навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 4 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

Издадена от Министерството на образованието, младежта и науката

Обн. ДВ. бр.71 от 13 Септември 2011г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за финансово подпомагане на младежки дейности на национално ниво.


Чл. 2. Националният център "Европейски младежки програми и инициативи" изпълнява, координира и подпомага национална програма за младежта, наричана по-нататък "програма".


Чл. 3. Програмата се приема от Министерския съвет и средствата за нейното изпълнение се осигуряват в рамките на определените бюджетни средства в съответната година.


Чл. 4. Информацията и документите за програмата са публични и се предоставят чрез:

1. интернет страницата на Министерството на образованието, младежта и науката;

2. интернет страницата на Национален център "Европейски младежки програми и инициативи";

3. по електронен път, в случай че съществува пречка предоставянето на информация да се осъществи по реда на т. 1 и 2.


Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Раздел I.
Условия за кандидатстване и финансиране на проекти

Чл. 5. По програмата се финансират организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза и имащи за цел и/или предмет на дейност подкрепа на младежи дейности и осъществяващи младежки дейности.


Чл. 6. Националният център "Европейски младежки програми и инициативи" не финансира проекти за младежки дейности по реда на наредбата:

1. на политически партии и организации, професионални съюзи, кооперации и религиозни организации;

2. свързани с инвестиционна, търговска или друга дейност със стопански характер;

3. целящи дарения, стипендии или благотворителни дейности;

4. за концерти, спектакли и други развлекателни програми и мероприятия, свързани с търговска цел;

5. за пътувания в страната и в чужбина с цел отдих;

6. за спортни състезания;

7. за дейности и проекти за предоставяне на социални услуги за деца;

8. на организации, чиито договорни отношения с Националния център "Европейски младежки програми и инициативи" са приключили с принудително събиране на вземания/задължения/суми и/или възстановяване по съдебен ред.


Чл. 7. Националният център "Европейски младежки програми и инициативи" не финансира:

1. дейности, реализирани преди одобряването на проекта и извън срока на изпълнението на проекта;

2. проекти на организации, чиито договорни отношения с Националния център "Европейски младежки програми и инициативи" при предходно финансиране по програмата не са приключили;

3. проекти на организации, в които е подадена невярна, неточна и/или непълна информация при попълването на декларация по чл. 10, ал. 1, т. 8 и 10 и по смисъла на т. 2.


Раздел II.
Ред за кандидатстване

Чл. 8. (1) Националният център "Европейски младежки програми и инициативи" разработва формуляр за кандидатстване и съпътстващи документи по програмата.

(2) Образецът на формуляра и съпътстващите документи по програмата се утвърждават от изпълнителния директор на Националния център "Европейски младежки програми и инициативи".

(3) Кандидатстващите по програмата организации представят проектни предложения пред Националния център "Европейски младежки програми и инициативи" по утвърдените формуляри и съпътстващи документи в обявените от Националния център "Европейски младежки програми и инициативи" срокове.

(4) Формулярът, както и съпътстващите го документи по чл. 10 се подават на хартиен и на електронен носител.


Чл. 9. При наличието на непопълнени и/или изменени части от формуляра, липсващи приложения, подписи и/или печат на организацията проектът не се разглежда по същество и не подлежи на финансиране.


Чл. 10. (1) Към формуляра по чл. 8 кандидатстващите организации задължително прилагат следните документи:

1. копие от съдебната регистрация на кандидатстващата организация;

2. удостоверение от съда за актуалното състояние на кандидатстващата организация, издадено не по-късно от 1 месец преди датата на внасяне на проекта за разглеждане;

3. копие от регистрация по ЕИК на кандидатстващата организация;

4. удостоверения за липсата на парични задължения на кандидатстващата организация към държавата, в т. ч. за липсата на задължения към Националната агенция за приходите и на задължения към осигурителни фондове, издадено не по-късно от 1 месец преди датата на внасяне на проекта за разглеждане;

5. удостоверение за липсата на парични задължения на кандидатстващата организация за данъци и такси към общината по постоянен адрес, съответно седалище, на задълженото лице, издадено не по-късно от 1 месец преди датата на внасяне на проекта за разглеждане;

6. протокол за прието решение на управителния орган на организацията за кандидатстване с проект пред Националния център "Европейски младежки програми и инициативи;

7. документ за открита банкова сметка или финансова идентификация по образец, заверени от обслужващата банка;

8. декларация от председателя на управителния съвет на кандидатстващата организация, с която той удостоверява, че информацията във формуляра е вярна и пълна;

9. в случаите, когато проектът се осъществява съвместно с друго юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано за извършване на общественополезна дейност, се прилагат потвърдителни писма или договори, доказващи конкретни ангажименти за финансиране, експертно участие или друг вид партньорство;

10. декларация от представляващия и от всички членове на управляващите органи на кандидатстващата организация, както и на представляващите лица на партньора, удостоверяваща липса на свързани лица с друга кандидатстваща организация или организация, която има текущ проект по програмата;

11. декларация, че кандидатстващата организация не е обявена в несъстоятелност или е в процес на ликвидация, не се управлява от назначен от съда синдик, не е сключвала споразумения с кредитор за погасяване на задълженията му и не е преустановила дейността си, както и че лицата, представляващи организацията, не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления, свързани с професионалната им дейност, измама, корупционни действия, участие в престъпни организации и други наказуеми престъпни деяния и не са уличени в допуснати сериозни нарушения и неспазване на задължения по процедура за отпускане на средства.

(2) Към формуляра за кандидатстване и в съответствие със спецификата на отделните подпрограми организациите могат да прилагат и допълнителни документи:

1. информация за успешно осъществени от организацията проекти и инициативи за младежки дейности;

2. препоръки от институции или организации, гарантиращи осъществяването на проекта;

3. други документи, касаещи спецификата на отделните подпрограми.

(3) При настъпването на промени в обстоятелствата, удостоверени с документите по ал. 1, кандидатстващата организация е длъжна да представи в Националния център "Европейски младежки програми и инициативи" документ за промяната в 7-дневен срок от настъпването й.

(4) При непредставяне на информацията по ал. 3 Националният център "Европейски младежки програми и инициативи" може да прекрати договора с организацията.


Чл. 11. Проектите се завеждат с входящ номер в специален регистър на Националния център "Европейски младежки програми и инициативи" по отделните подпрограми съобразно изискванията за административно обслужване.


Глава трета.
ОЦЕНЯВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Раздел I.
Оценяване на проектите

Чл. 12. (1) Постъпилите проекти се съхраняват в Националния център "Европейски младежки програми и инициативи".

(2) Изпълнителният директор на Националния център "Европейски младежки програми и инициативи" определя служителите и ред, по който се обработват и оценяват представените от кандидатстващите организации проекти.

(3) Оценките по ал. 2 се изготвят от експерти на Националния център "Европейски младежки програми и инициативи" и от външни оценители, избрани с конкурс.

(4) Експертите по ал. 3 изготвят писмено становище по представените проекти.

(5) Проектите с изготвени към тях писмени становища се внасят за разглеждане от комисията по чл. 13, ал. 1.


Чл. 13. (1) Изпълнителният директор на Националния център "Европейски младежки програми и инициативи" със заповед назначава експертна комисия за разглеждане на оценките и изготвяне на класиране на оценените проекти по програмата и определя нейния състав и резервните членове.

(2) Експертната комисия се състои от председател, секретар и четирима членове.

(3) Председателят на експертната комисия определя датите за провеждане на заседанията и свиква комисията.

(4) В състава на експертната комисия могат да участват и външни експерти.

(5) На заседание на експертната комисия като наблюдатели могат да присъстват и представители на Министерството на образованието, младежта и науката с цел гарантиране на ефикасност и прозрачност на разпределяните финансови ресурси по програмата.

(6) Експертната комисия разглежда оценените проекти и взема решение за одобряване, като предлага дадения проект за финансиране.

(7) Членовете на експертната комисия представят декларации, че нямат търговски, финансов или друг делови интерес от осъществяването на проектите.

(8) Експертната комисия заседава в пълен състав и взема решенията си с мнозинство от 2/3 от членовете й.

(9) Експертната комисия може да не одобри и да не разреши финансиране на проект, предложен от експертите и външните оценители по чл. 12, ал. 3, като посочва аргументите в протокола от заседанието.

(10) Експертната комисия съставя протокол за своята работа, който съдържа:

1. състава на комисията;

2. констатациите на комисията по всеки проект;

3. мотивирани предложения за отхвърляне за всеки от предложените проекти;

4. предложение за размера на финансирането на одобрените проекти;

5. подписи на всички членове на комисията, както и писмено оформени особени мнения, в случай че има такива.

(11) В 7-дневен срок от приключването на работата си експертната комисия представя протокола на изпълнителния директор на Националния център "Европейски младежки програми и инициативи".


Чл. 14. (1) Въз основа на предложенията на експертната комисия изпълнителният директор на Националния център "Европейски младежки програми и инициативи" със заповед отхвърля или одобрява конкретния проект за финансиране, а в случай на одобрение - и размера на неговото финансиране.

(2) Изпълнителният директор на Националния център "Европейски младежки програми и инициативи" може да не одобри и да не разреши финансиране на проект, предложен от експертната комисия.

(3) В случаите по ал. 2 изпълнителният директор на Националния център "Европейски младежки програми и инициативи" писмено мотивира отказа си.


Чл. 15. (1) Организациите, чиито проекти са одобрени за финансиране по реда на чл. 14, ал. 1, се уведомяват писмено в 15-дневен срок от датата на издаване на заповедта.

(2) Кандидатстващите организации, чиито проекти не са одобрени за финансиране, се уведомяват писмено в срок от 15 дни от датата на издаване на заповедта по чл. 14, ал. 1.


Раздел II.
Изпълнение на проектите

Чл. 16. (1) Условията за финансово подпомагане на одобрените проекти за младежки дейности, разходването и отчитането на предоставените финансови средства, както и взаимните права и задължения се уреждат с договор между Националния център "Европейски младежки програми и инициативи" и организацията изпълнител.

(2) Неразделна част от договора по ал. 1 са:

1. проектното предложение (формуляр за кандидатстване със съпътстващите го документи);

2. указания за финансово и съдържателно отчитане на проекта.


Чл. 17. (1) При необходимост от промяна на параметрите на утвърден проект или при изпълнение на проект по начин, различен от одобрения, управителният орган на организацията изпълнител изпраща в Националния център "Европейски младежки програми и инициативи" мотивирана писмена молба.

(2) Молбата се счита за приета само при писмено одобрение от страна на Националния център "Европейски младежки програми и инициативи", което се изпраща на организацията в срок от 15 работни дни от дата на получаване на писмото в деловодството на центъра.

(3) В случай на възражение от страна на Националния център "Европейски младежки програми и инициативи" организацията изпълнител се задължава да осъществява проекта съобразно дадените указания.

(4) Параметрите на договора за финансово подпомагане се изменят с двустранно подписано от страните допълнително споразумение.


Раздел III.
Отчитане на проектите

Чл. 18. (1) Организацията изпълнител отчита реализирания проект съгласно условията и срока на договора с междинни отчети и окончателен отчет.

(2) Междинни отчети на проектите по програмата (съдържателни и финансови) се изискват за проекти с продължителност, по-голяма от 9 месеца.

(3) Окончателен отчет - финансов и съдържателен, се представя от организацията изпълнител в Националния център "Европейски младежки програми и инициативи" не по-късно от 20 работни дни след изтичането на срока на договора по проекта.

(4) В случай че организацията не представи окончателния отчет в посочения в ал. 3 срок, договорът за финансиране се прекратява по реда на чл. 25 и проектното досие се разглежда от комисия по реда на чл. 21, която определя срок от 20 работни дни за възстановяване на цялото финансово подпомагане по проекта.

(5) Към финансовите отчети се прилагат заверени копия от всички оригинални първични счетоводни документи за направените разходи по проекта.

(6) Съдържанието на първичните счетоводни документи трябва да съответства на изискванията на Закона за счетоводството, както и на изискванията на чл. 19, ал. 1.


Чл. 19. (1) Изпълнителният директор на Националния център "Европейски младежки програми и инициативи" утвърждава указания и методология за финансовата отчетност по програмата.

(2) Финансовото подпомагане на всеки етап от проекта се извършва съгласно условията на сключения договор след реално и навременно осъществяване и отчитане на предходния етап.


Чл. 20. (1) Към съдържателната част на отчета задължително се прилагат документи и материали, удостоверяващи изпълнението на проекта.

(2) В случай на липсващи документи и материали по ал. 1 Националният център "Европейски младежки програми и инициативи" не признава отчетения разход.


Чл. 21. (1) Отчетите по чл. 18, ал. 3 се разглеждат от комисия за разглеждане и приемане на окончателни отчети, назначена от изпълнителния директор на Националния център "Европейски младежки програми и инициативи".

(2) Комисията се състои от председател, секретар и четирима членове.

(3) Председателят на комисията определя датите за провеждане на заседанията и свиква комисията.

(4) В състава на комисията могат да участват и външни експерти.

(5) Комисията разглежда и приема или отхвърля окончателните отчети на проектите, за което съставя протокол.

(6) Членовете на комисията декларират, че нямат търговски, финансов или друг делови интерес от осъществяването на проектите.

(7) Комисията заседава в пълен състав и взема решения с мнозинство от 2/3 от членовете й.

(8) Комисията съставя протокол за своята работа, който съдържа:

1. състава на комисията;

2. констатациите на комисията по всеки проект;

3. подписи на всички членове на комисията, както и писмено оформени особени мнения, в случай че има такива.


Чл. 22. Въз основа на предложенията на комисията за разглеждане и приемане на междинни и окончателни отчети изпълнителният директор на Националния център "Европейски младежки програми и инициативи" утвърждава протокола от заседанието със заповед, в която определя сумите за балансово плащане.


Чл. 23. (1) Министърът на образованието, младежта и науката чрез ресорния заместник-министър осигурява участие на експерт от дирекция "Младеж" към министерството на заседания на комисията по чл. 21 като наблюдател при разглеждане и приемане на окончателните отчети с цел гарантиране на ефективност и прозрачност на разпределяните финансови ресурси по програмата.

(2) Експерт на дирекция "Младеж" участва в комисията за разглеждане и приемане на окончателните отчети със съвещателен глас.


Глава четвърта.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Чл. 24. (1) Националният център "Европейски младежки програми и инициативи" прекратява едностранно договора за финансово подпомагане на одобрени проекти в следните случаи:

1. при непредставяне на междинен отчет за разходване на отпуснатите средства;

2. при установяване в хода на изпълнението на проекта, че отпуснатите средства се разходват по начин, различен от договора, или в нарушение на изискванията на наредбата;

3. при преобразуване, ликвидация и невъзможност на организацията да изпълни проекта;

4. при установени в хода на изпълнението на проекта финансови нарушения с влязъл в сила акт на компетентния орган и/или задължения към държавата и общините.

(2) В случаите по ал. 1, както и при неспазване на указанията по чл. 17, ал. 3 или при отказ от сключване на допълнителното споразумение по чл. 17, ал. 4 организацията изпълнител възстановява на Националния център "Европейски младежки програми и инициативи" получените до момента целеви средства заедно със законоустановената лихва.


Чл. 25. Организация изпълнител, която не представи окончателен отчет за разходване на отпуснатите средства или е разходвала предоставените средства по начин, различен от договора, или в нарушение на изискванията на наредбата, дължи възстановяването им заедно със законоустановената лихва.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "свързани лица" са:

1.1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;

1.2. работодател и работник;

1.3. лицата, които имат финансови отношения помежду си към момента на кандидатстване по програмата;

1.4. лицата, едното от които участва в управлението на сдружението на другото;

1.5. членовете на управителните и контролните органи на сдружението;

1.6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;

1.7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;

1.8. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото;

1.9. лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;

2. "проектно предложение" е предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на определен проект, включващо формуляр за кандидатстване и други придружаващи документи;

3. "партньори на кандидатите за финансово подпомагане" са юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани за извършване на общественополезна дейност, органите на държавното управление и местната власт и техните структурни звена, които участват съвместно с кандидата в подготовката и/или техническото и/или финансово изпълнение на проекта или на предварително заявени във формуляра за кандидатстване дейности от проекта;

4. "външен оценител" е лице, избрано с конкурс, което не заема длъжност в държавната администрация;

5. "външен експерт" е лице, което не заема длъжност в звеното, изпълняващо функции на договарящ орган.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 51 от Постановление № 334 на Министерския съвет от 2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2011 г.; изм., бр. 31 от 2011 г.).


§ 3. Отменя се Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти на национално и регионално ниво, приета с ПМС № 113 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2009 г.).


§ 4. Наредбата е съгласувана с министъра на финансите.Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума