администрация" 11 619,7
  ОБЩО: 280 691,0
ІІІ. Разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2012 г.
Наименование на политики/други програми/програма "Администрация" Разходи
    (хил.лв.)
1 Външна политика (общо), в т. ч.: 106 000,5
  Програма "Управление, координация и осигуряване на дипломатическата 15 499,8
  служба"  
  Програма "Задгранични представителства, консулски отношения и 71 584,8
  подкрепа на гражданите в чужбина"  
  Програма "Публична дипломация" 741,4
  Програма "Външна политика и многостранна дипломация" 14 792,7
  Програма "Национален визов център, инструмент "Шенген" и управление на 3 381,9
  кризи"  
  ОБЩО: 106 000,5
ІV. Разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2012 г.
Наименование на политики/други програми/програма "Администрация" Разходи
    (хил.лв.)
1 Политика "Отбранителни способности" 918 389,0
2 Политика "Съюзна и международна сигурност" 62 241,0
  ОБЩО: 980 630,0
V. Разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2012 г.
Наименование на политики/други програми/програма "Администрация" Разходи
    (хил.лв.)
1 Политика "Опазване на обществения ред и противодействие на 705 644,2
  престъпността"  
2 Политика "Осигуряване на държавен противопожарен контрол, пожарна 150 658,2
  безопасност и спасяване, защита при бедствия и ранно оповестяване"  
3 Политика "Общоосигуряващи дейности" 135 297,6
4 Други програми (общо), в т. ч.: 7 400,0
  Програма "Специална куриерска служба" 4 200,0
  Програма "Убежище и бежанци" 3 200,0
  ОБЩО: 999 000,0
VІ. Разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2012 г.
Наименование на политики/други програми/програма "Администрация" Разходи
    (хил.лв.)
1 Политика в областта на правосъдието 71 677,4
2 Политика "Изпълнение на наказанията" 92 983,8
3 Програма "Администрация" 4 455,8
  ОБЩО: 169 117,0
VІІ. Разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2012 г.
Наименование на политики/други програми/програма "Администрация" Разходи
    (хил.лв.)
1 Политика в областта на заетостта 96 601,2
2 Политика в областта на трудовите отношения 10 046,1
3 Политика в областта на социалната закрила и равните възможности 160 402,0
4 Политика в областта на хората с увреждания 164 433,6
5 Политика в областта на социалното включване 515 718,0
6 Политика в областта на жизненото равнище, доходите и демографското 1 018,3
  развитие  
7 Политика в областта на свободното движение на работници, миграцията и 714,7
  интеграцията  
8 Програма "Администрация" 9 276,9
  ОБЩО: 958 210,8
VІІІ. Разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2012 г.
Наименование на политики/други програми/програма "Администрация" Разходи
    (хил.лв.)
1 Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на 94 416,2
  общественото здраве  
2 Политика в областта на диагностиката и лечението 334 841,9
3 Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия 16 126,6
4 Програма "Администрация" 22 800,3
  ОБЩО: 468 185,0
ІХ. Разходи по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за 2012 г.
Наименование на политики/други програми/програма "Администрация" Разходи
    (хил.лв.)
1 Политика за всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в 344
  училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 924,2
2 Политика за равен достъп до качествено висше образование 29 892,6
3 Политика за учене през целия живот 14 804,9
4 Политика за развитие на научния потенциал - база за устойчиво развитие 59 200,0
5 Политика в областта на младите хора 5 941,7
6 Програма "Администрация" 5 298,8
  ОБЩО: 460 062,2
Х. Разходи по бюджета на Министерството на културата за 2012 г.
Наименование на политики/други програми/програма "Администрация" Разходи
    (хил.лв.)
1 Политика в областта на опазване на културното наследство и подпомагане 84 881,0
  създаването и разпространението на изкуство, на културни продукти и  
  услуги  
2 Политика в областта на популяризиране на културата 3 815,9
3 Политика в областта на качественото образование по изкуства и култура 21 369,6
4 Програма "Администрация" 7 836,6
  ОБЩО: 117 903,1
ХІ. Разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2012 г.
Наименование на политики/други програми/програма "Администрация" Разходи
    (хил.лв.)
1 Политика в областта на управление на водите 7 860,7
2 Политика в областта на управлението на отпадъците, опазване на земните 4 048,0
  недра и почвите  
3 Политика в областта на опазване на чистотата на атмосферния въздух 1 586,3
4 Политика в областта на опазване на биологичното разнообразие 7 437,9
5 Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната 7 998,5
  среда и информационна обезпеченост  
6 Политика за повишаване на екологичното съзнание и култура 1 061,1
7 Политика за предотвратяване и контрол на замърсяването и управление на 2 644,7
  химикалите  
8 Политика в областта на управление на дейностите по изменение на климата 613,8
9 Програма "Администрация" 11 639,9
  ОБЩО: 44 890,9
ХІІ. Разходи по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за 2012 г.
Наименование на политики/други програми/програма "Администрация" Разходи
    (хил.лв.)
1 Политика "Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност" 32 273,0
2 Политика "Устойчиво развитие на туризма и ефективно 17 547,8
  външноикономическо сътрудничество"  
3 Политика "Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие" 24 675,7
4 Програма "Администрация" 8 977,2
  ОБЩО: 83 473,7
ХІІІ. Разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.
Наименование на политики/други програми/програма "Администрация" Разходи
    (хил.лв.)
1 Политика "Създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално 512,2
  развитие, прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и  
  оценка, реализиране процеса на децентрализация и укрепване на местното  
  самоуправление"  
2 Политика "Подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на 17 686,2
  устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи  
  на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частното  
  партньорство, подобряване качеството на превантивния и текущия контрол  
  и прилагане на европейските стандарти"  
3 Политика "Ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете 3 518,9
  на Европейския съюз и на публичните инвестиции и укрепване на  
  доверието на европейските партньори"  
4 Политика "Поддържане, модернизация и изграждане на техническата 227 300,8
  инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и  
  интегрираното управление на водните ресурси"  
5 Политика "Създаване и изпълнение на национална програма за превенция 505,0
  и ограничаване на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията"  
6 Политика "Подобряване качеството на жизнената среда на българските 405,4
  граждани чрез благоустрояване на населените места и усъвършенстване  
  управлението и поддържането на жилищния фонд"  
7 Други програми (общо), в т. ч.: 2 193,4
  Програма "Управление на държавната собственост" 343,2
  Програма "Управление на държавното участие в търговските дружества и 108,9
  държавните предприятия в патрониума на министъра на регионалното  
  развитие и благоустройството"  
  Програма "Гражданска регистрация и административно обслужване - ГРАО" 1 741,3
8 Програма "Администрация" 5 029,8
  ОБЩО: 257 151,7
ХІV. Разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2012 г.
Наименование на политики/други програми/програма "Администрация" Разходи
    (хил.лв.)
1 Политика "Земеделие и селски райони" 178 725,8
2 Политика "Рибарство и аквакултури" 5 644,5
3 Политика "Съхраняване и увеличаване на горите и дивеча" 39 013,8
4 Програма "Администрация" 20 893,2
  ОБЩО: 244 277,3
ХV. Разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2012 г.
Наименование на политики/други програми/програма "Администрация" Разходи
    (хил.лв.)
1 Политика в областта на транспорта 29 663,4
2 Политика в областта на съобщенията, електронното управление, 17 014,1
  информационното общество  
3 Програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа 14 298,7
  експертиза"  
  ОБЩО: 60 976,2
ХVІ. Разходи по бюджета на Министерството на физическото възпитание и спорта за 2012 г.
Наименование на политики/други програми/програма "Администрация" Разходи
    (хил.лв.)
1 2 3
1 Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време 6 584,0
2 Политика в областта на спорта за високи постижения 26 407,7
3 Политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, 1 901,3
  отговарящ на съвременните международни стандарти  
4 Политика за внедряване на добри международни практики за спорта 199,4
5 Програма "Администрация" 1 717,6
  ОБЩО: 36 810,0
ХVІІ. Разходи по бюджета на Държавната агенция "Национална сигурност" за 2012 г.
Наименование на политики/други програми/програма "Администрация" Разходи
    (хил.лв.)
1 Политика "Защита на националната сигурност" 75 340,0
  ОБЩО: 75 340,0
ХVІIІ. Разходи по бюджета на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2012 г.
Наименование на политики/други програми/програма "Администрация" Разходи
    (хил.лв.)
1 Политика в областта на държавния резерв и военновременните запаси 45 617,8
  ОБЩО: 45 617,8


Приложение № 3 към чл. 6, ал. 7


Субсидии за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, за 2012 г.
Наименование Сума
    (хил.лв.)
1. За Българските православни църковни общини в чужбина и на 700,0
  свещенослужителите, работещи зад граница  
2. За Българската православна църква (в страната) 1 660,0
3. За Мюсюлманското вероизповедание в Република България 180,0
4. За Централния Израелтянски духовен съвет 30,0
5. За Арменската Апостолическа православна църква 40,0
6. За други регистрирани вероизповедания 50,0
7. За ремонт на религиозни сгради с национално значение 300,0
8. За издаване на религиозна литература и представителни научни издания 40,0
  Всичко: 3 000,0


Приложение № 4 към чл. 9


Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел от централния бюджет за 2012 г.
Наименование Сума
    (хил.лв.)
1 2 3
1. Български Червен кръст - Национален съвет 3 100,0
2. Съюз на инвалидите в България 617,0
3. Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите 246,0
4. Съюз на слепите в България 628,0
5. Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения 185,0
6. Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации 416,0
7. Национален център за социална рехабилитация 309,0
8. Асоциация на родителите на деца с увреден слух 98,0
9. Съюз на глухите в България 324,0
10. Българска асоциация "Диабет" 353,0
11. Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение 80,0
12. Национална асоциация на слепоглухите в България 168,0
13. Национална потребителна кооперация на слепите в България 99,0
14. Съюз на ветераните от войните в България 262,0
15. Асоциация на Национален съюз на кооперациите на инвалидите, 272,0
  Национална федерация на работодателите на инвалидите и Съюз на  
  военноинвалидните кооперации в България  
16. Сдружение "Комисия интеграция на хората с трайни увреждания" 56,0
17. Център за психологически изследвания и психотерапия 220,0
18. Българска асоциация за невромускулни заболявания 52,0
19. Национална организация "Малки български хора" 46,0
20. Асоциация на родители на деца с епилепсия 52,0
21. Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи" 206,0
22. Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт 45,0
23. Национален алианс за социална отговорност 200,0
24. Съюз на народните читалища 86,0
25. Рилска Света обител - Рилски манастир 597,0
26. Български институт за стандартизация 1 105,0
27. Национален дарителски фонд "13 века България" 226,0
28. Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство 412,0
  Всичко: 10 460,0


Приложение № 5 към чл. 10, ал. 1

І. Механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2012 г.
Субсидиите за общините от централния бюджет за 2012 г. се изчисляват по следната формула:

С = С1 + С2 + С3, където

С е размерът на субсидията за конкретната община от централния бюджет.
С1 е размерът на общата субсидия за делегираните от държавата дейности от централния бюджет за конкретната община. Изчислява се като сума на всички разходи за делегираните от държавата дейности, определени по стандарти.
С2 е размерът на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община.
Изравнителната субсидия за общините от централния бюджет за 2012 г. се изчислява по следната формула:

С2 = Кi*(A1 + A2 + А3), където i = 1 или 2

К1 = 100 % за общините от първа група по т. ІІ на приложението
К2 = 96.28 % за общините от втора група по т. ІІ на приложението
А1 е първата част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Тя се формира от стандарти за два вида услуги - детски заведения и домашен социален патронаж.

А1 = Сдз + Сдсп, където

Сдз е изчислен по стандарт за издръжка на едно дете в детско заведение в размер на 400 лв. на дете, умножен по осигурения обхват за достъп до услугата, който е 43 % от децата до 5 години на територията на съответната община.
Сдсп е изчислен по стандарт в размер на 555 лв. за обслужвано лице в домашен социален патронаж, умножен по осигурения обхват за достъп до услугата, който е 3 % от възрастните на и над 65 години на територията на съответната община.
Пълен достъп (100 %) до тази част от субсидията имат общините, чиито текущи разходи за местните дейности към 31.12.2010 г. на един жител (без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки и за дейност "Чистота") са по-ниски от средното равнище за страната на един жител (ТРМx1 < ТРМcp.). Останалите общини получават ограничен достъп - 50 %.
ТРМx1 са текущите разходи за местни дейности към 31.12.2010 г. (без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки и за дейност "Чистота") на един жител на конкретната община.
ТРМcp е средният размер за страната на текущите разходи за местните дейности към 31.12.2010 г. (без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки и за дейност "Чистота") на един жител.
А2 е втората част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Право да получават тази част от субсидията имат общините, чиито данъчни постъпления (патентен данък, имуществени и други данъци) са под средното равнище за страната на един жител (МДx1 < МДcp.). Изравняването е в размер на 87.3 % от разликата между средното равнище за страната и данъчните приходи на един жител за конкретната община, умножена по броя на жителите й. Получената сума е коригирана с т. нар. "данъчно усилие", което редуцира 87.3 %-то изравняване с 25 % от разликата между максималното данъчно усилие (1) и това на съответната община.
А2 се изчислява по следната формула:

А2 = ИДПрx1 - ((1 - ДУcpx1) * 0.25) * ИДПрx1, където

ИДПрx1 = (МДcp - МДx1) * Нx1 * 0.873

МДx1 е размерът на постъпленията от местни данъци (патентен данък, имуществени и други данъци) на един жител на конкретната община към 31.12.2010 г.
МДcp е размерът на постъпленията от местни данъци на един жител (патентен данък, имуществени и други данъци) - средно за страната към 31.12.2010 г.
Нx1 е населението на съответната община по данни на НСИ от преброяването през 2011 г.
ДУcpx1 е осредненото съотношение между размерите на ставките на данъка върху недвижимите имоти и данъка при придобиване на имущество по възмезден начин на конкретната община за 2011 г. към съответните максимални ставки за 2011 г., определени със Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Изчислява се по следната формула:

ДУcpx1 = (СТдниx1/СТдниmax + СТдвпиx1/СТдвпиmax)/2, където

СТдниx1 е размерът на ставката за данъка върху недвижимите имоти на конкретната община за 2011 г.
СТдниmax е максималният размер на ставката за данъка върху недвижимите имоти за 2011 г., определен със ЗМДТ.
СТдвпиx1 е размерът на ставката за данъка при придобиване на имущество по възмезден начин за 2011 г. на конкретната община.
СТдвпиmax е максималният размер на ставката за данъка при придобиване на имущество по възмезден начин за 2011 г., определен със ЗМДТ.
А3 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община, който осигурява размера на общата изравнителна субсидия, определен в Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. (ЗДБРБ за 2011 г.). Достъп до тази част на субсидията имат общините с отрицателна разлика между полученото от сумата на компонентите А1 и А2 (А1+А2) и размера на изравнителната субсидия, определен в ЗДБРБ за 2011 г.
С3 е размерът на целевата субсидия за капиталови разходи.
Критериите за разпределение на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 27 710,0 хил. лв. са:
а) население - с тегло 40 %;
б) брой населени места - с тегло 40 %;
в) територия - с тегло 20 %.
Разпределението на сумите по трите критерия за конкретната община е на база относителния дял на всеки един от тези показатели към общото за страната.
Разпределението на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 42 500,0 хил. лв. е на база дължина на пътната мрежа.
ІІ. Групи общини


Първа група общини Втора група
  общини
1 2
ТРЕКЛЯНО ВЕЛИНГРАД
ВЪРБИЦА БАНИТЕ
МАКРЕШ ДЕВИН
РУЕН СЛИВО ПОЛЕ
НЕДЕЛИНО КНЕЖА
НЕВЕСТИНО СУХИНДОЛ
КАЙНАРДЖА БРЕЗОВО
ЯКОРУДА СТАМБОЛИЙСКИ
МЪГЛИЖ ЛЮБИМЕЦ
КОТЕЛ СЕВЛИЕВО
РУЖИНЦИ БЕЛОВО
ЗЕМЕН ПЕЩЕРА
НИКОЛАЕВО СИМЕОНОВГРАД
ИВАЙЛОВГРАД БОБОШЕВО
БОЙЧИНОВЦИ СТРАЖИЦА
ЧИПРОВЦИ СВИЩОВ
КОЧЕРИНОВО ЛЯСКОВЕЦ
ВЕНЕЦ ОПАН
ЧУПРЕНЕ КАРНОБАТ
ЛЕСИЧОВО КАЗАНЛЪК
РАКИТОВО ТЕТЕВЕН
ТОПОЛОВГРАД МИНЕРАЛНИ БАНИ
ЧЕРНООЧЕНЕ ДРЯНОВО
РОМАН БОРОВО
САТОВЧА СОПОТ
СМЯДОВО СВИЛЕНГРАД
БРАТЯ ДАСКАЛОВИ РИЛА
КИРКОВО ЗЛАТАРИЦА
ДЖЕБЕЛ ДУПНИЦА
КРУШАРИ КУБРАТ
АНТОНОВО ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
САМУИЛ ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ЯКИМОВО САНДАНСКИ
БРУСАРЦИ АСЕНОВГРАД
ЕЛЕНА ТРОЯН
КРИВОДОЛ СВОГЕ
БЕЛИЦА ТРЯВНА
ДОСПАТ ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
ЦАР КАЛОЯН БАТАК
ГРАМАДА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ХАЙРЕДИН КЮСТЕНДИЛ
ВЪЛЧЕДРЪМ РАДОМИР
ЛЪКИ ХИСАРЯ
ДЪЛГОПОЛ ЛОВЕЧ
АНТОН МОНТАНА
КРУМОВГРАД РОДОПИ
РУДОЗЕМ ВЕТРИНО
КАОЛИНОВО ТЪРГОВИЩЕ
АРДИНО КАМЕНО
ГУРКОВО ВИДИН
УГЪРЧИН ГОРНА МАЛИНА
ОМУРТАГ БЕЛЕНЕ
ОПАКА ЕТРОПОЛЕ
ЛУКОВИТ СРЕДЕЦ
МАДАН ПАЗАРДЖИК
ГУЛЯНЦИ ЯМБОЛ
СИМИТЛИ СЛИВЕН
ТУНДЖА ПАНАГЮРИЩЕ
ЛОЗНИЦА СУВОРОВО
СТРУМЯНИ МАДЖАРОВО
ЗАВЕТ ХИТРИНО
БОЙНИЦА ВРАЦА
ХАДЖИДИМОВО БОТЕВГРАД
ПОРДИМ СТАМБОЛОВО
МЕДКОВЕЦ КОЗЛОДУЙ
КУЛА БЕЛОГРАЧИК
КРЕСНА СИЛИСТРА
МИЗИЯ КУКЛЕН
СИТОВО ХАРМАНЛИ
БРЕЗНИК ГАБРОВО
БОРИНО РАДНЕВО
БЯЛА СЛАТИНА БЕЛОСЛАВ
БОРОВАН ПРАВЕЦ
СТРАЛДЖА ДОБРИЧ
ИВАНОВО ЗЛАТИЦА
ЧЕРВЕН БРЯГ БОБОВ ДОЛ
СУНГУРЛАРЕ БОЛЯРОВО
ЛЕТНИЦА КЪРДЖАЛИ
ЯБЛАНИЦА КОСТЕНЕЦ
БРЕГОВО ШУМЕН
НИКОЛА КОЗЛЕВО МАРИЦА
ТЕРВЕЛ ДОЛНА БАНЯ
ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ РАЗГРАД
ИСКЪР ШАБЛА
КАСПИЧАН МИРКОВО
ПАВЕЛ БАНЯ АКСАКОВО
ГЪРМЕН КОСТИНБРОД
САДОВО ПЛЕВЕН
ЧИРПАН БЛАГОЕВГРАД
ДОБРИЧКА РАЗЛОГ
ГЛАВИНИЦА САПАРЕВА БАНЯ
ВЪЛЧИ ДОЛ ЕЛИН ПЕЛИН
ДИМОВО ДИМИТРОВГРАД
БРАЦИГОВО ПИРДОП
СЕПТЕМВРИ СТАРА ЗАГОРА
БЕРКОВИЦА АПРИЛЦИ
НИКОПОЛ ПЕРНИК
ЦЕНОВО РУСЕ
ДОЛНИ ДЪБНИК ГЪЛЪБОВО
ЗЛАТОГРАД МАЛКО ТЪРНОВО
ДУЛОВО ХАСКОВО
КАЛОЯНОВО ДЕВНЯ
ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВЕТОВО СМОЛЯН
ПРОВАДИЯ ПЛОВДИВ
ТУТРАКАН БОЖУРИЩЕ
АЛФАТАР ЧАВДАР
ЕЛХОВО КОПРИВЩИЦА
ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ САМОКОВ
ЛОМ ПОМОРИЕ
КОВАЧЕВЦИ ЧЕПЕЛАРЕ
КАРЛОВО КАВАРНА
ПАВЛИКЕНИ АВРЕН
ОРЯХОВО БАЛЧИК
ДРАГОМАН ЧЕЛОПЕЧ
ВЪРШЕЦ СТОЛИЧНА ОБЩИНА
МОМЧИЛГРАД БУРГАС
ЛЕВСКИ ЦАРЕВО
НОВО СЕЛО ВАРНА
КРИЧИМ БАНСКО
ПЕРУЩИЦА СОЗОПОЛ
ПЪРВОМАЙ БЯЛА (обл. Варна)
ГОДЕЧ ПРИМОРСКО
МЕЗДРА НЕСЕБЪР
НОВА ЗАГОРА  
ТВЪРДИЦА  
ДОЛНИ ЧИФЛИК  
БЯЛА (обл. Русе)  
НОВИ ПАЗАР  
СТРЕЛЧА  
АЙТОС  
ПОПОВО  
ПЕТРИЧ  
ИХТИМАН  
ДВЕ МОГИЛИ  
ИСПЕРИХ  
ТРЪН  
СЛИВНИЦА  
СЪЕДИНЕНИЕ  
РАКОВСКИ  

В първата група попадат общините, на които делът на предоставената изравнителна субсидия през 2010 г. е по-голям от 33.33 % от сумата на отчетените за 2010 г. собствени приходи (без генерираните приходи по делегираните бюджети, постъпленията от продажба на нефинансови активи и получените помощи и дарения) и предоставената изравнителна субсидия през 2010 г.
Във втората група попадат общините, на които делът на предоставената изравнителна субсидия през 2010 г. е по-малък или равен на 33.33 % от сумата на отчетените за 2010 г. собствени приходи (без генерираните приходи по делегираните бюджети, постъпленията от продажба на нефинансови активи и получените помощи и дарения) и предоставената изравнителна субсидия през 2010 г.


Приложение № 6 към чл. 11, ал. 2


I. Стойностни показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2012 г.
(без капиталови разходи)
(в хил. лева)
Общини Разходи за В т. ч.
  делегирани от Общинска Отбрана Образова- Здравео- Социални Култура Иконом.
  държавата админи-   ние пазване грижи   дейности и
  дейности страция           услуги
  1(2+3+4+5+6+7+8) 2 3 4 5 6 7 8
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Банско 3 611,6 478,5 65,0 1 928,2 136,3 761,0 242,6  
Белица 3 069,0 474,4 60,9 2 366,9 100,3   66,5  
Благоевград 20 463,3 1 601,9 174,8 13 996,4 1 741,2 2 018,8 930,2  
Гоце Делчев 9 583,8 825,2 80,7 6 960,0 528,6 1 002,7 186,6  
Гърмен 4 721,4 619,4 59,2 3 645,7 144,7 168,6 83,8  
Кресна 1 748,8 356,4 66,2 1 003,4 233,1 55,0 34,7  
Петрич 13 446,8 1 585,7 81,9 10 216,3 851,3 480,6 231,0  
Разлог 5 917,6 631,3 64,0 3 810,0 229,3 995,3 187,7  
Сандански 10 624,8 1 082,9 87,9 7 465,2 676,7 998,0 314,1  
Сатовча 5 272,8 660,7 60,9 3 938,6 517,3   95,3  
Симитли 4 131,7 575,5 60,4 2 674,5 146,5 579,5 95,3  
Струмяни 2 030,2 438,1 68,8 787,9 36,2 629,9 69,3  
Хаджидимово 3 337,1 520,9 64,8 2 290,6 259,7 137,6 63,5  
Якоруда 2 931,6 474,4 61,5 1 883,5 65,8 394,4 52,0  
ОБЛАСТ БУРГАС
Айтос 6 840,2 881,8 76,4 5 167,5 173,9 407,8 132,8  
Бургас 56 070,2 3 836,5 241,2 46 390,6 2 947,3 1 587,6 1 067,0  
Камено 3 519,7 521,7 84,7 1 895,0 57,1 837,0 124,2  
Карнобат 7 368,3 876,5 94,4 5 203,2 232,8 747,7 213,7  
Малко Търново 1 736,8 345,0 68,1 617,4 34,3 620,0 52,0  
Несебър 5 886,3 667,8 99,9 4 436,2 300,3 278,1 104,0  
Поморие 7 252,9 791,2 70,6 5 016,1 222,6 941,6 210,8  
Приморско 2 144,5 374,3 74,7 1 249,1 66,2 316,7 63,5  
Руен 6 899,9 1 188,6 64,1 5 478,4 67,7   101,1  
Созопол 2 939,7 532,3 100,0 2 063,6 84,5   159,3  
Средец 4 701,2 649,1 68,3 2 756,5 159,4 901,5 166,4  
Сунгурларе 4 222,5 663,7 65,9 2 630,7 88,7 617,5 156,0  
Царево 2 451,0 434,4 68,4 1 764,6 91,2   92,4  
ОБЛАСТ ВАРНА
Аврен 2 476,0 479,4 60,6 1 758,1 44,1 47,2 86,6  
Аксаково 4 642,1 697,7 70,3 3 458,8 173,6 108,8 132,9  
Белослав 4 472,5 427,2 62,5 2 536,4 185,5   78,0 1 182,9
Бяла 1 406,8 315,8 63,7 666,9 20,5 293,7 46,2  
Варна 76 375,1 6 707,9 697,0 56 179,1 6 680,9 4 121,9 1 988,3  
Ветрино 1 416,3 393,0 68,3 769,4 27,9 53,7 104,0  
Вълчи дол 3 430,9 585,1 60,9 2 051,6 54,0 558,0 121,3  
Девня 2 698,4 379,6 70,6 1 846,3 70,4 209,8 121,7  
Долни чифлик 6 185,4 682,2 71,9 4 235,7 115,9 918,0 161,7  
Дългопол 3 969,4 604,8 66,9 3 074,3 67,4   156,0  
Провадия 7 046,0 802,2 70,4 4 628,3 165,7 1 103,0 276,4  
Суворово 2 267,6 394,1 62,5 1 580,3 61,9 119,7 49,1  
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Велико Търново 23 075,4 1 731,1 144,0 13 881,4 1 628,9 3 726,3 1 963,7  
Горна Оряховица 10 855,8 1 111,2 85,5 7 156,2 597,9 1 558,4 346,6  
Елена 3 473,8 529,1 67,2 1 967,7 132,0 618,3 159,5  
Златарица 1 597,7 370,4 61,0 891,1 24,1 204,9 46,2  
Лясковец 3 044,7 496,4 59,6 2 043,8 271,2 46,6 127,1  
Павликени 5 754,5 815,0 61,8 3 565,1 207,6 747,3 357,7  
Полски Тръмбеш 3 966,6 614,0 72,6 2 647,8 55,7 437,9 138,6  
Свищов 8 324,0 931,2 81,5 5 442,9 276,4 1 243,2 348,8  
Стражица 5 322,7 636,4 69,5 3 273,3 114,6 1 084,5 144,4  
Сухиндол 1 440,3 313,9 59,5 542,8 45,5 426,6 52,0  
ОБЛАСТ ВИДИН
Белоградчик 2 714,6 420,1 63,3 1 248,8 47,8 724,0 210,6  
Бойница 1 083,1 312,1 59,8 255,3 5,1 404,6 46,2  
Брегово 2 943,2 383,5 66,1 865,2 62,5 1 473,5 92,4  
Видин 16 068,3 1 629,5 152,2 11 328,9 816,4 1 432,2 709,1  
Грамада 701,1 317,6 59,5 254,8 25,9   43,3  
Димово 2 513,2 478,6 66,5 1 297,8 64,2 490,6 115,5  
Кула 2 033,9 351,8 60,7 657,7 32,7 844,4 86,6  
Макреш 688,8 320,3 59,8 240,4 4,8   63,5  
Ново село 1 257,1 320,5 59,4 436,7 19,0 358,0 63,5  
Ружинци 1 615,6 356,8 70,0 988,1 31,0 123,5 46,2  
Чупрене 936,7 331,2 61,1 357,7 9,0 131,5 46,2  
ОБЛАСТ ВРАЦА
Борован 2 231,5 348,9 61,9 1 274,7 75,9 400,8 69,3  
Бяла Слатина 6 901,0 777,2 69,7 4 741,6 336,5 759,4 216,6  
Враца 22 587,8 1 635,6 164,5 16 640,5 1 598,8 1 508,2 1 040,2
Козлодуй 7 148,7 589,0 94,6 4 866,2 269,5 1 225,4 104,0  
Криводол 2 379,0 494,9 60,3 1 623,7 90,4   109,7  
Мездра 5 746,7 801,0 84,0 3 750,9 265,9 637,0 207,9  
Мизия 2 128,5 384,9 73,0 1 294,2 119,2 187,9 69,3  
Оряхово 2 776,1 480,8 65,1 1 982,8 160,8   86,6  
Роман 2 693,3 412,8 68,3 1 290,4 78,4 742,3 101,1  
Хайредин 1 799,2 347,9 64,7 758,3 34,4 530,4 63,5  
ОБЛАСТ ГАБРОВО
Габрово 13 376,2 1 492,6 144,7 8 305,1 906,1 1 043,6 1 484,1  
Дряново 4 390,7 449,1 68,0 1 786,6 197,5 1 635,8 253,7  
Севлиево 9 545,0 1 104,6 99,6 5 750,1 329,3 1 860,9 400,5  
Трявна 2 915,1 449,7 65,1 1 586,4 74,6 412,8 326,5  
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Балчик 6 088,5 715,6 72,9 4 732,0 147,0 134,2 286,8  
Генерал Тошево 3 895,3 744,7 67,9 2 700,0 112,3   270,4  
Добрич (Тх) 22 825,7 1 573,5 144,8 16 384,4 1 619,4 2 272,4 831,2  
Добрич 6 179,3 1 213,4 76,7 3 969,4 109,6 538,7 271,5  
Каварна 4 834,4 615,0 84,4 2 924,3 224,3 744,0 242,4  
Крушари 2 627,9 472,8 64,1 1 050,2 25,6 934,3 80,9  
Тервел 5 109,8 866,9 67,7 3 632,4 241,1 134,2 167,5  
Шабла 1 659,6 391,9 61,8 925,1 95,5 69,8 115,5  
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Ардино 3 643,3 924,1 63,2 2 134,0 71,1 292,1 158,8  
Джебел 2 696,7 873,1 64,7 1 580,2 77,6   101,1  
Кирково 6 144,3 1 352,3 65,5 4 455,6 104,0 62,9 104,0  
Крумовград 6 198,6 1 415,1 64,2 3 989,3 111,7 537,4 80,9  
Кърджали 19 529,3 2 303,6 136,2 15 163,7 669,0 584,5 672,3  
Момчилград 4 659,4 1 089,2 66,6 3 059,8 263,0 125,9 54,9  
Черноочене 2 721,8 690,3 59,5 1 818,5 42,8 47,2 63,5  
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Бобов дол 2 042,5 487,0 62,3 1 094,8 56,4 214,9 127,1  
Бобошево 746,4 358,5 61,1 232,8 6,5 41,3 46,2  
Дупница 9 930,3 1 102,3 85,6 7 149,1 759,2 617,5 216,6  
Кочериново 1 564,5 373,5 60,3 663,5 30,8 375,8 60,6  
Кюстендил 14 888,1 1 739,2 130,6 9 670,0 602,2 1 670,9 1 075,2  
Невестино 841,6 397,4 59,9 326,5 5,8   52,0  
Рила 1 120,6 302,8 63,5 311,6 22,8 379,5 40,4  
Сапарева баня 1 590,3 373,8 60,8 981,0 140,0   34,7  
Трекляно 575,2 352,9 59,4 127,8 0,4   34,7  
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
Априлци 1 216,1 302,7 62,8 603,0 11,4 161,1 75,1  
Летница 1 630,5 328,4 61,8 833,8 40,4 291,0 75,1  
Ловеч 14 047,0 1 311,7 132,7 9 489,2 841,3 1 397,7 874,4  
Луковит 5 067,6 641,9 74,8 3 364,8 205,6 650,5 130,0  
Тетевен 5 806,8 683,1 72,1 4 036,8 260,1 587,2 167,5  
Троян 7 700,9 906,7 72,9 5 670,7 527,9 160,4 362,3  
Угърчин 2 203,4 403,7 59,3 1 304,8 68,8 288,8 78,0  
Ябланица 2 238,2 385,1 59,4 1 593,9 77,6 41,3 80,9  
ОБЛАСТ МОНТАНА
Берковица 6 306,8 656,9 67,0 3 062,8 266,2 2 155,7 98,2  
Бойчиновци 2 580,3 488,9 64,2 1 547,8 82,6 289,9 106,9  
Брусарци 1 492,4 372,9 59,5 949,1 41,6   69,3  
Вълчедръм 2 874,5 478,2 62,4 1 907,6 78,1 261,6 86,6  
Вършец 2 485,0 413,1 61,5 1 897,0 55,6   57,8  
Георги Дамяново 1 602,2 375,5 61,9 242,4 6,1 849,9 66,4  
Лом 8 016,5 763,1 90,3 4 877,0 328,7 1 775,5 181,9  
Медковец 1 337,3 331,3 63,7 830,7 29,2 27,5 54,9  
Монтана 13 750,3 1 309,3 138,2 9 736,4 999,3 877,3 689,8  
Чипровци 881,0 359,4 60,0 304,1 18,0   139,5  
Якимово 1 106,8 326,1 66,5 639,1 23,1   52,0  
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Батак 2 328,1 346,9 63,0 1 069,5 54,2 605,7 188,8  
Белово 2 047,0 455,7 71,2 1 359,6 50,8   109,7  
Брацигово 3 146,2 439,9 61,3 1 676,5 91,3 793,4 83,8  
Велинград 11 039,1 1 049,6 70,7 8 490,2 264,7 881,3 282,6  
Лесичово 1 865,8 368,1 64,3 765,6 12,7 577,1 78,0  
Пазарджик 28 002,8 2 171,6 148,3 20 868,3 842,5 2 948,8 1 023,3  
Панагюрище 5 613,9 709,3 82,7 3 967,4 194,3 383,4 276,8  
Пещера 4 606,6 584,9 79,9 3 224,1 172,7 464,1 80,9  
Ракитово 4 486,3 486,2 64,7 3 340,2 158,7 361,4 75,1  
Септември 5 919,7 777,6 71,4 4 426,8 160,0 310,0 173,9  
Стрелча 1 199,1 322,3 65,2 758,6 18,3   34,7  
ОБЛАСТ ПЕРНИК
Брезник 1 613,6 439,1 67,0 941,5 21,5 55,0 89,5  
Земен 780,1 370,6 59,8 274,7 20,1   54,9  
Ковачевци 513,0 329,1 60,8 46,3 1,7   75,1  
Перник 18 868,5 1 798,9 144,7 14 260,4 1 045,1 852,4 767,0  
Радомир 5 458,4 749,6 81,4 3 122,5 111,1 1 226,3 167,5  
Трън 1 634,9 410,3 63,8 693,8 32,0 336,8 98,2  
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Белене 2 295,5 432,1 63,7 1 534,0 156,0   109,7  
Гулянци 2 671,1 550,2 60,0 1 856,3 100,6   104,0  
Долна Митрополия 4 470,5 719,8 77,2 3 262,0 139,5 107,4 164,6  
Долни Дъбник 2 942,2 520,6 73,2 2 188,6 73,2   86,6  
Искър 1 744,3 371,4 62,9 1 200,7 40,0   69,3  
Левски 4 336,7 695,0 83,3 3 031,3 319,2   207,9  
Никопол 2 425,4 523,6 70,5 1 493,2 37,8 141,5 158,8  
Плевен 30 463,4 2 336,3 159,7 22 676,4 2 524,8 1 351,0 1 415,2  
Пордим 2 754,1 391,9 59,3 1 357,1 50,7 825,8 69,3  
Червен бряг 6 598,1 845,9 81,2 5 042,8 331,9 125,9 170,4  
Кнежа 3 404,5 480,1 64,6 2 501,5 268,8   89,5  
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Асеновград 14 012,1 1 476,5 91,8 10 381,1 661,6 1 156,3 244,8  
Брезово 2 093,7 456,3 59,0 1 253,0 25,1 213,7 86,6  
Калояново 2 716,4 534,3 60,5 1 540,1 66,8 454,1 60,6  
Карлово 11 563,5 1 346,0 118,9 8 246,7 508,3 1 022,1 321,5  
Кричим 2 277,0 354,1 66,4 1 620,6 87,7 125,1 23,1  
Лъки 1 151,6 337,8 63,0 436,1 20,5 248,0 46,2  
Марица 6 543,3 896,6 72,9 5 080,8 152,1 55,0 285,9  
Перущица 1 363,5 295,1 60,9 851,8 80,2   75,5  
Пловдив 82 444,6 6 909,5 794,4 59 954,1 5 886,1 6 291,0 2 609,5  
Първомай 5 578,5 820,4 71,3 3 945,5 171,1 376,7 193,5  
Раковски 5 372,8 687,0 66,5 4 159,3 224,2 146,3 89,5  
Родопи 5 342,8 898,0 77,9 3 893,6 311,6   161,7  
Садово 3 614,0 580,9 59,6 2 742,7 78,7 77,0 75,1  
Стамболийски 4 388,0 599,7 67,7 3 323,8 304,4   92,4  
Съединение 1 958,8 470,4 60,9 1 129,0 149,0 51,3 98,2  
Хисаря 3 066,4 533,2 61,7 1 884,1 69,1 338,6 179,7  
Куклен 1 430,8 361,5 59,2 891,0 72,9   46,2  
Сопот 2 964,0 398,3 78,4 1 900,2 167,9 339,2 80,0  
ОБЛАСТ РАЗГРАД
Завет 3 012,0 513,0 66,3 2 225,0 74,9   132,8  
Исперих 7 340,5 979,7 67,4 4 966,9 204,4 691,8 430,3  
Кубрат 5 229,0 771,0 64,0 3 389,7 299,5 479,5 225,3  
Лозница 2 752,7 584,7 59,7 1 733,1 48,1 217,4 109,7  
Разград 15 111,8 1 406,2 138,0 10 434,9 750,8 1 534,9 847,0  
Самуил 3 281,0 555,2 62,8 1 470,5 34,5 1 077,1 80,9  
Цар Калоян 1 724,2 364,4 59,8 1 182,8 59,4   57,8  
ОБЛАСТ РУСЕ
Борово 2 310,8 382,8 60,3 894,0 32,7 854,4 86,6  
Бяла 3 650,4 551,1 69,2 2 371,9 100,1 446,6 111,5  
Ветово 3 217,8 512,0 69,5 2 387,1 139,5   109,7  
Две могили 2 272,9 494,7 60,7 1 377,2 80,1 167,8 92,4  
Иваново 1 542,0 486,1 61,4 834,9 26,8   132,8  
Русе 37 398,0 2 943,7 199,7 25 218,3 2 530,4 5 260,9 1 245,0  
Сливо поле 2 568,8 536,3 62,0 1 693,4 80,1 81,5 115,5  
Ценово 1 264,0 401,2 61,6 676,7 17,6   106,9  
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Алфатар 1 253,7 342,0 60,3 421,7 11,1 346,4 72,2  
Главиница 3 680,8 681,1 61,1 2 153,7 47,1 567,4 170,4  
Дулово 8 308,2 1 056,3 70,6 6 280,8 193,4 444,3 262,8  
Кайнарджа 2 170,6 396,4 59,9 1 246,7 28,8 375,3 63,5  
Силистра 14 444,4 1 288,3 171,1 8 290,1 1 094,0 2 815,4 785,5  
Ситово 1 418,5 422,5 62,8 839,4 21,6   72,2  
Тутракан 4 176,2 626,5 71,2 2 879,7 92,5 214,8 291,5  
ОБЛАСТ СЛИВЕН
Котел 5 135,0 804,1 69,4 3 481,9 69,1 402,8 307,7  
Нова Загора 10 681,8 1 158,0 93,6 7 689,0 398,1 869,7 473,4  
Сливен 32 435,8 2 422,9 168,7 23 452,4 1 793,8 3 286,1 1 311,9  
Твърдица 5 431,7 548,2 66,2 3 181,6 104,2 1 436,2 95,3  
ОБЛАСТ СМОЛЯН
Баните 1 392,6 405,4 61,8 843,9 18,0   63,5  
Борино 1 133,7 325,6 61,3 683,7 16,9   46,2  
Девин 3 136,2 564,5 68,3 2 294,9 95,9   112,6  
Доспат 2 587,0 456,8 61,8 1 967,9 45,6   54,9  
Златоград 3 525,7 501,0 64,9 2 462,3 207,1 198,0 92,4  
Мадан 2 940,9 599,7 64,2 2 080,8 68,6 69,8 57,8  
Неделино 1 964,6 443,7 73,2 1 312,1 77,8   57,8  
Рудозем 3 048,1 500,6 76,5 2 335,8 65,9   69,3  
Смолян 13 281,5 1 166,2 140,7 8 040,0 464,5 2 582,7 887,4  
Чепеларе 2 169,8 420,5 65,0 1 412,7 71,0 122,6 78,0  
СТОЛИЧНА 241 362,9 20 565,2 3 130,6 183 016,5 17 046,1 12 278,6 5 325,9  
ОБЩИНА                
ОБЛАСТ СОФИЙСКА
Антон 632,1 273,3 61,8 271,1 8,6   17,3  
Божурище 2 208,1 378,5 68,9 1 517,5 103,3 59,0 80,9  
Ботевград 8 085,9 824,0 70,7 5 539,1 837,1 505,3 309,7  
Годеч 1 388,8 360,7 61,8 892,5 33,4   40,4  
Горна Малина 1 720,1 407,9 59,1 1 121,8 47,5   83,8  
Долна баня 1 694,0 289,6 61,6 872,1 77,6 361,3 31,8  
Драгоман 1 519,6 434,2 60,3 715,9 73,6 160,5 75,1  
Елин Пелин 5 643,8 719,3 70,2 4 008,5 202,9 429,2 213,7  
Етрополе 4 378,6 469,1 71,9 3 379,3 201,1 118,1 139,1  
Златица 1 649,1 328,4 63,8 1 136,0 57,4   63,5  
Ихтиман 4 807,7 614,8 66,8 3 643,6 124,3 265,8 92,4  
Копривщица 1 067,2 277,7 69,6 491,3 12,6   216,0  
Костенец 3 118,9 475,0 69,1 2 306,7 146,8   121,3  
Костинброд 3 534,5 542,2 63,4 2 538,7 148,0 155,6 86,6  
Мирково 740,8 305,6 60,1 311,6 23,1   40,4  
Пирдоп 2 514,1 362,0 68,4 1 693,7 89,9 256,8 43,3  
Правец 4 555,5 425,0 67,1 2 482,9 136,1 1 282,2 162,2  
Самоков 9 852,0 1 009,3 98,7 7 292,4 228,5 877,0 346,1  
Своге 4 585,7 791,3 67,1 2 775,4 125,6 670,3 156,0  
Сливница 2 015,9 417,1 63,7 1 407,2 64,4   63,5  
Чавдар 559,1 271,4 60,7 211,0 4,4   11,6  
Челопеч 725,3 272,9 58,2 324,1 35,4   34,7  
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Братя Даскалови 1 958,8 519,6 59,6 1 185,5 40,9 55,0 98,2  
Гурково 1 568,2 345,3 61,9 1 075,2 39,6   46,2  
Гълъбово 3 643,5 518,1 60,9 2 460,0 90,0 419,2 95,3  
Казанлък 17 904,6 1 586,9 104,9 12 613,2 1 183,3 1 762,8 653,5  
Мъглиж 2 734,9 500,4 69,5 1 936,6 100,5 41,3 86,6  
Николаево 1 779,4 329,0 60,9 1 278,2 53,5   57,8  
Опан 837,0 363,1 60,4 336,2 8,0   69,3  
Павел баня 4 130,7 618,5 66,0 2 948,7 241,9 148,7 106,9  
Раднево 5 003,2 723,7 77,7 3 603,7 191,5 234,2 172,4  
Стара Загора 40 250,7 2 995,9 187,7 26 676,7 2 660,7 6 487,9 1 241,8  
Чирпан 5 176,5 718,1 79,4 3 791,7 231,2 153,9 202,2  
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
Антоново 1 936,4 550,5 61,0 1 194,4 20,8   109,7  
Омуртаг 6 509,9 1 091,8 60,4 4 494,2 254,1 346,6 262,8  
Опака 2 105,7 393,4 60,7 1 260,2 28,9 322,1 40,4  
Попово 7 580,3 1 014,3 78,7 5 006,1 183,7 912,7 384,8  
Търговище 15 561,1 1 785,0 126,9 11 207,1 926,6 761,2 754,3  
ОБЛАСТ ХАСКОВО
Димитровград 11 269,5 1 366,6 96,9 8 475,5 417,6 655,9 257,0  
Ивайловград 2 272,3 497,1 61,8 1 402,7 41,8 222,7 46,2  
Любимец 2 697,9 448,6 59,6 1 923,6 219,9   46,2  
Маджарово 774,6 353,5 59,0 340,1 4,7   17,3  
Минерални бани 1 774,7 446,1 59,8 1 196,2 23,5   49,1  
Свиленград 5 668,3 720,3 86,1 3 748,0 346,1 658,1 109,7  
Симеоновград 2 469,5 420,5 62,0 1 613,7 123,6 157,3 92,4  
Стамболово 2 130,3 705,3 69,3 1 269,3 28,6   57,8  
Тополовград 3 289,1 560,7 68,5 1 872,7 69,5 596,4 121,3  
Харманли 5 705,1 815,3 76,3 4 290,3 173,8 214,8 134,6  
Хасково 24 078,4 2 026,8 160,6 17 562,5 1 073,0 2 312,6 942,9  
ОБЛАСТ ШУМЕН
Велики Преслав 3 545,5 574,9 74,8 2 001,6 169,3 460,5 264,4  
Венец 2 274,1 561,0 57,4 1 536,6 38,2   80,9  
Върбица 3 233,4 612,5 62,0 2 443,5 63,4   52,0  
Каолиново 3 830,7 709,1 61,4 2 940,3 67,9   52,0  
Каспичан 2 627,0 441,4 66,4 1 601,1 59,2 366,5 92,4  
Никола Козлево 2 426,9 462,0 61,3 1 777,0 42,8   83,8  
Нови пазар 5 664,1 694,7 71,1 4 003,9 239,4 510,6 144,4  
Смядово 2 669,6 407,1 65,0 1 291,5 52,8 775,2 78,0  
Хитрино 1 805,3 640,5 61,3 987,3 23,8   92,4  
Шумен 25 505,4 1 887,9 141,4 17 026,9 1 946,2 2 921,1 1 581,9  
ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Болярово 2 183,0 430,4 66,6 684,3 15,3 905,5 80,9    
Елхово 3 930,4 653,7 72,3 2 717,3 101,9 202,8 182,4    
Стралджа 4 013,1 599,8 67,3 2 490,2 134,6 539,3 181,9    
Тунджа 4 535,1 1 010,9 81,1 2 829,7 99,2 202,3 311,9    
Ямбол 19 396,6 1 376,8 139,1 13 838,7 1 380,7 1 965,4 695,9    
ВСИЧКО 1 834 711,0 217 200,0 24 478,5 1 271 135,3 95 205,2 160 141,8 65 367,3 1 182,9  

II. Натурални показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2012 г.

Общини Общинска администрация Отбрана Образование Здравеопазване Социални Култура
          грижи  
  Численост Население Численост Брой Брой Брой Брой Брой Брой Субсидирана
  Кметове Кметове Кметове Кметски по постоян.   ученици деца в уч-ци деца ученици в места в численост
  на на на насел. наместници адрес   в детски в в училища ЗСУ  
  общини райони места       училища градини обсл. детски      
                  звена ясли,      
                    ЦДГ      
                    и      
                    ОДЗ      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Банско 1   2 5 13 492   730 498   583 1 250 173 32
Белица 1   4 7 10 348   1 057 311 20 311 1 057   11,5
Благоевград 1   7 15 93 060 8 6 919 2 710 116 3 740 8 636 389 120
Гоце Делчев 1   8 2 35 835   3 250 1 402   1 633 4 304 222 30
Гърмен 1   8 7 16 884   1 582 634   634 1 582 40 14,5
Кресна 1   3 2 5 875   413 185   279 413 40 6
Петрич 1   20 28 65 044   4 801 2 031   2 451 5 445 80 40
Разлог 1   7   22 473   1 638 796 26 796 2 300 206 32,5
Сандански 1   13 12 45 514   3 184 1 435 179 1 678 3 956 161 49
Сатовча 1   13   18 963   1 809 632   814 1 809   16,5
Симитли 1   6 7 15 706   1 138 534   534 1 138 99 16,5
Струмяни 1   2 15 6 054   328 147   147 328 100 12
Хаджидимово 1   7 7 11 063   986 423   513 986 38 11
Якоруда 1   7   11 214   888 282   282 1 070 61 9
ОБЛАСТ БУРГАС
Айтос 1   11 5 35 677   2 585 903   1 053 2 908 77 23
Бургас 1   9 4 232 200 9 23 563 8 270 130 10 026 24 054 366 144,5
Камено 1   6 6 12 480   803 371   401 803 135 21,5
Карнобат 1   8 22 29 085 2 2 586 829   949 2 879 128 37
Малко Търново 1   1 7 3 626 1 253 99   134 253 105 9
Несебър 1   7 4 23 126 2 2 001 1 013   1 188 2 001 40 18
Поморие 1   10 6 28 755 3 2 191 1 093   1 273 2 191 184 36,5
Приморско 1   4 1 6 686 3 524 244   544 524 51 11
Руен 1   36 2 36 078   2 941 480   480 2 941   17,5
Созопол 1   7 4 13 235 2 859 441   441 859   24,5
Средец 1   2 27 14 663   1 078 661 60 661 1 246 167 26,5
Сунгурларе 1   13 11 13 871 2,5 1 101 447   447 1 101 114 27
Царево 1   2 7 9 680 1 832 318   518 832   16
ОБЛАСТ ВАРНА
Аврен 1   7 8 7 851   727 307   307 727 8 15
Аксаково 1   7 15 19 410   1 550 771   831 1 550 15 23
Белослав 1   3   11 590   1 031 542   647 1 031   13,5
Бяла 1   1 3 3 253   288 121   145 288 54 8
Варна 1 5 5   368 518 11,5 28 122 11 082 205 15 681 33 207 1 039 254
Ветрино 1   4 5 6 026   312 135   135 312 10 18
Вълчи дол 1   10 11 11 025   919 260   364 1 132 90 21
Девня 1   1 1 9 803   858 343   343 858 40 18
Долни чифлик 1   9 7 20 454   1 905 725   725 2 036 181 28
Дългопол 1   8 6 16 429   1 424 503   543 1 424   27
Провадия 1   9 15 25 795   2 300 728   784 2 495 201 44
Суворово 1   2 6 7 481   825 244   274 1 113 20 8,5
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Велико Търново 1   13 23 92 560 6 6 933 2 576 90 3 459 8 613 703 246
Горна Оряховица 1   9 4 54 589   3 335 1 465 24 1 726 4 614 273 60
Елена 1   3 16 10 699   910 262 15 304 910 99 23
Златарица 1   2 8 4 664   322 161 16 161 398 35 8
Лясковец 1   5   14 556   918 393   519 918 20 22
Павликени 1   15 4 27 015   1 689 598   731 1 956 144 55
Полски Тръмбеш 1   11 3 15 873   1 281 317   357 1 281 92 24
Свищов 1   11 4 40 032   2 548 1 077   1 157 3 202 235 55
Стражица 1   9 12 14 938   1 398 530   560 1 495 218 25
Сухиндол 1     5 2 643   253 60   76 253 60 9
ОБЛАСТ ВИДИН
Белоградчик 1     13 7 585   588 199 19 199 588 122 28
Бойница 1   1 4 1 266   103 32   32 103 60 8
Брегово 1   5 3 5 728   329 190 16 206 400 238 16
Видин 1   14 19 79 424 10 5 502 2 072 115 2 448 6 847 297 92,5
Грамада 1     6 1 959   82 63   63 82   7,5
Димово 1   2 19 6 809   566 201   201 566 135 20
Кула 1   1 7 4 990   313 115   115 313 164 15
Макреш 1   1 5 1 498   73 33 22 33 73   11
Ново село 1   2 2 2 990   174 80   80 174 64 11
Ружинци 1   2 6 4 584   455 140   140 455 23 8
Чупрене 1   1 6 2 061   100 66   66 100 20 8
ОБЛАСТ ВРАЦА
Борован 1   3 1 5 918   526 261   316 690 60 12
Бяла Слатина 1   11 3 28 451   2 208 834   953 2 732 125 37,5
Враца 1   17 5 89 813 8,5 8 306 2 792 215 3 499 8 696 286 150
Козлодуй 1   4   22 235   2 362 870   931 2 634 235 18
Криводол 1   7 7 9 466   684 278   278 684   19
Мездра 1   11 16 23 335   1 679 760   830 1 820 98 36
Мизия 1   3 1,5 8 067   514 318   340 597 35 12
Оряхово 1   4 2 13 379   940 335   440 940   15
Роман 1   4 7 6 614   574 216   216 665 125 17,5
Хайредин 1   3 2 5 297   360 110   110 360 98 11
ОБЛАСТ ГАБРОВО
Габрово 1   3 25 74 637 6 3 851 1 752   2 199 5 460 267 173
Дряново 1   1 9 10 409   861 210 53 312 884 302 37
Севлиево 1   15 19 41 490   2 514 1 221   1 321 3 290 342 65,5
Трявна 1   1 3,5 13 210   778 282   282 866 100 46
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Балчик 1   7 12 22 643   1 909 795   894 1 909 25 43,5
Генерал Тошево 1   9 21 18 082   1 086 500 74 529 1 293   44,5
Добрич 1       111 517 6 8 473 2 836 132 3 848 10 192 455 104
Добричка 1   27 40 26 096   1 566 772   772 1 566 80 47
Каварна 1   3 16 16 844   1 304 545   655 1 503 120 33,5
Крушари 1   7 8 7 610   449 168   168 449 145 14
Тервел 1   16 7 28 184   1 514 725   812 1 686 25 29
Шабла 1   1 12 5 319   422 140   208 422 30 20
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Ардино 1   18 9 29 702   849 333 52 333 849 80 27,5
Джебел 1   21 2 26 906   614 337   337 830   17,5
Кирково 1   36 10 44 881   1 873 668 26 668 1 975 12 18
Крумовград 1   40 12 44 890   1 690 552 48 597 1 923 100 14
Кърджали 1   46 2 122 822 6 6 909 2 645 323 2 645 8 350 105 87,5
Момчилград 1   25 5 38 010   1 236 519 60 603 1 406 24 9,5
Черноочене 1   16 6 15 695   777 292   292 777 8 11
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Бобов дол 1   2 14 9 730   487 215   215 607 50 22
Бобошево 1   3 6 2 888   69 48   48 69 30 8
Дупница 1   7 9 53 756   3 548 1 348   1 701 4 529 149 37,5
Кочериново 1   3 7 4 278   282 117   117 317 70 10,5
Кюстендил 1   16 35 75 361 6 4 401 1 823 123 2 063 5 697 313 138,5
Невестино 1   1 15 2 542   121 36   36 121   9
Рила 1     3 3 282   105 73   73 105 75 7
Сапарева баня 1   3   8 032   387 191   231 514   6
Трекляно 1     12 489   32   21   32   6
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
Априлци 1     3 3 251   253 68 44 68 253 30 13
Летница 1   2 1 5 413   366 165   165 366 45 13
Ловеч 1   8 26 58 620 5 4 537 1 427 404 2 087 5 346 259 119
Луковит 1   9 2 20 307   1 635 527 24 622 1 836 100 22,5
Тетевен 1   8 4 23 379   1 831 716 23 851 2 322 148 29
Троян 1   9 12 35 631   2 586 1 035 72 1 315 2 897 26 53,5
Угърчин 1   3 7 6 754   590 224   224 590 80 13,5
Ябланица 1   3 5 6 382   735 255   273 735 30 14
ОБЛАСТ МОНТАНА
Берковица 1   3 13 21 412   1 401 504   709 1 549 346 17
Бойчиновци 1   8 4 9 615   681 282   282 837 54 18,5
Брусарци 1   4 4 5 274   404 176   176 404   12
Вълчедръм 1   6 4 10 335   845 294   303 845 48 15
Вършец 1   2 6 8 846   911 187 94 187 992   10
Георги Дамяново 1   2 10 2 630   85 25   25 227 133 11,5
Лом 1   4 5 33 402   2 660 755   930 3 211 386 31,5
Медковец 1   3 1 4 164   389 107   107 389 20 9,5
Монтана 1   12 11 62 208 7 4 785 1 732 124 2 429 6 202 217 92
Чипровци 1   2 7 4 090   115 47   64 115   18
Якимово 1   3   4 338   250 145   145 250   9
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Батак 1   2   7 021   419 212   232 529 116 25
Белово 1   7   9 898   613 212   212 613   19
Брацигово 1   5 1 10 130   740 319   319 740 146 14,5
Велинград 1   11 11 45 441   4 250 1 224   1 224 5 048 173 42
Лесичово 1   5 1 5 436   346 124   124 346 95 13,5
Пазарджик 1   27 4 131 388 6 10 818 3 615 361 3 615 13 291 652 136
Панагюрище 1   8   27 863   1 819 778   878 2 315 94 38
Пещера 1   2   24 104   1 644 634   714 1 806 84 14
Ракитово 1   2   16 476   1 490 559   679 1 600 104 13
Септември 1   12 1 28 325   2 085 700 74 800 2 195 50 25,5
Стрелча 1     4 5 265   382 101   101 382   6
ОБЛАСТ ПЕРНИК
Брезник 1   1 15,5 6 775   437 125   125 507 40 15,5
Земен 1     13 2 633   106 42   42 106   9,5
Ковачевци 1     8 1 411   15 13   13 15   13
Перник 1   17 10 105 315 7 6 814 3 035 52 3 467 8 792 210 103,5
Радомир 1   6 21 21 462   1 412 548 52 548 1 760 238 29
Трън 1     17,5 4 220   330 104   104 330 60 17
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Белене 1   3 2 11 007   637 387   472 804   19
Гулянци 1   9 2 13 859   813 304   336 813   18
Долна Митрополия 1   14 1 21 710   1 420 584   584 1 420 20 28,5
Долни Дъбник 1   6   15 270   977 344 28 344 1 267   15
Искър 1   3   7 869   571 168   168 571   12
Левски 1   10 2 23 286   1 360 606   736 1 611   36
Никопол 1   8 5 11 257   604 255   255 604 24 27,5
Плевен 1   17 7 157 045 8 11 376 4 551 323 5 967 14 740 297 190
Пордим 1   5 2 6 509   562 210 39 210 648 126 12
Червен бряг 1   13   33 499   2 252 877   947 2 890 24 29,5
Кнежа 1   3   15 327   1 194 466   572 1 630   15,5
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Асеновград 1   13 8 73 072   5 074 2 073   2 601 5 870 236 37
Брезово 1   6 9 6 824   547 160   160 643 35 15
Калояново 1   8 6 11 583   639 295   295 639 80 10,5
Карлово 1   22 4 58 918 2 4 000 1 425   1 571 4 514 161 49,5
Кричим 1       9 377   823 332   332 823 65 4
Лъки 1     8 3 181   190 67   67 190 40 8
Марица 1   19   30 983   2 028 1 065   1 140 2 028 40 49,5
Перущица 1       5 346   320 236   276 461   10
Пловдив 1 6     382 166 11 30 871 10 873 952 15 247 37 992 1 292 307
Първомай 1   13 3 29 980   1 796 721   761 2 105 90 33,5
Раковски 1   5 1 28 425   1 957 931   931 2 099 57 15,5
Родопи 1   13 7 33 056   1 478 1 034   1 171 1 478   28
Садово 1   10 1 15 393   1 150 495   495 1 283 30 13
Стамболийски 1   4   22 934   1 537 681   829 1 537   16
Съединение 1   7 2 10 215   482 262   316 482 20 17
Хисаря 1   7 4 13 581   792 314   361 820 136 26,5
Куклен 1     5 7 457   380 217   267 518   8
Сопот 1   1   11 328 1 871 332   426 1 680 80 10
ОБЛАСТ РАЗГРАД
Завет 1   6   14 662   1 048 326   326 1 088   23
Исперих 1   22 1 34 573   2 336 876   926 2 611 117 59
Кубрат 1   15 1 25 186   1 405 645 47 791 1 565 90 39
Лозница 1   11 4 13 367   716 297   297 999 35 19
Разград 1   13 8 68 231 6 4 642 1 937 402 2 589 6 526 296 115,5
Самуил 1   12 1 11 861   630 223   223 630 203 14
Цар Калоян 1   2   8 289   513 230   230 513   10
ОБЛАСТ РУСЕ
Борово 1   4 2 6 851   419 116   116 458 198 15
Бяла 1   5 5 15 988   1 108 407   442 1 174 75 17
Ветово 1   4 1 15 942   1 055 459   504 1 055   19
Две могили 1   7 4 10 646   634 217   237 807 25 16
Иваново 1   6 6 9 822   328 193   193 328   23
Русе 1   12 1 190 904 9 12 431 5 093 285 6 692 16 878 1 000 159,5
Сливо поле 1   9 1 13 304   700 291   291 700 35 20
Ценово 1   6 2 6 451   299 117   117 299   18,5
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Алфатар 1   3 3 3 453   167 76   76 167 53 12,5
Главиница 1   17 5 14 405   899 320   320 899 105 29,5
Дулово 1   23 3 38 052   2 635 1 045 44 1 045 2 846 69 45,5
Кайнарджа 1   4 6 5 840   501 229   229 624 98 11
Силистра 1   8 10 64 144 7 3 854 1 381 275 2 045 5 158 534 103
Ситово 1   6 4 6 799   349 149   149 432   12,5
Тутракан 1   7 6 18 959   1 375 468   488 1 363 40 42
ОБЛАСТ СЛИВЕН
Котел 1   12 9 26 045   1 633 528   528 1 803 82 41,5
Нова Загора 1   23 8 44 127   3 673 1 175 161 1 342 4 028 147 73,5
Сливен 1   28 16 146 103 8 11 903 4 264 97 5 336 14 177 630 179
Твърдица 1   6 2 16 285   1 519 479   501 1 519 255 16,5
ОБЛАСТ СМОЛЯН
Баните 1   6 5 5 287   331 116 14 116 331   11
Борино 1   2 2 4 226   273 114   114 273   8
Девин 1   8 5 14 221   922 356 44 356 1 105   19,5
Доспат 1   7   9 970   829 308   308 829   9,5
Златоград 1   4 4 13 804   1 147 339 23 419 1 147 60 16
Мадан 1   5 17 13 543   900 300   322 1 084 30 10
Неделино 1   1 14 7 813 1 539 274   274 539   10
Рудозем 1   6 6 11 056   1 043 329   329 1 043   12
Смолян 1   10 31 44 878 7 3 509 1 522 212 1 932 4 494 444 115
Чепеларе 1   3 7 7 969   536 252   252 628 25 13,5
СТОЛИЧНА 1 24 32 2 1 384 334 46 89 485 41 834 102 50 062 108 693 2 808 830,5
ОБЩИНА                          
ОБЛАСТ СОФИЙСКА
Антон 1       1 622   106 62   62 106   3
Божурище 1   3 3 7 037   625 381   381 625 10 14
Ботевград 1   5 7 35 890 1 2 583 1 234 62 1 664 3 247 90 49
Годеч 1     9 5 469   444 119   119 467   7
Горна малина 1   3 10 5 587   472 179   179 472   14,5
Долна баня 1       4 914   435 174   373 556 80 5,5
Драгоман 1   1 18 5 232   310 126   151 310 48 13
Елин Пелин 1   10 8 21 900   1 648 815   883 1 692 90 37
Етрополе 1   2 4 13 543   1 555 390 311 490 1 555 22 21
Златица 1     3 6 169   510 206   242 630   11
Ихтиман 1   3 12 18 764   1 882 601   669 2 003 66 16
Копривщица 1       2 506 2 199 85 26 85 199   25
Костенец 1   2 4 13 747   1 065 437   491 1 173   21
Костинброд 1   3 7 16 208   1 160 548   569 1 356 26 15
Мирково 1     4 2 411   112 67   67 112   7
Пирдоп 1   1   9 022   800 315   341 1 090 63 7,5
Правец 1   4 6 7 864   1 190 265 124 345 1 620 199 25
Самоков 1   12 12 40 842 1 3 433 1 135 72 1 135 3 887 186 53
Своге 1   9 20 21 977   1 220 507   507 1 803 106 27
Сливница 1   1 7 9 390   656 274   274 787   11
Чавдар 1       1 229   72 37   37 72   2
Челопеч 1       1 533   115 93   93 115   6
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Братя 1   6 16 7 620   535 197   197 535 40 17
Даскалови                          
Гурково 1   2 3 5 600   532 156   156 532   8
Гълъбово 1   4 6 14 082   1 120 391   480 1 120 78 16,5
Казанлък 1   16 3 85 688 3 6 293 2 413   3 119 7 500 328 99,5
Мъглиж 1   6 3 12 338   856 356   356 1 015 30 15
Николаево 1   3   5 046   522 225   225 522   10
Опан 1     12 2 555   111 56   56 111   12
Павел баня 1   10 2 17 473   1 292 495   571 1 292 50 18,5
Раднево 1   9 12 21 424   1 611 684   769 1 770 61 26
Стара Загора 1   17 33 180 218 6,5 13 743 4 845 106 6 635 16 931 1 123 176,5
Чирпан 1   4 15 24 227   1 922 616   974 2 123 60 35
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
Антоново 1   4 25 7 299   497 120 25 120 497   19
Омуртаг 1   26 14 32 327   1 997 759 30 879 2 162 80 45,5
Опака 1   5   7 646   560 229   229 560 60 7
Попово 1   16 18 33 759   2 232 940   940 2 800 180 62
Търговище 1   30 21 72 895 5,5 5 303 1 891 84 2 391 6 961 192 99
ОБЛАСТ ХАСКОВО
Димитровград 1   14 12 63 600   4 116 1 465   1 599 4 430 122 44,5
Ивайловград 1   5 13 8 705   594 190 28 200 594 42 8
Любимец 1   2 7 10 521   910 310   430 910   8
Маджарово 1   3 5 3 308   120 26   26 120   3
Минерални бани 1   7 4 7 516   460 170 31 170 460   8,5
Свиленград 1   4 15 24 405   1 844 647   983 2 165 109 19
Симеоновград 1   1 7 9 691   820 205   276 820 30 16
Стамболово 1   17 8 14 397   521 185 15 185 521   10
Тополовград 1   8 8 12 523   939 259   304 939 125 21
Харманли 1   6 17 28 961   2 070 777   847 2 260 40 21
Хасково 1   26 9 116 483 6 8 304 3 466 660 4 046 11 109 452 123,5
ОБЛАСТ ШУМЕН
Велики Преслав 1   8 3 16 028 3 912 346   457 1 410 70 35
Венец 1   10 2 13 411   637 255   255 637   14
Върбица 1   13 2 14 485   1 054 423   423 1 054   9
Каолиново 1   13 1 21 828   1 273 444   444 1 273   9
Каспичан 1   6 2 9 131   750 271   296 750 62 16
Никола Козлево 1   8 2 8 746   789 243   243 789   14,5
Нови пазар 1   8 7 22 929   1 748 611   752 1 987 128 25
Смядово 1   3 6 7 404   526 227   227 526 126 13,5
Хитрино 1   18 1,5 12 574   403 158   158 403   16
Шумен 1   15 11 115 473 3 8 408 3 117 237 4 199 10 840 592 209
ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Болярово 1   2 17 3 893   285 98   98 285 167 14
Елхово 1   8 10 18 091   1 320 412   465 1 640 57 28,5
Стралджа 1   6 15 13 701   1 128 438   469 1 125 127 31,5
Тунджа 1   24 20 23 979   1 110 544   544 1 110 60 54
Ямбол 1       89 164 6 7 333 2 498 38 3 501 9 200 401 89
ВСИЧКО 264 35 2012 1857,5 8 477 726 261,5 604 291 238 271 8 401 287158 712 198 31 874 9680


Приложение № 7 към чл. 17, ал. 1


Наименование Сума
    (в хил.лв.)
1 2 3
  І. Разпоредители по републиканския бюджет 336 682,0
1. Администрация на президента 1,0
2. Министерски съвет 2 000,0
3. Конституционен съд 1,0
4. Министерство на финансите 4 500,0
5. Министерство на външните работи 2 000,0
6. Министерство на отбраната 80 000,0
7. Министерство на вътрешните работи 25 000,0
8. Министерство на правосъдието 8 000,0
9. Министерство на труда и социалната политика 5 000,0
10. Министерство на здравеопазването 33 000,0
11. Министерство на образованието, младежта и науката 3 000,0
12. Министерство на културата 2 000,0
13. Министерство на околната среда и водите 500,0
14. Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 4 000,0
15. Министерство на регионалното развитие и благоустройството 76 000,0
16. Министерство на земеделието и храните 10 000,0
17. Министерство на транспорта, информационните технологии и 80 000,0
  съобщенията  
18. Министерство на физическото възпитание и спорта 1,0
19. Държавна агенция "Национална сигурност" 50,0
20. Комисия за разкриване на документите и за обявяване на 1,0
  принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и  
  разузнавателни служби на Българската народна армия  
21. Комисия за защита от дискриминация 10,0
22. Комисия за защита на личните данни 7,0
23. Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна 30,0
  дейност  
24. Национална служба за охрана 130,0
25. Национална разузнавателна служба 50,0
26. Омбудсман 1,0
27. Национален статистически институт 170,0
28. Комисия за защита на конкуренцията 1,0
29. Комисия за регулиране на съобщенията 75,0
30. Съвет за електронни медии 1,0
31. Държавна комисия за енергийно и водно регулиране 10,0
32. Агенция за ядрено регулиране 10,0
33. Държавна комисия по сигурността на информацията 8,0
34. Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" 100,0
35. Авиоотряд 28 1 000,0
36. Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на 10,0
  интереси  
37. Сметна палата 10,0
38. Комисия за финансов надзор 5,0
  ІІ. Други разпоредители по държавния бюджет 2 200,0
39. Народно събрание 200,0
40. Висш съдебен съвет 2 000,0
  ІІІ. Държавни висши училища и БАН 21 500,0
41. А) Държавни висши училища, финансирани от Министерството на 18 300,0
  образованието, младежта и науката  
41.1. Технически университет - София 930,0
41.2. Технически университет - Варна 140,0
41.3. Технически университет - Габрово 65,0
41.4. Русенски университет "А. Кънчев" 140,0
41.5. Университет по хранителни технологии - Пловдив 45,0
41.6. Химико-технологичен и металургичен университет - София 150,0
41.7. Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 50,0
41.8. Лесотехнически университет - София 405,0
41.9. Университет по архитектура, строителство и геодезия - София 230,0
41.10. Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София 390,0
41.11. Университет за национално и световно стопанство - София 1 385,0
41.12. Икономически университет - Варна 465,0
41.13. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов 230,0
41.14. Софийски университет "Св. Климент Охридски" 7 855,0
41.15. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 140,0
41.16. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 185,0
41.17. Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 925,0
41.18. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 70,0
41.19. Национална спортна академия "Васил Левски" - София 645,0
41.20. Аграрен университет - Пловдив 125,0
41.21. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - 30,0
  Пловдив  
41.22. Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо 40,0
  Сарафов" - София  
41.23. Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - 230,0
  София  
41.24. Национална художествена академия - София 35,0
41.25. Университет по библиотекознание и информационни технологии - 30,0
  София  
41.26. Колеж по телекомуникации и пощи - София 25,0
41.27. Медицински университет - София 1 570,0
41.28. Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - 120,0
  Варна  
41.29. Медицински университет - Пловдив 795,0
41.30. Медицински университет - Плевен 65,0
41.31. Тракийски университет - Стара Загора 555,0
41.32. Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София 140,0
41.33. Висше строително училище "Любен Каравелов" - София 95,0
42. Б) Държавни висши военни училища, финансирани от 200,0
  Министерството на отбраната  
42.1. Военна академия "Г. С. Раковски" - София 5,0
42.2. Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново 150,0
42.3. Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна 45,0
43. В) Българска академия на науките 3 000,0
  ІV. Други разпоредители с автономни бюджети 8 500,0
44. Българска национална телевизия 7 000,0
45. Българско национално радио 1 500,0
  Всичко: 368 882,0


Приложение № 8 към § 28

Списък на извънбюджетните фондове и сметки, които ще функционират през 2012 г.

1. Фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол към Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол - Закон за приватизация и следприватизационен контрол.
2. Държавен фонд "Земеделие" - Закон за подпомагане на земеделските производители.
3. Извънбюджетна сметка на Националния фонд към министъра на финансите.
4. Специална сметка към общинските съвети за приходите от приватизация на общински предприятия - Закон за приватизация и следприватизационен контрол.
5. Общински фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол - Закон за приватизация и следприватизационен контрол.
6. Специален фонд към съответните общински съвети за инвестиции и дълготрайни активи - Закон за приватизация и следприватизационен контрол.
7. Учителски пенсионен фонд - Кодекс за социално осигуряване.
8. Извънбюджетна сметка към министъра на финансите за средствата от продажбата на предписани емисионни единици - Закон за опазване на околната среда.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума