навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

В сила от 15.03.2012 г.
Приета с ПМС № 314 от 23.11.2011 г.

Обн. ДВ. бр.95 от 2 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.106 от 30 Декември 2011г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят структурата на заплатата, условията и редът за определяне и изменение на заплатите на служителите в държавната администрация.


Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за служителите по служебно и по трудово правоотношение в държавната администрация.

(2) Наредбата се прилага при:

1. възникване, изменение и прекратяване на служебното и трудовото правоотношение;

2. при разработването на вътрешните правила за заплатите и свързаните с тях други вътрешни актове;

3. определяне и изменение на заплатите на служителите.


Глава втора.
БРУТНА ЗАПЛАТА

Чл. 3. (1) Брутната заплата се състои от основна заплата и допълнителни възнаграждения с постоянен и с непостоянен характер.

(2) Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно приложение № 1, като се отчита нивото на заеманата длъжност, професионалният опит и оценката на индивидуалното изпълнение на длъжността, направена при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

(3) Нивата на основните месечни заплати се определят въз основа на длъжностните нива в Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА).

(4) Всяко ниво на основните месечни заплати за длъжност включва шест степени, всяка от които има минимален и максимален размер на основната месечна заплата на служителите, заемащи длъжности в съответното ниво.


Чл. 4. (1) Размерите на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни нива за държавните служители в Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" и на служителите, заемащи длъжността "сътрудник по управление на европейски проекти и програми" са посочени в приложение № 2.

(2) Алинея 1 не се прилага за служителите в общата администрация, както и за служителите, заемащи длъжностите "държавен експерт", "главен експерт", "старши експерт", "младши експерт", "главен юрисконсулт", "старши юрисконсулт" и "младши юрисконсулт" в специализираната администрация на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз".

(3) За заемащите дипломатически длъжности в дипломатическата служба, определени в Класификатора на дипломатическите длъжности (КДД), размерите на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни нива са посочени в приложение № 3.


Чл. 5. (1) Индивидуалните брутни месечни заплати на служителите в държавната администрация се определят в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити съгласно закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за общинските бюджети.

(2) Индивидуалните брутни месечни заплати на служителите в делегираната от държавата дейност "Общинска администрация" се определят в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски съгласно единни разходни стандарти, приети от Министерския съвет.


Чл. 6. (1) Разходите за основни заплати и за допълнителни възнаграждения с постоянен характер са в размер, не по-малък от 70 на сто от разходите за заплати.

(2) Икономията на разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски може да се използва по реда, предвиден в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.


Глава трета.
ОСНОВНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА

Раздел I.
Определяне на индивидуалната основна месечна заплата

Чл. 7. (1) Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и

по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

(2) Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на непълно работно време се определят пропорционално на законоустановеното работно време.


Чл. 8. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в съответната административна структура и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността.


Чл. 9. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в съответната административна структура и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:

1. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 3 години - в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

2. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 3 до 7 години - в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

3. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - в рамките на степен 4 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.


Чл. 10. (1) Размерите на индивидуалните основни месечни заплати на служителите по чл. 4, ал. 1 и 3 се определят от органа по назначаването.

(2) Размерите на индивидуалните основни месечни заплати на постъпващите в съответната администрация и на постъпващите за първи път на държавна служба служители по чл. 4, ал. 1 и 3 се определят до размера на средната основна месечна заплата, изчислена въз основа на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за съответната длъжност.

(3) Изменение на индивидуалните основни месечни заплати на служителите по чл. 4, ал. 1 и 3 може да се извършва веднъж годишно в зависимост от оценката на изпълнението.


Раздел II.
Увеличение на индивидуалната основна месечна заплата

Чл. 11. (1) Индивидуалната основна месечна заплата може да се увеличава в следните случаи:

1. когато служителят получи оценка на изпълнението на длъжността, не по-ниска от "Изпълнението отговаря не напълно на изискванията";

2. при завръщане на майки от отпуск за бременност и раждане или за отглеждане на дете или на служител, ползвал отпуск за отглеждане на дете по чл. 163, ал. 8 и чл. 164, ал. 3 от Кодекса на труда или по чл. 63 от Закона за държавния служител;

3. след изтичане на срока за изпитване по чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда или по чл. 12 от Закона за държавния служител;

4. при завръщане от отпуск или от командировка с продължителност повече от една година или при възстановяване на уволнен служител;

5. при завръщане на служител, изпратен в друга административна структура по реда на чл. 81б от Закона за държавния служител;

6. при преназначаване на друга длъжност в по-високо ниво на основната месечна заплата.

(2) Увеличенията на индивидуалните основни месечни заплати се извършват в рамките на разходите за заплати на отделната административна структура, определени по реда на чл. 5, при спазване изискванията на чл. 7.


Чл. 12. (1) Индивидуалната основна месечна заплата на служителя може да се увеличава въз основа на последната годишна оценка на изпълнението на длъжността в рамките на същата степен на съответното ниво на основната месечна заплата за длъжността с изключение на случаите, когато годишната оценка е "Неприемливо изпълнение".

(2) Размерите на увеличението по ал. 1 са, както следва:

1. при годишна оценка на изпълнението "Изпълнението отговаря не напълно на изискванията" - до 1 на сто;

2. при годишна оценка на изпълнението "Изпълнението отговаря напълно на изискванията" - до 5 на сто;

3. при годишна оценка на изпълнението "Изпълнението надвишава изискванията" - до 8 на сто;

4. при годишна оценка на изпълнението "Изключително изпълнение" - до 12 на сто.

(3) Алинея 2, т. 4 се прилага в случаите, когато индивидуалната основна месечна заплата на служителя е в шеста степен на съответното ниво на основната месечна заплата.

(4) Индивидуалните основни месечни заплати на служителите по чл. 4, ал. 1 и 3 може да се увеличават въз основа на последните годишни оценки на изпълнението на длъжността с изключение на случаите, когато годишната оценка е "Неприемливо изпълнение", като при определяне размерите на увеличенията се прилага ал. 2.


Чл. 13. Индивидуалната основна месечна заплата на служителя може да се увеличава въз основа на оценка на изпълнението на длъжността в рамките на следващата по-висока степен на същото ниво на основната месечна заплата за длъжността:

1. при получени три последователни годишни оценки на изпълнението на длъжността "Изпълнението напълно отговаря на изискванията" - до 5 на сто;

2. при получени две последователни годишни оценки на изпълнението на длъжността "Изпълнението надвишава изискванията" - до 8 на сто;

3. при последна годишна оценка на изпълнението "Изключително изпълнение" - до 12 на сто.


Чл. 14. На служителите по чл. 12 и 13 в едно административно звено с по-високи годишни оценки на изпълнението на длъжността се определя

по-високо процентно увеличение на индивидуалната основна месечна заплата. Във вътрешните правила за заплатите се конкретизират правилата за увеличенията съобразно особеностите в структурата и дейността на администрацията.


Чл. 15. (1) Размерите на индивидуалните основни месечни заплати в случаите по чл. 11, ал. 1, т. 2 могат да се увеличават при спазване изискванията на чл. 14, ал. 4 от Закона за защита от дискриминация.

(2) Размерите на индивидуалните основни месечни заплати в случаите по чл. 11, ал. 1, т. 3 може да се увеличават до 5 на сто с изключение на случаите, когато размерът на индивидуалната основна месечна заплата на служителя вече е увеличаван въз основа на последната получена годишна оценка на изпълнението на длъжността.


Чл. 16. (1) Размерите на индивидуалните основни месечни заплати в случаите по чл. 11, ал. 1, т. 4 и 5 може да се увеличават в рамките на същата степен на съответното ниво на основната месечна заплата за длъжността, при условие че служителите са получили последна годишна оценка на изпълнението на длъжността, не по-ниска от "Изпълнението напълно отговаря на изискванията", а за служителите по чл. 4, ал. 1 и 3 - в рамките на същото длъжностно ниво.

(2) Размерите на увеличението по ал. 1 са, както следва:

1. при годишна оценка на изпълнението на длъжността на служителя "Изпълнението напълно отговаря на изискванията" - до 5 на сто;

2. при годишна оценка на изпълнението на длъжността на служителя "Изпълнението надвишава изискванията" - до 8 на сто;

3. при годишна оценка на изпълнението на длъжността на служителя "Изключително изпълнение" - до 12 на сто.

(3) В случаите, когато въз основа на последната получена годишна оценка на изпълнението на длъжността размерът на индивидуалната основна месечна заплата на служителя вече е увеличаван, ново увеличение не може да се определя.


Чл. 17. (1) Размерите на индивидуалните основни месечни заплати на служителите, преназначени на друга длъжност в по-високо ниво на основната месечна заплата, може да се увеличават в рамките на най-ниската степен на по-високото ниво, чийто максимален размер на основната месечна заплата е по-висок от достигнатата индивидуална основна месечна заплата.

(2) Размерите на индивидуалните основни месечни заплати на служителите по чл. 4, ал. 1 и 3, преназначени на друга длъжност в по-високо длъжностно ниво, може да се увеличават в рамките на минималния и максималния размер на основните месечни заплати за по-високото ниво.


Чл. 18. Увеличенията на индивидуалните основни месечни заплати се извършват със заповед на ръководителя на административната структура, издадена в тримесечен срок след настъпване на обстоятелство/а, даващо/и възможност за извършване на увеличението, като в случаите по чл. 13 в заповедта се посочва и новата степен на основната месечна заплата в съответното ниво, а в случаите по чл. 17, ал. 1 - новите ниво и степен на основната месечна заплата.


Глава четвърта.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Раздел I.
Допълнителни възнаграждения с постоянен характер

Чл. 19. (1) Допълнителните възнаграждения с постоянен характер са тези, които се изплащат постоянно заедно с полагащата се за съответния период основна заплата и са в зависимост единствено от отработеното време.

(2) Допълнителните възнаграждения с постоянен характер са:

1. допълнително възнаграждение за привличане и задържане на служители за изпълнение на длъжности с особено важно значение за административната структура;

2. други допълнителни възнаграждения, които отговарят на условията по ал. 1, определени със закон или с акт на Министерския съвет.


Чл. 20. (1) Допълнителни месечни възнаграждения за привличане и задържане на служители на длъжности с особено важно значение за административната структура могат да получават част или всички служители на такива длъжности.

(2) Ежегодно до 15 януари на съответната година ръководителят на административната структура с мотивирана заповед определя длъжностите с особено важно значение и броя на служителите на тези длъжности, които могат да получават допълнителното възнаграждение.

(3) Допълнителните месечни възнаграждения за привличане и задържане на служители на длъжности с особено важно значение за административната структура се изплащат за срок от 1 януари или от датата на постъпване на служителя до 31 декември на съответната година.

(4) Индивидуалните размери на допълнителните месечни възнаграждения за привличане и задържане на служители на длъжности с особено важно значение за административната структура се определят със заповед на нейния ръководител и са, както следва:

1. за постъпващи за първи път в административната структура - до 50 на сто от определената индивидуална основна месечна заплата;

2. за служители с последна годишна оценка на изпълнението на длъжността "Изпълнението напълно отговаря на изискванията" - до 70 на сто от определената индивидуална основна месечна заплата;

3. за служители с последна годишна оценка на изпълнението на длъжността "Изпълнението е над изискванията" - до 80 на сто от определената индивидуална основна месечна заплата;

4. за служители с последна годишна оценка на изпълнението на длъжността "Изключително изпълнение" - до 100 на сто от определената индивидуална основна месечна заплата.

(5) Служители, получили оценка на изпълнението на длъжността, по-ниска от "Изпълнението напълно отговаря на изискванията", не могат да получават допълнително месечно възнаграждение за привличане и задържане.


Чл. 21. Разходите за допълнителни възнаграждения за привличане и задържане на служители за изпълнение на длъжности с особено важно значение за административната структура могат да бъдат до 5 на сто от разходите за заплати, определени по реда на чл. 5.


Раздел II.
Допълнителни възнаграждения с непостоянен характер

Чл. 22. Допълнителните възнаграждения с непостоянен характер са:

1. допълнително възнаграждение за нощен труд;

2. допълнително възнаграждение за извънреден труд;

3. допълнително възнаграждение за работа през официалните празници;

4. допълнително възнаграждение за времето на разположение;

5. допълнително възнаграждение за постигнати резултати;

6. допълнително възнаграждение за изключителни постижения;

7. други допълнителни възнаграждения с непостоянен характер, определени със закон или с акт на Министерския съвет.


Чл. 23. За всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 и 6,00 ч. се заплаща допълнително възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,25 лв.


Чл. 24. (1) За положения извънреден труд се заплаща допълнително възнаграждение за отработеното време, изчислено върху индивидуалната основна заплата и допълнителните възнаграждения с постоянен характер, в размер, както следва:

1. за работа през работните дни - 50 на сто;

2. за работа през почивните дни - 75 на сто;

3. за работа през дните на официални празници - 100 на сто;

4. за работа при сумирано изчисляване на работното време - 50 на сто.

(2) За работа на служители с ненормиран работен ден над редовното работно време в работни дни не се заплаща допълнително възнаграждение.


Чл. 25. (1) За работа в дни на официални празници, включени в месечния график, служителят получава за отработеното време на този ден допълнително възнаграждение в размер 100 на сто, изчислено върху индивидуалната основна заплата и допълнителните възнаграждения с постоянен характер.

(2) За работа в дни на официални празници извън месечния график освен допълнителното възнаграждение за извънреден труд по чл. 24, ал. 1, т. 3 служителят получава и допълнително възнаграждение в размер 100 на сто, изчислено върху индивидуалната основна заплата за отработеното време и съответните допълнителни възнаграждения с постоянен характер.


Чл. 26. За времето на разположение извън местоработата и извън установеното работно време се заплаща допълнително възнаграждение за всеки час или за част от него в размер не по-малък от 0,10 лв.


Чл. 27. (1) Допълнителните възнаграждения за постигнати резултати могат да се определят и изплащат четири пъти годишно - през април, юли, октомври и декември.

(2) Максималният размер на разходите за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати е, както следва:

1. за допълнителните възнаграждения, определени през април - до 10 на сто от годишния размер на разходите за заплати, определен по реда на чл. 5;

2. за допълнителните възнаграждения, определени през юли - до 10 на сто от годишния размер на разходите за заплати, определен по реда на чл. 5;

3. за допълнителните възнаграждения, определени през октомври - до 10 на сто от годишния размер на разходите за заплати, определен по реда на чл. 5;

4. за допълнителните възнаграждения, определени през декември - до 20 на сто от годишния размер на разходите за заплати, определен по реда на чл. 5.

(3) Допълнителните възнаграждения за постигнати резултати се определят въз основа на оценка на резултатите от дейността на:

1. структурните звена (основни и съставни) в административната структура;

2. отделните служители.


Чл. 28. Общият размер на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати се определя от ръководителя на административната структура.


Чл. 29. (1) Оценките на резултатите, постигнати от основните звена, от съставните звена и от отделните служители, се степенуват в низходящ ред, както следва:

1. оценка "Изключителни резултати" - постигнатите резултати съществено надхвърлят определените цели, като са спазени всички срокове за изпълнение;

2. оценка "Добри резултати" - постигнатите резултати съответстват на определените цели, като са спазени всички срокове за изпълнение;

3. оценка "Приемливи резултати" - постигнатите резултати като цяло съответстват на определените цели с отделни незначителни пропуски, които не са повлияли съществено на дейността като цяло, и са спазени сроковете за изпълнение;

4. оценка "Неприемливи резултати"- постигнатите резултати не съответстват на поставените цели.

(2) Във вътрешните правила за заплатите на административните структури за всяка степен на оценка по ал. 1 могат да се определят подстепени, както и конкретни показатели, критерии и изисквания съобразно спецификата на дейността на съответната административна структура.


Чл. 30. (1) Ръководителят на административната структура определя основните административни звена (дирекции, главни дирекции, териториални звена и други), чиито резултати ще се оценяват, като в тях се включват всички служители от административната структура с изключение на лицата по ал. 2.

(2) Ръководителят на административната структура определя със заповед индивидуалния размер на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати на главния секретар/постоянния секретар на отбраната/секретаря на общината и на служители, които са на негово пряко подчинение.

(3) Оценяването на резултатите на основните административни звена се извършва от ръководителя на административната структура въз основа на:

1. изпълнението на целите на звеното, включително на програмите или проектите, за които отговаря;

2. използваните ресурси;

3. други обстоятелства, повлияли върху дейността на звеното през периода.

(4) Размерът на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати от основните административни звена се изчислява въз основа на определената оценка на постигнатите резултати, като конкретните алгоритми и изисквания се определят във вътрешните правила за заплатите на административната структура.


Чл. 31. (1) Оценяването на резултатите на съставните административни звена (дирекции в главни дирекции, отдели в дирекции и сектори в отдели) се извършва от ръководителя на съответното основно звено въз основа на:

1. изпълнението на целите на звеното, включително на програмите или проектите, за които отговаря;

2. използваните ресурси;

3. други обстоятелства, повлияли върху дейността на звеното през периода.

(2) Размерът на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати от съставните административни звена се изчислява въз основа на определената оценка на постигнатите резултати, като конкретните алгоритми и изисквания се определят във вътрешните правила за заплатите на административната структура.


Чл. 32. (1) Оценяването на резултатите на отделните служители се извършва от ръководителя, на когото те са непосредствено подчинени.

(2) Индивидуалният размер на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати на служителя се изчислява въз основа на определената оценка на постигнатите резултати, като конкретните алгоритми и изисквания се определят във вътрешните правила за заплатите на административната структура.


Чл. 33. (1) Допълнителни възнаграждения за изключителни постижения могат да се определят по инициатива на ръководителя на административната структура, както и по писмено предложение на негов заместник, на главния секретар/постоянния секретар на отбраната/секретаря на общината или на ръководителите на структурни звена.

(2) Във вътрешните правила за заплатите на отделните административни структури се определят конкретните условия, ред и размери за определяне на допълнителните възнаграждения за изключителни постижения.

(3) Допълнителните възнаграждения за изключителни постижения се определят и изплащат въз основа на мотивирана заповед на ръководителя на административната структура, в която задължително се описва в какво се състои изключителното постижение на служителя или служителите.


Чл. 34. Разходите за допълнителни възнаграждения за изключителни постижения могат да бъдат до 5 на сто от разходите за заплати, определени по реда на чл. 5.


Чл. 35. Допълнителните възнаграждения с непостоянен характер, определени със закон или с акт на Министерския съвет, се изплащат при условията и по реда, предвидени в съответния нормативен акт.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Степен на основните месечни заплати за длъжност" е интервал на основните месечни заплати с определена минимална и максимална стойност, приложим към длъжности от посочени длъжностни нива от КДА.

2. "Ниво на основните месечни заплати за длъжност" обхваща групи от длъжности с посочени длъжностни нива от КДА, за които се прилагат едни и същи по стойности степени на основните месечни заплати, като всяко ниво на основните месечни заплати има отделен пореден номер.

3. "Ръководител на административната структура" е органът по назначаването по Закона за държавния служител/работодателят по Кодекса на труда или упълномощено от него длъжностно лице.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на наредбата ръководителят на административната структура:

1. утвърждава нови вътрешни правила за заплатите;

2. определя индивидуалните основни месечни заплати на служителите, изпълняващи длъжност в административната структура, като сбор от определените към датата на влизане в сила на наредбата основна месечна заплата, допълнително възнаграждение за прослужено време или придобит трудов стаж и професионален опит и допълнително възнаграждение за образователна и научна степен "доктор" или за научна степен "доктор на науките";

3. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) може да коригира еднократно в рамките на разходите за заплати по чл. 5 при спазване изискванията на чл. 6, ал. 1 изчислените по реда на т. 2 индивидуални основни месечни заплати на служителите, които са имали право по специални закони да получават допълнително възнаграждение/допълнително материално стимулиране, което впоследствие е отменено;

4. определя нивото и най-ниската степен на основната месечна заплата, чийто максимален размер е по-висок от достигнатата индивидуална основна месечна заплата, изчислена по реда на т. 2 и 3.

(2) Степените на основните месечни заплати на служителите, които имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:

1. за служителите с професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 3 години - степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

2. за служителите с професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 3 до 7 години - степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

3. за служителите с професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - степен 4 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.

(3) Алинея 2 се прилага само когато е по-благоприятна за служителя.

(4) Когато индивидуалната основна месечна заплата на служителя, определена по реда на ал. 1, т. 2 и 3, е по-ниска от минималната основна месечна заплата за степента, определена по реда на ал. 2, на служителя се определя по-ниска степен, за която определената индивидуална месечна заплата на служителя е по-висока от минималната месечна основна заплата за степента.

(5) Когато размерът на индивидуалната основна месечна заплата на служителя, определен по реда на ал. 1, т. 2 и 3, е по-висок от максималната основна месечна заплата за шеста степен на съответното ниво на основната месечна заплата, на служителя се определя шеста степен.

(6) За служителите, които се намират в законоустановен отпуск, командировка или специализация, срокът по ал. 1 започва да тече от датата на завръщането им на работа.

(7) Алинея 6 се прилага съответно и по отношение на възстановените служители.


§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) За 2012 г.:

1. срокът по чл. 18 започва да тече от датата на влизане в сила на наредбата;

2. срокът по чл. 20, ал. 2 за определянето на длъжностите с особено важно значение и на броя на служителите на тези длъжности, които могат да получават допълнителното възнаграждение, е до 30 март 2012 г.;

3. допълнителните възнаграждения за постигнати резултати по чл. 27, ал. 1 се изплащат три пъти годишно – през юли, октомври и декември.


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 67, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 107а, ал. 7 от Кодекса на труда.


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Наредбата влиза в сила от 15 март 2012 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 367 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2012 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 106 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)


§ 13. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2012 г.


Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2ТАБЛИЦА
за минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени
Нива на Длъж- Наимено- Основни месечни заплати по нива и степени
основ- ностни вание на (в лв.)
ните нива по длъж-  
месечни КДА ностните 1 2 3 4 5 6
заплати   нива по КДА мини- мална макси- мална мини- мална макси- мална мини- мална макси- мална мини- мална макси- мална мини- мална макси- мална мини- мална макси- мална
1 1 Ръководно 1000 2000 1200 2200 1400 2500 1500 2800 1600 3100 1800 3500
    ниво 1                        
2 2 Ръководно 900 1900 1000 2100 1300 2300 1400 2500 1500 2800 1600 3200
    ниво 2                        
3 3 Ръководно 700 1800 800 2000 1100 2200 1200 2400 1300 2700 1400 3000
    ниво 3А                        
4 3 Ръководно 670 1700 770 1900 1000 2100 1100 2300 1200 2600 1300 2900
    ниво 3Б                        
5 3 Ръководно 630 1600 730 1800 900 2000 1000 2200 1100 2500 1200 2800
    ниво 3В                        
6 4 Ръководно 600 1500 700 1700 800 1900 900 2100 1000 2400 1100 2700
    ниво 4А                        
7 4 Ръководно 550 1450 650 1650 770 1850 850 2000 950 2300 1050 2600
    ниво 4Б                        
8 5 Ръководно 500 1400 600 1600 750 1800 800 1950 900 2200 1000 2500
    ниво 5А                        
9 5 Ръководно 470 1350 580 1550 740 1750 780 1900 880 2100 980 2400
    ниво 5Б                        
10 5 Експертно 450 1300 570 1500 730 1700 770 1850 870 2000 970 2300
    ниво 1А                        
11 5 Експертно 440 1250 560 1450 720 1650 760 1800 860 1950 960 2200
    ниво 1Б                        
12 6 Ръководно 430 1200 550 1400 700 1600 750 1750 850 1900 950 2100
    ниво 6А                        
13 6 Ръководно 420 1150 530 1350 680 1550 730 1700 830 1850 930 2000
    ниво 6Б                        
14 6 Експертно 410 1100 510 1300 660 1500 710 1650 810 1800 910 1900
    ниво 2                        
15 7 Ръководно 400 1070 500 1250 650 1450 700 1600 800 1750 900 1850
    ниво 7А                        
16 7 Ръководно 390 1030 480 1200 630 1400 680 1550 780 1700 880 1800
    ниво 7Б                        
17 7 Експертно 380 1000 460 1150 610 1350 660 1500 760 1650 860 1750
    ниво 3                        
18 8 Ръководно 370 950 450 1100 600 1300 650 1450 750 1600 850 1700
    ниво 8                        
19 8 Експертно 360 900 420 1050 520 1250 620 1400 720 1550 820 1650
    ниво 4                        
20 9 Експертно 350 850 400 1000 550 1200 600 1350 700 1500 800 1600
    ниво 5                        
21 10 Експертно 320 800 350 950 500 1150 550 1300 600 1450 700 1550
    ниво 6                        
22 11 Експертно 300 750 320 900 450 1100 500 1250 550 1350 650 1500
    ниво 7                        
23 11 Ниво 290 700 310 850 420 1050 470 1200 520 1300 620 1400
    специалист 1                        
24 12 Ниво стажант 285 650 300 800 400 1000 450 1150 500 1250 600 1350
25 12 Ниво 280 600 290 750 370 950 420 1100 470 1200 570 1300
    специалист 2                        
26 13 Ниво 275 580 280 700 350 900 400 1050 450 1150 550 1250
    специалист 3                        
27 14 Ниво 270 550 275 650 300 800 350 950 400 1050 500 1150
    сътрудник                        
28 14 Ниво 270 500 275 600 280 750 300 900 350 1000 450 1100
    изпълнител                        


Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1ТАБЛИЦА
за размерите на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни нива за държавните служители в Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" и на служителите, заемащи длъжността "сътрудник по управление на европейски проекти и програми"
Длъжностни Наименование на длъжностните Основни месечни заплати
нива по КДА нива по КДА (в лв.)
    минимална максимална
3 Ръководно ниво 3А 1100 3500
5 Ръководно ниво 5А 1050 3300
6 Ръководно ниво 6А 1000 3100
6 Експертно ниво 2 950 3000
7 Експертно ниво 3 900 2800
8 Експертно ниво 4 800 2500
9 Експертно ниво 5 700 2250
10 Експертно ниво 6 600 2000
11 Експертно ниво 7 450 1800


Приложение № 3 към чл. 4, ал. 3ТАБЛИЦА
за размерите на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни нива за заемащите дипломатически длъжности в дипломатическата служба съгласно Класификатора на дипломатическите длъжности (КДД) - приложение към чл. 42 от Закона за дипломатическата служба
Длъжностни Наименование на Основни месечни
нива по КДД длъжностните нива по КДД заплати (в лв.)
    минимална максимална
А1 Ръководна длъжност А1 1100 3000
А2 Ръководни длъжности А2 1000 2700
А3 Ръководни длъжности А3 950 2500
А4 Ръководни длъжности А4 900 2400
Б1 Координационни длъжности Б1 850 2300
Б2 Координационни длъжности Б2 800 2200
Б3 Координационни длъжности Б3 775 2000
В1 Експертни длъжности В1 750 1800
В2 Експертни длъжности В2 700 1600
В3 Експертни длъжности В3 650 1500
В4 Експертни длъжности В4 600 1400
В5 Експертни длъжности В5 550 1300
В6 Експертни длъжности В6 500 1200Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума